Noget om terror og indfødsret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noget om terror og indfødsret"

Transkript

1 Noget om terror og indfødsret Af Marianne Wagner For nylig kunne man på»statsradiofoniens«program 1 høre en udsendelsesrække, hvor man interviewede herboende unge muslimer om deres liv, tro og tanker om dette og hint. Formålet med udsendelserne var på baggrund af den stadigt negative omtale af muslimer og islam, ikke mindst efter terrorangrebene i London vistnok at give et beroligende billede af, hvordan unge muslimer forsøgte at finde deres egen identitet mellem den danske og den islamiske kultur. Portræt af en»dansk«muslim Et af portrætterne var af en ung mand af marokkansk oprindelse, der længe havde været splittet mellem sin muslimske baggrund og sine danske omgivelser, men som nu havde fundet sig selv ved et indgående studium af Koranen; han havde fra sit 7. til sit 15. år gået i skole i Marokko, hvor han havde lært klassisk arabisk, og det gjorde ham i stand til selv at læse koranen og dermed forholde sig kritisk til flere ting. Han mente, at det var et dansk træk, det at forholde sig kritisk, men det pudsige var, at det ikke var indholdet af Koranen, der skulle ses kritisk på; det var derimod forældrenes opdragelse, der ikke altid fulgte den hellige skrift, og det var den unge mands danske kæreste, som han hidtil gerne havde villet gå i seng med, men som han nu så sig nødsaget til at slå op med, fordi forholdet heller ikke passede til Koranens forskrifter. Kæresten fik han igen, efter at hun var konverteret til islam, og de var nu gift og havde to børn. Adspurgt om sin identitet, om han var dansk eller marokkansk, svarede den unge mand, at han først og fremmest var muslim! Indfødsretten en trojansk hest Personligt fandt jeg programmet lidet betryggende; de frygtelige terrorangreb i London havde netop fundet sted, og gerningsmændene var tilsyneladende velfungerende, britiske statsborgere. Året forinden var den hollandske filminstruktør Theo van Gogh blevet brutalt myrdet af en»hellig kriger«med hollandsk indfødsret, og nu forsøgte Danmarks Radio at berolige sine lyttere hvem man vel ikke kan bebrejde en vis skepsis overfor herboende statsborgere tilhørende den islamiske religion med et portræt af en mand, hvis loyalitet netop ligger hos profeten Muhammeds forskrifter og ikke hos Danmark. I 2004 tildelte folketinget indfødsret til personer. Hvor mange af dem, der er muslimer, vides ikke, men for det første må man undre sig over, at det er nødvendigt at uddele statsborgerskab til så mange, og for det andet er det et problem, at man ikke må diskriminere ved tildelingen. For når vi nu i mange år og ikke mindst siden 11. september 2001 har vidst, at det ikke er buddhister, hinduer, katolikker o.l., der udfører terrorangreb og slår folk ihjel, som angiveligt har krænket deres religion, men netop muslimer, hvorfor er det så ganske, ganske inhumant at sige, at så må vi i de vestlige demokratier beskytte os selv, ved at holde på, at muslimer ikke kan opnå statsborgerskab, så længe der er et så stort antal krigeriske elementer blandt dem? -1-

2 Det omtalte portræt af den unge mand er jo et fremragende eksempel: Hans forældre er sikkert fredelige, rare mennesker, der har opnået statsborgerskab, hvorfor deres børn også fik det. Hvorefter børnene vokser op og bliver religionsudøvere uden troskab mod det land, de er vokset op i. Den unge mand er muligvis også rar og velfungerende, men spørgsmålet er, om ikke netop han kan betegnes en latent bombe eller måske snarere en trojansk hest. Terroren i London kom fra en sådan trojansk hest, og det bør alle vestlige demokratier tage ved lære af. Denne lære må netop være, at internationale konventioner bygget på abstrakte rettigheder trænger til et grundigt eftersyn. Den vestlige verdens overlevelse afhænger af det. Om dette emne vil Nyt fra Dansk Samling i næste nummer bringe en principiel artikel. Sydslesvig en dansk fremtid? Af Erik Dyring-Olsen Det var en stor skuffelse for dansksindede og danskorienterede sydslesvigere at Sydslesvig ikke kom hjem til Danmark efter 2. verdenskrig. Der var forståeligt nok stor bitterhed over, at Danmark ikke ville gå ind for sydslesvigernes selvbestemmelsesret. Mens det officielle Danmark holdt sig til grænsen-liggerfast-politikken fra 1945, arbejdede et stort antal danske nord og syd for grænsen fortsat ihærdigt for sagen. Det var især Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945, der gik i spidsen. Det lykkedes at indsamle underskrifter for at Danmarks sydslesvigpolitik skulle ændres, så sydslesvigerne kunne få lejlighed til at stemme sig hjem til Danmark nu eller senere. Men det blev afvist af et flertal af danske politikere. De ville eller turde ikke. Spørgsmålet døde ud i den politiske debat omkring Det brændende spørgsmål blev til et mindretalsspørgsmål. Der blev kun tale om at støtte sydslesvigerne kulturelt og økonomisk. Der blev ikke givet tilsagn om politisk støtte til sydslesvigernes ønske om genforening, hverken nu eller»ad åre«. Men danskheden levede Selv om den politiske debat om Sydslesvig således døde ud fortsatte private organisationer med at give støtte, især hvor den officielle støtte ikke nåede til. Det var således Sydslesvigsk Udvalg, der sørgede for, at området fra Sli-Dannevirke og til Ejderen blev forsynet med danske skoler. Og det bar frugt. Det viste sig hurtigt at der stik imod det officielle Danmarks opfattelse var og er grobund for danskheden også i det sydligste Sydslesvig. For nylig har vi set, at Sydslesvig nu får et nyt dansk gymnasium beliggende i Slesvig by. Det lover godt for fremtiden. I tiden op til Vesttysklands indtræden i NATO var der blandt Sydslesvigs unge danske en heftig debat imod at unge dansksindede sydslesvigere nu for 3. gang skulle aftjene deres værnepligt for et Tyskland, der ikke var deres. Det var især den unge lærer Karl Otto Meyer, der ivrigt og dygtigt arbejdede imod. Der var forslag om, at unge dansksindede sydslesvigere kunne aftjene deres værnepligt i Danmark. Det mislykkedes dog. -2-

3 og den lever fortsat Det danske parti SSV gik fra 50 erne kraftigt tilbage i stemmetal. Det var tydeligt, at når håbet om genforening steg (som i de første efterkrigsår) så steg de danske stemmetal. Når håbet svandt, så faldt de danske stemmetal. Fra officiel dansk og tysk side gik man ud fra at SSV ville dø ud i løbet af få år. Men sådan gik det ikke. Stemmetallene blev ikke blot stabiliserede, de steg igen, således at der i de seneste år er registreret op til ca stemmer på SSV ved valgene. Hvad er grunden til det? I løbet af de seneste årtier har stadig flere mennesker i Sydslesvig bekendt sig som»slesvigere«. Det vil sige mennesker, der nok er opdraget tyske og taler tysk, men som erkender, at de har mere tilfælles med skandinaverne end med tyskere i f.eks. Bayern og Østtyskland. Nogle kalder sig tysktalende skandinaver. De er vel ikke dansksindede, men de er danskorienterede. I 80erne udkom tidsskriftet»slesvigland«med historiske artikler på dansk og på tysk. Dette flot udstyrede blad blev omdelt i Sydslesvig og var med til at understrege en slesvigsk identitet med dansk fortegn. Jeg har siden mødt mennesker så langt mod syd som Itzehoe, der med stolthed fortalte, at de betragter den danske dronning som deres dronning! Frode Kristoffersen beretter i sin TV-serie om grænselandet om en ældre dame, født i Østtyskland, nu bosat i Flensborg, som ved dronningens afrejse fra besøget i Sydslesvig udbrød:»farvel min dronning!«hertil bemærkede Frode Kristoffersen tørt, at det da ikke var hendes dronning. Hun svarede, at han aldeles ikke skulle bestemme, hvem hendes dronning er! Grænselandets veje er uransalige, var Frode Kristoffersens rigtige konklusion. Hvad med fremtiden? Det står i hvert fald fast, at vi ikke ved, hvad den næste generation af sydslesvigere tænker, føler og ønsker. Der er i disse år en søgning mod nord, som set med danske øjne er interessant og positiv. Frygten for det tyske er i Danmark ikke af samme art eller styrke som tidligere. Befolkningen i Sydslesvig er ikke»fremmede«som dem, vi har modtaget som indvandrere i Danmark gennem de sidste 20 år. Den vigtigste opgave for os i Danmark er nu at forstå, hvad der sker i disse år i Sydslesvig og blive fortrolige med tanken om, at hvis befolkningen i Sydslesvig en gang ønsker grænsen flyttet mod syd, så må vi i Danmark denne gang være klar til og villige til at støtte sydslesvigerne politisk. Vi må lære, at det»rigtige«tyskland først begynder ved Ejderen, og at tyskerne ikke mere er vore fjender. Vi skal ikke stille krav om, at sydslesvigerne skal tale dansk til daglig, eller at de skal bevise et dansk tilhørsforhold. Vi skal tage imod sydslesvigerne, som de er. Det fortjener de. Grænsen-ligger-fast-politikken fra 1945 er ikke nødvendigvis gældende for al fremtid. Det er de kommende generationers ret til at afgøre, hvor grænsen skal gå. I mellemtiden må vi sørge for, at der er et selvstændigt Danmark at komme tilbage til. Det er kampens mål. -3-

4 Grundlovstale 2005 Af Adam Wagner I år kan grundlovsdag fejres med mere oprigtighed end i de foregående år. Jeg tænker naturligvis på det franske og det hollandske nej til den planlagte EUforfatning. De foregående år har vi måttet fejre grundlovsdag vel vidende, at grundloven i virkeligheden var udhulet af EU, at Danmark i virkeligheden ikke længere var et rigtigt selvstændigt rige, men blot en af EU's medlemsstater. EUforfatningen ville yderligere have styrket denne tilstand, ville yderligere have ophævet grundlovens ord og bogstav, gjort den til intet. Men efter at både Frankrig og Holland så tydeligt har sagt nej til forfatningen, tegner tingene lidt lysere. I bedste fald bliver der intet af denne EU-forfatning og selv i værste fald at de europæiske ledere alligevel på længere sigt vil forsøge at få denne eller en ændret forfatning vedtaget har det nu vist sig, at unionsideologerne er oppe mod stærke og voksende folkelige kræfter. Når vi mødes for at fejre grundloven år efter år på trods af, at grundloven reelt ikke længere danner lovgrundlaget for, hvordan Danmark skal styres, og for hvordan lovene bliver til, så er det i trods. I trods mod en såkaldt udvikling i Europa, som er en afvikling af de enkelte riger og en svækkelse af de enkelte folks mulighed for at bestemme over eget land og egen skæbne. Det er en stædig markering af, at vi ønsker grundloven genindført, at vi ønsker denne danske grundlov som grundlaget for landets styring; kort sagt at vi ønsker, at Danmark atter skal være selvrådende, at vi danske atter selv skal blive herrer i eget hus. Og at netop det en dag skal blive muligt, forjætter det franske og det hollandske nej. Men endnu er det for tidligt at hvile på laurbærrene, for Den Europæiske Union er jo allerede gjort til virkelighed, og Danmark er reelt en delstat i denne union, selvom det i officiel EU-sammenhæng ikke hedder en delstat, men blot en medlemsstat. Og endnu er det en mulighed, at den foreliggende EU-forfatning kan komme til at gælde i nogle af medlemsstaterne, og endnu er det en mulighed, at vi skal stemme om den her i Danmark. Derfor må vi endnu beskæftige os med denne EU-forfatning her på grundlovsdag. Unionen effektiviseres EU-forfatningen er en udbygning af Unionen. Forfatningen gør, som statsministeren ganske rigtigt siger, Unionen mere effektiv af den simple grund, at der med forfatningen kan træffes flere beslutninger i Rådet med kvalificeret flertal, hvor de før skulle træffes ved enstemmighed. Rådet er det, der tidligere kaldtes Ministerrådet, og er altså det sted, hvor hvert enkelt land er repræsenteret ved en af sine ministre, der er tildelt en stemmevægt efter landets størrelse. Enstemmighed i Rådet er naturligvis ikke lige så effektivt som kvalificerede flertalsafgørelser, men sikrer jo altså, at ingen stat kan tvinges. I øvrigt ændres fra 2009 med forfatningen reglerne for, hvad kvalificeret flertal er. Udover at mere end 55% af Rådets medlemmer skal være for, førend et forslag kan vedtages, skal disse lande også repræsentere mere end 65% af EU-borgerne. De folkerige medlemsstater bliver dermed lettere tungen på vægtskålen. Alene af den grund er det sandt, at spørgsmålet om Tyrkiets optagelse i Unionen har noget med denne forfatning at gøre. Tyrkiet vil efter optagelse være Unionens -4-

5 folkerigeste medlemsstat efter Tyskland og altså få stor indflydelse på disse sager, hvor enstemmigheden er afskaffet. EU-retten får forrang Med EU-forfatningen bindes medlemsstaterne også traktatligt til det princip, at EU-retten har forrang for al national lovgivning og altså også for de nationale grundlove. Dette princip er allerede gældende efter dom ved EF-domstolen, der jo med sin såkaldte dynamiske retstolkning i virkeligheden selv er med til at skabe EU-ret. Ikke desto mindre er det endnu mere alvorligt at dette i sig selv grundlovsstridige princip indskrives i EU-forfatningen, og spørgsmålet er, om vi overhovedet har myndighed til ved folkeafstemning at vedtage noget sådant. Det er reelt at omstyrte grundloven, idet den jo i sig selv burde være grundlag for al lovgivning gældende i Danmark og derfor naturligvis ikke kan underkendes af anden lovgivning; ligesom det heller ikke er lovligt i Danmark at indføre love, der strider mod grundloven, har hverken regeringen, folketinget eller folket ret til at vedtage, at en grundlovsstridig lovgivning skulle stå over grundloven. I stedet må grundloven jo så ændres. Og grundlovsstridig lovgivning vil det jo være, hvis EUretten og grundloven engang skulle komme i konflikt. Flere flertalsbeslutninger Af andre vigtige punkter i forfatningen kan nævnes, at Det Europæiske Råd, hvori medlemsstaternes statsministre sidder, ved enstemmighed kan beslutte, at endnu flere områder i Rådet i fremtiden skal afgøres ved kvalificeret flertal i stedet for ved enstemmighed (art. IV-444 stk. 1). Fx skal EU jo også i højere grad have en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Beslutningerne træffes her ved enstemmighed. Men med forfatningen i hånden kan medlemsstaternes regeringsledere beslutte, at dette i fremtiden blot kan ske ved kvalificeret flertal. De nationale parlamenter skal høres ved en sådan beslutning, men det skal medlemsstaternes borgere ikke. Stemmer vi ja til forfatningen har vi dermed afskrevet os retten til i fremtiden at have direkte indflydelse på, om Danmark skal gå med til sådanne yderligere suverænitetsafgivelser. Det har vi så alene overladt til regering og folketing, hvor flertallet jo mildest talt ikke er i tråd med befolkningens holdninger, når det gælder netop spørgsmål om afgivelse af suverænitet til EU. Regeringen er jo blot glad for, at EU bliver mere»effektiv«med flere flertalsafgørelser. I øvrigt er det værd at nævne, at EU-forfatningen faktisk, som vor statsminister ønskede, klargør hvilke områder, der hører under Unionens kompetence og hvilke, der hører under medlemsstaternes; det såkaldte»kompetencekatalog«. Pudsigt nok hører man ikke så meget om dette såkaldte katalog mere, hvilket kunne have sin forklaring deri, at det i virkeligheden tydeliggør, hvor lidt medlemsstaterne selv råder over; nemlig industripolitik, sundhedspolitik, uddannelsespolitik, sport, kulturpolitik og civilbeskyttelse. Alt det øvrige er i princippet enten områder, hvor Union har enekompetence, eller hvor den er delt mellem Unionen og den enkelte medlemsstat.»grundlæggende rettigheder«ifølge EU Endelig er der hele den bunke af bestemmelser, der er indeholdt i»unionens charter for grundlæggende rettigheder«, der nu skrives ind i forfatningen og altså hæves over dansk lov. Hvad Danmark selv har valgt at tilslutte sig, nemlig Genève-konventionens asylbestemmelser, skal nu ikke bare være en vedtagelse -5-

6 truffet af de danske myndigheder, som står til at ændre, hvis det skulle være i Danmarks interesse; nej, nu er det en forfatningsbestemmelse (art. II-78). Og ikke nok med det: Forfatningen slår fast, at ingen af charterets rettigheder herunder altså valgret til Europa-Parlamentsvalg og ytringsfrihed må bruges til at»indlade sig på en aktivitet eller udføre en handling med sigte på at tilintetgøre de rettigheder og friheder, der er anerkendt i dette charter«(art. II-114). Man må altså end ikke arbejde for at ændre denne forfatningssikrede asylret, og man har dermed en forfatning, hvor enkelte bestemmelser simpelthen ikke må ændres! Endvidere forbyder charteret, hvad der kaldes»kollektiv udvisning«, dvs. at hvis det danske folketing en dag fandt flertal for at hjemsende de mange herboende udlændinge uden dansk indfødsret hvilket i dag naturligvis ville være en helt lovlig beslutning ja, så ville det være ulovligt ifølge EU-forfatningen. Retten til at bestemme hvilke grupper af udlændinge, der må opholde sig her i landet, fratages altså folketinget. Og denne frihed for»kollektiv udvisning«må man altså heller ikke engang indlade sig på at»tilintetgøre«. Desuden findes her bestemmelser om, at»enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold er forbudt.«(art. II-81 stk. 1). Ren galimatias. Man kan altså ikke engang afvise en jobansøger på baggrund af, at han ikke taler landets sprog. Og forskelsbehandling pga. religion? Grosbøll-sagen vil blegne, når man engang efter EU-forfatningens vedtagelse ikke kan afvise Abdul-Wahid Pedersen som ansøger til en stilling som præst et eller andet sted i landet. Og:»ethvert andet forhold«? Tja, kun fantasien sætter grænser for alle de urimeligheder, forfatningen vil gøre til lov; lov der er hævet over dansk ret. Folkeligt fællesskab kan ikke skabes Men nok om forfatningens artikler og ordlyd, som jo i den grad adskiller sig fra vor egen grundlovs. Også af væsen er de to forskellige. Hvor man med EU forsøger at gennemtvinge sammenhæng og fællesskab ved vedtægter og forordninger, er grundloven fremvokset ud af allerede gældende lov i et allerede levende folkeligt fællesskab. I virkeligheden kan ret kun vokse ud af en levende folkelig kultur. Hvor der intet folkeligt fællesskab er, er der ingen fælles retsfølelse. Godt nok hedder det meget rammende i fortalen til Jyske Lov og i andre landskabslove fra samme tid»med lov skal land bygges«, men loven kan kun vokse frem, hvor der allerede er en folkelig retsopfattelse. Således bygger Jyske Lov også selv på den forudgående sædvaneret, der netop var groet frem igennem århundreders ja, måske årtusinders folkelige samfærdsel; de samme slægters handlen og omgængen med hinanden i det samme land århundrede efter århundrede. Sådan opstår ret; på ret kan man bygge lov. Lov er den organiserede ret; den bygger på retsopfattelsens allerede vedtagne normer, men sætter dem i system og håndhæver den med en kraft, der netop bygger landet op. Ret og lov vokser frem af folkeligt fællesskab og bygger derefter selv dette fællesskab fastere sammen. Ønsker man derimod at skabe fællesskab ved lov, hvor der intet folkeligt fællesskab er i forvejen, er det om ikke umuligt, så i hvert fald noget der kræver lang tids nedbrydning af de bestående fællesskaber. Efterfølgende kan man muligvis over lang tid bygge et nyt op; men det er bestemt ikke sikkert. Vil man virkelig et samfund med»frihed, sikkerhed og retfærdighed«, som EU hævder at ville, gør man nok klogest i at respektere de i forvejen eksisterende fællesskaber, -6-

7 de europæiske nationalstater, hvor der allerede er frihed, sikkerhed og retfærdighed til; i hvert fald i en grad der både historisk og samtidigt betragtet er enestående. Eller i hvert fald har været det i vor nærmeste fortid. Danmarks Riges Grundlov har 89 paragraffer. EU-forfatningen har til sammenligning 448 artikler og den forudgående og stadigt gældende Nicetraktat har 314 artikler. Grundloven fungerer og kan samtidigt både overskues og gennemskues af almindelige danske. EU fungerer kun med svind og korruption, og hverken dens nugældende traktatgrundlag eller EU-forfatningen er sådan lige at gå til eller umiddelbart til at læse. Dertil kommer, at danske i almindelighed har tillid til den lovgivende magt, der bygger på grundloven, mens kun få EUborgere har tillid til Unionens bureaukrati og system i det hele taget. Forskellen skyldes i høj grad, at vores grundlov gælder i et land med en ensartet kultur. Den er vokset ud af et levende folkeligt fællesskab. EU-forfatningen og de forudgående traktater er derimod et forsøg på at skabe både en stat og et europæisk samfund ved hjælp af traktater og lovgivning. Landene nedbrydes Unionens toppolitikere, vor egen regering og folketingets flertal tror, at det, at de skaber en europæisk stat, også vil skabe et europæisk samfund. Og selv de af dem, der ikke tror på dette, mener dog, at de europæiske folk selvom de måske ikke skal afløses af ét europæisk folk dog skal leve i en fælles stat. Men de overser, at al lov må være national, eftersom loven er virkeliggørelsen af et folks forestilling om ret og vrangt, og eftersom folk kun af sig selv vil efterleve loven, hvis de enten opfatter den som et udtryk for deres egen forestilling om ret og rimelighed, eller hvis de anser lovgiveren for at være et retmæssigt udtryk for folkets fælles vilje; hvis de opfatter lovgiveren som deres egen. Noget, der kun falder naturligt hos et folk med fælles rødder og fælles kultur. Eftersom der ikke er en fælleseuropæisk retsopfattelse (der er større forskelle land og land imellem, end mange går og tror), og eftersom der ikke er en europæisk fællesfølelse på linie med de enkelte nationalfølelser, vil det ikke være muligt at skabe europæiske love; i hvert fald ikke love, som folk føler det er naturligt at efterleve. Vil man alligevel, også efter det franske og det hollandske nej, forsøge at gå videre ad denne vej og fortsætte opbyggelsen af Den Europæiske Union, vil man i virkeligheden blot opnå det, at de europæiske samfund nedbrydes: Folk mister respekten for loven, fordi den ikke er deres. Med EU-lov vil landene nedbrydes. Europæiske myter Europa har ingen myter og ingen sagn. Europa er ganske vist fyldt med myter og sagn, men de er ikke Europas; ikke som sådan. For der er intet europæisk folk; det man kunne kalde europæiske myter og sagn, er det kun i kraft af, at de i Europa hjemmehørende folkeslag naturligvis har en rig skat af myter og sagn. Men egentlige europæiske myter findes ikke, for der er ikke noget der i sig selv er europæisk. Det europæiske er altid nationalt, er altid forankret i en bestemt folkelighed. Det er en åbenlys svaghed ved det såkaldte»europæiske projekt«. Hvor der ikke er fælles myter og sagn, er der intet samfund. Hvad man til nød kan kalde et europæisk samfund består kun af den samhandel og samfærdsel, der er imellem de enkelte folk. Svært er det også at appellere til de»europæiske borgere«, når man ikke har et fælles sprog. Sprog forstået både som ordene selv og som det, der ligger bag ordene; eksempelvis myter og sagn. I erkendelse af dette griber -7-

8 unionsideologerne efter alt, hvad der viser sig. Fx myten om Europa. For nok er der ingen sagn, der i sig selv er europæiske, men der er jo det græske sagn om den fønikiske prinsesse Europa. Dette sagn bruges så i tide og utide ikke til noget bestemt, men blot til at signalere, at unionsprojektet kan trække på den klassiske arv, og så til at vise, at Europa er en gammel størrelse; og en mytisk størrelse! Zeus og Europa Hvordan er det nu sagnet om Europa er? Jo, den øverste af de græske guder, Zeus, der var meget kvindekær, blev forgabt i denne fønikiske kongedatter, Europa. Fønikerne havde jo hjemme i Asien, så egentlig er mytens Europa slet ikke fra verdensdelen Europa. Nå, men en dag da Europa opholdt sig ved stranden, kom Zeus i skikkelse af en tyr svømmende til hende og teede sig kælent og lokkede derved Europa til at sætte sig op på sin ryg. Da svømmede han ud i vandet, bort fra land, lige til Kreta, hvor han fik sin vilje med hende. Den søn hun siden fødte, blev efter sigende kong Minos på Kreta. Således kom Europa til Europa, og hendes afkom grundlagde altså den ældste europæiske civilisation. Sagn indeholder ofte sandhed. Ikke så meget en bogstavelig sandhed som en billedlig. Civilisationen kom jo vitterlig til Europa fra bl.a. Asien og bed sig ganske rigtigt først fast på Kreta. Og det er nok dette billede på den europæiske civilisation, man fra unionsideologernes side gerne vil indprente folk, når der så ofte i EU-regi berettes om dette græske oldsagn. Men sagn kommer hele tiden med nye sandheder. Således kan man jo også se sagnet som et sagn om noget andet. Europa blev voldtaget af en egenrådig og hensynsløs gud, der blot ville sin egen viljes sejr. Ved kælent at lokke Europa, lykkedes det. Således har også Unionen forført vort kontinent, og gør det til stadighed. Europa er lokket op på ryggen af denne lunefulde og hensynsløse tyr, der vil voldtage sit intetanende offer. Håbet er måske, at der skal komme noget kongeligt ud af affæren. At ugerningen skal retfærdiggøres ved en lys fremtid. Men ugerninger hævner sig og vender straffende tilbage. Således må det ses som en skæbnens groteske straf over Zeus ugerning, at netop kong Minos egen kone, dronningen Pasifae, blev forelsket i en tyr, og lod sig besvangre af den. Afkommet blev uhyret Minotauros, med menneskekrop og tyrehoved, som holdt til i en labyrint og hvert år krævede et offer af syv unge mænd og lige så mange piger. Det kan godt være, at EU ligesom Zeus med sin voldførsel af Europa håber at kunne fremavle en Minos; en blomstrende civilisation, Den Europæisk Union. Men netop en sådan voldførsel vil få utilsigtede konsekvenser, hvis den gennemføres; en minotaur vil fremstå; civilisationens modstykke. For knuses de levende, europæiske folkelige samfund, og tvinges de europæiske folkeslag ind i en union, vil det give bagslag. De europæiske folk er noget i sig selv, og kan også have gavn af hinanden, men sammentvungne er de intet, og intet»europæisk«vil opstå deraf. Den europæiske fred er virkelig, fordi de enkelte folk ved, at de hjemme er trygge, men ophæves disse folkehjem med en union, vil fordrageligheden også forsvinde. Voldføres Europa og virkelighedens Europa er folkeslag med megen fortid og nationalstater med dybe rødder opstår en vanskabt minotaur i stedet. Nej, lad os bede til at EU-forfatningen vitterlig er død; og er den det ikke endnu, så lad os være med til at slå den ihjel til september. (Interne meddelelser, kortere læserindlæg, nekrologer og mindeord er udeladt) -8-

Om Lissabon-traktaten

Om Lissabon-traktaten Om Lissabon-traktaten Af Adam Wagner Anders Fogh Rasmussen har nu skrevet sig ind i rækken af statsministre, der med fiflerier eller ligefrem med løgne har drevet Danmark endnu længere ind i Unionen, som

Læs mere

Dansk Samlings grundsyn

Dansk Samlings grundsyn Dansk Samlings grundsyn Vedtaget af Dansk Samlings landsråd, Nyborg den 2. oktober 2010 Dansk Samling forkynder ingen -isme og repræsenterer ingen ideologi. Dansk Samling kender sig hverken som højre-

Læs mere

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven?

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? - af Kai Sørlander I gennem snart flere år har der været talt om, at tiden nu igen er kommet til en revision af Grundloven. En væsentlig begrundelse er,

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

NYT fra Dansk Samling Nr. 4 / 2006 (december)

NYT fra Dansk Samling Nr. 4 / 2006 (december) Udtalelse Dansk indfødsret Danmarks indfødte, hjemmehørende folk, det danske, har en ret, der følger naturligt netop deraf, at det er indfødt. Det eller rettere: vi har hjemstavnsretten, arveretten, odelsretten.

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald)

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald) 1-001 MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004 1-002 (Mødet åbnet kl. 17.05) 1-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Genoptagelse af sessionen 1-004 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid I 1999 blev Torben Lund valgt ind i Europaparlamentet som Socialdemokratiets spidskandidat men i september offentliggjorde

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

EU s reformation og de evige danske forbehold

EU s reformation og de evige danske forbehold EU s reformation og de evige danske forbehold Forenklet traktat, kompliceret løsning Forsvar med forbehold ØMU solid succes Brug og misbrug af folkeafstemninger Vejviser til primærvalgene Michael Ehrenreich

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale.

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. Version 2013 Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. For tredje år udkommer undervisningsmaterialet Demokrati og Medborgerskab. Ligesom de to foregående år, er den historiske

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Danmark har ondt i modersmålet

Danmark har ondt i modersmålet Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Udarbejdet af Lene Timm Udgivet med støtte fra Egmont Fonden 1. udgave 2008 Trykt i København ISBN

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER

Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER bes, at enhver arbejdsduelig borger ing eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. r betrygger hans tilværelse., der stemmer med deres overbevisning,

Læs mere

Nr. 46 september 2012 16. årgang. High Five: Formandsskifte i Dansk Folkeparti s. 4-7. Integrationsmillionerne ruller s. 11 DF s 17. årsmøde s.

Nr. 46 september 2012 16. årgang. High Five: Formandsskifte i Dansk Folkeparti s. 4-7. Integrationsmillionerne ruller s. 11 DF s 17. årsmøde s. Nr. 46 september 2012 16. årgang High Five: Formandsskifte i Dansk Folkeparti s. 4-7 Integrationsmillionerne ruller s. 11 DF s 17. årsmøde s. 27-31 Leder FIND FEM FEJL Alle ved, hvordan en storsmilende

Læs mere

Grundlov eller EU-Forfatning

Grundlov eller EU-Forfatning NR. 3. JULI 2003. 7. ÅRGANG Overraskende dom fra Højesteret: Racistisk at være mod indvandring Ny dansk frihedskamp: Grundlov eller EU-Forfatning leder Holocaust er den engelske version af et oprindelig

Læs mere

Maria ikon og spiritualitet

Maria ikon og spiritualitet Maria ikon og spiritualitet Jakob Munck Indhold *** Indledning...- 4 - *** Hvad er mariologi?...- 5 - *** Maria...- 6 - ** Hvem er Maria?...- 6 - ** Det horisontale og det vertikale Mariabillede...- 10

Læs mere

KIEL UNDERGRAVER DANSK-TYSK MINDRETALSMODEL

KIEL UNDERGRAVER DANSK-TYSK MINDRETALSMODEL nr. 4 / august 2010-72. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur KIEL UNDERGRAVER DANSK-TYSK MINDRETALSMODEL EN KILE MELLEM DANSK-TYSK FORDRAGELIGHED GRÆNSELANDET MELLEM FOLKEOPLYSNING OG DEMOKRATI

Læs mere

Gør Sydslesvig. Danmark større? F LKE VIRKE. Vi gør Danmark lidt større. At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive sig selv

Gør Sydslesvig. Danmark større? F LKE VIRKE. Vi gør Danmark lidt større. At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive sig selv Nr. 4 69. årgang F LKE Social, kulturel og politisk oplysning VIRKE Gør Sydslesvig Danmark større? November - December - Januar 2014 3 At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

Vreden, nødvendigheden og forpligtelsen

Vreden, nødvendigheden og forpligtelsen Vreden, nødvendigheden og forpligtelsen Tale holdt af Lene Kattrup den 4. Maj i Mindelunden Jeg var 10 måneder, da jeg første gang var her i denne dejlige park eller mindelund. Siden er jeg kommet her

Læs mere

FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder (1966)

FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder (1966) FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) Artikel 1 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere