Standard for danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard for danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser"

Transkript

1 Grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Standard for danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser Version: 1.1 Status: Godkendt Oprettet: Rettet: Fil:MBBL_Standard_for_udveksling_af_udenlandske_adresser_v1.1_ docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Oprettet og sendt til projektgruppen HTE-S&D Tilrettet efter projektmøde. Sendt til review hos de deltagende myndigheder. HTE-S&D Redigeret og suppleret efter møde i projektgruppe MLI-MBBL Færdiggjort til Grunddatabestyrelsen MLI-MBBL 1.0a Enkelte korrekturrettelser MLI-MBBL Godkendt af Grunddatabestyrelsen MLI-MBBL Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Baggrund...3 Om dette dokument...3 Om forfatterne SCOPE OG FORMÅL Scope Formål OVERBLIK Uformel beskrivelse Normative referencer Termer og definitioner...7 (1) Adresse... 7 (2) Adresseret objekt... 7 (3) Adressekomponent... 7 (4) Adresseposition INFORMATIONSMODEL Om informationsmodellen Beskrivelse Hovedidé Detaljeret beskrivelse Kerne- (minimums) profil Beskrivelse af klasser Beskrivelse af relationer af 18 -

3 Indledning Baggrund Efter beslutning i Grunddatabestyrelsen 1 gennemførte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) i foråret 2013, i samarbejde med Erhvervsstyrelsen (ERST), en analyse af danske myndigheders behandling af udenlandske adresser 2. Analysen viste, at en række offentlige myndigheder som led i deres opgavevaretagelse håndterer udenlandske adresser af et betydeligt omfang, og at der er et væsentligt forbedringspotentiale. Grunddatabestyrelsen besluttede på sit møde den 14. juni 2013 at den videre undersøgelse af området, herunder af en mulig fælles løsningsmodel i regi af grunddataprogrammet, skulle indarbejdes i den igangværende analyse af en mere effektiv grundregistrering af personer. Den 12. september 2013 besluttede Grunddatabestyrelsen desuden at MBBL, i samarbejde med ERST og andre interesserede myndigheder, skulle udforme forslag til fælles standard for udveksling og lagring af udenlandske adresser. Hensigten var at offentlige myndigheder skulle kunne anvende standarden, indtil den mere omfattende, fælles løsning eventuelt realiseres. Om dette dokument Nærværende dokument fastlægger en standard for danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser. Dokumentet beskriver indledningsvis scope og formål med standarden, samt den konceptuelle model, der ligger bag standarden. Herefter beskrives opbygning og standardens enkelte elementer formelt. Om forfatterne Dokumentet er udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) i samarbejde med Erhvervsstyrelsen (ERST). Strand & Donslund har været konsulenter på opgave og firmaet idq har ydet teknisk rådgivning. En række myndigheder har i øvrigt deltaget i drøftelserne af standardens udformning, heriblandt Digitaliseringsstyrelsen, CPR-kontoret, SKAT, ATP, Udbetaling Danmark, Social-, Børneog Integrationsministeriet, Arbejdstilsynet og Region Hovedstaden. 1 Grunddatabestyrelsen koordinerer Grunddataprogrammet der er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Bestyrelsen består af repræsentanter fra Finansministeriet (formand), Erhvervs- og Vækstministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, Skatteministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner samt ATP. 2 Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet samt Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport, begge MBBL 29. maj af 18 -

4 1. Scope og formål 1.1 Scope Mange danske myndigheder håndterer, som led i deres opgavevaretagelse, udenlandske adresser. Den udenlandske adresse kan eksempelvis referere til en person som er bosiddende i udlandet, til en udenlandsk virksomhed, til en ejendom, der er beliggende i udlandet, eller til en udenlandsk myndighed. Ofte er der tale om, at antallet af udenlandske adresser som myndigheden håndterer har et betydeligt omfang eksempelvis i en størrelsesorden svarende til ca om året hvortil kommer at adressen udgør en væsentlig del af sagsgrundlaget. På de fleste myndighedsområder skal adresseoplysningen, (sammen med de øvrige sagsdata) udveksles mellem forskellige it-systemer i myndigheden selv, eller deles med andre myndigheder. Scope for nærværende standard er en sådan udveksling og lagring af data om udenlandske adresser. 1.2 Formål Nærværende standard skal understøtte: danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser i egne it-systemer og udveksling af data med andre myndigheder, danske myndigheders kommunikation direkte med de berørte virksomheder eller borgere i udlandet, herunder pr. brev, samt danske myndigheders kommunikation med myndigheder i andre lande om identifikationen af personer, virksomheder eller ejendomme ved hjælp af en adresse. Standarden omhandler ikke og skal ikke understøtte: hvordan de omhandlede adresseoplysninger indsamles eller opdateres f.eks. via digitale blanketter eller andre brugergrænseflader, navn eller andre identifikationer på den person, virksomhed, ejendom eller myndighed, som er knyttet til adressen eller associationen til denne, digitale adresser, herunder , websteder, telefon og lignende - 4 af 18 -

5 2. Overblik 2.1 Uformel beskrivelse Konceptet bag adresser er grundlæggende det samme over hele jorden. I alle de lande, hvor der findes et egentligt adressesystem, er en adresse en hierarkisk struktureret betegnelse, som angiver beliggenheden af en bestemt ejendom, bygning eller bolig, og som derfor kan anvendes både til at identificere denne (fx i en database) og til at dirigere noget derhen (fx en person, en forsendelse, en vare eller en anden serviceydelse). Selvom konceptet er det samme, er der imidlertid stor forskel på hvordan en adresse opbygges og præsenteres i de forskellige lande, eksempelvis på et brev. Til illustration af dette ses nedenfor eksempler på hvordan en bestemt lejlighed adresseres i forskellige europæiske lande. Figur 1 : Illustration fra "INSPIRE Data Specification on Addresses" I eksemplet, som er lånt fra INSPIRE Data Specification on Addresses, antages det, at adressen omhandler den venstre lejlighed på første etage af bygning 360, via indgang 6 fra Mainstreet. Som det ses af den følgende tabel, er opbygningen af adressen og dens enkelte elementer meget varierende fra land til land, eksempelvis opbygningen af de første linjer, lejlighedsbetegnelsens placering, antallet af øvrige adresselinjer og postnummerets udformning. - 5 af 18 -

6 Sverige Danmark Storbritannien Mainstreet Farsta SWEDEN Mainstreet 6, 1. tv 2400 København NV DENMARK Holland Belgien (Flandern) Tyskland Mainstreet AA Den Haag THE NEDERLANDS Mainstreet 6 bus Antwerpen BELGIUM Flat 1A 6, Mainstreet Fairfield Wandsworth London SW18 1ED ENGLAND Mainstreet Kelkheim GERMANY Spanien Tjekkiet Polen Mainstreet 6 left 1 1 Cortijo del Marqués 41037, Écija (Sevilla) SPAIN Mainstreet 360/6 Chodov Prague 41 CZECH REPUBLIC Ul. Mainstreet 360/ Warszawa POLAND Figur 2 : Eksempler på opbygningen af adressen i forskellige europæiske lande Eksemplerne viser dog også at der er fællestræk: Selvom postnummersystemerne er forskellige fra land til land med hensyn til antal cifre, opbygning og lovlige tegn, optræder postnummeret i de fleste europæiske landes adresser. Selvom opbygningen af de første linjer i adressen er forskellig indeholder den meget ofte et vejnavn, et nummer og evt. en lejlighedsbetegnelse. Man kan således se at alle adresser er opbygget af et sæt af forskellige byggeklodser ( adressekomponenter ) som hver for sig har en bestemt betydning. I den Europæiske INSPIRE dataspecifikation for adresser, er der defineret fem typer af sådanne adressekomponenter som anvendes i europæiske adresser: Locator, dvs. husnummer eller lejlighedsnummer Thoroughfare name, dvs. vejnavn eller lignende Address area name, dvs. et stednavn der indgår adressen Administrative area name, dvs. navn på en administrativ enhed som indgår i adressen Postal descriptor, dvs. postnummerbetegnelse og det bynavn der er knyttet hertil I andre dele af verden indgår andre typer af adressekomponenter som centrale del af en adresse. I Japan har blok- og karrébetegnelser eksempelvis en central placering i stedet for vejnavne. I de amerikanske storbyer har verdenshjørner (E/W/N/S) og det nummererede gadesystem stor betydning, som det fx ses i adressen 154 E, 129th Street i New York City. - 6 af 18 -

7 Det er dog karakteristisk, at den postale anvendelse af adresserne i praksis har resulteret i at en adresse altid kan præsenteres i et antal tekstlinjer som hver for sig gengiver en eller flere af de komponenter som adressebetegnelsen består af. Nærværende standard bygger på denne iagttagelse, idet den centrale element netop er et antal adresselinjer. 2.2 Normative referencer [ISO ] ISO er den internationale standard for landekoder [ISO ] [ISO 19107:2003] ISO er den internationale standard for landenes koder for deres subdivisioner Geographic information Spatial schema [ISO 19152:2012] [ISO ] [INSPIRE DS AD] Geographic information Land administration domain model (LADM) Definerer bl.a. datatypen OID ISO/CD , Addressing - Part 1: Conceptual Model (Committee Draft, dvs. Ikke gældende) D2.8.I.5 INSPIRE Data Specification on Addresses Guidelines ( ) [MODELREGLER] Grunddataprogrammets Modelregler for grunddata, version Termer og definitioner De følgende definitioner er tillempet fra [ISO ]. (1) Adresse En struktureret betegnelse som angiver beliggenheden af et jordstykke, et bygværk, en bygning eller et sted i en bygning med henblik på identifikation eller vejvisning. (2) Adresseret objekt Objekt hvis beliggenhed kan angives ved hjælp af en adresse. (3) Adressekomponent Nødvendig bestanddel af en adresse. (4) Adresseposition Position som repræsenterer adressen. - 7 af 18 -

8 3. Informationsmodel 3.1 Om informationsmodellen En informationsmodel indeholder elementer, som detaljeret beskriver de enkelte forretningsbegreber, disses informationsindhold og relationer mellem begreber. Informationsmodellen har fokus på detaljer og på at opnå en samlet beskrivelse ud fra en forretningsmæssig vinkel. Inden for den givne kontekst medtager og dokumenterer informationmodellen alle forretningsbegreber med en uddybende og fyldestgørende beskrivelse inkl. alt væsentligt forretningsmæssigt informationsindhold. Informationsmodellen i nærværende standard er en udvekslings- og lagringsmodel og beskriver de informationer, der skal være tilstede, når to eller flere myndigheder udveksler udenlandske adresser og lagrer disse. Informationsmodellen er ikke en fysisk model, hvilket betyder at der skal tilføjes yderligere elementer når modellen skal implementeres fysisk. 3.2 Beskrivelse Hovedidé Informationsmodellen i nærværende standard er baseret på samme hovedide som [INSPIRE] og [ISO ], nemlig at en adresse er opbygget af et antal adressekomponenter (Figur 3). UdenlandskAdresse består af UdenlandskAdresseKomponent Figur 3 : Informationsmodellens hovedidé Ved den efterfølgende detaljering af informationsmodellen er der foretaget en overordnet afbalancering af de mest nødvendige behov, som er lette at implementere, overfor mere ambitiøse krav, som kan understøtte bedre datakvalitet og validering. Det har således været et vigtigt hensyn, at den valgte model skal kunne implementeres af danske myndigheder med udgangspunkt i de faktiske udenlandske adressedata, som myndighederne i dag er i besiddelse af. Som det fremgår af det følgende indeholder modellen derfor kun to obligatoriske elementer: Et antal adresselinjer samt en landekode jf. [ISO ] For at understøtte dataudvekslinger mellem systemer hvori de udenlandske adressedata er struktureret yderligere, dvs. hvor eksempelvis postnummeret optræder i et felt for sig, definerer modellen yderligere fem ikke-obligatoriske adressekomponenter, der kan supplere adresselinjer og landekode: - 8 af 18 -

9 Vejadresse, dvs. typisk de adresselinje der indeholde husnummer og vejnavn mm. Postnummer PostBy, dvs. det bynavn, der ofte er knyttet til postnummeret Postboks, hvis en sådan betegnelse indgår i adressen Landedel, dvs. region, provins eller delstat (fx i USA), hvis en sådan indgår i adressen Hvis de frivillige adressekomponenter anvendes, vil det kunne understøtte en validering og kvalitetskontrol af den udenlandske adresse: postnummeret vil eksempelvis kunne valideres mod en officiel postnummertabel. Det vil ligeledes være lettere at kontrollere for dubletter og stavevarianter hvis adresselinjer og landekode er suppleret af de strukturerede adressekomponenter. Den samlede informationsmodel er illustrereret herunder (Figur 4) Figur 4 : Den samlede informationsmodel for Udenlandsk adresse Detaljeret beskrivelse Informationsmodellen kan betragtes som en profil af [ISO ], dvs. som en konkret implementering af denne. Modellen består af to klasser: UdenlandskAdresse og UdenlandskAdresseKomponent. - 9 af 18 -

10 UdenlandskAdresse har fem attributter, hvoraf ingen er obligatoriske. Attributten id anvendes alene i de tilfælde hvor myndigheden har adgang til en autoritativ, unik identifikation af den pågældende adresse, dvs. som er udstedt af det pågældende lands adressemyndighed. Inden for EU, har medlemsstaterne siden 2012 haft pligt til at udstille deres officielle adressedata med en sådan autoritativ identifikation. Attributten alternativid er tænkt i andre situationer, hvor den danske myndighed selv monterer en identifikation eller nøgle på sine udenlandske adresser. Attributten valideringsstatus er baseret på en kodeliste. Attributten anvendes i de tilfælde, hvor myndigheden selv eller fra anden kilde har informationer om den udenlandske adresses validitet. Attributten position anvendes i de tilfælde hvor myndigheden har oplysninger om adressens geografiske position (dvs. i form at et sæt koordinater). Inden for EU, har medlemsstaterne siden 2012 haft pligt til at udstille deres officielle adressedata med en sådan geografisk position. Attributten registrering angiver, i overenstemmelse med Grunddataprogrammets modelregler [MODELREGLER], fra- og til-tidsstempler for registreringen af den udenlandske adresse i myndighedens register e.l. UdenlandskAdresseKomponent har kun en attribut adressekomponenttype, der er obligatorisk. Attributten adressekomponenttype er baseret på en kodeliste som har en værdi for hver af de definerede syv typer af adressekomponenter. Attributten angiver således hvilken af de syv subtyper den pågældende adressekomponent indgår i: Komponenttypen Adresselinjer repræsenterer den komplette, renderede (dvs. skrevne) udgave af adressen på et antal adresselinjer, sådan som den f.eks. skal optræde på et brev eller en anden postforsendelse. Subtypen har i alt 10 adresselinjer (1..10). Da adressen skal være komplet bør det landenavn som er relevant for adressen optræde på nederste adresselinje, uanset at landenavnet også kan aflæses af landekoden. Komponenttypen Land repræsenterer det land som adressen vedrører. Komponenten er baseret på [ISO ], hvilket vil sige at de værdier anvendes i de fire attributter lande- Navn, landekodenumerisk, landekodealfa2 og landekodealfa3 skal hentes herfra. Det er dog kun attributten landekodenumerisk, der er obligatorisk. Komponenttypen LandeDel repræsenterer den region, provins eller delstat som adressen vedrører, når denne oplysning indgår som en del af adressen. Komponenten er baseret på [ISO ], hvilket vil sige at de værdier anvendes i de to attributter landedelnavn og lande- DelKode skal hentes herfra. Det er kun landedelnavn, der obligatorisk. Komponenttypen Postnummer repræsenterer det postnummer som er gældende for adressen. Attributten postnr medtager kun selve kodedelen af postnummeret, dvs. fx værdien for Ecija i Sevilla i Spanien. Komponenttypen PostBy repræsenterer derimod det bynavn, der hører sammen med postnummeret dvs. fx Paris for postnummer i Frankrig af 18 -

11 Komponenttypen VejAdresse repræsenterer den adresselinje der rummer vejnavn og huseller bygningsnummer. I lande som Japan, hvor husnumrene i stedet er knyttet til blokken eller karréen, er det den linje der anvendes. Komponenttypen Postboks repræsenterer den del af adressen som udgør en betegnelse for en postboks eller lignende. Attributten postboks Tekst medtager både tekst og nummer fx således: P.O. Box Kerne- (minimums) profil Som omtalt ovenfor er der lagt vægt på, at informationsmodellens obligatoriske kerne skal være relativt let at implementere, idet denne kun består af to adressekomponenter (se Figur 5): Adresselinjer: dvs. et antal adresselinjer som beskriver den givne udenlandske adresse, samt Land: dvs. en landekode, som angiver det land som den udenlandske adresse vedrører. Det er et krav at den første adresselinje ikke må være blank. De øvrige ni adresselinjer kan principielt være blanke. I adressekomponenten Land er det kun den numeriske værdi jf. [ISO ] der skal være angivet; de øvrige attributter (der i øvrigt fuldt ud er afledt af den numeriske landekode) er frivillige. Figur 5 : Informationsmodellens "kerne" - obligatoriske elementer - 11 af 18 -

12 3.3 Beskrivelse af klasser Udenlandsk adresse Synonymer: Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id - Udenlandsk postadresse En struktureret betegnelse som angiver beliggenheden af et jordstykke, et bygværk, en bygning eller et sted i en bygning med henblik på identifikation eller vejvisning. En udenlandsk adresse fastsættes for at kunne kommunikere med eller om borgere, virksomheder, ejendomme, myndigheder m.fl. i udlandet. Det objekt som adressen angiver, dvs. selve bygningen eller den eller de personer eller virksomheder som befinder sig der, er ikke en del af adressen. Både [INSPIRE] og [ISO ] omtaler sådanne objekter som adressable objects. Standarden omfatter ikke digitale adresser. Den udenlandske adresse kan angive beliggenheden af en bestemt bygning eller gruppe af bygninger en del af en bygning, fx en bestemt lejlighed, butik eller kontor et bestemt areal, fx en byggegrund et teknisk anlæg, fx en vindmølle eller en transformatorstation <<feature Type>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype id [0..1] Entydig identifikation af adressen udstedt af en OID [ISO ] autoritativ myndighed i Datatypen er sammensat det pågældende land. af et namespace og en localid alternativid [0..1] valideringsstatus [0..1] position [0..1] registrering [0..1] Identifikation af adressen. Kan være sammensat af nogle af adressekomponenterne. Aftales mellem de myndigheder, der udveksler. En angivelse af hvor valid adressen er Et geografisk punkt (2D/3D) som angiver adressens beliggenhed Tidsrummet fra versionen registreres i databasen, indtil den enten erstattes af en nyere version eller af-registreres. Codelist AdresseValideringsStatus GM_Point [ISO19107:2003] Består af CRS og et koordinatsæt RegistreringsType Jf. Grunddata Modelregler ver [MODELREGLER] Består af TidFra og TidTil - 12 af 18 -

13 <<Codelist>> AdresseValideringsStatus Navn/værdi Ukendt Ubekræftet Ufuldstændig Bekræftet af indehaver Bekræftet af myndighed Definition Adressens status og validitet er ukendt Der er taget stilling til, at adressen er ubekræftet Det vides, at adressen er ufuldstændig Adressen er bekræftet af vedkommende, der er indehaver af adressen, f.eks. bor på adressen Adressen er bekræftet af en myndighed enten i Danmark eller i det pågældende land UdenlandskAdresseKomponent Synonymer: Beskrivelse: Udenlandske adressefelter, udenlandske adresse elementer En adressekomponent beskriver en bestanddel af adressen. Der er defineret følgende subklasser for en adressekomponent: Adresselinjer Land LandeDel Postnummer PostBy VejAdresse Postboks Eksempler: Adresselinje1: Løkenåsen 24 Adresselinje2: 3514 Hønefoss Adresselinje3: NORGE VejAdresse: Løkenåsen 24 Postnr: 3514 PostBy: Hønefoss Land: Norge Stereotype: Forretningsmæssig Id - <<featuretype>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype adressekomponenttype Komponentens type f.eks. Adresselinjer Codelist adressekomponent~ TypeVaerdi - 13 af 18 -

14 <<Codelist>> adressekomponenttypevaerdi Navn/værdi Definition Adresselinjer Adressekomponenten er af subtypen AdresseLinjer Land Adressekomponenten er af subtypen Land Landedel Adressekomponenten er af subtypen LandeDel Postnummer Adressekomponenten er af subtypen Postnummer Postby Adressekomponenten er af subtypen PostBy Vejadresse Adressekomponenten er af subtypen VejAdresse Postboks Adressekomponenten er af subtypen Postboks Adresselinjer Synonymer: Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id - Adressetekst, Adresselabel, Renderet adresse En adressekomponent der angiver den komplette, renderede udgave af adressen på et antal adresselinjer. Subtype af UdenlandskAdresseKomponent. Angiver ved hjælp af attributterne adresselinje1..10 hvordan adressen præsenteres korrekt f.eks. på et brev eller en anden postforsendelse. Landenavnet bør være angivet i sidste adresselinje se eksempel. Der skal minimum være 1 adresselinje. Adresselinje1: A-1-1 GROUND FLOOR Adresselinje2: BLOK A Adresselinje3: APT MELATI Adresselinje4: NO 1 JLN ANGGERIK 1 Adresselinje5: TMN SAGA Adresselinje6: CHERAS Adresselinje7: KUALA LUMPUR Adresselinje8: WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Adresselinje9: MALAYSIA <<featuretype>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Adresselinje1 Adresselinje2 [0..1] Adresselinje3 [0..1] Adresselinje4 [0..1] Adresselinje5 [0..1] Adresselinje6 [0..1] Adresselinje7 [0..1] Adresselinje8 [0..1] Adresselinje9 [0..1] Adresselinje10 [0..1] En læsbar struktur der hver især indeholder en linje af adressen Land - 14 af 18 -

15 Synonymer: Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id Landenavn En adressekomponent der identificerer det land som adressen vedrører Subtype af UdenlandskAdresseKomponent. Værdierne i ISO landekodetabel skal anvendes. Et land er et område, der i statsretlig henseende udgør et hele (har fælles statsorden, regering osv.) landenavn: THAILAND landekodenumerisk: 764 landekodealfa2: TH landekodealfa3: THA <<featuretype>> landekodenumerisk Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype landenavn [0..1] Landets navn på dansk LandeDel Synonymer: Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id - landekodenumerisk [0..1] landekodealfa2 landekodealfa3 [0..1] Region, provins, delstat, stat ISO standardens numeriske kode betegnelse ISO standardens alpha2-kode betegnelse ISO standardens alpha3-kode betegnelse Numeric En adressekomponent der beskriver en underinddeling af et land. Subtype af UdenlandskAdresseKomponent. En adressekomponent, der repræsenterer en administrativ enhed som fx region, provins eller delstat (herunder delstater i USA). Anvendes typisk ved de lande, hvor underopdelingen indgår i postadressen. [ISO ] definerer koder for subnationale enheder og administreres af det enkelte land. ISO koder består af to dele adskilt af en bindestreg ("-"). Den første del er ISO alfakode-elementet og den anden del er en til tre tegn bestående af tal og/eller bogstaver. Staterne Californien og Florida (USA), delstaterne Bayern og Mecklenburg- Vorpommern (Tyskland), regionerne Greater London, South East England og West Midlands (England) Frankrig er opdelt i 22 regioner, f.eks. FR-A (Alsace), FR-E (Bretagne). <<featuretype>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype landedelnavn Navnet på den subnationale enhed landedelkode [0..1] Koden på den subnationale enhed [ISO ] - 15 af 18 -

16 Postnummer Synonymer: Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id - Post code, Zip code (i England hhv. USA) En adressekomponent som er en kode, skabt af hensyn til postfordeling for at kunne identificere en gruppering af adresser indenfor et område Subtype af UdenlandskAdresseKomponent. Et postnr. identificerer ofte en by (PostBy). Et postnummer (kendt i nogle lande som "postcode" eller postal code. I USA kaldes det "ZIP code") er en serie tal og/eller bogstaver, der anføres i forbindelse med adressering af forsendelser for at lette sorteringen af posten. Postnr: 3950 (Aasiaat, GRØNLAND) Postnr: (Oldenburg, TYSKLAND) Postnr: EC1Y 8SY (London, STORBRITANNIEN) Postnr: ON K2P 3B6 (Ottawa, CANADA) <<featuretype>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype postnr En alfanumerisk betegnelse for at lette postforsendelse og identifikation af adresse PostBy Synonymer: Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id - Postdistrikt, Bynavn En adressekomponent der angiver den by som postnummeret hører sammen med Subtype af UdenlandskAdresseKomponent. Postnr. og PostBy kan være koblet sammen, så de tilsammen kan repræsentere den by eller bydel, hvorfra brevposten distribueres. I nogle lande er der en entydig sammenhæng mellem Postnr og PostBy. I andre lande er der ikke postdistrikter, men postnr og by er med til at identificere adressen. PostBy: Aasiaat (3950, GRØNLAND) PostBy: Oldenburg (26133, TYSKLAND) PostBy: London (EC1Y 8SY, STORBRITANNIEN) PostBy: Ottawa (ON K2P 3B6, CANADA) <<featuretype>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype postby Betegnelse for byen/postdistriktet - 16 af 18 -

17 VejAdresse Synonymer: Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id - Gadeadresse En adressekomponent som indeholder den adresselinje der mest præcist angiver adressens beliggenhed i gaden eller området. Subtype af UdenlandskAdresseKomponent. En adressekomponent der indeholder den information, der gør det muligt at skelne adressen fra naboadressen. Den adresselinje der typisk indeholde vejnavn og husnummer og/eller bygningsnavn eller i fx Japan blok-/karrebetegnelse samt husnummer. Herudover optræder etage og lejlighedsbetegnelse ofte på linjen. Vejadresse: Háaleitisbraut 20, íbúð 101 (Island) Vejadresse: Bolignummer H0203, Hønefoss bru 1D (Norge) Vejadresse: NO 1 JLN ANGGERIK 1 (Malaysia) Vejadresse: Berkeley Square House, Berkeley Square (W1J 6BD, London, Storbritannien) Vejadresse: 5-3, Yaesu 1-Chome (Chuo-ku, Tokyo , Japan) <<featuretype>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype vejadressetekst En læsbar struktur der angiver adressens beliggenhed i gaden eller området - 17 af 18 -

18 Postboks Synonymer: - Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id - En adressekomponent er angiver en postboks. Subtype af UdenlandskAdresseKomponent. En postboks er er en unik adresserbar aflåselig boks til modtagelse af postforsendelser.postbokse er typisk placeret på postkontorer, i forbindelse med postbutikker, ved postdistributionscentre eller ved posthuse. Betegnelsen for postboksen på landets sprog, fx P.O.Box indgår i komonenten, dvs. fx P.O.Box 123 I mange lande, især i Afrika og i Mellemøsten, findes der ikke nogen dør til til dør levering af post. Derfor har leje af en postboks traditionelt været den eneste måde, man kunne modtage post på i sådanne lande. Postboks (Friedrich-Ebert-Ring 14-20, TYSKLAND) Postboks 514 (3912 Tasiilaq, Grønland) <<featuretype>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype postbokstekst En læsbar struktur sammen sat af Postboks (på landets sprog) og et nummer på en postboks 3.4 Beskrivelse af relationer Adresse består af Adressekomponenter Relationsansvar: En adresse kan bestå af to til mange adressekomponenter (minimum en adresselinje og landekode), og omvendt kan en adressekomponent være en del af mange adresser. Adresse har ansvaret for relationen af 18 -

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Version: 1.1a Status: Godkendt

Læs mere

Vejledning til danske myndigheder om udveksling og lagring af udenlandske

Vejledning til danske myndigheder om udveksling og lagring af udenlandske Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Vejledning til danske myndigheder om udveksling og lagring af udenlandske adresser Version: 1.00 Status: Godkendt Oprettet:

Læs mere

OIOXML Adresseguide. 1. Baggrund. 2. Formål

OIOXML Adresseguide. 1. Baggrund. 2. Formål OIOXML Adresseguide Denne guide er udarbejdet af en arbejdsgruppe under den såkaldte Nøgledatagruppe under XML-projektet i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Arbejdsgruppen består af: Morten

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 202 205 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Værgeoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c og 3f i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

Synlige adresser. Danmarks vigtigste vejviser

Synlige adresser. Danmarks vigtigste vejviser ? Synlige adresser Danmarks vigtigste vejviser En korrekt adresse kan betyde alt I hverdagen kan en ukorrekt adresse være årsag til irritation og tidsspilde for mange. Men sker der en ulykke, regner vi

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Bopælssamling CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog til

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010. Lovtidende A 2010 16. november 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, og 8, stk. 2, i lov om bygnings- og boligregistrering,

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense Country Report Denmark by Katrine Langballe Danish Enterprise and Construction Authority (EBST) kla@ebst.dk Ændringer i lovgivningen Since last meeting Nem Oplysning

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR MedCom. Odense d. 27. feb. 2014 Thor Schliemann OID OG INTEROPERABILITET OID er et omdrejningspunktet for interoperabilitet I både teknisk og semantisk interoperabilitet er

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

Krav til dataformat ved indberetning

Krav til dataformat ved indberetning Bilag 1 Krav til dataformat ved indberetning Dette bilag beskriver data struktur og format for de data som energileverandørerne skal indberette. Formatet på filen er en csv eller xls fil som består af

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Statistik

Vejledning til SLS webservice Statistik Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Statistik Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part)

Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part) IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part) Dette er KLs høringssvar på den offentlige høring om specifikation af serviceinterface

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark Nordisk Adressemøde 10.-11. juni 2009 Island Landerapport Danmark af Katrine Langballe Erhvervs- og Byggestyrelsen kla@ebst.dk Siden sidst Status på entydige vejnavne og erfaringer Adressevejledning, eksempelsamling

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling

Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling Kontor Forvaltningsdata Dato 16. februar 2016 Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling 1. Indledning Dette datasæt repræsenterer Danmarks inddeling i 98 kommuner, således som de blev fastlagt i forbindelse

Læs mere

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata.

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata. Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister juli 2016 1. Indledning I forbindelse med adresseprogrammet er det aftalt, at kvaliteten af de nuværende adresse-data skal forbedres

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender.

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender. Dokumentlog Dato Version Beskrivelse Applikation version 2015.11.30 4.0 Ny MDS 4.1 godkendelsesproces Reference Forfatter Godkender K15 Transition Oprydning CPRDOK Godkendt af leverandør ifb. med Transition

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Aktør-adresse. Konceptuel model. Fællesoffentligt modeludkast. 7. december 2005. Version 1.1

Aktør-adresse. Konceptuel model. Fællesoffentligt modeludkast. 7. december 2005. Version 1.1 Aktør-adresse Konceptuel model Fællesoffentligt modeludkast 7. december 2005 Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 ARBEJDSMETODE... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER... 3 1.3 AFGRÆNSNINGER... 4 1.4

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

CCS klassifikation og identifikation

CCS klassifikation og identifikation UDVEKSLINGSSPECIFIKATION klassifikation og identifikation Udgivet 01.09.2017 Revision 0 Molio 2017 s 1 af 19 Forord Denne udvekslingsspecifikation beskriver, hvilke egenskaber for klassifikation og identifikation,

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange 6 Investeringer og

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing 17. maj 2013 MBBL/kla Nordisk Adressemøde 2013 Landerapport Danmark: Adresser 2012-2013 Country report, Denmark: Addressing 2012-2013 For English version see pages X XX Begivenheder, aktiviteter og nyheder

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

Charter for forvaltning på flere myndighedsniveauer i Europa Vejledning: sådan skriver man under

Charter for forvaltning på flere myndighedsniveauer i Europa Vejledning: sådan skriver man under Charter for forvaltning på flere myndighedsniveauer i Europa Vejledning: sådan skriver man under Regionsudvalget vedtog den 3. april 2014 et charter for forvaltning på flere myndighedsniveauer og opfordrer

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Fact sheet Indholdsfortegnelse Fact Sheet Gantt kort Valgt af virksomhed Brainstorm Attribut tabel ER-diagram Skitse MySQLWorkbench

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen. December 2017, version 0.9

Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen. December 2017, version 0.9 Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen December 2017, version 0.9 Hvad kan du læse om? Denne vejledning handler om Attentionformatet i Digital Post. Du kan læse om hvad det

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Vilkår for Dialogintegration

Vilkår for Dialogintegration Vilkår for Dialogintegration KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/8 Dokumenthistorik Dato Version Ansvarlig Kommentar til ændringer

Læs mere

Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3)

Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3) Til Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3) 1. september 2014 XVJE/MAC Indledning Helt overordnet kommer datakvalitetsgruppen med en række anbefalinger, der alt andet lige bør

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt danske ministerier og styrelser

Kortlægning af cookies blandt danske ministerier og styrelser August 2013 Kortlægning af cookies blandt danske ministerier og styrelser Indhold Siteimprove A/S foretog i august 2013 en undersøgelse af 42 ministerier og styrelsers hjemmesider for at kortlægge, hvor

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Retningslinjer. for. Indsendelse af elektroniske adressefiler. til. Sorteret Magasinpost. April 2014. Side 1. PostNord Danmark Erhvervskunder

Retningslinjer. for. Indsendelse af elektroniske adressefiler. til. Sorteret Magasinpost. April 2014. Side 1. PostNord Danmark Erhvervskunder PostNord Danmark Erhvervskunder Dato 24. april 2014 Retningslinjer for Indsendelse af elektroniske adressefiler til Sorteret Magasinpost April 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Målgruppe...3

Læs mere