Bygningsrapport inkl. drift og vedligehold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsrapport inkl. drift og vedligehold"

Transkript

1 Bygningsrapport inkl. drift og vedligehold September 2013 E/F Haslevhus Haslevgade 14 m.fl 2630 Taastrup Herlufsholmvej Vanløse TLF al rådgivning og bistand udføres i henhold til ABR89

2 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger side 3 Tekniske data side 4 Forudsætninger for rapporten side 5 Sammenfatning side 6 Fundamenter/facader side 7 Vinduer / døre side 10 Tag side 11 Kælder side 13 Trapper side 14 Installationer side 16 lejligheder side 19 Prioriteringsliste side 20 D&V skema side 21 Side 2 af 21

3 Generelle oplysninger Nærværende gennemgang er foretaget i forbindelse med fastlæggelse af bygningens tilstand og fremtidig planlægning af udbedringsarbejder og fortsat drift- og vedligeholdelsese. Gennemgangen omfatter bygningens fundamenter, facader, tage, vinduer, kælder, trappeopgange, loft og fælles installationer. Gennemgang blev afholdt den 05. september 2013 Tilstede: E/F Haslevhus v/ B.K.Consult A/S v/ Michael Horvarth Simon Stoltze London Nærværende gennemgang er foretaget efter vores bedste skøn, vurdering og overbevisning og på grundlag af oplysninger modtaget af de tilstedeværende, samt foreliggende materiale. Ved gennemgangen blev der ikke foretaget fysiske indgreb af nogen art. Bygningsrapporten forudsætter, at ejendommen er lovligt opført og benyttet. Gennemgangen omfatter ikke bygningsdele, der var utilgængelige ved besigtigelsen på grund af manglende adgang til rum eller forhindringer i form af tæpper, møbler m.v. For ændrede bygningskonstruktioner i forhold til oprindeligt, hvor der ikke foreligger ibrugtagningstilladelse fra de respektive myndigheder, er vurderingen på grundlag af vores skøn om lovligheden, der dog ingen retsgyldighed har overfor bygningsmyndighederne. For aftalen gælder erstatningsreglerne i Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand ABR 89, pkt Fælles rørføringer betragtes som de lodrette stigestrenge. Alle grenafsætninger til taphaner, radiatorer, afløb fra gulve og vaske betragtes som hørende til den pågældende lejlighed og indgår ikke i rapporten. Fejl, der er/burde være synlige for enhver uden særlig teknisk viden, beskrives ikke i rapporten. Alle beregnede omkostningstal er at betragte som overslag og er ekskl. moms. Overslagsberegningerne er håndværkerudgifter foretaget efter vores bedste skøn og erfaringer med støtte fra V&S Byggedata. Prisniveauet forholder sig til rapportens datering, og priser i forbindelse med senere udførelser end anbefalet i bygningsrapporten, samt priser oplyst på drifts og vedligeholdelsesplanen skal bl.a. prisindexreguleres. Bygningsrapporten må ikke - uden skriftlig tilladelse - benyttes af andre end rekvirenten til andre formål end angivet eller i øvrigt gengives helt eller delvist. Til brug for rapporten er anvendt følgende bilag: BBR-oplysninger af den 27. august 2013, indhentet via OIS. Bygningstegninger Energimærke af d. 16. juli 2009 Side 3 af 21

4 Tekniske Data Ejerforeningen er beliggende på Haslevgade / Høje Taastrup boulevard 11-17, i et beboelseskvarter i Høje Taastrup Kommune. Ejerforeningen består af 1 ejendom opført i 2006, samt 1 tilhørende udhus. Ejendommen benyttes som beboelse med 36 stk. beboelseslejligheder fordelt på 6 opgange, jfr. BBRmeddelelsen og besigtigelse, samt erhverv i stueetagen i Haslevgade Ved gennemgangen var der adgang til 4 lejligheder. Bygningerne forsynes med El og vand fra offentligt værk, og afløbsinstallationerne er tilsluttet Høje Taastrup Kommunes Kommunale Spildevandsnet. Bygningernes varmeanlæg forsynes ved fjernvarme med fordelingsanlæg, placeret i boilerrum i kælderen. Der er udarbejdet energimærke for ejendommen. Ejendommens jordtilliggender mellem bygningerne er indrettet som fællesarealer, med belægning til fælles brug for ejerforeningens beboere. Ejendommen er p.t. forsikret, men omfanget af forsikringer kendes ikke. Bebygget areal : 1142 m² Samlet boligareal : 3133 m² Erhvervsareal : 293 m² Kælderareal : 769 m² Antal boliger : 36 stk Antal opgange : 6 stk Side 4 af 21

5 Forudsætninger for bygningsrapporten. Ved gennemgangen er der ikke foretaget undersøgelser af grundens bæreevne og eventuelle kommende jordforskydninger, der har indvirkning på funderingsforholdene samt afløbs- og forsyningsledningerne i jorden, hvorfor det vil være nødvendigt at udføre nogle prøveboringer til bestemmelse af jordlagenes art og bæreevne, samt gravning til undersiden af fundamenterne til bestemmelse af funderingsdybden, såfremt der ønskes yderligere oplysninger om funderingsforholdene under husene. Hvidevarer, mekaniske eller elektroniske apparater er ikke efterprøvet, og lovligheden af installationer, der kræves autorisation til at udføre, er ikke kontrolleret. Bygningsdeles tilstande kategoriseres enten som e, middel eller dårlige, og der anføres endvidere forventet restlevetid for bygningsdelen. Hvor restlevetid for bygningsdele er angivet forudsætter det, at disse får en og veludført løbende vedligeholdelse. For de bygningsdeles tilstande, der vurderes dårlige eller middel anbefales der i de fleste tilfælde en snarlig udbedring - f.eks. udskiftning eller renovering og ligeledes vil der være anført et årstal for hvornår arbejderne bør udføres. Det anbefalede årstal for en renovering/udskiftning kan t være tidligere end for eksempel den forventede restlevetid af bygningsdelen, da der ofte vil være en økonomisk besparelse i at udføre for eksempel facade- og tagarbejder samtidigt, da der i begge tilfælde skal stilles stillads op omkring bygningen. Side 5 af 21

6 Sammenfatning Generelt fremstår bygningen i en og velholdt stand, og mange af de registrerede og beskrevne forhold skønnes at være helt naturlige bygningens alder taget i betragtning. Der skønnes ikke at være nogle større konstruktive skader, som kræver øjeblikkelig genopretning, og i mange henseender må en del af bygningens konstruktioner betragtes som vedligeholdelsesfrie over den næste 10-årige periode. Af nærliggende opgaver anbefales det dog at forholdene omkring altanerne samt de beskrevne forhold omkring tagkonstruktionen prioriteres højt, idet disse på sigt ved manglende udbedring vil have en nedbrydende effekt. Side 6 af 21

7 1. Fundamenter / facade 1.1. fundamenter / sokkel Soklen og kælderydervægge er opført som beton elementkonstruktioner afsluttet med puds udvendigt jf. besigtigelse og tegninger. Der er varierende højde på sokkelpudsen udvendigt pga. det skrånende terræn, og generelt er der afsluttet med fast belægning omkring bygningen med korrekt fald væk. Ved besigtigelsen fremstod soklen i stand. Stedvis kunne der registreres en smule normale svindrevner bl.a. under vinduer, men revnedannelser var alle uden nogle væsentlige forsætninger / forskydninger, og forholdet skønnes uden konstruktiv betydning. Der afsættes beløb til løbende vedligehold ved pudsreparationer og eventuelle murerreparationer hvert 5 år. Anbefalet renoverings år - Nødvendig udbedring ekskl. moms kr. 0 Årlig D&V ekskl. moms kr Facader Ydervæggene er generelt opført som en isoleret hulmur, med bagvægge af beton og en skalmur af gule teglsten, udført i normalt løberforbandt med grå skrabefuger. Omkring altanerne, opgange m.m. er facaderne brudt af større hvide vinduesfacadelementer, samt stedvise dilitationsfuger. Ved murkronen er der afsluttet med et 3 skifes fremspring udført i bredsten jf. tegningsmaterialet. Generelt fremstod murværket i stand uden nogle nævneværdige skader. E/F oplyste at der i forbindelse med entreprenørens garantiforpligtelse på ejendommen var blevet foretaget en del reparationer på murværket på gavlen imod nord pga. lidt problemer med utætheder omkring vinduespartierne, men at forholdet var blevet udbedret og at der ikke havde været registreret nogle problemer siden. Stedvis kunne der registreres en smule nuanceforskelle i stenene, bl.a. ved vinduesfals i opgang 17, men dette må være at forvente, og skønnes naturligt for konstruktioner af denne type. Side 7 af 21

8 naturligt for konstruktioner af denne type. Det anbefales at der opretholdes et løbende vedligehold, ved løbende visuel inspektion af facaderne, og der afsættes årligt beløb til løbende skadesudbedringer og vedligehold. Anbefalet renoverings år - Nødvendig udbedring ekskl. moms kr. 0 Årlig D&V ekskl. moms kr Trapper / lyskasser I forbindelse med adgang til kælderen er der 2 udvendige trappeskakte placeret på bagsiden af huset ved hhv. Høje Taastrup Boulevard nr. 1 og ved Haslevgade nr. 16, og ved Høje Taastrup boulevard nr. 13 er der ligeledes en udvendig lyskasse, med indvendig tilgang fra rum under trappe. Trappeskakte er udført i insitustøbt beton omkranset af gelænder i galvaniseret stål, med flisebelægning i bunden. Ved besigtigelsen fremstod nedgangene generelt i stand, uden nogle nævneværdige skader. Ved trappeskakt placeret ved Høje Taastrup boulevard nr. 11, kunne det dog registreres at brønden i bundpladen var afsluttet med en lukket rist, hvilket bør ændres til en åben rist idet forholdet medfører øget risiko for opstuvning af regnvand. Derudover anbefales det at at der opretholdes et løbende vedligehold ved oprensning af trappeskakte og lyskasser, til opretholdelse af e og uhindrede afvandingsforhold. middel Anbefalet renoverings år 2014 Nødvendig udbedring ekskl. moms kr Årlig D&V ekskl. moms kr Side 8 af 21

9 1.4. Altaner På samtlige facader er der monteret prefabrikerede altaner i forbindelse med lejlighederne. Altaner er udført i stål med fast bund afsluttet med hvide masonitplader på undersiden og trægulve på oversiden. Værn og håndlister er udført i hhv. stål og perforerede aluplader. Altaner skønnes monteret direkte på ydervæggen med ophæng i bagmuren, uden lisener o.lign. Ved besigtigelsen fremstod en en del af masonitpladerne på undersiden af altanerne med nedbøjninger, og tydelige tegn på opfugtning. Jf. E/F har der gentagne gange været registreret tilbagevendende problemer med afvandingen fra altanerne, idet faldet på på underlaget flere steder er utilstrækkeligt / vandret og med lunker, hvilket bl.a. har resulteret i førnævnte opfugtning af bundbeklædningen. Ved besigtigelsen kunne forholdet ligeledes registreres flere steder, i de besigtigede lejligheder. Det anbefales at der udvælges en referencealtan hvor problemet er kendt. Altanen bør skilles ad og bygges op på ny med de nødvendige tiltag for etablering af korrekte afvandingsforhold, og på baggrund af denne undersøgelse bør der udarbejdes et specifikt projektmateriale som tilbudsgrundlag for indhentning af tilbud på udbedring af de øvrige altaner. Det skønnes at den indledningsvise undersøgelse og ombygning af én altan vil andrage kr ekskl. moms. Der afsættes beløb til løbende vedligehold og udskiftning af underbeklædning og bræddebeklædning som følge af utætheder indtil en udbedring har fundet sted, ligesom der opfordres til at beboerne opretholde en løbende visuel kontrol og oprensning af afløbsforholdene hvor dette er muligt. middel 6-10 år Anbefalet renoverings år 2014 Nødvendig udbedring ekskl. moms kr Årlig D&V ekskl. moms kr Side 9 af 21

10 2. Vinduer og døre 2.1. Vinduer / døre Vinduer og døre er generelt monteret som sammenbyggede etagehøje facadelementer med isolerede partier omkring brystninger og ved etageskillelser, afsluttet med illmod-bånd og alusålbænke ved tilstødende murværk. Elementer er udført med lavenergi vinduer og døre i træ indvendigt og hvidmalet aluminium udvendigt. Fabrikant af vinduer kunne ikke umiddelbart fastlægges ved besigtigelsen. Jf. E/F har der ikke været nogle generelle problemer med elementerne, hvilket der heller ikke kunne registreres ved besigtigelsen. Ved besigtigelse i lejlighederne blev det dog stedvis oplyst at bl.a. terrassedørene kunne binde en smule, hvilket dog må henskrives til normal vedligeholdelse som følge af daglig brug og slitage. Der afsættes beløb til løbende vedligehold af elementer ved smøring og efterspænding af de gående dele herunder greb og hængsler, samt løbende udskiftning af eventuelt defekte tætningslister og fuger med et 3-årigt interval. Anbefalet renoverings år - Nødvendig udbedring ekskl. moms kr. 0 Årlig D&V ekskl. moms kr Side 10 af 21

11 3. Tag 3.1. Tagdækning, inddækninger m.m. Tagkonstruktionen er et traditionelt sadeltag bygget op over gitterspær. Tagdækningen er skifereternit, med undertag af banevare. Tagfladen afvander i arkitekt zinktagrender monteret i konsoljern. I tagrummet er der isoleret vandret med granulat imellem spærfødderne, hvorfor undertaget kunne besigtiges i fuldt omfang. Tagkonstruktionen skønnes naturligt ventileret via spalter placeret langs tagfoden bag tagrenderne på begge sider af bygningen. Ved besigtigelsen kunne der ikke registreres nogen udluftning ved kip. Det anbefales at der etableres de nødvendige antal ventilationshætter langs kip med et samlet åbningsareal svarende til 1/500 af etagearealet. Arbejdet skønnes at andrage kr ,- ekskl. moms. Der er adgang til loftrummet via loftlem opgang i Haslevgade 16. Ved besigtigelsen kunne der registreres et mindre hul i undertaget, ved skotrenden mod nord. Udvendigt kunne der ligeledes registreres en defekt / løftet plade i området omkring hullet, hvorfor skaden i undertaget skønnes at være opstået som følge af UV-påvirkning fra sollys. Det anbefales at defekt plade skiftes og hul i undertag lukkes. Arbejdet skønnes at andrage kr ,- ekskl. Derudover blev det oplyst fra E/F at der opleves problemer med fugle der bygger rede i tagfoden bag tagrenderne ved ventilationsspalten. Forholdet er stedvis forsøgt forhindret / stoppet ved montage af skumgummiklodser, hvilket dog ikke skønnes at være en holdbar løsning idet der derved blokeres for ventilationen. Istedet anbefales det at der monteres ventilerbare snefangsrør eller insektnet i ventilationsspalten i hele facadelængden. Arbejdet skønnes at andrage kr ,- ekskl. moms, og bør kun udføres på baggrund af en specifik undersøgelse af den eksisterende konstruktionsopbygning. Fra beboer blev det oplyst at der hen over vinteren blev oplevet udfordringer med skridsne fra tagfladen på de øverste terrasser, som i nogle tilfælde havde blokeret adgangen til terrasserne og forårsaget vandskader på gulvene. Til forhindring af forholdet kan det anbefales at der eventuelt monteres prefabriket snesikringsbøjler ved tagfoden. Arbejdet skønnes at andrage kr ,- ekskl. moms. Side 11 af 21

12 I nedenstående udbedringsomkostning er medregnet omkostninger til udbedring af hul i undertag, etablering af ventilation i kip, montering af snefangsrør i ventilationsspalte og montering af snesikring. Derudover afsættes der beløb til løbende vedligehold af tagkonstruktionen ved udskiftning af defekte plader, inddækninger, tagrender m.m. samt årlig oprensning af tagrender Anbefalet renoverings år 2014 Nødvendig udbedring ekskl. moms kr Årlig D&V ekskl. moms kr Side 12 af 21

13 4. Kælder 4.1. Kælder Der er fuld kælder under hele bygningen som er indrettet til henholdsvis lovpligtige pulterrum, gangarealer, boilerrum, viceværtrum m.m. Adgang til kælderen er via elevatorer og udvendige trapper. Jf. E/F er der ikke blevet oplevet nogle oversvømmelser eller fugtindtrængen i forbindelse med nogle af de større vejrlig der har været igennem de seneste par år, og ved besigtigelsen fremstod kælderen i tør og velholdt stand uden nogle nævneværdige skader. Samtlige opbevaringsrum m.m. er opbygget i trådnet og der er generelt ikke anvendt organiske materialer i kælderen. Stedvis kunne der registreres enkelte mindre ubetydelige revnedannelser bl.a. ved døre, men forholdet skønnes helt naturligt som følge af lidt svind i konstruktionerne og uden konstruktiv betydning. Der afsættes beløb til løbende vedligehold af overflader. Der udover opfordres det til at arealer som ikke er beregnet til opbevaring, i så vidt muligt omfang holdes fri for opmagasinering af materialer bl.a. under trappeopgange aht. sikkerhed og farbarhed. Anbefalet renoverings år - Nødvendig udbedring ekskl. moms kr. 0 Årlig D&V ekskl. moms kr Side 13 af 21

14 5. Trappe 5.1. Hovedtrapper Trapperne i de 6 opgange er udført som præfabrikerede betontrapper med lys terrazzobelægning, og håndlister og balustre i hvidmalet stål. Ved indgangspartierne er der monteret fliser som gulvbelægning, og overfladerne i trapperummet er hvidmalede. Til de enkelte lejligheder er der monteret massive hvidmalede branddøre med centralt placeret dørspion. Ved besigtigelsen kunne der stedvis registreres fliser med mindre vedhæftning til underlaget jf. prøvebankning ved indgangspartierne bl.a. i nr. 13. Derudover kunne der stedvis registreres en smule slag og stød i overfladerne, samt lidt svindrevner i hjørnesamlingerne bl.a. ved repos på 1.sal i nr. 15. Generelt fremstod opgangene dog i meget stand, og samtlige forhold må være at forvente som følge af naturlige bevægelser i konstruktionerne samt daglig brug og slitage. Der afsættes beløb til løbende vedligehold af overflader og trapper, ved stedvis maling og udskiftning af defekte fliser m.m. Anbefalet renoverings år - Nødvendig udbedring ekskl. moms kr. 0 Årlig D&V ekskl. moms kr Side 14 af 21

15 5.2. Elevator Der er monteret elevator i samtlige opgange i selvstændig elevatorskakt. Ved besigtigelsen var der ikke adgang til eventuel pumpesump. Generelt fremstod elevatorne i meget stand, og jf. E/F er der ikke nogle generelle problemer eller driftforstyrrelser på anlægget. Der udføres lovpligtig årlig service på elevatorene jf. E/F som blev oplyst til ca. kr ,- inkl. moms årligt, hvorfor det er det det samme beløb som gengives i nærværende rapport. Anbefalet renoverings år - Nødvendig udbedring ekskl. moms kr. 0 Årlig D&V ekskl. moms kr Side 15 af 21

16 6. Installationer 6.1. Varme Bygningen opvarmes via centralvarme fra fjernvarmeanlæg placeret i boilerrum i kælderen. Lejlighederne forsynes via vandret fordeling under loftet i kælderen og lodrette stigstrenge op igennem lejlighederne i centralt placeret rørkasse i badeværelset. Der er regulerings ventiler på de enkelte stigstrenge. De enkelte lejligheder opvarmes ved radiatorer og gulvvarme i badeværlser forbundet via et 2-strenget anlæg, med fordeling fra rørkassen. Der er siden opførelsen blevet foretaget mindre renoveringer på anlægget som følge af tilstopninger i rørene i kælderen, men jf. E/F kører anlægget uden nogle problemer, og ved besigtigelsen fremstod delkomponeterne og rørføringen generelt i stand. Enkelte steder i boilerrummet kunne der registreres manglende isoleringskapper på ventilerne, og isolering var stedvis oprevet. Der afsættes skønsmæssigt beløb til udbedring af defekt / manglende isolering. Derudover anbefales det, at der afsættes årligt beløb til løbende drift og vedligehold af ventiler, rør, pumper m.m. Anbefalet renoverings år 2014 Nødvendig udbedring ekskl. moms kr Årlig D&V ekskl. moms kr Vand Koldt brugsvand til lejlighederne forsynes via indstik i kælderen, og stigstrenge op igennem lejlighederne i centralt placeret rørkasse i badeværelset. Varmt brugsvand forsynes via gennemstrømnings varmeveksler placeret i boilerrummet. Hovedvandledning i jorden, samt funktionsdygtigheden af anlægget blev ikke undersøgt ved denne gennemgang. Anlægget i kælderen er fra 2006 og fremstår generelt i stand, hvorfor der henvises til det udarbejdede energimærke for eventuelle forbedringer. Side 16 af 21

17 Derudover anbefales det, at der afsættes årligt beløb til løbende drift og vedligehold af ventiler, rør, pumper m.m. Anbefalet renoverings år - Nødvendig udbedring ekskl. moms kr. 0 Årlig D&V ekskl. moms kr Ventilation Bygningen er naturligt ventileret via friskluftventiler placeret i vinduerne, samt centralt mekanisk udsug fra køkken og bad, med motor placeret i loftrummet. Generelt blev det oplyst at systemet kører upåklageligt uden driftforstyrrelser. Dog blev der fra flere beboere nævnt tilbagevendende problemer med lugtgener fra nabolejlighederne i forbindelse med madlavning, rygning m.m. Ved besigtigelsen kunne der ikke umiddelbart gives en entydig forklaring på udfordringen, idet det også blev nævnt at lugtgener kom fra ovenliggende lejligheder, hvilket udelukker transport via det mekaniske udsug. Idet lugtgener typisk beror på en individuel opfattelse af forholdene, samtidig med at der ikke kan gives nogen entydig forklaring på forholdet, vil en nærmere skadesafklaring kræve mere omfattende undersøgelser af forholdet, hvilket ikke er omfattet af nærværende rapport. Derfor anbefales det at der udføres en specifik rapport vedrørende lugtgenerne med henblik på årsagssammenhæng og forslag til udbedringsmetode. Der afsættes skønnet beløb til udarbejdelse af rapport. Derudover afsættes der beløb til løbende vedligehold ved udskiftning af filtre samt service af anlæg placeret i loftrummet. Anbefalet renoverings år 2014 Nødvendig udbedring ekskl. moms kr Årlig D&V ekskl. moms kr Side 17 af 21

18 6.4. Afløb Afløbsinstallationen er tilsluttet det offentlige kloaknet. Rørføringen er generelt udført i smedejern, og ved besigtigelsen fremstod installationen generelt nyere og i stand. Kloaknettet i jorden blev ikke besigtiget ved denne gennemgang, idet dette ville kræve en TV-inspektion. I forbindelse med den løbende vedligeholdelse vil det være en idé at gennemspule kloaknettet minimum hvert 2. år. Det anbefales at der afsættes et beløb til løbende udskiftning af defekte rør og samlinger m.m., ligesom der bør foretages en visuel kontrol af alle faldstammer hvert 2. år. Anbefalet renoverings år - Nødvendig udbedring ekskl. moms kr. 0 Årlig D&V ekskl. moms kr Affaldsskakte Der er monteret ventilerede affaldsskakte i de enkelte opgange med adgang fra trappereposerne. Affaldsskakte munder ud i affaldsrum, hvortil der er adgang fra terræn. Jf. E/F blev det oplyst at der til tider opleves problemer med at ventilationen suger løse genstande som f.eks. poser med op i skakten, hvorefter de sætter sig fast i toppen og blokererer aftrækket. Til afhjælning af problemet anbefales det at i hver enkelt affaldsskakt monteres en rist / net indvendigt i røret umiddelbart over den øverste lem, således at opfanget plast m.m. nemt kan fjernes. Der afsættes beløb til montering af riste. Derudover afsættes der beløb til løbende vedligehold af ventilation, skakte, affaldssliske m.m. Anbefalet renoverings år 2014 Nødvendig udbedring ekskl. moms kr Årlig D&V ekskl. moms kr Side 18 af 21

19 7. Generelt for foreninger 7.1. Lejligheder Der blev besigtiget 4 lejligheder ved besigtigelsen. Generelt skal foreningen være opmærksom på at aftrækskanaler fra baderum og køkkener ikke må være tillukkede eller spærrede af nedhængte lofter m.v. Dette kan medføre manglende ventilation i lejlighederne med efterfølgende skimmelangreb. Opvaske- og vaskemaskiner bør være opstillet på en drypbakke. Taphaner til køkkenmaskiner skal forsynes med kontraventil. Ved fremtidigt salg anbefales det, at der foretages en egentlig El- og VVS-gennemgang af autoriseret installatør, med henblik på at undgå ovenstående fejl og mangler. Side 19 af 21

20 Prioriteringsliste Prioriteringslisten angiver de første 5 arbejder som skønnes mest nødvendige at udføre i prioriteret rækkefølge for at opretholde en teknisk tilstand på de enkelte bygningsdele og installationer, og forlænge bygningens levetid mest muligt. Prioritet Løbenr. og post Renoveringsår Beløb Altaner 2014 kr Tagdækning, inddækninger m.m kr Affaldsskakte 2014 kr Trapper / lyskasser 2014 kr Ventilation 2014 kr Sum kr Side 20 af 21

21 Drift og vedligeholdelse samt renoveringsarbejder - 10 år Bygningsdel Genopretning i 2014 Årligt budgetterede vedligeholdelsesudgifter Fundamenter / facade 1.1. fundamenter / sokkel Facader Trapper / lyskasser 3.000, Altaner , Vinduer og døre 2.1. Vinduer / døre Tag 3.1. Tagdækning, inddækninger m.m , Kælder 4.1. Kælder Trappe 5.1. Hovedtrapper Elevator Installationer 6.1. Varme , Vand Ventilation , Afløb Affaldsskakte , Generelt for foreninger 7.1. Lejligheder Stillads/lift , Sum , Uforudsete udgifter (15 %) , Rådgiverhonorar (12 %) , Sammenlagt , Side 21 af 21

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Krogvej 14 Postnr./by: 3320 Skævinge BBR-nr.: 219-152438 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen blev totalrenoveret i 1999. Skolen er i 2 plan

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3 Adresse: Søvangen 8 Postnr./ By: 8830 Tjele Dato: 28. oktober 2013 Sagnr.: 1084507 HE-nr.: 2698 Konsulent: Thomas Bach Sørensen OBH Ingeniørservice A/S Videncenter Tlf. 7021 7240 obh@obh-gruppen.dk www.obh-gruppen.dk

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11053 Besigtigelsesdato: 2. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lynghøjen 031 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-162436 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016.

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016. NOTAT NOTAT NR: 01 Indledende undersøgelser Sag: E/F Vigerslev Engpark VVS-installationer Ejendom: Vigerslevvej 310-344, 2500 Valby Udarbejdet af: Michael D. Andersen Dato: 18.04.2016 Sag nr.: 162251A

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Østerkildevej 14, 2820 Gentofte 16. september 2015 H-15-02543-0350 157-231588 Laust Hällberg Som sælger

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bag haver 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3400 Hillerød BBR-nr.: 219-038305 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Stammen 51 5220 Odense SØ 461-630359-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Krebsen 1 5700 Svendborg 479-190801-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere