Processer i og mellem grupper - et organisationslaboratorium Lørdag d. 28. februar - Mandag d. 2. Marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Processer i og mellem grupper - et organisationslaboratorium Lørdag d. 28. februar - Mandag d. 2. Marts 2015"

Transkript

1 Processer i og mellem grupper - et organisationslaboratorium Lørdag d. 28. februar - Mandag d. 2. Marts 2015 INFORMATIONSMATERIALE Organisationslaboratorium er et undervisningstilbud, som bygger på ideen om at skabe en midlertidig organisation, hvis formål er at give sine medlemmer mulighed for at eksperimentere med og lære noget om vekselvirkningen mellem processer i og mellem grupper - med udgangspunkt i det, som medlemmerne selv sætter i gang. Organisationslaboratoriet er et læringslaboratorium, der er inspireret af en lang tradition fra National Training Laboratory in Group Development (NTL) og Tavistock Institute of Human Relations. NTL udviklede i starten af 50'erne det såkaldte sensitivitetstræning på baggrund af Kurt Lewins teorier. I sentivitetstræningen fokuseredes der især på forholdet mellem individ og gruppe. Sentivitetstræningen var meget psykoterapeutisk, og dette blev kritiseret af Tavistock Instituttet, der på baggrund af denne kritik udviklede Tavistockmodellen. Denne model fokusere mere på gruppen som helhed, intergruppe-fænomener, og senere autoritet, lederskab og organisationer i sin helhed. Dette organisationslaboratorium er inspireret af de "arbejdskonferencer om grupperelationer" (den såkaldte "Leicester model"), som siden 1957 er udviklet af The Tavistock Institute of Human Relations i London. Organisationslaboratoriet har tre grundlæggende karakteristika: 1. Læringslaboratorium Organisationslaboratoriet er et læringslaboratorium. Med dette menes ikke et traditionelt eksperimentelt laboratorium, men en erfaring og udforskning i at skabe en mini-organisation eller minisamfund. Organisationslaboratoriet sigter på udforskning, udspørgen og eksperimentering med adfærd, tanker og følelser. Organisationslaboratoriet skaber et rum, der understøtter medlemmernes læring. Dette gøres ved at udvikle en atmosfære af psykologisk sikkerhed, der faciliterer læring på alle niveauer. Det, der læres, bestemmes af organisationslaboratoriets medlemmer, med støtte og konsulentbistand fra organisationslaboratoriets stab. 2. At lære at lære Organisationslaboratoriet arbejder mod at opbryde det traditionelle forhold mellem lærer og elev, og derfor giver organisationslaboratoriet mulighed for at arbejde med at udvikle og udvide forståelsen af mulige menneskelige valg. For 1

2 at opnå dette fastholdes den udforskende proces, som en central del af organisationslaboratoriet. 3. Her-og-nu Den basale læring i organisationslaboratoriet ligger i her-og-nu situationer. Det er gennem studie, eksperimentering og udforskning af fænomener, der optræder her-og-nu, at læringen finder sted. Grundtanken bag organisationslaboratoriet er, at mennesker skaber organisationer for at løse bestemte opgaver eller nå bestemte mål. Organisationers primære ressource er derfor de menneskelige ressourcer (til forskel fra økonomiske eller tekniske ressourcer), og dermed er organisationers effektivitet afhængigt af de menneskelige ressourcers begrænsninger og muligheder. Tavistock-modellen bygger på to grundantagelser om mennesket. For det første er mennesket ikke altid rationelt - og tænker, handler og føler derfor ikke rationelt. For det andet er mennesket, gruppen og organisationen åbne sociale systemer, der påvirker og interagerer med hinanden som delkomponenter i et komplekst system. Organisationslaboratoriet forsøger at overføre nogle af principperne i den psykoanalytiske metode til arbejdet med forståelsen og udvikling af menneskelige ressourcer i organisationer. Hovedopgave Organisationslaboratoriet er en midlertidig organisation, hvis overordnede opgave er at give sine medlemmer mulighed for at eksperimentere med og lære noget om vekselvirkningen mellem processer i og mellem grupper med udgangspunkt i det, som medlemmerne selv sætter i gang i denne midlertidige organisation. Organisationslaboratoriet giver bla. medlemmerne mulighed for at studere hvad, det vil sige, at tildele andre eller selv at opnå og udøve autoritet i betydningen: Bemyndigelse til at bruge egne evner og kvalifikationer og/eller til at handle på andres vegne. Metode Ved organisationslaboratoriets begyndelse befinder medlemmerne sig i en ufærdig organisation. Den overordnede opgave samt tid, sted og formål for nogle forskellige delaktiviteter er ganske vist fastlagt på forhånd (se nedenfor) men medlemmerne må selv på egen hånd finde ud af hvordan, de i øvrigt vil gribe arbejdet an. For at komme til at arbejde med hovedopgaven (at lære noget om grupper og organisationer), kan medlemmerne foretage sig et eller andet f.eks. formulere og igangsætte et eller flere delprojekter, der passer med denne opgave; danne en eller flere grupper; eller vælge at forblive passivt iagttagende; osv. Men så snart et eller flere medlemmer tager sådanne initiativer eller blot begynder at diskutere 2

3 mulighederne foreligger der allerede en organisatorisk situation. Sådanne situationer udgør organisationslaboratoriets undervisnings- materiale eller studiegenstand. Organisationslaboratoriet er procesorienteret. Formålet er at lære noget. Hvis organisationslaboratoriet overhovedet frembringer et produkt, må dette være det indlæringsprodukt, der under og efter laboratoriet skabes i det enkelte medlems eget hoved. Laboratoriet kan betragtes som en invitation til at lege med organisatoriske forhold. Vi gør imidlertid på forhånd opmærksom på, at mange oplever deres medlemskab af et organisationslaboratorium af denne type som både frustrerende og følelsesmæssigt provokerende (men i reglen dog tillige som lærerigt og engagerende). Aktiviteter De aktiviteter, som organisationslaboratoriet tilbyder sine medlemmer at deltage i, kan inddeles i tre hovedgrupper: A. Her-og-nu -aktiviteter, hvis formål er at give medlemmerne mulighed for at studere hvad, der sker, i den aktuelle situation. Disse aktiviteter består af de såkaldte inter-gruppe-sessioner, som lægger beslag på størsteparten af organisationslaboratoriets samlede tid. B. Tilbage-og-fremad -aktiviteter, hvis formål er at give medlemmerne mulighed for at få her-og-nu-aktiviteterne lidt på afstand og se tilbage på det, de har oplevet; bearbejde indvundne erfaringer; eller søge at koble dem til deres egen hverdag. Disse aktiviteter udgøres af tilbagebliks-grupperne, det afsluttende plenum og implementerings- grupperne. C. Andre aktiviteter, der er forskellige former for praktiske og sociale aktiviteter. Disse aktiviteter udgøres af registreringen lørdag kl. 9.30, det indledende plenum umiddelbart efter, daglige frokost og kaffepauser, samt udlevering af beviser for deltagelse mandag kl De nøjagtige tidspunkter for de forskellige aktiviteter fremgår af vedlagte tidsplan. Nedenfor følger en nærmere redegørelse for de enkelte aktiviteter under punkt a og b. Arbejdssessioner Organisationslaboratoriet indeholder følgende typer arbejdssessioner: 1. Indledende plenum: Organisationslaboratoriet indledes med et kort fællesmøde i plenumlokalet for alle medlemmerne og for de personer, der er tilknyttet laboratoriet som ledelse, konsulenter og administration og sekretariat. Medlemmerne bliver her præsenteret for de pågældende, planen for hele laboratoriet gennemgås, formålet med de enkelte aktiviteter præciseres, og medlemmerne har lejlighed til at stille spørgsmål. Så snart dette er overstået, 3

4 har medlemmerne mulighed for at påbegynde arbejdet med at danne grupper efter retningslinjer, som de selv kan fastlægge. Det indledende plenum varer ½ time. 2. Inter-gruppe-sessioner: I de tidsrum, som i vedlagte plan er markeret med IG samt et arabertal, har organisationslaboratoriets medlemmer mulighed for på egen hånd at danne, arbejde i, dele, sammenlægge eller opløse forskellige grupper. Medlemmerne af disse grupper kan dels arbejde med f.eks. at udforme deres eget projekt, arbejdsgang, indbyrdes rollefordeling, ledelsesform og øvrige indre struktur, dels kontakte, forhandle eller samarbejde med andre grupper eller enkeltpersoner, og med organisationslaboratoriets ledelse med henblik på her-og-nu at studere hvad, der sker, i og mellem sådanne grupper. Såfremt medlemmerne ønsker det, kan de rekvirere konsulentbistand til dette arbejde i de tidsrum, som fremgår af vedlagte plan. Ledelsen stiller en række lokaler til rådighed for medlemmerne som grupperum. (Fortegnelse herover udleveres ved registreringen lørdag morgen kl ) 3. Tilbagebliks-grupper: Lørdag og søndag får medlemmerne før dagens afslutning mulighed for i mindre grupper at se tilbage på og reflektere over det hidtidige forløb. Tilbagebliks-grupperne sammensættes af organisationslaboratoriets ledelse på grundlag af oplysninger om medlemmerne, der på forhånd er indsamlet v.h.a. spørgeskemaer (se nedenfor). Ved sammensætningen tilstræbes så vidt muligt homogenitet eller lighed mht. arbejdssituation eller organisatorisk tilknytning uden for laboratoriet. Hver gruppe får bistand fra en konsulent, udpeget af ledelsen. Medlemmerne får skriftlig meddelelse om disse gruppers sammensætning og arbejdsrum ved registreringen lørdag morgen, før det indledende plenum. 4. Afsluttende plenum: Ved et afsluttende fællesmøde mandag eftermiddag får medlemmerne, ledelsen, konsulenterne og administratorerne mulighed for at se tilbage på organisationslaboratoriets forløb og diskutere fælles og modstridende oplevelser og synspunkter. 5. Implementerings-grupper: Disse grupper har samme person-sammensætning og arbejder med samme konsulent som tilbagebliks-grupperne, men opgaven er en anden: Nemlig at overveje hvorledes noget af det, medlemmerne måtte have lært eller oplevet under laboratoriet, evt. kan kobles til deres organisatoriske dagligdag udenfor. Arbejdet i implementerings-grupperne afslutter organisationslaboratoriet. Konsultation 4

5 Under inter-gruppe-sessionerne har medlemmerne inden for bestemte tidsrum mulighed for at rekvirere bistand fra de personer, der er tilknyttet organisationslaboratoriet som konsulenter. Konsulenterne har under disse sessioner primært til opgave at faciliteter læring hos medlemmerne. Det gøres for eksempel ved at spørge til gruppen, ved at fortolke situationen her-og-nu og ved at forsøge at identificere fænomener eller faktorer, medlemmerne ikke selv er opmærksomme på. Konsulenterne vil beskæftige sig med fænomener i eller imellem grupper, det er ikke konsulenternes opgave at fortolke enkeltpersoners individuelle motiver e.lign. Anmodning om konsulentbistand kan ske ved henvendelse til konsulentgruppens kontor i de tidsrum, som er anført i vedlagte plan. (Konsulentgruppens kontor fremgår af den fortegnelse over lokaler, som udleveres ved registreringen lørdag morgen). Tilbagebliks- og implementerings-grupperne er på forhånd tildelt en fast konsulent, udpeget af ledelsen. I disse grupper har konsulenterne til opgave at hjælpe medlemmerne med at komme til rette med og fordøje de oplevelser, de har haft under her-og-nu-sessionerne. Observatører, delegerede og fuldmægtige Da et af formålene med organisationslaboratoriet er at give medlemmerne lejlighed til at studere hvad, det vil sige, at give eller opnå bemyndigelse til at handle på andres vegne, kan følgende betegnelser for tre forskellige slags mandater være en hjælp for laboratoriets medlemmer og konsulenter at anvende. 1. Observatør Ved en observatør forstås under organisationslaboratoriet en person, som en gruppe har bemyndiget til at indhente informationer eller gøre iagttagelser på gruppens vegne. 2. Delegeret Ved en delegeret forstås en person, som en gruppe har bemyndiget til at forhandle med andre og til at træffe beslutninger på gruppens vegne vedrørende en bestemt, afgrænset problemstilling. 3. Fuldmægtig Ved en fuldmægtig forstås en person, som en gruppe har bemyndiget til at forhandle med andre og til at træffe beslutninger på gruppens vegne indenfor rammerne af en almen, overordnet politik, som gruppen har fastlagt. Medlemmer Som medlemmer af organisationslaboratoriet kan optages studerende, såfremt de pågældende er indforstået med at deltage på de betingelser, som er skitseret her. Der kræves ingen særlige forudsætninger i øvrigt. Ved medlemmer forstås alle personer som er til stede under organisationslaboratoriet. 5

6 Organisationslaboratoriet kan ikke gennemføres med mindre end 25 medlemmer, og det maksimale antal er 50. Som anført kan et organisationslaboratorium af denne type opleves som anstrengende og følelsesmæssigt belastende. Personer som befinder sig i krisesituationer, eller hvis somatiske eller psykiske helbred er usikkert, bør være opmærksomme på dette. Vi forudsætter at medlemmerne deltager i organisationslaboratoriets arbejde fra lørdag morgen til mandag eftermiddag, og fraråder medlemmerne kun at deltage kortere tidsrum. Derudover vil mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr skulle afleveres hver dag om morgenen til ledelsen og opbevares indtil afslutningen af dagen alle tre dage. Der opfordres til at dette dokument printes ud og medtages til organisationslaboratoriet. Ledelse, konsultation og administration Organisationslaboratoriet tilrettelægges og styres af en ledelse, der bistås i sit arbejde af en stab bestående af konsulenter og sekretærer. Ledelse Direktør: Jacob Theilgaard Organisationslaboratoriets ledelse er ansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af laboratoriet, og arbejder under dets afvikling på at gøre det muligt for medlemmerne at beskæftige sig med laboratoriets hovedopgave (se ovenfor) herunder at medlemmerne får den nødvendige basale information, og at laboratoriets ressourcer (tid, lokaler, konsulentbistand m.v.) anvendes så hensigtsmæssigt som muligt. Derudover funger ledelsen som konsulenter under organisationslaboratoriet. Konsulenter Irene Andersen Mikkel Krog-Toft Vibeke Bruhn Pernille Grove Pia Zøllner Birthe Oest Larsen Konsulentgruppens arbejdsopgaver er beskrevet ovenfor. Administration og sekretariat Sofie Ø. Jaspers Zinaida Mathiasen Anders B. Jeppesen 6

7 I sin administrations-funktion arbejder denne gruppe med mangfoldiggørelse og distribution af information, udarbejdelse af medlemslister, registrering o.lign. I sin sekretariats-funktion varetager gruppen forplejning (te, kaffe m.v.), klargøring af og tilgængelighed af arbejdsrum, m.v. Både ledelse, konsulenter og administration medvirker som konsulenter for tilbagebliks- og implementerings-grupperne. Praktiske informationer Tilmeldingsgebyr Ved tilmeldingen til organisationslaboratoriet opkræves et gebyr på kr. 350,-. Gebyret dækker udgifter til bl.a.: Administration, PR, kaffe, the, frugt, kage og frokost alle dage. I tilfælde af afbud fra din side refunderes tilmeldingsgebyret ikke, men såfremt organisationslaboratoriet bliver aflyst, refunderes tilmeldingsgebyret. Tilmelding Hvis du ønsker at blive medlem af årets organisationslaboratorium, bedes du venligst udfylde vedlagte bilag A1 og A2 med deltageroplysninger og dit samtykke om at være indforstået med rammerne for organisationslaboratoriet. Dette sendes snarest muligt til laboratoriets administration (se nedenfor), hvorpå du vil modtage et link til betaling af tilmeldningsgebyr. Først når dette er betalt er du fuldt tilmeldt. Pladser på organisationslaboratoriet fordeles efter først til mølleprincip ved betaling gennem tilsendte link. Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og slettet ved organisationslaboratoriets afslutning. Oplysningerne skal bruges i forbindelse med sammensætningen af tilbagebliks- og implementerings-grupper. Afbud Det er en forudsætning for deltagelse at man kan være til stede under HELE organisationslaboratoriet, da dette er afgørende for dit og de andre deltageres udbytte. Hvis dette mod forventning ikke kan være muligt fx pga sygdom vil deltagelse i organisationslaboratorium ske på eget ansvar. Såfremt du efter at have tilmeldt dig alligevel skulle blive forhindret i at deltage, bedes du venligst meddele dette til laboratoriets administration på mail: Praktiske oplysninger Organisationslaboratoriet afholdes i Dansk Psykologforenings lokaler. Registrering af fremmødte medlemmer finder sted lørdag fra kl til kl i lokale 2A, hvor det 7

8 indledende plenum finder sted. Det indledende plenum starter præcis, hvorfor vi anbefaler medlemmerne at komme i god tid. Organisationslaboratoriet foregår i Psykologforeningens lokaler, Stockholmsgade Organisationslaboratoriets konsulenter tager imod inden for indgangen for at vise dig vej. Organisationslaboratoriet påbegynder sit arbejde lørdag den 28. februar 2015 kl , og afslutter det mandag den 2. marts kl Lørdag og søndag arbejdes fra kl , mandag fra kl Søndag vil der være mad og drikke I pauserne serveres der kaffe og the og kage/frugt. Der vil blive serveret sandwich til frokost. Søndag den 1. marts er der i tilslutning til organisationslaboratoriet arrangeret uformelt samvær i kantinen kl Litteratur Denne litteraturliste er for specielt interesserede, men er ingen forudsætning for deltagelse på organisations laboratoriet. Leicester-modellen er bl.a. beskrevet følgende: Eric J. Miller: Experiential Learning in Groups I-II Harold Bridger: Courses and Working Conferences as Transitional Learning Institutions, Begge artikler kan findes i: E. Trist & H. Murray (eds.): The Social Engagement of Social Science, Vol. I: The SocioPsychological Perspective London 1990: Free Association Books En lang række artikler om de teoretiske overvejelser bag denne model og om de erfaringer, der er indhøstet med den, er samlet i en amerikansk udgivet antologi i to bind: A. D. Colman & W. H. Bexton (eds.): Group Relations Reader 1. Washington D.C. 1975: A. K. Rice Institute A. D. Colman & M. H. Geller (eds.): Group Relations Reader 2 Washington 1985: A. K. Rice Institute Et mindre udvalg af de samme artikler er oversat til svensk og samlet i Stefan Jern m.fl. (red.): Grupprelationer. En antologi om förhållandena mellan individ, grupp och organisation. Stockholm 1984: Natur och Kultur. En kritik af grupperelations-konferencerne kan bl.a. findes i J. P. Gustafson & L. Cooper: Toward the Study of Society in Micro-cosm: Critical Problems of Group Relations Conferences, Human Relations Vol. 31 (1978), pp

9 Derudover kan man supplere overstående med følgende titler: G. Morgan: Organisasjonsbilder, kapitel 7 og 8. Universitetsforlager, Oslo N. McCaughan og B. Palmer: System Thinking for Harassed Managers, Karnac Books, London,

10 BILAG A1: OPLYSNINGSSEDDEL VEDRØRENDE DELTAGERE Af hensyn til sammensætningen af laboratoriets tilbagebliks- og implementeringsgrupper beder vi dig venligst oplyse følgende: Navn: Alder: Køn: M / F Nuværende uddannelse påbegyndt år: Uddannelsessted: Evt. ønsket eller valgt A søjle-fag: Særlige studie-interesser: Nuværende erhvervsarbejde: Tidligere erhvervserfaring: Evt. andre organisatoriske tilknytninger: Evt. andre relevante oplysninger: Jeg ønsker at deltage i uformelt samvær med aftensmad og drikke (inkluderet i prisen) søndag fra kl Ja: Nej: Denne oplysningsseddel bedes venligst returneret til organisationslaboratoriets administration på: Denne seddel samt de herpå afgivne oplysninger vil blive slettet umiddelbart efter organisationslaboratoriets afslutning. 10

11 BILAG A2: SAMTYKKE Undertegnede bekræfter herved, at jeg ønsker at deltage i organisationslaboratoriet Processer mellem grupper i en organisation fra lørdag den 28. februar til mandag den 2. marts Jeg har læst det udsendte informations-materiale, kan tilslutte mig laboratoriets hovedopgave, og er indforstået med de vilkår og retningslinjer, der i øvrigt beskrives i materialet. Herunder at en forudsætning for deltagelse er obligatorisk tilstedeværelse alle dage. Jeg er indforstået med at min tilmeldelse først er gyldig, når jeg efter afsendelsen af bilag A1 og A2 til har modtaget et link til at betale på billetto.dk og HAR betalt tilmeldingsgebyret på 350 DKK. Skulle jeg blive forhindret i at deltage, er jeg indforstået med at meddele dette skriftligt til organisationslaboratoriets administration på og med at tilmeldingsgebyret ikke kan refunderes. (Dato) (Underskrift) Navn: Adresse: Telefon: 11

12 BILAG B TIDSPLAN Lørdag Registrering ved indgangen til Dansk Psykologforening Indledende plenum i lokale 2A: Information Intergruppe session Pause: Kaffe & te i kantinen Intergruppe session Frokost i kantinen Intergruppe session Pause: Kaffe & te i kantinen Tilbagebliksgrupper Søndag Intergruppe session Pause: Kaffe & te i kantinen Intergruppe session Frokost i kantinen Intergruppe session Pause: Kaffe & te i kantinen Tilbagebliksgrupper Uformelt samvær i kantinen med mad og drikke Mandag Intergruppe session Pause: Kaffe & te i kantinen Intergruppe session Frokost i kantinen Afsluttende plenum i lokale 2A: Diskussion Pause: Kaffe & te i kantinen 12

13 Implementeringsgrupper Udlevering af kursusbeviser ved lokale 2A KONSULTATION Rekvirering af konsulentbistand sker ved henvendelse til konsulentgruppen. Konsulentbistand til intergruppe-arbejdet kan rekvireres i følgende tidsrum: Lørdag , og Søndag , og Mandag og

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 4-årig Diplomuddannelse i Gruppeanalyse (GAU-D) 2-årig Organisationspsykologisk Uddannelse

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.60 af 17. august 2015 Version 2.60 af 17. august 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1 Projekthåndbog - til projektdeltagere i projektgrupper hos Oktober 2004 REVIDERET APRIL 2007 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 2 Indhold Forord...

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed.

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Mathias Lasgaard Signe Sofie Nielsen Julie Christiansen Rune Christensen Rikke Holm

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Evaluering af projektet Kollegial Vejledning om Abort og Indvandrerkvinder (KVAI)

Evaluering af projektet Kollegial Vejledning om Abort og Indvandrerkvinder (KVAI) Evaluering af projektet Kollegial Vejledning om Abort og Indvandrerkvinder (KVAI) af Thorkil Thorsen Roskilde Juli 2006 2 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Baggrund og formål for evalueringen...4 Metoder og

Læs mere

KRITERIER. for. uddannelserne. ved. Dansk NLP Institut

KRITERIER. for. uddannelserne. ved. Dansk NLP Institut KRITERIER for uddannelserne ved Dansk NLP Institut Version 6.0 - edition 01 gældende fra april 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side Metoden: 1. Hvad er NLP? 4 2. NLPs videnskabsteoretiske og metodologiske

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Indhold Forord 1 Læsevejledning 2 AFSNIT I Centrale begreber for planlægning og evaluering af projekter 3 Formål

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere