Sundhedsstyrelsens og Naturstyrelsens erfaringsopsamling om. Mikrobiologiske drikkevandsforureninger 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsstyrelsens og Naturstyrelsens erfaringsopsamling om. Mikrobiologiske drikkevandsforureninger 2011"

Transkript

1 Sundhedsstyrelsens og Naturstyrelsens erfaringsopsamling om Mikrobiologiske drikkevandsforureninger 2011 December 2012

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Baggrund Regelgrundlaget Mikrobiologiske drikkevandsforureninger i Udviklingen i antallet af sager Alvorligheden af forureningssagerne Størrelsen af vandværker ramt af forurening Analyseresultater, som har bevirket intervention Betydningen af kogeanbefalingsgrænserne for antallet af sager med kogeanbefaling Mulige årsager til forureninger Fejlkilder i denne opgørelse Konklusion...11 Bilag: Eksempler på forureningsepisoder...12 Eksempel 1: Grundig opfølgning på forurening på mindre vandværk som forebygger gentagelser Eksempel 2. Effektiv opfølgning på mindre overskridelse af indholdet af coliforme bakterier13 1

3 1. Resumé Sundhedsstyrelsen og Naturstyrelsen har i samarbejde udarbejdet nærværende erfaringsopsamling om drikkevandsforureninger i Danmark i De to styrelser udarbejdede en lignede rapport i Der er i dansk lovgivning minimumskrav til den mikrobiologiske kvalitet af drikkevandet. Kommunalbestyrelsen kan som ét af flere mulige tiltag i en situation med påvist forurening af drikkevandet anbefale kogning af vandet. En sådan anbefaling kan en kommunalbestyrelse kun give efter forudgående inddragelse af Embedslægen. At lade områder med påvist forurening af drikkevandet tilkoble til en alternativ vandforsyning er et andet typisk tiltag. En sådan tilkobling er dog ikke altid praktisk mulig. Embedslægerne har i 2011 registreret i alt 102 mikrobiologiske forureningsepisoder på almene vandforsyningsanlæg. Til sammenligning blev der registreret 105 forureningsepisoder i Blandt de 102 sager i 2011 var der i 82 tilfælde overskridelser af de grænser, der almindeligvis vil medføre anbefaling om at koge vandet, men blev dog kun interveneret (fx ved at udstede kogeanbefaling eller skifte til anden vandforsyning) i 63 af tilfældene. I 57 sager er der udstedt kogeanbefaling. I 34 af de 102 sager er der ikke interveneret. En hyppig årsagsforklaring til, at der ikke interveneres selv på niveauer over kogeanbefalingen, er, at de involverede har været af den opfattelse, at der har været tale om fejlbehæftede analyseresultater. I disse tilfælde tages der oftest en ny prøve. Den nye analyse viser ofte et andet resultat end den første analyse. Et bedre analyseresultat i anden omgang kan skyldes at forureningen måske kun optræder med mellemrum. Der analyseres på indikator-parametrene E. coli, coliforme bakterier, kimtal ved 37 ºC og kimtal ved 22 ºC. Den af disse parametre, som oftest giver anledning til intervention, er E. coli, hvilket er forventelig, da denne parameter er den sundhedsmæssige mest problematiske. Ligesom i 2010 ses det i 2011, at forureningerne for en stor dels vedkommende optræder efter perioder med store nedbørsmængder. Der er tilsyneladende en betydelig forsinkelse mellem de store nedbørsmængder og forureningshændelserne, hvilket kan skyldes, at jorden i begyndelsen kan optage vandet, så det først efter nogen tid trænger ind i vandforsyningssystemet. En anden forklaring kan være, at prøvetagning intensiveres efter sommerferieperioden, hvorfor mange rutineprøver tages på dette tidspunkt. Det synes ikke altid muligt at identificere årsagen til forureningerne. Af opgørelsen ses at i de tilfælde, hvor der peges på en årsag til forureningen, så er det oftest rentvandstanke og renoveringsarbejder på vandværker, der anføres som årsag til forurening, hvilket også var tilfældet i Af de ca almene vandforsyninger, der findes i Danmark, har ca. 96 % ikke haft nogen kendte forureningsepisoder i løbet af året. Godt 3 % af vandforsyningerne har haft større mikrobiologiske problemer, dvs. en eller flere analyser over grænserne for kogeanbefaling, hvilket svarer til niveauet i Forureningsepisoderne kan udgøre en sundhedsrisiko, koster mange ressourcer og nedsætter tilliden til vandforsyningerne som en sikker kilde til drikkevand. Der er derfor fortsat behov for en indsats for at sikre drikkevandskvaliteten. Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyningerne vil være med til sættes øget fokus på de steder i forsyningen, hvor der er risiko for, at drikkevandets kvalitet forringes, og det forventes at medføre færre forureningsepisoder på længere sigt. Effekten af indførelsen af ledelsessystemer vil formodentlig først kunne ses efter at ledelsessystemerne har været implementeret på alle vandforsyningerne en årrække. Ikke alle berørte kommuner er i kontakt med Sundhedsstyrelsen, inden der bliver interveneret, heller ikke i de tilfælde, hvor der bliver udstedt kogeanbefaling. Naturstyrelsen vil derfor fortsat ved passende lejligheder 2

4 indskærpe overfor kommunerne, at de altid skal inddrage Sundhedsstyrelsen i overvejelser om eventuelle anvendelsesbegrænsninger eller andre tiltag i forbindelse med konstaterede drikkevandsforureninger. 2. Baggrund Sundhedsstyrelsen og Naturstyrelsen udarbejder årligt en erfaringsopsamling om drikkevandsforureningerne, herunder årsagsanalyser af udvalgte forløb. Oversigten over mikrobiologiske drikkevandsforureninger i Danmark i 2011 er baseret på oplysninger registreret i Embedslægernes journalsystem og oplysninger om mikrobielle overskridelser fra Jupiterdatabasen, som er GEUS (De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Sager, der vedrører lokale forureninger på ledningsnettet, og som kun omfatter en enkelt eller nogle få forbrugere, samt sager på ikke-almene vandforsyningsanlæg (mindre end 10 husstande) er ikke medtaget i denne opgørelse. I bilaget er der en gennemgang af typiske eksempler på forureningssager, der illustrerer, hvilke problemstillinger vandforsyninger og myndigheder stilles overfor. 3. Regelgrundlaget Hvis vandet i et alment vandforsyningsanlæg 1 ikke opfylder drikkevandsbekendtgørelsens 2 krav til drikkevandskvaliteten, er det kommunalbestyrelsens ansvar at drage omsorg for, at årsagen til forureningen påvises, og kommunalbestyrelsen skal derefter sørge for, at der hurtigst muligt træffes udbedrende foranstaltninger til genoprettelse af drikkevandets kvalitet. Kommunalbestyrelsens afgørelse af, om vandet er sundhedsfarligt, herunder om der skal meddeles anbefaling om at koge vandet, skal ifølge lovgivningen ske efter drøftelse med Sundhedsstyrelsen (embedslægerne)3. I Naturstyrelsens Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre (Kogevejledningen) er dette præciseret. Kvalitetskravene for de mikrobiologiske parametre fremgår af drikkevandsbekendtgørelsen. Der er fastsat kvalitetskrav for følgende mikrobiologiske parametre: E. coli, coliforme bakterier, kimtal ved hhv. 22 ºC og 37 ºC, samt for enterokokker og clostridium perfringens (herunder sporer). E. coli, coliforme bakterier, enterokokker og clostridium perfringens må ikke kunne påvises i drikkevandet. Påvisning i drikkevandet af E. coli, enterokokker eller clostridium perfringens kan i overensstemmelse med lovgivningen umiddelbart, efter inddragelse af embedslægen, føre til kommunal anbefaling om at koge vandet, mens der for coliforme bakterier og kimtal ved hhv. 22 ºC og 37 ºC umiddelbart kan accepteres en mindre overskridelse af grænseværdien, før evt. en anbefaling om, at kogning af vandet er nødvendig for at sikre, at drikkevandet ikke er sundhedsfarligt 4. 1 Ved almene vandforsyningsanlæg forstås anlæg, som forsyner eller har til formål at forsyne mindst ti ejendomme, jf. vandforsyningslovens 3, stk Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsbekendtgørelsen) 3 Jf. Vandforsyningslovens 62, stk. 5 4 I kogevejledningens afsnit 10 er angivet principper for reaktioner på overskridelse af kvalitetskravene for de enkelte mikrobiologiske parametre, herunder hvor store overskridelser der generelt kan accepteres inden, der meddeles anbefaling om at koge vandet. 3

5 Kommunal anbefaling om at koge vandet er ét af flere mulige tiltag i en situation med påvist forurening. Tilkobling til alternativ vandforsyning, hvor det er praktisk muligt, er et andet typisk tiltag. Sundhedsstyrelsens fem regionale embedslægeinstitutioner (embedslægerne), varetager den daglige rådgivning af kommunerne. Kommunerne har mulighed for at kontakte embedslægerne telefonisk eller per mail. Embedslægerne har en vagtordning, der fungerer døgnet rundt. I tilfælde af større eller meget alvorlige drikkevandsforureninger, vil embedslægerne være en del af den beredskabsgruppe, der skal etableres, jf. beredskabsloven Mikrobiologiske drikkevandsforureninger i Udviklingen i antallet af sager Sundhedsstyrelsens fem regionale enheder, embedslægerne, har i 2011 behandlet 102 sager om bakteriologisk forurening på almene vandforsyninger. Dette svarer til antallet af sager i 2010 (Fig. 1). Otte vandværker optræder i både 2010 og Almene 105 Almene Figur 1. Antallet af sager behandlet af Sundhedsstyrelsens regionale enheder i 2010 og Alvorligheden af forureningssagerne En grov opdeling af sagerne fås ved at se på, hvilke konsekvenser der er taget af den konstaterede forurening. Af figur 2 fremgår det, at man i 68 sager har foretaget en eller anden form for intervention for at modvirke, at vandet hos forbrugerne var forurenet. Dette svarer til niveauet i Akutte drikkevandsforureninger en praktisk guide. Beredskabsstyrelsen,

6 Alle sager Intervention Figur 2. Antallet af sager, hvor der er foretaget en aktiv handling for at imødegå forureningen. Af figur 3 fremgår det, hvilke tiltag der er blevet iværksat. Det ses, at langt den hyppigste intervention er en kogeanbefaling til forbrugerne. Dem har der været 57 af, hvilket svarer til, at ca. 2 % af alle almene vandværker har haft en kogeanbefaling i løbet af Begrebet kogeanbefaling mv. dækker over, at der er sket tilkobling af en anden vandforsyningskilde, f.eks. med en ringforbindelse til et andet vandværk, samtidig med, at der er udstedt en kogeanbefaling. 120 Ingen intervention 100 Driftsændring Skift af vandforsyning Anden anvendelsesbegrænsning Kogeanbefaling mv Kogeanbefaling 0 Figur 3. Tiltag iværksat ved påvisning af forurening på 102 almene vandforsyninger i I 34 af sagerne er der ikke interveneret. En hyppig årsagsforklaring til ikke at intervenere selv på niveauer over kogeanbefalingsgrænsen er, at de involverede har vurderet, at der har været tale om fejlagtige analyseresultater. Man har derfor ofte valgt i første omgang at tage en ny analyse. Den nye analyse viser ofte 5

7 et andet resultat end den første analyse. Datagrundlaget giver ikke mulighed for at vurdere, om det skyldes, at mange forureninger ofte optræder med mellemrum, eller om der faktisk forekommer et betydeligt antal fejlanalyser. Ud fra de indberettede indvindingsmængder på de 57 involverede almene vandforsyninger kan det estimeres på baggrund af vandforsyningernes størrelse, at ca husstande har fået kogeanbefaling i Hertil skal lægges en meget omfattende forurening i København, som i en kortere periode omfattede flere hundrede tusinde borgere. 4.3 Størrelsen af vandværker ramt af forurening For at vurdere, hvordan risikoen for alvorligere forureninger er fordelt på forskellige størrelser af vandværker, er der udarbejdet en opgørelse af antallet af sager med indgriben (kogeanbefaling mv.) klassificeret efter vandværkets vandindvinding i 2011 (se tabel 1). Ifølge opgørelsen i tabel 1 synes der at være en lidt mindre risiko for forureninger på de største vandforsyninger (> m 3 vand). Tallene skal dog tages med forbehold pga. en vis usikkerhed på antallet af vandværker i de enkelte kategorier. Vandværksstørrelse (indvinding/år) Antal forureninger med indgriben Andel af vandværker Andel af vandværker med forureninger i 2011 < % 3 % % 2 % % 3 % > % 1 % Ledningsnet 4 - Samlet % Tabel 1. Antallet af sager med indgriben (kogeanbefaling mv.) klassificeret efter vandværkets indvinding i Analyseresultater, som har bevirket intervention Langt de fleste forureningssager starter med, at der kommer et positivt resultat på en rutineanalyse udtaget som led i den lovpligtige kontrol af vandforsyninger. Nogle få starter, fordi der er taget ekstra prøver efter reparationsarbejde eller uheld. Ingen af sagerne fra 2011 er startet, fordi der var et kendt eller mistænkt sygdomsudbrud. Ved de rutinemæssige analyser måles sædvanligvis for de fire klassiske indikator-parametre: E. Coli, coliforme bakterier, Kimtal ved 37 ºC og Kimtal ved 22 ºC. Ved vurderingen af alvorligheden af forureningen lægges primært vægt på, hvilke indikatorer der er til stede og i hvor høje koncentrationer. Er indikatoren E. Coli til stede, vil den sædvanligvis være styrende for, hvad der besluttes at gøre af interventioner i den konkrete sag. Er der ikke E. Coli, men en eller flere af de andre indikatorer til stede, vil den indikator, som ligger højest over kogeanbefalingsgrænsen, sædvanligvis være styrende for, hvordan 6

8 sagen håndteres. Der er generelt sådan, at en forurening med coliforme bakterier anses for mere alvorlig end en forurening med kimtal ved 37 ºC, og en forurening med kimtal ved 37 ºC anses for en større sundhedsrisiko end en forurening med kimtal ved 22 ºC. Det er således muligt, med anvendelse af et vist skøn, at opdele forureningerne alt efter, hvilken indikator der har været styrende for forløbet. Forureningstype Intervention Ja Nej Total Andel med intervention E. Coli % Coliforme % Kimtal ved 37 ºC % Kimtal ved 22 ºC % Smådyr % Samlet % Tabel 2. Andel af interventioner (kogeanbefaling mv.) i de forskellige typer af forureningssager. De 102 forureninger er klassificeret efter, hvilken indikator der har været styrende for forløbet. Af Tabel 2 ses det, at andelen af sager med intervention afhænger af, hvilken indikator der har været styrende for sagen. Der blev interveneret i 86 % af sagerne, hvor E. coli var styrende for sagen, mens der kun blev interveneret i 36 % af sagerne, hvor kimtal ved 22 ºC var styrende for sagen. Et endnu klarere billede på den forskellige håndtering ved forskellige forureningstyper fås, hvis sagerne deles op i dem, hvor der i henhold til Kogeanbefalingsvejledningen sædvanligvis gives kogeanbefaling, og dem hvor det sædvanligvis ikke gøres (Tabel 3). Det fremgår tydeligt, at andelen af sager med kogeanbefaling varierer alt efter, hvilken indikatorbakterie der er styrende for sagen Forurenings-type Intervention Total Ja Nej Andel med intervention E. Coli > % Coliforme > % Over kogeanbefalings-grænsen Kimtal ved 37 ºC > % Kimtal ved 22 ºC > % Under kogeanbefalingsgrænsen Coliforme, kimtal, andet % Samlet % Tabel 3. Andel af sager med intervention opdelt på den styrende forureningsindikator. 7

9 Blandt de 68 sager med intervention har embedslægerne været rådspurgt før interventionen i 54 af sagerne, svarende til 79 %. I de 57 sager (se figur 3) med kogeanbefaling har embedslægerne været involveret i de 47 (82 %), før der blev udstedt kogeanbefaling. Det bemærkes også, at der i et mindre antal sager iværksættes kogeanbefaling, selv om niveauet er under kogeanbefalingsgrænsen for den alvorligste overskridelse. I tre af disse sager har embedslægerne ikke været inddraget i sagen før udstedelse af kogeanbefaling. 4.5 Betydningen af kogeanbefalingsgrænserne for antallet af sager med kogeanbefaling Der var 28 forureninger, hvor indikatoren Coliforme bakterier var den alvorligste forureningsindikator, og hvor der blev iværksat kogeanbefaling. I figur 4 er vist antallet af coliforme/100 ml i de 28 forureninger. I tre af de 28 tilfælde var der under 20 coliforme bakterier/100 ml., dvs. under kogeanbefalingsgrænsen. Et relativt stort antal sager har en forureningsgrad med coliforme bakterier, som ligger tæt op ad kogeanbefalingsgrænsen. Kun 12 af sagerne har over 50 coliforme bakterier/100 ml. Coliforme bakterier/100 ml forureningssager Figur 4. Det maksimale antal Coliforme bakterier/100 ml i de 28 forureningssager, hvor indikatoren Coliforme bakterier var den alvorligste forurenings-indikator og hvor der blev giver kogeanbefaling. I tre af sagerne var niveauet under kogeanbefalingsgrænsen. 4.6 Mulige årsager til forureninger Det foreligger ikke data, der giver mulighed for en analyse af egentlige årsagssammenhænge. Det er dog alligevel muligt at udlede nogle sammenhænge, som kan have betydning for forekomsten af forureningshændelserne. I Figur 5 er nedbørsmængderne i 2011 sammenstillet med tidspunktet for erkendelse af forureningerne. 8

10 Forureningshændelser Januar Forureningshændelser Nedbør 2011 Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Figur 5. Sammenhæng mellem nedbør og nye forureningssager i Nedbørsmængder er indhentet fra DMI.dk Nedbør (mm) Det ses, at forureningerne for en stor dels vedkommende optræder efter perioder med store nedbørsmængder. Der er dog tilsyneladende en betydelig forsinkelse mellem de store nedbørsmængder og forureningshændelserne. Mulige forklaringer kan være, at jorden i begyndelsen kan optage vandet og først efter nogen tid trænger ind i vandforsyningssystemet. Andre har anført, at prøvetagning intensiveres efter sommerferieperioden, hvorfor mange rutineprøver tages på dette tidspunkt. Der foreligger ikke umiddelbart tilgængelige data om dette. Sammenhænge mellem nedbør og forureningshændelser sås også i en lignede opgørelse udarbejdet i forbindelse med erfaringsopsamlingen i Andre mulige fejlkilder er anført i Tabel 4. Det ses, at der i 44 sager ikke umiddelbart foreligger oplysninger om mulige årsager til forureningerne. Dette betyder ikke nødvendigvis, at der ikke har fundet en opfølgning sted, men kan skyldes, at embedslægerne blot ikke har fået oplysninger herom. Af opgørelsen ses, at problemer med rentvandstanke og renoveringsarbejder på vandværker og ledningsnet ofte anføres som årsag til drikkevandsforurening. Renoveringsarbejder, specielt på filtre, medfører ofte forhøjede kimtals-niveauer. Rentvandstanke og renoveringsarbejder på vandværker og ledningsnet blev også i 2010 oftest anført som årsagen til forurening. I bilaget er vist eksempler på forureningsepisoder. 9

11 Mulige fejlkilder Laboratoriefejl Analysefejl eller forbytning 3 Dårligt prøvetagningssted (lavt forbrug) 1 Boringer Boringsproblemer, defekte boringer 5 Oversvømmelse af boringer/tørbrønde 4 Renoveringsarbejde på boring 2 Tekniske forhold Defekt rørføring på vandværk 1 Beskadigede rør og ventiler 1 Renoveringsarbejde på vandværk 15 Driftsforhold Følger af kloring mv. 1 Fejl på styresystem eller anlæg 2 Indtrængen af insekter mv. 1 Ledningsnet Ledningsarbejde eller ledningsbrud 7 Rentvandstanke mv. Oversvømmelse af vandværk og rentvandstank 1 Fejl på højdebeholder 3 Fejl på rentvandstank 11 Andet Uoplyst 44 Hovedtotal 102 Tabel 4. Oplyste fejl, som muligvis har været årsag til forureningshændelserne i Fejlkilder i denne opgørelse Denne opgørelse er baseret på de forureningshændelser, som på den ene eller anden måde har involveret embedslægerne. For at få et billede af dækningsgraden er der foretaget et udtræk fra Jupiter-databasen (GEUS) for perioden Af udtrækket fremgår det, at 23 anlæg har haft E. Coli i en eller flere prøver. Syv af disse er ikke registreret af embedslægerne og indgår ikke i denne opgørelse, og fem af embedslægerne kendte forureninger med E. Coli er ikke genfundet i Jupiter. Det har ikke været muligt at få afklaret, hvad de syv sager, som ikke indgår i opgørelsen, har handlet om. 10

12 5. Konklusion Ca. 96 af % de ca almene vandforsyninger har ikke haft nogen kendte forureningsepisoder i løbet af året. Godt 3 % af vandforsyningerne har haft større mikrobiologiske problemer, dvs. en eller flere analyser over grænserne for kogeanbefaling. Selv om de i den sammenhæng relativt set få forureninger fylder meget i mediebilledet, er det vigtigt at fastholde, at langt hovedparten af forsyningerne har været velfungerende, om end der er plads til forbedring. Opgørelsen for 2011 ligner meget opgørelsen fra 2010, og de to år synes således at give et retvisende billede af problemets omfang. Det er forsat ikke alle kommuner, der er i kontakt med Sundhedsstyrelsen, inden der ved forureningshændelser bliver interveneret heller ikke i de tilfælde, hvor der bliver udstedt kogeanbefaling. Naturstyrelsen vil der fortsat ved passende lejligheder indskærpe overfor kommunerne, at de altid skal inddrage Sundhedsstyrelsen i overvejelser om eventuelle anvendelsesbegrænsninger eller andre tiltag i forbindelse med konstaterede drikkevandsforureninger. Forureningsepisoderne kan udgøre en sundhedsrisiko, koster mange ressourcer og nedsætter tilliden til vandforsyningerne som en sikker kilde til drikkevand. Med indførelse af ledelsessystemer forventes fejl og mangler i relation til indretning og drift af et vandforsyningsanlæg at kunne minimeres, idet der sættes fokus på de steder i forsyningen, hvor der er risiko for, at drikkevandets kvalitet forringes, det vil ifølge denne opgørelse bl.a. sige i rentvandstanken og ved renovationsarbejde på vandværket eller ledningsnettet. Indførelse af ledelsessystemer vil også sætte øget fokus på de driftsansvarliges kompetencer, så det i højre grad sikres, at disse er i overensstemmelse med de krav, der stilles til en forsvarlig drift af et vandforsyningsanlæg. Naturstyrelsen har desuden iværksat et projekt med det formål, at belyse fordele og ulemper ved anvendelse af UV-behandling af drikkevand for at øge sikkerheden omkring den mikrobiologiske drikkevandskvalitet. Projektet forventes offentliggjort i starten af Endelig blev der i foråret 2012 på baggrund af erfaringsopsamlingen om mikrobiologiske drikkevandsforureninger i 2010 afholdt en workshop arrangeret af Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA), Foreningen af Vandværker i Danmark, Kommunernes Landsforening, Sundhedsstyrelsen og Naturstyrelsen om konkrete forureningshændelser for at højne vidensniveauet på området. Workshoppen indeholdt generel læring fra forureningshændelser og var bygget op om 3 temaer, nemlig beredskabsplaner, herunder rollefordelingen i en forureningssituation, kildeopsporing og logbogsføring. For at udbrede den genererede viden fra workshoppen har DANVA efterfølgende afholdt en beredskabsdag, hvor de har formidlet budskaberne fra workshoppen. Desuden har DANVA oprettet en hjemmeside om beredskab. 11

13 Bilag: Eksempler på forureningsepisoder Eksempel 1: Grundig opfølgning på forurening på mindre vandværk som forebygger gentagelser. Et mindre vandværk med en indvinding på godt m 3 havde en alvorlig forurening. Der blev efterfølgende lavet en grundig gennemgang af anlægget som viste en konstruktionsfejl, som under visse omstændigheder kunne medføre tilbageløb af forurenet vand til selve vandforsyningsanlægget. Materialet er venligst stillet til rådighed af Kolding kommune. 12

14 Eksempel 2. Effektiv opfølgning på mindre overskridelse af indholdet af coliforme bakterier En almen vandforsyning med en indvinding på godt m 3 /år havde gennem flere år haft tilbagevendende problemer med nogle få coliforme bakterier i rutineanalyserne, men en dag blev der påvist 19 coliforme bakterier. Det medførte, at der blev iværksat systematiske målinger forskellige steder på anlægget, og det blev klarlagt, at forureningen opstod i en af rentvandstankene (den nyeste tank er fra 2003). Der blev da også blev fundet lækager i 90 % af samlingerne i den relativt nye tank. Det viste sig, at den tilgrundliggende årsag var manglende drænage omkring tanken. Regnvandet fra toppen af den flade tank kunne ikke bortledes effektivt og derfor trængte overfladevand ind gennem utæthederne i tanken. Utæthederne blev udbedret og der blev etableret omfangsdræn med alarm/overvågning. Der blev samtidig iværksat en større udgravning omkring en af de andre rentvandstanke for at finde andre mulige fejl. Det viste sig, at rørgennemføringerne ind til en af de andre rentvandstanke ikke var tætsluttende og også ville kunne udgøre en risiko for forurening. Også disse fejl blev udbedret. Der blev ligeledes etableret omfangsdræn med alarm/overvågning. Der har efterfølgende ikke været problemer med overskridelser af de mikrobiologiske analyser. Billede af en af lækagerne i den relativt nye, men utætte rentvandstank. Billedet til venstre viser forbindelsen mellem to rentvandstanke. Detailbilledet til højre viser, at samlingen ikke er tæt og kan medfør indsivning af overfladevand. Materialet er venligst stillet til rådighed af Klinting Vanværk 13

Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 2014 og 2015

Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 2014 og 2015 Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 214 og 215 Ida Lyng og Henrik L. Hansen, Embedslægerne Syd, Styrelsen for Patientsikkerhed Embedslægeinstitutionerne har de seneste seks

Læs mere

Sundhedsstyrelsens og Naturstyrelsens erfaringsopsamling om. Mikrobiologiske drikkevandsforureninger 2010

Sundhedsstyrelsens og Naturstyrelsens erfaringsopsamling om. Mikrobiologiske drikkevandsforureninger 2010 Sundhedsstyrelsens og Naturstyrelsens erfaringsopsamling om Mikrobiologiske drikkevandsforureninger 2010 24. oktober 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Baggrund...3 3. Regelgrundlaget...3 4. Mikrobiologiske

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Kvalitetssikring på vandværker

Kvalitetssikring på vandværker Kvalitetssikring på vandværker Ingeniørteam har udviklet et enkelt og økonomisk attraktivt ledelsessystem for indførelse af kvalitetssikring på vandværker i Danmark 27-10-2014 Proceskonsulent Hans Jørgen

Læs mere

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-401-00204 Ref. LMU Den 21. september 2012 Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger 1. Ejerens ansvar Ejeren af en brønd eller boring,

Læs mere

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus ATV møde Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger Helga Ejskjær, Naturstyrelsen ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus 1. Lovhjemmel & vejledning 2. Definition af enkeltindvinder 3. Tilladelse

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj Lumsås Vandværk Oddenvej 182 4500 Nykøbing Sj Den 28. juni 2016 Ophævelse af kogeanbefaling Lumsås Vandværk Efter samråd med Embedslægen har Odsherred Kommune besluttet, at påbuddet om kogeanbefaling i

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet Marienborg Gods Vandværk Godskontoret Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Sendt pr. e-mail til: Birgitte.natorp@marienborg.dk Lars.haugaard@marienborg.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf.

Læs mere

Veflinge Vandværk. Notat

Veflinge Vandværk. Notat Veflinge Vandværk Notat Forfatter: Teknik-, Erhverv og Kultur Revideret den 23. marts 2017 Indhold 1.0 Resumé... 2 2.0 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.... 4 2.1 Om blanding/fortynding... 4 2.2 Miljøstyrelsens

Læs mere

Endelig er dokumentationen for kommunens tilsyn generelt utilstrækkelig.

Endelig er dokumentationen for kommunens tilsyn generelt utilstrækkelig. Greve Kommune Center for Teknik & Miljø REDEGØRELSE FOR Tilsyn med vandværkerne i Greve Kommune Sammenfatning Denne redegørelse handler om vandværkernes forsyning af vand til borgerne i Greve Kommune og

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Bakteriologiske undersøgelser på alle vandværker i Odense Kommune efter 3 regnvejrs- og 3 tørvejrsperioder i 2011/2012

Bakteriologiske undersøgelser på alle vandværker i Odense Kommune efter 3 regnvejrs- og 3 tørvejrsperioder i 2011/2012 Bakteriologiske undersøgelser på alle vandværker i Odense Kommune efter 3 regnvejrs- og 3 tørvejrsperioder i 2011/2012 Richard Jensen Odense Kommune Landbrug og Grundvand Baggrund Bakteriologiske forureninger

Læs mere

Kvalitetssikring på vandværker -effekten i Odense Kommune

Kvalitetssikring på vandværker -effekten i Odense Kommune Kvalitetssikring på vandværker -effekten i Odense Kommune EnviNa-kursus TM 68 den 14.09.2015 Richard Jensen Odense Kommune Sådan håndterer Odense Kommune kravene i Bekendtgørelse om kvalitetssikring på

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

KVALITETSSIKRING PÅ VANDVÆRKER (DDS) - EFFEKTEN I ODENSE KOMMUNE

KVALITETSSIKRING PÅ VANDVÆRKER (DDS) - EFFEKTEN I ODENSE KOMMUNE KVALITETSSIKRING PÅ VANDVÆRKER (DDS) - EFFEKTEN I ODENSE KOMMUNE Natur & Miljø 09.06.2016 Richard Jensen Odense Kommune Odense Kommune har et godt samarbejde med de almene vandværker i kommunen gennem

Læs mere

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Sagsresume Ejendomme Der er 14 ejendomme på Hjortø og 2 på Hjelmshoved. Enkelte ejendomme er i dag uden vandforsyning. Der er en toiletbygning

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Krav til ledelsessystem (Krav og anbefalinger) Temalørdag 24.1.2015

Krav til ledelsessystem (Krav og anbefalinger) Temalørdag 24.1.2015 Krav til ledelsessystem (Krav og anbefalinger) Temalørdag 24.1.2015 Hvorfor ledelsessystem: Myndighederne Handleplan Uddannelse Risikovurdering Dokumentation Sidegevinster Hvorfor ledelsessystem: Myndighederne

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

Gundsømagle Vandværk Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. Fremsendt pr. mail til gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk og gugger41@gmail.

Gundsømagle Vandværk Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. Fremsendt pr. mail til gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk og gugger41@gmail. Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Fremsendt pr. mail til gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk og gugger41@gmail.com Natur og Miljø Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 Formål 2 Definition af en beredskabssituation 2 Lovgivning mv. 3 Koordinationsgruppe for drikkevand 3 Vandforsyningens

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Sagsnr.:

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Sejerby Vandværk, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg. E-mail dto@kalundborg.dk, Tlf.: 5953 4400 Datablad Sejerby Vandværk Tilladelse til Gyldighedsperiode

Læs mere

Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011.

Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011. Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011. Indhold INDLEDNING 2 BEREDSKAB OG ANALYSEMETODER 2 DRIFT OG VEDLIGEHOLD 6 RÅVAND 7 LEDNINGSRENOVERINGER 9 1 Indledning På BactiQuant temadagen d. 20. september

Læs mere

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning.

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Vores breve Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Det har vi i de senere år forsøgt at lave om på, og arbejdet har indtil videre resulteret i breve med

Læs mere

Redegørelse vedr. sikring af drikkevandet mod mikrobiologisk forurening

Redegørelse vedr. sikring af drikkevandet mod mikrobiologisk forurening Redegørelse vedr. sikring af drikkevandet mod mikrobiologisk forurening 1. Baggrund, Kommissorium, deltagere, afgrænsning I januar måned 2007 skete en kraftig forurening af vandværket Lyngen i Køge, der

Læs mere

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår Tranum Vandværk Att.: Morten Jakobsen Uglevej 2 A Tranum 9460 Brovst Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Peter Holdt Direkte 7257

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling I/S NR ASMINDRUP SOGNS VANDVÆRK Asmindrupvej 33 4572 Nørre Asmindrup Den 8. november 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen den 7. november

Læs mere

Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v.

Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v. Click her e to ente r te xt. Retningsli njer for s ags beha ndlin g på van dfor syning som råd et o g tilsyn me d van dkvalit et m.v. «edocadd resscivilc ode» Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet

Læs mere

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af Koordineringsgruppen for drikkevand 1.3

Læs mere

Beredskabsplan. Vandforsyning

Beredskabsplan. Vandforsyning Beredskabsplan Vandforsyning Afsnit : Side : 1 Dato : 31-05-2010 1 Indledning Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Planen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan

Læs mere

Hvorfor DDS (ISO 22000) i Brønderslev Vand A/S

Hvorfor DDS (ISO 22000) i Brønderslev Vand A/S Hvorfor DDS (ISO 22000) i 13. og 14. marts 2012 Fokus i medierne Dansk drikkevand er truet I Køge Kommune tæller de stadig deres syge: Ca. 140 mennesker har ifølge embedslægens opgørelse været ramt af

Læs mere

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Eriknauer Vandværk

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Eriknauer Vandværk I/S ERIKNAUER VANDVÆRK Pebringsvej 23 8700 Horsens Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: +4579755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-14-16 5.7.2016 Tilladelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune Vandforsyningsplan for Vejle Kommune. Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Indledning...4 4.1 Tilsyn med alle enkeltvandforsyninger...4

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger - journalnummer SVANA

Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger - journalnummer SVANA Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø mst@mst.dk 04-07-2017 EMN-2017-02715 1069362 Kurt Møller Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger

Læs mere

3. Roskilde Kommune skal kontaktes minimum 1 uge før opsætning af anlægget, så vi har mulighed for at komme på tilsyn.

3. Roskilde Kommune skal kontaktes minimum 1 uge før opsætning af anlægget, så vi har mulighed for at komme på tilsyn. HØJVANG AVLSGÅRD A/S Birkelundsvej 16 2640 Hedehusene By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling

Læs mere

Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning

Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Udarbejdet af Teknik og Miljø, Bornholms Regionskommune 1 INDHOLD 1 Formål, opgaver og ansvar... 5 1.1 Formål... 5 1.1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Indhold. Ganløse Vandværk A.m.b.a. Ganløseparken Stenløse. Att.:

Indhold. Ganløse Vandværk A.m.b.a. Ganløseparken Stenløse. Att.: Ganløse Vandværk A.m.b.a. Ganløseparken 70 3660 Stenløse Att.: info@ganloesevand.dk Tilladelse til midlertidig brug af mobilt UV-anlæg Den 16-06-2016 Dines Jørgensen & Co har ved mail af 4. maj 2016 på

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom.

Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom. Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom. hbb@dhigroup.com 4516 9097 Juni 2014 Indhold Hvad siger hygiejneforordningen om kravene til

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Lumsås Vandværk Oddenvej 97 4500 Nykøbing Sjælland Den 22. juni 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen besluttet at give Lumsås Vandværk

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Bjæverskov vandværk.

Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Bjæverskov vandværk. Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljø Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Bjæverskov vandværk. Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

Danva Forsyninstræf Marts 2015

Danva Forsyninstræf Marts 2015 Danva Forsyninstræf Marts 2015 Kalundborg Forsyning Hans-Martin Friis Møller, Direktør Top-Interessenterne 1 Sikker drift Kalundborg Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab, som blev dannet januar

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015 Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune April 2012 Opdateret maj 2015 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I NORDFYNS KOMMUNE Oktober 2011 1. INDLEDNING 1 1.1 BEREDSKABSSTAB 1 1.2 INDKALDELSE AF

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20-21 i vandforsyningsloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20-21 i vandforsyningsloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. marts 2013 J.nr.: NMK-42-00215 (tidl. MKN-200-00253) Ref.: HO/GOM AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes afslag på ansøgning

Læs mere

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009):

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 26. oktober 2009 J.nr. MKN-200-00153 Afgørelse efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Indhold. Ledøje Vandværk Nybøllevej Smørum

Indhold. Ledøje Vandværk Nybøllevej Smørum Ledøje Vandværk Nybøllevej 8 2765 Smørum Tilladelse til udbedring og ændring af Ledøje Vandværk og midlertidig anvendelse af tankvogn og UV-anlæg Danwatec har ved mail af 13. september 2015 på vegne af

Læs mere

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vandforsyningsselskaber skal i medfør af 29 i Bekendtgørelse 1584 af 10-12-2015

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE Udkast nr. 1 15.04.10 1 INDLEDNING......2 1.1 Beredskabsgruppe...2 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen......3 1.3 Beredskabsgruppens opgaver......3

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Hvordan minimeres forureninger ved ledningsarbejder og hvorfor er det vigtigt?

Hvordan minimeres forureninger ved ledningsarbejder og hvorfor er det vigtigt? Hvordan minimeres forureninger ved ledningsarbejder og hvorfor er det vigtigt? Hans-Jørgen Albrechtsen Óluva K. Vang Charlotte B. Corfitzen Bo Lindhardt Nordvand A/S Dansk Vand Konference.-2. november

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022

Vandforsyningsplan 2012-2022 Vandforsyningsplan 2012-2022 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Fokusområder 1 1.2 Rammer for planlægningen 1 1.3 Vandforsyningsplanens indhold 1 1.4 Offentlig høring og miljøvurdering 2 2. Vandforsyningen i

Læs mere

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik Gældende for: DIN Dokumentansvarlig: PHM / RANIE Version: 1 Side 1 af 5 Formål: Beskrive DIN Forsynings prøvetagnings- og Ansvar: Hydrogeolog Peter H. Madsen, prøvetager Randi Nielsen Fremgangsmåde: Hvorfor

Læs mere

1. Foring af rentvandstank med plastfolie udføres i henhold til ansøgningsmaterialet fra vandværket, modtaget den 11. februar 2016.

1. Foring af rentvandstank med plastfolie udføres i henhold til ansøgningsmaterialet fra vandværket, modtaget den 11. februar 2016. I/S ERIKNAUER VANDVÆRK Pebringsvej 23 8700 Horsens Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: +4579755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-16 19.5.2016 Tilladelse

Læs mere

VANDFORSYNINGSPLAN 2010-2021. BILAG 3 Administrationsgrundlag.

VANDFORSYNINGSPLAN 2010-2021. BILAG 3 Administrationsgrundlag. VANDFORSYNINGSPLAN 2010-2021 BILAG 3 Administrationsgrundlag. FREDERICIA KOMMUNES ADMINISTRATIONSGRUNDLAG PÅ VANDFORSYNINGSOMRÅDET Vandforsyningsplanens mål og visioner danner sammen med lovgivningen og

Læs mere

FORURENING AF VANDFORSYNINGSANLÆG OMFANG, ERFARINGER OG GODE RÅD TIL AT UNDGÅ DEM

FORURENING AF VANDFORSYNINGSANLÆG OMFANG, ERFARINGER OG GODE RÅD TIL AT UNDGÅ DEM FORURENING AF VANDFORSYNINGSANLÆG OMFANG, ERFARINGER OG GODE RÅD TIL AT UNDGÅ DEM DISPOSITION Drikkevandsforureninger i Danmark Omfang og konsekvenser af Køge-sagen Hvordan kan forureninger forebygges?

Læs mere

Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund Rudi Brems og Jørgen Skovlund

Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund Rudi Brems og Jørgen Skovlund TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: EMN-2015-15527 Sagsnavn: Traverbanevej 10, tilsyn med vandværket Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Anne-Mette Aagreen Email: amea@gentofte.dk, og Winnie

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af mobilt UV-behandlingsanlæg på Fårup Vandværk

Tilladelse til midlertidig opsætning af mobilt UV-behandlingsanlæg på Fårup Vandværk RANDERS SPILDEVAND A/S v/ Leif Arent Christiansen Tørvebryggen 12 8900 Randers C Att.: lech@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte

Læs mere

Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet - vejledninger. Martin Skriver Funktionsleder

Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet - vejledninger. Martin Skriver Funktionsleder Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet - vejledninger [ Martin Skriver Funktionsleder Ændring af vejledninger Drikkevandsvejledningen ændres mht. bl.a. kontrolprogrammer Pesticidvejledningen

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre. Vejledning, marts 2013

Håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre. Vejledning, marts 2013 Håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning, marts 2013 Titel: Håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre, Vejledning Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008):

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 7. september 2009 J.nr. MKN-200-00065 Afgørelse efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk Bakterie forurening Handlingsplan 2007 Ø. Svenstrup Vandværk Rapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent,

Læs mere

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2005 Indhold INDHOLD 3 1 FORORD 5 2 INDLEDNING 7 2.1 MÅLGRUPPE 7 2.2 VANDFORSYNINGSANLÆG

Læs mere

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Udarbejdet af Flemming Larsen, Lærke Thorling Sørensen og Walter Brüsch (GEUS), 14. januar 2015. Resume Naturstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Døgnprøvetager. Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger

Døgnprøvetager. Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger Døgnprøvetager Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger Styrket kontrol med døgnprøvetageren Med en døgnprøvetager er det muligt at udtage et større prøvevolumen

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling på Nr. Dalby- Kimmerslev Vandværk

Tilladelse til midlertidig UV-behandling på Nr. Dalby- Kimmerslev Vandværk Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Langagervej 2 4140 Borup Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Tilladelse til midlertidig UV-behandling

Læs mere

Miljøministeriets bekendtgørelse 1024: Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 2. Hvilke undersøgelser, der skal foretages af vandet.

Miljøministeriets bekendtgørelse 1024: Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 2. Hvilke undersøgelser, der skal foretages af vandet. Vandkvalitet: Miljøministeriets bekendtgørelse 1024: Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 1. Kvalitetskrav, som drikkevand og vand, hvortil der stilles særlige kvalitetskrav, herunder vand til

Læs mere

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 3 3.1 Politisk

Læs mere

Vand parameter beskrivelse

Vand parameter beskrivelse Vand parameter beskrivelse Farve Vandets farve har ikke i sig selv en sundhedsmæssig betydning, men har selvfølgelig en betydning for indtrykket af drikkevandets kvalitet - se også jern, mangan og NVOC.

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af mobilt UV-behandlingsanlæg på Dronningborg Vandværk

Tilladelse til midlertidig opsætning af mobilt UV-behandlingsanlæg på Dronningborg Vandværk DRONNINGBORG VANDVÆRK v/ Preben Johannesen Østre Boulevard 4 8930 Randers NØ E-mail: preben@johannesen.net Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Vandkvalitetsrapport 2014

Vandkvalitetsrapport 2014 Vandkvalitetsrapport 2014 Vandkvalitetsrapport 2014 Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Kort om Lyngby-Taarbæks vandforsyningsanlæg... 3 3.1

Læs mere

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004 Indhold INDHOLD 3 1 FORORD 5 2 INDLEDNING 7 2.1 MÅLGRUPPE 7 2.2 VANDFORSYNINGSANLÆG

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning

Beredskabsplan for vandforsyning 1 Beredskabsplan for vandforsyning Randers Favrskov Norddjurs Syddjurs Akut aktivering 8915 1515 Akut aktivering 8964 1010 Akut aktivering 8959 1000 Akut aktivering 8753 5000 VED AKUT BEHOV FOR AKTIVERING

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet

UDKAST til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 118 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk SOLKÆR VANDVÆRK Formand Nikolaj Nielsen Kærvej 48 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-15 19.05.2015

Læs mere

Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens Vej 38, matr. nr.

Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens Vej 38, matr. nr. Frederiksberg Forsyning Att.: Herman Juhl Sendt pr. mail til: hju@frb-forsyning.dk Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens

Læs mere

Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport

Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 306-2014-618 Sagsnavn: Teknisk hygiejnisk tilsyn, Vandværk Bøsserup Kommune: Odsherred Kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Rikke

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00036 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om kvalitetssikring

Læs mere

Stevnstrup Vandværk, tilladelse udskiftning af filter-, udpumpningsanlæg og tilslutningstilladelse til afledning af filterskyldevand

Stevnstrup Vandværk, tilladelse udskiftning af filter-, udpumpningsanlæg og tilslutningstilladelse til afledning af filterskyldevand Stevnstrup Vandværk v/ Rene Dyrholm Stationsvej 37, Stevnstrup 8870 Langå Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 07-05-2015

Læs mere

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet Bestyrelsens rammer og ansvar Vandråd Syddjurs 27 januar 2016 Robert Jensen Juridisk Rådgiver 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen EU Direktiv Danske love Bekendtgørelser Vejledninger, normer

Læs mere

Bilag A - Kriterier for vurdering af vandkvaliteten i private brønde og boringer med henblik på godkendelse/accept eller myndighedsindgreb.

Bilag A - Kriterier for vurdering af vandkvaliteten i private brønde og boringer med henblik på godkendelse/accept eller myndighedsindgreb. Bilag A - Kriterier for vurdering af vandkvaliteten i private brønde og boringer med henblik på godkendelse/accept eller myndighedsindgreb. Kolonne A B C D E Parameter kendes/ accepteres Skærpet kontrol:

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere