Processer i og mellem grupper - et organisationslaboratorium Lørdag d. 28. februar - Mandag d. 2. Marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Processer i og mellem grupper - et organisationslaboratorium Lørdag d. 28. februar - Mandag d. 2. Marts 2015"

Transkript

1 Processer i og mellem grupper - et organisationslaboratorium Lørdag d. 28. februar - Mandag d. 2. Marts 2015 INFORMATIONSMATERIALE Organisationslaboratorium er et undervisningstilbud, som bygger på ideen om at skabe en midlertidig organisation, hvis formål er at give sine medlemmer mulighed for at eksperimentere med og lære noget om vekselvirkningen mellem processer i og mellem grupper - med udgangspunkt i det, som medlemmerne selv sætter i gang. Organisationslaboratoriet er et læringslaboratorium, der er inspireret af en lang tradition fra National Training Laboratory in Group Development (NTL) og Tavistock Institute of Human Relations. NTL udviklede i starten af 50'erne det såkaldte sensitivitetstræning på baggrund af Kurt Lewins teorier. I sentivitetstræningen fokuseredes der især på forholdet mellem individ og gruppe. Sentivitetstræningen var meget psykoterapeutisk, og dette blev kritiseret af Tavistock Instituttet, der på baggrund af denne kritik udviklede Tavistockmodellen. Denne model fokusere mere på gruppen som helhed, intergruppe-fænomener, og senere autoritet, lederskab og organisationer i sin helhed. Dette organisationslaboratorium er inspireret af de "arbejdskonferencer om grupperelationer" (den såkaldte "Leicester model"), som siden 1957 er udviklet af The Tavistock Institute of Human Relations i London. Organisationslaboratoriet har tre grundlæggende karakteristika: 1. Læringslaboratorium Organisationslaboratoriet er et læringslaboratorium. Med dette menes ikke et traditionelt eksperimentelt laboratorium, men en erfaring og udforskning i at skabe en mini-organisation eller minisamfund. Organisationslaboratoriet sigter på udforskning, udspørgen og eksperimentering med adfærd, tanker og følelser. Organisationslaboratoriet skaber et rum, der understøtter medlemmernes læring. Dette gøres ved at udvikle en atmosfære af psykologisk sikkerhed, der faciliterer læring på alle niveauer. Det, der læres, bestemmes af organisationslaboratoriets medlemmer, med støtte og konsulentbistand fra organisationslaboratoriets stab. 2. At lære at lære Organisationslaboratoriet arbejder mod at opbryde det traditionelle forhold mellem lærer og elev, og derfor giver organisationslaboratoriet mulighed for at arbejde med at udvikle og udvide forståelsen af mulige menneskelige valg. For 1

2 at opnå dette fastholdes den udforskende proces, som en central del af organisationslaboratoriet. 3. Her-og-nu Den basale læring i organisationslaboratoriet ligger i her-og-nu situationer. Det er gennem studie, eksperimentering og udforskning af fænomener, der optræder her-og-nu, at læringen finder sted. Grundtanken bag organisationslaboratoriet er, at mennesker skaber organisationer for at løse bestemte opgaver eller nå bestemte mål. Organisationers primære ressource er derfor de menneskelige ressourcer (til forskel fra økonomiske eller tekniske ressourcer), og dermed er organisationers effektivitet afhængigt af de menneskelige ressourcers begrænsninger og muligheder. Tavistock-modellen bygger på to grundantagelser om mennesket. For det første er mennesket ikke altid rationelt - og tænker, handler og føler derfor ikke rationelt. For det andet er mennesket, gruppen og organisationen åbne sociale systemer, der påvirker og interagerer med hinanden som delkomponenter i et komplekst system. Organisationslaboratoriet forsøger at overføre nogle af principperne i den psykoanalytiske metode til arbejdet med forståelsen og udvikling af menneskelige ressourcer i organisationer. Hovedopgave Organisationslaboratoriet er en midlertidig organisation, hvis overordnede opgave er at give sine medlemmer mulighed for at eksperimentere med og lære noget om vekselvirkningen mellem processer i og mellem grupper med udgangspunkt i det, som medlemmerne selv sætter i gang i denne midlertidige organisation. Organisationslaboratoriet giver bla. medlemmerne mulighed for at studere hvad, det vil sige, at tildele andre eller selv at opnå og udøve autoritet i betydningen: Bemyndigelse til at bruge egne evner og kvalifikationer og/eller til at handle på andres vegne. Metode Ved organisationslaboratoriets begyndelse befinder medlemmerne sig i en ufærdig organisation. Den overordnede opgave samt tid, sted og formål for nogle forskellige delaktiviteter er ganske vist fastlagt på forhånd (se nedenfor) men medlemmerne må selv på egen hånd finde ud af hvordan, de i øvrigt vil gribe arbejdet an. For at komme til at arbejde med hovedopgaven (at lære noget om grupper og organisationer), kan medlemmerne foretage sig et eller andet f.eks. formulere og igangsætte et eller flere delprojekter, der passer med denne opgave; danne en eller flere grupper; eller vælge at forblive passivt iagttagende; osv. Men så snart et eller flere medlemmer tager sådanne initiativer eller blot begynder at diskutere 2

3 mulighederne foreligger der allerede en organisatorisk situation. Sådanne situationer udgør organisationslaboratoriets undervisnings- materiale eller studiegenstand. Organisationslaboratoriet er procesorienteret. Formålet er at lære noget. Hvis organisationslaboratoriet overhovedet frembringer et produkt, må dette være det indlæringsprodukt, der under og efter laboratoriet skabes i det enkelte medlems eget hoved. Laboratoriet kan betragtes som en invitation til at lege med organisatoriske forhold. Vi gør imidlertid på forhånd opmærksom på, at mange oplever deres medlemskab af et organisationslaboratorium af denne type som både frustrerende og følelsesmæssigt provokerende (men i reglen dog tillige som lærerigt og engagerende). Aktiviteter De aktiviteter, som organisationslaboratoriet tilbyder sine medlemmer at deltage i, kan inddeles i tre hovedgrupper: A. Her-og-nu -aktiviteter, hvis formål er at give medlemmerne mulighed for at studere hvad, der sker, i den aktuelle situation. Disse aktiviteter består af de såkaldte inter-gruppe-sessioner, som lægger beslag på størsteparten af organisationslaboratoriets samlede tid. B. Tilbage-og-fremad -aktiviteter, hvis formål er at give medlemmerne mulighed for at få her-og-nu-aktiviteterne lidt på afstand og se tilbage på det, de har oplevet; bearbejde indvundne erfaringer; eller søge at koble dem til deres egen hverdag. Disse aktiviteter udgøres af tilbagebliks-grupperne, det afsluttende plenum og implementerings- grupperne. C. Andre aktiviteter, der er forskellige former for praktiske og sociale aktiviteter. Disse aktiviteter udgøres af registreringen lørdag kl. 9.30, det indledende plenum umiddelbart efter, daglige frokost og kaffepauser, samt udlevering af beviser for deltagelse mandag kl De nøjagtige tidspunkter for de forskellige aktiviteter fremgår af vedlagte tidsplan. Nedenfor følger en nærmere redegørelse for de enkelte aktiviteter under punkt a og b. Arbejdssessioner Organisationslaboratoriet indeholder følgende typer arbejdssessioner: 1. Indledende plenum: Organisationslaboratoriet indledes med et kort fællesmøde i plenumlokalet for alle medlemmerne og for de personer, der er tilknyttet laboratoriet som ledelse, konsulenter og administration og sekretariat. Medlemmerne bliver her præsenteret for de pågældende, planen for hele laboratoriet gennemgås, formålet med de enkelte aktiviteter præciseres, og medlemmerne har lejlighed til at stille spørgsmål. Så snart dette er overstået, 3

4 har medlemmerne mulighed for at påbegynde arbejdet med at danne grupper efter retningslinjer, som de selv kan fastlægge. Det indledende plenum varer ½ time. 2. Inter-gruppe-sessioner: I de tidsrum, som i vedlagte plan er markeret med IG samt et arabertal, har organisationslaboratoriets medlemmer mulighed for på egen hånd at danne, arbejde i, dele, sammenlægge eller opløse forskellige grupper. Medlemmerne af disse grupper kan dels arbejde med f.eks. at udforme deres eget projekt, arbejdsgang, indbyrdes rollefordeling, ledelsesform og øvrige indre struktur, dels kontakte, forhandle eller samarbejde med andre grupper eller enkeltpersoner, og med organisationslaboratoriets ledelse med henblik på her-og-nu at studere hvad, der sker, i og mellem sådanne grupper. Såfremt medlemmerne ønsker det, kan de rekvirere konsulentbistand til dette arbejde i de tidsrum, som fremgår af vedlagte plan. Ledelsen stiller en række lokaler til rådighed for medlemmerne som grupperum. (Fortegnelse herover udleveres ved registreringen lørdag morgen kl ) 3. Tilbagebliks-grupper: Lørdag og søndag får medlemmerne før dagens afslutning mulighed for i mindre grupper at se tilbage på og reflektere over det hidtidige forløb. Tilbagebliks-grupperne sammensættes af organisationslaboratoriets ledelse på grundlag af oplysninger om medlemmerne, der på forhånd er indsamlet v.h.a. spørgeskemaer (se nedenfor). Ved sammensætningen tilstræbes så vidt muligt homogenitet eller lighed mht. arbejdssituation eller organisatorisk tilknytning uden for laboratoriet. Hver gruppe får bistand fra en konsulent, udpeget af ledelsen. Medlemmerne får skriftlig meddelelse om disse gruppers sammensætning og arbejdsrum ved registreringen lørdag morgen, før det indledende plenum. 4. Afsluttende plenum: Ved et afsluttende fællesmøde mandag eftermiddag får medlemmerne, ledelsen, konsulenterne og administratorerne mulighed for at se tilbage på organisationslaboratoriets forløb og diskutere fælles og modstridende oplevelser og synspunkter. 5. Implementerings-grupper: Disse grupper har samme person-sammensætning og arbejder med samme konsulent som tilbagebliks-grupperne, men opgaven er en anden: Nemlig at overveje hvorledes noget af det, medlemmerne måtte have lært eller oplevet under laboratoriet, evt. kan kobles til deres organisatoriske dagligdag udenfor. Arbejdet i implementerings-grupperne afslutter organisationslaboratoriet. Konsultation 4

5 Under inter-gruppe-sessionerne har medlemmerne inden for bestemte tidsrum mulighed for at rekvirere bistand fra de personer, der er tilknyttet organisationslaboratoriet som konsulenter. Konsulenterne har under disse sessioner primært til opgave at faciliteter læring hos medlemmerne. Det gøres for eksempel ved at spørge til gruppen, ved at fortolke situationen her-og-nu og ved at forsøge at identificere fænomener eller faktorer, medlemmerne ikke selv er opmærksomme på. Konsulenterne vil beskæftige sig med fænomener i eller imellem grupper, det er ikke konsulenternes opgave at fortolke enkeltpersoners individuelle motiver e.lign. Anmodning om konsulentbistand kan ske ved henvendelse til konsulentgruppens kontor i de tidsrum, som er anført i vedlagte plan. (Konsulentgruppens kontor fremgår af den fortegnelse over lokaler, som udleveres ved registreringen lørdag morgen). Tilbagebliks- og implementerings-grupperne er på forhånd tildelt en fast konsulent, udpeget af ledelsen. I disse grupper har konsulenterne til opgave at hjælpe medlemmerne med at komme til rette med og fordøje de oplevelser, de har haft under her-og-nu-sessionerne. Observatører, delegerede og fuldmægtige Da et af formålene med organisationslaboratoriet er at give medlemmerne lejlighed til at studere hvad, det vil sige, at give eller opnå bemyndigelse til at handle på andres vegne, kan følgende betegnelser for tre forskellige slags mandater være en hjælp for laboratoriets medlemmer og konsulenter at anvende. 1. Observatør Ved en observatør forstås under organisationslaboratoriet en person, som en gruppe har bemyndiget til at indhente informationer eller gøre iagttagelser på gruppens vegne. 2. Delegeret Ved en delegeret forstås en person, som en gruppe har bemyndiget til at forhandle med andre og til at træffe beslutninger på gruppens vegne vedrørende en bestemt, afgrænset problemstilling. 3. Fuldmægtig Ved en fuldmægtig forstås en person, som en gruppe har bemyndiget til at forhandle med andre og til at træffe beslutninger på gruppens vegne indenfor rammerne af en almen, overordnet politik, som gruppen har fastlagt. Medlemmer Som medlemmer af organisationslaboratoriet kan optages studerende, såfremt de pågældende er indforstået med at deltage på de betingelser, som er skitseret her. Der kræves ingen særlige forudsætninger i øvrigt. Ved medlemmer forstås alle personer som er til stede under organisationslaboratoriet. 5

6 Organisationslaboratoriet kan ikke gennemføres med mindre end 25 medlemmer, og det maksimale antal er 50. Som anført kan et organisationslaboratorium af denne type opleves som anstrengende og følelsesmæssigt belastende. Personer som befinder sig i krisesituationer, eller hvis somatiske eller psykiske helbred er usikkert, bør være opmærksomme på dette. Vi forudsætter at medlemmerne deltager i organisationslaboratoriets arbejde fra lørdag morgen til mandag eftermiddag, og fraråder medlemmerne kun at deltage kortere tidsrum. Derudover vil mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr skulle afleveres hver dag om morgenen til ledelsen og opbevares indtil afslutningen af dagen alle tre dage. Der opfordres til at dette dokument printes ud og medtages til organisationslaboratoriet. Ledelse, konsultation og administration Organisationslaboratoriet tilrettelægges og styres af en ledelse, der bistås i sit arbejde af en stab bestående af konsulenter og sekretærer. Ledelse Direktør: Jacob Theilgaard Organisationslaboratoriets ledelse er ansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af laboratoriet, og arbejder under dets afvikling på at gøre det muligt for medlemmerne at beskæftige sig med laboratoriets hovedopgave (se ovenfor) herunder at medlemmerne får den nødvendige basale information, og at laboratoriets ressourcer (tid, lokaler, konsulentbistand m.v.) anvendes så hensigtsmæssigt som muligt. Derudover funger ledelsen som konsulenter under organisationslaboratoriet. Konsulenter Irene Andersen Mikkel Krog-Toft Vibeke Bruhn Pernille Grove Pia Zøllner Birthe Oest Larsen Konsulentgruppens arbejdsopgaver er beskrevet ovenfor. Administration og sekretariat Sofie Ø. Jaspers Zinaida Mathiasen Anders B. Jeppesen 6

7 I sin administrations-funktion arbejder denne gruppe med mangfoldiggørelse og distribution af information, udarbejdelse af medlemslister, registrering o.lign. I sin sekretariats-funktion varetager gruppen forplejning (te, kaffe m.v.), klargøring af og tilgængelighed af arbejdsrum, m.v. Både ledelse, konsulenter og administration medvirker som konsulenter for tilbagebliks- og implementerings-grupperne. Praktiske informationer Tilmeldingsgebyr Ved tilmeldingen til organisationslaboratoriet opkræves et gebyr på kr. 350,-. Gebyret dækker udgifter til bl.a.: Administration, PR, kaffe, the, frugt, kage og frokost alle dage. I tilfælde af afbud fra din side refunderes tilmeldingsgebyret ikke, men såfremt organisationslaboratoriet bliver aflyst, refunderes tilmeldingsgebyret. Tilmelding Hvis du ønsker at blive medlem af årets organisationslaboratorium, bedes du venligst udfylde vedlagte bilag A1 og A2 med deltageroplysninger og dit samtykke om at være indforstået med rammerne for organisationslaboratoriet. Dette sendes snarest muligt til laboratoriets administration (se nedenfor), hvorpå du vil modtage et link til betaling af tilmeldningsgebyr. Først når dette er betalt er du fuldt tilmeldt. Pladser på organisationslaboratoriet fordeles efter først til mølleprincip ved betaling gennem tilsendte link. Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og slettet ved organisationslaboratoriets afslutning. Oplysningerne skal bruges i forbindelse med sammensætningen af tilbagebliks- og implementerings-grupper. Afbud Det er en forudsætning for deltagelse at man kan være til stede under HELE organisationslaboratoriet, da dette er afgørende for dit og de andre deltageres udbytte. Hvis dette mod forventning ikke kan være muligt fx pga sygdom vil deltagelse i organisationslaboratorium ske på eget ansvar. Såfremt du efter at have tilmeldt dig alligevel skulle blive forhindret i at deltage, bedes du venligst meddele dette til laboratoriets administration på mail: Praktiske oplysninger Organisationslaboratoriet afholdes i Dansk Psykologforenings lokaler. Registrering af fremmødte medlemmer finder sted lørdag fra kl til kl i lokale 2A, hvor det 7

8 indledende plenum finder sted. Det indledende plenum starter præcis, hvorfor vi anbefaler medlemmerne at komme i god tid. Organisationslaboratoriet foregår i Psykologforeningens lokaler, Stockholmsgade Organisationslaboratoriets konsulenter tager imod inden for indgangen for at vise dig vej. Organisationslaboratoriet påbegynder sit arbejde lørdag den 28. februar 2015 kl , og afslutter det mandag den 2. marts kl Lørdag og søndag arbejdes fra kl , mandag fra kl Søndag vil der være mad og drikke I pauserne serveres der kaffe og the og kage/frugt. Der vil blive serveret sandwich til frokost. Søndag den 1. marts er der i tilslutning til organisationslaboratoriet arrangeret uformelt samvær i kantinen kl Litteratur Denne litteraturliste er for specielt interesserede, men er ingen forudsætning for deltagelse på organisations laboratoriet. Leicester-modellen er bl.a. beskrevet følgende: Eric J. Miller: Experiential Learning in Groups I-II Harold Bridger: Courses and Working Conferences as Transitional Learning Institutions, Begge artikler kan findes i: E. Trist & H. Murray (eds.): The Social Engagement of Social Science, Vol. I: The SocioPsychological Perspective London 1990: Free Association Books En lang række artikler om de teoretiske overvejelser bag denne model og om de erfaringer, der er indhøstet med den, er samlet i en amerikansk udgivet antologi i to bind: A. D. Colman & W. H. Bexton (eds.): Group Relations Reader 1. Washington D.C. 1975: A. K. Rice Institute A. D. Colman & M. H. Geller (eds.): Group Relations Reader 2 Washington 1985: A. K. Rice Institute Et mindre udvalg af de samme artikler er oversat til svensk og samlet i Stefan Jern m.fl. (red.): Grupprelationer. En antologi om förhållandena mellan individ, grupp och organisation. Stockholm 1984: Natur och Kultur. En kritik af grupperelations-konferencerne kan bl.a. findes i J. P. Gustafson & L. Cooper: Toward the Study of Society in Micro-cosm: Critical Problems of Group Relations Conferences, Human Relations Vol. 31 (1978), pp

9 Derudover kan man supplere overstående med følgende titler: G. Morgan: Organisasjonsbilder, kapitel 7 og 8. Universitetsforlager, Oslo N. McCaughan og B. Palmer: System Thinking for Harassed Managers, Karnac Books, London,

10 BILAG A1: OPLYSNINGSSEDDEL VEDRØRENDE DELTAGERE Af hensyn til sammensætningen af laboratoriets tilbagebliks- og implementeringsgrupper beder vi dig venligst oplyse følgende: Navn: Alder: Køn: M / F Nuværende uddannelse påbegyndt år: Uddannelsessted: Evt. ønsket eller valgt A søjle-fag: Særlige studie-interesser: Nuværende erhvervsarbejde: Tidligere erhvervserfaring: Evt. andre organisatoriske tilknytninger: Evt. andre relevante oplysninger: Jeg ønsker at deltage i uformelt samvær med aftensmad og drikke (inkluderet i prisen) søndag fra kl Ja: Nej: Denne oplysningsseddel bedes venligst returneret til organisationslaboratoriets administration på: Denne seddel samt de herpå afgivne oplysninger vil blive slettet umiddelbart efter organisationslaboratoriets afslutning. 10

11 BILAG A2: SAMTYKKE Undertegnede bekræfter herved, at jeg ønsker at deltage i organisationslaboratoriet Processer mellem grupper i en organisation fra lørdag den 28. februar til mandag den 2. marts Jeg har læst det udsendte informations-materiale, kan tilslutte mig laboratoriets hovedopgave, og er indforstået med de vilkår og retningslinjer, der i øvrigt beskrives i materialet. Herunder at en forudsætning for deltagelse er obligatorisk tilstedeværelse alle dage. Jeg er indforstået med at min tilmeldelse først er gyldig, når jeg efter afsendelsen af bilag A1 og A2 til har modtaget et link til at betale på billetto.dk og HAR betalt tilmeldingsgebyret på 350 DKK. Skulle jeg blive forhindret i at deltage, er jeg indforstået med at meddele dette skriftligt til organisationslaboratoriets administration på og med at tilmeldingsgebyret ikke kan refunderes. (Dato) (Underskrift) Navn: Adresse: Telefon: 11

12 BILAG B TIDSPLAN Lørdag Registrering ved indgangen til Dansk Psykologforening Indledende plenum i lokale 2A: Information Intergruppe session Pause: Kaffe & te i kantinen Intergruppe session Frokost i kantinen Intergruppe session Pause: Kaffe & te i kantinen Tilbagebliksgrupper Søndag Intergruppe session Pause: Kaffe & te i kantinen Intergruppe session Frokost i kantinen Intergruppe session Pause: Kaffe & te i kantinen Tilbagebliksgrupper Uformelt samvær i kantinen med mad og drikke Mandag Intergruppe session Pause: Kaffe & te i kantinen Intergruppe session Frokost i kantinen Afsluttende plenum i lokale 2A: Diskussion Pause: Kaffe & te i kantinen 12

13 Implementeringsgrupper Udlevering af kursusbeviser ved lokale 2A KONSULTATION Rekvirering af konsulentbistand sker ved henvendelse til konsulentgruppen. Konsulentbistand til intergruppe-arbejdet kan rekvireres i følgende tidsrum: Lørdag , og Søndag , og Mandag og

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen.

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen. SPIRITUEL UDDANNELSE til dig der vil udfolde din sjæls energi til dig der vil skabe et lyst og let liv i kærlighed til dig der vil leve i endnu mere lys og glæde 2015 Spirituel Uddannelse er stedet, hvor

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S

Ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2. oktober 2017 Ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S Bestyrelsen indkalder herved til en ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S, CVRnr. 36 21 37 28, ('Selskabet'), der afholdes

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Teknologisk Institut Taastrup 20. april 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

UDDANNELSES- KATALOG

UDDANNELSES- KATALOG 2016 Gode arbejds- og løftevaner Leg med sprog Marte-meo Førstehjælp Samspil og relationer Hvordan bidrager jeg til vi følelsen i samarbejdet Sans og motorik UDDANNELSES- KATALOG FOR DAGPLEJENS PERSONALE

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale mellem programkonsortiet og Frederiksberg Kommune om forskningsprogrammet Fremtidens Dagtilbud Dato 13. marts 2014 På vegne af Ministeriet for

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Kortere Videregående Uddannelser KVU Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde August 2011 Manual til praktikophold. Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

TEORI ORGANISATION: Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI ORGANISATION: Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI ORGANISATION: 2017-2018 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det teoretiske

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb. i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere

1-årigt uddannelsesforløb. i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere 1-årigt uddannelsesforløb i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb. i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere

1-årigt uddannelsesforløb. i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere 1-årigt uddannelsesforløb i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens 3-årige

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Grupperum. Eksempel. Vejledning - Grupperum

Grupperum. Eksempel. Vejledning - Grupperum Grupperum Som gruppe har man mulighed for at danne en fælles "base" i Punkt KU ved at oprette et grupperum. Basen kan bruges til at udveksle beskeder, skabe overblik i en fælles kalender, og til at samle

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation - værktøjer til udvikling med brugeren i centrum Det får du ud af at deltage: n Få en innovationsprofil af din virksomhed n Skab optimale produkter og processer gennem brugernes

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne.

Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne. Her kan alle klubbens trænere få inspiration på samme kursus - og samtidig give hinanden sparring på hverdagens udfordringer. Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne. Håndboldens Store

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling Indbydelse til generalforsamling Max Bank A/S holder ordinær generalforsamling torsdag 27. marts 2008 kl. 19.00 i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, Næstved. Dagsordenen er således: 1. Bestyrelsen

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 Frivilligkursus: Værktøjskasse for frivillige Dagkursus Lørdagskursus: 09.00 16.00 Program: 09.00 09.30 Morgenmad 09.30 09.45 Velkommen, præsentation og dagens

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Netværkshåndbog for JA

Netværkshåndbog for JA Netværkshåndbog for JA Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Alle netværk under JA kan holde møder og gennemføre arrangementer Når netværk under JA afholder et arrangement eller anden aktivitet, kan de

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

SRP køreplan: What to do.

SRP køreplan: What to do. SRP køreplan: What to do. SRP en synes sikkert at være langt ude i fremtiden, men du skal faktisk allerede så småt i gang nu. Her kan du finde en kort oversigt, som kan hjælpe dig i din planlægning. Start

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb overbygning

1-årigt uddannelsesforløb overbygning 1-årigt uddannelsesforløb overbygning i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens

Læs mere

Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold

Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold Deltag på et intensivt seminar om Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold n Den kommercielle kontrakts opbygning få overblik over kommercielle kontrakters væsentligste delelementer

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data To kurser i analyse og kodning af kvalitative data Kursus 1. Displayværksted v/ professor Peter Dahler-Larsen, Syddansk Universitet (2. juni 2008, kl. 9-12) Læsere af kvalitative forskningsrapporter føler

Læs mere

Undervisningsrum og læringsoplevelser

Undervisningsrum og læringsoplevelser Undervisningsrum og læringsoplevelser Tina Bering Keiding, lektor, ph.d. Forskningsprogrammmet for de videregående uddannelsers didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i Aarhus, Aarhus Universitet

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

To naturvidenskabelige projekter

To naturvidenskabelige projekter To naturvidenskabelige projekter FIRST LEGO League (FLL) for de 10-16 årige I projekterne deltager 200 000 børn fra 60 lande. De arbejder med Science Technology Engineering, Art, Maths Junior FIRST LEGOLeague

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

Indbydelse til SUMMERCUP 2013 (Beg/Talent Cup) Kamp

Indbydelse til SUMMERCUP 2013 (Beg/Talent Cup) Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: TAASTRUP TAEKWONDO TTKD.DK Tidsplan: Sidste frist for authorization på TPSS.NL 17. maj 2013 Sidste tilmelding: Dato: 20. maj 2013 8. juni 2013 Info mail sendes

Læs mere

Invitation til Yonex Denmark Junior 2012 i Odense

Invitation til Yonex Denmark Junior 2012 i Odense Invitation til Yonex Denmark Junior 2012 i Odense Tilmelding: Tilmelding skal foregå via www.badmintonpeople.dk senest søndag den 30. september 2012. Her SKAL du også bestille T-shirt, bespisning, overnatning

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

2-årig Organisationspsykologisk Uddannelse (OPU)

2-årig Organisationspsykologisk Uddannelse (OPU) 2-årig Organisationspsykologisk Uddannelse (OPU) institut FOr gruppeanalyse københavn FORORD Om Institut for Gruppeanalyse i København (IGA-KBH) Institut for Gruppeanalyse (IGA) er en forening, hvis formål

Læs mere

Standard for store møder

Standard for store møder Standard for store møder Formål med standarden for store møder Når der holdes møder med mange deltagere, er det en stor investering for organisationen. Der bliver brugt mange timer på at forberede mødet,

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4

Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4 IPR marts 2013 Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4 (Denne oversigt supplerer notatet Vilkår for ingeniørpraktik på IHA ) Aktivitet Tilhørende dokumenter

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Kapitel 1 - Navn og hjemsted. 1 Navn Foreningen Af Frivillige Ergoterapeutstuderende, dagligt kaldet FAFE. 2 Stiftere FAFE er stiftet

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Certificeret vejleder i Karlstadmodellen.

Certificeret vejleder i Karlstadmodellen. 2014 Certificeret vejleder i Karlstadmodellen. Uddannelsen starter fredag den 31/1-14 I samarbejde med IAKM DK - CVR 34 78 33 81 og professor Iréne Johansson. 0 Baggrund Karlstadmodellen er navnet på en

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013

INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013 INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013 Arrangør: Sejlklubben Sundet 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inklusive Skandinavisk

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH

For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH 2017 Anette Pedersen Oversygeplejerske Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Adjunkt og sygeplejeforsker Hjertemedicinsk

Læs mere

Trivselsundersøgelse blandt Peqqissaasut Kattuffiats medlemmer i forbindelse med strukturreformen af det grønlandske sundhedsvæsen.

Trivselsundersøgelse blandt Peqqissaasut Kattuffiats medlemmer i forbindelse med strukturreformen af det grønlandske sundhedsvæsen. Kære medlem Peqqissaasut Kattuffiat fremsender hermed det samme spørgeskema, som blev afsendt november 2011 samt januar 2013, som et led i at afdække det enkelte medlems trivsel i arbejdet, efter at strukturreformen

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere