Horsens Statsfængsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsens Statsfængsel"

Transkript

1 Horsens Statsfængsel Protokol over fællesfanger (stambog) (B ), pag (opslag om Jens Nielsen). Rigsarkivet, Viborg Her ses det originale arkivalie med angivelse af, hvor på siden de tekstblokke, som findes i den læsevenlige version, er placeret. [Blok 1] Fange nr.: 45 Dom nr.: 2702 Personalia: Jens Nielsen, 21 år, f Fødested og hjemsted: Jyderup S. Holbæk Amt. Religion: Ev. luth. Dom: Landsover- samt Hof- og Stadsrets dom af Forbrydelse: Brandstiftelse 280, 281; indbrudstyveri 228 cfr. 46, 229 no. 4. Tidligere straffet: 3 g., heraf 1 off. arb Tidligere forhold: Ægtefødt. Faderen arbejdsmd., formentlig 3 søskende, små kår, dårligt samliv mellem forældrene, efter at faderen var blevet straffet med off. arb. Forældrene senere fraskilte. Opdraget hos moderen til 7 år, derefter blev han med moderen indlagt på fattiggården i 2 år, derefter på Flakkebjerg i 2 mdr., blev overflyttet til Landerupgaard Opdragelsesanstalt til 16 år og blev under opholdet her konfirmeret; han blev 16 år gl. indsat i Vridsløselille på grund af brandstiftelse udøvet på Landerupgård. Efter løsladelsen herfra 9. septbr var han en kort tid på fattiggården (Brokjøb Fattiggård), men blev så af sognet sendt til Amerika, opholdt sig der 6 uger, tog derefter hyre med et skib, som han forlod i Antwerpen, blev så af politiet sendt til London, hvor han forblev i 15 måneder, blev her straffet 2 gange med straffearbejde 2 mdr. og 1 år, for tyveri; tog derfra i maj 1882 med et skib, fra hvilket han deserterede i Helsingfors, rejste derefter til Kalmar, hvor han stjal og blev idømt 1 års forbedringshusarbejde, blev løsladt fra Kalmar Cellefængsel d. 7. juni 1883, blev derfra sendt til København og rejste selv hjem til Brokjøb Fattiggård, blev her anholdt for tyveri, arresteret i Holbæk, brød

2 efter 3 dages forløb ud af arresten, rejste til København, stjal undervejs og afbrændte et hus, opholdt sig et par dage i Kj.havn og gik derfra til Valby og Hvidovre og afbrændte i Valby 4 og i Hvidovre 1 gård. Grunden til brandstiftelserne var, at han håbede under den ved branden opstående forvirring at komme til lejlighed til at stjæle penge for derfor at udvandre til Amerika. Han har under forhøret erkendt at have anstiftet 3 ildebrande i London, den ene i Victoria Dok Når indsat i straffeanstalten: 1884, d. 11. juli. Straffetid og afdeling: 16 års tugthusarbejde. 3 m. Forberedelsesstadiet Månedlig karakter: Måned 1884 aug. 11. Opførsel 2, Flid ved arbejde 2. Septbr. 8. Opførsel 2, Flid ved arbejde 2. Oktbr. 6. Opførsel 2. Flid ved arbejde 2. Hovedkarakter: 12. [Blok 2] Tvangsstadiet 1. klasse: Når overgået: fra 2. kl. Månedlig karakter: 85 jan. 12.: Opførsel 2. Flid ved arbejde: 2. Februar 9: Opførsel 2. Flid ved arbejde: 3. 6 m. 2. klasse: Når overgået: 10. okt til 1. kl. Atter opflyttet 13. feb. Månedlig karakter: 10. nov.: Opførsel: 2. Flid ved arbejde: dec.: Opførsel: 2. Flid ved arbejde: : 9. marts, 13. apr., 11. maj, 8. juni: [Hver gang 2 i opførsel og 3 i arbejde]. Hovedkarakter m. 3. klasse: Når overgået: 11. juni Månedlig karakter: 13. juli og 10. august: [alle karakterer i opførsel og flid]: 2. Aug. d Overgået fra 3. klasse til streng bevogtning i enkeltcelle i henhold til overinspektionens resolution af

3 [Blok 3a] Straffet Datum - Forseelse - Straf: 25. august Uhøflighed mod betjent - 36 tim. m. kachot, md. [madras?] u. køje. 29. august Ubeføjet klage - 2 x 24 t. kachot. 13. december Mordattentat mod betjent - Neds. fra kl. 29. marts Tildelt 27 slag kat i henhold til kgl. reskript af 12. marts 1886 og derpå atter hensat til tugthusarbejde på livstid under streng bevogtning ifølge samme reskript. For mordattentat d. 24. august 1885 på betjent Mark. Petersen. (Gentagne gange læst og skrevet i arbejdstiden. Angiver i den sidste uge at have haft anfald af den tidligere mordlyst, som han antager bevirket af den med hans arbejde (isolation) følgende sløvhed. Betjent Mk. Petersen, hvis optræden han aldeles ikke kan klage over, fremkalder mod fangens vilje hans onde tilbøjeligheder). 9. september Læst i arbejdstiden - Frataget arbejde i 8 dage. 1. oktober Angiver atter at have haft anfald af mordlysten, hvorfor han efter begæring er fritaget for at gå i kirke søndag d Ved observation har han i de sidste 2 uger vist sig urolig og nedtrykt i sindet. Januar lavet en krog af et søm, der brugtes til ophængning af reglementer - Irettesættelse. 2. februar (betjent Juul) - Repareret sine underbenklæder i 40 min. i arbejdstiden - Frataget skrivematerialier i 1 uge. 13. marts Ved ovennævnte reparation udtalt til betj. Mk. Petersen, der forbød ham det, at denne ville gøre ham alt ondt, men skulle tage sig i agt [usikkert]

4 [Blok 3b] : Fra midten af marts til ind i april givet afkald på en del af brødrationen, men nogle dage efter vejningsterminen atter successive forlangt den, ved hvilket han mistænkes for at tilsigte flytning til fællesskab : Sindstilstand højst tilfreds (se langt ironisk brev til søsteren) : Om natten bundet et stk. sejlgarn så fast om testikelpungen, at han måtte kalde vagten til hjælp. Angiver at være tilrådet dette af en læge (rigtigheden deraf tvivlsom). Forordnet suspensorium af lægen ved straffeanst : Har d.d. begæret et til pastor Jacobsen skrevet brev, hvori fgn. udtaler sig i absolut fritænkerisk retning, tilintetgjort : Tilskrevet pastor Jacobsen et brev, hvori fgn. fuldstændig bryder med religionen : Fritaget for at være lænket om natten : Kastet sin (private) salmebog i latrinet (ikke i religionsbespottelig hensigt) - indskrænket læsetilladelse i 8 dage (har i nogle dage set meget ondsindet ud) : Besværing over den utilstrækkelige ringning om morgenen (ikke befindes at havende grund) : For utilladelig kommunikation med nr. 435 straffet med: Fratagelse af bøger og skrivematerialier samt iføring af lænker, hvorhos han ved direktionens skrivelse af 12-8 er berøvet arbejdsfortjeneste for 3 mdr : Observeret, at fangen gentagne gange i en 14 dage forinden den halvårlige vejning har afstået en stor del af forplejningen : Har d.d. under tilsyneladende sindsbevægelse anmodet om snart igen at få læsetilladelse, da mord- og hævntanker under hans nuværende åndelige tomhed atter trænge ind på ham : Fremstillet for insp. i anledning af at have nægtet at deltage i gårdtur og efter anmodning. - Viser sig i høj grad nedtrykt og i stærk indre kamp - udtaler, at hvis han længe skal hensidde under nuvær. forhold (uden læse- og skrivetillad.) vil det gå galt, uden at han dog nærmere vil gå ind på betydn. af disse ord. Stillet i udsigt tidligere at få læsetilladelse, når han kan bekæmpe sig.

5 : Afbrækker hank af latrinspand, som han skjuler i [...] Motiv: Tvivl om inspektørens løfte om læsetilladelse var mere end et påskud for at berolige ham, i hvilket tilfælde han måtte savne bøger 4-6 uger, hvilken udsigt bragte ham til fortvivlelse og i sådan lod ham foretage handlingen. Viser sig ved fremstillingen virkeligt fortvivlet og beder om barmhjertighedshandling, han håber vil bære gode frugter, at erholde bøger. (Religiøse bøger var allerede samme morgen - søndag - givet ham, men forgæves søgt læst). Bøgerne tilstodes som middel mod hans åndelige lediggang. Genoprykning til 3. klasse derimod forskertset fra forseelsesdagen : Fandtes d.d. ved inspektørens besøg fornuftig og klart tænkende, men udtalte sig i fuldstændig fritænkerisk retning, dog uden som tidligere at omtale religionen med ungdommelig overlegenhed. Hans udseende, der synes at afspejle hans sindstilstand, var usædvanlig godt. - Fra atter stillet lig med fanger af tvangsstadiets 3. klasse : Tilbageholdt et af fangen til forstanderen på Flakkebjerg, justitsråd Møller, skrevet brev, hvori han giver denne råd med hensyn til forholdsregler, som bør tages, når elever fra Flakkebjerg hjælpes til udvandring : Uden anmodn. desang. fritaget for natlænken. Gør ved fremstillingen et i alle henseender godt indtryk : Melder at have sunket en stoppenål, men svækker meldingens pålidelighed ved at rekvirere en anden samt ved først at forklare, at han benyttede den som tandstikker (dog med hovedet) senere at have taget den i munden for ikke at behøve at tage den op fra bordet ved den videre brug. En anden stoppenål (større) ved visitationen fundet i en revne af muren under vindueskarmen : Begærer sig efter samme dag at have ønsket foretræde for præsten fremstillet for inspektøren med anmodning om for næste dage (Bededag) at få anden kost, da rugbrødet generer ham - øjensynligt løgn, hvorfor afslået. Omtaler først derefter, at det sker af hensyn til den slugte stoppenål, (som han omtaler knappenål, men derpå retter). Tilkendegivet, at behandlingen heraf sorterer under lægen : Forelægger betjenten (P. Rasmussen) den slugte (?) stoppenål, der angives at have befundet sig mellem fangens ekskrementer

6 : Besværer sig over, at der knappes 8 min. af gårdtur, idet betjentene først indlukke foregående hold fanger på klokkeslet. Ved undersøg. godtgjort, at fgn. incl. gang til og fra gården har 34 min. bevægelse. Anledning til besvær. fremgår at være, at han af betj. J.J. Jensen irettesattes for forsøg på at fange en svale i cellegården : Skrevet brev til søsteren, der nærmest bærer præg af nedtrykthed over ensomheden og længsel efter efterretninger udefra, men dog også vidner om fgn. sædvanlige selvtilfredshed og indeholder tilløb til forcerede vittigheder : Brev til søsteren, hvori han med øjensynlig selvtilfredshed over sin skrivekyndighed moraliserer over for tidlig indgåede ægteskaber samt drikkeriet. Han sender samtidig en bog til en søstersøn, hvilken han anmoder søsteren om først at give påg. på hans fødselsdag. Sluttelig omt. han, at han begynder at få gigt i det ene ben på gr. af mangel på bevægelse : Ladet vand under gårdtur trods mundligt og opslået forbud derimod. Undskylder sig med latrinspandens fraværen (i 1 time) samt med den lange tid siden sidste overtræd : Advarsel for besidd. af utilladelige genstande (1 stk. glas og 2 nåle), hvilke han angives at have [ ] [Blok 3c] hengemt snart i sine breve snart i luftventilen, snart under kakkelovnen. Angiver tiden for opbevaringen meget længere end bevisligt sandt. Tilstår efter længere nægtelse. Har ved samme lejlighed i arbejdstiden aftaget underbenklæder - observeredes uden disse; på fristelse af betjenten - som forhindredes ved påbuddet om, kun når begge betjente er tilstede, at tilse fangen i cellen - nægter han at have haft bukserne af, men vedgår det, dog med angivende af falsk hensigt : Begærer sig fremstillet for inspektøren for at tilstå, at han for betjentene gav falsk grund m.h.t. underbukserne - uden dog at erstatte denne med en sandsynligere : Forespørger betjent N. Petersen, om betjent L. Henriksen endnu forretter tjeneste ved 15. afd

7 : Forlanger bøger byttet uden for reglementeret dag. Stikler til betjenten, fordi denne tidligere har meldt fgn. for lignende og truer med melding til insp. (Fgn. beskrives som sindsoprørt og frådende ) : Ikke mødt for inspektøren trods begæring om at blive fremstillet for samme for at klage over betjent : I brev til søster klaget over vedvar. stærk hovedpine (fremkaldt af ensomheden og mangel på bevæg.). På anl. forklarer betjent Mk. Petersen, at fangen langt fra den påg. dag gjorde indtryk af at have hovedpine, da han uafbrudt læste lige fra dagningen til kl. 8½ aften, da lyset blev taget fra ham : Unddraget kirkegang i 4 uger for at have undladt at medtage salmebog ved kirkegang og på betjentens forhold desangående yttret, at det ikke behøvedes, samt for ved 2 gudstjenester at have undladt at rejse sig ved præstens ankomst til og udgang af kirken : Har i inspektørens nærværelse måtte gøre bet. Rasmussen afbigt for efter at have bebrejdet betjenten at have indmeldt ham for 6. gang at have truet med hævn, om just ikke over for selve betjenten : Indskrænkning af bogbytningstilladelsen til det halve i en md. for i længere tid at have gemt garn i sit sammenfoldede sengetæppe (græd og havde aldeles intet at anføre ved fremstillingen for inspektøren) : Repareret sine underbenklæder med det til arbejdet udleverede symateriel (mod forbud?) : Frataget bøger i arbejdstiden for gentagne gange at have læst i arbejdstiden. Undskyldte sig med, at han for at udholde ensomheden måtte beskæftige sine tanker med noget andet end det daglige arbejde. [Blok 3d læses nedefra og opad] : Udtaler, at den i sin tid omhandlede stoppenål virkeligt var sunken. Motiv: Livslede i enkelt mørkt øjeblik

8 : Udtaler som bevis for, at han ikke længere nærer mordtilbøjelighed ikke at have benyttet sine lertallerkener som våben ved at fraslå kanten og herved danne en segl, han ved slibning mod gulvet kunne tilspidse og under kirkegangen anvende mod forreste betjent samtidigt med at s[ ] mod bagerste. (foretagendet ikke umuligt, men usandsynligt) : Anmoder remplacerende betjent om arbejde i utide. Bliver hvid af raseri, da dette nægtes og antyder at ville melde betjenten, fordi arbejdet mangler : Tilbagegivet fgn. tilladelse til at have bøger inde i cellen i arbejdstiden. Han bad sig dog fritaget derfor for ikke at fristes til at læse uden for fritiden : Anmoder om at blive anbragt sammen med en anden fange, da ensomheden påtvinger ham den urimelige tanke, at han er uretfærdigt behandlet, hvilket atter fremkalder tanker om hævn og mord, og da han frygter for, at den vedvarende isolation skal undergrave hans åndelige tilstand [...], at sindssygdom pludselig kan vise sig (fejler åbenbart intet) : Betj. P. Rasmussen melder d.d. ved visitationen at have fundet et lille stk. blyant, indsvøbt i latrinpapir, der var anbragt bag slidetræet under klosettet og fastgjort hertil ved 2 træpløkke og ved at være gjort klæbrigt med en oversmøring af sæbe. - Angiver usandsynlig grund : Under visitationen forefindes en fgn. i går udleveret brugt kam manglende 5 tænder af den største række, mens fgn. ikke siden udleveringen har haft brug for samme. Antages opirret ved at være udleveret en brugt kam i henseende til hvilket oplyses, at fangen ved jul blev udleveret en ny kam for en kassabel, af hvilken førstnævnte kam kun 2 dage efter modtagelsen havde afslået de to hjørnetænder - efter angivelse ved kammens fald. Af denne kam har han yderligere som årsag til at erholde den ham sidst udleverede på forskellige steder afbrudt 6 a 7 tænder. Angiver om tændernes afbrydning, at årsagen i første tilfælde var, at kammen faldt til jorden (betongulvet). De små tænder senere afbrudt ved at rense kammen, de store ved boring af hullet i kammen med en saks. Ved undersøgelse anset umuligt : Vægrer sig ved aflevering af atlas, mens tidligere begæret bøger frataget i arbejdstiden (betj. P. Rasmussen) - nægter nogle timer efter at aflevere såvel atlas som bog. Frataget fgn., der beskrives indædt rasende (frataget bøger i 2 mdr.) : Begærer sig fremstillet for at erfare grunden til bogfratagelsen. - Afslået : Har i maj, juni og juli gentagende i arbejdstiden beskrevet papirstykker bestemte til klosetbrug med samfundsfjendske og hævngerrige udladelser eller

9 affekterte bekendelser til søsteren. Befindes at skjule disse beskrevne lapper i sin påklædning eller i de udleverede religiøse bøger, hvis blade han sammenklæber med tygget rugbrød; benytter ligeledes samme bøger til levnedsbeskrivelser. [Blok 4a] Vægten : 118 pund; : 121; : 123; : 115; : 117; : 122; : 125; : 119; : 129; : 127; : 118; ; : 127; (11-4): 125; : 124 pd.; (ekstrav.) 120; : 120; : efter ordre ikke vejet.

10 Særlig behandling : Må købe underbenkl : Må for egen regning købe briller. Ved overinspektionens skr. af er fangen er fgn. ligestillet med fanger af To St 3. klasse med hensyn til arbejdsfortjeneste og dispositionsret over samme. Ved overinspektionens skrivelse af er fgn. ligestillet med fanger af To. St 4. kl. m.h.t. arbejdsfortjeneste og dispositionsret over samme : Anbefal. til underbenkl. [ ] : brændesavning og undervisning [ ] : Ønskes fritaget for brændesavning : Anbef. til at beholde sine underbenkl. i maj måned. Særlig forplejning : Et halvt pund brød mere : Afgiver et halvt pund brød : [...] for øl : 1 pund sigtebr. i 2 m , 13-4, 12-6, 12-8, 12-10, 11-12, pund sigtebrød indtil videre : 2 pot sk.mælk, 2 pund sigtebrød : 1/4 pot øl ekstra i 2 mdr : 2 pund rugbrød mere : Afgiver et 2 pund rugbrød : 2 pund sigtebrød mere indtil videre : 2 pund rugbrød for 2 pund sigtebrød.

11 : Forpl. atter m. rugbrød : 2 p. sk.mælk for 2 pund rugbrød : 2 pund rugbrød for 2 pund sigtebrød : Afgiver 2 pund sigtebrød : 2 pund sigtebrød for 2 pund rugbrød : Forpl. med 2 pund rugbrød mere : 2 pot sk.mælk mere. [se Blok 4b for fortsættelse] Beskæftigelse : Væver : Trikotagestrikker : Spildpiller : Bo[ ] Aug: under prim. tag : Shawlsfrynser : Strømpevæver : tillige shawlsfrynser : Strømpevæver. Tilladelse til at skrive breve og samtale med slægtninge til moderen do

12 do Birkedom. Ingerslev Karen M. Hansen, Brokøb Fattigg. Jyderup til søsteren til søsteren til moderen og søsteren til moderen til søsteren til Møller, Landerupgård til søsteren til moderen (testamente) do brev faderen (2 bøger) moderen justitsråd Møller, Flakkebj til søsteren til moderen do og 1 til søsteren do til søsteren til søsteren do do

13 do pastor Jacobsen, Svendborg til søsteren med 1 bog og 1 kr til søsteren til do [se Blok 4c for fortsættelse] [Blok 4b] Særlig Forplejning 16-(10?)-1890: 20 kv. rugbrød mere dagl. [Blok 4c] Tilladelse til at skrive breve og samtale med slægtninge: : til svogeren (med Dansk Børnetidende) : til søsteren : til søsteren : Hjemsendt 8, : til do. (med 1 bog) : søster (hjemsendt 32 øre) : til søsteren (hjemsendt forskel.) : hjemsendt 2 bolde : til søster (hjemsendt nogle bøger) : til søster

14 [Blok 5] Overgangsstadiet Anmærkning: 32 m. Henrettet d. 8. november 1892 morgen kl

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

RUNDT OM JOHANNES En dreng i vanskeligheder

RUNDT OM JOHANNES En dreng i vanskeligheder RUNDT OM JOHANNES En dreng i vanskeligheder I maj 1914 møder politiet op på Hindegade skole ved Nyboder for at hente den 10-årige Johannes Rasmussen til afhøring. De mistænker ham for at have tændt ild

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Adgangsforbud i X Kommune

Adgangsforbud i X Kommune 01-06- 2011 T I L S Y N E T Adgangsforbud i X Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Henvendelserne vedrører

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus.

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane Kirstine - gift med Hans Peder Steensen; Hun bliver idømt fængsel på

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Horsens byfoged. Domprotokol 1881-1885 (B66-5387), pag. 272a-274b (dom over Jens Nielsen). Rigsarkivet, Viborg LETLÆSELIG UDGAVE. [pag.

Horsens byfoged. Domprotokol 1881-1885 (B66-5387), pag. 272a-274b (dom over Jens Nielsen). Rigsarkivet, Viborg LETLÆSELIG UDGAVE. [pag. Horsens byfoged Domprotokol 1881-1885 (B66-5387), pag. 272a-274b (dom over Jens Nielsen). Rigsarkivet, Viborg [pag. 272a] Aar 1885 d. 10 Februar blev inden Horsens Extraret i Justitssagen: Aktor Kammerassessor

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

PSYKISK SYGE DEBATRUM: PSYKISK SYGE

PSYKISK SYGE DEBATRUM: PSYKISK SYGE PSYKISK SYGE Mange frihedsberøvede har omfattende sociale og sundhedsmæssige problemer. I 2013 viste et studie, at kun 9 % af de varetægtsfængslede var psykisk raske, mens 91 % havde en psykiatrisk diagnose.

Læs mere

19.s.e.trin.A Mark 2,1-12 Salmer: Det er rækkefølgen i historien, vi skal lægge mærke til. Møjsommeligt får de 4 venner

19.s.e.trin.A Mark 2,1-12 Salmer: Det er rækkefølgen i historien, vi skal lægge mærke til. Møjsommeligt får de 4 venner 19.s.e.trin.A. 2015 Mark 2,1-12 Salmer: 752-522-498 678-367-423 Det er rækkefølgen i historien, vi skal lægge mærke til. Møjsommeligt får de 4 venner den syge bragt hen til Jesus. De venter på underet.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven Baggrund Fælles forældremyndighed Det overordnede formål med indførelse af Forældreansvarsloven i januar 2007 var barnets bedste, og udgangspunktet blev herefter, at alle forældre skulle have fælles forældremyndighed

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 Sag 76/2011 A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TvDanmark v/advokat Jan Christiansen Thor Clasen Jonasen Banegårdspladsen 1, 8. Mejlgade 69, st. th. 1570 København V 8000 Århus C København den 5. maj 2004 Reklameafbrydelse i Final

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

3. søndag efter påske 2015, Hurup og Gettrup Johs. 16, 16-22

3. søndag efter påske 2015, Hurup og Gettrup Johs. 16, 16-22 3. søndag efter påske 2015, Hurup og Gettrup Johs. 16, 16-22 Herre, Jesus Kristus fyld min tid med glæde, når sorgen truer. Fyld min tid med håb, når tvivlen truer. Fyld min tid med kærlighed nu og i evighed

Læs mere

Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2

Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2 Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2 Ombudsmanden udtalte over for politimesteren i Gladsaxe og justitsministeriet, at han måtte finde det beklageligt, at en gæst, der efter begæring af en restauratør

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Fornuftens tidsalder Første og anden del af Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Thomas Paine Fornuftens tidsalder Første og anden del Forlaget Fritanken Originalens titel Age of Reason, Part First Udgivet

Læs mere

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Forligsmanden besvarede skriftligt en anmodning fra A om at tilbagekalde et mæglingsforslag, som A fandt, at forligsmanden ikke havde haft

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Bilag 3.1.1 del 9 Cases Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Case 1 Behandling af gule regninger... 7 3 Case 2 Yder flytter og Sikrede

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

3.s. i Fasten d.27.3.11. Luk.11,14-28.

3.s. i Fasten d.27.3.11. Luk.11,14-28. 3.s. i Fasten d.27.3.11. Luk.11,14-28. 1 Det hænder, præsten synes, at teksterne til en søndag er så svære at komme ind i, så menigheden burde have udleveret et åndeligt brækjern. Ordene er vanskelige

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Sagsbehandling ved afsoning af underholdsbidrag

Sagsbehandling ved afsoning af underholdsbidrag Sagsbehandling ved afsoning af underholdsbidrag Udtalt over for en politimester, at jeg måtte finde det meget beklageligt, at en person, der var blevet anholdt og hensat til afsoning af underholdsbidrag,

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2 Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 402 448 v. 376 v.1-4 // 2 388 752 v.3-5 Ved gudstjenesten i dag fejrer vi tre små børns ankomst til verden. Tre små mirakler. For

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af prædiken til 5. s. e. trin. efter 2. tekstrække: Matt 16,13-26 i Lønne og Henne kirker den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder

Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder Husk dine rettigheder under varetægtsfængsling Rettighederne i denne meddelelse gælder i henhold til lovgivningen i England og Wales og efterkommer EU-direktivet 2012/13 om retten til information under

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder

Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder Terroristloven af 2000 Husk dine rettigheder under varetægtsfængsling Rettighederne i denne meddelelse gælder i henhold til lovgivningen i England og Wales og efterkommer EU-direktivet 2012/13 om retten

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

+ 0. Socialforskningsinstituttet. IP. nr.: Int. nr.: Sprogprøve. Test 1. Us. nr December

+ 0. Socialforskningsinstituttet. IP. nr.: Int. nr.: Sprogprøve. Test 1. Us. nr December + 0 Socialforskningsinstituttet IP. nr.: Int. nr.: Sprogprøve Test 1 Us. nr. 8855-4 December 2006 + 0 + 0 Sæt et tydeligt kryds. RIGTIGT X FORKERT Hvis et felt er udfyldt forkert, sættes streger over krydset,

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET

HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET I en almen boligafdeling lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve visse retningslinier og regler for ikke at genere hinanden.

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh. 8,12-20, 2. tekstrække.

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh. 8,12-20, 2. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Søndag d. 5. januar 2014 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh. 8,12-20, 2. tekstrække. Salmer. DDS 712 Vær velkommen, Herrens år. DDS 392 Himlene, Herre,

Læs mere

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 1 2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Fastetiden fortsætter. Den lilla

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere