Standard for danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard for danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser"

Transkript

1 Grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Standard for danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser Version: 1.1 Status: Godkendt Oprettet: Rettet: Fil:MBBL_Standard_for_udveksling_af_udenlandske_adresser_v1.1_ docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Oprettet og sendt til projektgruppen HTE-S&D Tilrettet efter projektmøde. Sendt til review hos de deltagende myndigheder. HTE-S&D Redigeret og suppleret efter møde i projektgruppe MLI-MBBL Færdiggjort til Grunddatabestyrelsen MLI-MBBL 1.0a Enkelte korrekturrettelser MLI-MBBL Godkendt af Grunddatabestyrelsen MLI-MBBL Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Baggrund...3 Om dette dokument...3 Om forfatterne SCOPE OG FORMÅL Scope Formål OVERBLIK Uformel beskrivelse Normative referencer Termer og definitioner...7 (1) Adresse... 7 (2) Adresseret objekt... 7 (3) Adressekomponent... 7 (4) Adresseposition INFORMATIONSMODEL Om informationsmodellen Beskrivelse Hovedidé Detaljeret beskrivelse Kerne- (minimums) profil Beskrivelse af klasser Beskrivelse af relationer af 18 -

3 Indledning Baggrund Efter beslutning i Grunddatabestyrelsen 1 gennemførte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) i foråret 2013, i samarbejde med Erhvervsstyrelsen (ERST), en analyse af danske myndigheders behandling af udenlandske adresser 2. Analysen viste, at en række offentlige myndigheder som led i deres opgavevaretagelse håndterer udenlandske adresser af et betydeligt omfang, og at der er et væsentligt forbedringspotentiale. Grunddatabestyrelsen besluttede på sit møde den 14. juni 2013 at den videre undersøgelse af området, herunder af en mulig fælles løsningsmodel i regi af grunddataprogrammet, skulle indarbejdes i den igangværende analyse af en mere effektiv grundregistrering af personer. Den 12. september 2013 besluttede Grunddatabestyrelsen desuden at MBBL, i samarbejde med ERST og andre interesserede myndigheder, skulle udforme forslag til fælles standard for udveksling og lagring af udenlandske adresser. Hensigten var at offentlige myndigheder skulle kunne anvende standarden, indtil den mere omfattende, fælles løsning eventuelt realiseres. Om dette dokument Nærværende dokument fastlægger en standard for danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser. Dokumentet beskriver indledningsvis scope og formål med standarden, samt den konceptuelle model, der ligger bag standarden. Herefter beskrives opbygning og standardens enkelte elementer formelt. Om forfatterne Dokumentet er udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) i samarbejde med Erhvervsstyrelsen (ERST). Strand & Donslund har været konsulenter på opgave og firmaet idq har ydet teknisk rådgivning. En række myndigheder har i øvrigt deltaget i drøftelserne af standardens udformning, heriblandt Digitaliseringsstyrelsen, CPR-kontoret, SKAT, ATP, Udbetaling Danmark, Social-, Børneog Integrationsministeriet, Arbejdstilsynet og Region Hovedstaden. 1 Grunddatabestyrelsen koordinerer Grunddataprogrammet der er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Bestyrelsen består af repræsentanter fra Finansministeriet (formand), Erhvervs- og Vækstministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, Skatteministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner samt ATP. 2 Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet samt Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport, begge MBBL 29. maj af 18 -

4 1. Scope og formål 1.1 Scope Mange danske myndigheder håndterer, som led i deres opgavevaretagelse, udenlandske adresser. Den udenlandske adresse kan eksempelvis referere til en person som er bosiddende i udlandet, til en udenlandsk virksomhed, til en ejendom, der er beliggende i udlandet, eller til en udenlandsk myndighed. Ofte er der tale om, at antallet af udenlandske adresser som myndigheden håndterer har et betydeligt omfang eksempelvis i en størrelsesorden svarende til ca om året hvortil kommer at adressen udgør en væsentlig del af sagsgrundlaget. På de fleste myndighedsområder skal adresseoplysningen, (sammen med de øvrige sagsdata) udveksles mellem forskellige it-systemer i myndigheden selv, eller deles med andre myndigheder. Scope for nærværende standard er en sådan udveksling og lagring af data om udenlandske adresser. 1.2 Formål Nærværende standard skal understøtte: danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser i egne it-systemer og udveksling af data med andre myndigheder, danske myndigheders kommunikation direkte med de berørte virksomheder eller borgere i udlandet, herunder pr. brev, samt danske myndigheders kommunikation med myndigheder i andre lande om identifikationen af personer, virksomheder eller ejendomme ved hjælp af en adresse. Standarden omhandler ikke og skal ikke understøtte: hvordan de omhandlede adresseoplysninger indsamles eller opdateres f.eks. via digitale blanketter eller andre brugergrænseflader, navn eller andre identifikationer på den person, virksomhed, ejendom eller myndighed, som er knyttet til adressen eller associationen til denne, digitale adresser, herunder , websteder, telefon og lignende - 4 af 18 -

5 2. Overblik 2.1 Uformel beskrivelse Konceptet bag adresser er grundlæggende det samme over hele jorden. I alle de lande, hvor der findes et egentligt adressesystem, er en adresse en hierarkisk struktureret betegnelse, som angiver beliggenheden af en bestemt ejendom, bygning eller bolig, og som derfor kan anvendes både til at identificere denne (fx i en database) og til at dirigere noget derhen (fx en person, en forsendelse, en vare eller en anden serviceydelse). Selvom konceptet er det samme, er der imidlertid stor forskel på hvordan en adresse opbygges og præsenteres i de forskellige lande, eksempelvis på et brev. Til illustration af dette ses nedenfor eksempler på hvordan en bestemt lejlighed adresseres i forskellige europæiske lande. Figur 1 : Illustration fra "INSPIRE Data Specification on Addresses" I eksemplet, som er lånt fra INSPIRE Data Specification on Addresses, antages det, at adressen omhandler den venstre lejlighed på første etage af bygning 360, via indgang 6 fra Mainstreet. Som det ses af den følgende tabel, er opbygningen af adressen og dens enkelte elementer meget varierende fra land til land, eksempelvis opbygningen af de første linjer, lejlighedsbetegnelsens placering, antallet af øvrige adresselinjer og postnummerets udformning. - 5 af 18 -

6 Sverige Danmark Storbritannien Mainstreet Farsta SWEDEN Mainstreet 6, 1. tv 2400 København NV DENMARK Holland Belgien (Flandern) Tyskland Mainstreet AA Den Haag THE NEDERLANDS Mainstreet 6 bus Antwerpen BELGIUM Flat 1A 6, Mainstreet Fairfield Wandsworth London SW18 1ED ENGLAND Mainstreet Kelkheim GERMANY Spanien Tjekkiet Polen Mainstreet 6 left 1 1 Cortijo del Marqués 41037, Écija (Sevilla) SPAIN Mainstreet 360/6 Chodov Prague 41 CZECH REPUBLIC Ul. Mainstreet 360/ Warszawa POLAND Figur 2 : Eksempler på opbygningen af adressen i forskellige europæiske lande Eksemplerne viser dog også at der er fællestræk: Selvom postnummersystemerne er forskellige fra land til land med hensyn til antal cifre, opbygning og lovlige tegn, optræder postnummeret i de fleste europæiske landes adresser. Selvom opbygningen af de første linjer i adressen er forskellig indeholder den meget ofte et vejnavn, et nummer og evt. en lejlighedsbetegnelse. Man kan således se at alle adresser er opbygget af et sæt af forskellige byggeklodser ( adressekomponenter ) som hver for sig har en bestemt betydning. I den Europæiske INSPIRE dataspecifikation for adresser, er der defineret fem typer af sådanne adressekomponenter som anvendes i europæiske adresser: Locator, dvs. husnummer eller lejlighedsnummer Thoroughfare name, dvs. vejnavn eller lignende Address area name, dvs. et stednavn der indgår adressen Administrative area name, dvs. navn på en administrativ enhed som indgår i adressen Postal descriptor, dvs. postnummerbetegnelse og det bynavn der er knyttet hertil I andre dele af verden indgår andre typer af adressekomponenter som centrale del af en adresse. I Japan har blok- og karrébetegnelser eksempelvis en central placering i stedet for vejnavne. I de amerikanske storbyer har verdenshjørner (E/W/N/S) og det nummererede gadesystem stor betydning, som det fx ses i adressen 154 E, 129th Street i New York City. - 6 af 18 -

7 Det er dog karakteristisk, at den postale anvendelse af adresserne i praksis har resulteret i at en adresse altid kan præsenteres i et antal tekstlinjer som hver for sig gengiver en eller flere af de komponenter som adressebetegnelsen består af. Nærværende standard bygger på denne iagttagelse, idet den centrale element netop er et antal adresselinjer. 2.2 Normative referencer [ISO ] ISO er den internationale standard for landekoder [ISO ] [ISO 19107:2003] ISO er den internationale standard for landenes koder for deres subdivisioner Geographic information Spatial schema [ISO 19152:2012] [ISO ] [INSPIRE DS AD] Geographic information Land administration domain model (LADM) Definerer bl.a. datatypen OID ISO/CD , Addressing - Part 1: Conceptual Model (Committee Draft, dvs. Ikke gældende) D2.8.I.5 INSPIRE Data Specification on Addresses Guidelines ( ) [MODELREGLER] Grunddataprogrammets Modelregler for grunddata, version Termer og definitioner De følgende definitioner er tillempet fra [ISO ]. (1) Adresse En struktureret betegnelse som angiver beliggenheden af et jordstykke, et bygværk, en bygning eller et sted i en bygning med henblik på identifikation eller vejvisning. (2) Adresseret objekt Objekt hvis beliggenhed kan angives ved hjælp af en adresse. (3) Adressekomponent Nødvendig bestanddel af en adresse. (4) Adresseposition Position som repræsenterer adressen. - 7 af 18 -

8 3. Informationsmodel 3.1 Om informationsmodellen En informationsmodel indeholder elementer, som detaljeret beskriver de enkelte forretningsbegreber, disses informationsindhold og relationer mellem begreber. Informationsmodellen har fokus på detaljer og på at opnå en samlet beskrivelse ud fra en forretningsmæssig vinkel. Inden for den givne kontekst medtager og dokumenterer informationmodellen alle forretningsbegreber med en uddybende og fyldestgørende beskrivelse inkl. alt væsentligt forretningsmæssigt informationsindhold. Informationsmodellen i nærværende standard er en udvekslings- og lagringsmodel og beskriver de informationer, der skal være tilstede, når to eller flere myndigheder udveksler udenlandske adresser og lagrer disse. Informationsmodellen er ikke en fysisk model, hvilket betyder at der skal tilføjes yderligere elementer når modellen skal implementeres fysisk. 3.2 Beskrivelse Hovedidé Informationsmodellen i nærværende standard er baseret på samme hovedide som [INSPIRE] og [ISO ], nemlig at en adresse er opbygget af et antal adressekomponenter (Figur 3). UdenlandskAdresse består af UdenlandskAdresseKomponent Figur 3 : Informationsmodellens hovedidé Ved den efterfølgende detaljering af informationsmodellen er der foretaget en overordnet afbalancering af de mest nødvendige behov, som er lette at implementere, overfor mere ambitiøse krav, som kan understøtte bedre datakvalitet og validering. Det har således været et vigtigt hensyn, at den valgte model skal kunne implementeres af danske myndigheder med udgangspunkt i de faktiske udenlandske adressedata, som myndighederne i dag er i besiddelse af. Som det fremgår af det følgende indeholder modellen derfor kun to obligatoriske elementer: Et antal adresselinjer samt en landekode jf. [ISO ] For at understøtte dataudvekslinger mellem systemer hvori de udenlandske adressedata er struktureret yderligere, dvs. hvor eksempelvis postnummeret optræder i et felt for sig, definerer modellen yderligere fem ikke-obligatoriske adressekomponenter, der kan supplere adresselinjer og landekode: - 8 af 18 -

9 Vejadresse, dvs. typisk de adresselinje der indeholde husnummer og vejnavn mm. Postnummer PostBy, dvs. det bynavn, der ofte er knyttet til postnummeret Postboks, hvis en sådan betegnelse indgår i adressen Landedel, dvs. region, provins eller delstat (fx i USA), hvis en sådan indgår i adressen Hvis de frivillige adressekomponenter anvendes, vil det kunne understøtte en validering og kvalitetskontrol af den udenlandske adresse: postnummeret vil eksempelvis kunne valideres mod en officiel postnummertabel. Det vil ligeledes være lettere at kontrollere for dubletter og stavevarianter hvis adresselinjer og landekode er suppleret af de strukturerede adressekomponenter. Den samlede informationsmodel er illustrereret herunder (Figur 4) Figur 4 : Den samlede informationsmodel for Udenlandsk adresse Detaljeret beskrivelse Informationsmodellen kan betragtes som en profil af [ISO ], dvs. som en konkret implementering af denne. Modellen består af to klasser: UdenlandskAdresse og UdenlandskAdresseKomponent. - 9 af 18 -

10 UdenlandskAdresse har fem attributter, hvoraf ingen er obligatoriske. Attributten id anvendes alene i de tilfælde hvor myndigheden har adgang til en autoritativ, unik identifikation af den pågældende adresse, dvs. som er udstedt af det pågældende lands adressemyndighed. Inden for EU, har medlemsstaterne siden 2012 haft pligt til at udstille deres officielle adressedata med en sådan autoritativ identifikation. Attributten alternativid er tænkt i andre situationer, hvor den danske myndighed selv monterer en identifikation eller nøgle på sine udenlandske adresser. Attributten valideringsstatus er baseret på en kodeliste. Attributten anvendes i de tilfælde, hvor myndigheden selv eller fra anden kilde har informationer om den udenlandske adresses validitet. Attributten position anvendes i de tilfælde hvor myndigheden har oplysninger om adressens geografiske position (dvs. i form at et sæt koordinater). Inden for EU, har medlemsstaterne siden 2012 haft pligt til at udstille deres officielle adressedata med en sådan geografisk position. Attributten registrering angiver, i overenstemmelse med Grunddataprogrammets modelregler [MODELREGLER], fra- og til-tidsstempler for registreringen af den udenlandske adresse i myndighedens register e.l. UdenlandskAdresseKomponent har kun en attribut adressekomponenttype, der er obligatorisk. Attributten adressekomponenttype er baseret på en kodeliste som har en værdi for hver af de definerede syv typer af adressekomponenter. Attributten angiver således hvilken af de syv subtyper den pågældende adressekomponent indgår i: Komponenttypen Adresselinjer repræsenterer den komplette, renderede (dvs. skrevne) udgave af adressen på et antal adresselinjer, sådan som den f.eks. skal optræde på et brev eller en anden postforsendelse. Subtypen har i alt 10 adresselinjer (1..10). Da adressen skal være komplet bør det landenavn som er relevant for adressen optræde på nederste adresselinje, uanset at landenavnet også kan aflæses af landekoden. Komponenttypen Land repræsenterer det land som adressen vedrører. Komponenten er baseret på [ISO ], hvilket vil sige at de værdier anvendes i de fire attributter lande- Navn, landekodenumerisk, landekodealfa2 og landekodealfa3 skal hentes herfra. Det er dog kun attributten landekodenumerisk, der er obligatorisk. Komponenttypen LandeDel repræsenterer den region, provins eller delstat som adressen vedrører, når denne oplysning indgår som en del af adressen. Komponenten er baseret på [ISO ], hvilket vil sige at de værdier anvendes i de to attributter landedelnavn og lande- DelKode skal hentes herfra. Det er kun landedelnavn, der obligatorisk. Komponenttypen Postnummer repræsenterer det postnummer som er gældende for adressen. Attributten postnr medtager kun selve kodedelen af postnummeret, dvs. fx værdien for Ecija i Sevilla i Spanien. Komponenttypen PostBy repræsenterer derimod det bynavn, der hører sammen med postnummeret dvs. fx Paris for postnummer i Frankrig af 18 -

11 Komponenttypen VejAdresse repræsenterer den adresselinje der rummer vejnavn og huseller bygningsnummer. I lande som Japan, hvor husnumrene i stedet er knyttet til blokken eller karréen, er det den linje der anvendes. Komponenttypen Postboks repræsenterer den del af adressen som udgør en betegnelse for en postboks eller lignende. Attributten postboks Tekst medtager både tekst og nummer fx således: P.O. Box Kerne- (minimums) profil Som omtalt ovenfor er der lagt vægt på, at informationsmodellens obligatoriske kerne skal være relativt let at implementere, idet denne kun består af to adressekomponenter (se Figur 5): Adresselinjer: dvs. et antal adresselinjer som beskriver den givne udenlandske adresse, samt Land: dvs. en landekode, som angiver det land som den udenlandske adresse vedrører. Det er et krav at den første adresselinje ikke må være blank. De øvrige ni adresselinjer kan principielt være blanke. I adressekomponenten Land er det kun den numeriske værdi jf. [ISO ] der skal være angivet; de øvrige attributter (der i øvrigt fuldt ud er afledt af den numeriske landekode) er frivillige. Figur 5 : Informationsmodellens "kerne" - obligatoriske elementer - 11 af 18 -

12 3.3 Beskrivelse af klasser Udenlandsk adresse Synonymer: Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id - Udenlandsk postadresse En struktureret betegnelse som angiver beliggenheden af et jordstykke, et bygværk, en bygning eller et sted i en bygning med henblik på identifikation eller vejvisning. En udenlandsk adresse fastsættes for at kunne kommunikere med eller om borgere, virksomheder, ejendomme, myndigheder m.fl. i udlandet. Det objekt som adressen angiver, dvs. selve bygningen eller den eller de personer eller virksomheder som befinder sig der, er ikke en del af adressen. Både [INSPIRE] og [ISO ] omtaler sådanne objekter som adressable objects. Standarden omfatter ikke digitale adresser. Den udenlandske adresse kan angive beliggenheden af en bestemt bygning eller gruppe af bygninger en del af en bygning, fx en bestemt lejlighed, butik eller kontor et bestemt areal, fx en byggegrund et teknisk anlæg, fx en vindmølle eller en transformatorstation <<feature Type>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype id [0..1] Entydig identifikation af adressen udstedt af en OID [ISO ] autoritativ myndighed i Datatypen er sammensat det pågældende land. af et namespace og en localid alternativid [0..1] valideringsstatus [0..1] position [0..1] registrering [0..1] Identifikation af adressen. Kan være sammensat af nogle af adressekomponenterne. Aftales mellem de myndigheder, der udveksler. En angivelse af hvor valid adressen er Et geografisk punkt (2D/3D) som angiver adressens beliggenhed Tidsrummet fra versionen registreres i databasen, indtil den enten erstattes af en nyere version eller af-registreres. Codelist AdresseValideringsStatus GM_Point [ISO19107:2003] Består af CRS og et koordinatsæt RegistreringsType Jf. Grunddata Modelregler ver [MODELREGLER] Består af TidFra og TidTil - 12 af 18 -

13 <<Codelist>> AdresseValideringsStatus Navn/værdi Ukendt Ubekræftet Ufuldstændig Bekræftet af indehaver Bekræftet af myndighed Definition Adressens status og validitet er ukendt Der er taget stilling til, at adressen er ubekræftet Det vides, at adressen er ufuldstændig Adressen er bekræftet af vedkommende, der er indehaver af adressen, f.eks. bor på adressen Adressen er bekræftet af en myndighed enten i Danmark eller i det pågældende land UdenlandskAdresseKomponent Synonymer: Beskrivelse: Udenlandske adressefelter, udenlandske adresse elementer En adressekomponent beskriver en bestanddel af adressen. Der er defineret følgende subklasser for en adressekomponent: Adresselinjer Land LandeDel Postnummer PostBy VejAdresse Postboks Eksempler: Adresselinje1: Løkenåsen 24 Adresselinje2: 3514 Hønefoss Adresselinje3: NORGE VejAdresse: Løkenåsen 24 Postnr: 3514 PostBy: Hønefoss Land: Norge Stereotype: Forretningsmæssig Id - <<featuretype>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype adressekomponenttype Komponentens type f.eks. Adresselinjer Codelist adressekomponent~ TypeVaerdi - 13 af 18 -

14 <<Codelist>> adressekomponenttypevaerdi Navn/værdi Definition Adresselinjer Adressekomponenten er af subtypen AdresseLinjer Land Adressekomponenten er af subtypen Land Landedel Adressekomponenten er af subtypen LandeDel Postnummer Adressekomponenten er af subtypen Postnummer Postby Adressekomponenten er af subtypen PostBy Vejadresse Adressekomponenten er af subtypen VejAdresse Postboks Adressekomponenten er af subtypen Postboks Adresselinjer Synonymer: Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id - Adressetekst, Adresselabel, Renderet adresse En adressekomponent der angiver den komplette, renderede udgave af adressen på et antal adresselinjer. Subtype af UdenlandskAdresseKomponent. Angiver ved hjælp af attributterne adresselinje1..10 hvordan adressen præsenteres korrekt f.eks. på et brev eller en anden postforsendelse. Landenavnet bør være angivet i sidste adresselinje se eksempel. Der skal minimum være 1 adresselinje. Adresselinje1: A-1-1 GROUND FLOOR Adresselinje2: BLOK A Adresselinje3: APT MELATI Adresselinje4: NO 1 JLN ANGGERIK 1 Adresselinje5: TMN SAGA Adresselinje6: CHERAS Adresselinje7: KUALA LUMPUR Adresselinje8: WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Adresselinje9: MALAYSIA <<featuretype>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Adresselinje1 Adresselinje2 [0..1] Adresselinje3 [0..1] Adresselinje4 [0..1] Adresselinje5 [0..1] Adresselinje6 [0..1] Adresselinje7 [0..1] Adresselinje8 [0..1] Adresselinje9 [0..1] Adresselinje10 [0..1] En læsbar struktur der hver især indeholder en linje af adressen Land - 14 af 18 -

15 Synonymer: Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id Landenavn En adressekomponent der identificerer det land som adressen vedrører Subtype af UdenlandskAdresseKomponent. Værdierne i ISO landekodetabel skal anvendes. Et land er et område, der i statsretlig henseende udgør et hele (har fælles statsorden, regering osv.) landenavn: THAILAND landekodenumerisk: 764 landekodealfa2: TH landekodealfa3: THA <<featuretype>> landekodenumerisk Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype landenavn [0..1] Landets navn på dansk LandeDel Synonymer: Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id - landekodenumerisk [0..1] landekodealfa2 landekodealfa3 [0..1] Region, provins, delstat, stat ISO standardens numeriske kode betegnelse ISO standardens alpha2-kode betegnelse ISO standardens alpha3-kode betegnelse Numeric En adressekomponent der beskriver en underinddeling af et land. Subtype af UdenlandskAdresseKomponent. En adressekomponent, der repræsenterer en administrativ enhed som fx region, provins eller delstat (herunder delstater i USA). Anvendes typisk ved de lande, hvor underopdelingen indgår i postadressen. [ISO ] definerer koder for subnationale enheder og administreres af det enkelte land. ISO koder består af to dele adskilt af en bindestreg ("-"). Den første del er ISO alfakode-elementet og den anden del er en til tre tegn bestående af tal og/eller bogstaver. Staterne Californien og Florida (USA), delstaterne Bayern og Mecklenburg- Vorpommern (Tyskland), regionerne Greater London, South East England og West Midlands (England) Frankrig er opdelt i 22 regioner, f.eks. FR-A (Alsace), FR-E (Bretagne). <<featuretype>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype landedelnavn Navnet på den subnationale enhed landedelkode [0..1] Koden på den subnationale enhed [ISO ] - 15 af 18 -

16 Postnummer Synonymer: Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id - Post code, Zip code (i England hhv. USA) En adressekomponent som er en kode, skabt af hensyn til postfordeling for at kunne identificere en gruppering af adresser indenfor et område Subtype af UdenlandskAdresseKomponent. Et postnr. identificerer ofte en by (PostBy). Et postnummer (kendt i nogle lande som "postcode" eller postal code. I USA kaldes det "ZIP code") er en serie tal og/eller bogstaver, der anføres i forbindelse med adressering af forsendelser for at lette sorteringen af posten. Postnr: 3950 (Aasiaat, GRØNLAND) Postnr: (Oldenburg, TYSKLAND) Postnr: EC1Y 8SY (London, STORBRITANNIEN) Postnr: ON K2P 3B6 (Ottawa, CANADA) <<featuretype>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype postnr En alfanumerisk betegnelse for at lette postforsendelse og identifikation af adresse PostBy Synonymer: Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id - Postdistrikt, Bynavn En adressekomponent der angiver den by som postnummeret hører sammen med Subtype af UdenlandskAdresseKomponent. Postnr. og PostBy kan være koblet sammen, så de tilsammen kan repræsentere den by eller bydel, hvorfra brevposten distribueres. I nogle lande er der en entydig sammenhæng mellem Postnr og PostBy. I andre lande er der ikke postdistrikter, men postnr og by er med til at identificere adressen. PostBy: Aasiaat (3950, GRØNLAND) PostBy: Oldenburg (26133, TYSKLAND) PostBy: London (EC1Y 8SY, STORBRITANNIEN) PostBy: Ottawa (ON K2P 3B6, CANADA) <<featuretype>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype postby Betegnelse for byen/postdistriktet - 16 af 18 -

17 VejAdresse Synonymer: Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id - Gadeadresse En adressekomponent som indeholder den adresselinje der mest præcist angiver adressens beliggenhed i gaden eller området. Subtype af UdenlandskAdresseKomponent. En adressekomponent der indeholder den information, der gør det muligt at skelne adressen fra naboadressen. Den adresselinje der typisk indeholde vejnavn og husnummer og/eller bygningsnavn eller i fx Japan blok-/karrebetegnelse samt husnummer. Herudover optræder etage og lejlighedsbetegnelse ofte på linjen. Vejadresse: Háaleitisbraut 20, íbúð 101 (Island) Vejadresse: Bolignummer H0203, Hønefoss bru 1D (Norge) Vejadresse: NO 1 JLN ANGGERIK 1 (Malaysia) Vejadresse: Berkeley Square House, Berkeley Square (W1J 6BD, London, Storbritannien) Vejadresse: 5-3, Yaesu 1-Chome (Chuo-ku, Tokyo , Japan) <<featuretype>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype vejadressetekst En læsbar struktur der angiver adressens beliggenhed i gaden eller området - 17 af 18 -

18 Postboks Synonymer: - Beskrivelse: Eksempler: Stereotype: Forretningsmæssig Id - En adressekomponent er angiver en postboks. Subtype af UdenlandskAdresseKomponent. En postboks er er en unik adresserbar aflåselig boks til modtagelse af postforsendelser.postbokse er typisk placeret på postkontorer, i forbindelse med postbutikker, ved postdistributionscentre eller ved posthuse. Betegnelsen for postboksen på landets sprog, fx P.O.Box indgår i komonenten, dvs. fx P.O.Box 123 I mange lande, især i Afrika og i Mellemøsten, findes der ikke nogen dør til til dør levering af post. Derfor har leje af en postboks traditionelt været den eneste måde, man kunne modtage post på i sådanne lande. Postboks (Friedrich-Ebert-Ring 14-20, TYSKLAND) Postboks 514 (3912 Tasiilaq, Grønland) <<featuretype>> Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype postbokstekst En læsbar struktur sammen sat af Postboks (på landets sprog) og et nummer på en postboks 3.4 Beskrivelse af relationer Adresse består af Adressekomponenter Relationsansvar: En adresse kan bestå af to til mange adressekomponenter (minimum en adresselinje og landekode), og omvendt kan en adressekomponent være en del af mange adresser. Adresse har ansvaret for relationen af 18 -

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Version: 1.1a Status: Godkendt

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration #1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 1 FKG datamodellen Version

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013 1 KY-person... 2 1.1 Skattekort... 2 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Person... 3 1.2.1 Attributter... 3 1.3 Ægteskab... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Adresse... 5 1.5 Dansk adresse... 5 1.5.1 Attributter...

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Analyse af danske myndigheders brug

Læs mere

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Grønlands Selvstyre 6. juni 2014 CONNECTING

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udarbejdet en ny fælles offentlig standard

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Modelafleveringsproces

Modelafleveringsproces Appendix - Informationsmodel og Datamodel Side: 1 Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Diagrammet beskriver de processer, der knytter sig til indlevering af en datamodel

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Dataudveksling med SIMEAS SAFIR ETS-52-01-04 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 60386/10, sag 10/5371 - ETS-52-01-04 v. 0 1/10 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer:

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Villaer og rækkehuse m.v.

Villaer og rækkehuse m.v. Villaer og rækkehuse m.v. Regler for opstilling af enkeltbrevkasser Definition Som enkeltbrevkasse betragtes brevkasse til ophængning udendørs på stolpe, mur, plankeværk el.lign. Enkeltbrevkasse anvendes

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Vetspanel Dyrlæge Undersøgelse 2013. Rapport November, 2013

Vetspanel Dyrlæge Undersøgelse 2013. Rapport November, 2013 Vetspanel Dyrlæge Undersøgelse 2013 Rapport November, 2013 Metode Undersøgelsesperiode : 20 August 20 Oktober 2013 Online interviewene 2,793 respondenter Dækningsområde : 10 Europæiske lande og USA Respondenten

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

MakeRoute. Bruger manual

MakeRoute. Bruger manual MakeRoute Bruger manual Indholdsfortegnelse MakeRoute... 3 MakeRoute hjemmesiden... 4 Log på hjemmeside... 6 Opret tur... 7 Se ture... 9 Indtast adresse... 11 Upload tur... 13 MakeRoute app... 14 Download

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen.

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen. Notat 23. marts 2012 Ole Madsen OIOUBL Schematron release 15. juni 2012 Der vil ske en løbende tilpasning til PEPPOL over de kommende 2 releases. Dels vil der ske en opdatering i denne release pr. 15.

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Label- og stregkodemanual Erhvervspakker

Label- og stregkodemanual Erhvervspakker Label- og stregkodemanual Erhvervspakker Version 3.0 1 Label- og stregkodemanual...1 Erhvervspakker...1 1 Indledning...3 2 Stregkoder og labels...3 2.1 Trykspecifikation...3 2.2 Forsendelsesstregkode...4

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Sådan fungerer Danmarks Miljøportal en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til mange forskellige fællesoffentlige data om

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Importere kunderegister

Importere kunderegister Importere kunderegister Pacsoft Online 25-09-2014 2 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Eksport fra et andet system... 3 1.2 Importfilens opbygning... 3 1.3 Importere filen... 6 1.4 Vedligehold af modtagere...

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Levering UBL 2.0 Delivery G19 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere