BERETNING 10/11. Stormrådet. Om stormfald. Forord. Om Stormrådet. Ny oversvømmelsesordning. Om stormflod. Økonomisk resultat 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING 10/11. Stormrådet. Om stormfald. Forord. Om Stormrådet. Ny oversvømmelsesordning. Om stormflod. Økonomisk resultat 2010"

Transkript

1 Forord Om Stormrådet Om stormfald Ny oversvømmelsesordning Om stormflod Økonomisk resultat 2010 Stormrådet Beskrivelse af Stormrådets virksomhed BERETNING 10/11

2 2 Forord Berørte borgere har mulighed for i katastrofesituationer at søge kompensation for den vejrmæssige påvirkning af deres tilværelse. Stormflodsloven giver mulighed for erstatning til skadelidte efter stormflod og for tilskud til skovejere ved gentilplantning efter stormfald. Loven indeholder efter ændring pr. 1. juli 2010 nu også mulighed for kompensation ved ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer. I midten af august 2010 stod den nye ordning sin første prøve. De mange følgende erstatningssager, især i Nordsjælland og Midtjylland, har betydet, at Stormrådet hurtigt har skabt praksis på området, bl.a. om ordningens rækkevidde, når oversvømmelser ikke entydigt stammer fra vandløb / sø (konkurrerende skadesårsager). Karen Westerbye-Juhl I januar 2011 medførte kraftige tøbrud landet over mange anmeldelser til Stormrådet, navnlig fra byområder, især i Midtjylland og flere steder på Sjælland. Sommeren 2011 har været præget af meget og kraftig nedbør. Det er især gået ud over en lang række landbrug, især på Lolland / Falster, Sønderjylland, Sydsjælland og Fyn. Også her har oversvømmelsesordningen været udfordret med ca. 180 anmeldte oversvømmelsesskader, et antal langt over lovens forudsætninger. Kort inde i stormflodssæsonen 2011/12 måtte Stormrådet, først i november og siden i december, erklære stormflod. Der var tale om afgrænsede områder ved Limfjorden og Sjællands nordkyst. Stormflodssager skal efter lovændringen fremover behandles af forsikringsselskaberne, mens Stormrådet skal være klage- og tilsynsorgan for behandlingen af disse sager. De ændrede klimaforhold og den ændrede organisering af stormflodsordningen medfører uden tvivl, at Stormrådet involveres i andre og flere sager. Den udfordring er rådet parat til at på tage sig og i takt med udviklingen aktivt medvirke til alle ordningernes tilpasning og udvikling. 20. april 2012

3 3 Stormrådet er et uafhængigt organ nedsat i henhold til lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald med senere ændringer. Rådet består af en uafhængig formand udpeget af erhvervsog vækstministeren samt 8 medlemmer, som repræsenterer kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet. Stormrådet rådfører sig med tilknyttede sagkyndige i forbindelse med afgørelsen af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og stormfald. Om Stormrådet MEDLEMMER AF STORMRÅDET Formand: Cand. jur. Karen Westerbye-Juhl Udpeget efter indstilling fra: Erhvervs- og Vækstministeriet: Kontorchef Hans Høj, næstformand Transportministeriet: Souschef Carl-Christian Munk-Nielsen Justitsministeriet: Fuldmægtig Caroline Østergaard Nielsen Forsikring & Pension: Underdirektør Torben Weiss Garne Forbrugerrådet: Sekretariatschef Jette Kammer Jensen Kommunernes Landsforening: Borgmester Erik Nørreby Miljøministeriet: Konsulent Peter Brun Madsen Klima, Energi- og Bygningsministeriet: Seniorforsker Vibeke Huess Endvidere fungerer: forstfuldmægtig Henrik Ballegaard, Naturstyrelsen, cand. scient. Lene Kristensen, Naturstyrelsen, og civilingeniør Holger Toxvig Madsen, Kystdirektoratet som sagkyndige for Stormrådet

4 4 STORMRÅDETS SEKRETARIAT Konkurrence og Forbrugerstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Stormrådet. Sekretariatet varetager den almindelige sekretariatsfunktion, herunder planlægning og tilrettelæggelse af rådsmøder, udarbejdelse af dagsordener, mødemateriale og referat samt vedligeholdelse og udvikling af Stormrådets hjemmeside, Vedligeholdelsen af hjemmesiden omfatter tillige vedligeholdelse af FAQ / Infobanken, som indeholder oplysninger om Stormrådets praksis i stormflods- og oversvømmelsessager. Sekretariatet behandler sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og stormfald, herunder også sager om aktindsigt. Gennem sagsbehandlingen skal sekretariatet tilvejebringe det fornødne beslutningsgrundlag for rådets og i nærmere angivne tilfælde for sekretariatets egne afgørelser. Sekretariatet udarbejder et årligt regnskab, der revideres af en statsautoriseret revisor, jf. stormflodslovens 23, stk. 2, samt en årsberetning om Stormrådets virksomhed, jf. stormflodslovens 22, stk. 6. Der er indgået en konsulentaftale med Fonden F&P Formidling om sagsbehandling og gennemførelse af udbetaling i ikke-færdigbehandlede stormflodssager og sagsbehandling og udbetaling i nye stormflodssager frem til 30. september Der er indgået en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen med henblik på at sikre, at Stormrådet til enhver tid får den fornødne assistance fra Naturstyrelsen i forbindelse med oversvømmelses- og stormfaldshændelser.

5 5 STORMFLOD Ved en stormflod forstås oversvømmelse på grund af en ekstremt høj vandstand i havet. Det er en betingelse, at den målte vandstand i det pågældende område indtræder sjældnere end hvert 20 år. Om stormflod Stormrådet træffer afgørelse om, hvorvidt der har været stormflod. Dette sker efter udtalelser fra Kystdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Stormrådets beslutning offentliggøres på Stormrådets hjemmeside. I henhold til loven ydes der erstatning for skader forårsaget af stormflod. For at modtage er statning skal følgende betingelser være opfyldte: Det beskadigede skal være beliggende i et stormflodsramt område Det beskadigede skal være dækket af en afgiftspligtig brandforsikring Skaden skal være anmeldt til Stormrådet via forsikringsselskabet senest to måneder efter konstatering af stormflod. Se lov om stormflod og stormfald og lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

6 6 Behandling af stormflodsskader FREM TIL EFTERÅRET 2012 Når der er konstateret stormflod, underrettes forsikringsselskaberne om hvilke områder, der er ramt. Skaderne opgøres af taksatorer, som forsikringsselskaberne stiller til rådighed. Efter taksationen behandles stormflodssagerne efter de særlige regler i stormflodsloven og rådets praksis, som findes i Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald, Regler for erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager og FAQ / Infobank, som findes på Stormrådets hjemmeside. Stormflodsordningen er forskellig fra en forsikringsordning. Det er en offentlig katastrofeordning, som erstatter de skader, der indtræder på selve stormflodstidspunktet eller i umiddelbar forlængelse heraf. Behandlingen af stormflodssager varetages af Forsikring & Pension. Stormrådet har delegeret beslutning i sager med et ukompliceret sagsforløb til sekretariatet. De komplicerede sager forelægges rådet til afgørelse af, om erstatning kan gives og i givet fald erstatningens størrelse. Se uddybning i erstatning ved stormflod på Stormrådets hjemmeside FRA EFTERÅRET 2012 OG FREM For at fremme en hurtig sagsbehandling også ved store stormfloder har Folketinget vedtaget en ændring af stormflodsloven, således at sagsbehandlingen af stormflodssager skal foregå i det forsikringsselskab, hvor skadelidte har tegnet brandforsikring.

7 7 November 2011 STORMFLODSHÆNDELSER I BERETNINGSPERIODEN Stormflodssæsonen var særdeles fredelig, og der blev ikke konstateret stormflod i Danmark. Stormrådet var forberedt på stormflodssæsonen med forbedrede og effektiviserede arbejdsgange samt visning af OBS-spottet på DR med henvisning til Stormrådets hjem meside. Første halvdel af stormflodssæsonen har været mere sædvanlig, idet der har været tale om to stormflodshændelser: november 2011 i det nordøstlige Sjælland og i visse områder omkring Limfjorden (se pressemeddelelse) og december 2011 i det nordlige Sjælland og i området omkring Limfjorden (se pressemeddelelse). Efter stormfloden i november 2011 er der primo februar 2012 anmeldt 137 skader. Langt størstedelen af anmeldelserne vedrører skader ved de sjællandske kyster. Antal anmeldte skader <

8 8 December 2011 Efter stormfloden i december 2011 er der primo 2012 anmeldt 40 skader. Anmeldelserne vedrører skader ved Limfjorden, ved de nordsjællandske kyster og Øresund. STATISTIK I Stormrådet beror fortsat de stormflodssager fra tidligere hændelser, hvor Stormrådet har truffet afgørelse i sagen, og hvor skadelidte har fået tilsagn om erstatning, men hvor skadelidte ikke har indsendt doku mentation for udført arbejde. Der resterer ca. 400 sager, hvor resterstatning samlet set udgør ca. 18 mio. kr. (tal ultimo januar 2012). I Stormrådets Stormflods skadestatistisk maj 2009 kan man se nærmere om stormfloders hyppighed og antal og geografisk ramte områder tilbage til erstatningsordningens begyndelse. Antal anmeldte skader <

9 9 Om stormfald Ved stormfald forstås, at der i en eller flere landsdele som følge af kraftig vindpåvirkning er væltet eller knækket træer på store skovarealer svarende til mindst ét års hugst i de ramte områder. Det er Stormrådet, der afgør, om der har været stormfald i et område på et givet tidspunkt efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Miljøministeriet. Rådets beslutning offentliggøres i relevante dele af dagspressen og på rådets hjemmeside. Der ydes tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, som er ramt af stormfald. Tilskuddet udbetales i to rater. Første rate vedrører oprydning af det ramte areal, og udbetalingen sker samtidig med afgørelsen om tilskud. Anden rate vedrører udgifter til gentilplantning, og udbetaling sker, når gentilplantningen er afsluttet. STORMFALDSORDNINGEN I HOVEDTRÆK Ordningen administreres i henhold til lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald med senere ændringer af Stormrådet. Der er fastsat nærmere regler om stormfaldsordningen i bekendtgørelser og administrative procedurer. Stormrådets organisation, kompetencer og regler om dets afgørelser mv. er fast lagt i bekendtgørelse nr af 14. december 2010 om forretningsorden for Stormrådet og i bekendtgørelse nr. 320 af 9. maj 2001 om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald. Derudover er der, i bekendtgørelse nr af 27. novem ber 2006, fastsat minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af basisforsikring mod stormfald.

10 10 STORMFALDSHÆNDELSER Der har været to tilfælde af storme, som har været omfattet af loven: En i 1999 (2442 skader) og en i 2005 (784 skader). Det samlede antal skader er opgjort til i alt 3226, hvor en stormfaldsskade relaterer sig til en ejers samlede ejendom, som kan indeholde flere matrikler. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Stormrådet og Naturstyrelsen. Ifølge aftalen varetager Naturstyrelsen sagsbehandlingen, udarbejder budgetter, herunder forslag til tilskudssatser og plan for annoncering, behandling af ansøgninger og anmeldelser, administration af indberetninger og udbetaling af tilskud, kontrol med tilbagebetaling, admini stration af EU finansiering, økonomistyring, herunder dokumentation og regnskab, administra tion af lønregnskaber mv. FORDELING AF LØV OG NÅLESKOV EFTER STORMFALD De genrejste skove bliver langt overvejende til nye løvskove, og mindst 60 pct. af alle nye træer er naturligt hjemmehørende i Danmark. Hvor de stormfældede arealer havde en løv/nål fordeling i procent på 6/94, vil de gentilplantede arealer have fordelingen 63/37. Herudover er der i nåletræsandelen, dvs. i 37 pct. af arealerne, indblandet løvtræ i betydeligt omfang.

11 11 Ny oversvømmelsesordning pr. 1. juli 2010 Stormflodsloven blev pr. 1. juli 2010 udvidet til også at omfatte oversvømmelser fra vandløb og søer (indre vandveje). Indtil da var det alene oversvømmelser fra stormflod, som var dækket af loven. Dog var oversvømmelser fra vandløb, som på grund af ekstrem vandstand i havet ikke kunne få afløb hertil, allerede dækket som stormflod. Forud for udvidelsen var pågået et udvalgsarbejde, som havde gennemgået hele stormflodsordningen med henblik på forenkling af administration og procedure. Udvalget havde tillige behandlet muligheden for erstatning efter oversvømmelse fra vandløb og søer og kommet med forslag hertil. Under behandlingen blev det forudsat, at der ville være ca. 50 sager om oversvømmelse fra de indre vandveje om året, hvoraf der ville være tale om erstatningsudbetaling i ca. 25 % af disse. Den vejrmæssige udvikling i 2010 og 2011 har imidlertid vist, at denne forudsætning ikke har holdt, idet der alene i det første halve år med ordningen har været 38 sager (2010), hvoraf der har været tale om erstatningsudbetaling i 20, svarende til ca. 48 % af sagerne. I 2011 er der ved 2 hændelser registreret i alt 245 sager, dvs. næsten 5 gange så meget som forudsat ved ordningens indførelse. Reglerne om oversvømmelse fra vandløb og søer skal løbende justeres i takt med de erfaringer, der gøres på området, f.eks. i forbindelse med taksering af skader, bedømmelse af vandstande i vandløb og søer og procedurer for sagsbehandlingen. Den samlede oversvømmelsesordning skal evalueres senest i 2015.

12 12 Om oversvømmelse fra vandløb og søer Ved oversvømmelse forstås oversvømmelse fra vandløb og søer på grund af ekstrem høj vandstand i disse. Ved vurderingen af om vandstanden har været ekstrem, lægges et 20-års kriterium til grund. Det er således en betingelse, at vandstanden i det pågældende vandløb eller sø vurderes at have været sjældnere, end den statistisk vil forekomme hvert 20. år. Stormrådet træffer afgørelse om, hvorvidt der har været tale om en erstatningsberettiget oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Dette sker efter udtalelse fra Naturstyrelsen. For at kunne modtage erstatning skal følgende betingelser være opfyldt: Oversvømmelsen skal stamme fra en sø eller et vandløb, som har haft en ekstrem vandstand Det beskadigede skal være dækket af en afgiftspligtig brandforsikring Skaden skal være anmeldt til Stormrådet via forsikringsselskabet senest 2 måneder efter, at oversvømmelsen har fundet sted.

13 13 Sådan behandles skader efter oversvømmelse fra vandløb og søer SAGSBEHANDLINGENS FASER KORT FORTALT Undersøgelsesfasen: Naturstyrelsen undersøger de faktiske forhold vedrørende oversvømmelsen, herunder vandstand i vandløb. Stormrådets afgørelse: Stormrådet træffer afgørelse efter Naturstyrelsens undersøgelser Takseringsfasen: Taksering af de skete skader danner baggrund for afgørelsen af erstatningens størrelse. Erstatningsfasen: Erstatning udbetales, når størrelsen af denne er afgjort og retablering af det skadede er gennemført. Der tages ikke som ved stormflod stilling til, om et samlet område må anses som ramt af oversvømmelse. Når der indtræffer oversvømmelse fra et vandløb eller en sø, tages der udgangspunkt i de konkrete anmeldelser, som Stormrådet modtager fra de skadelidte gennem deres forsikringsselskaber. Behandlingen af disse sager kan opdeles i 4 faser. a) Undersøgelsesfasen På baggrund af en konkret anmeldelse eller flere fra samme område anmodes Naturstyrelsen om at foretage de nødvendige undersøgelser, så rådet kan træffe afgørelse, om en oversvømmelse er omfattet af loven. Det drejer sig bl.a. om undersøgelser af vandstande i eller omkring det pågældende vandløb, vurdering af hvorfra en oversvømmelse stammer, årsager til den forøgede vandstand i vandløbet eller søen og en række andre forhold. Naturstyrelsen skal senest inden 22 arbejdsdage efter anmodningen afgive en udtalelse til Stormrådet. b) Stormrådets afgørelse På baggrund af Naturstyrelsens udtalelse og eventuelle andre oplysninger, herunder fra skadelidte, træffer Stormrådet afgørelse, om hvorvidt en oversvømmelse er omfattet af lovgivningen. Rådets afgørelse meddeles den skadelidte umiddelbart efter afgørelsen. c) Takseringsfasen Umiddelbart efter at rådet har truffet afgørelse, om en oversvømmelse er omfattet af loven, foretages taksering af de konkrete skader. Takseringen igangsættes af Stormrådets sekretariat ved henvendelse til skadelidtes forsikringsselskab, som har ansvaret for, at selve takseringen gennemføres. Forsikringsselskabet kan vælge at bruge sine egne taksatorer eller lade Forsikring & Pension udpege en taksator til en konkret sag. Nogle forsikringssel-

14 14 skaber vælger den sidstnævnte mulighed, bl.a. fordi der er tale om opgørelse efter principper (dagsværdiprincippet), som ikke almindeligvis anvendes af forsikringsselskaberne. Taksering skal ske inden 22 arbejdsdage fra, at det er muligt at få adgang til det skaderamte. Resultatet af takseringen indføres i et særligt skema, som er udviklet af Stormrådet, og danner grundlag for afgørelsen af erstatningens størrelse. Indtil videre kontrolleres den foretagne taksering af et overtaksatorkorps med henblik på at sikre en ensartet og korrekt opgørelse fra de enkelte taksatorer. d) Erstatningsfasen Stormrådets sekretariat træffer efter bemyndigelse fra Stormrådet afgørelse om erstatningens størrelse på baggrund af den foretagne taksering. Erstatning udbetales af sekretariatet til skadelidte, når skadelidte har dokumenteret, at det beskadigede er enten repareret eller udskiftet med noget andet. I visse tilfælde vil hele erstatningen kunne udbetales til skadelidte med det samme, uden dokumentation. Det drejer sig om erstatning for skader på løsøre samt om erstatning op til et samlet beløb på kr , hvor de enkelte entrepriser maksimalt udgør kr Sådanne udbetalinger baserer sig dog på en forudgående kontrol i form af taksatoropgørelsen og sagsbehandlingskontrol samt i vidt omfang kontrol ved en overtaksator. Læs mere om behandlingen af oversvømmelsessager på Stormrådets hjemmeside.

15 15 August 2010 Oversvømmelser august 2010 I perioden august 2010 blev landet ramt af en række kraftige skybrud, som i visse dele af landet bevirkede, at vandløb gik over deres bredder og skabte oversvømmelser. Det var navnlig Nordsjælland (Usserød Å) og Midtjylland (Brande Å), der blev ramt af oversvømmelser. Disse oversvømmelser blev de første til at udfordre den nye oversvømmelsesordning. I månederne efter fulgte i alt 38 anmeldelser om oversvømmelser med henvisning til den nye ordning. Alle sager er afgjort. Stormrådet har truffet afgørelse i 31 sager, mens skadelidte i 7 sager har trukket sin anmeldelse tilbage. Af de 31 sager, rådet har afgjort, er 18 berettiget til erstatning, mens 13 er afvist af forskellige grunde, herunder at oversvømmelsen ikke stammede fra et vandløb, at der ikke var tale om ekstrem vandstand (20 års hændelse) i det pågældende vandløb, eller at forsikringsselskabet havde dækket skaden. Antal anmeldte skader <

16 16 Januar 2011 Oversvømmelser januar 2011 I januar 2011 blev landet ramt af store oversvømmelser på grund af stor afsmeltning af is og sne fra vinterens store snefald. Oversvømmelserne ramte især Midt- og Vestjylland, bl.a. fra Storåen i Holstebro, samt Bornholm og Nordsjælland. Den særlige grund til at der i januar 2011 skete et betydeligt antal oversvømmelser, var, at jorden var frossen, således at smeltevand ikke kunne sive ned i jorden, men strømmede af til de nærmest beliggende vandløb. Snesmeltningen var ekstrem i januar 2011 og ramte flere vandløb end oversvømmelserne i august Naturstyrelsen anvendte i flere tilfælde vandstandsmålinger fra andre vandløb end det, der de facto var årsag til oversvømmelsen. Dette skyldes, at der i flere vandløb ikke findes målestationer, og den herved udviklede praksis er efter Naturstyrelsens opfattelse generelt tilstrækkeligt sikker til at foretage en valid vurdering af vandstanden i de vandløb, som ikke har nogen målestationer. Oversvømmelserne i januar 2011 medførte 58 anmeldelser, som alle bortset fra 2 enten er afgjort af rådet eller trukket tilbage af anmelder. Afgørelse i de to sidste sager afventer yderligere oplysninger fra anmelder. I 41 sager har rådet fundet skaderne erstatningsberettigede. Antal anmeldte skader <

17 17 Sommeren 2011 Oversvømmelser sommeren 2011 Sommeren 2011 var præget af ekstremt meget nedbør, startende med et større skybrud, som ramte Københavnsområdet den 2. juli. I løbet af juli, august og september var den megen nedbør primært koncentreret i områderne omkring Lolland / Falster, Sønderjylland, Fyn, især det sydfynske område samt Sydsjælland. Disse nedbørshændelser resulterede i store oversvømmelser, især i de nævnte områder, hvor Lolland / Falster blev særlig hårdt ramt. Af de i alt 187 anmeldelser, som Stormrådet modtog på baggrund af sommerens oversvømmelser, stammer de ca. 41 % fra Lolland / Falster. De øvrige anmeldelser fordeler sig på ca. 21 % fra Sønderjylland, 21 % fra Sjælland og ca. 17 % fra Fyn. Disse hændelser har primært medført skader på afgrøder. Disse sager udgør ca. 85 % af samtlige sager. Der er tale om en type skader, som er indtruffet umiddelbart inden høsttidspunktet. Stormrådet har i forbindelse med stormflod etableret en opgørelsespraksis for sådanne skader, således at der maksimalt kan blive tale om erstatning til genetablering af den pågældende afgrøde. De ramte landmænd har sat spørgsmålstegn ved denne praksis i tilfælde, hvor skaderne sker umiddelbart forud for høsten, og hvor genetablering af den pågældende afgrøde ikke kan ske i indeværende høstsæson. Stormrådet fastholder denne praksis, da der ikke er belæg for at udvide erstatningen, som herved ville få karakter af erstatning for driftstab. Et sådant tab anses for et indirekte tab, som er undtaget muligheden for erstatning, jf. stormflodslovens 4, stk. 2, nr. 4. Antal anmeldte skader <

18 18 Andet vedrørende oversvømmelse fra vandløb og søer Stormrådet har i den forløbne periode taget stilling til en række forhold, som er afgørende for forståelsen af oversvømmelsesordningen. Rådet har tillige på visse områder etableret en praksis, som skal sikre, at borgerne får den hurtigst mulige information og får den bedst mulige hjælp, når skaden er sket. Umiddelbare vurderinger fra Naturstyrelsen Erfaringen fra de første oversvømmelser i den nye ordning viser, at de skadelidte har behov for en hurtigere information om muligheder for erstatning, når de er ramt af oversvømmelse. I den anledning har Stormrådet etableret en informationspraksis, som skal give mulige skadelidte en indikation af, om de skader, deres ejendom måtte have fået i forbindelse med en oversvømmelse, kan være dækket af oversvømmelsesordningen. Denne informationspraksis består i en umiddelbar vurdering fra Naturstyrelsen af mulige oversvømmelsers karakter på baggrund af målinger fra online målestationer, der er tilgængelige i de ramte områder. Den umiddelbare vurdering er ikke en afgørelse og erstatter ikke en udtalelse fra Naturstyrelsen i den konkrete sag, men skal alene give en foreløbige information. De umiddelbare vurderinger iværksættes, når DMI har konstateret mere end 50 mm nedbør i løbet af et døgn. Denne målestok anvendes, fordi erfaringen viser, at erstatningsberettigede oversvømmelser fra vandløb og søer typisk sker, når der har været nedbør i denne størrelsesorden.

19 19 Definitionen af et vandløb og en sø Stormflodsloven indeholder ikke nogen definition af et vandløb eller en sø. Stormrådet har derfor drøftet, hvilken definition der bør lægges til grund, når rådet skal afgøre, om en oversvømmelse er omfattet af stormflodsloven. Rådet har besluttet at tage udgangspunkt i vandløbslovens definition, idet den passer bedst med, hvilken sammenhæng stormflodsloven skal ses i, nemlig oversvømmelser især med baggrund i vandføringsmulighederne og den offentlige interesse. Der kan være konkrete forhold, som tilsiger, at et vandløb eller en sø, som ikke efter vandløbsloven er henholdsvis et vandløb eller en sø, alligevel skal anses som sådanne. Derfor finder Stormrådet, at der på trods af den umiddelbare parallel til vandløbsloven altid skal anlægges en konkret vurdering. Konkurrerende skadesårsager Stormrådet har i forbindelse med afgørelser af oversvømmelsessager drøftet spørgsmålet om konkurrerende skadesårsager. Der har således været situationer, hvor vand, som har ført til en oversvømmelse, både er kommet fra et vandløb og fra andre steder, som ikke er omfattet af stormflodsloven. Det er f.eks. fra kloakker, spildevandsanlæg eller overfladisk afstrømning af nedbør. I sådanne tilfælde afgør Stormrådet konkret, hvorfra vandet må anses for at stamme. Her er det bl.a. afgørende, at der som udgangspunkt er tale om en situation, som kan bedømmes efter oversvømmelsesreglerne i stormflodsloven. Naturstyrelsens udtalelse, som altid indhentes forud for en afgørelse, samt andre observationer, herunder fra skadelidte, kommunalt beredskab og andre oplysninger kan være forhold, som inddrages i disse situationer.

20 20 Dækning af afhjælpningsomkostninger I en oversvømmelsessituation er det afgørende, at skaden begrænses og også afhjælpes så hurtigt som muligt. I situationer, hvor der er tale om en forsikringsdækket skade, er forsikringsselskaberne, bl.a. i kraft af særlige aftaler med skadeservicefirmaer, typisk behjælpelige med at få sat en afhjælpning i gang. Den hurtige reaktion kan begrænse skaden, hvilket er i alles interesse ikke mindst forsikringsselskabets, som kan imødese en lavere erstatningsomkostning, men også skadelidtes, som kan få reddet nogle af de værdier, som ellers ville gå til. Når en skade skyldes en oversvømmelse fra en sø eller et vandløb, dækker forsikringsselskabet i mange tilfælde ikke. Selskabet skal derfor heller ikke afholde udgiften til skadesbegrænsning og afhjælpning. Forsikringsselskabet er dog fortsat meget tæt på skaden og er typisk interesseret i at hjælpe med skadesbegrænsningen, dog således at udgiften i givet fald kan sendes videre til Stormrådet. Stormrådet har besluttet, at i tilfælde, hvor en skade skyldes oversvømmelse fra et vandløb eller en sø, skal udgifter, som afholdes af forsikringsselskabet i forbindelse med nødvendig afhjælpning og skadesbegrænsning, kunne sendes videre til Stormrådet. Det er dog en betingelse, at oversvømmelsen bedømmes som omfattet af stormflodsloven. Sagsbehandlingstid Alle oversvømmelser har forskellig karakter og indebærer især udfordringer for at finde frem til den nødvendige og korrekte dokumentation for beliggenheden af skadede arealer. Fremskaffelsen af dokumentationen fra de skadelidte har især i forbindelse med de omfattende oversvømmelser af landbrugsarealer i sensommeren og efteråret 2011 betydet, at sagsbehandlingen har taget længere tid end ønskeligt.

21 21 Uddannelse af taksatorer Det er forsikringsselskaberne, der har ansvaret for, at takseringen sker, og at den sker i overensstemmelse med de regler, der gælder i stormflodsloven. Opgørelsesprincipperne i stormflodsloven, herunder dagsværdiprincippet, adskiller sig fra de opgørelsesprincipper, som forsikringsselskaberne normalt anvender. For at sikre de bedst mulige skadesopgørelser og i øvrigt for at etablere et godt samarbejde med forsikringsselskaberne på dette område har Stormrådets sekretariat i juni 2011 afholdt et informationsmøde for selskabernes taksatorer om oversvømmelsesordningen. Her blev ordningen og ordningens opgørelsesprincipper gennemgået, ligesom de foreløbige erfaringer med ordningen blev drøftet. Fremadrettet vil sekretariatet tage tilsvarende initiativer, herunder temamøder, for at sikre en kontinuerlig forståelse af ordningen på det højest mulige niveau.

22 22 Økonomisk resultat 2010 HENSÆTTELSER Hensættelser for stormflod udgjorde pr. 31. december 2010 ca. 20,5 mio. kr. Hensættelser for oversvømmelser udgjorde pr. 31. december 2010 ca. 4,8 mio. kr. Hensættelser for stormfald udgjorde pr. 31. december 2010 ca. 12 mio. kr. Stormrådet havde i 2010 indtægter på ca. 86 mio. kr. i stormafgift og ca. 5,5 mio. kr. i finansielle indtægter. Der blev i 2010 udbetalt ca. 3,9 mio. kr. i erstatning vedrørende skader forårsaget af stormflod, ca kr. i erstatning vedrørende skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer og ca. 1,5 mio. kr. i tilskud til gentilplantning m.v. Der er for 2010 foretaget regnskabsmæssige hensættelser for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse og stormfald indtil december 2010 med sammenlagt ca. 37 mio. kr. Årets resultat i 2010 var et overskud på ca. 68 mio. kr. Der forelå med årets resultat en egenkapital pr. 31. december 2010 på ca. 99 mio. kr. Se Stormrådets årsregnskab for 2010

BERETNING 2012. Stormrådet FORORD OM STORMFALD OM STORMRÅDET OM OVERSVØMMELSE OM STORMFLOD ØKONOMISK RESULTAT 2011

BERETNING 2012. Stormrådet FORORD OM STORMFALD OM STORMRÅDET OM OVERSVØMMELSE OM STORMFLOD ØKONOMISK RESULTAT 2011 FORORD OM STORMFALD OM STORMRÅDET OM STORMFLOD OM OVERSVØMMELSE ØKONOMISK RESULTAT 2011 Stormrådet Beskrivelse af Stormrådets virksomhed BERETNING 2012 2 Stormrådet BERETNING 2012 FORORD Om Stormrådet

Læs mere

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BERETNING 2013 Forord 2 Om Stormrådet 3 Om stormflod 5 Om stormfald 9 Om oversvømmelse 11 Økonomisk resultat 2013 13 Stormrådet - BERETNING 2013 FORORD Om stormrådet

Læs mere

BERETNING 2016 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED. Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2016

BERETNING 2016 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED. Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2016 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BERETNING 2016 Forord Om Stormrådet Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2016 Stormrådet - BERETNING 2016 2 3 5 9 10 12 FORORD Om Stormrådet

Læs mere

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne 24. november 2014 Kommissorium for Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne Baggrund Store dele af Danmark blev ramt af stormen Bodil den 5.-6. december 2013, der

Læs mere

Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald

Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald Procedurer pr. 24. februar 2011 Stormrådet Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Stormrådet. Årsrapport 2014 11111111111111. Building a better working world

Stormrådet. Årsrapport 2014 11111111111111. Building a better working world 11111111111111. EY Building a better working world EY Indhold Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Ledelsesberetning Oplysninger om Beretning Resultatopgørelse Balance Noter

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. november 2013 Kommissionens grønbog om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, KOM(2013) 213 1.

Læs mere

BERETNING 09/10. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Tryghed ved naturskader. Overgang til en ny stormordning. De økonomiske resultater.

BERETNING 09/10. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Tryghed ved naturskader. Overgang til en ny stormordning. De økonomiske resultater. Tryghed ved naturskader Ca. 6.500 bolig- eller virksomhedsejere har siden 1991 haft glæde af stormflodsordningen Forord Overgang til en ny stormordning Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater

Læs mere

KONCEPT FOR TILSYN MED

KONCEPT FOR TILSYN MED Den 28. oktober 2015 STORMRÅDET KONCEPT FOR TILSYN MED FORSKRINGSSELSKABERNES BEHANDLING AF STORMFLODSSAGER Side 1 Indhold 1. Baggrund... 2 2. Hvilke regler skal tilsynet omhandle?... 2 3. Udtagelse af

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 22. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald. 20. oktober 2014. Nr. 1129.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 22. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald. 20. oktober 2014. Nr. 1129. Lovtidende A 2014 Udgivet den 22. oktober 2014 20. oktober 2014. Nr. 1129. Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald Herved bekendtgøres lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr. 1090

Læs mere

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 15. november 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Klageemne: Klage over sagsbehandling og affugtning Stormrådet har behandlet og afgjort din klage

Læs mere

Du er indtrådt som part i sagen på en betinget slutseddel til køb af den stormflodsramte ejendom.

Du er indtrådt som part i sagen på en betinget slutseddel til køb af den stormflodsramte ejendom. AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 15. december 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Overtaksator: Klageemne: Inhabilitet og skadesopgørelse Du er indtrådt som part i sagen på en betinget

Læs mere

Stormrådet har behandlet og afgjort din klage over afvisning af at ændre skadesopgørelsen samt din klage over sagsbehandlingstiden.

Stormrådet har behandlet og afgjort din klage over afvisning af at ændre skadesopgørelsen samt din klage over sagsbehandlingstiden. AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 22. september 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Overtaksator: Klageemne mv.: - Afgørelse til skade for klager og - Klage over skadesopgørelse og

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald

Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald LBK nr 1129 af 20/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/07183

Læs mere

BERETNING 07/08. Stormrådet. Forord. De økonomiske resultater. De store storme. Nye tiltag. Om stormflod. Om stormfald. Rådets forventninger til 08/09

BERETNING 07/08. Stormrådet. Forord. De økonomiske resultater. De store storme. Nye tiltag. Om stormflod. Om stormfald. Rådets forventninger til 08/09 De store storme Der er i beretningsåret blevet konstateret stormflod to gange med i alt 151 anmeldte skader. Læs mere Forord Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater Nye tiltag Rådets forventninger

Læs mere

d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22.

d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/05188

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Fremsat den [ ] 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab:

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Skadelidte: Stormrådet Dato: 21. januar 2015 Sag 14/02965-70 /RLR Skadessted: Forsikringsselskab: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Taksator:

Læs mere

BERETNING 08/09. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Fokus på forebyggelse. Forebyggelse. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 09/10

BERETNING 08/09. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Fokus på forebyggelse. Forebyggelse. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 09/10 Fokus på forebyggelse Det er yderst ubehageligt og en økonomisk belastning at få hus og ejendele ødelagt af saltvand. Læs om ny kampagne. Forord Forebyggelse Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater

Læs mere

Skybruds- og stormflodsskader

Skybruds- og stormflodsskader Skybruds- og stormflodsskader Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Hvem er Forsikring & Pension? Brancheorganisation for pensionskasser og forsikringsselskaber

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Stormflodsloven i praksis

Stormflodsloven i praksis Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt Hvordan er det gået siden vedtagelsen af ny stormflodslov? Stormflodsloven i praksis Konsekvens efter Bodil Rammerne i loven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter

Læs mere

Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret

Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 169 Offentligt (01) Dias 1 Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret Eksempler og

Læs mere

BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08.

BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08. De store storme De danske kyster blev i 2006 og 2007 ramt af flere storme. Særligt alvorlig var stormen den 1. og 2. november 2006. Læs mere Forord Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater Rådets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2009-10 Fremsat den 10. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Ny organisering af stormflodsordningen,

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Overtaksator: Klage over skadesopgørelse

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Overtaksator: Klage over skadesopgørelse AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Skadelidte: Stormrådet Dato: 14. april 2016 Sag: SPA-15/07096-17 Skadessted: Sagsbehandler: /SKI Forsikringsselskab: Overtaksator: Klageemne: Klage over skadesopgørelse KONKURRENCE-

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Kære Christian Hartmann Som nævnt ved vores telefonsamtale i dag har vi gennemgået din sag og må desværre fastholde,

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Hvis er ansvaret og hvem skal betale?

Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Jens Christian Riise Teamchef, Klimatilpasning Vand og Forsyning 17-03-14 Workshop om stormflodsforebyggelse 1 Det er dit eget ansvar! Det er grundejeren, der har

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Ansøgning om Tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald

Ansøgning om Tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald STORMRÅDET T 2 Ansøgning om Tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald Modtaget: Journalnr.: Denne ansøgning skal bilægges kort og evt. andre bilag, som det fremgår af vejledning: Tilskud til gentilplantning

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt. Aktionsgruppen

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt. Aktionsgruppen Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt Aktionsgruppen Aktionsgruppen vil meget gerne sige et dybtfølt TAK for den interesse og det engagement, vi har oplevet siden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

Velkommen Orienteringsmøde vedrørende stormfaldsordningen 26. juni 2014

Velkommen Orienteringsmøde vedrørende stormfaldsordningen 26. juni 2014 Velkommen Orienteringsmøde vedrørende stormfaldsordningen 26. juni 2014 Dagsorden 09.30-10.00 Let morgenmad 10.00-10.15 Mødet starter velkomst ved kontorchef i Naturstyrelsen, Henrik Kundby 10.15-11.00

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING SKADESANMELDELSE om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug af betroede midler 1. Anmelders navn, stilling og bopæl 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

DE FREMTIDIGE STORMFLODS-, OVERSVØMMELSES- OG STORMFALDSORDNINGER

DE FREMTIDIGE STORMFLODS-, OVERSVØMMELSES- OG STORMFALDSORDNINGER DE FREMTIDIGE STORMFLODS-, OVERSVØMMELSES- OG STORMFALDSORDNINGER MARTS 2017 Rapport fra udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 19 Offentligt (02) STORMFLOD 6/12-2013 En natur-katastrofe!!!

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 19 Offentligt (02) STORMFLOD 6/12-2013 En natur-katastrofe!!! Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 19 Offentligt (02) STORMFLOD 6/12-2013 En natur-katastrofe!!! Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald L 138 Positive ændringer:

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse til evaluering af stormflodsordningen

Spørgeskemaundersøgelse til evaluering af stormflodsordningen Spørgeskemaundersøgelse til evaluering af stormflodsordningen Rapport Stormrådets sekretariat September 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014 Notat 5. november 2015 J.nr. 15-1589483 Proces og Administration HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2014 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer UDKAST Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S

VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S (CVR-nr.: 16 50 08 36) 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er LB Forsikring A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

Årsberetning 2013. Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013

Årsberetning 2013. Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013 Årsberetning 2013 Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013 Indhold Forord... 1 1. Ankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1. Værdigrundlag... 2 1.2. Mission og visioner... 3 2. Ankenævnenes

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig 24. september 2013 Sag 12/05618 / CF E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 228 Offentligt 26. juni 2014 J.nr.14-2198204 SKAT, Jura, Proces og administration Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2013 1. Baggrunden for redegørelsen.

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2011. Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011

Nordisk försäkringstidskrift 3/2011. Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011 Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011 Sommeren 2011 i Danmark blev meget våd. De tre sommermåneder viste sig med 321 mm at blive de næstvådeste siden

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond Anmelder: 86121999 Advokatfirmaet Rödstenen I/S v/ Advokat Thomas Schioldan Sørensen J. nr. 14689 VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 1 Navn, hjemsted og stifter Fondens navn er Danmarks Økologiske

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

2. Skade på løsøre, som ikke har indgået i kommunens forsikringsordning, og som der derfor ikke har været tegnet forsikring på

2. Skade på løsøre, som ikke har indgået i kommunens forsikringsordning, og som der derfor ikke har været tegnet forsikring på NOTAT Redegørelse for kompromisser og ikke dækkede udgifter i forbindelse med skybruddet 2. juli 2011 28. august 2014 Sagsbehandler: JS Dok.nr.: 2012/0001823-26 Juridisk Afdeling I forbindelse med bevilling

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere