Kaj Birksted in memoriam

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kaj Birksted in memoriam"

Transkript

1 Kaj Birksted in memoriam

2 Gennem mange år har der i brede kredse inden for det danske flyvevåben været et ønske om at kunne hædre en af dansk militær flyvnings ubestridt største personligheder og samtidig den danske pilot, der har opnået de mest bemærkelsesværdige resultater under kamp, nemlig oberst Kaj Birksted. Ønsket om at hædre Kaj Birksteds minde er kun til en vis grad baseret på hans indsats i kampen mod Nazi-Tyskland under Anden Verdenskrig, hvor han opnåede status som flyver-es med følgende officielle tal for hans luftsejre: 10½ nedskudte, ½ sandsynligvis Kaj Birksted-busten Kaj Birksted in memoriam nedskudt og 5 beskadigede. Dette gjorde ham til den hidtil eneste danske krigsflyver af internationalt format. Ønsket hviler i højere grad på det faktum, at det efter krigen var Kaj Birksted, der - i kraft af sine evner som leder og organisator og med grundlag i sine store praktiske erfaringer som kamppilot og som aktiv deltager i planlægning og styring af de allieredes indsats i luftkrigen - var den egentlige drivkraft bag de første års vanskelige opbygning at det nye danske flyvevåben. Alle var enige om, at den hæder, der skulle vises Kaj Birksted, burde være blevet ham til del, mens han endnu levede. Der er flere grunde til, at er udgivet af Flyvevåbnets Historiske Samling i anledning af afsløringen af busten af oberst Kaj Birksted på Danmarks Flymuseum den 2. marts Tekstforfattere er major, cand.phil Paul E. Ancker og Bent Aalbæk-Nielsen. Fotos fra afsløringsceremonien: Julie Møller Sloth, J.D.G. Jensen og Bent Aalbæk-Nielsen Øvrige fotos er stillet til rådighed af Paul E. Ancker Flyvevåbnets Historiske Samling 2009 Redaktion og Layout: Bent Aalbæk-Nielsen Tryk: Forsvarets Trykkeri, Karup. Tilblivelsen Kaj Birksted som Flyverløjtnant I (R) i

3 det ikke blev tilfældet. Først og fremmest skyldes det en beklagelig rivalisering i Flyvevåbnets topledelse gennem de første år efter krigen. Senere har årsagen nok i nogen grad været usikkerhed om, i hvilken form og ved hvilken konkret lejlighed, man kunne vise Kaj Birksted den hæder, som han fortjener. Lejligheden bød sig i forbindelse med, at det ved det seneste forsvarsforlig blev besluttet at flytte Forsvarskommandoen fra Vedbæk til Holmen i København. Det betød, at man skulle i gang med en fuldstændig ny indretning af Forsvarskommandoens bygningsmæssige faciliteter og herunder et antal konferenceværelser, som man besluttede at navngive efter personer, som har haft stor betydning for dansk forsvar. Et helt selvfølgeligt emne var her Kaj Birksted, og i den forbindelse opstod den tanke op, at man til udsmykning af dette lokale kunne få fremstillet en buste af Kaj Birksted. På samme tid var man i Flyvertaktisk Kommando gået ind for etablering af et Flyvevåbenmuseum i tilknytning til Dansk Veteranfly Museum (det, der nu hedder Danmarks Flymuseum ) i lufthavnen i Stauning. I den forbindelse stod det hurtigt klart, at en buste af Kaj Birksted ville kunne indgå som et værdifuldt led i museets præsentation af det danske flyvevåbens historie. Med disse to formål i tankerne blev der derfor nedsat en projektgruppe, som fik til opgave at få fremstillet en buste i to eksemplarer. Projektgruppen fik følgende sammensætning: Major Palle Mikkelsen (FTK, formand) Major, cand.phil. Paul E. Ancker (DIAS, koordinator) SSG Lars Søe-Jensen (FHS) CSG Karl Boysen (FKO) Oberstløjtnant Erik Lund (ex FLV) Oberstløjtnant Frode Sveistrup (ex FLV) Indledningsvis etablerede projektgruppen kontakt til oberst Birksteds familie, der er bosat i London. Familien består af fru Sonia Birksted og sønnen Ian Birksted, som begge erklærede sig positive overfor initiativet. Næste skridt var at finde frem til en kunstner, som på samme tid opfyldte de kunstneriske forudsætninger, og som ville kunne accepteres af familien. Valget faldt enstemmigt på den færøske billedhugger Hans Pauli Olsen, som allerede havde udført et antal bemærkelsesværdige arbejder, herunder en buste af Dronning Margrethe, som var Statsministeriets gave til Majestæten i anledning af 25-års jubilæet som regent. Projektgruppen 3

4 Billedhugger Hans Pauli Olsen gang med at fremstille forskellige forslag til bustens udformning. Dette arbejde blev løbende fulgt af projektgruppen, som til sidst og i samarbejde med fru Sonia Birksted udvalgte den endelige figur. Denne blev derefter støbt i bronze i to eksemplarer på Skulpturstøberiet i Svendborg, mens soklerne er fremstillet på Maskinfabrikken KOFA i Køge. Inskriptionen er udført af Schannong-Stenhuggeri i København, der også har stået for udformningen af de granitsten af norsk granit, der udfylder og giver perspektiv i udskæringen for neden på soklerne. Projektet er støttet med donationer eller på anden måde af følgende: H.E. Christensens Legat v/ fhv. lufthavnschef H.E. Christensen Firmaet JATOP, Bjerringbro På grundlag af et antal billeder og fotografier af Kaj Birksted gik Hans Pauli Olsen i 4 Maskinfabrikken KOFA, Køge

5 Afsløringen Afsløringen af det færdige kunstværk fandt sted på oberst Kaj Birksteds fødselsdato den 2. marts 2009 i Flyvevåbenmuseet i Lufthavnen i Stauning under festlige former og i overværelse af et stort antal indbudte gæster. Blandt dem var to norske piloter, hvoraf den ene, generalløjtnant Wilhelm Mohr, havde fløjet sammen med Kaj Birksted i England. Generalløjtnant Mohr blev senere chef for det norske flyvevåben, mens hans ledsager, generalløjtnant Alf Granviken, blev chef for den norske forsvarsstab. Ved afsløringsceremonien på Danmarks Flymuseum blev der budt velkommen af Chefen for FTK, GM Stig Østergaard Nielsen (billedet herover), hvorefter Projektgruppens formand, MJ Palle Mikkelsen gjorde rede for monumentets tilblivelse. Hovedtaler ved afsløringen var medlem af Projektgruppen, major, cand.phil. Paul E. Ancker, som indledte med at sige: Vi er i dag samlet her for at hædre mindet om Danmarks eneste flyver-es og vores eneste krigsflyver af internationalt format, Kaj Birksted. Derefter gav han en beretning om Kaj Birksteds liv og levned og naturligvis med særlig vægt på hans indsats ved genopbygningen af det danske flyvevåben efter krigen. (En mere detaljeret beretning fra Paul E. Anckers hånd kan ses fra side 8). 5

6 Paul E. Ancker sluttede sin tale med ordene: Kaj Birksted efterlod sig sin hustru, Sonia Birksted, og sin søn Ian Birksted. Familien har kontinuerligt været medinddraget både i valg af kunstner og i valg af model til den buste, som vi i dag skal af- sløre. Det har derfor også været Projektgruppens indstilling, at familien skulle have været til stede i dag, men desværre er Sonia Birksted for tiden sygemeldt efter en hospi-talsindlæggelse i London, hvilket vi naturligvis dybt beklager. Selve afsløringen blev foretaget af GM Stig Østergaard Nielsen og en af hædersgæsterne, den tidligere chef for det norske flyvevåben, GL Wilhelm Mohr, der under krigen fløj sammen med Kaj Birksted i England. På billedet herunder ses fra venstre den tidligere chef for den norske Forsvarsstab, GL Alf Granviken, GL Wilhelm Mohr, billedhugger Hans Pauli Olsen og GM Stig Østergaard Nielsen. 6

7 Herover: Et udsnit af de mange gæster ved afsløringen af busten i Flyvevåbnets Museum, der indgår som en del af Danmarks Flymuseum. T.v.: De to norske gæster, GL Wilhelm Mohr og GL Alf Granviken i samtale med stabschefen i FTK, BG M.A.L.T Nielsen. T.h.: Blandt gæsterne sås også fhv. chef for Billund Lufthavn, H.E. Christensen, som er blandt sponsorerne. 7

8 Oberst Kaj Birksted Det danske flyver-es Et af Projektgruppens første tiltag var at anmode major, cand.phil. Paul E. Ancker om at udarbejde en redegørelse for oberst Kaj Birksteds baggrund og hele forløbet omkring hans indsats i forbindelse med etableringen af det nye danske flyvevåben efter besættelsen. Det følgende er den redegørelse, som Paul E. Ancker leverede til Projektgruppen: Ved Danmarks befrielse den 5. maj 1945 var situationen den, at alt materiel var gået tabt enten ved sabotage eller ved afståelse til den tyske Værnemagt. Personellet var spredt viden om, og en del havde i den mellemliggende tid fundet anden beskæftigelse. Endvidere var det rådige personels kvalifikationsniveau meget uensartet. Nogle få havde gjort krigen med på allieret side, medens andre til en vis grad havde holdt flyvningen ved lige ved Brigadens flyverstyrker i Sverige. Det store flertal havde dog ikke siddet i et motorfly efter besættelsen den 9. april Hertil kom, at den teknologiske udvikling havde medført krav til en lang række specialuddannelser, som ikke tidligere havde været praktiseret. Erfaringerne fra 2. Verdenskrig havde således bl.a. vist, at jagerstyrker ikke kunne anvendes optimalt uden at råde over et udbygget net af radarstationer, der kunne detektere de fjendtlige fly og lede egne enheder mod målene. Indstillingen i Hæren og Søværnet var generelt at etablere et samarbejde om anskaffelse af materiel og uddannelse af personel. Tilsyneladende var der også enighed om, at dette samarbejde på længere sigt skulle lede frem til dannelsen af et fælles "Flyvevaaben". Men hvorledes dette mere konkret skulle foregå, var der derimod betydelige meningsforskelle om. Frihedsregeringens forsvarsminister, Ole Bjørn Kraft, tog i denne situation personligt kontakt til den internationalt kendte danske krigsflyver Kaj Birksted, som endnu var ansat som oberstløjtnant i De Frie Norske Flyverstyrker. Birksted var umiddelbart efter 9. april 1940 flygtet ud af landet og havde meldt sig til kampene i Nordnorge. Han blev evakueret til England sammen med de norske styrker og havde i løbet af krigen vist sig som en fremragende jagerpilot og formationsfører. Kaj Birksted avancerede derfor til major og eskadrillechef for den norske 331 Squadron. Senere kom udnævnelsen til oberstløjtnant og "Wing Commander Flying" for den norske Wing på R.A.F. Station North"Weald, der bestod af 331- og 332 Squadron samt to engelske eskadriller. Kaj Birksted som oberstløjtnant i De Frie Norske Styrker i England i

9 Kong Haakon på besøg på R.A.F. station North Weald den 5. september 1942, hvor Kongen bl.a. dekorerede major Kaj Birksted med Krigskorset med Sværd. I foråret 1944 blev Birksted "head-hunted" til at indtræde i den allierede stab, der under Air Chief Marshal Sir T. Leigh-Mallory blev dannet for at forberede flyverstyrkernes indsats ved invasionen i Normandiet. Birksted fik efterfølgende ansvaret for planlægningen af dagjagernes operationer helt frem til marts 1945, hvorefter han som den eneste udlænding blev Wing Commander Flying for en R.A.F.Wing, der udelukkende bestod af engelske eskadriller. Denne wing, der var baseret på R.A.F. Station Bentwaters, bestod af fem eskadriller F-51 Mustang. Oberstløjtnant Birksted var højt dekoreret fra både norsk og britisk side, ligesom han var højt anskrevet i vide kredse i England. Dette gjaldt ikke mindst blandt de højere chefer i R.A.F. samt blandt norske militære og civile myndigheder, hvilket såvel officielle som personlige breve til Birksted beviser. Birksted havde i foråret 1944 rundet de 10 luftsejre og var på daværende tidspunkt blevet dekoreret med Destinguished Flying Cross (DFC), Det norske Krigskors m. Sværd, Krigsmedaljen, Destinguished Service Order (DSO) samt en række andre ordensdekorationer, hvoraf nogle blev overrakt af Kong Haakon personligt. Efter krigen modtog Birksted fra højeste sted i Eng- land "The Most Excellent Order of the British Empire" (OBE), hvor bestallingen var underskrevet af H.M. King George the Sixth med følgende dedikation: "...Liutenant Colonel Kaj Birksted, D.S.O., D.F.C., R.No.A.F. This officer has flown some 500 operational hours in command of a Norwegian Squadron and the Norwegian Spitfire Wing. Since March 1944, he has been responsible for advising the Air Officer Commanding No. 11 Group, and for planning the Group Fighter Cover and for escorts for all major air operations up to date, and has issued the necessary Executive Orders. The period covers the intensive Fighter operations in support of the invation of Normandy, Arnhem and the day to day "Cover" to R.A.F Bomber Command daylight attacks upon targets in Germany. His practical knowledge of Air Fighting and tactics, combined with his quick thinking, sound judgment and devotion to duty have been of invaluable service to the Air Officer Commanding, No. 11 Group... " Birksted havde efter sin hjemkomst til Danmark tænkt sig at fortsætte sin påbegyndte karriere inden for familieaktieselskabet "H.O. BIRKSTED A/S" i Næstved. Her havde han stået i lære og var blevet udlært efter at have bestået handelseksamen i Efterfølgende var han blevet ansat som forvalter i firmaet, indtil han mødte ved Søværnets Flyvevæsen i efteråret Nu lød tilbuddet på at efterfølge sin onkel (Hans-Axel Birksted) som di- 9

10 rektør, da denne ønskede at trække sig tilbage. Imidlertid lod Birksted sig friste af tilbuddet om at blive ansat som "Luftmilitær Rådgiver" for Forsvarsministeren og samtidig blive chef for et ministerielt "Kontor for luftmilitære Sager". Birksteds løn og ansættelsesforhold blev ordnet gennem Marineministeriet, hvor han pr. l. juli 1945 blev civilt ansat i en lønramme svarende til en dansk oberstløjtnant. Kaj Birksted gik omgående i gang med at få "Kontoret for luftmilitære Sager" til at fungere efter sin hensigt og begyndte med at anmode om at få tildelt personel til at bemande de forskellige funktioner, som naturligt ville komme under kontorets ressort. Der tilgik således to officerer af Hæren og to søofficerer, medens der tillige blev ansat et antal krigsflyvere, som fik rang af flyverløjtnanter II (R). Kontoret begyndte på denne måde at antage en størrelse, som overgik Krigsministeriets kontorer, hvorfor det ikke varede længe, før en "muldvarpe-bevægelse" rettet imod Birksted blev iværksat. Hærens kontorchefer i krigsministeriets 1., 3. og 5. kontor var især aktive for at få reduceret Birksteds indflydelse, inden den blev for stor. Medens Birksted i begyndelsen af oktober rejste til England i spidsen for en handelsdelegation for at gennemføre forhandlinger med Air Ministry om anskaffelse af materiel og uddannelse af personel, blev der således i Krigsministeriet smedet rænker, der senere manifesterede sig i et forslag om at nedlægge "Kontoret for luftmilitære Sager" og erstatte det med et udvalg, som skulle benævnes "Det luftmilitære Udvalg" (DLU). Derved ville Birksteds indflydelse være reduceret fra at være chef for et ministerielt kontor til at være formand for et ministerielt udvalg. Birksted vendte hjem fra rejsen til England med en række yderst fordelagtige aftaler med På billedet t.h. ses de tre majorer Wilhelm Mohr, Helge Mehre og Kaj Birksted på R.A.F. station North Weald den 14. september Og herunder starter Kaj Birksted i sin personlige Spitfire Mk.IX med kendingsbogstaverne KB. Tidspunkt og sted kan dermed fastslås til R.A.F. Station North Weald 1943/44, hvor Birksted var Wing Leader for den norske wing. 10

11 britiske myndigheder, hvilket ingen anden formentlig kunne have opnået. Det fremgår således af mødereferaterne, at Air Ministries chairman havde præsenteret Kaj Birksted for de øvrige mødedeltagere, og i denne forbindelse bl.a. fremhævet Birksteds indsats både i de frie norske styrker og i Air Chief Marshal T. Leigh-Mallorys Expeditionary Staff'. Det er derfor hævet over enhver tvivl, at den danske delegation blev mødt med en meget høj grad af good-will. Det eneste, som Air Ministry ikke kunne imødekomme, var salget af et antal skolemaskiner. Sagen var den, at R.A.F. selv manglede materiel til den grundlæggende flyveruddannelse, idet de fly, der blev benyttet under krigen, var stillet til rådighed på "Lend Lease Act" (Låne og Lejeloven af 11. marts 1941) og følgelig var blevet tilbageleveret til USA. I stedet placerede danske myndigheder en ordre på 15 KZ II-T hos firmaet Skandinavisk Aero Industri (SAl) til levering i forsommeren Uddannelsen af Kaj Birksted som civilt ansat embedsmand i Krigsministeriet med ansvarsområde som regeringens luftmilitære rådgiver bl.a. under de skandinaviske forsvarsforhandlinger både teknikere og flyvere kom i gang i løbet af efteråret 1945, og de første indkøbte fly af typen Percival Proctor blev afhentet i England i november samme år. Alt havde således fået en god start og var kommet i god gænge, da der blev udskrevet valg til Folketinget. Frihedsregeringen blev afløst af en Venstre-regering med Harald Petersen som forsvarsminister. Denne var parat til at lytte til Hærens repræsentanter, herunder kontorcheferne i Krigsministeriet, og pr. 1. december 1945 blev "Kontoret for luftmilitære Sager" nedlagt som ministerielt kontor og gjort til sekretariat for et tre-mands udvalg benævnt "Det luftmilitære Udvalg" bestående af oberstløjtnant K. Birksted (formand), oberst Tage Andersen (Hærens Flyvertropper) og kommandør Poul Scheibel (Søværnets Flyvevæsen). Ved det første møde i udvalget i begyndelsen af december var der stort set konsensus om at udnytte den ekspertise, der havde været samlet i "Kontoret for luftmilitære Sager" og basere "Det luftmilitære Udvalg"s (DLU's) virksomhed, herunder administration og sagsbehandling m.v. på de medarbejdere, som nu angiveligt indgik som sekretariat for udvalget. Imidlertid opstod der allerede ved det andet møde i DLU alvorlig tvivl om fortolkningen af de kundgørelser, som havde institueret nyordningen. Sagen var den, at Generalinspektøren for Hærens Flyvertropper, oberst T.P.A. Ørum, havde afløst Chefen for Hærens Flyvertropper, oberst Tage Andersen, som medlem af udvalget. Oberst Ørum hævdede, at da "Kontoret for luftmilitære Sager" var nedlagt som ministerielt kontor, kunne personellet ikke længere stå i nummer ved dette. Følgelig måtte Hærens personel nu høre under Generalinspektøren for Hærens Flyvertropper. Han agtede derfor at trække Hærens personel ud af sekretariatsfunktionen. Kommandør Scheibel svarede hertil, at uanset om Marinens personel rent administrativt hørte under et ministerielt kontor eller under Søværnets Flyvevæsen, ville han fortsat stille personellet til rådighed for udvalget. Hermed var kimen lagt til den strid, der kom til at præge eftertiden og DLU's muligheder for at fungere effektivt. Oberst Ørum, der ikke lagde skjul på, at han hadede Birksted, benyttede i den efterfølgende tid enhver lejlighed til at "spænde ben" og så mistillid til Birksteds dispositioner. Medens Birksted blev støttet meget stærkt både af kommandør Scheibel og af Marineministeriet, så forholdt det sig lige mod- 11

12 sat med hensyn til Krigsministeriet, hvor både kontorchefer og afdelingschefer lå under for oberst Ørums "korstog" mod Birksted. Ørums chikanerier tog under tiden helt groteske former, men i de fleste tilfælde viste det sig, at hans rænkespil strandede under vejs, hvilket kun bidrog til at gøre ham endnu mere hadsk og fjendtligt indstillet. Til trods for denne massive modstand fra Hærens side lykkedes det for Kaj Birksted at få opbygningen af flyverstyrkerne til at komme godt fra start. Allerede i løbet af foråret 1946 kunne man iværksætte den første flyveruddannelse på Avnø (Hold EK-1946) baseret på KZ II-T og et antal KZ VII. Instruktørerne var hovedsageligt hentet fra Søværnets Flyvevæsen, selvom oberst Tage Andersen var blevet udpeget som Chef for Flyveskolen i forbindelse med havende tjeneste som Chef for Hærens Flyvertropper. I løbet af sommeren blev "Forsvarskommissionen af 1946" nedsat, og det fremgik efterhånden med større og større tydelighed, at en endelig ordning af flyverstyrkerne måtte afvente Forsvarskommissionens betænkning. På et tidspunkt i efteråret 1946 opfandt oberst Ørum en ny måde at få mindsket Kaj Birksteds indflydelse, idet han via sine samarbejdspartnere i Krigsministeriet fik gennemført, at han selv og kommandør Scheibel udtrådte af DLU og blev erstattet af henholdsvis kaptajn H.J. Pagh og orlogskaptajn K. Ramberg. Dermed var niveauet endnu en gang blevet sænket, og Birksteds indflydelse blevet udvandet. Det blev de samme tre personer, der kom til at tegne flyverstyrkernes profil i Forsvarskommissionen, idet Birksted, Pagh og Ramberg kom til at indgå som "De luftmilitære Sagkyndige". I begyndelsen af 1947 havde Birksted fået nok. Nu havde han kæmpet mod uvilje og bagtalelser fra Hærens side i over et år og havde oplevet, hvorledes hans forslag hen ad vejen blev udvandet og mistænkeliggjort af Generalinspektøren for Hærens Flyvertropper. Han besluttede derfor i foråret 1947 at foreslå DLU nedlagt, idet han henholdt sig til sit oprindelige ansættelsesforhold, som "Forsvarsministerens luftmilitære Raadgiver". Desuden indgik han i Forsvarskommissionens mødeaktiviteter som formand for "De luftmilitære Sagkyndige". Det ville dog være forkert at påstå, at "De luftmilitære Sagkyndige" fik megen taletid i kommissionen. Tvært imod interesserede de folkevalgte politikere sig mere for værnepligtspørgsmålet og oprettelsen af et Hjemmeværn end for flyverstyrker12 Kaj Birksted som civil på inspektion på Holmen i juli 1945 ledsaget af orlogskaptajn S.E.B. Grønbech (i midten) og kaptajnløjtnant Jørn Ulrich. nes genopbygning. Helt grotesk blev det, da værnene skulle fremlægge en status for deres udvikling siden befrielsen i maj Ved denne lejlighed fik Hærens repræsentant (generalmajor E. Møller) lov at udbrede sig om bl.a. heste og hestepassere i 45 minutter, medens Marinen fik tildelt den halve tid og flyverstyrkerne blev spist af med nogle få bemærkninger. Resultatet af Birksteds initiativ i marts 1947 blev, at forsvarsminister Harald Petersen indkaldte værnscheferne til et møde, hvor de to militære ministerier ligeledes var repræsenteret. Direktøren for Krigsministeriet, oberst T.K. Thygesen, havde til mødet forberedt et forslag, som gik ud på at få institueret en foreløbig ordning, der dels tilgodeså, at det allerede gennemførte samarbejde mellem Hærens Flyvertropper og Søværnets Flyvevæsen vedrørende personel og materiel blev bevaret samtidig med, at der blev institueret en fælles ansvarlig myndighed til at forestå den fortsatte genopbygning. I løbet af sommeren blev der afholdt en række klarificerende møder mellem de to militære ministerier, og i slutningen af oktober var man nået så vidt, at der kun manglede enkelte justeringer. Imidlertid skete der det, at regeringen måtte udskrive valg og derefter træde tilbage den 4. november 1947 ved midnat. I erkendelsen af, at en øjeblikkelig handling var påkrævet, underskrev Harald Petersen i løbet af aftenen en kundgørelse, der instituerede en nyordning pr. 1. decem-

13 ber Ordningen gik ud på, at der blev etableret en kommandomyndighed benævnt "Hærens og Søværnets Flyverledelse", der herefter skulle forestå den fortsatte uddannelse af personel og administrere den allerede iværksatte anskaffelse af materiel. På grund af tidspres, havde direktøren for Krigsministeriet (oberst T.K. Thygesen) i den afgørende fase undladt at informere sin kollega, direktøren for Marineministeriet (viceadmiral A.H. Vedel), om den seneste udvikling og kundgørelsens underskrivelse, hvilket forårsagede et kontant opgør mellem de to direktører. Viceadmiralen følte, at han havde pådraget sig et problem overfor Søværnets Flyvevæsen, i og med at han ikke havde holdt chefen (kommandør Scheibel) underrettet om ordningens nært forestående indførelse. At oberst T.P.A. Ørum samtidig af ministeren var blevet udpeget til chef for den nye kommandomyndighed, gjorde ikke problemet mindre. Viceadmiralen forsøgte at afbøde skaden ved at afsende en tilbagedateret orienteringsskrivelse til Søværnets Flyvevæsen, men dette forhindrede ikke, at kommandør Poul Scheibel i sagens anledning tog sin afsked. I stedet blev kommandørkaptajn Erik Rasmussen udnævnt til chef for Søværnets Flyvevæsen. Som nævnt havde Birksted allerede iværksat en række materielanskaffelser, hvoraf størsteparten allerede var modtaget i løbet af 1946/47. Dette gjaldt således KZ II-T, KZ III, Harvard. Oxford, Sea Otter og Catalina. I løbet af første kvartal af 1948 blev der tillige leveret et antal af de bestilte Supermarine Spitfire Mk.IXe, der dels indgik i en særlig Spitfire Flight i Kastrup Syd, dels tilgik Hærens Flyvertropper (5. Eskadrille) i Karup. Møderne i Forsvarskommissionen blev i den følgende tid suspenderet på grund af den udenrigspolitiske situation, som Danmark måtte forholde sig til. I sin egenskab af "Forsvarsministerens luftmilitære Raadgiver", blev Kaj Birksted dog hurtigt engageret i de skandinaviske forsvarsforhandlinger som ledsager for forsvarsminister Rasmus Hansen, viceadmiral A.H. Vedel og generalmajor E. Møller. Disse forhandlinger blev på skift henlagt til de tre deltagerlande, men snart viste det sig håbløst at forene Sveriges holdning med Danmarks og Norges militære situation. Da de skandinaviske forsvarsforhandlinger således havde vist sig ufremkommelige, vendte Danmark blikket mod andre himmelstrøg, og den 4. april 1949 fulgte Danmark det norske eksempel og underskrev "Den Nordatlantiske Traktat". Hermed var der sat en fast kurs i forsvarspolitisk henseende, og det varede ikke længe, før møderne i Forsvarskommissionen af 1946 blev genoptaget. Der fulgte nu en hektisk tid, hvor Forsvarskommissionen tilstræbte at fastlægge en fremtidig organisationsform for Forsvaret. Imidlertid blev det forslag til lov om en ny forsvarsordning, som blev fremlagt året senere, ikke så gennemarbejdet, som man havde kunnet forvente, og for flyverstyrkernes vedkommende blev alt for meget overladt til konkretisering og nærmere udarbejdelse i implementeringsfasen. Med vedtagelsen af Lov Nr. 242 af 27. maj 1950 fastslås det, at det danske forsvar udgøres af en hær, et søværn og et flyvevåben, og det er med hjemmel i denne lov, at Flyvevåbnet den 1. oktober 1950 blev oprettet som selvstændigt værn. Imidlertid skete der i implementeringsfasen det, at Krigsministeriet så bort fra det organisationsforslag, som var udarbejdet af "De luftmilitære Sagkyndige" i Forsvarskommissionen. Dette forslag var bl.a. baseret på en enstrenget kommandostruktur, der gjorde Chefen for Flyverstaben til chef for de operative styrker. For at forstå dette bør man huske på de stærkt begrænsede personelmæssige ressourcer. Der var ikke kvalificeret mandskab til at oprette flere hovedkvarterer og kommandomyndigheder end absolut påkrævet. Endvidere må man dvæle lidt ved det faktum, at det antal eskadriller, som man i de foreløbige planer opererede med, var begrænset til fire: 1. Luftflotille udrustet med PBY-5A Catalina, 2. Luftflotille udrustet med Sea Otter og Oxford, 3. Luftflotille i Kastrup udrustet med Spitfire Mk.IXe og Mk.XI og 5. Eskadrille på Karup udrustet med Spitfire Mk.IXe. Her overfor bør ses Kaj Birksteds tjenestestilling på R.A.F. Station Bentwaters, hvor han blev betroet ansvaret som Wing Commander Flying for fem eskadriller F-51 Mustang. Som det vil fremgå, var hele det danske flyvevåben altså mindre end denne ene R.A.F. Wing. I stedet for at følge "De luftmilitære Sagkyndige"s indstilling opfandt Krigsministeriet imidlertid en organisationsform, der mindede om Hærens, idet man indføjede to kommandomyndigheder i systemet henholdsvis øst og vest for Storebælt. I overensstemmelse med Hærens terminologi blev disse myndigheder benævnt henholdsvis Østre- og Vestre Flyvebasiskommando - ganske svarende til Hærens traditionelle opdeling i Østre- og Vestre Landsdelskommando. Dette faktum forkvaklede fra første færd hele Flyvevåbnets udvikling. 13

14 Havde Birksted stået i front med ansvaret, var det blevet et velfungerende værn med model efter R.A.F. Som det nu kom til at gå, blev det et lallende foretagende uden flyvedisciplin og uden konkrete målsætninger. Resultatet er velkendt: inden for en femårig periode indtraf mere end 70 totalhavarier, hvorved 54 flyvere og flyvende besætningsmedlemmer mistede livet. Oberst Kaj Birksted på vej til Korea i På det tidspunkt var der kun syet et antal prototyper til en Flyvevåben-uniform. Derfor er Birksted iklædt en meget ejendommelig kombination: Selve uniformen er en R.A.F jakkeuniform. Gradstegnet er for en norsk oberstløjtnant. Flyvervingen er Kaj Birksteds oprindelige fra Søværnet, og den er anbragt på venstre side som i R.A.F. Endelig en kasketten engelsk, men med Hærens huemærker. 14 Kaj Birksted, der pr. 1. oktober 1950 blev udnævnt til oberstløjtnant og pr. 3. oktober s.a. til oberst, blev ansat som Chef for Flyverstaben. Oberst Birksted forsøgte fra første færd at overbevise sine omgivelser om, at udviklingen gik i en uheldig retning, men han kunne ingen vegne komme, fordi der sad officerer af Hæren alle vegne omkring ham. Chefen for Flyvevåbnet, generalmajor C.C.J. Førslev, var hærofficer, og det samme var de to oberster, der beklædte stillingerne som chefer for henholdsvis Østre- og Vestre Flyvebasiskommando. Forbindelsen til Krigsministeriets kontorchefer er tidligere beskrevet, og holdningen havde ikke ændret sig, fordi ministeriet havde skiftet navn til Forsvarsministeriet. Flyvevåbnet blev indtil videre administreret i henhold til Hærens regler og bestemmelser. Oberst Birksted var med andre ord blevet afsporet på en "administrativ holdeplads", hvor man fik tiden til gå med at bytte papirer en gang imellem. -Danmarks eneste "Fighter Ace" var blevet "papir-tiger". Flyverstaben var indledningsvis blevet etableret i Bygning 3 (Hovedbygningen) på Værløse, men hverken faciliteter eller pladsforhold var her til stede i tilstrækkeligt omfang til at opbygge en værnsstab. Oberst Birksted havde derfor udvirket, at man erhvervede rigmandsvillaen "Henriksholm" i Vedbæk, hvor man i løbet af den følgende tid blev etableret og opdelt i tre afdelinger samt en økonomisektion. Den situation, der herskede på ledelsesniveau, måtte naturligvis få Birksted til at overveje sine muligheder. I første instans førte en personlig samtale med forsvarsminister Rasmus Hansen til, at Birksted foreløbig blev optaget på "NATO Defence College" i Frankrig. Dette kursus, der blev afviklet i Paris, tog sin begyndelse i forsommeren 1952 og varede til medio februar Medens oberst Birksted endnu var knyttet til "NATO Defence College", fandt han anledning til at ansøge om tilladelse til at besøge de amerikanske luftstyrker i "4th ATAF" efter årsskiftet, og han foreslog selv besøget afviklet en uge efter afslutningen af uddannelsen ved "NATO Defence College", hvilket vil sige fra medio februar 1953 og en uge frem. Anmodningen blev fremsat gennem Air Chief Marshal Sir Hugh W.L. Saunders, der på daværende

15 tidspunkt forrettede tjeneste som Air Deputy ved general Lauris Norstads hovedkvarter i Fontainebleau. Der indgår i denne forbindelse et brev fra Saunders til Birksted med kopi af indstillingen til Lauris Norstad, hvoraf det bl.a. fremgår, hvilket program man kunne tænke sig at gennemføre i løbet af et fem dages ophold. Næst efter et besøg ved "4th ATAF's" hovedkvarter på Ramstein AFB foreslås det, at Birksted skulle bruge to dage til at besøge to forskellige amerikanske Fighter/Bomber Wings og endelig tilbringe de sidste par dage ved "HQ, Allied Airforces Central Europe" i Fontainebleau. Headqarters, No.11Group, Royal Air Force, UXBRIDGE, Middlesex. My dear Birksted. 27th November 1943 I was delighted to see that His Majesty the King has been graciously pleased to award you the Distinguished Service Order. Please accept my heartiest congratulations on your very well earned honour. I know no one who deserve it more than you Efter Birksteds hjemkomst i slutningen af februar 1953, viste det sig, at Førslev havde foretaget en række dispositioner, som var ubetydelige og nærmest latterlige. Han havde bl.a. rundsendt en skrivelse, hvor han indskærpede officerskorpset, at de skulle optræde reglementeret klædt med sorte sokker. Derimod var der ikke taget initiativ overfor myndighederne i Jylland til at få standset den vilkårlige afvikling af flyvningen. De fatale ulykker med jetfly, der indtraf i den kommende tid, satte hurtigt sine spor i medierne, og efterhånden blev det en varm kartoffel for Rasmus Hansen personligt, fordi oppositionen begyndte at stille spørgsmål til Forsvarsministeren. Havde ministeren på daværende tidspunkt taget konsekvensen af situationen ved eksempelvis at fyre Førslev og udnævne Birksted til generalmajor og chef for Flyvevåbnet, så var problemerne formentlig blevet løst her og nu. Det ville ikke have taget Birksted lang tid at besøge de tre eskadriller i Jylland: 723 udrustet med henholdsvis Meteor Mk.IV og Mk.VII, 724 udrustet med Mk.VIII samt Eskadrille 725 udrustet med F-84 E. Imidlertid valgte ministeren (læs ministeriet) en helt anden løsning ved at hidkalde ekspertise fra udlandet, som bestemt var fagligt velkvalificeret - men ikke bedre end Birksted. Air Chief Marshal Hugh Saunders, der kom fra den omhandlede stilling i SHAPE, blev den 7. juli 1954 ansat som rådgiver for generalmajor Førslev. Birksted havde kendt Hugh Saunders allerede fra krigens tid, dengang Saunders var Air Marshal og chef for 11 Group. Der findes i de rådige arkivalier et antal personlige breve fra Saunders og Air Chief Marshal T. Leigh-Mallory fra denne periode. Eksempelvis dette: Best wishes Yours sincerely Hugh Saunders Efterhånden som de mange flyveulykker gjorde situationen mere og mere speget for ministeren og ministeriet, forsøgte man fra ministerielt niveau at redde situationen. Planen gik ud på at bytte "gårde", forstået på den måde, at oberst Tage Andersen skulle hentes til Sjælland som chef for Flyverstaben, medens oberst Birksted skulle "arve" stillingen i Jylland som chef for Vestre Flyvebasiskommando. Dette var et smart træk af kontorcheferne i Forsvarsministeriet, idet Birksted samtidig ville blive gjort ansvarlig for flyveulykkerne. Birksted opfattede straks fælden og konstaterede inden længe, at hans forgænger i embedet havde omgivet sig med en stab af gamle "militærflyvere" fra før krigen, som kun havde fløjet ganske få timer i nyere tid. Til gengæld var eskadrillecheferne unge løjtnanter, der netop havde gennemgået Flyvevåbnets Officersskole i Rungsted af seks måneders varighed, og som kun havde begrænset kendskab til det flyvende materiel, de var blevet sat til at forvalte. Afviklingen af flyvetræningen fik derved tilfældighedernes præg, og undertiden blev der begået fejl, som fik katastrofale følger. Hertil kom det meget kedelige, at Birksted yderlige kunne konstatere, at der internt mellem de menige flyvere, der fløj Meteor, og de piloter, som fløj F-84, herskede et dårligt klima. De piloter, som var uddannede under hjemlige forhold, havde i England gennemgået et omskolingskursus til Meteor og havde her 15

16 mødt et Royal Air Force i fred. Her havde man forståeligt nok taget noget lettere pa flyvedisciplinen, end tilfældet havde været under krigen, hvor det gjaldt enten "ham eller mig". F- 84 piloterne var til gengæld uddannet i USA, hvor uddannelsen afsluttedes med Skydeskolen på Luke AB. Dette var for de amerikanske piloter sidste uddannelsessted inden udsendelsen til Korea. Der var derfor indlagt megen alvor og realisme i gunnery-træningen på Luke. Det må på denne baggrund være fuldt forståeligt, at oberst Birksted i 1954 fandt forholdene ved jagereskadrillerne - ikke mindst den flyvesikkerhedsmæssige situation - fuldstændig uantagelige og derfor søgte sin afsked. Tingene havde udviklet sig således, at flyulykker var blevet en dagligdags foreteelse, og inden længe ville de "flinke" kontorchefer i Forsvarsministeriet vide at skyde skylden på Birksted. Det ville blive påpeget, at han som operativ chef havde svigtet sit ansvar. Han havde ikke magtet opgaven, hverken som chef for Flyverstaben eller som chef for Vestre Flyvebasiskommando. Oberst Birksted har selv i et brev til senere forsvarsminister Poul Hansen fremstillet sagen således: "... Som det vil være Dem bekendt fra tidligere korrespondance og samtaler, søgte jeg i 1954 min afsked, fordi forholdene i Flyvevåbnet havde udviklet sig således, at jeg anså dette for tjenstligt ønskeligt. Jeg kom i stedet til tjeneste ved SHAPE, fordi daværende forsvarsminister Rasmus Hansen meddelte mig, at forholdet havde været drøftet i Regeringen og med formændene for de øvrige demokratiske partier. Det var efterfølgende blevet pålagt ham på Statsministerens, regeringens og parti- formændenes vegne at henstille til mig om at trække min afskedsansøgning tilbage, og først efter en tjenesteperiode ved SHAPE træffe endelig afgørelse derom, idet jeg da ville kunne påregne at blive meddelt afsked på en for mig fordelagtig måde... Den 1. september 1954 mødte oberst Birksted ved SHAPE, hvor han indledningsvis blev ansat som "Project Officer" vedrørende "Air Policy" (luftrummets udnyttelse) direkte under "The Air Deputy" (SHAPE). Sagsområdet omfattede bl.a. koordination af den internationale militære lufttrafik med de nationale civile myndigheder. Ret hurtigt blev oberst Birksted udpeget til at være SHAPE's officielle repræsentant i "The Committee for European Air Space Coordination" (CEAC), og på denne måde kom han til at repræsentere The Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) på et af de mest vitale fredstidsområder for SHAPE. Herudover blev Birksted inddraget i standardisering af procedurer for anvendelsen af civile fly i krigstid og var bl.a. rådgiver for den pågældende Sub Committee: "Civil Aviation Plannning Committee" (CAPC). Denne komite havde bl.a. til opgave at udarbejde forholdsordrer for de civile luftkaptajner samt at deltage i NATO-øvelser under betegnelsen "BOCCA" (Board for Coordination of Civil Aviation). En samtidig karakteristik af oberst Birksted udarbejdet af "The Danish National Military Representative" til SHAPE, dateret den 31. maj 1956, lyder som følger: "... Colonel Birksted has always performed his duties in a most exemplary manner. He has an amazing grasp of the fundamental principles for the employment of air power which, combined with his intimate knowledge of European Forces and conditions, make him particulary suitable for staff assignment in a headquarters of this type. Colonel Birksted is conscientious and meticulous in his investigation of any subject. His innate ability to assess a situation and make rapid and logical analysis leading to a sound recommendation has been evidenced on many occasions. Colonel Birksted is well versed in staff procedure and has an accurate feel for politico-military aspects of any problem. 16

17 Colonel Birksted's reputation within the Office of the Air Deputy, where he is frequently consulted by General Norstad, is of the highest order. He can always be relied upon to give objective and unbiased recommendations and, while he is not reluctant to accept the decisions of superiors, he is never hesitant to put forward his beliefs, although they may vary from the accepted procedure, in a logical and forceful manner. He has an inquisitive nature which impells him to a natural interest in almost any subject. His engaging personality enables him to mingle well with officers of all services and nationalities. He is a valuable asset to the SHAPE staff and a distinct credit to the military force of his nation... " Det fremgår af materialet, at der har eksisteret stærke personlige bånd mellem SA- CEUR, general Lauris Norstad, og oberst Kaj Birksted, samt at de privat er kommet sammen. General Norstad var af skandinavisk oprindelse, idet hans forfædre var udvandret fra Norge for et par slægtled siden. Birksted var norsk gift og havde i øvrigt en masse relationer til de norske flyvere, som han havde været sammen med i England. Nu var flere af dem tjenstgørende i AFNORTH i Kolsås. Oberst Birksted fik forlænget sin tjeneste ved SHAPE indtil sommeren 1960, hvor han efter eget ønske tog sin afsked til fordel for en stilling som medlem af "The International Staff' i den civile del af NATO. Her blev Birksted udpeget som organisationens rådgiver for CEAC (The Committee for European Airspace Coordination). Således kom han fortsat til at beskæftige sig med Air Defence (luftforsvar) og luftrummets udnyttelse af civi- le operatører, på tilsvarende måde som han havde gjort under sin forudgående tjeneste ved SHAPE, hvor han bl.a. havde været ansvarlig for udarbejdelsen af en fem års Air Defence Requirement Plan. Dette ansættelsesforhold ved NATO s civile hovedkvarter bevarede Kaj Birksted indtil 1980, hvor han som 65-årig tog sin afsked og tog fast ophold i London. Her besøgte forfatteren familien Birksted flere gange for at samle materiale til udgivelsen af et festskrift i anledning af Birksteds 70-årsdag den 2. marts På vej til Korea i 1951 mødtes Kaj Birksted i Frankfurt med bl.a. den øverstkommanderende for de allieredes luftstyrker i Europa, den amerikanske generalløjtnant Laurits Norstad. Her ses fra venstre: stabschef, GM T.H. Landon, OB Kaj Birksted, GL Laurits Norstad og adjudant for Birksted, KL Jørgen Brodersen. 17 "

18 Efterskrift Som det vil fremgå af nærværende udredning, var Kaj Birksted en ener, der - ikke alene af statur, men også på andre måder - mindede utroligt meget om Charles Lindbergh. Birksted nedtonede altid egne bedrifter og egen indsats. Han undgik helst opmærksomhed og store presseopbud centreret omkring sin egen person og pegede i stedet pa fællesskabet. Med sine ti luftsejre er oberst Kaj Birksted utvivlsomt den ypperste jagerflyver, Danmark har fostret. Samtidig er han formentlig en af de bedste begavelser, der har været tjenstgørende i de danske flyverstyrker. De citerede udtalelser fra hans tjenestesteder i udlandet taler i denne forbindelse for sig selv. Kaj Birksted blev født på Frederiksberg i 1915, men kort tid efter l. Verdenskrigs afslutning i 1919 flyttede familien til USA, hvor faderen drev forretning indtil Kaj Birksted kom dermed til at gå i skole i Boston i ca. otte ar, og det kan heraf udledes, at Birksted i en tidlig alder var tosproget. Dette forhold gjorde, at han allerede under kampene i Nordnorge fik en stilling som tolk, og det gav ham senere en særstilling i relation til hans omgangskreds i de frie norske styrker og til de højere chefer i R.A.F. Kaj Birksteds indsats og resultater sammenholdt med det forhold, at han beherskede engelsk til fuldkommenhed, må havde været tungtvejende årsager til, at Air Chief Marshal, Sir T. Leigh- Mallory i marts 1944 valgte Birksted til at indgå i "The Allied Expeditionary Staff som planlægger af dagjageroperationerne i forbindelse med forberedelserne til invasionen i Normandiet. Han forrettede herefter tjeneste ved dette hovedkvarter indtil marts 1945, hvor han som den eneste udlænding blev Wing Commander Flying for en R.A.F. Wing, der udelukkende bestod af engelske eskadriller. Der eksisterede fra begyndelsen en kommunikationskløft mellem Birksted og de stabsofficerer, der havde tilbragt krigstiden i det hjemlige. For dem var ordet "farlig" forbundet med at træde i en bananskræl eller at springe af en sporvogn i fart. For Birksted og de øvrige krigsflyvere var ordet "farlig" forbundet med sønderskudte fly, brændende vrag og sørgende enker. For Hærens officerer var tæpper og lagner værdigenstande, medens biler nærmest var klenodier. For Birksted og krigsflyverne var bilen et nyttigt transportmiddel. Man talte simpelthen forbi hinanden! Når Birksted i særlig grad blev lagt for had af oberst T.P.A. Ørum, kunne dette meget vel hænge sammen med forskellen på de pågældendes held til at manifestere sig i kampen for Danmark. Birksted var som flyverløjtnant I (R) flygtet til England i april 1940 og kom hjem efter befrielsen den 5. maj 1945 med ti luftsejre og som oberstløjtnant i de frie norske styrker. 18

19 Birksted og Wilhelm Mohr på R.A.F. Station Skeabrae på Orkneyøerne vinteren 1941/42. Ørum havde forsøgt at komme til England på en amatøragtig måde og var blevet arresteret i Berlin. Sammen med to af sine hjælpere måtte han tilbringe tre år i Vestre Fængsel, før han under et hospitalsophold blev befriet af en gruppe fra Modstandsbevægelsen. Ørum kom herefter til Sverige, hvor han blev mødt med foragt af Chefen for Brigaden, der bl.a. udtalte, at han ikke ville associere med en straffet person! Samtidig har en undersøgelse godtgjort, at oberst Ørums nedbrydende virksomhed i relation til DLU til en vis grad var meningsdannende for Krigsministeriets kontorchefer samt til dels for forsvarsminister Harald Petersen. Denne kom privat sammen med Ørums svigerfar, der var et fremtrædende medlem af partiet Venstre i Frederikssund. Det er i øvrigt værd at bemærke, at Birksted var den eneste aktør uden for politikernes rækker, der gennem hele perioden fra 1945 til 1950 bidrog offentligt til at placere flyverstyrkerne i den militærpolitiske debat. Birksteds foredragsvirksomhed, der er detaljeret beskrevet i dagspressen, er således både omfattende og enestående for perioden. Tilsvarende foreligger der et meget betydeligt antal interviews med Kaj Birksted såvel i dagspressen som i ugepressen. Endvidere har enkelte fagtidsskrifter bragt større og mere omfattende interviews med Birksted. Det er karakteristisk, at dagspressen nævner en række politikere som tilhørere og debattører ved Birksteds foredrag, medens generalerne og de militære stabe kun undtagelsesvis lod sig repræsentere ved sådanne lejligheder. Der kan således ikke herske tvivl om, at Kaj Birksteds mundtlige og skriftlige bidrag til den forsvarspolitiske debat i betydelig grad har bidraget til meningsdannelsen hos de politiske beslutningstagere under de løbende forhandlinger om Danmarks alliancepolitik og om Flyvevåbnets oprettelse som selvstændigt værn. Paul E. Ancker 19

20 20 Kaj Birksted foran en Spitfire Mk IX på Flyvestation Bodø i Norge i anledning af 331 Squadron s 40-års jubilæum i 1981.

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES)

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) Præsentation af Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) FLV har seks Wing Reserves Reserven i Flyvevåbnet er organiseret i syv Wings Reserves, som matcher moderwings: FW SKP, HW KAR, ATW AAL, ACW,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: A HK/Stat som mandatar for, B og (advokat Mette Østergaard) C mod Moderniseringsstyrelsen som mandatar for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1 3000 Helsingør Postbox 199 2. Advokaterne Strandgade 51 3000 Helsingør Postbox 205 3. Helsingør Kommunes Lokal TV-Nævn Stengade 59 3000 Helsingør

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

1910-1919. Se D.D.A.S. logoet øverst i venstre spalte. Side 19

1910-1919. Se D.D.A.S. logoet øverst i venstre spalte. Side 19 1910-1919 1910 1919 Det var i det første år af Selskabets historie at der kom gang i flyvningen. J.C.H. Ellehammer var i fuld gang med udviklingen af nye flytyper og ikke mindst en helikopter. Den 15.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August

Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August Indholdsfortegnelse Danmarks bedste Airshow Side 3 Sponsor pakke oversigt.. Side 4 GULD Sponsor pakke. Side 5 SØLV Sponsor pakke.. Side 6

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Forsvarskommandoens. stabe. Forsvarskommandoen

Forsvarskommandoens. stabe. Forsvarskommandoen Forsvarskommandoens stabe Forsvarskommandoen Indhold Historien bag Forsvarskommandoen Planlægningsstaben Personelstaben Operations- og Driftsstaben Forsvarsstabens organisation Materielstaben Informatikstaben

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Engang var GULDØKSEN Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen Tegninger pensioneret oversergent Freddy Lykke Nielsen

Engang var GULDØKSEN Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen Tegninger pensioneret oversergent Freddy Lykke Nielsen Engang var GULDØKSEN Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen Tegninger pensioneret oversergent Freddy Lykke Nielsen Der var engang! Sådan begynder alle eventyr. Eventyret her handler om værnepligtig journalist i

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Dato

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere