N Y H E D S B R E V Boligudlejningsejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N Y H E D S B R E V Boligudlejningsejendomme"

Transkript

1 2 4 6 BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME HANDLES IGEN HVILKE INVESTORTYPER ER I ØJEBLIKKET AKTIVE? NYBYGGEDE EJERLEJLIGHEDER SÆLGES SOM UDLEJNINGSEJEN- DOMME?

2 handles igen Bunden er nået ifølge seneste undersøgelse fra DTZ Research. Nu mødes købere og sælgere igen og handlen med boligudlejningsejendomme er stigende. Ifølge en helt ny undersøgelse fra DTZ Research, er det københavnske marked for handel med boligudlejningsejendomme endelig ved at tø op. Der blev i 2009 foretaget en række handler, som indikerer et nyt prisniveau, og som formentlig er ved at være accepteret af en række potentielle investorer som markedsprisen. Bytteklubben Efter JyllandsPostens afsløring i sommeren 2007 af pantebrevskarrusellen, overbelåningerne, Det store Ejendomsspil eller bytteklubben, som flere dagblade efterfølgende har døbt det, der foregik frem til medio 2007, stoppede handlen med boligudlejningsejendommen næsten totalt, særligt i det københavnske marked. Det må i dag nærmest anses som dokumenteret, at en kreds af personer, formentlig mellem 40 og 50 personer/selskaber, internt mellem hinanden foretog et meget stort antal handler med de samme ejendomme. Hver gang til højere og højere priser, og hver gang med nye skægpantebreve bagest i prioritetsordenen. Fordi der var tale om så mange deltagere i bytteklubben og fordi antallet af handler var så stort, gik der lang tid, før det blev opdaget, hvad der foregik. Antallet af handler blev til sidst flere hundrede om året, og alene disse personer/selskaber kunne derfor holde markedet i gang. Alle tal, såvel som fornemmelsen hos landets långivere, viste stigende priser og ingen undrede sig for alvor før sommeren 2007, hvor så godt som alle andre investorer var stået af markedet og kun de personer/ selskaber fortsat handlede. Historisk prisfald Ejendommene blev derefter i en periode på over to år ramt af et hidtil uset voldsomt prisfald på 40-50%, som startede fra et historisk højt niveau med priser 2 på omkring kr/m 2. for selv middelmådige ejendomme, mens liebhaverejendomme kunne runde et niveau på kr/ m 2 eller mere, hvis særlige forhold gjorde sig gældende. Bunden nået Der findes ikke i Danmark offentligt tilgængelige statistikker, hvor udviklingen i handelspriser på specifikt boligudlejningsejendomme i udvalgte geografiske områder kan ses. DTZ har dog som en betalt opgave rekvireret et handelsprisindeks på boligudlejningsejendomme for Region Hovedstaden inklusiv Frederiksberg Kommune hos Danmarks Statistik. Heraf fremgår det, at handelspriserne eksploderede i 3. kvartal 2007, for derefter at falde kontinuerlig frem til 1. kvartal 2009, med undtagelse af en kortvarig stigning i 2. kvartal I 2. kvartal 2009 begyndte priserne igen at stige i takt med, at handlen igen begyndte at vokse Kilde: Danmarks Statistik Handelsprisindeks boligudlejningsejendomme DTZ Research har klarlagt en stor del af markedet ved undersøgelse af handlerne foretaget i perioden 1. januar 2009 til 30. september 2009, i det omfang det har været muligt at fremskaffe oplysninger om handelsvilkårene. I 1. halvår 2006 blev 405 handler med boligudlejningsejendomme gennemført. Antallet faldt derefter støt frem til 1. halvår 2009, hvor der er handlet 81 ejendomme.

3 Antal handler med boligudlejningsejendomme Kilde: Danmarks Statistik Afkast og kvadratmeterpriser Det viser sig, at handlerne i perioden næsten alle blev foretaget til priser i niveauet kr./m 2. Billedet er lidt mindre klart, når det kommer til afkastniveauer. Dette skyldes bl.a. at der særligt på boligudlejningsejendomme er mange forbedringsmuligheder, og at ejendommene derfor ofte ikke handles på det aktuelle afkast, men på det mulige fremtidige afkast. Det generelle billede er dog afkast i niveauet 4-4,5% for ejendommen som helhed. Fordeles afkastet på hhv. boligdelen og erhvervsdelen, har kun få sælgere opgjort dette, men disse har til gengæld en ret klar opfattelse af niveauet: 3-3,50% for boligdelen og 5,5-6,5% for erhvervsdelen. Næsten alle adspurgte har svaret, at der i de første tre kvartaler af 2009 var flere handler end i de sidste tre kvartaler af 2008, og de fleste indikerer tilmed, at de forventer endnu flere handler i det kommende halvår. Aktuel markedspris Ved tidligere undersøgelser blandt investorer og potentielle nye investorer har DTZ Research kunnet sammenstykke en opfattelse i markedet af, at markedsprisen på boligudlejningsejendomme ville stabilisere sig på et niveau omkring kr./ m 2, men den nye undersøgelse fra DTZ Research viser meget tydeligt, at handlerne blev foretaget 3 på et højere niveau. Næsten alle handler skete i prisniveauet kr/m 2 og hovedparten mellem kr og kr pr. m 2, hvilket må siges at indikere, at dette er det nye markedsniveau. Til forklaringen hører, at alle adspurgte har fortalt, at næsten alle handler blev foretaget med 90% finansiering eller mere fra sælger. I et fastfrosset lånemarked, som det nuværende, må det dermed konstateres, at det er af afgørende betydning, at der i handlen sikres den fornødne finansiering. I modsat fald sker der ingen handel. Dette viser med stor tydelighed den nuværende tendens, hvor investorerne retter deres opmærksomhed mod de sikre investeringer og handler uden risiko. Kun ganske få private investorer kommer med en høj egenfinansiering. Derfor handles i øjeblikket næsten kun de ejendomme, hvor en høj finansieringsgrad kan sikres (modsat den del af markedet, hvor de institutionelle investorer dominerer her sker handlerne typisk kontant og i enkelte tilfælde med finansiering på op til 60% involveret efterfølgende). Det sker typisk, når sælger er i økonomiske problemer eller har overdraget nøglen til långiver og långiver derfor undtagelsesvis kan give højere finansieringsgrad for at sikre at ejendommen overgår til en ny, økonomisk stærkere køber og dermed ikke skal forvaltes af långiver, for hvem det er en både økonomisk og ressourcemæssig belastning at overtage forvaltningen af et antal ejendomme. Den langsigtede investering DTZ ser i øjeblikket et antal købere i markedet, som gør gode handler. Hvis man kan købe op, når priserne ligger omkring bundniveauet og det samtidig er muligt at købe til en pris, hvor ejendommens drift ikke er en likviditetsmæssig belastning, kan man næsten ikke undgå at gøre en god forretning på den lange bane. Næsten alle typer af boligudlejningsejendomme har meget lav tomgangsrisiko. Når den danske lejelovgivning derudover sikrer, at lejeindtægten minimum følger prisudviklingen i samfundet, vil en boligudlejningsejendom med stor sandsynlighed generere både et likviditetsoverskud på sigt og en rigtigt god pensionsopsparing på den lange bane.

4 Hvilke investortyper er i øjeblikket aktive? I forbindelse med markedsanalysen omkring handler med boligudlejningsejendomme, har DTZ Research kortlagt, hvilke investortyper der i øjeblikket opkøber i samme segment. Ved kortlægning af størstedelen af de i 2009 foretagne handler med boligudlejningsejendomme, viser det sig samtidig, hvem der i det nuværende marked er tidligst ude med troen på at markedet har stabiliseret sig og er begyndt at købe op. førstegangsinvestorer, der ikke havde det fornødne kendskab til den meget komplicerede lejelovgivning, der er baggrunden for både størrelsen af den lovlige leje og dermed også for prisdannelsen. Tiden inden sammenbruddet Undersøgelsen fra DTZ Research viser, at der i perioden op til markedets sammenbrud i sommeren 2007 var stor aktivitet blandt spekulanter, der alene købte op i troen på fortsatte hurtige prisstigninger. I den sidste periode inden markedets kollaps, var nærmest kun bytteklubben aktive købere. Disse handler bør udtages af undersøgelsen, idet de havde andre bevæggrunde end det øvrige marked. Perioden inden da det man måske kunne kalde den sidste del af den sande højkonjunktur for boligudlejningsejendommene, har DTZ i sin undersøgelse defineret som perioden 1. januar december I denne periode troede mange stadig på fortsatte prisstigninger og købte uden at fokusere på ejendommenes drift. Mange ejendomme blev således købt til priser, hvor driften end ikke kunne betale forrentningen af lånene, men dette var af mindre betydning, når mankoen typisk lå omkring 1-2% af ejendomsværdien årligt og prisstigningerne samtidig lå på 10-20% årligt. Mange ejendomme blev opkøbt af 1 Det er naturligvis alene en fornemmelsessag, hvornår markedet ændrede sig fra sande prisstigninger til stor dominans af bytteklubbens handler og grænsen kan næppe defineres ved eksakte datoer. DTZ oplevede imidlertid, som flere kolleger i branchen, at omkring årsskiftet faldt en stor del af de ellers kendte investorer til boligudlejningsejendomme fra som følge af manglende tiltro til, at prisstigningerne kunne fortsætte. Det var også omkring dette tidspunkt, at flere af de institutionelle investorer og andre solgte deres porteføljer af boligudlejningsejendomme. 4 Investorer i dagens marked Spekulanterne, der alene købte i troen på hurtige prisstigninger, er ude af markedet i dag. En stor del af dem er enten gået konkurs eller er under betalingsstandsning og deres ejendomme er enten allerede afhændet - i fri handel eller på tvangsauktion eller ligger i konkursboer, som endnu ikke har nået at afhænde ejendommene. Køberne er nu i stedet typisk erfarne markedsdeltagere. Undersøgelsen fra DTZ Research viser at kun få ejendomme er solgt til uerfarne investorer, mens langt de fleste er blevet opkøbt af investorer, der stod af markedet i tide inden sammenbruddet. Der er næsten udelukkende tale om privatpersoner, dog ofte via et selskab. For 1-1½ år siden meldte flere kendte investorer sig på banen og var klar til opkøb af større porteføljer, hvis priserne var tilstrækkeligt lave. Disse havde/har typisk en kreds af passive pengemænd bag sig mens en kendt ejendomsmand står i spidsen. Ingen af disse har, så vidt DTZ Research har kunnet konstatere, købt boligudlejningsejendomme. I det hele taget har opkøbene hos næsten alle været yderst beskedne i de forløbne 1-1½ år. Fællestræk hos de aktive investorer, der har opkøbt boligudlejningsejendomme, er fokus på at optimere ejendommens drift og udvikle dens muligheder for på denne måde at sikre en langsigtet værdiudvikling. Ingen påregner hurtigt salg af de opkøbte ejendomme, hvorimod alle betegner ejendommene

5 som en anlægsinvestering og ofte også som en langsigtet pensionsopsparing. Interessant er det også at konstatere, at adskillige af køberne vil agere upåvirket af et eventuelt yderligere fald i ejendomspriserne og at de samstemmende mener, at de alligevel vil have gjort en god handel. Den generelle holdning er, at en ejendomsinvestering altid vil være en god investering, når blot den ses på langt sigt, f.eks. 20 års sigt. Flere fortæller om ejendomme, de købte for 20 år siden eller mere, og som i dag har en værdi på ti eller tyve gange købsprisen eller mere. I dette lys må man naturligvis bekræfte, at det er uden betydning om man køber til en pris der er f.eks. 10% over markedets bund. Institutionelle investorer tøver En anden interessant konklusion af undersøgelsen fra DTZ Research er, at de institutionelle købere (eksempelvis pensionskasserne), ikke er tilbage i markedet som købere. Svarerne indikerer at dette heller ikke kommer til at ske foreløbig. Ikke så meget ud fra en afkastmæssig betragtning, men ud fra en betragtning om, at direkte ejerskab af boligudlejningsejendomme giver for meget uro blandt pensionskassens medlemmer, der ofte ikke kan acceptere, at deres egen pensionskasse kræver årlige lejestigninger og at den nuværende lejelovgivning nærmest straffer ejere, der vedligeholder ejendommene godt eller forbedrer dem. For at undgå polemik blandt medlemmerne, ønsker langt de fleste af landets pensionskasser derfor ikke at investere i boligudlejningsejendomme. Flere har dog indirekte investeringer i ejendomstypen en investeringsform, der spreder sig over alle kontinenter i øjeblikket og formentlig vil blive endnu mere udbredt i de kommende år. 5

6 Nybyggede ejerlejligheder sælges som udlejningsejendomme I løbet af 2009 er der færdiggjort en del boligbyggerier i Storkøbenhavn, som typisk er udstykket i ejerlejligheder. DTZ Researchs undersøgelse viser dog en tydelig tendens til, at disse ejendomme gennem det seneste ½-1 år har været udbudt til salg som boligudlejningsejendomme. Ændringerne på boligmarkedet Ligesom i de foregående år er der i løbet af 2009 færdiggjort en del boligbyggerier i Storkøbenhavn. Ejendommene er typisk udstykket i ejerlejligheder, så godt som alle med det formål at sælge dem enkeltvis til slutbrugeren forbrugeren, der skal bo i lejligheden. Som følge af det svigtende boligmarked, hvor både stort udbud, lille efterspørgsel samt prisfald har været nøgleord, står en stor del af ejerlejlighederne dog stadig usolgte. Undersøgelsen viser ikke hvor stor en andel af ejerlejlighederne, der er solgt til slutbrugeren. Dog viser den en tydelig tendens til, at ejendommene gennem det seneste ½-1 år har været udbudt til salg som boligudlejningsejendomme, dvs. at f.eks. hele blokke/komplekser med alt fra lejligheder er solgt til samme investor. Dette har nærmest været uset i markedet tidligere, idet værdien som boligudlejningsejendomme har været betydeligt lavere end værdien som enkeltstående ejerlejligheder. I takt med prisfaldet på boligmarkedet er prisspændet dog blevet indsnævret. I den periode, hvor priserne på ejerlejligheder var på sit højeste, blev nogle få projekter også solgt en gros i hele blokke/komplekser. På daværende tidspunkt var der tale om projekter, der endnu ikke var opført, og hvor developeren ønskede at undgå risikoen for detailsalget til den enkelte forbruger. Årsagen kunne eksempelvis være adgang til bedre finansiering, såfremt developeren allerede på tidspunktet for ansøgning om byggelån kunne dokumentere, at alle lejligheder var solgt. Der blev så givet en rabat i forhold til detailprisen, som følge af købers overtagelse af risikoen for salgsfasen. Typisk var der tale om købere, som ønskede at videresælge de enkelte ejerlejligheder og måske selv besad ekspertise på dette område. 6 En investering med ekstra potentiale Nu er der derimod tale om, at investor erhverver en blok/et kompleks for at drive ejendommen som boligudlejningsejendom og at investor dermed forlanger et markedsmæssigt afkast af sin investering. Derudover har investor muligheden for at opnå en gevinst, når/hvis ejerlejligheder på et senere tidspunkt igen stiger i værdi. At lejlighederne udlejes medfører nemlig ikke, at investor fortaber muligheden for senere at frasælge dem enkeltvis som ejerlejligheder til forbrugere, der ønsker at bebo dem selv. Dette vil oftest ske i en senere successiv process, hvor den enkelte lejlighed sælges i forbindelse med at lejer alligevel fraflytter, såfremt fraflytningen sker på et opportunt tidspunkt, dvs. når markedsprisen på ejerlejligheder er høj. Man kan dermed sige, at en investor, der erhverver en boligudlejningsejendom, som er udstykket i ejerlejligheder, får adgang til en ekstra potentiel gevinst, som investoren af en ejendom i den ældre boligmasse ikke har adgang til (dog med enkelte undtagelser, f.eks. for fredede ejendomme og de såkaldte 80/20-ejendomme ). Afkast Potentialet for en senere lejeforhøjelse består i nybyggede ejendomme alene af, at lejen på langt sigt typisk bør følge nettoprisudviklingen, hvorved investeringen er inflationssikret. Ejendomme tilhørende den ældre boligmasse tilbyder oftest muligheder for en noget bedre lejeudvikling, f.eks. gennem 5 stk.2-moderniseringer, aftalte forbedringer eller stigende boligprocent alt sammen indtjeningsmuligheder, der ikke eksisterer i nybyggede ejendomme. Den aktuelt betalte leje er næsten altid højere i nybyggede ejendomme end i den gamle boligmasse, når der måles på leje pr. m 2. I den gamle boligmasse

7 ligger lejen i storbyerne typisk fra kr pr. m 2 p.a., mens nybyggede lejligheder typisk udlejes i niveauet kr pr. m 2 p.a. Det medfører en risiko for, at denne højere leje måske i fremtiden ikke kan opnås altså en større risiko i den nye ejendom, end i den gamle. Nogle vil mene, at risikoen er teoretisk, hvis ejendommen er attraktivt beliggende. Hvis der er tale om en ejendom, hvor lejen er helt i top, kan det dog ikke afvises, at man kunne komme i en situation, hvor der senere vil opstå tomgang eller behov for lejereduktion, helt enkelt fordi udbuddet kan blive større end efterspørgslen. Disse ovennævnte forhold afspejles naturligvis i det afkast, markedet sætter. Det betyder, at mens ejendomme i den ældre boligmasse (og med lav husleje) i dag typisk handles til afkast omkring 3-3,5% for boligdelen, handles de nybyggede og udlejede ejerlejlighedsejendomme til noget højere afkast ifølge DTZ s undersøgelse typisk i niveauet 5-6%. Dette afhænger dog meget af beliggenhed, lejeniveau og størrelsen af det ovennævnte potentiale ved et senere frasalg af enkelte ejerlejligheder. Hvis kvadratmeterprisen på den udbudte ejendom er tilstrækkeligt langt under kvadratmeterprisen på en tilsvarende ejerlejlighed, accepterer køber typisk et lidt lavere afkast, eftersom der senere kan udløses et større potentiale. Ørestad Sluseholmen Havneholmen Islands Brygge Frihavnen Tuborg Havn kr /m 2 p.a. kr /m 2 p.a. kr /m 2 p.a. kr /m 2 p.a. kr /m 2 p.a. kr /m 2 p.a. Et nyt marked? Restejerlejligheder har eksisteret som begreb siden Ejerlejlighedsloven blev vedtaget for efterhånden 44 år siden i Der har dog altid været tale om at (udlejede) ejerlejligheder blev opkøbt alene med henblik på et salg, typisk ved lejers senere fraflytning. Det direkte afkast på restejerlejligheder har typisk ligget langt under det afkast, en investor ellers ville betinge sig i markedet i perioder helt nede på 0,5-1% og betydeligt under afkastet på andre boligudlejningsejendomme. I den nuværende situation på ejendomsmarkedet er der helt unikt tale om, at investor kan opkøbe til et højere afkast end andre typer af boligudlejningsejendomme og samtidig få muligheden for en gevinst, når ejendomsmarkedet igen viser stigende priser. Udlejning De nybyggede lejligheder bliver i det nuværende marked typisk først udlejet, eventuelt er en mindre andel leveret med en lejegaranti fra sælger, og derefter solgt. Investor opnår derved, at ejendommen er indtægtsskabende og likviditetsneutral fra første dag. Ved udlejning er lejlighederne omfattet af lejelovgivningen, men ikke af samme restriktive krav til lejens størrelse som de ældre boligudlejningsejendomme. I nybyggede ejendomme er huslejefastsættelsen fri, dvs. begrebet markedsleje finder anvendelse. Ifølge DTZ s undersøgelse medfører dette i øjeblikket en leje i størrelsesordenen, indikeret ovenfor. Der er dog stor forskel, alt efter standard, beliggenhed i byggeriet, udsigt osv. 7 Det er således ikke overraskende, at flere investorer har vendt blikket mod opkøb af nybyggede ejerlejligheder. Det er måske mere overraskende, at ikke flere investorer har gjort det. Forklaringen skal formentlig søges i to forhold: Det ene er, at nogle investorer mener, at der er en reel risiko for et senere fald i lejeniveauet. Den anden er, at der indtil nu kun har været udbudt få projekter i det aktuelle marked, hvor sælger har været realistisk i sin prisopfattelse. Flere ejendomme har været udbudt, men med en prisforventning i størrelsesordenen 4%. DTZ forventer, at der i løbet af det næste halve års tid vil blive udbudt flere sådanne ejendomme, hvilket formentlig vil være med til at udbrede kendskabet til den aktuelle markedspris og samtidig også give et større antal potentielle investorer lyst til at satse på ejendomstypen.

8 DTZ står for Debenham (England), Thouard (Frankrig) og Zadelhoff (Holland/Tyskland), og disse 3 firmaer grundlagde i 1992 sammenslutningen DTZ, som idag er en af verdens førende ejendomsrådgivere. Mere end medarbejdere repræsenterer og rådgiver nogle af de mest ansete multinationale virksomheder, finansielle institutioner, regeringer, entreprenører og investorer i over 43 lande rundt om i verden. Med 200 kontorer i 148 byer, tilbyder DTZ rådgivning inden for salg, investering, vurdering, lejerådgivning (Occupier Services), research og markedsanalyser, projektudvikling og strategi, Corporate Real Estate Services (CRES) samt Corporate Finance. EGESKOV & LINDQUIST A/S etableret i København i 1991 blev allerede i 2000 udnævnt til at repræsentere DTZ i Danmark og firmaet etablerede i 2005 kontor i Århus. Firmaet er statsaut. ejendomsmæglere, valuarer og Chartered Surveyors med speciale i erhvervs- og investeringsejendomme. Få mere information: Huset Huset udkommer ti gange om året og sendes til samtlige medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark. Magasinet indeholder artikler om den nyeste udvikling på ejendomsmarkedet: Nye politiske initiativer Ny lovgivning Ny administrativ praksis Udviklingen hos branchens virksomheder Tendenser i ejendomsadministration Arkitektur og byggeteknik DTZ Residential Reviews DTZ Research International udgiver forskellige kvartalsmæssige rapporter, som dækker udviklingen på boligmarkederne i eksempelvis det centrale London, Irland, Kina m.m., og som primært er rettet imod ejendomsinvestorer. Medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening Alle rapporter kan rekvireres via vores hjemmeside ved at kontakte vores kontorer i Århus eller København eller ved at kontakte PR & marketingkoordinator Mette Meng på tlf.: eller DTZ Egeskov & Lindquist A/S Nørre Farigmagsgade 15 DK-1364 København K Tel Fax DTZ Egeskov & Lindquist A/S Banegårdspladsen 20 A DK-8000 Århus C Tel Fax

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE

ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE juli 2010 2 4 6 7 ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE TENDENSER PÅ MARKEDET FOR SALE & LEASE BACK TRANSAKTIONER UDLEJNINGSMARKEDET

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 Core German Residential II 1 CORE GERMAN RESIDENTIAL INDHOLD: II Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 INDHOLD: 1. Carl-Fried-Haus købt i Köln Læs om en stor dejlig ejendom i Köln, som vi har købt for

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 PenSams ejendomsinvesteringer Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 2 Agenda Hvorfor København? Pensionskasser rolle som investor og långiver Partnerskabsmodel ErhvervsPhD

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Danmark

Ejendomsmarkedet i Danmark Ejendomsmarkedet i Danmark Status og forventninger Søren Leth Pedersen Partner, regionsdirektør EDC EDC Poul Erik Bech Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed Etableret i 1978 og beskæftiger i dag 400+

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Market Update. Erhverv Poul Erik Bech. Erhverv Poul Erik Bech. v/ Poul Randrup og Helge Rud Larsen,

Market Update. Erhverv Poul Erik Bech. Erhverv Poul Erik Bech. v/ Poul Randrup og Helge Rud Larsen, Market Update v/ Poul Randrup og Helge Rud Larsen, 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 15 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger 40+ boligbutikker Solgte

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2... 8

Læs mere

Ole Hansens Vej 7 4100 Ringsted. SA-K.90024 www.dtz.dk

Ole Hansens Vej 7 4100 Ringsted. SA-K.90024 www.dtz.dk Ole Hansens Vej 7 4100 Ringsted SA-K.90024 www.dtz.dk Ejendommen kort Offentligt udbud for Ringsted Kommune I alt 3.026 m², hvoraf 1.636 m² udgør ledigt vandrerhjem og 667 m² ledigt kontor. 723 m² er udlejet

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom?

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

Sommerhuse stadig båret af en boble

Sommerhuse stadig båret af en boble NR. 5 MAJ 212 Sommerhuse stadig båret af en boble Lange salgstider, store prisnedslag, stort udbud og vigende priser. Sådan har sommerhusmarkedet set ud, siden boligboblen brast for snart fem år siden.

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal

Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal Tredje udvalgsmøde om bosætning i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Torsdag den 9. oktober 2014 Indhold 1. Grundværdier

Læs mere

Flere på udkig efter en ejerbolig

Flere på udkig efter en ejerbolig NR. 5 JUNI 2015 Flere på udkig efter en ejerbolig Selv om foråret fortsat viser sig fra sin kølige side, tegner boligmarkedet en del lunere end for tre måneder siden. Det næste halve år kan ejendomsmæglere

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

Erhvervsejerlejligheds-portefølje

Erhvervsejerlejligheds-portefølje Erhvervsejerlejligheds-portefølje - med mulighed for 572 kvm. ejerboliger. Solgt DN Erhverv Høyrups Allé 5, 4. sal 2900 Hellerup Tlf: 70 268 262 Fax: 39 458 551 www.dn-erhverv.dk info@dn-erhverv.dk Valby

Læs mere

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset.

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset. Page 1 of 5 Marianne Godtfredsen Fra: Finn Jensen [fje@edc.dk] Sendt: 11. september 2013 15:52 Til: Betina Bojesen Cc: Anne Holmegaard Emne: Louis Petersensvej 11 og Møllevænget 5 - gennemgang af muligheder

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme Nordea Ejendomme Enkelhed på alle niveauer Nordea Ejendomme Bredgade Den enkle vej Overblik skabt på erfaring Som en af landets største ejendomsforvaltere har Nordea Ejendomme opbygget en stor erfaring

Læs mere

Warszawa I A/S. Kære medinvestor i Warszawa I A/S

Warszawa I A/S. Kære medinvestor i Warszawa I A/S Kære medinvestor i Warszawa I A/S Hermed fremsendes det andet nyhedsbrev i rækken af i alt fire, som vil blive fremsendt omhandlende udviklingen i Warszawa I A/S i løbet af 2010. Nyhedsbrevet har til formål

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber

Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Juni 2009 Ejendomsforeningen Danmarks baggrund for at samle anbefalingerne Disse anbefalinger henvender

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Vores ejendomme - dit hjem

Vores ejendomme - dit hjem Hvad vil vi? STEENTOFT DEVELOP ER ET LOKALFORANKRET EJENDOMSSELSKAB, SOM ER ETABLERET MED DET FORMÅL AT SKABE GODE SOLIDE EJENDOMSIN- VESTERINGER. EJENDOMSINVESTERINGERNE SKAL VÆRE LANGSIGTEDE, OG DER

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S 1 Vurdering 2008 af ejendommen tilhørende AB Nørre Farimagsgade 57-59 Beliggende på Nørre Farimagsgade 57-59, 1364 København K. Matr.nr. 169, Nørrevold Kvarter, København 2 1. Rekvirent: AB Nørre Farimagsgade

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Nyhedsbrev 1. juni 2012 Nummer 10

Nyhedsbrev 1. juni 2012 Nummer 10 Core German Residential II 1 CORE GERMAN RESIDENTIAL INDHOLD: II Nyhedsbrev 1. juni 2012 Nummer 10 INDHOLD: 1. Positivt ejendomsmarked Vi ser fortsat et positivt ejendomsmarked i de store vesttyske byer.

Læs mere

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Til Salg Rosenholms Allé 33 2500 Valby Fredeligt område med grønne omgivelser Attraktivt kvarter med mindre udlejningsejendomme og villaer Central placering

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Diamanter er en god alternativ investering

Diamanter er en god alternativ investering MANDAG 5. JANUAR NR. 2 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Diamanter er en god alternativ investering Efterspørgslen stiger på de små smukke

Læs mere

NYT MEDIE. Køb og salg skal frem i lyset. Investeringsmarkedet. på vej op igen. for overblik og formidling af investeringsejendomme

NYT MEDIE. Køb og salg skal frem i lyset. Investeringsmarkedet. på vej op igen. for overblik og formidling af investeringsejendomme Tillæg til Magasinet Ejendom nr. 8 oktober 2010 NYT MEDIE Køb og salg skal frem i lyset for overblik og formidling af investeringsejendomme Investeringsmarkedet på vej op igen analyse Investeringsejendomme?

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller

Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed af naboejendomme til store Februar 2015 Indholdsfortegnelse Baggrund 2 Formål 2 Metode 3 Resultater 4 Konklusion 11 1 Baggrund Bliver man stavnsbundet til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Nye tal viser, at man nu kan bo i en ejerlejlighed for under det halve af, hvad det koster at bo til leje eje eller leje Af Louise Kastberg, oktober 2012 03 Dyrt

Læs mere

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Ved Claus Asger Olsen, afdelingsdirektør Investeringsejendomme 1 / 28. maj 2015 28. Maj 2015 Hvad skal jeg tale om? Kort om DEAS Hvad fortæller

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Research Erhverv Poul Erik Bech. E f t e r å r 2 0 1 5

Research Erhverv Poul Erik Bech. E f t e r å r 2 0 1 5 Research Erhverv Poul Erik Bech Market UPDATE E f t e r å r 2 0 1 5 E f t e r å r 2 0 1 5 Kontakt os: Robert Neble Larsen Adm. Direktør Tlf: 33 30 10 54 Mail: rnl@edc.dk Hovedstadsområdet: Morten Westphal

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt 19. december 2012 er der fremsat lovforslag (energisparepakken)

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering

SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv Sale & Lease Back Sale & Lease Back kan være et særligt anvendeligt værktøj

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Stabil Dato 2012-05-30 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160 Antal andele 158 Samlet KVM

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF. v/nic holas Thurø

Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF. v/nic holas Thurø Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF 0 v/nic holas Thurø RED Property Advisers Palægade 6, 4. 1261 København K. Tlf.: 33 13 13 99 RED Propert y Advisers Rådgiver og erhvervsmægler

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården.

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården. AB Duegården under likvidation Den 27. september 2013 J.nr.2011-01-01-03 Til Realkreditankenævnet AB Duegårdens bemærkninger til udtalelse IV fra Nykredit A/S Nykredits rolle ved stiftelsen Det fremgår

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Nøgletalsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Gilbjergvej 8 6630 Rødding

Gilbjergvej 8 6630 Rødding Gilbjergvej 8 6630 Rødding 20 HA agerjord og skov, med herskabelig hovedbygning og gode udhuse. Sag: 89000686 edc.dk Mæglergruppen Statsautoriseret ejendomsmægler, valuar MDE Ebeltoftvej 3A - 8960 Randers

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012, Nasdaq&OMX&Copenhagen&A/S& & & & Selskabsmeddelelse& nr.02&/&2013& Aarhus,&19.&februar&2013& CVR.&nr.&29&14&98&60&&&& www.berlin4.dk& & & Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Læs mere