Sigurdsgade København bymæssig fortætning i del af Haraldsgade kvarteret, omkring kaffebrænderiet Merkur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sigurdsgade København bymæssig fortætning i del af Haraldsgade kvarteret, omkring kaffebrænderiet Merkur"

Transkript

1 Sigurdsgade København bymæssig fortætning i del af Haraldsgade kvarteret, omkring kaffebrænderiet Merkur boliger och småerherv AFGANGSPROGRAM vinter 2011 Madeleine Sembring, september 2010 Kunstakademiets Arkitektskole, København afdelning 5/Transformation vejleder: Nicolai Bo Andersen Charlie Steenberg Christoffer Harlang

2 indhold indledning det særlige i det almendlige 5 kontekts Sigurdsgade, Haraldsgade kvarteret 7 kort Ydre Nørrebro 13 industrisamfundets kulturarv 13 opgaven 17 kort arkitektionisk intention 21 teori og metode 21 arkitekturen som tidsmaskine Kaffebrænderiet Merkur 25 PROGRAM tvillinghuset Merkur 25 tegning arbejdsprocess Verktøjskasse Kaffebrænderiet Merkur, Sigurdsgade 25 aflevering 39 noter 41

3 det särliga i det almendliga lokal byudvikling i global kontekst Vi kender storbyen. Vi har besøgt dem, fået en fortælling om dem fra film, eller fra historier af venner og bekendte der har besøgt dem. Vi ved derfor på forhånd, at vi skal besøge Tribeca når vi er i New York, vi ved præcis hvordan Notting Hill skal føles når vi går gennem bydelens gader i London, og vi har en fornemmelse af hvordan det skal være at sidde på en sakebar og synger kareoke i Tokyo - uden at have været der eller sat en fod i nogle af landene. Nutidens generationerne får langt hurtigere kendskab til storbyerne end en helhedsforståelse om landet, hvilket gør storbyerne særlige i en global kontekst. Betragter vi de store metropolerne, er de hver især unikke i deres udtryk og vores perception af dem. Samtidig har de dog en fællesnævner i form af diversiteten og et nærvær til alting. De er det almindelige i mange byboers hverdag, samtidigt som mange tilstrømmende mennesker betragter dem som noget særligt. Det interessante er hvordan dette særlige i det almindelige genskabes i samme form når man talar om byudvikling og etablering af nye byområder. Her i Danmark har det homogene byområde gennem årtier fået et fodfæste i byplanlægning. I nyere tid ser Ørestaden ud til at være et mindre vellykket projekt hvor mange bosteder endnu står tomme og byrumskvaliteten i mange henseende mangler. Dog findes der håb om at det kan laves anderledes, hvilket Carlsberg området aktuel står overfor, med en viderebygning af det givne kulturarv. Kulturarv er en fælles erindring om fortiden. Den er afgrøde som allerede er plantet i området. Betragtes begrebet i en anden sammenhæng end arkitektur, så har restauranten Noma på Christianshavn formået at finde og blive anerkendt for den akkurate formel til nærværende ved at kombinere det nordiske køkken med det højeste gastronomiske niveau. 1. Ud fra denne formel, at kombinere det nærværende med det bedste, var retningen sat for hvilken vej dette projekt skulle tage- i det lokale. Projektet begyndte at tage hånd for et halvt år siden, og var bogstavelig talt lige uden foran mit vindue i den ydre del af Nørrebro, der hvor den sidste teglhuskarrén i København ligger i kvarteret omkring Haraldsgade. byudvikling København Det er opgavens intention at afprøve om metoden gennem en transformation af grundmatriklen for en meget karakterfuld bygning -Kafferbrænderiet Merkur- kan virke som en retningspil for området erne rådhuspladsen ørestaden Kan kulturarvet for et område på randen til indre by, med sin industrialisering og arbejderkultur transformeres om til et område med mere moderne betydning? Kan det med arkitektonisk virkning få samme effekt som Noma eksempelvis og forene det særlige med det almindelige - til det bedste. Med nybyggelse och transformation af eksisterende industribebyggelse skal nye boliger och småerhverv fordeles till en ny tæthed længs med en del af Sigurdsgade. När metron i området, med stationen Skjold Plads, står klar i 2018, står Sigurdsgade forhåbentlig klar med identitet och vittnar om at Storbyen udviklas i forskelligt goda retninger. 5 6

4 sigurdsgade [haraldsgadekvarteret] projektets kontext l y n g b y v e j 7 S 3 M M s i g u r d s g a d e S M 2 5 [kort 1] Ydre Nørrebro j a g t v e j t a g e n s v e j 1 Nørrebros Rundel 2 Nørrebro Station 3 Bispebjerg Station 4 sidste teglhuskarrén i København 5 Fogedgården, Kay Fisker, gamla Electrolux fabrikken, idag Iqra-skolan 7 gamla LK-Nes fabrikken, idag kreativt erhverv 8 Skjolds Plads 9 Vibekevang 10 CVU -professionhøjskolen Metropol 11 UCC- professionshøjskole 12 Fælledparken Kaffebrænderi Merkur Vidaregående uddannelse Post-industriell typologi, småerherv Markerade Byggninger Haraldsgadekvarteret th. O- lokalplanen tv. AII-lokalplanen m 7 8

5 Ydre Nørrebro Området på ydre Nørrebro afgrænset af Tagensvej, Jagtvej, Lersø Parkallé og banelegemet op til Bispebjerg Station [markeret kort 1], har gennem de sidste 100 år udviklet sig fra landlig idyl, over arbejder- og industrikvarter, til et område præget af socialt boligbyggeri og mere eller mindre funktionstømte industriblokke. Således vidner Haraldsgadekvarteret ikke blot om sin egen historie, men også historien om det danske industrisamfunds udvikling, samt historien om Københavns udbredelse fra voldene ud mod Nørrebro efter ophævelsen af demarkationslinjen i Industrikvarteret i det Ydre Nørrebro blev bygget op omkring Rådmandsmarken, og blev et af Københavns første industriområder. Anlæggelsen af Titanfabrikken i 1890erne var startskuddet, og industrien koncentrerede sig til områderne omkring Titanfabrikken og banelegemet langs Rovsingsgade, omkring LK-Nes fabrikken [7. kort 1]. I opgangsperiode omkring århundredeskiftet og i mellemkrigstiden opstod der således fem karakteristiske industrikvarterer i udkanten af boligkvartererne: på Ydre Nørrebro, på Vesterbro, på Østamager, ved Frederiksberg Station og i Valby. Disse moderne industriområder statuerer eksempel på, at den gamle typologi af det traditionelle industrisamfund, hvor fabrik og bolig samt arbejdsliv og fritid var integrerede, var under afvikling. Bygningerne i disse tidligere industrikvarterer er ofte meget karakteristiske arkitekttegnede anlæg opført til en bestemt produktion. I årene op til århundredeskiftet blev gadeplanen for området udviklet, der startede med de to skrågader over Rådmandsmarken: Haraldsgade og Vermundsgade, i Disse diagonalgader præger stadig området i dag, og er atypiske i sit udtryk og bredde fra øvrige Københavnske størrelser på gader. Området blev dog aldrig udbygget som et egentlig industriområde, da det i en arkitektkonkurrence år 1909 blev afgjort at Valby var det vigtigste industriområde i Københavns Kommune. 2 Dog er der i dag stadig tydelig præg af industrisamfundets kulturarv, hvor små og mellemstore virksomheder ligger tæt op ad boligbebyggelsen. Erhvervet i området har bestået af mange forskellige kompetencer, så som et klokkestøberi, andre støberier, kapselfabrik, bogtrykkeri, smedefirma, eddikebrygning, skotøjsfabrikation og mineralvandsfabrikation. Ydermere ligger der i dette område de to hidtil yngste af fredede industribygninger i Danmark, Kaffebrænderiet Merkur samt Nielsens og Jespersens Plasticfabrik. Udover disse ligger der dernæst en række andre bevaringsværdige bygninger. industrisamfundets kulturarv haraldsgadekvarteret Haraladsgadekvarteret ligger, hvor byen overgår fra den tætte by i de indre brokvarterer til det mere spredte ydredistrikt. Det findes et præg af at flertallet af grundene, var solgt til private boligspekulanter, og derfor er området generelt kendetegnet af byggeri uden overordnet byplanlægning. Dette kommer i dag til udtryk gennem den store alsidighed i området, hvor fraværet af ensartede træk netop er områdets særpræg. Da området alligevel ikke udviklede sig til et homogent industriområde i starten av århundredet blev der bygget en del arbejderboliger og socialt boligbyggeri i 1920 erne og 1930 erne ud over resten af Haraldsgadekvarteret. Byggeforeningen Vibekevang blev bygget i [9. kort 1] Hvor Titanfabrikken før lå, er der nu en rodet plæne og et kollegium. Man har i 1991 bygget almene byggeriet Titanparken. Området omkring Rådmandsgade og Titangade er præget af mindre erhvervsdrivende, bilmekanikere og ældre funktionstømte fabrikshaller og fremstår som sin egen bydel, hvor associationen til et havneområde vækkes. Småindustrien er trukket væk fra gaden, og har mange mindre bebyggelser på 1 og 2 etager. Kvarteret blev i 2006 udvalgt til et kvarterløft, som strækker sig i perioden 2008 til I Københavns Kommunes kvarterplan står det kort: der har længe været et markant behov for at gøre noget for vores kvarter. Hverken fysisk eller socialt fremtræder det som en særlig bydel - tværtimod virker det rodet, forsømt og opsplittet. /.../ 3 billede s. 11 Kaffebrænderiet udsnit af gatufacad billede s. 12 Kaffebrænderiet udsnit af gårdsfacad Fremadrettet vil området omkring Haraldsgade tilføres yderligere ressourcer via metroringen og stationen ved Skjold Plads, hvilket med stor sandsynlighed, vil sætte Haraldsgade på kortet. Det er troen på denne værdiskabelse, at en transformation og brug af den ældre industriarkitektur kan realisere en ny typologi mellem boliger, erhverv, samt en udvidelse af Københavns Universitet Visuelt byggningsregister 2 Bydelsatlas Nørrebro 3 Kvartersplan for Haraldsgadekvarterets områdeløft

6 överst Vermundsgade, Autoservice nederst Vibekevangen, frontfacade överst tv. LK-Nes fabrikken, kreaktive erhverv nederst tv. Haraldsgade -boliger överst th. Vibekevang -boliger nederst th. Titanparken, almene byggeri 15 16

7 opgaven [kort 2] Sigurdsgade H a r a l d s g a d e V e r m u n d s g a d e 11 1 Kaffebrænderiet, matr a. KASO- tv (garage byggning) b. træskur c. træskur (yoga) 2 KingsCup Catering 3 Kærlighedens Missionærer, Katolsk Søsterforbund 4 MJ biler 5 Vuggestue/Børnehave 6 Bogbinderi og Snedker 7 Autoservice 8 Musikøvelokaler 9 Datalogisk Institut 10 Dansk Frisør & Kosmetiker 11 Vibekevang, 2-etages stokbebyggelse 12 Titanparken 13 Skjolds Plads Uddannelse / Börneinstitutioner Boligbebyggelse Småerherv Opgave grund Matr L e r s ø P a r k a l l é T i t a n g a d e Her m o dsgade 1a 1b c S i g u r d s g a d e 12 R å d m a n s g a d e m 17 18

8 intention arkitektionisk intention og opgavens omfang Tiden som perspektiv kommer ind i yderligere et lag. Det er et spørgsmål om at bygge i sammenhæng med bæredygtighed. Bygningen kommer overleve både sin arkitekt og første, anden og tredje bruger, og bliver derfor opfattet og oplevet i længere tid end vi forestiller os. På samme vis som der skal tages stilling til de industribygninger der er til rådighed i dag. Den schweiziske arkitekt Dietmar Eberle har opstillede følgende struktur for levetiden af en bygning og de faser den med typisk forventning gennemgår: I den sydlige del af Haraldsgadekvarteret vil Sigurdsgade som er en af hovedvejene være udgangspunktet i overvejelsen for en bymæssig fortætning. Den allerede byggede struktur registreres, og et forslag til bymæssig fortætning på den nordlige side vil laves fra Sigurdsgade 45 til Skjolds Plads, hvor den nye metrostation vil blive opført i 2018 [markeret kort 2]. Strækningen er ikke nedskrevet i de to nyeste tillæg (tillæg 1 og 3) til lokalplan 076 fra I opgaven afgrænses der derfor til denne strækning, og kan fortolkes som et tillæg til den gamle lokalplan. Den ene triangelformet karréen er udlejet af Københavns Universitet. Lejen for de eksisterende bilforhandlere sat op, og de små og kreative erhverver vil med al sandsynlighed tvinges ud grundet den økonomiske stigning. Københavns Universitet har ydermere ingen planer for dette område, så udviklingen for området er uklart, men når metroen står færdig, vil denne trække flere ressourcer til området, hvilket taler for stigningen i prisen. sted langt over 100 år struktur over 100 år skärm år program 20 år aptering 10 år 2 Nærværende struktur ønsker jeg at arbejde efter og anvende som metode i mit projekt. At skabe en ny helhed som kan vise Haraldsgadekvarteret bygger videre på sin kulturarv og udvikle det til noget nyt. Tyngden i projektet fordeles mellem bidraget til konteksten og materialevalget. På modsatte side af gaden står den nybyggede universitetsbygning CVU Øresund, Professionshøjskolen Metropol, tegnet af KHR arkitekter 2008 [10. kort 1], og ved den afgrænser to boligkarréer af ældre årgang og de almene boliger Titanparken [12. kort 2]. De to midterste karréer med gadefacade mod Sigurdgade består i stor grad af bilforhandlere, mekanikere og små erhverv, samt en enkel nybyggede vuggestue [5. kort 2]. Den arkitektoniske intention er at fortætte området med de gamle bygninger som et springbredt centraliseret omkring det fredede Kaffebrænderi og på den måde tilføre området en ny identitet og helhed med nybebyggelse. At udnytte det allerede etableret små erhverv, supplere dette med et nyt tilskud samt boliger til en større livlig helhed. I området findes der allerede en blandede typologi, hvilket er kvaliteten i området og muligheden for at bygge videre i samme struktur, vil være det mest værdiskabende og ligefremme for den glemte del i Haraldsgadekvarteret. At fortætningen sker på baggrund af et volumestudie er derfor vigtigt - intentionen er at beholde områdets diverse udtryk. 1. I den ældre gældende lokalplan beskrives det, at bebyggelsesprocenten i område AII på 130% hhv. 110% i del O [markeret kort 1]. Det vil vurderes hvorvidt samme bebyggelsestæthed stadig vil gøre sig gældende for den fremtidig udvikling. 2. teori og metode arkitekturen som tidsmaskine och med tiden som ett bärerdygtigt aspekt. Robusthet. any three dimenstional body, existing, is at the same time moving in the time and leaves as a tracing of its movement the temporal, or fourth-dimensional body. We never see or feel this body, because of the limitations of our receptive apparatures... we see the section of it only, which section we call the three-dimensional body. Therefore we are in error in thinking that the three-dimensional body is in itself something real. It is the projection of the four-dimensional body its picture- the image of it on our plane. Ouspensky 1 /.../ it has been important to us that each piece is familiar, that it looks like what it is. This is because we believe that a quest for originality in form is a quest that ignores the essence of the object itself A/S Titan omkring Den første del af fabrikken blev anlagt ved Ta gensvej Billedet viser de store åbne arealer, der omgav København omkring år I baggrunden ses Rådmandsmarkens udebyggede jorder mod Vibenshus. Alléen i baggrunden er Jagtvejen. 2. Sigurdsgade, grunden for tillæg til lokalplan nr The essence of things, Stephen Bates Ouspensky s formulerer ovenfor at med det firedimensionale synspunkt eksisterer alle tilstedeværende aspekter og relationer mellem ting, samtidig. Carsten Thau beskriver dette med andre ord i sin nyudgivet bog arkitektur som tidsmaskine. Tiden er ikke en kontinuerlig opbygget strøm, men danner øer af tid knyttet til stedfæstede begivenheder, der lever sideordnet. Ouspensky s snitt. Det sete og det registrerede er en genskabelse af det som opleves, men oplevelser er sjældent kontinuerlige. Ens intuition, om man så vil, den fjerde dimension. Det er derfor en vigtig del at give stedet plads til at kunne beskrive det ubeskrivelige fænomenologisk i projektet. De ældre bygninger efterladt af industrien som i dag står i Haraldsgadekvarteret skal i lighed med ovenstående betegnelse, kaldes for øer. Disse opleves henholdsvis når man bevæger sig gennem om rådet. Metoden i fortætning bliver at der tages udgangspunkt i de fænomenologiske øer af sansning og bygger midt imellem. Bygninger kan vægtes forskelligt. 1 Philosophy and non-objectivity Bäredygtighed i et arkitektonisk helhedssyn 23

9 Kaffebränderiet Merkur 13 juli 1932 fremsendes en uddybende ansøgning til Bygningsinspektøren om tilladelse til opførelsen af en tre etager fabriksbygning og en garagebygning af ingeniør Carl L. Servais for Direktør Anthon Petersen. Bygningen er Kaffebrænderiet på matrikel 5581 i Udenbys Klædebo Kvarter. Den står der den dag i dag og i 1994 blev den fredet af Kulturarvstyrelsen. Byggematerialet er mursten og bygningens form afspejler den funktion, den var opført til. De tre markante skorstene understreger dette yderligere, og bygningen virkede som Kaffebrænderi fra den gang til 60erne. Indenfor er etageadskillelse af armerede betondæk, understøttede med ståldrager, hvor der i ansøgningen ansøgtes om at isolere stålkonstruktionen med terrakottavæv. Rumdisponeringen er generelt åben til fabriksproduktion. Stueetagen er bygget til hovedkontor og ekspedition med et mindre afgrænsende kontor. Henholdsvis første og anden sal står helt blottet for rummets konstruktion, hvor der skulle have været plads til et gasfyret og tre koksfyrede opstillede rister. Anden sal var forbeholdt til råvarelager. De to kortsider på huset huserede to trappetorn samt mindre rum for bland andet toiletfaciliteter. [tegning 1] Efter Kaffebrænderiet nedlæggelse har bygningen været i forskellige hænder, og blevet udlejet til en række forskellige foreninger og virksomheder over årene De nuværende ejere overtog i 2007, hvor byggeriet i dag rummer en virksomhed mens første og anden sal er ombygget til privatbolig per etage og varetager den åbne struktur der var byggede som fabrikslokale. Vinduerne ud mod gårdsiden er karakteristiske, aflange og strækker sig fra cirka midten af væghøjden helt til loftet. De tre store skorstene går fra 1. sal der hvor de gamle kafferisterne var placerede og up gennem 2. sal videre over taget. Det indebær at de dækker vægarealet mod gadesiden, hvilket også yderfacaden vidner om med kun vinduer ud mod gaden i stueetagen. Der ligger tre fritstående skure på matriklen, hvilket også udlejes til forskellige små erhverv. KAOS tv-studie har overtaget den udspringende tilbygning i mursten som først blev opført i garageformål, de to øvrige to træskure er af senere dato og står ledig til udlejning. Matriklen virker som helhed meget lukket fra gaden med to jernporte ud mod hver side af Hermodsgade og Sigurdsgade. 2. Every object has a history, and if we consider them in perspective they may appear slightly different: it is in these slight differences that they show their meaning in regard to time. Differences may be introduced, varying materials or proportions, but what must remain is the essence of the (object), or rather its relationship with the body Kaffebrænderiet 2010, Sigurdsgade/Hermodsgade 2 Alvaro Siza Program tvillinghuset Merkur På Sigurdsgade 25 og matrikel 5581 står det omtalade fredede Kaffebrænderi og tre tilbyggede skure. Matriklens nuværende funktion vil overvejes og et bud på en transformation med et nybygget tvillinghus vil omfavne opgaven. På de to tilstødende matrikler findes en række mindre bebyggelse med enkelte tilbyggede skure efter voksende behov fra de enkelte virksomheder. Tilsammen med Kaffebrænderiets tilbygninger tænkes det, at er der plads til nybebyggelse, og skabe den omtalte fortættelse. 4. skur m [Tegning 1] Kaffebrænderiet Merkur, 1932 matr Matr. 5581, gårdsrum 2 Gårdsfacade 3 Stueetage 4 1. sal 5 2. sal Sigurdsgade Indgange Fortætningen skal indfatte nybebyggelse av både boliger og små erhverv, det sidste lempeligt placeret i stueetagerne. Strukturen for boligbebyggelsen skal hovedsagelig være boliger af større kvadratmeterareal, som det også er udtrykt i den gældende kommuneplan 2005, samt kvarterplanen. 1 skur En ny slags by-og-familiebolig tilgodeses og det kan også tænkes at være et attraktivt valg for de mennesker og familier, som kommer at få nye interesser i området i takt med at det udbygges. Med dækkende behov for småbørnsfamilier, udbygning af universitet og plads til nyt erhverv kommer nybyggede boliger i høj kurs. De større boliger kan tilmed i sig selv dække et fremtid større behov af hjemmearbejdspladser. For byrummet betyder det en større koncentration af liv og aktiviteter, fordelsagtigt på alle døgnets tidspunkter. En gadeplan for beplantning, parkering, samt nybebyggelsen lysforhold vil være en del af lokalplanforslagets udformning Kvartersplan for Haraldsgadekvarterets områdeløft

10 Verktøjskassen arbejdsproces For at skabe helheden som metode afsnittet omhandler, er der behov for værktøj. Området bliver værktøjskassen, og det indsamlede materiale kommer til at være værktøjskassen i arbejdet med området. De store strukturer aflæses men der stilles også spørgsmål til hvad de enkelte bygninger vil. om nuet gives der i nuet ingen hukommelse /.../ det der foregår i nuet er genstand for sansning, det fremtidige er genstand for håbet, og det forgangne er genstand for hukommelsen. Imidlertid foregår alt i husket i tidens løb. 1 Sansningen vil være udsagnet for hvordan fortætningen og transformationen skal arbejdes ind. Det er en sværere opgave at beskrive hvordan sansning skal foretages men med troen på at Fænomenologien gør op med den moderne videnskabs tiltagende abstraktion 2, tager den som det givne redskab. Sansningen vill vara udsagnet för hvordan förtätningen och transformationen skall arbetas in. Det robuste er et alternativ til en arkitektur, som først og fremmest bygger på visuelle kvaliteter, og som derfor ofte har begrænset relevans for arkitekturen i bred almindelighed. Bygningers egentlige betydningsfulde kvaliteter er ofte sammensatte og ikke altid visuelt lettilgængelige. For at kunne bedømmes kræver de et helt andet engagement eller ligefrem nervær. 3 Det robuste skal ikke tolkes som noget groft tilhugget og derfor hårdført på en brutal måde. I stedet har det til hensigt at skabe en holdbar og mange facetteret arkitektur. /.../ Robust arkitektur omfatter projektets kontekst i bred betydning. Dens konkrete fysiske omgivelser er et aspekt af dette. 1. /.../Det robuste er derfor væsentligt, hvis arkitekturen skal tages alvorligt og medvirke til en holdbar samfundsopbygning 4 Redskabet til det fænomenologiske kan sammenfattes i tre dele; Dels at udvide kendskabet til bygningskultur- og historie, dels forfine kendte samt at udvikle nye registrerings- og repræsentationsformer og endelig at studere et eksisterende bygningsværk for en nutidig opmærksomhed som grundlag for en senere transformation. 5 Redskaberne er tegning (opmålinger og rumlige fremstillinger), fotografi og model som verktøjer til at beskrive værkets egenskaber; former, stoflige karakter, lys- og skyggeforhold, rumlige atmosføære etc. Til værktøjskassen hører en række arkitektoniske referencer til. Referencerne på følgende side formidler en vis sammenfatning af nærværende karakterer: 1. massivitet 2. repetition 3. modstand / industrialisering 6. taktilitet 7. proportion 8. lighed 9. lys Disse, og muligvis flere, kommer det refereres til. 1. mursten Kaffebränderiet Det handler om at indoptage det sete og at give det genfødt, idet man giver sig selv verktøjskasse billede s. 32 Gatufacad Sigurdsgade 6 1 Arkitektur som tidsmaskine 2 VærkSted 3 Det robuste, det inderlige Det robuste, det inderlige 5 VærkSted 6 om den gamle og den nye Tids Bygmestre

11 The Red House -Chelsea, London, UK 2001 Tony Fretton Architects The Red House -Chelsea, London, UK 2001 Tony Fretton Architects YouHwaDang Book Hall -Paju book city in South Korea Florian Beigel and ARU VH Residence, Lokeren 1995 Vincent van Duysen Upper Lawn Pavillon, 1961 Alison and Peter Smithson Gray s Inn, Bloomsbury, London 37 38

12 aflevering Aflevering 15. december 2010, følgende materiale; En begrundede forståelse i områdets udbredning, og dens punkter/øer af offentlige ophold/erhverv. En visuell beskrivelse af det omtalende i programmet bymæssiga fortætning i Sigurdsgade. Skabelsen af gatufacaden og rækken bagved. lokalplansforslag sigurdsgade skala 1:400 situationsmodell, situationsplan, gatufacade + byfortætningssnitt (1:200) rumlig illustration af gademiljøet Det konkrete nedslag og den videreudvikling af Kaffebrænderiet Merkur og matrikel Funktionsbestemt, indrettelse af boliger og disponering af små erhverv deludsnit skala 1:50 modell byggningarna sektioner / typer av rum plantegninger opstalter / gårdsrum / gatufacad rumlig illustration af det visuelle og byggningens kvaliteter Udformningen af detaljer karakteriskt for den nye bebyggelse, samt ved renovering af gamla. Kan anvendes som en byggesten i hele området detalj skala 1.5 detaljeringen af vinduer/altaner og indgangspartier markering af indgange og offentligt/privat facadbeklædning Registrering i området for brug af materialer, farversættning, fremstillet i arbejdssark samlade skritseringsprocess medfølger 39 40

13 Noter tryk Carsten Thau, 2010, Arkitektur som tidsmaskine, København: Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag Skov- og Naturstyrelsen, 1996, Nørrebro Byatlas -bevaringsvärdier i byer og bygninger, København: VisoPrint Skov- og Naturstyrelsen,1995, Det Særlige Bygningssyn beretning , København: Stougaard Jensen/Scantryk Sergison Bates, 2007, Papers 2, Sergison Bates architects Paul Crowther, 2003, Philosophy and non-objectivity, Kazimir Malevich: Suprematism Published on the occasion of an exhibition at Solomon R. Guggenheim Museum, New York 2003 (DUBBELCHECK) Charlie Steenberg, Nicolai Bo Andersen og Christoffer Harlang, 2010, VærkSted, opgaveformulering forår 2010, København: Vester Kopi P.V Jensen-Klint, 1901, om den gamle og den nye Tids Bygmestre artikler Johan Celsing, Det robuste, det inderlige, Arkitekten, Juli 2010 vol112, s24 Kjeld Vindum: interview med Dietmer Eberle, Bygningens kulturelle værdi, Arkitekten, November 2009 Peter Andreas Sattrup: om von der Stadt zum Haus Dietmar Eberle og Pia Simmendinger 2007, Bæredygtighed i et arkitektonisk helhedssyn, Arkitekten November 2008 Design is based on understanding and establishing systems of order, yet we believe that the substance of architecture proceeds from subjective feeling Stephen Bates web Københavns Kommune, 1982 (1992, 2007), Lokalplan nr 76 Titangade med tillæg nr. 1 og 3 Københavns kommune, Center for Bydesign, Kvartersplan for Haraldsgadekvarterets områdeløft , Arbejdermuseet, 2008, Industri i Nordvestkvarteret &catid=24:planlaeg-besog Visuelt byggningsregister København SAVE og tilstandsvurderinger, 2006, Beskrivelse af kulturhistoriske forhold i Haraldsgadekvarteret The Guardian, Tuesday 27 April 2010, René Redzepi s Noma tops list of world s best restaurants, billedreferencer s. 2 Skov- og Naturstyrelsen,1995, Der Särlige Bygningssyn, beretning s , , , s. 22 Köbenhavns Bymuseum, foto ca s WohnGeist, Basel, øvrige billeder er taget af projektinnehavaren, se yderligere under referencer arkitektoniske referencer s. 33, 34 Red House, Tony Fretton s. 35 YouHwaDang Book Hall, Florian Beigel and ARU s. 36 VH Residence, Vincent van Duysen s. 37 Upper Lawn Pavilion, Alison and Peter Smithson flickr.com s. 38 Gray s Inn, Bloomsbury, London Papers 2, Sergison Bates (se ref. oven) 41

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby. Kapselfabrikken MANAGEMENT & UDLEJNING. DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk

Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby. Kapselfabrikken MANAGEMENT & UDLEJNING. DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Kapselfabrikken MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Denne rustikke ejendom udsender, med sine store sprossede panoramavinduer, højloftede lokaler og udvendige elevatorafsnit,

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

SØMOSEPARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23

SØMOSEPARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23 SØMOSEARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23 Danneskiold-Samsøes Allé 28 / 1434 København K Tel.: +45 3288 7844 / www.cfmoller.com rojektleder/ kontaktperson: Franz Ødum Dir. +45 3288 7842 / foe@cfmoller.com Kontekst

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Nørre Campus 1.11 1.11 NØRRE CAMPUS Stedet Kulturmiljøet omfatter Universitetsparken, som er del af Københavns Universitets Nørre Campus med

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

KONFETTIRUM - 7 MURSTEN

KONFETTIRUM - 7 MURSTEN KONFETTIRUM - 7 MURSTEN Pernille Bisgaard og Theresa Himmer. I samarbejde med Teknologisk Institut og Heimir Sverrisson. Open Call 2, 2009 KONFETTIRUM Gemt inde i 7 mursten findes 7 hemmelighedsfulde rum.

Læs mere

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kortet en del tættere på Beliggenhed Ejendommen er beliggende i Værløse, i stor grønt naturskønt område. Sydlejren udgør 73 ha af området syd for

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalg Jemtelandsgade 3, 4 sal (lokale 417) 2300 København S Web: www.aølu.dk Facebook: www.facebook.com/amageroest

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Håndværkerbyen i Valby 3.7

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Håndværkerbyen i Valby 3.7 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN Håndværkerbyen i Valby 3.7 3.7 HÅNDVÆRKERBYEN I VALBY Stedet Kulturmiljøet omfatter Håndværkerbyens bebyggelser og arealer på begge sider af

Læs mere

Ribevej 27, 6760 Ribe SALGSOPSTILLING 2014

Ribevej 27, 6760 Ribe SALGSOPSTILLING 2014 Ribevej 27, 6760 Ribe SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kortet en del tættere på Beliggenhed Ejendommen ligger i Egebæk-Hviding ca. 6 km syd for Ribe. Der er gode trafikale forbindelser, idet sygehuset er placeret

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

New Yorker-kontor 134 m²

New Yorker-kontor 134 m² - til leje... New Yorker-kontor 134 m² Pakhusgården 12 5000 Odense C Atmosfærefyldte lokaler med bynær beliggenhed Perfekte omgivelser i eftertragtet erhvervspark Totalt nyindrettet i New Yorker-stil Smukke

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

2.etape. Fredensborgparken. Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup

2.etape. Fredensborgparken. Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup 2.etape Fredensborgparken Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup [ 2 ] Illustrationerne kan have tilvalg og der tages forbehold for fejl og ændringer. Tegninger er ikke målfaste. Rækkehusprojekt

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejemålet Ågade 9 9000 Aalborg Sagsnr. 20-401-4001-2 Central beliggenhed i Aalborg centrum Gode parkeringsmuligheder mod betaling lige ved lejemålet Lejemålet

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående Bag de rå mure i Astrid Noacks Atelier, mærkes det, at man er et ganske særligt ASTRID sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her....dét, der træder én i møde, er en enestående scenografi en stemning,

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen Hjemmeopgave 2013 Andy Warhol They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

ORIENTERING Ansøgning om at flytte restaurationsbåden Viva fra Langebrogade til Nyhavn

ORIENTERING Ansøgning om at flytte restaurationsbåden Viva fra Langebrogade til Nyhavn Teknik- og Miljøforvaltningen ORIENTERING Ansøgning om at flytte restaurationsbåden Viva fra Langebrogade til Nyhavn PROBLEMSTILLING Direktør Buster Schmidt fra restaurant Viva har ansøgt om at få flyttet

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Lejrskole for overvægtige børn

Lejrskole for overvægtige børn Lejrskole for overvægtige børn RINDSHOLM MØLLE Transformation af Rindsholm Mølle ved Viborg HVORFOR_OPGAVENS RELEVANS Lokation Rindsholm Mølle Øvrige vandmøller i området Møllen anno 1935 På mit studieforløb

Læs mere

Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land?

Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land? Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land? Byen Danmark manifest 2 Vi vil centralisere den urbane zone i Danmark, for derefter at decentralisere byerne i byen. Vi vil skabe én by - en storby,

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Mandal sett med trygghetsøyne. Planlegging for forebyggelse av kriminalitet og utrygghet

Mandal sett med trygghetsøyne. Planlegging for forebyggelse av kriminalitet og utrygghet Mandal sett med trygghetsøyne Planlegging for forebyggelse av kriminalitet og utrygghet Bo Grönlund, arkitekt maa, Kunstakademiets Arkitektskole, København Oslo, Bergen, Trondheim, Arendal, Grimstad, Lillesand,

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

"Jagtvej 171" Bilag 1. Startredegørelse

Jagtvej 171 Bilag 1. Startredegørelse "Jagtvej 171" Bilag 1 Startredegørelse Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "Jagtvej 171" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Luftfoto af planområdet og dets omgivelser

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere