Standard for danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard for danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser"

Transkript

1 Grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Standard for danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser Version: 1.1 Status: Godkendt Oprettet: Rettet: Fil:MBBL_Standard_for_udveksling_af_udenlandske_adresser_v1.1_ docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Oprettet og sendt til projektgruppen HTE-S&D Tilrettet efter projektmøde. Sendt til review hos de deltagende myndigheder. HTE-S&D Redigeret og suppleret efter møde i projektgruppe MLI-MBBL Færdiggjort til Grunddatabestyrelsen MLI-MBBL 1.0a Enkelte korrekturrettelser MLI-MBBL Godkendt af Grunddatabestyrelsen MLI-MBBL Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Baggrund...3 Om dette dokument...3 Om forfatterne SCOPE OG FORMÅL Scope Formål OVERBLIK Uformel beskrivelse Normative referencer Termer og definitioner...7 (1) Adresse... 7 (2) Adresseret objekt... 7 (3) Adressekomponent... 7 (4) Adresseposition INFORMATIONSMODEL Om informationsmodellen Beskrivelse Hovedidé Detaljeret beskrivelse Kerne- (minimums) profil Beskrivelse af klasser Beskrivelse af relationer af 18 -

3 Indledning Baggrund Efter beslutning i Grunddatabestyrelsen 1 gennemførte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) i foråret 2013, i samarbejde med Erhvervsstyrelsen (ERST), en analyse af danske myndigheders behandling af udenlandske adresser 2. Analysen viste, at en række offentlige myndigheder som led i deres opgavevaretagelse håndterer udenlandske adresser af et betydeligt omfang, og at der er et væsentligt forbedringspotentiale. Grunddatabestyrelsen besluttede på sit møde den 14. juni 2013 at den videre undersøgelse af området, herunder af en mulig fælles løsningsmodel i regi af grunddataprogrammet, skulle indarbejdes i den igangværende analyse af en mere effektiv grundregistrering af personer. Den 12. september 2013 besluttede Grunddatabestyrelsen desuden at MBBL, i samarbejde med ERST og andre interesserede myndigheder, skulle udforme forslag til fælles standard for udveksling og lagring af udenlandske adresser. Hensigten var at offentlige myndigheder skulle kunne anvende standarden, indtil den mere omfattende, fælles løsning eventuelt realiseres. Om dette dokument Nærværende dokument fastlægger en standard for danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser. Dokumentet beskriver indledningsvis scope og formål med standarden, samt den konceptuelle model, der ligger bag standarden. Herefter beskrives opbygning og standardens enkelte elementer formelt. Om forfatterne Dokumentet er udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) i samarbejde med Erhvervsstyrelsen (ERST). Strand & Donslund har været konsulenter på opgave og firmaet idq har ydet teknisk rådgivning. En række myndigheder har i øvrigt deltaget i drøftelserne af standardens udformning, heriblandt Digitaliseringsstyrelsen, CPR-kontoret, SKAT, ATP, Udbetaling Danmark, Social-, Børneog Integrationsministeriet, Arbejdstilsynet og Region Hovedstaden. 1 Grunddatabestyrelsen koordinerer Grunddataprogrammet der er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Bestyrelsen består af repræsentanter fra Finansministeriet (formand), Erhvervs- og Vækstministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, Skatteministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner samt ATP. 2 Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet samt Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport, begge MBBL 29. maj af 18 -

4 1. Scope og formål 1.1 Scope Mange danske myndigheder håndterer, som led i deres opgavevaretagelse, udenlandske adresser. Den udenlandske adresse kan eksempelvis referere til en person som er bosiddende i udlandet, til en udenlandsk virksomhed, til en ejendom, der er beliggende i udlandet, eller til en udenlandsk myndighed. Ofte er der tale om, at antallet af udenlandske adresser som myndigheden håndterer har et betydeligt omfang eksempelvis i en størrelsesorden svarende til ca om året hvortil kommer at adressen udgør en væsentlig del af sagsgrundlaget. På de fleste myndighedsområder skal adresseoplysningen, (sammen med de øvrige sagsdata) udveksles mellem forskellige it-systemer i myndigheden selv, eller deles med andre myndigheder. Scope for nærværende standard er en sådan udveksling og lagring af data om udenlandske adresser. 1.2 Formål Nærværende standard skal understøtte: danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser i egne it-systemer og udveksling af data med andre myndigheder, danske myndigheders kommunikation direkte med de berørte virksomheder eller borgere i udlandet, herunder pr. brev, samt danske myndigheders kommunikation med myndigheder i andre lande om identifikationen af personer, virksomheder eller ejendomme ved hjælp af en adresse. Standarden omhandler ikke og skal ikke understøtte: hvordan de omhandlede adresseoplysninger indsamles eller opdateres f.eks. via digitale blanketter eller andre brugergrænseflader, navn eller andre identifikationer på den person, virksomhed, ejendom eller myndighed, som er knyttet til adressen eller associationen til denne, digitale adresser, herunder , websteder, telefon og lignende - 4 af 18 -

5 2. Overblik 2.1 Uformel beskrivelse Konceptet bag adresser er grundlæggende det samme over hele jorden. I alle de lande, hvor der findes et egentligt adressesystem, er en adresse en hierarkisk struktureret betegnelse, som angiver beliggenheden af en bestemt ejendom, bygning eller bolig, og som derfor kan anvendes både til at identificere denne (fx i en database) og til at dirigere noget derhen (fx en person, en forsendelse, en vare eller en anden serviceydelse). Selvom konceptet er det samme, er der imidlertid stor forskel på hvordan en adresse opbygges og præsenteres i de forskellige lande, eksempelvis på et brev. Til illustration af dette ses nedenfor eksempler på hvordan en bestemt lejlighed adresseres i forskellige europæiske lande. Figur 1 : Illustration fra "INSPIRE Data Specification on Addresses" I eksemplet, som er lånt fra INSPIRE Data Specification on Addresses, antages det, at adressen omhandler den venstre lejlighed på første etage af bygning 360, via indgang 6 fra Mainstreet. Som det ses af den følgende tabel, er opbygningen af adressen og dens enkelte elementer meget varierende fra land til land, eksempelvis opbygningen af de første linjer, lejlighedsbetegnelsens placering, antallet af øvrige adresselinjer og postnummerets udformning. - 5 af 18 -

6 Sverige Danmark Storbritannien Mainstreet Farsta SWEDEN Mainstreet 6, 1. tv 2400 København NV DENMARK Holland Belgien (Flandern) Tyskland Mainstreet AA Den Haag THE NEDERLANDS Mainstreet 6 bus Antwerpen BELGIUM Flat 1A 6, Mainstreet Fairfield Wandsworth London SW18 1ED ENGLAND Mainstreet Kelkheim GERMANY Spanien Tjekkiet Polen Mainstreet 6 left 1 1 Cortijo del Marqués 41037, Écija (Sevilla) SPAIN Mainstreet 360/6 Chodov Prague 41 CZECH REPUBLIC Ul. Mainstreet 360/ Warszawa POLAND Figur 2 : Eksempler på opbygningen af adressen i forskellige europæiske lande Eksemplerne viser dog også at der er fællestræk: Selvom postnummersystemerne er forskellige fra land til land med hensyn til antal cifre, opbygning og lovlige tegn, optræder postnummeret i de fleste europæiske landes adresser. Selvom opbygningen af de første linjer i adressen er forskellig indeholder den meget ofte et vejnavn, et nummer og evt. en lejlighedsbetegnelse. Man kan således se at alle adresser er opbygget af et sæt af forskellige byggeklodser ( adressekomponenter ) som hver for sig har en bestemt betydning. I den Europæiske INSPIRE dataspecifikation for adresser, er der defineret fem typer af sådanne adressekomponenter som anvendes i europæiske adresser: Locator, dvs. husnummer eller lejlighedsnummer Thoroughfare name, dvs. vejnavn eller lignende Address area name, dvs. et stednavn der indgår adressen Administrative area name, dvs. navn på en administrativ enhed som indgår i adressen Postal descriptor, dvs. postnummerbetegnelse og det bynavn der er knyttet hertil I andre dele af verden indgår andre typer af adressekomponenter som centrale del af en adresse. I Japan har blok- og karrébetegnelser eksempelvis en central placering i stedet for vejnavne. I de amerikanske storbyer har verdenshjørner (E/W/N/S) og det nummererede gadesystem stor betydning, som det fx ses i adressen 154 E, 129th Street i New York City. - 6 af 18 -

7 Det er dog karakteristisk, at den postale anvendelse af adresserne i praksis har resulteret i at en adresse altid kan præsenteres i et antal tekstlinjer som hver for sig gengiver en eller flere af de komponenter som adressebetegnelsen består af. Nærværende standard bygger på denne iagttagelse, idet den centrale element netop er et antal adresselinjer. 2.2 Normative referencer [ISO ] ISO er den internationale standard for landekoder [ISO ] [ISO 19107:2003] ISO er den internationale standard for landenes koder for deres subdivisioner Geographic information Spatial schema [ISO 19152:2012] [ISO ] [INSPIRE DS AD] Geographic information Land administration domain model (LADM) Definerer bl.a. datatypen OID ISO/CD , Addressing - Part 1: Conceptual Model (Committee Draft, dvs. Ikke gældende) D2.8.I.5 INSPIRE Data Specification on Addresses Guidelines ( ) [MODELREGLER] Grunddataprogrammets Modelregler for grunddata, version Termer og definitioner De følgende definitioner er tillempet fra [ISO ]. (1) Adresse En struktureret betegnelse som angiver beliggenheden af et jordstykke, et bygværk, en bygning eller et sted i en bygning med henblik på identifikation eller vejvisning. (2) Adresseret objekt Objekt hvis beliggenhed kan angives ved hjælp af en adresse. (3) Adressekomponent Nødvendig bestanddel af en adresse. (4) Adresseposition Position som repræsenterer adressen. - 7 af 18 -

8 3. Informationsmodel 3.1 Om informationsmodellen En informationsmodel indeholder elementer, som detaljeret beskriver de enkelte forretningsbegreber, disses informationsindhold og relationer mellem begreber. Informationsmodellen har fokus på detaljer og på at opnå en samlet beskrivelse ud fra en forretningsmæssig vinkel. Inden for den givne kontekst medtager og dokumenterer informationmodellen alle forretningsbegreber med en uddybende og fyldestgørende beskrivelse inkl. alt væsentligt forretningsmæssigt informationsindhold. Informationsmodellen i nærværende standard er en udvekslings- og lagringsmodel og beskriver de informationer, der skal være tilstede, når to eller flere myndigheder udveksler udenlandske adresser og lagrer disse. Informationsmodellen er ikke en fysisk model, hvilket betyder at der skal tilføjes yderligere elementer når modellen skal implementeres fysisk. 3.2 Beskrivelse Hovedidé Informationsmodellen i nærværende standard er baseret på samme hovedide som [INSPIRE] og [ISO ], nemlig at en adresse er opbygget af et antal adressekomponenter (Figur 3). UdenlandskAdresse består af UdenlandskAdresseKomponent Figur 3 : Informationsmodellens hovedidé Ved den efterfølgende detaljering af informationsmodellen er der foretaget en overordnet afbalancering af de mest nødvendige behov, som er lette at implementere, overfor mere ambitiøse krav, som kan understøtte bedre datakvalitet og validering. Det har således været et vigtigt hensyn, at den valgte model skal kunne implementeres af danske myndigheder med udgangspunkt i de faktiske udenlandske adressedata, som myndighederne i dag er i besiddelse af. Som det fremgår af det følgende indeholder modellen derfor kun to obligatoriske elementer: Et antal adresselinjer samt en landekode jf. [ISO ] For at understøtte dataudvekslinger mellem systemer hvori de udenlandske adressedata er struktureret yderligere, dvs. hvor eksempelvis postnummeret optræder i et felt for sig, definerer modellen yderligere fem ikke-obligatoriske adressekomponenter, der kan supplere adresselinjer og landekode: - 8 af 18 -

9 Vejadresse, dvs. typisk de adresselinje der indeholde husnummer og vejnavn mm. Postnummer PostBy, dvs. det bynavn, der ofte er knyttet til postnummeret Postboks, hvis en sådan betegnelse indgår i adressen Landedel, dvs. region, provins eller delstat (fx i USA), hvis en sådan indgår i adressen Hvis de frivillige adressekomponenter anvendes, vil det kunne understøtte en validering og kvalitetskontrol af den udenlandske adresse: postnummeret vil eksempelvis kunne valideres mod en officiel postnummertabel. Det vil ligeledes være lettere at kontrollere for dubletter og stavevarianter hvis adresselinjer og landekode er suppleret af de strukturerede adressekomponenter. Den samlede informationsmodel er illustrereret herunder (Figur 4) Figur 4 : Den samlede informationsmodel for Udenlandsk adresse Detaljeret beskrivelse Informationsmodellen kan betragtes som en profil af [ISO ], dvs. som en konkret implementering af denne. Modellen består af to klasser: UdenlandskAdresse og UdenlandskAdresseKomponent. - 9 af 18 -

10 UdenlandskAdresse har fem attributter, hvoraf ingen er obligatoriske. Attributten id anvendes alene i de tilfælde hvor myndigheden har adgang til en autoritativ, unik identifikation af den pågældende adresse, dvs. som er udstedt af det pågældende lands adressemyndighed. Inden for EU, har medlemsstaterne siden 2012 haft pligt til at udstille deres officielle adressedata med en sådan autoritativ identifikation. Attributten alternativid er tænkt i andre situationer, hvor den danske myndighed selv monterer en identifikation eller nøgle på sine udenlandske adresser. Attributten valideringsstatus er baseret på en kodeliste. Attributten anvendes i de tilfælde, hvor myndigheden selv eller fra anden kilde har informationer om den udenlandske adresses validitet. Attributten position anvendes i de tilfælde hvor myndigheden har oplysninger om adressens geografiske position (dvs. i form at et sæt koordinater). Inden for EU, har medlemsstaterne siden 2012 haft pligt til at udstille deres officielle adressedata med en sådan geografisk position. Attributten registrering angiver, i overenstemmelse med Grunddataprogrammets modelregler [MODELREGLER], fra- og til-tidsstempler for registreringen af den udenlandske adresse i myndighedens register e.l. UdenlandskAdresseKomponent har kun en attribut adressekomponenttype, der er obligatorisk. Attributten adressekomponenttype er baseret på en kodeliste som har en værdi for hver af de definerede syv typer af adressekomponenter. Attributten angiver således hvilken af de syv subtyper den pågældende adressekomponent indgår i: Komponenttypen Adresselinjer repræsenterer den komplette, renderede (dvs. skrevne) udgave af adressen på et antal adresselinjer, sådan som den f.eks. skal optræde på et brev eller en anden postforsendelse. Subtypen har i alt 10 adresselinjer (1..10). Da adressen skal være komplet bør det landenavn som er relevant for adressen optræde på nederste adresselinje, uanset at landenavnet også kan aflæses af landekoden. Komponenttypen Land repræsenterer det land som adressen vedrører. Komponenten er baseret på [ISO ], hvilket vil sige at de værdier anvendes i de fire attributter lande- Navn, landekodenumerisk, landekodealfa2 og landekodealfa3 skal hentes herfra. Det er dog kun attributten landekodenumerisk, der er obligatorisk. Komponenttypen LandeDel repræsenterer den region, provins eller delstat som adressen vedrører, når denne oplysning indgår som en del af adressen. Komponenten er baseret på [ISO ], hvilket vil sige at de værdier anvendes i de to attributter landedelnavn og lande- DelKode skal hentes herfra. Det er kun landedelnavn, der obligatorisk. Komponenttypen Postnummer repræsenterer det postnummer som er gældende for adressen. Attributten postnr medtager kun selve kodedelen af postnummeret, dvs. fx værdien for Ecija i Sevilla i Spanien. Komponenttypen PostBy repræsenterer derimod det bynavn, der hører sammen med postnummeret dvs. fx Paris for postnummer i Frankrig af 18 -

11 Komponenttypen VejAdresse repræsenterer den adresselinje der rummer vejnavn og huseller bygningsnummer. I lande som Japan, hvor husnumrene i stedet er knyttet til blokken eller karréen, er det den linje der anvendes. Komponenttypen Postboks repræsenterer den del af adressen som udgør en betegnelse for en postboks eller lignende. Attributten postboks Tekst medtager både tekst og nummer fx således: P.O. Box Kerne- (minimums) profil Som omtalt ovenfor er der lagt vægt på, at informationsmodellens obligatoriske kerne skal være relativt let at implementere, idet denne kun består af to adressekomponenter (se Figur 5): Adresselinjer: dvs. et antal adresselinjer som beskriver den givne udenlandske adresse, samt Land: dvs. en landekode, som angiver det land som den udenlandske adresse vedrører. Det er et krav at den første adresselinje ikke må være blank. De øvrige ni adresselinjer kan principielt være blanke. I adressekomponenten Land er det kun den numeriske værdi jf. [ISO ] der skal være angivet; de øvrige attributter (der i øvrigt fuldt ud er afledt af den numeriske landekode) er frivillige. Figur 5 : Informationsmodellens "kerne" - obligatoriske elementer - 11 af 18 -

12 3.3 Beskrivelse af klasser Udenlandsk adresse Synonymer: Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id - Udenlandsk postadresse En struktureret betegnelse som angiver beliggenheden af et jordstykke, et bygværk, en bygning eller et sted i en bygning med henblik på identifikation eller vejvisning. En udenlandsk adresse fastsættes for at kunne kommunikere med eller om borgere, virksomheder, ejendomme, myndigheder m.fl. i udlandet. Det objekt som adressen angiver, dvs. selve bygningen eller den eller de personer eller virksomheder som befinder sig der, er ikke en del af adressen. Både [INSPIRE] og [ISO ] omtaler sådanne objekter som adressable objects. Standarden omfatter ikke digitale adresser. Den udenlandske adresse kan angive beliggenheden af en bestemt bygning eller gruppe af bygninger en del af en bygning, fx en bestemt lejlighed, butik eller kontor et bestemt areal, fx en byggegrund et teknisk anlæg, fx en vindmølle eller en transformatorstation <<feature Type>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype id [0..1] Entydig identifikation af adressen udstedt af en OID [ISO ] autoritativ myndighed i Datatypen er sammensat det pågældende land. af et namespace og en localid alternativid [0..1] valideringsstatus [0..1] position [0..1] registrering [0..1] Identifikation af adressen. Kan være sammensat af nogle af adressekomponenterne. Aftales mellem de myndigheder, der udveksler. En angivelse af hvor valid adressen er Et geografisk punkt (2D/3D) som angiver adressens beliggenhed Tidsrummet fra versionen registreres i databasen, indtil den enten erstattes af en nyere version eller af-registreres. Codelist AdresseValideringsStatus GM_Point [ISO19107:2003] Består af CRS og et koordinatsæt RegistreringsType Jf. Grunddata Modelregler ver [MODELREGLER] Består af TidFra og TidTil - 12 af 18 -

13 <<Codelist>> AdresseValideringsStatus Navn/værdi Ukendt Ubekræftet Ufuldstændig Bekræftet af indehaver Bekræftet af myndighed Definition Adressens status og validitet er ukendt Der er taget stilling til, at adressen er ubekræftet Det vides, at adressen er ufuldstændig Adressen er bekræftet af vedkommende, der er indehaver af adressen, f.eks. bor på adressen Adressen er bekræftet af en myndighed enten i Danmark eller i det pågældende land UdenlandskAdresseKomponent Synonymer: Beskrivelse: Udenlandske adressefelter, udenlandske adresse elementer En adressekomponent beskriver en bestanddel af adressen. Der er defineret følgende subklasser for en adressekomponent: Adresselinjer Land LandeDel Postnummer PostBy VejAdresse Postboks Eksempler: Adresselinje1: Løkenåsen 24 Adresselinje2: 3514 Hønefoss Adresselinje3: NORGE VejAdresse: Løkenåsen 24 Postnr: 3514 PostBy: Hønefoss Land: Norge Stereotype: Forretningsmæssig Id - <<featuretype>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype adressekomponenttype Komponentens type f.eks. Adresselinjer Codelist adressekomponent~ TypeVaerdi - 13 af 18 -

14 <<Codelist>> adressekomponenttypevaerdi Navn/værdi Definition Adresselinjer Adressekomponenten er af subtypen AdresseLinjer Land Adressekomponenten er af subtypen Land Landedel Adressekomponenten er af subtypen LandeDel Postnummer Adressekomponenten er af subtypen Postnummer Postby Adressekomponenten er af subtypen PostBy Vejadresse Adressekomponenten er af subtypen VejAdresse Postboks Adressekomponenten er af subtypen Postboks Adresselinjer Synonymer: Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id - Adressetekst, Adresselabel, Renderet adresse En adressekomponent der angiver den komplette, renderede udgave af adressen på et antal adresselinjer. Subtype af UdenlandskAdresseKomponent. Angiver ved hjælp af attributterne adresselinje1..10 hvordan adressen præsenteres korrekt f.eks. på et brev eller en anden postforsendelse. Landenavnet bør være angivet i sidste adresselinje se eksempel. Der skal minimum være 1 adresselinje. Adresselinje1: A-1-1 GROUND FLOOR Adresselinje2: BLOK A Adresselinje3: APT MELATI Adresselinje4: NO 1 JLN ANGGERIK 1 Adresselinje5: TMN SAGA Adresselinje6: CHERAS Adresselinje7: KUALA LUMPUR Adresselinje8: WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Adresselinje9: MALAYSIA <<featuretype>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Adresselinje1 Adresselinje2 [0..1] Adresselinje3 [0..1] Adresselinje4 [0..1] Adresselinje5 [0..1] Adresselinje6 [0..1] Adresselinje7 [0..1] Adresselinje8 [0..1] Adresselinje9 [0..1] Adresselinje10 [0..1] En læsbar struktur der hver især indeholder en linje af adressen Land - 14 af 18 -

15 Synonymer: Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id Landenavn En adressekomponent der identificerer det land som adressen vedrører Subtype af UdenlandskAdresseKomponent. Værdierne i ISO landekodetabel skal anvendes. Et land er et område, der i statsretlig henseende udgør et hele (har fælles statsorden, regering osv.) landenavn: THAILAND landekodenumerisk: 764 landekodealfa2: TH landekodealfa3: THA <<featuretype>> landekodenumerisk Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype landenavn [0..1] Landets navn på dansk LandeDel Synonymer: Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id - landekodenumerisk [0..1] landekodealfa2 landekodealfa3 [0..1] Region, provins, delstat, stat ISO standardens numeriske kode betegnelse ISO standardens alpha2-kode betegnelse ISO standardens alpha3-kode betegnelse Numeric En adressekomponent der beskriver en underinddeling af et land. Subtype af UdenlandskAdresseKomponent. En adressekomponent, der repræsenterer en administrativ enhed som fx region, provins eller delstat (herunder delstater i USA). Anvendes typisk ved de lande, hvor underopdelingen indgår i postadressen. [ISO ] definerer koder for subnationale enheder og administreres af det enkelte land. ISO koder består af to dele adskilt af en bindestreg ("-"). Den første del er ISO alfakode-elementet og den anden del er en til tre tegn bestående af tal og/eller bogstaver. Staterne Californien og Florida (USA), delstaterne Bayern og Mecklenburg- Vorpommern (Tyskland), regionerne Greater London, South East England og West Midlands (England) Frankrig er opdelt i 22 regioner, f.eks. FR-A (Alsace), FR-E (Bretagne). <<featuretype>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype landedelnavn Navnet på den subnationale enhed landedelkode [0..1] Koden på den subnationale enhed [ISO ] - 15 af 18 -

16 Postnummer Synonymer: Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id - Post code, Zip code (i England hhv. USA) En adressekomponent som er en kode, skabt af hensyn til postfordeling for at kunne identificere en gruppering af adresser indenfor et område Subtype af UdenlandskAdresseKomponent. Et postnr. identificerer ofte en by (PostBy). Et postnummer (kendt i nogle lande som "postcode" eller postal code. I USA kaldes det "ZIP code") er en serie tal og/eller bogstaver, der anføres i forbindelse med adressering af forsendelser for at lette sorteringen af posten. Postnr: 3950 (Aasiaat, GRØNLAND) Postnr: (Oldenburg, TYSKLAND) Postnr: EC1Y 8SY (London, STORBRITANNIEN) Postnr: ON K2P 3B6 (Ottawa, CANADA) <<featuretype>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype postnr En alfanumerisk betegnelse for at lette postforsendelse og identifikation af adresse PostBy Synonymer: Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id - Postdistrikt, Bynavn En adressekomponent der angiver den by som postnummeret hører sammen med Subtype af UdenlandskAdresseKomponent. Postnr. og PostBy kan være koblet sammen, så de tilsammen kan repræsentere den by eller bydel, hvorfra brevposten distribueres. I nogle lande er der en entydig sammenhæng mellem Postnr og PostBy. I andre lande er der ikke postdistrikter, men postnr og by er med til at identificere adressen. PostBy: Aasiaat (3950, GRØNLAND) PostBy: Oldenburg (26133, TYSKLAND) PostBy: London (EC1Y 8SY, STORBRITANNIEN) PostBy: Ottawa (ON K2P 3B6, CANADA) <<featuretype>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype postby Betegnelse for byen/postdistriktet - 16 af 18 -

17 VejAdresse Synonymer: Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id - Gadeadresse En adressekomponent som indeholder den adresselinje der mest præcist angiver adressens beliggenhed i gaden eller området. Subtype af UdenlandskAdresseKomponent. En adressekomponent der indeholder den information, der gør det muligt at skelne adressen fra naboadressen. Den adresselinje der typisk indeholde vejnavn og husnummer og/eller bygningsnavn eller i fx Japan blok-/karrebetegnelse samt husnummer. Herudover optræder etage og lejlighedsbetegnelse ofte på linjen. Vejadresse: Háaleitisbraut 20, íbúð 101 (Island) Vejadresse: Bolignummer H0203, Hønefoss bru 1D (Norge) Vejadresse: NO 1 JLN ANGGERIK 1 (Malaysia) Vejadresse: Berkeley Square House, Berkeley Square (W1J 6BD, London, Storbritannien) Vejadresse: 5-3, Yaesu 1-Chome (Chuo-ku, Tokyo , Japan) <<featuretype>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype vejadressetekst En læsbar struktur der angiver adressens beliggenhed i gaden eller området - 17 af 18 -

18 Postboks Synonymer: - Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id - En adressekomponent er angiver en postboks. Subtype af UdenlandskAdresseKomponent. En postboks er er en unik adresserbar aflåselig boks til modtagelse af postforsendelser.postbokse er typisk placeret på postkontorer, i forbindelse med postbutikker, ved postdistributionscentre eller ved posthuse. Betegnelsen for postboksen på landets sprog, fx P.O.Box indgår i komonenten, dvs. fx P.O.Box 123 I mange lande, især i Afrika og i Mellemøsten, findes der ikke nogen dør til til dør levering af post. Derfor har leje af en postboks traditionelt været den eneste måde, man kunne modtage post på i sådanne lande. Postboks (Friedrich-Ebert-Ring 14-20, TYSKLAND) Postboks 514 (3912 Tasiilaq, Grønland) <<featuretype>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype postbokstekst En læsbar struktur sammen sat af Postboks (på landets sprog) og et nummer på en postboks 3.4 Beskrivelse af relationer Adresse består af Adressekomponenter Relationsansvar: En adresse kan bestå af to til mange adressekomponenter (minimum en adresselinje og landekode), og omvendt kan en adressekomponent være en del af mange adresser. Adresse har ansvaret for relationen af 18 -

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Version: 1.1a Status: Godkendt

Læs mere

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Analyse af danske myndigheders brug

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Registrering af supplerende erhvervsadresser mm. - beskrivelse

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport

Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Overblik over danske myndigheders brug

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008.

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD Arkivstruktur Standard IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Arkivstruktur. Datamodel. Version

Læs mere

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor-

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Vejledning for Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Del 1: Forretningsmæssig begrebsafklaring Del 2: Arbejdsproces Del 3: Fra begrebsmodel til konceptuel datamodel Bodil Nistrup

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

SAPA Begrebs- og Informationsmodel. Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA)

SAPA Begrebs- og Informationsmodel. Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) SAPA Begrebs- og Informationsmodel Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) KMJ Marts 2013 1 Forord / Forklæde Dokumentets metadata Projektnavn SAPA Projektnummer 1066 Projektfase 3 - Krav & Kontrakter Dokumentejer

Læs mere

Bilag 3, Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation og Løsningsbeskrivelse samt ændringsmuligheder (herunder Optioner)

Bilag 3, Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation og Løsningsbeskrivelse samt ændringsmuligheder (herunder Optioner) Bilag 3, Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation og Løsningsbeskrivelse samt ændringsmuligheder (herunder Optioner) Version Ændringer Dato 2.1 Tilføjet krav 3.168 30-11-2013 Tilføjet Punkt 5.6 2.2 Korrekturændringer,

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser

Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Marts 2009 , vejledning Vejledningen findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag:

Læs mere

Referencedatamodelprojektet. DDV integrationsmetoden. Version 1.0 23. oktober 2012

Referencedatamodelprojektet. DDV integrationsmetoden. Version 1.0 23. oktober 2012 Referencedatamodelprojektet DDV integrationsmetoden Version 1.0 23. oktober 2012 ISBN: --- Titel: Udgiver: DDV integrationsmetoden DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Udarbejdet af: Peter Huber,

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

(Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring

(Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring (Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring Version 1.1 Godkendt 21. januar 2010 1 2 > Begrebsmodel til brugerstyring Denne

Læs mere

2 Datakilder og funktionalitet...8

2 Datakilder og funktionalitet...8 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets anledning og formål... 5 1.2 Projektets Indhold... 6 1.3 Afgrænsning... 6 1.4 Deltagere... 7 1.4.1 Ekstern referencegruppe til projektet... 7 2 Datakilder og funktionalitet...8

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskrift F: EDI-kommunikation

Forskrift F: EDI-kommunikation Forskrift F: EDI-kommunikation September 2009 Rev. 2 Jan. 2007 Feb. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE CCO HEP CCO LSO NAME Aug. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 DATE CCO HEP CCO LSO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Problemformulering... 2 1.2 Struktur... 2 1.3 Afgrænsning... 5

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Problemformulering... 2 1.2 Struktur... 2 1.3 Afgrænsning... 5 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Problemformulering... 2 1.2 Struktur... 2 1.3 Afgrænsning... 5 Kapitel 2 Det tekniske grundlag for domænenavne... 7 2.1 IP-numre... 9 2.2 Domænenavnssystemets

Læs mere

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk Designoplæg om et nyt administrationsmodul til Kirkekalenderen og Sogn.dk Maj 2013 Dokument nr. 53560-13 Indledning Sogn.dk kirken "KRAK" blev lanceret første gang i 1996. Det skete i forbindelse med menighedsrådsvalget

Læs mere

Dagsorden. OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Dagsorden

Dagsorden. OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Dagsorden Dagsorden, OIO-Komitéens møde den 21. februar 2008 Dagsorden OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008 Mødet afholdes d. 21. februar - 2008 fra kl. 9:30 12:00 i Direktionens mødelokale, 4 sal, IT- og

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere