Horsens Statsfængsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsens Statsfængsel"

Transkript

1 Horsens Statsfængsel Protokol over fællesfanger (stambog) (B ), pag (opslag om Jens Nielsen). Rigsarkivet, Viborg Her ses det originale arkivalie med angivelse af, hvor på siden de tekstblokke, som findes i den læsevenlige version, er placeret. [Blok 1] Fange nr.: 45 Dom nr.: 2702 Personalia: Jens Nielsen, 21 år, f Fødested og hjemsted: Jyderup S. Holbæk Amt. Religion: Ev. luth. Dom: Landsover- samt Hof- og Stadsrets dom af Forbrydelse: Brandstiftelse 280, 281; indbrudstyveri 228 cfr. 46, 229 no. 4. Tidligere straffet: 3 g., heraf 1 off. arb Tidligere forhold: Ægtefødt. Faderen arbejdsmd., formentlig 3 søskende, små kår, dårligt samliv mellem forældrene, efter at faderen var blevet straffet med off. arb. Forældrene senere fraskilte. Opdraget hos moderen til 7 år, derefter blev han med moderen indlagt på fattiggården i 2 år, derefter på Flakkebjerg i 2 mdr., blev overflyttet til Landerupgaard Opdragelsesanstalt til 16 år og blev under opholdet her konfirmeret; han blev 16 år gl. indsat i Vridsløselille på grund af brandstiftelse udøvet på Landerupgård. Efter løsladelsen herfra 9. septbr var han en kort tid på fattiggården (Brokjøb Fattiggård), men blev så af sognet sendt til Amerika, opholdt sig der 6 uger, tog derefter hyre med et skib, som han forlod i Antwerpen, blev så af politiet sendt til London, hvor han forblev i 15 måneder, blev her straffet 2 gange med straffearbejde 2 mdr. og 1 år, for tyveri; tog derfra i maj 1882 med et skib, fra hvilket han deserterede i Helsingfors, rejste derefter til Kalmar, hvor han stjal og blev idømt 1 års forbedringshusarbejde, blev løsladt fra Kalmar Cellefængsel d. 7. juni 1883, blev derfra sendt til København og rejste selv hjem til Brokjøb Fattiggård, blev her anholdt for tyveri, arresteret i Holbæk, brød

2 efter 3 dages forløb ud af arresten, rejste til København, stjal undervejs og afbrændte et hus, opholdt sig et par dage i Kj.havn og gik derfra til Valby og Hvidovre og afbrændte i Valby 4 og i Hvidovre 1 gård. Grunden til brandstiftelserne var, at han håbede under den ved branden opstående forvirring at komme til lejlighed til at stjæle penge for derfor at udvandre til Amerika. Han har under forhøret erkendt at have anstiftet 3 ildebrande i London, den ene i Victoria Dok Når indsat i straffeanstalten: 1884, d. 11. juli. Straffetid og afdeling: 16 års tugthusarbejde. 3 m. Forberedelsesstadiet Månedlig karakter: Måned 1884 aug. 11. Opførsel 2, Flid ved arbejde 2. Septbr. 8. Opførsel 2, Flid ved arbejde 2. Oktbr. 6. Opførsel 2. Flid ved arbejde 2. Hovedkarakter: 12. [Blok 2] Tvangsstadiet 1. klasse: Når overgået: fra 2. kl. Månedlig karakter: 85 jan. 12.: Opførsel 2. Flid ved arbejde: 2. Februar 9: Opførsel 2. Flid ved arbejde: 3. 6 m. 2. klasse: Når overgået: 10. okt til 1. kl. Atter opflyttet 13. feb. Månedlig karakter: 10. nov.: Opførsel: 2. Flid ved arbejde: dec.: Opførsel: 2. Flid ved arbejde: : 9. marts, 13. apr., 11. maj, 8. juni: [Hver gang 2 i opførsel og 3 i arbejde]. Hovedkarakter m. 3. klasse: Når overgået: 11. juni Månedlig karakter: 13. juli og 10. august: [alle karakterer i opførsel og flid]: 2. Aug. d Overgået fra 3. klasse til streng bevogtning i enkeltcelle i henhold til overinspektionens resolution af

3 [Blok 3a] Straffet Datum - Forseelse - Straf: 25. august Uhøflighed mod betjent - 36 tim. m. kachot, md. [madras?] u. køje. 29. august Ubeføjet klage - 2 x 24 t. kachot. 13. december Mordattentat mod betjent - Neds. fra kl. 29. marts Tildelt 27 slag kat i henhold til kgl. reskript af 12. marts 1886 og derpå atter hensat til tugthusarbejde på livstid under streng bevogtning ifølge samme reskript. For mordattentat d. 24. august 1885 på betjent Mark. Petersen. (Gentagne gange læst og skrevet i arbejdstiden. Angiver i den sidste uge at have haft anfald af den tidligere mordlyst, som han antager bevirket af den med hans arbejde (isolation) følgende sløvhed. Betjent Mk. Petersen, hvis optræden han aldeles ikke kan klage over, fremkalder mod fangens vilje hans onde tilbøjeligheder). 9. september Læst i arbejdstiden - Frataget arbejde i 8 dage. 1. oktober Angiver atter at have haft anfald af mordlysten, hvorfor han efter begæring er fritaget for at gå i kirke søndag d Ved observation har han i de sidste 2 uger vist sig urolig og nedtrykt i sindet. Januar lavet en krog af et søm, der brugtes til ophængning af reglementer - Irettesættelse. 2. februar (betjent Juul) - Repareret sine underbenklæder i 40 min. i arbejdstiden - Frataget skrivematerialier i 1 uge. 13. marts Ved ovennævnte reparation udtalt til betj. Mk. Petersen, der forbød ham det, at denne ville gøre ham alt ondt, men skulle tage sig i agt [usikkert]

4 [Blok 3b] : Fra midten af marts til ind i april givet afkald på en del af brødrationen, men nogle dage efter vejningsterminen atter successive forlangt den, ved hvilket han mistænkes for at tilsigte flytning til fællesskab : Sindstilstand højst tilfreds (se langt ironisk brev til søsteren) : Om natten bundet et stk. sejlgarn så fast om testikelpungen, at han måtte kalde vagten til hjælp. Angiver at være tilrådet dette af en læge (rigtigheden deraf tvivlsom). Forordnet suspensorium af lægen ved straffeanst : Har d.d. begæret et til pastor Jacobsen skrevet brev, hvori fgn. udtaler sig i absolut fritænkerisk retning, tilintetgjort : Tilskrevet pastor Jacobsen et brev, hvori fgn. fuldstændig bryder med religionen : Fritaget for at være lænket om natten : Kastet sin (private) salmebog i latrinet (ikke i religionsbespottelig hensigt) - indskrænket læsetilladelse i 8 dage (har i nogle dage set meget ondsindet ud) : Besværing over den utilstrækkelige ringning om morgenen (ikke befindes at havende grund) : For utilladelig kommunikation med nr. 435 straffet med: Fratagelse af bøger og skrivematerialier samt iføring af lænker, hvorhos han ved direktionens skrivelse af 12-8 er berøvet arbejdsfortjeneste for 3 mdr : Observeret, at fangen gentagne gange i en 14 dage forinden den halvårlige vejning har afstået en stor del af forplejningen : Har d.d. under tilsyneladende sindsbevægelse anmodet om snart igen at få læsetilladelse, da mord- og hævntanker under hans nuværende åndelige tomhed atter trænge ind på ham : Fremstillet for insp. i anledning af at have nægtet at deltage i gårdtur og efter anmodning. - Viser sig i høj grad nedtrykt og i stærk indre kamp - udtaler, at hvis han længe skal hensidde under nuvær. forhold (uden læse- og skrivetillad.) vil det gå galt, uden at han dog nærmere vil gå ind på betydn. af disse ord. Stillet i udsigt tidligere at få læsetilladelse, når han kan bekæmpe sig.

5 : Afbrækker hank af latrinspand, som han skjuler i [...] Motiv: Tvivl om inspektørens løfte om læsetilladelse var mere end et påskud for at berolige ham, i hvilket tilfælde han måtte savne bøger 4-6 uger, hvilken udsigt bragte ham til fortvivlelse og i sådan lod ham foretage handlingen. Viser sig ved fremstillingen virkeligt fortvivlet og beder om barmhjertighedshandling, han håber vil bære gode frugter, at erholde bøger. (Religiøse bøger var allerede samme morgen - søndag - givet ham, men forgæves søgt læst). Bøgerne tilstodes som middel mod hans åndelige lediggang. Genoprykning til 3. klasse derimod forskertset fra forseelsesdagen : Fandtes d.d. ved inspektørens besøg fornuftig og klart tænkende, men udtalte sig i fuldstændig fritænkerisk retning, dog uden som tidligere at omtale religionen med ungdommelig overlegenhed. Hans udseende, der synes at afspejle hans sindstilstand, var usædvanlig godt. - Fra atter stillet lig med fanger af tvangsstadiets 3. klasse : Tilbageholdt et af fangen til forstanderen på Flakkebjerg, justitsråd Møller, skrevet brev, hvori han giver denne råd med hensyn til forholdsregler, som bør tages, når elever fra Flakkebjerg hjælpes til udvandring : Uden anmodn. desang. fritaget for natlænken. Gør ved fremstillingen et i alle henseender godt indtryk : Melder at have sunket en stoppenål, men svækker meldingens pålidelighed ved at rekvirere en anden samt ved først at forklare, at han benyttede den som tandstikker (dog med hovedet) senere at have taget den i munden for ikke at behøve at tage den op fra bordet ved den videre brug. En anden stoppenål (større) ved visitationen fundet i en revne af muren under vindueskarmen : Begærer sig efter samme dag at have ønsket foretræde for præsten fremstillet for inspektøren med anmodning om for næste dage (Bededag) at få anden kost, da rugbrødet generer ham - øjensynligt løgn, hvorfor afslået. Omtaler først derefter, at det sker af hensyn til den slugte stoppenål, (som han omtaler knappenål, men derpå retter). Tilkendegivet, at behandlingen heraf sorterer under lægen : Forelægger betjenten (P. Rasmussen) den slugte (?) stoppenål, der angives at have befundet sig mellem fangens ekskrementer

6 : Besværer sig over, at der knappes 8 min. af gårdtur, idet betjentene først indlukke foregående hold fanger på klokkeslet. Ved undersøg. godtgjort, at fgn. incl. gang til og fra gården har 34 min. bevægelse. Anledning til besvær. fremgår at være, at han af betj. J.J. Jensen irettesattes for forsøg på at fange en svale i cellegården : Skrevet brev til søsteren, der nærmest bærer præg af nedtrykthed over ensomheden og længsel efter efterretninger udefra, men dog også vidner om fgn. sædvanlige selvtilfredshed og indeholder tilløb til forcerede vittigheder : Brev til søsteren, hvori han med øjensynlig selvtilfredshed over sin skrivekyndighed moraliserer over for tidlig indgåede ægteskaber samt drikkeriet. Han sender samtidig en bog til en søstersøn, hvilken han anmoder søsteren om først at give påg. på hans fødselsdag. Sluttelig omt. han, at han begynder at få gigt i det ene ben på gr. af mangel på bevægelse : Ladet vand under gårdtur trods mundligt og opslået forbud derimod. Undskylder sig med latrinspandens fraværen (i 1 time) samt med den lange tid siden sidste overtræd : Advarsel for besidd. af utilladelige genstande (1 stk. glas og 2 nåle), hvilke han angives at have [ ] [Blok 3c] hengemt snart i sine breve snart i luftventilen, snart under kakkelovnen. Angiver tiden for opbevaringen meget længere end bevisligt sandt. Tilstår efter længere nægtelse. Har ved samme lejlighed i arbejdstiden aftaget underbenklæder - observeredes uden disse; på fristelse af betjenten - som forhindredes ved påbuddet om, kun når begge betjente er tilstede, at tilse fangen i cellen - nægter han at have haft bukserne af, men vedgår det, dog med angivende af falsk hensigt : Begærer sig fremstillet for inspektøren for at tilstå, at han for betjentene gav falsk grund m.h.t. underbukserne - uden dog at erstatte denne med en sandsynligere : Forespørger betjent N. Petersen, om betjent L. Henriksen endnu forretter tjeneste ved 15. afd

7 : Forlanger bøger byttet uden for reglementeret dag. Stikler til betjenten, fordi denne tidligere har meldt fgn. for lignende og truer med melding til insp. (Fgn. beskrives som sindsoprørt og frådende ) : Ikke mødt for inspektøren trods begæring om at blive fremstillet for samme for at klage over betjent : I brev til søster klaget over vedvar. stærk hovedpine (fremkaldt af ensomheden og mangel på bevæg.). På anl. forklarer betjent Mk. Petersen, at fangen langt fra den påg. dag gjorde indtryk af at have hovedpine, da han uafbrudt læste lige fra dagningen til kl. 8½ aften, da lyset blev taget fra ham : Unddraget kirkegang i 4 uger for at have undladt at medtage salmebog ved kirkegang og på betjentens forhold desangående yttret, at det ikke behøvedes, samt for ved 2 gudstjenester at have undladt at rejse sig ved præstens ankomst til og udgang af kirken : Har i inspektørens nærværelse måtte gøre bet. Rasmussen afbigt for efter at have bebrejdet betjenten at have indmeldt ham for 6. gang at have truet med hævn, om just ikke over for selve betjenten : Indskrænkning af bogbytningstilladelsen til det halve i en md. for i længere tid at have gemt garn i sit sammenfoldede sengetæppe (græd og havde aldeles intet at anføre ved fremstillingen for inspektøren) : Repareret sine underbenklæder med det til arbejdet udleverede symateriel (mod forbud?) : Frataget bøger i arbejdstiden for gentagne gange at have læst i arbejdstiden. Undskyldte sig med, at han for at udholde ensomheden måtte beskæftige sine tanker med noget andet end det daglige arbejde. [Blok 3d læses nedefra og opad] : Udtaler, at den i sin tid omhandlede stoppenål virkeligt var sunken. Motiv: Livslede i enkelt mørkt øjeblik

8 : Udtaler som bevis for, at han ikke længere nærer mordtilbøjelighed ikke at have benyttet sine lertallerkener som våben ved at fraslå kanten og herved danne en segl, han ved slibning mod gulvet kunne tilspidse og under kirkegangen anvende mod forreste betjent samtidigt med at s[ ] mod bagerste. (foretagendet ikke umuligt, men usandsynligt) : Anmoder remplacerende betjent om arbejde i utide. Bliver hvid af raseri, da dette nægtes og antyder at ville melde betjenten, fordi arbejdet mangler : Tilbagegivet fgn. tilladelse til at have bøger inde i cellen i arbejdstiden. Han bad sig dog fritaget derfor for ikke at fristes til at læse uden for fritiden : Anmoder om at blive anbragt sammen med en anden fange, da ensomheden påtvinger ham den urimelige tanke, at han er uretfærdigt behandlet, hvilket atter fremkalder tanker om hævn og mord, og da han frygter for, at den vedvarende isolation skal undergrave hans åndelige tilstand [...], at sindssygdom pludselig kan vise sig (fejler åbenbart intet) : Betj. P. Rasmussen melder d.d. ved visitationen at have fundet et lille stk. blyant, indsvøbt i latrinpapir, der var anbragt bag slidetræet under klosettet og fastgjort hertil ved 2 træpløkke og ved at være gjort klæbrigt med en oversmøring af sæbe. - Angiver usandsynlig grund : Under visitationen forefindes en fgn. i går udleveret brugt kam manglende 5 tænder af den største række, mens fgn. ikke siden udleveringen har haft brug for samme. Antages opirret ved at være udleveret en brugt kam i henseende til hvilket oplyses, at fangen ved jul blev udleveret en ny kam for en kassabel, af hvilken førstnævnte kam kun 2 dage efter modtagelsen havde afslået de to hjørnetænder - efter angivelse ved kammens fald. Af denne kam har han yderligere som årsag til at erholde den ham sidst udleverede på forskellige steder afbrudt 6 a 7 tænder. Angiver om tændernes afbrydning, at årsagen i første tilfælde var, at kammen faldt til jorden (betongulvet). De små tænder senere afbrudt ved at rense kammen, de store ved boring af hullet i kammen med en saks. Ved undersøgelse anset umuligt : Vægrer sig ved aflevering af atlas, mens tidligere begæret bøger frataget i arbejdstiden (betj. P. Rasmussen) - nægter nogle timer efter at aflevere såvel atlas som bog. Frataget fgn., der beskrives indædt rasende (frataget bøger i 2 mdr.) : Begærer sig fremstillet for at erfare grunden til bogfratagelsen. - Afslået : Har i maj, juni og juli gentagende i arbejdstiden beskrevet papirstykker bestemte til klosetbrug med samfundsfjendske og hævngerrige udladelser eller

9 affekterte bekendelser til søsteren. Befindes at skjule disse beskrevne lapper i sin påklædning eller i de udleverede religiøse bøger, hvis blade han sammenklæber med tygget rugbrød; benytter ligeledes samme bøger til levnedsbeskrivelser. [Blok 4a] Vægten : 118 pund; : 121; : 123; : 115; : 117; : 122; : 125; : 119; : 129; : 127; : 118; ; : 127; (11-4): 125; : 124 pd.; (ekstrav.) 120; : 120; : efter ordre ikke vejet.

10 Særlig behandling : Må købe underbenkl : Må for egen regning købe briller. Ved overinspektionens skr. af er fangen er fgn. ligestillet med fanger af To St 3. klasse med hensyn til arbejdsfortjeneste og dispositionsret over samme. Ved overinspektionens skrivelse af er fgn. ligestillet med fanger af To. St 4. kl. m.h.t. arbejdsfortjeneste og dispositionsret over samme : Anbefal. til underbenkl. [ ] : brændesavning og undervisning [ ] : Ønskes fritaget for brændesavning : Anbef. til at beholde sine underbenkl. i maj måned. Særlig forplejning : Et halvt pund brød mere : Afgiver et halvt pund brød : [...] for øl : 1 pund sigtebr. i 2 m , 13-4, 12-6, 12-8, 12-10, 11-12, pund sigtebrød indtil videre : 2 pot sk.mælk, 2 pund sigtebrød : 1/4 pot øl ekstra i 2 mdr : 2 pund rugbrød mere : Afgiver et 2 pund rugbrød : 2 pund sigtebrød mere indtil videre : 2 pund rugbrød for 2 pund sigtebrød.

11 : Forpl. atter m. rugbrød : 2 p. sk.mælk for 2 pund rugbrød : 2 pund rugbrød for 2 pund sigtebrød : Afgiver 2 pund sigtebrød : 2 pund sigtebrød for 2 pund rugbrød : Forpl. med 2 pund rugbrød mere : 2 pot sk.mælk mere. [se Blok 4b for fortsættelse] Beskæftigelse : Væver : Trikotagestrikker : Spildpiller : Bo[ ] Aug: under prim. tag : Shawlsfrynser : Strømpevæver : tillige shawlsfrynser : Strømpevæver. Tilladelse til at skrive breve og samtale med slægtninge til moderen do

12 do Birkedom. Ingerslev Karen M. Hansen, Brokøb Fattigg. Jyderup til søsteren til søsteren til moderen og søsteren til moderen til søsteren til Møller, Landerupgård til søsteren til moderen (testamente) do brev faderen (2 bøger) moderen justitsråd Møller, Flakkebj til søsteren til moderen do og 1 til søsteren do til søsteren til søsteren do do

13 do pastor Jacobsen, Svendborg til søsteren med 1 bog og 1 kr til søsteren til do [se Blok 4c for fortsættelse] [Blok 4b] Særlig Forplejning 16-(10?)-1890: 20 kv. rugbrød mere dagl. [Blok 4c] Tilladelse til at skrive breve og samtale med slægtninge: : til svogeren (med Dansk Børnetidende) : til søsteren : til søsteren : Hjemsendt 8, : til do. (med 1 bog) : søster (hjemsendt 32 øre) : til søsteren (hjemsendt forskel.) : hjemsendt 2 bolde : til søster (hjemsendt nogle bøger) : til søster

14 [Blok 5] Overgangsstadiet Anmærkning: 32 m. Henrettet d. 8. november 1892 morgen kl

RUNDT OM JOHANNES En dreng i vanskeligheder

RUNDT OM JOHANNES En dreng i vanskeligheder RUNDT OM JOHANNES En dreng i vanskeligheder I maj 1914 møder politiet op på Hindegade skole ved Nyboder for at hente den 10-årige Johannes Rasmussen til afhøring. De mistænker ham for at have tændt ild

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven Baggrund Fælles forældremyndighed Det overordnede formål med indførelse af Forældreansvarsloven i januar 2007 var barnets bedste, og udgangspunktet blev herefter, at alle forældre skulle have fælles forældremyndighed

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Bilag 3.1.1 del 9 Cases Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Case 1 Behandling af gule regninger... 7 3 Case 2 Yder flytter og Sikrede

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056)

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056) 1 Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Januar 1904 Afhøring af Anna Sofie Jensen der er mistænkt

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6

Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6 Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6 Rigslov Denne lov gælder for Palenia og omegn, samt vasaller deraf. Stk. 2: Palenia og omegn været Palenia by samt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept.

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept. AFTALELOVEN En aftale er en aftale. Når den foreligger har både parterne og samfundet en interesse i at den holdes. Skete det ikke ville hele samfundets udveksling af varer og tjenester bryde sammen. Der

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Vi formoder, at I ikke er klar over, hvordan hverdagen - allerede nu - ser ud for vore børn. Og derfor vælger vi at skrive til jer.

Vi formoder, at I ikke er klar over, hvordan hverdagen - allerede nu - ser ud for vore børn. Og derfor vælger vi at skrive til jer. Fra Dorthe Kern Mette Zeuthen Jes Aarre Dorte Simonsen Anne Kjeld Pedersen Medlemmer af Birkebakkens forældreforenings bestyrelse -og forældre til Emilie, Helene, Jens, Maia og Andreas Århus den 2. November

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 221. marts 2011 JL Den 21. marts 2011 blev i sag nr. 2/2011 Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg mod A afsagt sålydende KENDELSE: Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg har indbragt

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

RRN Forældre-manual X-købing (Respekt, Rehabilitering, Ny chance) Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode.

RRN Forældre-manual X-købing (Respekt, Rehabilitering, Ny chance) Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode. Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode. For at gøre dit barns oplevelse i programmet så behagelig som muligt, så læs denne manual, som fortæller noget om de regler,

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Husk på dine rettigheder:

Husk på dine rettigheder: Følgende rettigheder og berettigelser bliver dig garanteret under loven i England og Wales og efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Husk på dine rettigheder: 1. Oplys politiet, hvis

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0105 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alicante, Spanien. 14.12.-21.12.2009 PRIS I alt 9.400 kr. KLAGEN ANGÅR Utilfredsstillende

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere