Bygningsrapport inkl. drift og vedligehold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsrapport inkl. drift og vedligehold"

Transkript

1 Bygningsrapport inkl. drift og vedligehold September 2013 E/F Haslevhus Haslevgade 14 m.fl 2630 Taastrup Herlufsholmvej Vanløse TLF al rådgivning og bistand udføres i henhold til ABR89

2 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger side 3 Tekniske data side 4 Forudsætninger for rapporten side 5 Sammenfatning side 6 Fundamenter/facader side 7 Vinduer / døre side 10 Tag side 11 Kælder side 13 Trapper side 14 Installationer side 16 lejligheder side 19 Prioriteringsliste side 20 D&V skema side 21 Side 2 af 21

3 Generelle oplysninger Nærværende gennemgang er foretaget i forbindelse med fastlæggelse af bygningens tilstand og fremtidig planlægning af udbedringsarbejder og fortsat drift- og vedligeholdelsese. Gennemgangen omfatter bygningens fundamenter, facader, tage, vinduer, kælder, trappeopgange, loft og fælles installationer. Gennemgang blev afholdt den 05. september 2013 Tilstede: E/F Haslevhus v/ B.K.Consult A/S v/ Michael Horvarth Simon Stoltze London Nærværende gennemgang er foretaget efter vores bedste skøn, vurdering og overbevisning og på grundlag af oplysninger modtaget af de tilstedeværende, samt foreliggende materiale. Ved gennemgangen blev der ikke foretaget fysiske indgreb af nogen art. Bygningsrapporten forudsætter, at ejendommen er lovligt opført og benyttet. Gennemgangen omfatter ikke bygningsdele, der var utilgængelige ved besigtigelsen på grund af manglende adgang til rum eller forhindringer i form af tæpper, møbler m.v. For ændrede bygningskonstruktioner i forhold til oprindeligt, hvor der ikke foreligger ibrugtagningstilladelse fra de respektive myndigheder, er vurderingen på grundlag af vores skøn om lovligheden, der dog ingen retsgyldighed har overfor bygningsmyndighederne. For aftalen gælder erstatningsreglerne i Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand ABR 89, pkt Fælles rørføringer betragtes som de lodrette stigestrenge. Alle grenafsætninger til taphaner, radiatorer, afløb fra gulve og vaske betragtes som hørende til den pågældende lejlighed og indgår ikke i rapporten. Fejl, der er/burde være synlige for enhver uden særlig teknisk viden, beskrives ikke i rapporten. Alle beregnede omkostningstal er at betragte som overslag og er ekskl. moms. Overslagsberegningerne er håndværkerudgifter foretaget efter vores bedste skøn og erfaringer med støtte fra V&S Byggedata. Prisniveauet forholder sig til rapportens datering, og priser i forbindelse med senere udførelser end anbefalet i bygningsrapporten, samt priser oplyst på drifts og vedligeholdelsesplanen skal bl.a. prisindexreguleres. Bygningsrapporten må ikke - uden skriftlig tilladelse - benyttes af andre end rekvirenten til andre formål end angivet eller i øvrigt gengives helt eller delvist. Til brug for rapporten er anvendt følgende bilag: BBR-oplysninger af den 27. august 2013, indhentet via OIS. Bygningstegninger Energimærke af d. 16. juli 2009 Side 3 af 21

4 Tekniske Data Ejerforeningen er beliggende på Haslevgade / Høje Taastrup boulevard 11-17, i et beboelseskvarter i Høje Taastrup Kommune. Ejerforeningen består af 1 ejendom opført i 2006, samt 1 tilhørende udhus. Ejendommen benyttes som beboelse med 36 stk. beboelseslejligheder fordelt på 6 opgange, jfr. BBRmeddelelsen og besigtigelse, samt erhverv i stueetagen i Haslevgade Ved gennemgangen var der adgang til 4 lejligheder. Bygningerne forsynes med El og vand fra offentligt værk, og afløbsinstallationerne er tilsluttet Høje Taastrup Kommunes Kommunale Spildevandsnet. Bygningernes varmeanlæg forsynes ved fjernvarme med fordelingsanlæg, placeret i boilerrum i kælderen. Der er udarbejdet energimærke for ejendommen. Ejendommens jordtilliggender mellem bygningerne er indrettet som fællesarealer, med belægning til fælles brug for ejerforeningens beboere. Ejendommen er p.t. forsikret, men omfanget af forsikringer kendes ikke. Bebygget areal : 1142 m² Samlet boligareal : 3133 m² Erhvervsareal : 293 m² Kælderareal : 769 m² Antal boliger : 36 stk Antal opgange : 6 stk Side 4 af 21

5 Forudsætninger for bygningsrapporten. Ved gennemgangen er der ikke foretaget undersøgelser af grundens bæreevne og eventuelle kommende jordforskydninger, der har indvirkning på funderingsforholdene samt afløbs- og forsyningsledningerne i jorden, hvorfor det vil være nødvendigt at udføre nogle prøveboringer til bestemmelse af jordlagenes art og bæreevne, samt gravning til undersiden af fundamenterne til bestemmelse af funderingsdybden, såfremt der ønskes yderligere oplysninger om funderingsforholdene under husene. Hvidevarer, mekaniske eller elektroniske apparater er ikke efterprøvet, og lovligheden af installationer, der kræves autorisation til at udføre, er ikke kontrolleret. Bygningsdeles tilstande kategoriseres enten som e, middel eller dårlige, og der anføres endvidere forventet restlevetid for bygningsdelen. Hvor restlevetid for bygningsdele er angivet forudsætter det, at disse får en og veludført løbende vedligeholdelse. For de bygningsdeles tilstande, der vurderes dårlige eller middel anbefales der i de fleste tilfælde en snarlig udbedring - f.eks. udskiftning eller renovering og ligeledes vil der være anført et årstal for hvornår arbejderne bør udføres. Det anbefalede årstal for en renovering/udskiftning kan t være tidligere end for eksempel den forventede restlevetid af bygningsdelen, da der ofte vil være en økonomisk besparelse i at udføre for eksempel facade- og tagarbejder samtidigt, da der i begge tilfælde skal stilles stillads op omkring bygningen. Side 5 af 21

6 Sammenfatning Generelt fremstår bygningen i en og velholdt stand, og mange af de registrerede og beskrevne forhold skønnes at være helt naturlige bygningens alder taget i betragtning. Der skønnes ikke at være nogle større konstruktive skader, som kræver øjeblikkelig genopretning, og i mange henseender må en del af bygningens konstruktioner betragtes som vedligeholdelsesfrie over den næste 10-årige periode. Af nærliggende opgaver anbefales det dog at forholdene omkring altanerne samt de beskrevne forhold omkring tagkonstruktionen prioriteres højt, idet disse på sigt ved manglende udbedring vil have en nedbrydende effekt. Side 6 af 21

7 1. Fundamenter / facade 1.1. fundamenter / sokkel Soklen og kælderydervægge er opført som beton elementkonstruktioner afsluttet med puds udvendigt jf. besigtigelse og tegninger. Der er varierende højde på sokkelpudsen udvendigt pga. det skrånende terræn, og generelt er der afsluttet med fast belægning omkring bygningen med korrekt fald væk. Ved besigtigelsen fremstod soklen i stand. Stedvis kunne der registreres en smule normale svindrevner bl.a. under vinduer, men revnedannelser var alle uden nogle væsentlige forsætninger / forskydninger, og forholdet skønnes uden konstruktiv betydning. Der afsættes beløb til løbende vedligehold ved pudsreparationer og eventuelle murerreparationer hvert 5 år. Anbefalet renoverings år - Nødvendig udbedring ekskl. moms kr. 0 Årlig D&V ekskl. moms kr Facader Ydervæggene er generelt opført som en isoleret hulmur, med bagvægge af beton og en skalmur af gule teglsten, udført i normalt løberforbandt med grå skrabefuger. Omkring altanerne, opgange m.m. er facaderne brudt af større hvide vinduesfacadelementer, samt stedvise dilitationsfuger. Ved murkronen er der afsluttet med et 3 skifes fremspring udført i bredsten jf. tegningsmaterialet. Generelt fremstod murværket i stand uden nogle nævneværdige skader. E/F oplyste at der i forbindelse med entreprenørens garantiforpligtelse på ejendommen var blevet foretaget en del reparationer på murværket på gavlen imod nord pga. lidt problemer med utætheder omkring vinduespartierne, men at forholdet var blevet udbedret og at der ikke havde været registreret nogle problemer siden. Stedvis kunne der registreres en smule nuanceforskelle i stenene, bl.a. ved vinduesfals i opgang 17, men dette må være at forvente, og skønnes naturligt for konstruktioner af denne type. Side 7 af 21

8 naturligt for konstruktioner af denne type. Det anbefales at der opretholdes et løbende vedligehold, ved løbende visuel inspektion af facaderne, og der afsættes årligt beløb til løbende skadesudbedringer og vedligehold. Anbefalet renoverings år - Nødvendig udbedring ekskl. moms kr. 0 Årlig D&V ekskl. moms kr Trapper / lyskasser I forbindelse med adgang til kælderen er der 2 udvendige trappeskakte placeret på bagsiden af huset ved hhv. Høje Taastrup Boulevard nr. 1 og ved Haslevgade nr. 16, og ved Høje Taastrup boulevard nr. 13 er der ligeledes en udvendig lyskasse, med indvendig tilgang fra rum under trappe. Trappeskakte er udført i insitustøbt beton omkranset af gelænder i galvaniseret stål, med flisebelægning i bunden. Ved besigtigelsen fremstod nedgangene generelt i stand, uden nogle nævneværdige skader. Ved trappeskakt placeret ved Høje Taastrup boulevard nr. 11, kunne det dog registreres at brønden i bundpladen var afsluttet med en lukket rist, hvilket bør ændres til en åben rist idet forholdet medfører øget risiko for opstuvning af regnvand. Derudover anbefales det at at der opretholdes et løbende vedligehold ved oprensning af trappeskakte og lyskasser, til opretholdelse af e og uhindrede afvandingsforhold. middel Anbefalet renoverings år 2014 Nødvendig udbedring ekskl. moms kr Årlig D&V ekskl. moms kr Side 8 af 21

9 1.4. Altaner På samtlige facader er der monteret prefabrikerede altaner i forbindelse med lejlighederne. Altaner er udført i stål med fast bund afsluttet med hvide masonitplader på undersiden og trægulve på oversiden. Værn og håndlister er udført i hhv. stål og perforerede aluplader. Altaner skønnes monteret direkte på ydervæggen med ophæng i bagmuren, uden lisener o.lign. Ved besigtigelsen fremstod en en del af masonitpladerne på undersiden af altanerne med nedbøjninger, og tydelige tegn på opfugtning. Jf. E/F har der gentagne gange været registreret tilbagevendende problemer med afvandingen fra altanerne, idet faldet på på underlaget flere steder er utilstrækkeligt / vandret og med lunker, hvilket bl.a. har resulteret i førnævnte opfugtning af bundbeklædningen. Ved besigtigelsen kunne forholdet ligeledes registreres flere steder, i de besigtigede lejligheder. Det anbefales at der udvælges en referencealtan hvor problemet er kendt. Altanen bør skilles ad og bygges op på ny med de nødvendige tiltag for etablering af korrekte afvandingsforhold, og på baggrund af denne undersøgelse bør der udarbejdes et specifikt projektmateriale som tilbudsgrundlag for indhentning af tilbud på udbedring af de øvrige altaner. Det skønnes at den indledningsvise undersøgelse og ombygning af én altan vil andrage kr ekskl. moms. Der afsættes beløb til løbende vedligehold og udskiftning af underbeklædning og bræddebeklædning som følge af utætheder indtil en udbedring har fundet sted, ligesom der opfordres til at beboerne opretholde en løbende visuel kontrol og oprensning af afløbsforholdene hvor dette er muligt. middel 6-10 år Anbefalet renoverings år 2014 Nødvendig udbedring ekskl. moms kr Årlig D&V ekskl. moms kr Side 9 af 21

10 2. Vinduer og døre 2.1. Vinduer / døre Vinduer og døre er generelt monteret som sammenbyggede etagehøje facadelementer med isolerede partier omkring brystninger og ved etageskillelser, afsluttet med illmod-bånd og alusålbænke ved tilstødende murværk. Elementer er udført med lavenergi vinduer og døre i træ indvendigt og hvidmalet aluminium udvendigt. Fabrikant af vinduer kunne ikke umiddelbart fastlægges ved besigtigelsen. Jf. E/F har der ikke været nogle generelle problemer med elementerne, hvilket der heller ikke kunne registreres ved besigtigelsen. Ved besigtigelse i lejlighederne blev det dog stedvis oplyst at bl.a. terrassedørene kunne binde en smule, hvilket dog må henskrives til normal vedligeholdelse som følge af daglig brug og slitage. Der afsættes beløb til løbende vedligehold af elementer ved smøring og efterspænding af de gående dele herunder greb og hængsler, samt løbende udskiftning af eventuelt defekte tætningslister og fuger med et 3-årigt interval. Anbefalet renoverings år - Nødvendig udbedring ekskl. moms kr. 0 Årlig D&V ekskl. moms kr Side 10 af 21

11 3. Tag 3.1. Tagdækning, inddækninger m.m. Tagkonstruktionen er et traditionelt sadeltag bygget op over gitterspær. Tagdækningen er skifereternit, med undertag af banevare. Tagfladen afvander i arkitekt zinktagrender monteret i konsoljern. I tagrummet er der isoleret vandret med granulat imellem spærfødderne, hvorfor undertaget kunne besigtiges i fuldt omfang. Tagkonstruktionen skønnes naturligt ventileret via spalter placeret langs tagfoden bag tagrenderne på begge sider af bygningen. Ved besigtigelsen kunne der ikke registreres nogen udluftning ved kip. Det anbefales at der etableres de nødvendige antal ventilationshætter langs kip med et samlet åbningsareal svarende til 1/500 af etagearealet. Arbejdet skønnes at andrage kr ,- ekskl. moms. Der er adgang til loftrummet via loftlem opgang i Haslevgade 16. Ved besigtigelsen kunne der registreres et mindre hul i undertaget, ved skotrenden mod nord. Udvendigt kunne der ligeledes registreres en defekt / løftet plade i området omkring hullet, hvorfor skaden i undertaget skønnes at være opstået som følge af UV-påvirkning fra sollys. Det anbefales at defekt plade skiftes og hul i undertag lukkes. Arbejdet skønnes at andrage kr ,- ekskl. Derudover blev det oplyst fra E/F at der opleves problemer med fugle der bygger rede i tagfoden bag tagrenderne ved ventilationsspalten. Forholdet er stedvis forsøgt forhindret / stoppet ved montage af skumgummiklodser, hvilket dog ikke skønnes at være en holdbar løsning idet der derved blokeres for ventilationen. Istedet anbefales det at der monteres ventilerbare snefangsrør eller insektnet i ventilationsspalten i hele facadelængden. Arbejdet skønnes at andrage kr ,- ekskl. moms, og bør kun udføres på baggrund af en specifik undersøgelse af den eksisterende konstruktionsopbygning. Fra beboer blev det oplyst at der hen over vinteren blev oplevet udfordringer med skridsne fra tagfladen på de øverste terrasser, som i nogle tilfælde havde blokeret adgangen til terrasserne og forårsaget vandskader på gulvene. Til forhindring af forholdet kan det anbefales at der eventuelt monteres prefabriket snesikringsbøjler ved tagfoden. Arbejdet skønnes at andrage kr ,- ekskl. moms. Side 11 af 21

12 I nedenstående udbedringsomkostning er medregnet omkostninger til udbedring af hul i undertag, etablering af ventilation i kip, montering af snefangsrør i ventilationsspalte og montering af snesikring. Derudover afsættes der beløb til løbende vedligehold af tagkonstruktionen ved udskiftning af defekte plader, inddækninger, tagrender m.m. samt årlig oprensning af tagrender Anbefalet renoverings år 2014 Nødvendig udbedring ekskl. moms kr Årlig D&V ekskl. moms kr Side 12 af 21

13 4. Kælder 4.1. Kælder Der er fuld kælder under hele bygningen som er indrettet til henholdsvis lovpligtige pulterrum, gangarealer, boilerrum, viceværtrum m.m. Adgang til kælderen er via elevatorer og udvendige trapper. Jf. E/F er der ikke blevet oplevet nogle oversvømmelser eller fugtindtrængen i forbindelse med nogle af de større vejrlig der har været igennem de seneste par år, og ved besigtigelsen fremstod kælderen i tør og velholdt stand uden nogle nævneværdige skader. Samtlige opbevaringsrum m.m. er opbygget i trådnet og der er generelt ikke anvendt organiske materialer i kælderen. Stedvis kunne der registreres enkelte mindre ubetydelige revnedannelser bl.a. ved døre, men forholdet skønnes helt naturligt som følge af lidt svind i konstruktionerne og uden konstruktiv betydning. Der afsættes beløb til løbende vedligehold af overflader. Der udover opfordres det til at arealer som ikke er beregnet til opbevaring, i så vidt muligt omfang holdes fri for opmagasinering af materialer bl.a. under trappeopgange aht. sikkerhed og farbarhed. Anbefalet renoverings år - Nødvendig udbedring ekskl. moms kr. 0 Årlig D&V ekskl. moms kr Side 13 af 21

14 5. Trappe 5.1. Hovedtrapper Trapperne i de 6 opgange er udført som præfabrikerede betontrapper med lys terrazzobelægning, og håndlister og balustre i hvidmalet stål. Ved indgangspartierne er der monteret fliser som gulvbelægning, og overfladerne i trapperummet er hvidmalede. Til de enkelte lejligheder er der monteret massive hvidmalede branddøre med centralt placeret dørspion. Ved besigtigelsen kunne der stedvis registreres fliser med mindre vedhæftning til underlaget jf. prøvebankning ved indgangspartierne bl.a. i nr. 13. Derudover kunne der stedvis registreres en smule slag og stød i overfladerne, samt lidt svindrevner i hjørnesamlingerne bl.a. ved repos på 1.sal i nr. 15. Generelt fremstod opgangene dog i meget stand, og samtlige forhold må være at forvente som følge af naturlige bevægelser i konstruktionerne samt daglig brug og slitage. Der afsættes beløb til løbende vedligehold af overflader og trapper, ved stedvis maling og udskiftning af defekte fliser m.m. Anbefalet renoverings år - Nødvendig udbedring ekskl. moms kr. 0 Årlig D&V ekskl. moms kr Side 14 af 21

15 5.2. Elevator Der er monteret elevator i samtlige opgange i selvstændig elevatorskakt. Ved besigtigelsen var der ikke adgang til eventuel pumpesump. Generelt fremstod elevatorne i meget stand, og jf. E/F er der ikke nogle generelle problemer eller driftforstyrrelser på anlægget. Der udføres lovpligtig årlig service på elevatorene jf. E/F som blev oplyst til ca. kr ,- inkl. moms årligt, hvorfor det er det det samme beløb som gengives i nærværende rapport. Anbefalet renoverings år - Nødvendig udbedring ekskl. moms kr. 0 Årlig D&V ekskl. moms kr Side 15 af 21

16 6. Installationer 6.1. Varme Bygningen opvarmes via centralvarme fra fjernvarmeanlæg placeret i boilerrum i kælderen. Lejlighederne forsynes via vandret fordeling under loftet i kælderen og lodrette stigstrenge op igennem lejlighederne i centralt placeret rørkasse i badeværelset. Der er regulerings ventiler på de enkelte stigstrenge. De enkelte lejligheder opvarmes ved radiatorer og gulvvarme i badeværlser forbundet via et 2-strenget anlæg, med fordeling fra rørkassen. Der er siden opførelsen blevet foretaget mindre renoveringer på anlægget som følge af tilstopninger i rørene i kælderen, men jf. E/F kører anlægget uden nogle problemer, og ved besigtigelsen fremstod delkomponeterne og rørføringen generelt i stand. Enkelte steder i boilerrummet kunne der registreres manglende isoleringskapper på ventilerne, og isolering var stedvis oprevet. Der afsættes skønsmæssigt beløb til udbedring af defekt / manglende isolering. Derudover anbefales det, at der afsættes årligt beløb til løbende drift og vedligehold af ventiler, rør, pumper m.m. Anbefalet renoverings år 2014 Nødvendig udbedring ekskl. moms kr Årlig D&V ekskl. moms kr Vand Koldt brugsvand til lejlighederne forsynes via indstik i kælderen, og stigstrenge op igennem lejlighederne i centralt placeret rørkasse i badeværelset. Varmt brugsvand forsynes via gennemstrømnings varmeveksler placeret i boilerrummet. Hovedvandledning i jorden, samt funktionsdygtigheden af anlægget blev ikke undersøgt ved denne gennemgang. Anlægget i kælderen er fra 2006 og fremstår generelt i stand, hvorfor der henvises til det udarbejdede energimærke for eventuelle forbedringer. Side 16 af 21

17 Derudover anbefales det, at der afsættes årligt beløb til løbende drift og vedligehold af ventiler, rør, pumper m.m. Anbefalet renoverings år - Nødvendig udbedring ekskl. moms kr. 0 Årlig D&V ekskl. moms kr Ventilation Bygningen er naturligt ventileret via friskluftventiler placeret i vinduerne, samt centralt mekanisk udsug fra køkken og bad, med motor placeret i loftrummet. Generelt blev det oplyst at systemet kører upåklageligt uden driftforstyrrelser. Dog blev der fra flere beboere nævnt tilbagevendende problemer med lugtgener fra nabolejlighederne i forbindelse med madlavning, rygning m.m. Ved besigtigelsen kunne der ikke umiddelbart gives en entydig forklaring på udfordringen, idet det også blev nævnt at lugtgener kom fra ovenliggende lejligheder, hvilket udelukker transport via det mekaniske udsug. Idet lugtgener typisk beror på en individuel opfattelse af forholdene, samtidig med at der ikke kan gives nogen entydig forklaring på forholdet, vil en nærmere skadesafklaring kræve mere omfattende undersøgelser af forholdet, hvilket ikke er omfattet af nærværende rapport. Derfor anbefales det at der udføres en specifik rapport vedrørende lugtgenerne med henblik på årsagssammenhæng og forslag til udbedringsmetode. Der afsættes skønnet beløb til udarbejdelse af rapport. Derudover afsættes der beløb til løbende vedligehold ved udskiftning af filtre samt service af anlæg placeret i loftrummet. Anbefalet renoverings år 2014 Nødvendig udbedring ekskl. moms kr Årlig D&V ekskl. moms kr Side 17 af 21

18 6.4. Afløb Afløbsinstallationen er tilsluttet det offentlige kloaknet. Rørføringen er generelt udført i smedejern, og ved besigtigelsen fremstod installationen generelt nyere og i stand. Kloaknettet i jorden blev ikke besigtiget ved denne gennemgang, idet dette ville kræve en TV-inspektion. I forbindelse med den løbende vedligeholdelse vil det være en idé at gennemspule kloaknettet minimum hvert 2. år. Det anbefales at der afsættes et beløb til løbende udskiftning af defekte rør og samlinger m.m., ligesom der bør foretages en visuel kontrol af alle faldstammer hvert 2. år. Anbefalet renoverings år - Nødvendig udbedring ekskl. moms kr. 0 Årlig D&V ekskl. moms kr Affaldsskakte Der er monteret ventilerede affaldsskakte i de enkelte opgange med adgang fra trappereposerne. Affaldsskakte munder ud i affaldsrum, hvortil der er adgang fra terræn. Jf. E/F blev det oplyst at der til tider opleves problemer med at ventilationen suger løse genstande som f.eks. poser med op i skakten, hvorefter de sætter sig fast i toppen og blokererer aftrækket. Til afhjælning af problemet anbefales det at i hver enkelt affaldsskakt monteres en rist / net indvendigt i røret umiddelbart over den øverste lem, således at opfanget plast m.m. nemt kan fjernes. Der afsættes beløb til montering af riste. Derudover afsættes der beløb til løbende vedligehold af ventilation, skakte, affaldssliske m.m. Anbefalet renoverings år 2014 Nødvendig udbedring ekskl. moms kr Årlig D&V ekskl. moms kr Side 18 af 21

19 7. Generelt for foreninger 7.1. Lejligheder Der blev besigtiget 4 lejligheder ved besigtigelsen. Generelt skal foreningen være opmærksom på at aftrækskanaler fra baderum og køkkener ikke må være tillukkede eller spærrede af nedhængte lofter m.v. Dette kan medføre manglende ventilation i lejlighederne med efterfølgende skimmelangreb. Opvaske- og vaskemaskiner bør være opstillet på en drypbakke. Taphaner til køkkenmaskiner skal forsynes med kontraventil. Ved fremtidigt salg anbefales det, at der foretages en egentlig El- og VVS-gennemgang af autoriseret installatør, med henblik på at undgå ovenstående fejl og mangler. Side 19 af 21

20 Prioriteringsliste Prioriteringslisten angiver de første 5 arbejder som skønnes mest nødvendige at udføre i prioriteret rækkefølge for at opretholde en teknisk tilstand på de enkelte bygningsdele og installationer, og forlænge bygningens levetid mest muligt. Prioritet Løbenr. og post Renoveringsår Beløb Altaner 2014 kr Tagdækning, inddækninger m.m kr Affaldsskakte 2014 kr Trapper / lyskasser 2014 kr Ventilation 2014 kr Sum kr Side 20 af 21

21 Drift og vedligeholdelse samt renoveringsarbejder - 10 år Bygningsdel Genopretning i 2014 Årligt budgetterede vedligeholdelsesudgifter Fundamenter / facade 1.1. fundamenter / sokkel Facader Trapper / lyskasser 3.000, Altaner , Vinduer og døre 2.1. Vinduer / døre Tag 3.1. Tagdækning, inddækninger m.m , Kælder 4.1. Kælder Trappe 5.1. Hovedtrapper Elevator Installationer 6.1. Varme , Vand Ventilation , Afløb Affaldsskakte , Generelt for foreninger 7.1. Lejligheder Stillads/lift , Sum , Uforudsete udgifter (15 %) , Rådgiverhonorar (12 %) , Sammenlagt , Side 21 af 21

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus Erik Eriksens gade 7-11 2300 København S Vedligeholdelsesplanen er et værktøj, der hjælper bestyrelsen med at varetage opgaven med at sikre foreningens største

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V.

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Tilstandsvurdering - Vedligeholdelsesplan September 2014

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Øresund Strandpark, Etape 3

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Øresund Strandpark, Etape 3 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Øresund Strandpark, Etape 3 Ejendomsnummer: 108 303, d.04.03.2014 Øresund Parkvej 14-21, 2300 København S. Københavns Kommune Matrikel: 4522, Sundbyøster, København Vedligeholdelsesplanen

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan Trio Arkitekter A/S Nyvej 16C, 1. sal 1851 Frederiksberg C Tlf.: 33 15 15 20 mail@trioarkitekter.dk www.trioarkitekter.dk CVR-nr.: 25896947 10 års vedligeholdelsesplan AB Skovåsen - Skovåsen 1-27 4060

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN

BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN BLOMMEGRENEN, ODENSE SØ. Rapportdato: 10.02.2012 Side 2/20 EJENDOMMENS BELIGGENHED Ejendommen er Blommegrenen 145-165 og Stammen 30-34, Odense

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø TILSTANDSVURDERING med drifts- og vedligeholdelsesplan OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Sjælland Islands Brygge 43 2300 København S CVR: DK 7016 9916 Udarbejdet af: Stefan T. Nielsen Tlf. 7021 7260 Mobil

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Højenhald 7. februar 2012 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Rapportens

Læs mere

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Strandholmhus 08/2015 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere