Processer i og mellem grupper - et organisationslaboratorium Lørdag d. 28. februar - Mandag d. 2. Marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Processer i og mellem grupper - et organisationslaboratorium Lørdag d. 28. februar - Mandag d. 2. Marts 2015"

Transkript

1 Processer i og mellem grupper - et organisationslaboratorium Lørdag d. 28. februar - Mandag d. 2. Marts 2015 INFORMATIONSMATERIALE Organisationslaboratorium er et undervisningstilbud, som bygger på ideen om at skabe en midlertidig organisation, hvis formål er at give sine medlemmer mulighed for at eksperimentere med og lære noget om vekselvirkningen mellem processer i og mellem grupper - med udgangspunkt i det, som medlemmerne selv sætter i gang. Organisationslaboratoriet er et læringslaboratorium, der er inspireret af en lang tradition fra National Training Laboratory in Group Development (NTL) og Tavistock Institute of Human Relations. NTL udviklede i starten af 50'erne det såkaldte sensitivitetstræning på baggrund af Kurt Lewins teorier. I sentivitetstræningen fokuseredes der især på forholdet mellem individ og gruppe. Sentivitetstræningen var meget psykoterapeutisk, og dette blev kritiseret af Tavistock Instituttet, der på baggrund af denne kritik udviklede Tavistockmodellen. Denne model fokusere mere på gruppen som helhed, intergruppe-fænomener, og senere autoritet, lederskab og organisationer i sin helhed. Dette organisationslaboratorium er inspireret af de "arbejdskonferencer om grupperelationer" (den såkaldte "Leicester model"), som siden 1957 er udviklet af The Tavistock Institute of Human Relations i London. Organisationslaboratoriet har tre grundlæggende karakteristika: 1. Læringslaboratorium Organisationslaboratoriet er et læringslaboratorium. Med dette menes ikke et traditionelt eksperimentelt laboratorium, men en erfaring og udforskning i at skabe en mini-organisation eller minisamfund. Organisationslaboratoriet sigter på udforskning, udspørgen og eksperimentering med adfærd, tanker og følelser. Organisationslaboratoriet skaber et rum, der understøtter medlemmernes læring. Dette gøres ved at udvikle en atmosfære af psykologisk sikkerhed, der faciliterer læring på alle niveauer. Det, der læres, bestemmes af organisationslaboratoriets medlemmer, med støtte og konsulentbistand fra organisationslaboratoriets stab. 2. At lære at lære Organisationslaboratoriet arbejder mod at opbryde det traditionelle forhold mellem lærer og elev, og derfor giver organisationslaboratoriet mulighed for at arbejde med at udvikle og udvide forståelsen af mulige menneskelige valg. For 1

2 at opnå dette fastholdes den udforskende proces, som en central del af organisationslaboratoriet. 3. Her-og-nu Den basale læring i organisationslaboratoriet ligger i her-og-nu situationer. Det er gennem studie, eksperimentering og udforskning af fænomener, der optræder her-og-nu, at læringen finder sted. Grundtanken bag organisationslaboratoriet er, at mennesker skaber organisationer for at løse bestemte opgaver eller nå bestemte mål. Organisationers primære ressource er derfor de menneskelige ressourcer (til forskel fra økonomiske eller tekniske ressourcer), og dermed er organisationers effektivitet afhængigt af de menneskelige ressourcers begrænsninger og muligheder. Tavistock-modellen bygger på to grundantagelser om mennesket. For det første er mennesket ikke altid rationelt - og tænker, handler og føler derfor ikke rationelt. For det andet er mennesket, gruppen og organisationen åbne sociale systemer, der påvirker og interagerer med hinanden som delkomponenter i et komplekst system. Organisationslaboratoriet forsøger at overføre nogle af principperne i den psykoanalytiske metode til arbejdet med forståelsen og udvikling af menneskelige ressourcer i organisationer. Hovedopgave Organisationslaboratoriet er en midlertidig organisation, hvis overordnede opgave er at give sine medlemmer mulighed for at eksperimentere med og lære noget om vekselvirkningen mellem processer i og mellem grupper med udgangspunkt i det, som medlemmerne selv sætter i gang i denne midlertidige organisation. Organisationslaboratoriet giver bla. medlemmerne mulighed for at studere hvad, det vil sige, at tildele andre eller selv at opnå og udøve autoritet i betydningen: Bemyndigelse til at bruge egne evner og kvalifikationer og/eller til at handle på andres vegne. Metode Ved organisationslaboratoriets begyndelse befinder medlemmerne sig i en ufærdig organisation. Den overordnede opgave samt tid, sted og formål for nogle forskellige delaktiviteter er ganske vist fastlagt på forhånd (se nedenfor) men medlemmerne må selv på egen hånd finde ud af hvordan, de i øvrigt vil gribe arbejdet an. For at komme til at arbejde med hovedopgaven (at lære noget om grupper og organisationer), kan medlemmerne foretage sig et eller andet f.eks. formulere og igangsætte et eller flere delprojekter, der passer med denne opgave; danne en eller flere grupper; eller vælge at forblive passivt iagttagende; osv. Men så snart et eller flere medlemmer tager sådanne initiativer eller blot begynder at diskutere 2

3 mulighederne foreligger der allerede en organisatorisk situation. Sådanne situationer udgør organisationslaboratoriets undervisnings- materiale eller studiegenstand. Organisationslaboratoriet er procesorienteret. Formålet er at lære noget. Hvis organisationslaboratoriet overhovedet frembringer et produkt, må dette være det indlæringsprodukt, der under og efter laboratoriet skabes i det enkelte medlems eget hoved. Laboratoriet kan betragtes som en invitation til at lege med organisatoriske forhold. Vi gør imidlertid på forhånd opmærksom på, at mange oplever deres medlemskab af et organisationslaboratorium af denne type som både frustrerende og følelsesmæssigt provokerende (men i reglen dog tillige som lærerigt og engagerende). Aktiviteter De aktiviteter, som organisationslaboratoriet tilbyder sine medlemmer at deltage i, kan inddeles i tre hovedgrupper: A. Her-og-nu -aktiviteter, hvis formål er at give medlemmerne mulighed for at studere hvad, der sker, i den aktuelle situation. Disse aktiviteter består af de såkaldte inter-gruppe-sessioner, som lægger beslag på størsteparten af organisationslaboratoriets samlede tid. B. Tilbage-og-fremad -aktiviteter, hvis formål er at give medlemmerne mulighed for at få her-og-nu-aktiviteterne lidt på afstand og se tilbage på det, de har oplevet; bearbejde indvundne erfaringer; eller søge at koble dem til deres egen hverdag. Disse aktiviteter udgøres af tilbagebliks-grupperne, det afsluttende plenum og implementerings- grupperne. C. Andre aktiviteter, der er forskellige former for praktiske og sociale aktiviteter. Disse aktiviteter udgøres af registreringen lørdag kl. 9.30, det indledende plenum umiddelbart efter, daglige frokost og kaffepauser, samt udlevering af beviser for deltagelse mandag kl De nøjagtige tidspunkter for de forskellige aktiviteter fremgår af vedlagte tidsplan. Nedenfor følger en nærmere redegørelse for de enkelte aktiviteter under punkt a og b. Arbejdssessioner Organisationslaboratoriet indeholder følgende typer arbejdssessioner: 1. Indledende plenum: Organisationslaboratoriet indledes med et kort fællesmøde i plenumlokalet for alle medlemmerne og for de personer, der er tilknyttet laboratoriet som ledelse, konsulenter og administration og sekretariat. Medlemmerne bliver her præsenteret for de pågældende, planen for hele laboratoriet gennemgås, formålet med de enkelte aktiviteter præciseres, og medlemmerne har lejlighed til at stille spørgsmål. Så snart dette er overstået, 3

4 har medlemmerne mulighed for at påbegynde arbejdet med at danne grupper efter retningslinjer, som de selv kan fastlægge. Det indledende plenum varer ½ time. 2. Inter-gruppe-sessioner: I de tidsrum, som i vedlagte plan er markeret med IG samt et arabertal, har organisationslaboratoriets medlemmer mulighed for på egen hånd at danne, arbejde i, dele, sammenlægge eller opløse forskellige grupper. Medlemmerne af disse grupper kan dels arbejde med f.eks. at udforme deres eget projekt, arbejdsgang, indbyrdes rollefordeling, ledelsesform og øvrige indre struktur, dels kontakte, forhandle eller samarbejde med andre grupper eller enkeltpersoner, og med organisationslaboratoriets ledelse med henblik på her-og-nu at studere hvad, der sker, i og mellem sådanne grupper. Såfremt medlemmerne ønsker det, kan de rekvirere konsulentbistand til dette arbejde i de tidsrum, som fremgår af vedlagte plan. Ledelsen stiller en række lokaler til rådighed for medlemmerne som grupperum. (Fortegnelse herover udleveres ved registreringen lørdag morgen kl ) 3. Tilbagebliks-grupper: Lørdag og søndag får medlemmerne før dagens afslutning mulighed for i mindre grupper at se tilbage på og reflektere over det hidtidige forløb. Tilbagebliks-grupperne sammensættes af organisationslaboratoriets ledelse på grundlag af oplysninger om medlemmerne, der på forhånd er indsamlet v.h.a. spørgeskemaer (se nedenfor). Ved sammensætningen tilstræbes så vidt muligt homogenitet eller lighed mht. arbejdssituation eller organisatorisk tilknytning uden for laboratoriet. Hver gruppe får bistand fra en konsulent, udpeget af ledelsen. Medlemmerne får skriftlig meddelelse om disse gruppers sammensætning og arbejdsrum ved registreringen lørdag morgen, før det indledende plenum. 4. Afsluttende plenum: Ved et afsluttende fællesmøde mandag eftermiddag får medlemmerne, ledelsen, konsulenterne og administratorerne mulighed for at se tilbage på organisationslaboratoriets forløb og diskutere fælles og modstridende oplevelser og synspunkter. 5. Implementerings-grupper: Disse grupper har samme person-sammensætning og arbejder med samme konsulent som tilbagebliks-grupperne, men opgaven er en anden: Nemlig at overveje hvorledes noget af det, medlemmerne måtte have lært eller oplevet under laboratoriet, evt. kan kobles til deres organisatoriske dagligdag udenfor. Arbejdet i implementerings-grupperne afslutter organisationslaboratoriet. Konsultation 4

5 Under inter-gruppe-sessionerne har medlemmerne inden for bestemte tidsrum mulighed for at rekvirere bistand fra de personer, der er tilknyttet organisationslaboratoriet som konsulenter. Konsulenterne har under disse sessioner primært til opgave at faciliteter læring hos medlemmerne. Det gøres for eksempel ved at spørge til gruppen, ved at fortolke situationen her-og-nu og ved at forsøge at identificere fænomener eller faktorer, medlemmerne ikke selv er opmærksomme på. Konsulenterne vil beskæftige sig med fænomener i eller imellem grupper, det er ikke konsulenternes opgave at fortolke enkeltpersoners individuelle motiver e.lign. Anmodning om konsulentbistand kan ske ved henvendelse til konsulentgruppens kontor i de tidsrum, som er anført i vedlagte plan. (Konsulentgruppens kontor fremgår af den fortegnelse over lokaler, som udleveres ved registreringen lørdag morgen). Tilbagebliks- og implementerings-grupperne er på forhånd tildelt en fast konsulent, udpeget af ledelsen. I disse grupper har konsulenterne til opgave at hjælpe medlemmerne med at komme til rette med og fordøje de oplevelser, de har haft under her-og-nu-sessionerne. Observatører, delegerede og fuldmægtige Da et af formålene med organisationslaboratoriet er at give medlemmerne lejlighed til at studere hvad, det vil sige, at give eller opnå bemyndigelse til at handle på andres vegne, kan følgende betegnelser for tre forskellige slags mandater være en hjælp for laboratoriets medlemmer og konsulenter at anvende. 1. Observatør Ved en observatør forstås under organisationslaboratoriet en person, som en gruppe har bemyndiget til at indhente informationer eller gøre iagttagelser på gruppens vegne. 2. Delegeret Ved en delegeret forstås en person, som en gruppe har bemyndiget til at forhandle med andre og til at træffe beslutninger på gruppens vegne vedrørende en bestemt, afgrænset problemstilling. 3. Fuldmægtig Ved en fuldmægtig forstås en person, som en gruppe har bemyndiget til at forhandle med andre og til at træffe beslutninger på gruppens vegne indenfor rammerne af en almen, overordnet politik, som gruppen har fastlagt. Medlemmer Som medlemmer af organisationslaboratoriet kan optages studerende, såfremt de pågældende er indforstået med at deltage på de betingelser, som er skitseret her. Der kræves ingen særlige forudsætninger i øvrigt. Ved medlemmer forstås alle personer som er til stede under organisationslaboratoriet. 5

6 Organisationslaboratoriet kan ikke gennemføres med mindre end 25 medlemmer, og det maksimale antal er 50. Som anført kan et organisationslaboratorium af denne type opleves som anstrengende og følelsesmæssigt belastende. Personer som befinder sig i krisesituationer, eller hvis somatiske eller psykiske helbred er usikkert, bør være opmærksomme på dette. Vi forudsætter at medlemmerne deltager i organisationslaboratoriets arbejde fra lørdag morgen til mandag eftermiddag, og fraråder medlemmerne kun at deltage kortere tidsrum. Derudover vil mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr skulle afleveres hver dag om morgenen til ledelsen og opbevares indtil afslutningen af dagen alle tre dage. Der opfordres til at dette dokument printes ud og medtages til organisationslaboratoriet. Ledelse, konsultation og administration Organisationslaboratoriet tilrettelægges og styres af en ledelse, der bistås i sit arbejde af en stab bestående af konsulenter og sekretærer. Ledelse Direktør: Jacob Theilgaard Organisationslaboratoriets ledelse er ansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af laboratoriet, og arbejder under dets afvikling på at gøre det muligt for medlemmerne at beskæftige sig med laboratoriets hovedopgave (se ovenfor) herunder at medlemmerne får den nødvendige basale information, og at laboratoriets ressourcer (tid, lokaler, konsulentbistand m.v.) anvendes så hensigtsmæssigt som muligt. Derudover funger ledelsen som konsulenter under organisationslaboratoriet. Konsulenter Irene Andersen Mikkel Krog-Toft Vibeke Bruhn Pernille Grove Pia Zøllner Birthe Oest Larsen Konsulentgruppens arbejdsopgaver er beskrevet ovenfor. Administration og sekretariat Sofie Ø. Jaspers Zinaida Mathiasen Anders B. Jeppesen 6

7 I sin administrations-funktion arbejder denne gruppe med mangfoldiggørelse og distribution af information, udarbejdelse af medlemslister, registrering o.lign. I sin sekretariats-funktion varetager gruppen forplejning (te, kaffe m.v.), klargøring af og tilgængelighed af arbejdsrum, m.v. Både ledelse, konsulenter og administration medvirker som konsulenter for tilbagebliks- og implementerings-grupperne. Praktiske informationer Tilmeldingsgebyr Ved tilmeldingen til organisationslaboratoriet opkræves et gebyr på kr. 350,-. Gebyret dækker udgifter til bl.a.: Administration, PR, kaffe, the, frugt, kage og frokost alle dage. I tilfælde af afbud fra din side refunderes tilmeldingsgebyret ikke, men såfremt organisationslaboratoriet bliver aflyst, refunderes tilmeldingsgebyret. Tilmelding Hvis du ønsker at blive medlem af årets organisationslaboratorium, bedes du venligst udfylde vedlagte bilag A1 og A2 med deltageroplysninger og dit samtykke om at være indforstået med rammerne for organisationslaboratoriet. Dette sendes snarest muligt til laboratoriets administration (se nedenfor), hvorpå du vil modtage et link til betaling af tilmeldningsgebyr. Først når dette er betalt er du fuldt tilmeldt. Pladser på organisationslaboratoriet fordeles efter først til mølleprincip ved betaling gennem tilsendte link. Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og slettet ved organisationslaboratoriets afslutning. Oplysningerne skal bruges i forbindelse med sammensætningen af tilbagebliks- og implementerings-grupper. Afbud Det er en forudsætning for deltagelse at man kan være til stede under HELE organisationslaboratoriet, da dette er afgørende for dit og de andre deltageres udbytte. Hvis dette mod forventning ikke kan være muligt fx pga sygdom vil deltagelse i organisationslaboratorium ske på eget ansvar. Såfremt du efter at have tilmeldt dig alligevel skulle blive forhindret i at deltage, bedes du venligst meddele dette til laboratoriets administration på mail: Praktiske oplysninger Organisationslaboratoriet afholdes i Dansk Psykologforenings lokaler. Registrering af fremmødte medlemmer finder sted lørdag fra kl til kl i lokale 2A, hvor det 7

8 indledende plenum finder sted. Det indledende plenum starter præcis, hvorfor vi anbefaler medlemmerne at komme i god tid. Organisationslaboratoriet foregår i Psykologforeningens lokaler, Stockholmsgade Organisationslaboratoriets konsulenter tager imod inden for indgangen for at vise dig vej. Organisationslaboratoriet påbegynder sit arbejde lørdag den 28. februar 2015 kl , og afslutter det mandag den 2. marts kl Lørdag og søndag arbejdes fra kl , mandag fra kl Søndag vil der være mad og drikke I pauserne serveres der kaffe og the og kage/frugt. Der vil blive serveret sandwich til frokost. Søndag den 1. marts er der i tilslutning til organisationslaboratoriet arrangeret uformelt samvær i kantinen kl Litteratur Denne litteraturliste er for specielt interesserede, men er ingen forudsætning for deltagelse på organisations laboratoriet. Leicester-modellen er bl.a. beskrevet følgende: Eric J. Miller: Experiential Learning in Groups I-II Harold Bridger: Courses and Working Conferences as Transitional Learning Institutions, Begge artikler kan findes i: E. Trist & H. Murray (eds.): The Social Engagement of Social Science, Vol. I: The SocioPsychological Perspective London 1990: Free Association Books En lang række artikler om de teoretiske overvejelser bag denne model og om de erfaringer, der er indhøstet med den, er samlet i en amerikansk udgivet antologi i to bind: A. D. Colman & W. H. Bexton (eds.): Group Relations Reader 1. Washington D.C. 1975: A. K. Rice Institute A. D. Colman & M. H. Geller (eds.): Group Relations Reader 2 Washington 1985: A. K. Rice Institute Et mindre udvalg af de samme artikler er oversat til svensk og samlet i Stefan Jern m.fl. (red.): Grupprelationer. En antologi om förhållandena mellan individ, grupp och organisation. Stockholm 1984: Natur och Kultur. En kritik af grupperelations-konferencerne kan bl.a. findes i J. P. Gustafson & L. Cooper: Toward the Study of Society in Micro-cosm: Critical Problems of Group Relations Conferences, Human Relations Vol. 31 (1978), pp

9 Derudover kan man supplere overstående med følgende titler: G. Morgan: Organisasjonsbilder, kapitel 7 og 8. Universitetsforlager, Oslo N. McCaughan og B. Palmer: System Thinking for Harassed Managers, Karnac Books, London,

10 BILAG A1: OPLYSNINGSSEDDEL VEDRØRENDE DELTAGERE Af hensyn til sammensætningen af laboratoriets tilbagebliks- og implementeringsgrupper beder vi dig venligst oplyse følgende: Navn: Alder: Køn: M / F Nuværende uddannelse påbegyndt år: Uddannelsessted: Evt. ønsket eller valgt A søjle-fag: Særlige studie-interesser: Nuværende erhvervsarbejde: Tidligere erhvervserfaring: Evt. andre organisatoriske tilknytninger: Evt. andre relevante oplysninger: Jeg ønsker at deltage i uformelt samvær med aftensmad og drikke (inkluderet i prisen) søndag fra kl Ja: Nej: Denne oplysningsseddel bedes venligst returneret til organisationslaboratoriets administration på: Denne seddel samt de herpå afgivne oplysninger vil blive slettet umiddelbart efter organisationslaboratoriets afslutning. 10

11 BILAG A2: SAMTYKKE Undertegnede bekræfter herved, at jeg ønsker at deltage i organisationslaboratoriet Processer mellem grupper i en organisation fra lørdag den 28. februar til mandag den 2. marts Jeg har læst det udsendte informations-materiale, kan tilslutte mig laboratoriets hovedopgave, og er indforstået med de vilkår og retningslinjer, der i øvrigt beskrives i materialet. Herunder at en forudsætning for deltagelse er obligatorisk tilstedeværelse alle dage. Jeg er indforstået med at min tilmeldelse først er gyldig, når jeg efter afsendelsen af bilag A1 og A2 til har modtaget et link til at betale på billetto.dk og HAR betalt tilmeldingsgebyret på 350 DKK. Skulle jeg blive forhindret i at deltage, er jeg indforstået med at meddele dette skriftligt til organisationslaboratoriets administration på og med at tilmeldingsgebyret ikke kan refunderes. (Dato) (Underskrift) Navn: Adresse: Telefon: 11

12 BILAG B TIDSPLAN Lørdag Registrering ved indgangen til Dansk Psykologforening Indledende plenum i lokale 2A: Information Intergruppe session Pause: Kaffe & te i kantinen Intergruppe session Frokost i kantinen Intergruppe session Pause: Kaffe & te i kantinen Tilbagebliksgrupper Søndag Intergruppe session Pause: Kaffe & te i kantinen Intergruppe session Frokost i kantinen Intergruppe session Pause: Kaffe & te i kantinen Tilbagebliksgrupper Uformelt samvær i kantinen med mad og drikke Mandag Intergruppe session Pause: Kaffe & te i kantinen Intergruppe session Frokost i kantinen Afsluttende plenum i lokale 2A: Diskussion Pause: Kaffe & te i kantinen 12

13 Implementeringsgrupper Udlevering af kursusbeviser ved lokale 2A KONSULTATION Rekvirering af konsulentbistand sker ved henvendelse til konsulentgruppen. Konsulentbistand til intergruppe-arbejdet kan rekvireres i følgende tidsrum: Lørdag , og Søndag , og Mandag og

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen.

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen. SPIRITUEL UDDANNELSE til dig der vil udfolde din sjæls energi til dig der vil skabe et lyst og let liv i kærlighed til dig der vil leve i endnu mere lys og glæde 2015 Spirituel Uddannelse er stedet, hvor

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling Indbydelse til generalforsamling Max Bank A/S holder ordinær generalforsamling torsdag 27. marts 2008 kl. 19.00 i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, Næstved. Dagsordenen er således: 1. Bestyrelsen

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.6 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Maj 2010 1 af 16 Indledning Brugshunderådet tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen september 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Område og formål... 3 1.1. Registreringsordningens område... 3 1.2. Formål... 3 2. Registreringsordningens

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede DL-møde 29.10 2013 DL-møde 29.10 2013... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte... 4 4. Optimering af opgaver... 5 5. Status

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

Østrig, Oberndorf, Uge 7, 2015

Østrig, Oberndorf, Uge 7, 2015 Tag med andre børnefamilier på skitur til Østrig og få introduceret børnene til skiløb på en afslappet facon af danske skiinstruktører. Vi skal bo i superlækre omgivelser på hotel Penzinghof i Oberndorf.

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold

Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold Deltag på et intensivt seminar om Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold n Den kommercielle kontrakts opbygning få overblik over kommercielle kontrakters væsentligste delelementer

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. oktober 2015 kl. 17:30 i diskoteket bag cafeteriet i IBF Arena, Stadion Alle 2B,

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

Brevstemmemodtagelse Rådhuset Folketingsvalg 2015

Brevstemmemodtagelse Rådhuset Folketingsvalg 2015 Brevstemmemodtagelse Rådhuset Folketingsvalg 2015 Opgaven: TG/ Den 03.03.2015 Din opgave er at hjælpe borgeren med brevafstemning. Du skal bl.a. modtage legitimation, udprinte, modtage og attestere følgebreve

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Weekendens Dr. Dorothea Cup nærmer sig, og med denne folder har vi forsøgt at samle en lang række praktiske oplysninger. Er der noget, du mangler svar på, er du velkommen

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Moms og afgifter for det private erhvervsliv

Moms og afgifter for det private erhvervsliv Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for det private erhvervsliv Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste nyheder og ændringer n Overblik over moms- og afgiftsforhold i Danmark

Læs mere

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 DM Forbundsmesterskaber mini - kvalifikation i TeamGym Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund Kære gymnastikvenner Vi er meget glade for at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S ("Selskabet") fredag den 25. oktober 2013 kl. 15.

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S (Selskabet) fredag den 25. oktober 2013 kl. 15. Skovlunde 9. oktober 2013. INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing

Læs mere