Hjemløse med psykiske lidelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemløse med psykiske lidelser"

Transkript

1 Hjemløse med psykiske lidelser Et gruppeprojekt på modul 4 af: Sally Barreth Hersom Pia Iversen og Anne Kristensen Gruppe 6 IF 12 Vejleder: Helle Antczak Januar

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Metodiske overvejelser 4 Redegørelse og begrundet valg af dataindsamlingsmetode 6 Teoriafklaring 7 Analyse Hvilke årsager kan ligge til grund for at mennesker med psykiske lidelser bliver hjemløse 10 Individuelle forhold 10 Relationelle forhold 13 Strukturelle og institutionelle rammer 14 Hvordan kan livet som hjemløs med en psykisk lidelse forstås 18 Konklusion 21 Litteraturliste 23 2

3 Indledning For at kunne arbejde med emnet har det for os været nødvendigt at definere begrebet hjemløs for at skabe en fælles forståelse for, hvilken gruppe af mennesker vi taler om, når vi bruger begrebet. FEANTSA 1 har udarbejdet ETHOS 2 -klassifikationen i et forsøg på at skabe en fælles europæisk definition. I ETHOS-klassifikationen ser man ikke på sociale situation, men tager udgangspunkt i personens boligsituation. Man ser på tre forskellige dimensioner af boligmæssig eksklusion; den fysiske, juridiske og sociale dimension og ser på fire begrebslige kategorier: Personer uden opholdsted (rough sleeping), boligløshed (houselessness), usikker bolig (insecure housing) og utilstrækkelig bolig (inadequate housing). 3 Vi har valgt at arbejde ud fra denne definition. Ifølge Svend Brinkmann er antallet af psykiatriske diagnoser tredoblet indenfor de sidste 50 år og det anslås, at 50 % af beboerne i den vestlige verden vil blive diagnosticeret med en psykiatrisk diagnose i løbet af deres liv 4. Vi har i samme periode set en stigning af hjemløse med psykiske lidelser 5 og det har for vores vedkommende ført til en nysgerrighed; Er der flere hjemløse med en psykisk lidelse, fordi der generelt i samfundet er en tendens til, at flere bliver diagnosticeret med en psykiatrisk diagnose? Eller bliver flere og flere mennesker med psykiske lidelser hjemløse som følge af at det psykiatriske system, som måske er blevet belastet af et stigende antal diagnoser og at det derved er sværere at få adgang til behandling i dag? Vi har i årevis gennem medierne fulgt en debat om manglende økonomiske midler indenfor psykiatrien og de konsekvenser det har haft i forhold til lange ventelister til psykiatrisk behandling og manglende hjælp efter udskrivning. Vi finder det interessant at prøve at belyse, hvordan denne forværring kan forstås, om der er tale om nedskæringer på dette felt, eller om det hænger sammen med at flere og flere bliver diagnosticeret og det pres på psykiatrien det må have medført. Er der en sammenhæng mellem de lange ventelister og det stigende antal hjemløse, eller skal grunden til hjemløshed blandt psykisk lidende udelukkende findes økonomisk hos den hjemløse? Vi har i vores opgave fundet det vigtigt at belyse problemstillingerne på både mikro-, meso- og makroniveau. Hvad er samfundets rolle i, at psykisk lidende bliver hjemløse, hvilke grunde spiller relationerne til samfundet og det nære netværk og hvilke grunde kan der være hos personen selv? Lige såvel har vi har forsøgt at belyse, hvordan den hjemløse selv oplever hjemløsheden, hvordan samfundet opfatter den hjemløse og hvordan den hjemløses kontakt til netværket er. 1 European Federation of National Organisations Working with the Homeless 2 European Typology on Homelessness and Housing Exclusion. 3 side Brinkmann, Svend, Det diagnosticerede Liv Sygdom uden grænser side 18 5 SFI rapport: Hjemløshed i i Danmark 2011 national kortlægning 3

4 Vi finder problemstillingen yderst aktuel, da vi som udgangspunkt ikke kan se, at der er taget initiativer til løsninger indenfor feltet. Vi finder desuden emnet interessant, da det i vores optik kan være problematisk at være dobbelt-stigmatiseret - ikke bare er den hjemløse socialt udsat i form af sin hjemløshed, vedkommende er det også i form af sin psykiske lidelse. Alle disse problemstillinger har ledt os frem til den afgrænsede problemformulering: Hvilke årsager kan ligge til grund for at mennesker med psykiske lidelser bliver hjemløse? Hvordan kan livet som hjemløs med en psykisk lidelse forstås? Med ønske om god læsning. Sally Barreth Hersom, Pia Iversen og Anne Kristensen Metodiske overvejelser Begrundet valg af teori Da vi startede på at skrive projektet, gik det hurtigt op for os, at der var rigtigt meget litteratur om emnet. Vi har måttet begrænse os, men har dog prøvet at inddrage forskellige vinkler, så vi ikke kun har skrevet ud fra en enkelt synsvinkel. Vi har valgt at bruge Svend Brinkmann, både fordi han er uddannet psykolog, og dermed ved en del om menneskers psyke, men også fordi han formår at kæde det samfundsfaglige sammen med psykologien. For os har det være vigtigt at forstå hvordan det enkelte menneske og samfundet påvirker hinanden og hvordan det kan have indvirkning på hvert enkelte menneske, hvad der sker i samfundet. Svend Brinkmann har også inddraget andre teoretikere og sætter sine egne meninger op imod deres og det har dermed været mere overskueligt for os at navigere rundt i forskellige teorier. Svend Brinkmanns bog er desuden udgivet i 2010 og må dermed siges at være en af de nyere bøger om emnet, hvilket gør den mere valid, end meget af det andet litteratur vi fandt frem til om emnet. Vi har dog været opmærksomme på at forholde os kritisk til litteraturen og har blandt andet haft behov for at kunne dokumentere, at der har været belæg for Svend Brinkmanns påstand om utilfredshed med økonomien i psykiatrien og lange ventelister. I den forbindelse har vi fundet debatoplæg om dette emne på hjemmesiderne for Bedre Psykiatri, Landsforeningen SIND og Foreningen det sociale netværk. Vi har valgt netop disse tre, da Bedre Psykiatri er en side for 4

5 pårørende til psykisk syge og dermed må siges at have føling med hvad der sker i psykiatrien, SIND er en forening for psykisk sårbare og pårørende og Det sociale Netværks hjemmeside er en forening som iværksætter diverse initiativer på unge- og psykiatriområdet og dermed også må have en viden og en mening om hvad der sker på dette felt. De debatoplæg vi har fundet på disse sider er af nyere dato (hhv 2009, 2009 og 2012) hvilket har været vigtigt for os i forhold til validitet. I forhold til finansiering af psykiatrien fandt vi, at Sundhedsministeriets hjemmeside var den mest troværdige kilde og har dermed udelukkende brugt den til at belyse dette aspekt. Preben Brandts rapport om yngre hjemløse i København er en kvalitativ undersøgelse udfærdiget i Yderligere har vi også anvendt hans rapport om Posefolket som er udkommet i 1998, dette er også en kvalitativ undersøgelse. Begge rapporter er baseret på interviews og på hans egne erfaringer og oplevelser med psykisk syge hjemløse, som han enten har mødt på gaden eller på institutioner for hjemløse. Preben Brandt forbinder hjemløshed med psykosociale traumer tidligt i livet. Grunden til vi har valgt Preben Brandt er, at han er uddannet dr. Med, har arbejdet mange år på sundholmen og været stor debattør indenfor den psykiatriske verden. Yderligere var han forgænger for det opsøgende gadearbejde med hjemløse og han startede projekt udenfor op i Dernæst har han været formand for Rådet for Socialt Udsatte. Kritikken kan være at begge rapporter er fra henholdsvis 1990 og 98, hvilket betyder at der er sket politiske ændringer siden. Men vi synes stadig, at hans tese er relevant i Vi har fundet ud af, at mennesker med en psykisk lidelse kan blive udsat for stigma. Derfor har vi valgt at benytte os af Erving Goffmans teori om stigma til vores analyse af deres livsbetingelser, da han netop beskæftiger sig med hvordan stigma er med til at nedgøre mennesker og hvordan det har en negativ påvirkning på menneskers selvopfattelse og identitet. Samtidig kan stigma også være med til at udstøde mennesker til hjemløshed, hvilket er relevant i forhold til vores problemstilling i hvilke grunde der ligger bag hjemløsheden. Både Zygmunt Bauman og Thomas Ziehe ser på hvordan samfundets valgmuligheder og individualisering hæmmer udsatte grupper af befolkningen og hvilke konsekvenser den kulturelle frisættelse har for deres identitet, hvilket er relevant i forhold til at få en forståelse af mennesket bag hjemløsheden og hvorfor de oplever hjemløshed. De klinisk dynamiske modeller er med til at belyse nogle af de livsvilkår som hjemløse med en psykisk lidelse kan opleve, nemlig misbrug og afhængighed. Den sociologiske forståelse af normalitet kan være med til at analysere hvilke grunde der ligger bag hjemløsheden og hvilke konsekvenser den har, da den beskriver hvordan mennesker med en social uacceptabel adfærd bliver afvigere, fordi de ikke passer ind i samfundets præskriptive 5

6 normer. Redegørelse og begrundet valg af dataindsamlingsmetode, herunder diskussion af undersøgelsens validitet og reliabilitet Vores primære empiri består af et kvalitativt personinterview med cand.psych. Kalle Birck-Madsen, der i 1996 var med til at grundlægge hjemløseprojektet Gaderummet. Valget af interviewperson grundede dels i at Kalle Birck-Madsen er uddannet psykolog, men i høj grad også, at han har opnået en praktisk viden om arbejdet med vores målgruppe hjemløse med psykiske lidelser. Vi valgte at benytte den kvalitative metode, da vores problemformulering i høj grad ligger op til årsagsforklaringer og dybdegående spørgsmål. Havde vi benyttet den kvantitative metode via f.eks spørgeskemaer eller observation er det vores opfattelse at vi ikke havde fået svar på de bagvedliggende faktorer for hjemløshedssitationen, og vi havde været nødt til at have flere forudtagede svar på spørgsmålene. Det kvalitative interview gav os mulighed for at justere spørgsmålene undervejs, hvilket gav mulighed for opnåelse af en endnu bredere viden. Én af ulemperne ved det kvalitative interview kan være at den viden der opnås udelukkende er personafhængigt, dvs. at interviewpersonens holdninger, værdier og erfaringer uundgåeligt vil farve de svar der gives, så den viden der opnås må vurderes som værende subjektiv. Havde vi benyttet en interviewperson der var i en hjemløshedsituation, havde vi fået et mere valideret svar på f.eks. hvordan hjemløshedssituationen kan forståes. Vi havde dog samtidigt fået en enkeltstående forklaring på netop den persons situation i modsætning til Kalle Birck-Madsens forståelse fra flere års professionelt arbejde med mange forskellige personers oplevelser, livsbetingelser mv. Den optimale dataindsamlingsmetode havde været både at interviewe en professionel og en udsat, for på den måde at se på sammenhængen mellem den viden og forståelse vi har opnået fra begge parter. Af sekundær empiri har vi benyttet SFI's rapport: Hjemløshed i Danmark 2011 national kortlægning. Rapporten er udarbejdet i 2011, hvor sociale tilbud og myndigheder der har haft kontakt eller kendskab til hjemløse har udfyldt et spørgeskema for hver person, der befandt sig i en hjemløshedssituation i uge 6 i Rapporten beskæftiger sig med omfanget og karakteren af hjemløshedssituationen, samtidigt med at den afdækker, hvilke årsager der ligger til grund for hjemløshedssituationen. 6 side 7 6

7 Da rapporten består af en kvantitativ undersøgelse - her en spørgeskemaundersøgelse, har vi brugt rapporten til at opnå en mere statistisk viden, hvor vi især har fokuseret på rapportens tal over hjemløshedens omfang fordelt på forskellige grupper. At rapporten har benyttet sociale tilbud og myndigheder der har kendskab til personer der befinder sig i en hjemløshedssitation, og ikke personer der oplever hjemløshed selv, betyder at de resultater rapporten har opnået ikke nødvendigvis stemmer overens med de svar de personer der oplever hjemløshed ville have givet. Rapportens resultater giver derfor i højere grad et indblik i, hvordan hjemløshedssituations opståen og omfang opfattes ud fra myndighederne og de sociale tilbud og ikke de hjemløse selv. Vores primære og sekundære empiri spiller godt sammen i arbejdet på at få besvaret vores problemformulering, da begge empiri er indsamlet med forskellige metoder. På den måde får vi både kvalitativ og kvantitativ viden. Teoriafklaring Ifølge psykolog Svend Brinkmann er antallet af psykiatriske diagnoser tredoblet indenfor det seneste halve århundrede. Ca. 50% af befolkningen i de vestlige lande anslås at ville udvikle en psykisk lidelse i løbet af deres liv 7, en del af dem en såkaldt lettere diagnose, som angst eller depression 8. En udvikling Svend Brinkmann ikke mener udelukkende skal findes psykologisk, men snarere politisk. Ifølge ham er Danmark som hidtil har været en velfærdsstat, i gang med at udvikle sig til en konkurrencestat som skal konkurrere med andre stater om vidensmæssige, udviklingsmæssige og økonomiske ressourcer. 9 For at opnå dette har man brug for sunde og konkurrencedygtige borgere, hvorfor man i Danmark ser en sundhedsdiskurs, hvor det sunde menneske fysisk såvel som psykisk er idealmennesket, mens det usunde menneske patologiseres sygeliggøres. 10 Det sunde menneske er et aktiv 11 for Danmark og det udriftige og langsomme menneske skal udskilles som behandlingskrævende med henblik på at optimere eller reparere det hurtigst muligt. 12 Dermed har man også indenfor de sidste år set en række tiltag som rygeforbud og lægeordineret motion og desuden en voldsom indsnævring af grænserne for psykisk normalitet. Desuden mener Svend Brinkmann, at medicinalfirmaer har en vis økonomisk interesse i det 7 Brinkmann, Svend, Det diagnosticerede Liv Sygdom uden grænser side 18 8 Brinkmann, Svend, Det diagnosticerede Liv Sygdom uden grænser 9 Brinkmann, Svend, Det diagnosticerede Liv Sygdom uden grænser side Brinkmann, Svend, Det diagnosticerede Liv Sygdom uden grænser side Brinkmann, Svend, Det diagnosticerede Liv Sygdom uden grænser side Brinkmann, Svend, Det diagnosticerede Liv Sygdom uden grænser side 22 7

8 stigende antal diagnoser. Dette mener han bl.a. ses i det stigende antal af diagnosticerede med ADHD, en sygdom, som hovedsagligt behandles medicinsk. 13 Patologisering af et stigende antal psykiske tilstande kan ifølge Svend Brinkmann have ført til en underprioritering af tunge psykiatriske tilstande, som skizofreni og maniodepressiv psykose, og en overbehandling af de lettere tilstande. 14 Det lægger et betydeligt pres på psykiatrien som i Danmark indtil 2012 har været finansieret igennem SATS-puljer. 15 En SATS-pulje bliver revurderet hvert fjerde år, så indtil nu har det været usikkert for både patienter og ansatte indenfor psykiatrien, hvorvidt igangsatte projekter kunne fortsætte efter hvert fjerde år. 16 I forbindelse med dette har flere ansatte i psykiatrien i de forgangne år skrevet artikler om denne usikkerhed, manglende økonomiske midler indenfor psykiatrien og hvordan dette har ført til manglende sengepladser, lange ventelister og manglende bosteder til de udskrevne psykiatriske patienter. 17 At der mangler bosteder til udskrevne patienter bliver understøttet af SFI's rapport Hjemløshed i Danmark 2011 hvori det fremgår at 76% af de hjemløse med psykisk sygdom er patienter som venter på en forestående udskrivning fra et hospital. Svend Brinkmann skriver at antallet af indlagte psykiatriske patienter er stabilt gennem de seneste 15 år, så at det stigende antal diagnoser de såkaldte epidemier indenfor psykiske lidelser - altså ikke er de alvorlige og indlægningskrævende sygdomme, men snarere lettere stress-, angst- og depressionstilstande. 18 Sociologen Erving Goffmans teori om stigma bygger på at forstå handlinger, tanker og følelser i forbindelse med stigma. Han mener, at afvigelser er konstrueret og at identitet er en social konstruktion. Han beskriver i sin bog Stigma, hvorledes samfundet opstiller måder at inddele mennesker i kategorier på, og det beslutter, hvilke egenskaber der skal opfattes som sædvanlige og naturlige for medlemmerne af hver af disse kategorier. 19 Ud fra disse kategorier bliver vi i stand til at vurdere vedkommendes sociale identitet som Goffmann kalder de egenskaber vi forventer at denne person indeholder. Hvis der ifølge Goffmann er stor uoverensstemmelse mellem den normative forventning til dennes sociale identitet og den faktiske sociale identitet opstår der et stigma. Denne stigma har indflydelse på menneskets selvopfattelse og identitet. Goffman ser på problematikken i, at man igennem stigma kan nedgøre mennesker. Der er tre typer af stigma; den kropslige, den tribale og 13 Brinkmann, Svend, Det diagnosticerede Liv Sygdom uden grænser side Brinkmann, Svend, Det diagnosticerede Liv Sygdom uden grænser side Se bl.a. og 18 Brinkmann, Svend, Det diagnosticerede Liv Sygdom uden grænser side Goffmann, Erving, Stigma om afvigernes sociale identitet, side 43 8

9 den karaktermæssige. 20 Psykiater Preben Brandts 1. hypotese handler om at personer, der som voksne bliver hjemløse, tidligt i deres tilværelse har været udsat for psykosociale traumer af en sådan art, at de er blevet invalideret i forhold til at kunne leve op til et komplekst samfunds sociale krav. 21 Sociolog Zygmunt Baumans teori handler om hvordan samfundet i dag stiller høje krav til selvstændighed og ansvar for eget liv og hvordan det er med til at hæmme udsatte grupper af befolkningen, fordi de kan have svært ved at leve op til det. Bauman mener at samfundets værdier vægter individualisering og frihed og at der ligges op til at livet er fyldt af valgmuligheder. Bauman mener dog at valgmulighederne skaber en større polarisering i samfundet, da ikke alle har lige muligheder for at vælge. Samfundsudviklingen har betydet et brud på fællesskabet og den sociale sikkerhed. 22 Sociolog Thomas Ziehes teori omhandler opløsning af de sociale og kulturelle bånd og opløsning af værdier og traditioner. Han bruger begrebet kulturel frisættelse hvilket betyder, at vi ikke længere er styret af traditioner, slægt og religion. Dette betyder at mennesker selv skal skabe deres egen identitet og skabe deres eget liv, dog påpeger Ziehe, at det kan have konsekvenser, da det mindsker sikkerheden ved at være bekendt med tilværelsens forventninger. 23 Livsproces modellerne handler om de psykodynamiske forståelses modeller på mikro niveau som forklarer udvikling af misbrug og afhængighed ud fra social opvækst og livsbetingelser. Der er flere modeller men vi benytter os af de klinisk dynamiske modeller. Deres fokus er på personlighedsforstyrrelser og andre psykiske problemer, konstitueringen af disse forstyrrelser i den tidlige opvækst gennem relationer til nære omsorgspersoner. 24 Sociologisk set forstås normalitet som den adfærd som er socialt accepteret og som passer ind i samfundets præskriptive normer, hvis man ikke overholder disse normer opfattes det som social afvigelse Goffmann, Erving, Stigma - om afvigernes sociale identitet 21 Brandt, Preben, Om yngre hjemløse i København 22 Hansen, Gitte Horskjær & Winnie Søndergård Ravn, Ung og hjemløs Hvorfor: 23 Ibid. 24 Petersen, Mads Uffe, Udvikling af misbrug og afhængighed af rusmidler kapitel 4 25 Ejernæs, Morten, Normalitet og sociale afvigelser 9

10 Analyse Hvilke årsager kan ligge til grund for at mennesker med psykiske lidelser bliver hjemløse? Individuelle forhold Ifølge Preben Brandt er en af årsagerne til hjemløshed en kulmination på livslange kriser med sociale og psykiske belastninger. En af de individuelle årsager til at psykisk syge bliver hjemløse kan ifølge Brandt være, at de som børn er blevet følelsesmæssigt svigtet. De er både blevet svigtet af deres forældre og senere af samfundet og derfor føler de sig magtesløse overfor samfundets institutioner og afviser og bliver afvist af dem. Brandt mener, at de ikke er i stand til at leve op til samfundets sociale krav og de bliver derfor nødt til at vælge en særlig livsform, så de slipper for samfundets krav og oplever på den måde hjemløshed. Dette betyder at de samtidig bliver afvist og udstødt af samfundet. Han mener at den omsorg mennesker bliver mødt af har betydning for hvordan man klarer sig i verden. 26 I dagens Danmark fylder sundhedsdiskursen meget i både medierne, den politiske dagsorden og i den helt almindelige borgers hverdag. Vi er optaget af sundhed, velvære og velfærd og det er ved hjælp af dette vi forstår os selv og opnår anerkendelse fra samfundet og andre mennesker. Derudover er der sket en indsnævring af grænserne for psykisk normalitet. 27 Det kan betyde, at den psykiske syge skiller sig ud fra den sociologiske normalitetsopfattelse, da dennes tilstand og adfærd er i strid med samfundets præskriptive normer. Den psykiske syge oplever måske ikke sig selv som sund og fuld af velvære og kan derved have svært ved at forstå sig selv ved hjælp af denne diskurs og kan derfor føle sig marginaliseret af samfundet og andre mennesker. Derved kan den psykiske syge stigmatisere sig selv og samtidig opleve et stigma fra samfundet, som ifølge Goffman kan være med til yderligere at præge den psykisk syge selvopfattelse og identitet. 28 Denne stigmatisering kan være med til at skubbe den psykiske syge ud i hjemløshed. Ifølge Brandt kan den psykiske lidelse lige netop føre til hjemløshed, da personen kan komme i flere og flere konflikter med sine omgivelser pga. lidelsen. De gør dette (lever på gaden)på baggrund af en ganske almindelig fortid og en række konflikter 26 Brandt, Preben, Om yngre hjemløse i København 27 Brinkmann Svend, Det diagnosticerede liv - sygdom uden grænser 28 Goffmann, Erving, Stigma - om afvigernes sociale identitet 10

11 med offentlige eller halvoffentlige myndigheder, udspillet over en periode på nogle måneder eller år, som har ført til manglende tillid og ophør af kontakt til det omgivende samfund. I denne proces spiller selvfølgelig især de offentlige myndigheders svigt en betydelig rolle, idet konflikterne alle har deres baggrund i den psykiatriske lidelse og ikke et egentligt velbegrundet og bevidst ønske om at stå af samfundet. 29 Af andre individuelle årsager til at personer med psykiske lidelser kan blive hjemløse ses det indimellem, hvordan den psykiske lidelse overtager vedkommendes liv, og styrer personens adfærd. John fra midterrabatten: John havde slået sig ned på den brede midterrabat på en af Københavns travle gader. Han tegnede byen, han var især optaget af byens vinkler, både de indvendige og udvendige. Han var, fortalte han, meget bekymret for at hans registrering af vinklerne skulle komme til at påvirke dem, så husene faldt sammen. Derfor ønskede han heller ikke at gå ind i nogen bygning. 30 Denne historie udtrykker meget præcis hvordan en psykiske lidelse kan være så stærk, at den kan invalidere personens dagligdag. Det kan medføre, at personen kan have svært ved at have et job, en lejlighed eller tage sig en uddannelse eller have et socialt liv, da personen liv kan være præget af fx tvangstanker og angst eller have svært ved at skelne mellem virkelighed og fantasi. Det kan ende med at den psykiske lidelse er med til at skubbe personen ud i hjemløshed fordi de føler sig magtesløse. Ifølge Ziehe lever vi i dag i en kulturel frisættelse, hvor individualisering er i fokus og ifølge Baumann stilles der flere krav til det enkelte menneskes selvstændighed og ansvarlighed og der er mange valgmuligheder. Hele denne udvikling kan have betydelige konsekvenser for de psykisk syge, da livet bliver usikkert og de selv skal skabe deres egen tilværelse, identitet og selvforståelse. Ifølge Hertz 31 kan den psykiske sygdom gå hen og skabe hele personens identitet, så man ikke er en person som lider af en psykisk sygdom, men man er en psykisk syg. Altså man bygger hele ens identitet op på den psykiske sygdom og ser intet andet af ens egenskaber og derfor bliver ens selvforståelse meget begrænset. Som John Mogensen så fint udtrykker det; Når sygdomserkendelsen går ind, går selverkendelsen ud. 32 Det kan være et stort pres for enhver at leve i et kulturel frisættelses samfund og hvis du samtidig lider af en psykisk lidelse kan det virke helt uoverskueligt. Hvis de ikke kan leve op til alle de krav kan det føre til magtesløshed og 29 Pilely, Torben og Preben Brandt, Posefolket s Pilely, Torben og Preben Brandt, Posefolket s Hertz, Søren, Børne- og ungdomspsykiatri 32 Mogensen, John, Når sygdomserkendelsen går ind, går selverkendelsen ud 11

12 medføre at de lukker sig ude af samfundet og derved bliver hjemløse. De opgiver at prøve fordi det simpelthen kan være kritisk, hvis de oplever nederlag. Mennesker der lider af en psykisk lidelse har ifølge Kalle 33 svært ved at finde et tilbud som kan rumme dem. Efter at Gaderummet ikke eksisterer mere mangler der simpelthen et sted uden en masse regler og krav som har plads til mennesker med andre normer og værdier end majoritetssamfundets. Ifølge Kalle vil samfundet gerne medicinere mennesker med en psykisk lidelse og opstille en masse regler, når de tilbyder behandling. Behandling uden medicinering og tvang var netop grundidéen i Gaderummet, og Gaderummet modtog mange mennesker med psykiske lidelser som havde været medicineret og fundet ud af at det ikke hjalp. Ifølge Kalle har de indlagte på de psykiatriske behandlingssteder ingen medbestemmelse og de har derfor ingen indflydelse på deres hverdag og liv og dette kan ifølge Kalle netop være en af grundene til at mennesker med en psykisk lidelse ikke får det bedre og stopper behandlingen og bliver overladt til sig selv. Oplevelsen af indflydelse over eget liv er afgørende for at udvikle selvværd og selv begynde at definere de næste skridt i bedringsprocessen. Som medarbejder skal man lære at etablere den åbne samtale, skabe relation, der inspirerer til forandring, og så afgive magt i form af indflydelse til brugerne ( ) Selvbestemmelse og medbestemmelse. 34 I Gaderummet kunne brugerne selv være med til at sætte deres præg de kunne sige ja de kunne sige nej, de skulle ikke begrunde hvorfor de kom og de måtte ryge fede og drikke 35 Kalle Birck- Madsen 36 mener at Gaderummet var et frirum som var præget af brugerbestemmelse og at der mangler fristeder af denne slags i samfundet. Ifølge ham er behandlingssteder præget af regler og samfundets præskriptive normer og hvis man opfører sig socialt uacceptabelt bliver man udstødt og socialt marginaliseret. Han mener, at mennesker med psykiske lidelser kan have svært ved at finde en plads i et samfund, hvilket bygger på middelklassens normer og værdier om et rigtigt liv, der indebærer uddannelse, arbejde, bolig og netværk. Mange af disse mennesker er jo super intelligente bare på nogle andre områder, de har bare nogle andre interesser som ikke er accepteret af samfundet. Hvis de bare kunne få lov til at åbne en Coffeeshop ville der ikke være nogen problemer. Hvis nu de havde været vin interesserede havde de tjent kassen siger Kalle 33 Interview med psykolog Kalle Birck-Madsen fra det tidligere Gaderummet et bosted for udsatte unge 12/ Lihme, Benny, Invitation til socialpsykiatri s Interview med psykolog Kalle Birck-Madsen fra det tidligere Gaderummet et bosted for udsatte unge 12/ Ibid. 12

13 Relationelle forhold Erving Goffmann skriver i sin bog Stigma 37 : Sociologisk set er det centrale problem for disse grupper deres placering i den sociale struktur; de konsekvenser, som disse personer møder i deres ansigt til ansigt-interaktion med andre, er kun en del af problemer og for øvrigt noget, som ikke kan forstås uden hensyntagen til gruppens historiske baggrund, dens politiske udvikling og dens nuværende politik. Ikke desto mindre må en af årsagerne til at nogle personer med psykiske lidelser bliver hjemløse forstås ud fra et relationelt perspektiv. I dette afsnit benyttes SFI s definition af begrebet relationelle årsager. Dvs. familieforhold, parforhold og omgangskreds. 38 Ifølge SFI s undersøgelse af hjemløshed i Danmark fra , er 15% af de omfattede i undersøgelsen hjemløse fordi de ikke længere kunne bo hos familie/venner. I interviewet med Kalle Birck-Madsen 40 giver han et bud på, hvordan hjemløse situationen opstår ud fra et relationelt perspektiv. Man bliver smidt ud hjemmefra. Det første trin er at blive sofasover, man er ikke lige velkommen hver eneste gang, på et eller andet tidspunkt så har man brændt alle sine broer. Man bliver udstødt lidt af gangen fordi man ikke har noget at bidrage med. Kalle Birck-Madsen mener at, de unge der ikke har noget sted at bo, udnytter deres netværk i så høj en grad i starten af hjemløse situationen, at de til sidst ikke længere er velkomne. Da de ikke har noget arbejde, og derved ingen ressoucer, kræver de for meget i forhold til hvad de giver, og ender på den måde helt uden tage over hovedet. Johanne Bratbo og Jens Hjort Andersen henviser til nyere undersøgelser, der viser at flere personer med psykiske lidelser undgår at søge kontakt til deres netværk, søge arbejde mv. da de forventer en stigmatisering 41, hvilket Kalle Birck-Madsen også beskriver i interviewet 42. Mange af de hjemløse han har arbejdet med, har en næsten identisk livshistorie. Som teenagere med ADHD havde de ofte svært ved at følge normerne i diskussioner og skænderier, hvilket førte til at de slog og råbte. Dette blev efterhånden til et mønster for hvordan de løste konflikter i den tidlige ungdom. Kalle Birck- Madsen mener at dette har medført at de er blevet stigmatiseret og derved marginaliseret. Dette er 37 Goffmann, Erving, Stigma - om afvigernes sociale identitet 38 Lauritzen, Heidi Hesselberg et al., Hjemløshed i Danmark 2011 national kortlægning 39 Ibid. 40 Interview med psykolog Kalle Birck-Madsen fra det tidligere Gaderummet et bosted for udsatte unge 12/ Lihme, Benny, Invitation til socialpsykiatri s Interview med psykolog Kalle Birck-Madsen fra det tidligere Gaderummet et bosted for udsatte unge 12/

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere The part of join-in centres in addiction treatment and their contribution to rehabilitation of clean addicts Af

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - Hverdagslivet for tidligere hjemløse

Hjemløs i egen bolig. - Hverdagslivet for tidligere hjemløse Hjemløs i egen bolig - Hverdagslivet for tidligere hjemløse Jonas Markus Lindstad Marts 2008 Hjemløs i egen bolig - Hverdagslivet for tidligere hjemløse 8 CASA, Marts 2008 ISBN 978-87-91795-85-5 Elektronisk

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

EN UNDERSØGELSE AF SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERES HVERDAGSLIV I DANMARK. Bachelorprojekt

EN UNDERSØGELSE AF SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERES HVERDAGSLIV I DANMARK. Bachelorprojekt EN UNDERSØGELSE AF SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERES HVERDAGSLIV I DANMARK Bachelorprojekt Udarbejdet af: Lis Østergaard Eksing Vanya Stefanova Filipova Gruppe 15 IF 07 Vejledere: Jytte Wieland Claus-Arne Hansen

Læs mere

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark 3 Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH PSYKOTERAPEUT METTE BANG fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Psykoterapeut Mette Bang fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Fra traume til recovery Copyright FORLAGET BRINCH Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Professionshøjskolen University College Nordjylland Bachelorprojekt 2013 Vejleder: Knud Peter Christiansen Antal anslag: 69.072 Camilla Thomsen HS09073

Læs mere

Mænd med senfølger af incest

Mænd med senfølger af incest Mænd med senfølger af incest 1 Man kan have fået så lidt kærlighed, at man oplever nærhed som overgreb. Man kan have fået så lidt nærhed, at man oplever overgreb som kærlighed. (Ukendt. Citeret efter Lars

Læs mere

Weekend- Junkier. Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring

Weekend- Junkier. Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring Weekend- Junkier Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring VEJLEDER: HOLGER KJÆRSGAARD ANTAL ANSLAG: 83.982 Opgaven er udført uden

Læs mere

Resocialisering af kriminelle

Resocialisering af kriminelle Resocialisering af kriminelle Rehabilitation of criminals D e n n e p r o j e k t r a p p o r t e r u d a r b e j d e t a f s t u d e r e n d e p å s o c i a l r å d g i v e r u d d a n n e l s e n v e

Læs mere

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Pædagoguddannelsen i Viborg Titel Omsorgssvigtede anbragte unge Titel (på engelsk) Young human beings neglected and placed away from home Gruppenr. 27 Anslag 94.784

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

AFSTIGMATISERING I ET SOCIALT ENTREPRENØRSKAB

AFSTIGMATISERING I ET SOCIALT ENTREPRENØRSKAB AFSTIGMATISERING I ET SOCIALT ENTREPRENØRSKAB - Et casestudie af Muhabet Sofie Gehlert Goth Line Kristensen Louise Frost Grønbech Afleveringsdato: 22. December 2011 Vejleder: Pia Heike Johansen Syddansk

Læs mere

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overweight as a social problem in relation to the labor Bachelorprojekt DSH-O - 7. semester Januar 2014 Udarbejdet af: Karina Ciccolini Nielsen

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et alternativ til at lægge sig ned og græde!

Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Evaluering af Projektet På Vej et metodeudviklingsprojekt til støtte for unge med psykisk sygdom i uddannelse og arbejde. På Vej projektet løb i 2 år (2012-14)

Læs mere

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s.

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s. Indhold Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen Manuskript: Mette Breinholdt, Mediemageriet Redaktion: Anna Paldam Folker, Katrine Finke, Anne Rygaard Bennedsen, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Psykisk syg og isoleret

Psykisk syg og isoleret Psykisk syg og isoleret Isolationens betydning - udstødelse eller fravalg? Et praksisforskningsprojekt. Støtte- og kontaktpersonordningen Odense Ole Traun Larsen og Birgitte Bjerregaard Nielsen Side 1

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Hjemløs i egen bolig - hverdagslivet for tidligere hjemløse En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Forord Denne rapport sætter fokus på tidligere hjemløse, der lever i egen bolig og har

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Hvor er det godt du er her!

Hvor er det godt du er her! Hvor er det godt du er her! Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb April 2015 Indholdsfortegnelse Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter

Læs mere