National Sårbarhedsrapport 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "National Sårbarhedsrapport 2005"

Transkript

1 National Sårbarhedsrapport 2005

2 National Sårbarhedsrapport 2005 Udgivet december Rapporten er kun udgivet elektronisk på Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon Telefax Layout: Identitet & Design as Foto: London, POLFOTO Orkanens øje, POLFOTO Seest, venligst udlånt af Forsvarsministeriet Matrix, Beredskabsstyrelsen ISBN:

3 Forord Velkommen til den første udgave af National Sårbarhedsrapport. Den nationale sårbarhedsudredning fra 2004 gav et omfattende indblik i udfordringerne for den civile sektors beredskab, og den gav anledning til en lang række initiativer, som overordnet skal styrke samfundets robusthed. Men samfundet udvikler sig konstant, og udviklingen påvirker samfundets sårbarhed, både positivt og negativt. Derfor er det vigtigt, at situationen løbende analyseres og vurderes. Denne første årlige Nationale Sårbarhedsrapport er et led i denne proces. National Sårbarhedsrapport 2005 er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen som led i den løbende sårbarhedsvurdering, der blev iværksat i februar Målet med rapporten er at fremme beredskabskulturen i både den offentlige og den private sektor. Større ulykker og katastrofer kan ske i alle sektorer, og uanset om årsagen er naturskabt, teknologisk eller menneskeskabt som f.eks. terrorangreb, skal vi kunne håndtere dem hurtigt og effektivt. En koordineret indsats fra alle parter er forudsætningen for et robust samfund. Rapporten gennemgår de væsentligste hændelser og initiativer, som har præget beredskabet i det forløbne år. Derudover vil vi hvert år vælge nogle temaer, som er væsentlige for et effektivt og tidssvarende beredskab uanset sektor. I år har vi valgt: varsling og alarmering, kommunikationsberedskab samt risiko- og sårbarhedsanalyser. Endelig har vi et kapitel, hvor vi følger op på arbejdet med anbefalingerne fra den nationale sårbarhedsudredning. Det er hensigten, at der også i de kommende års rapporter vil blive fulgt op på udvalgte undersøgelser, fordi en anbefaling skal følges til dørs. Der findes flere informationer om emnerne på vores hjemmeside Det er vores håb, at alle vil tage positivt imod dette bidrag til det løbende arbejde med udvikling af samfundets robusthed og beredskab. God læselyst! Frederik Schydt Direktør Forord 3

4 Indholdsfortegnelse Resumé 5 Samfundets sårbarheder erfaringer fra det forløbne år 6 Naturskabte hændelser 6 Menneskeskabte hændelser 12 Teknologiske hændelser 14 Udviklingen i beredskabet 15 Hændelser og initiativer efteråret 2004 efteråret Varsling og alarmering starten på myndighedernes krisehåndtering 26 Hvorfor interessere sig for varsling og alarmering? 27 Hvad er god praksis for varsling og alarmering? 28 Varsling og alarmering skal være hurtig i alle faser 28 Informationen skal være tilstrækkelig præcis og detaljeret 29 Varslet eller alarmen skal nå frem til de relevante modtagere 30 Kommunikationsmidlerne skal være pålidelige og egnede til opgaven 31 Varslings- og alarmeringskæder skal afprøves 31 Kommunikation en integreret del af et robust beredskab 33 Hvorfor er kommunikationsberedskabet vigtigt? 34 Hvad bidrager kommunikationsberedskabet med? 35 Hvad kan myndighederne forvente sig af medierne? 37 Hvordan udvikler mediernes interesse sig under krisen? 38 Hvad bør indgå i et kommunikationsberedskab? 40 Risiko- og sårbarhedsanalyse et beslutningsgrundlag for 43 beredskabsplanlægningen Formålet og udbyttet af risiko- og sårbarhedsanalyser 43 Risiko- og sårbarhedsanalyser udbredes i beredskabet 45 Danske eksempler på risiko- og sårbarhedsanalyser 46 Risiko- og sårbarhedsanalysers opbygning og indhold 50 Tilrettelæggelsen indebærer organisering, afgrænsning og valg af metode 51 Udførelsen indebærer identifikation og vurdering af trusler, risici og sårbarheder 52 Opfølgningen indebærer anbefaling, afrapportering og opdatering 54 En generelt anvendelig model for risiko- og sårbarhedsanalyse 55 6 Opfølgningen på National Sårbarhedsudredning Arbejdet i udredningens syv underudvalg har givet anledning til opfølgende arbejde 56 Oversigt over status på underudvalgenes anbefalinger 59 Indholdsfortegnelse 4

5 1Resumé Danmark slap i det forløbne år for hændelser, som truede samfundets evne til at fungere, men større og mindre hændelser i ind- og udland skabte alligevel forstyrrelser. Hændelserne gav anledning til, at beredskabet på konkrete områder blev set efter, og der blev taget initiativer til at forbedre beredskabet. Blandt andet satte tsunamien i Sydøstasien fokus på beredskabet over for danskere i udlandet. Det styrkede beredskab kunne således håndtere servicen til danske borgere i udlandet ved sommerens terrorhandlinger. Orkanen i januar gav kun anledning til mindre justeringer, mens fyrværkeriulykken i Seest ved Kolding gav anledning til en række initiativer for at forbedre sikkerheden for transport og salg af fyrværkeri i Danmark. Sidst i 2005 voksede frygten for, at fugleinfluenza skulle sprede sig til Danmark og skulle mutere til en verdensomspændende influenzaepidemi blandt mennesker. Danmark har sammen med andre lande iværksat en række forebyggende initiativer, og foreløbig er det blevet ved frygten. Det forløbne år har vist, at et samfund som det danske fortsat er sårbart. Det danske beredskab fortsætter den prioritering og styrkelse af beredskabet, som blev iværksat med National Sårbarhedsudredning. Arbejdet med National Sårbarhedsudredning og de endelige rapporter har givet anledning til en række initiativer i enkelte sektorer og overordnet i forhold til koordinationen mellem myndighederne. Der er især fokus på at styrke koordinationen, kommunikation og omstillingsevnen over for uforudsete hændelser. National Sårbarhedsrapport 2005 ser på, hvordan myndigheder kan styrke beredskabet indenfor tre områder: Varsling og alarmering: Krisehåndtering starter med et varsel eller en alarm, og derfor er varsling og alarmering væsentlig for, at myndighedernes indsats kan være effektiv på alle områder, hvor krisen kan ramme. Effektiviteten styrkes gennem velkendte rutiner, som inddrager en hensigtsmæssig teknologi, samt ved at afsendere, formidlere og modtagere vurderer informationen korrekt. Kommunikationsberedskab: Myndigheder med ansvar for beredskabet er forpligtet til at kommunikere med medier og borgere før, under og efter en hændelse, også når der opstår et meget stort pres for information. Kommunikationsberedskabet skal forberedes og opbygges, før en hændelse indtræffer, for at være effektivt i forhold til organisation, personale, ressourcer og procedurer. Risiko- og sårbarhedsanalyser: Systematisk identifikation og vurdering af trusler, risici og sårbarheder skaber et konstruktivt overblik og beslutningsgrundlag for tiltag til at styrke beredskabet. Endnu udarbejder kun få danske beredskabsansvarlige myndigheder på centralt niveau risiko- og sårbarhedsanalyser. Beredskabsstyrelsen har derfor udarbejdet en generel model for risiko- og sårbarhedsanalyse, som kan anvendes af de sektoransvarlige myndigheder. Resumé 5

6 2Samfundets sårbarheder erfaringer fra det forløbne år Samfundet udvikler sig konstant. Nye trusler viser sig, og kendte trusler kan få nye, uforudsete konsekvenser. Det er derfor vigtigt, at beredskabet også løbende udvikler sig og lærer af erfaringerne fra større hændelser. Det kan bidrage til at identificere de områder, som kræver yderligere tiltag for at forhindre, at hændelserne opstår, eller for at begrænse konsekvenserne af hændelserne. Større hændelser er en væsentlig kilde til viden om udviklingen i samfundets sårbarhed, hvad enten de er naturskabte, menneskeskabte eller teknologiske. De større hændelser er særligt interessante, fordi de ofte vil afsløre begrænsninger i forhold til, hvad samfundet og beredskabet er i stand til at håndtere. I denne sammenhæng betragter vi samfundet som sårbart, når der mangler kapacitet til at forhindre, begrænse, afhjælpe eller overleve en realiseret trussel. Trusler kan i denne sammenhæng være hændelser, der kan få alvorlige konsekvenser, f.eks. i form af mange omkomne, kvæstede eller udsatte personer; stort pres på eller nedbrud i dele af den kritiske infrastruktur; omfattende skader på miljøet; massive tab af materielle værdier og/eller udbredt utryghed i befolkningen. Dette afsnit redegør for nogle af erfaringerne fra det forløbne år med fokus på de sårbarheder, der viste sig i forbindelse med udvalgte større hændelser i Danmark og udlandet, samt de tiltag, der er iværksat for at styrke samfundets robusthed. Naturskabte hændelser Naturen stod bag de største hændelser, som beredskabet i Danmark kunne lære af i det forløbne år. De strakte sig fra tsunamien i Sydøstasien til orkaner, fugleinfluenza og fødevareforgiftning. Tsunamien i Sydøstasien afdækkede sårbarheder i Danmark Anden juledag 2004 blev området omkring det Indiske Ocean ramt af en voldsom flodbølge forårsaget af et jordskælv en tsunami. En lang række lande blev ramt, men det gik især ud over Indonesien, Thailand og Sri Lanka. Tsunamien ramte blandt andet et turistområde i Thailand, hvor der befandt sig ca danskere. Tsunamien havde en så usædvanlig karakter og et sådant omfang, at intet beredskab kan være forberedt på til enhver tid at kunne håndtere en tilsvarende situation. Katastrofen afdækkede dog en række sårbarheder i det danske beredskabs Samfundets sårbarheder 6

7 evne til at håndtere hændelser i udlandet, som berører mange danske borgere. Myndighedernes evne til at lede og koordinere den meget omfattende afhjælpende indsats over for danskerne i området blev sat under pres. Det danske beredskab var ikke fra starten tilstrækkeligt udbygget til at kunne håndtere kommunikationsog informationsopgaven i forhold til de mange berørte danskere i et geografisk fjernt område, deres familier i Danmark og medierne. Endvidere var samarbejdet mellem myndighederne og de private aktører mangelfuldt i de første dage efter katastrofen. Udenrigsministeriet offentliggjorde den 24. maj 2005 en evalueringsrapport om tsunamien, som indeholdt en række anbefalinger for styrkelse af det danske beredskab i tilfælde af internationale kriser. Anbefalingerne er efterfølgende blevet gennemført. Beredskabet er blevet styrket med etablering af en international operativ stab. Udenrigsministeriet har blandt andet etableret udrykningshold bestående af erfarne medarbejdere, oprettet en opkaldscentral med en hotline og database til registrering af savnede, samt udviklet ministeriets kommunikationsberedskab, herunder oprettet en katastrofehjemmeside. (Forbedringerne vedrørende kommunikationsberedskabet er beskrevet i kapitel 4, side 33.) Derudover har Udenrigsministeriet styrket beredskabet på ambassaderne og det internationale samarbejde. Det styrkede beredskab i Udenrigsministeriet har allerede været afprøvet i forbindelse med terrorhændelser i Tyrkiet, London, Sharm al-sheikh, Bali og Jordan. Erfaringerne med årets terrorhændelser og de tropiske orkaner i USA har vist, at Udenrigsministeriets styrkede beredskab er i stand til at håndtere sådanne hændelser i udlandet, som involverer mange danske statsborgere Tsunamien viste også, at selvom der ikke er forekommet en bestemt type hændelse i et område tidligere, så er det ingen garanti for, at den ikke kan forekomme. DMI samlede i begyndelsen af 2005 en ekspertgruppe til at vurdere risikoen for en tsunami i danske, færøske og grønlandske farvande. Rapporten viste, at risikoen for en tsunami i Nordatlanten er lav, men at potentielle skadevirkninger stedvis er høj særligt på Færøerne. Ifølge rapporten er Danmark og Grønland rimeligt velbeskyttet. Januarorkanen i Danmark viste mindre og velkendte sårbarheder Den 8. januar 2005 blev nogle dele af Danmark ramt af en orkan, mens andre dele af landet oplevede storm med vindstød af orkanstyrke. Orkanens omfang og geografiske udbredelse betød, at statslige og kommunale myndigheder samt private organisationer i det meste af landet deltog i indsatsen. Danmarks Meteorologisk Institut (DMI) var i stand til at forudsige orkanens bane, forløb og vindstyrke, og DMI kunne i god tid udsende relativt præcise varsler. Varslingen sikrede, at de fleste beredskabsaktører samt medierne havde tid til at forberede sig. Det voldsomme vejr medførte tab af fire menneskeliv, ligesom der var mange strømafbrydelser og stormskader i hele landet. Forsikringsoplysningen vurderede, at de Samfundets sårbarheder 7

8 samlede skader løb op i ca. fire mia. kr. Trafikken blev påvirket eller afbrudt i store dele af landet. Storebæltsbroen og den ny Lillebæltsbro blev lukket i løbet af dagen, tog-, metro- og bustrafik blev indstillet i visse områder, og al flytrafik blev i nogle timer omdirigeret til Tyskland eller Sverige. Den kraftige vestenvind kombineret med højvande medførte meget høje vandstande og oversvømmelser langs den jyske vestkyst og i Limfjorden. Dele af Skive og Løgstør blev oversvømmet, hvilket bl.a. betød, at flere hundrede personer måtte evakueres. I Thy brød dele af digerne sammen, hvilket også medførte evakueringer. Beredskabsstyrelsen udarbejdede en tværgående erfaringsopsamling om indsatsen i forbindelse med orkanen. Rapporten viste, at beredskabets samlede indsats var effektiv, selvom der var nogle sårbarheder og uhensigtsmæssigheder. Der var dog primært tale om kendte sårbarheder. Vejret betød, at det var svært at komme frem på veje, broer m.v., og at offentlig transport nogle steder blev indstillet. Indstillingen af busdriften medførte bl.a., at cirka mennesker blev efterladt ved stoppesteder, på stationer m.v. Der var ligeledes eksempler på, at personer blev tvunget ud i det farlige vejr, fordi varehuse lukkede, samtidig med at den offentlige trafik holdt op med at køre. Svigtende el-forsyning betød, at ca el-forbrugere i kortere eller længere tid var uden strøm, og at visse telefoncentraler og mobiltelefonnettet var ude af drift i en periode. En række landbrug havde ikke sikret sig med nødstrømsanlæg, hvilket medførte problemer i forhold til dyrevelfærden. Myndighedernes kommunikation med hinanden og i forhold til borgerne var ikke optimal. Mange borgere manglede informationer om, hvornår de kunne forvente at få strøm igen. Flere myndigheder kunne ikke komme igennem til andre myndigheder. Der var ikke alle steder fuldt overblik over skader meldt af borgerne, og i nogle områder blev alarmcentralen (112) overbelastet af opkald. Endelig blev der konstateret vanskeligheder med at få borgerne til at følge myndighedernes råd og anvisninger om, hvordan man bør forholde sig i potentielt farlige situationer. Det gav sig udslag i, at nogle mennesker trodsede myndighedernes advarsler mod at færdes ude og udsatte dermed sig selv for fare og besværliggjorde myndighedernes arbejde. USA s erfaringer med tropiske orkaner viste store sårbarheder USA oplevede i 2005 et rekordår for tropiske storme og orkaner, hvoraf især den tropiske orkan Katrina er interessant set fra Danmark. Den ramte en række sydstater, herunder byen New Orleans, og afdækkede umiddelbart svagheder i det amerikanske beredskab. Da den tropiske orkan Rita kort tid efter ramte andre dele af det sydlige USA, havde man havde lært af erfaringerne fra Katrina. Til gengæld afslørede Rita andre sårbarheder. Amerikanske eksperter havde tidligere advaret om, at New Orleans var sårbar overfor en tropisk orkan af Katrinas dimensioner. Eksperterne havde bl.a. peget på, at digerne omkring byen ikke var dimensioneret til truslen, men myndighederne Samfundets sårbarheder 8

9 havde ikke reageret med forebyggende foranstaltninger, og byen var derfor utilstrækkeligt beskyttet, da orkanen kom. Da Katrina blev varslet, havde myndighederne iværksat en række forebyggende foranstaltninger, herunder en opfordring til befolkningen om at forlade New Orleans. Planlægningen af evakueringen viste sig imidlertid at være mangelfuld, og da Katrina ramte byen, var der stadig mange sårbare og ressourcesvage grupper tilbage i byen. Nogle af disse var ikke blevet varslet, mens andre ikke kunne forlade byen ved egen kraft. Situationen blev forværret, da forholdene blandt de tilbageblevne i dagene efter orkanen kom ud af kontrol. Da den tropiske orkan Rita kort efter truede delstaterne Texas og Louisiana, havde myndighederne lært af Katrina. Texas og Louisiana blev erklæret i undtagelsestilstand, og der blev indsat et talstærkt mandskab på byens gader for at lede en evakuering. Evakueringen skabte imidlertid problemer i form af lange bilkøer ud af Houston, og der manglede centre til opsamling af evakuerede. De måske vigtigste sårbarheder som blev afdækket ved Katrina var, at myndighedernes beredskabsplanlægning for den afhjælpende indsats var ufuldstændig, og at ansvarsfordelingen mellem centrale og decentrale myndigheder skabte vanskeligheder. Procedurerne fungerede ikke optimalt, og de forskellige myndigheder havde svært ved at kommunikere indbyrdes. De to tropiske orkaner forårsagede massive materielle ødelæggelser, og det understregede, at et moderne samfunds kritiske infrastruktur særligt energi, it og telesamt transportområdet er sårbart overfor naturkatastrofer. Det viste også, at det øvrige samfunds funktionsevne i høj grad afhænger af, at disse sektorer kan opretholdes og videreføres under større hændelser. Samtidig viste ødelæggelserne i den amerikanske olieindustri og de efterfølgende stigende oliepriser også, hvordan en sårbarhed i et land hurtigt kan give afledte problemer i andre lande. I et forsøg på at afbøde konsekvenserne af Katrina besluttede en række lande, herunder Danmark, at åbne olieberedskabslagrene efter opfordring fra Det Internationale Energiagentur. Orkanerne ramte på steder, der traditionelt besøges af danske turister, og hvor der er fastboende danskere. Udenrigsministeriets beredskab til hjælp af nødstedte danskere i udlandet blev derfor aktiveret. I forbindelse med orkanen Katrina sendte den danske ambassade i Washington D.C. et udrykningshold til katastrofeområdet for at assistere de danske honorære konsuler med at hjælpe nødstedte danske borgere. De danske repræsentanter samarbejdede med de amerikanske myndigheder samt kollegaer fra de nordiske lande og EU. Samfundets sårbarheder 9

10 Forgiftede fødevarer blev ikke stoppet hurtigt nok I perioden maj september 2005 forekom der mere end tusind sygdomstilfælde i Danmark i forbindelse med mad serveret fra storkøkkener. Efterfølgende undersøgelser viste, at der var tale om Roskildesyge, og at kilden til sygdommene sandsynligvis var inficeret hindbærsmuld importeret fra Polen. Det var en sårbarhed, at de ansvarlige virksomheder ikke udviste rettidig omhu og ikke straks som loven foreskriver fik tilbagekaldt det inficerede hindbærsmuld fra de efterfølgende salgsled, herunder de storkøkkener som hindbærsmuldet var solgt til. I den opfølgende kontrol viste det sig, at der fortsat var hindbærsmuld i enkelte storkøkkener trods flere henvendelser til de ansvarlige virksomheder fra både importøren og Fødevarestyrelsen. På baggrund af forløbet har Fødevarestyrelsen udarbejdet et micro-site om tilbagetrækning på styrelsens hjemmeside sitet indeholder bl.a. skabeloner for tilbagetrækningsbrev samt pressemeddelelse. Ligeledes har Fødevarestyrelsen øget kontrollen med virksomhedernes tilbagetrækning, bl.a. via øget stikprøvekontrol. Fødevarestyrelsen er forpligtet til straks at advare de øvrige EU-lande, hvis styrelsen får kendskab til fødevarer, der kan være helbredstruende for borgere i andre lande. Advarslen blev sendt to dage efter, at myndighederne vurderede, at der var begrundet mistanke til, at smitten skyldtes de polske hindbær. Forløbet satte fokus på virksomhedernes ansvar for sikre sig, at en igangsat tilbagetrækning forløber hurtig, præcist og effektivt. Det er importøren og de efterfølgende salgsled, som skal trække produkter tilbage, men ikke alle levede op til det ansvar. Konsekvensen var, at der var sygdomstilfælde efter, at smittekilden var identificeret og hindbærrene burde være trukket tilbage dette til trods for, at både importøren og myndighederne havde kontaktet de en gros virksomheder, som importøren havde leveret hindbærsmuldet til. Det er efterfølgende besluttet at øge kontrollen af importerede fødevarer. Fugleinfluenza skaber frygt for verdensomspændende epidemi I løbet af andet halvår af 2005 dukkede fugleinfluenza op som en trussel mod Vesteuropa, idet der blev konstateret et stigende antal tilfælde af fugle med fugleinfluenza i Europa. Truslen fra influenzaen er i første omgang rettet mod dyrelivet og fjerkræindustrien, som kan blive påført store økonomiske tab som følge af en fugleinfluenza-epidemi i Danmark. Den bagvedliggende frygt er imidlertid, at fugleinfluenzaen kan mutere, så den kan smitte fra menneske til menneske og udvikler sig til en verdensomspændende epidemi en pandemi. Sundhedsstyrelsen vurderer, at der er meget, der taler imod, at den nuværende fugleinfluenzaepidemi giver anledning til en alvorlig pandemi blandt mennesker. Hvis fugleinfluenzaen udvikler sig til en egentlig pandemi, kan et meget stort antal danskere blive smittet, og i værste fald kan en pandemi sætte hele samfundet under pres i en periode pga. et stort sygefravær i vitale sektorer. For nogle myndig- Samfundets sårbarheder 10

11 heder betyder det, at de skal løse flere opgaver samtidig med, at der er et stort fravær blandt de ansatte pga. sygdom. Det bedste forebyggende træk over for en pandemi vil være vaccination, men vaccineproducenterne forventer, at det tager op til seks måneder at udvikle en vaccine, efter viruset er identificeret. Derudover kan man anvende antivirale midler som f.eks. Tamiflu, og der har i løbet af efteråret 2005 været tegn på hamstring af Tamiflu, uanset at der ikke er en aktuel trussel for mennesker. Der er indført forhøjet beredskab både fra dansk side og på EU-niveau som følge af tilfælde af fugleinfluenza i Europa. De danske veterinære myndigheder har offentliggjort en handlingsplan, der skal sikre, at fugleinfluenzaen hurtigt kan slås ned, hvis den breder sig til Danmark. Samtidig indeholder handlingsplanen en række yderligere initiativer, som kan iværksættes, hvis trusselsniveauet stiger. Tiltagene skal forhindre, at dansk fjerkræ bliver smittet af vilde trækfugle. Sundhedsmyndighederne har offentliggjort et forslag til et pandemiberedskab, der rummer en aktuel vurdering af influenzapandemisituationen og Sundhedsstyrelsens forslag til en gradvis udbygning af vaccinations- og medicinberedskabet. Sundhedsstyrelsens forslag til et pandemiberedskab blev godkendt ved et bredt politisk forlig den 2. november Inden udgangen af 2005 offentliggøres en detaljeret pandemiplan, der beskriver en række yderligere initiativer, som kan iværksættes, hvis trusselsniveauet stiger. Fugleinfluenza og mere generelt pandemisk influenza stiller også krav til beredskabsplaner hos de danske repræsentationer i udlandet. Spørgsmålet følges derfor tæt af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Udenrigsministeriet. Den internationale operative stab bliver holdt orienteret. Endvidere koordinerer Udenrigsministeriet tæt med nordiske samarbejdspartnere og i EU-regi. Hjælpearbejdet efter jordskælvet i Pakistan blev vanskeliggjort af ødelagte veje og vintertemperaturer Den 8. oktober 2005 blev Pakistan og den indiske Kashmir-provins ramt af et jordskælv, som målte 7,6 på Richter-skalaen. Internationalt Røde Kors anslår, at mennesker omkom, og at 3,5 millioner blev hjemløse. Jordskælvet gik i høj grad ud over afsides bjergområder, hvilket gjorde det vanskeligt at få overblik over situationen og komme ud med den første hjælp til de overlevende. Mange veje blev ødelagt af jordskælvet, hvilket betød, at helikoptere ofte var den eneste mulighed for at få hjælpen frem. Imidlertid havde myndighederne vanskeligt ved at skaffe tilstrækkelig helikopterkapacitet. Jordskælvets epicenter var i Kashmir, som er genstand for en langvarig konflikt mellem Indien og Pakistan, hvilket også vanskeliggjorde hjælpearbejdet. Jordskælvet har efterladt de overlevende i en udsat position, og mange risikerer at omkomme i den kommende vinter. Det har været svært at skaffe nok telte, som kunne beskytte de overlevende mod vintertemperaturerne, som kan nå ned til -20. Derudover er der blandt andet mangel på lægehjælp, tæpper og fødevarer. Der Samfundets sårbarheder 11

12 er derfor risiko for, at det samlede antal omkomne for jordskælvet og dets eftervirkninger vil stige drastisk i løbet af vinteren. Menneskeskabte hændelser Menneskeskabte hændelser var en trussel, som heldigvis ikke blev så alvorlig for Danmark i det forløbne år, men terror i udlandet og en ulykke ved Storebæltsforbindelsen satte fokus på risiciene i Danmark. Terrorismen rykkede tættere på Danmark I 2005 kom truslen om terror tættere på Danmark, både geografisk og i danskernes bevidsthed. Den 7. juli eksploderede fire terrorbomber i London, og to uger senere eksploderede tre terrorbomber i det egyptiske turistmål Sharm al-sheikh, hvor der var mange danske turister. I oktober 2005 sigtede det danske politi syv unge efter terrorloven. Angrebene i London understregede erfaringerne fra tidligere hændelser om, at åbne samfund er sårbare over for terror, særligt når terrorister forsøger at ramme civile, lettilgængelige mål, f.eks. ved angreb rettet mod den kollektive trafik. Og selvom Danmark endnu ikke er blevet ramt af større terrorangreb, så er der risiko for, at Danmark kan blive udsat for terror, der minder om angrebene i London og i Madrid 2004, hvor målene i begge tilfælde var offentlige transportsystemer. De generelle erfaringer fra London peger på forhold, som også kan være relevante i en dansk sammenhæng. Der var tale om flere samtidige selvmordsangreb mod symbolske og lettilgængelige mål med brug af små improviserede bomber. I modsætning til angrebene i USA den 11. september 2001, blev de udført af personer, som er opvokset i landet, og som tilsyneladende opererede uafhængigt af internationale terrorgrupper. Myndighederne i Storbritannien lægger vægt på, at selvmordsbomberne ikke havde særlige ydre kendetegn eller kendte tilhørsforhold til yderliggående grupper tværtimod var det personer fra pæne familier. Kendetegn som genfindes hos de unge, som er sigtede i Danmark efter terrorloven. Disse forhold betyder, at det kan være særdeles vanskeligt at afsløre forberedelserne til et angreb. Samtidig stiller denne form for terror store krav til myndighedernes krisestyring ved et angreb især i forhold til koordination af indsatsen og kommunikation med offentligheden og mellem myndighederne. Angrebene viste derudover, at en større kompleks hændelse ofte vil kræve en langvarig og mandskabskrævende indsats. Angrebene i London betød, at det danske internationale beredskab i Udenrigsministeriet blev aktiveret. Udenrigsministeriets borgerserviceafdeling blev forstærket, og ministeriets katastrofehjemmeside blev aktiveret. Udenrigsministeriet udsendte også udrykningshold til at styrke ambassaden i London. Samfundets sårbarheder 12

13 Angrebene i London påvirkede også det danske nationale beredskab direkte. Der blev bl.a. iværksat en øget politiovervågning af stationer, tog og busser; relevante aktører i den civile sektor blev informeret om situationen af Politiets Efterretningstjeneste, og Regeringens Sikkerhedsudvalg trådte sammen. Erfaringerne viser imidlertid også, at det er væsentligt, at fastlagte rutiner og procedurer for krisestyring bliver overholdt, bl.a. for at sikre at alle relevante aktører er klar over hvilke beslutninger, der er truffet, og hvilke tiltag, der er iværksat, f.eks. vedrørende beredskabsforøgelser. Angrebene har også medført en generel skærpet opmærksomhed om mistænkelige begivenheder i Danmark både hos myndigheder og borgere. Politiet og forsvarets ammunitionsrydningstjeneste har således været kaldt ud til et antal bombealarmer på grund af mistænkelige efterladte pakker og bagage. Konsekvenserne har været store forsinkelser for de rejsende og store omkostninger både for samfundet og beredskabet. Samtidig har bombealarmene dog givet beredskabet en større rutine i at håndtere bombe- og terrortrusler, og de har vist, hvor der er konkrete sårbarheder. Efter angrebene i London nedsatte Statsministeriet en arbejdsgruppe til at gennemgå og vurdere det danske samfunds indsats og beredskab over for terrorisme. Arbejdsgruppen offentliggjorde den 3. november rapporten: Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror. Rapporten indeholder 49 forslag, som bagefter behandles politisk. Rapporten vurderede ikke, at det nuværende beredskab er utilstrækkeligt, men at terrorangrebene i Madrid og London har givet anledning til at overveje nye tiltag. Påsejlingen af Storebæltsbroen kunne ikke afværges Storebæltsbroen blev den 3. marts 2005 påsejlet af fragtskibet Karen Danielsen. Der skete store skader på skibet, og overstyrmanden omkom, mens skibsføreren blev såret. Storebæltsbroen blev beskadiget ved sammenstødet og måtte lukkes midlertidigt, mens skibet blev frigjort fra broen, og skaderne blev vurderet. Samtidig strandede mange mennesker på begge sider af bæltet, og myndighederne måtte med kort varsel arrangere indkvartering og bespisning af de mange strandede. Søfartsstyrelsens ulykkesrapport fastslog efterfølgende, at uheldet skyldtes en kombination af især menneskelige forhold både ombord på skibet og hos myndighederne. Søfartsstyrelsen konkluderede dog også, at selv hvis der ikke var sket fejl, og skibet var blevet alarmeret, så var afværgeberedskabet ikke tilrettelagt på en sådan måde, at påsejlingen kunne have været undgået. På den baggrund giver rapporten en række anbefalinger om ændringer. En af de vigtigste overordnede erfaringer, som beredskabet kan drage af påsejlin- Samfundets sårbarheder 13

14 gen er, at mindre sandsynlige hændelser med store konsekvenser kan indtræffe. En anden erfaring er, at de etablerede og afprøvede varslings- og afværgesystemer ikke er tilstrækkelige i alle situationer, og at de tekniske og menneskelige elementer i systemerne jævnligt bør vurderes. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som vil udarbejde en analyse med anbefalinger omkring beredskabet ved Storebæltsforbindelsen til transport- og energiministeren. Teknologiske hændelser I løbet af perioden oktober 2004 til oktober 2005 har Danmark kun været udsat for én meget alvorlig ulykke, som formentlig havde en teknologisk årsag. Samfundets kompleksitet og teknologiske niveau fik betydning for de naturskabte hændelsers forløb, men selve teknologien var kun årsag til fyrværkeriulykken i Seest ved Kolding. Fyrværkeriulykken i Seest gav anledning til mange initiativer Den 3. november 2004 blev Seest ved Kolding ramt af en omfattende fyrværkeriulykke, da en brand i en container på N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik udviklede sig meget voldsomt. En brandmand omkom, over personer blev evakueret fra området (ifølge politiets registrering), hele fabriksområdet blev totalt ødelagt, 87 huse blev totalskadet, mens 178 huse fik væsentlige skader. Samlet medførte ulykken skader for ca. 750 mio. kr. Fyrværkeriulykkens omfang betød, at der blev indsat store styrker fra de kommunale redningsberedskaber, politiet, forsvaret, hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen, hvilket stillede store krav til bl.a. samarbejde, kommunikation og koordination. I Kolding Politis evaluering blev det konkluderet, at der blev udvist en dynamisk og professionel indsats af alle involverede myndigheder i indsatsen. Ulykken satte konkret fokus på farligheden af fyrværkeri. Endvidere viste ulykken, at samfundet er sårbart, når der indtræffer ulykker med farlige stoffer. Og det blev understreget, at konsekvenserne kan blive særligt store, når der er tale om produktion, transport og opbevaring i områder, hvor der opholder sig mange personer. På baggrund af ulykken var der et akut behov for dels at nedbringe sandsynligheden for, at ulykker med fyrværkeri og andre farlige stoffer kan indtræffe, dels at sikre at konsekvenserne bliver så begrænsede som muligt, hvis en ulykke indtræffer til trods for de forebyggende foranstaltninger. For at forebygge eller begrænse disse former for ulykker tog de sektoransvarlige myndigheder en lang række initiativer, som bl.a. omfattede: Regeringens 10-punkts-plan for forbedring af fyrværkerisikkerheden i Danmark (Planens fokus var at fjerne fyrværkeriproduktion og -lagre fra tæt befolkede områder, at bekæmpe det illegale marked samt at øge trygheden for borgerne). Samfundets sårbarheder 14

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen Oktober 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse Oktober 2005 Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe

Læs mere

Evaluering af KRISØV 2011

Evaluering af KRISØV 2011 Evaluering af KRISØV 2011 Udarbejdet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Offentliggjort februar 2011 Forsidefoto: Situationsbillede

Læs mere

Evaluering af den samlede danske håndtering af flodbølgekatastrofen i Asien

Evaluering af den samlede danske håndtering af flodbølgekatastrofen i Asien Evaluering af den samlede danske håndtering af flodbølgekatastrofen i Asien Udenrigsministeriet, den 24. maj 2005 Indholdsfortegnelse Resumé 1. Indledning og metode 1 2. Analyse og konklusioner 5 2.1 Borgerserviceindsatsen

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Nationalt Risikobillede (NRB)

Nationalt Risikobillede (NRB) Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk ISBN: 978-87-91590-69-6 Udgivet: 9. april 2013 2 Indhold Forord... 4 1. Indledning...

Læs mere

En verden i forandring nye trusler, nye svar

En verden i forandring nye trusler, nye svar En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme Juni 2004 En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme

Læs mere

Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune

Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune August 2007 Karl Vogt-Nielsen, Pernille Hagedorn-Rasmussen og Inge Larsen CASA Evaluering af håndteringen

Læs mere

Introduktion til Beredskabsstyrelsens model for risiko- og sårbarhedsanalyse... 2

Introduktion til Beredskabsstyrelsens model for risiko- og sårbarhedsanalyse... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til Beredskabsstyrelsens model for risiko- og sårbarhedsanalyse... 2 Hvorfor bør myndigheder udarbejde risiko- og sårbarhedsanalyser?... 2 Principper i ROS-modellen...

Læs mere

IT-infrastrukturens sårbarhed

IT-infrastrukturens sårbarhed IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2004/4 IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

forord Per Stig Møller Udenrigsminister

forord Per Stig Møller Udenrigsminister årsberetning 2004 forord Globaliseringen er kommet for at blive. Flodbølgekatastrofen anden juledag viste, at ulykker selv i fjerne egne kan have direkte konsekvenser for mange danske familier. Med globale

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007

Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007 ÅRSBERETNING 2006-2007 Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007 SIDE 2 FORORD Forord Politiets Efterretningstjeneste (PET) har som national sikkerhedsmyndighed til opgave at forebygge, efterforske

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Truslen fra cyberspace baggrund og konsekvenser...5 2.1. Samfundets digitale nervesystem er sårbart... 5 2.2. Truslen fra organiseret cyberterrorisme eller -sabotage...

Læs mere

samtænkning.dk Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læringsspil kan forberede os på krisesituationer

samtænkning.dk Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læringsspil kan forberede os på krisesituationer [ samtænkningssektionen i hjemmeværnskommandoen 2013-2014 ] samtænkning.dk SIKKERHED OG BEREDSKAB I DANMARK Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læs side 28-32 Dagen derpå Business

Læs mere

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs?

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Nr. 1 Februar/marts 2008 DBI 71 omkom ved brandulykker i 2007 Omfattende program for DBI-dag 2008 Messerejse til IFSEC, Birmingham Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Sådan håndteres kriser

Læs mere

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 - dit mobile kontor! Automatisk dataopsamling og rapportering - Sikker navigation til skadestedet Med ZeniFire, er hverdagens

Læs mere

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke NR. 1 februar 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Hotelgæster tænker ikke Instinkt vinder over omtanke, når der udbryder brand i et hotel. Gæsterne styrter gennem røgen

Læs mere

udgivet af foreningen af kommunale beredskabschefer foretræde for forsvarsudvalget

udgivet af foreningen af kommunale beredskabschefer foretræde for forsvarsudvalget nr. 3 marts 2007 udgivet af foreningen af kommunale beredskabschefer foretræde for forsvarsudvalget fkb har haft foretræde for forsvarsudvalget på Christiansborg, hvor de afsatte 15 minutter blev forlænget

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år?

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år? 46.H.1-6. SSP Stabiliserings- og sikkerhedspolitik 3 Til drøftelse Strategisk drøftelse af udkast til Politik for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser N/A (godkendes af den interministerielle samtænkningsstyregruppe)

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften NR. 5 - SEPTEMBER 2007 Redning fra luften Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september

Læs mere