MINIVINDMØLLER I KØBENHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINIVINDMØLLER I KØBENHAVN"

Transkript

1 Ea Energianalyse MINIVINDMØLLER I KØBENHAVN Udarbejdet for Københavns Kommune September 2009

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning og konklusion Beskrivelse af udvalgte bynære møller Godkendelse og miljøpåvirkninger Mulige placeringer i København Muligheder for nettilslutning Minivindmøllernes effekt og produktion Projektøkonomi og rentabilitet Referencer... 32

4 INDLEDNING OG KONKLUSION Københavns Kommune har bedt Ea Energianalyse udarbejde en rapport om forholdene for minivindmøller i København. Opgaven er et led i Københavns Kommunes klimaplan, som også omfatter muligheder for opførelse af større møller indenfor kommunegrænsen. Nærværende rapport omfatter produktionsforhold, lovgivning og en afdækning af de væsentligste miljøpåvirkninger herved. Projektøkonomi og rentabilitet er vurderet ved forskellige mølletyper under inddragelse af muligheder for nettilslutning og vurdering af møllernes effekt og produktion. Hertil kommer beregninger af den mulige CO 2 - reduktion ved forskellige mølletyper. Endvidere indeholder rapporten overvejelser omkring placeringsmuligheder i København. Rapporten baserer sig på erfaringer med minivindmøller både i Danmark og i udlandet samt erfaringer med projekt- og samfundsøkonomi for vindmøller i almindelighed. Der er primært tale om et litteraturstudie suppleret med egne beregninger. Vi har indsamlet og bearbejdet relevant litteratur fra ind og udland samt kontaktet nøglepersoner med viden om emnet i Danmark. Da minivindmøller i bymiljøer er et relativt nyt fænomen, har mængden af tilgængelig litteratur og data været stærkt begrænset, hvilket analysen bærer præg af. KONKLUSIONER Erfaringer med minivindmøller fra Danmark, USA, England og andre steder viser, at den faktiske produktion ofte er betydeligt lavere end den forventede produktion. Det skyldes ofte, at forventningerne til middelvinden ikke har været realistisk. Udenlandske studier anbefaler, at bygninger med påmonterede vindmøller skal stå frit eller rage højt op over de omkringliggende bygninger, såfremt der skal ske en maksimal udnyttelse af vinden. Dette udgør en begrænsning i forhold til et meget stort potentiale i København. Resultater af denne rapport viser desuden, at der effektivitetsmæssigt skal et meget stort antal minivindmøller til at opnå samme årlige produktion som blot en enkelt havvindmølle eller en større landvindmølle. Minivindmøller kan dog overvejes som et supplement til eksisterende planer om opførelse af større vindmøller, så længe man gør sig klart, at produktionspotentialet er beskedent. De største udfordringer for minivindmøller er foruden økonomien æstetik, vibrationer, støj samt skyggevirkninger. Der stilles i lovgivningen ikke umiddelbart krav om en VVM-redegørelse forud for opførelsen af mikro- og minivindmøller, om end der skal foretages en screening af nødvendigheden herfor. Der er udenlandske erfaringer for, at minimøller er blevet stoppet på grund af støjgener for de berørte beboere i bygningerne. Vibrationer og skyggekast har desuden givet anledning til mange naboprotester i udlandet. Hensynstagen til det omkringliggende bymiljø, grundige visualiseringer og nøje valg af opstillingsmønstre og mølletyper bør derfor være et afgørende led i planlægningsprocessen. 4

5 Produktionsomkostningerne fra minivindmøller vurderes at være 3 5 kr. per kwh el. Dette er mere, end borgere og virksomheder i dag betaler for strømmen, og minivindmøller vil derfor sandsynligvis ikke få en større udbredelse uden særlige tilskudsordninger. Set fra samfundets side er minivindmøller en meget dyr måde at øge andelen af vedvarende energi og reducere CO 2 -emissioner på. Den høje produktionspris kan sammenlignes med omkostninger for landmøller og store havmøller på ca. 50 øre/kwh. Disse alternativer giver altså den samme CO 2 reduktion til omkostninger der er 6-10 gange lavere. Til gengæld kan der være andre gevinster forbundet med investering i minivindmøller som fx en grøn profilering af byen og en inddragelse af borgerne i bestræbelsen på at reducere byens CO 2 udslip. Ea Energianalyse, september 2009

6 1 BESKRIVELSE AF UDVALGTE BYNÆRE MØLLER Nærværende notat omhandler såkaldte mikro- og minivindmøller, som er små vindmølleanlæg, der kan opstilles i tilknytning til beboelse. De mindste vindmøller er så små, at de fx kan sidde på toppen af en stander til vejbelysning. Definitionen af mikroog minivindmøller varierer fra studie til studie. I denne analyse har vi valgt at anvende følgende definitioner: Mikro-vindmøller er under 1 kw i nominel effekt. Mini-vindmøller er mellem 1 og 10 kw i nominel effekt. Mikrovindmøller vil størrelsesmæssigt typisk være møller, der (fx af privatpersoner) monteres på mindre bygninger, enkelthusstande eller på master til vejbelysning. Minivindmøller kan være relevante for montering på større bygninger og åbne arealer af en kommune eller fx en virksomhed. Lovgivningsmæssigt falder både mikro- og minivindmøller i Danmark ind under begrebet husstandsmøller, som er defineret ved En maksimal højde på 25 meter fra fundament til øverste vingetip En rotordiameter på op til 13 meter, og En maksimal effekt på 25 kilowatt. (Danmarks Vindmølleforening 2009a) Ifølge Danmarks Vindmølleforening var der i 2009 i Danmark opstillet i alt 191 husstandsmøller med en samlet effekt på 2,7 MW. Det må formodes, at de fleste af disse er tilknyttet en fritliggende ejendom eller en landejendom, eftersom minivindmøller i byområder er et nyt fænomen i Danmark. VINDMØLLETEKNOLOGIER Overordnet skelnes mellem to typer vindmølleteknologier, de horisontal-akslede og de vertikal-akslede vindmøller: HAWT (Horizontal Axis Wind Turbine): Horisontalakslede vindmøller VAWT (Vertical Axis Wind Turbine): Vertikalakslede vindmølle De hidtil mest kendte og udbredte vindmøller med typisk tre vinger på en horisontal aksel tilhører gruppen HAWT. Problemer, der ofte har været forbundet med bygningsmonterede mikro-/minivindmøller af typen HAWT har været en relativt stor afhængighed af kvalitetsvind, dvs. vind uden for stor turbulens og variation. Møllen skal placeres i forhold til vindretningen. (Intelligent Energy Europe, 2007) 6

7 Møller af typen VAWT er typisk udviklet til at virke i byområder og producenterne hævder, at de er mindre sensitive overfor turbulent vind og skiftende vindretning. Møllen behøver ikke placeres i vindretningen. Visse typer af VAWT vindmøllerne er støjsvage på grund af en lavere rotorhastighed. Den lave rotorhastighed nedsætter ligeledes risikoen for løbskkørsel. (Intelligent Energy Europe, 2007) Forskel i effektiviteten på de to typer af mølledesigns er et omdiskuteret emne, der ikke tages stilling til her. Fordele og ulemper ved de to typer af mølledesigns antyder, at VAWT-møllerne umiddelbart vil være bedst egnede i forbindelse med husstande og bygningsmontering i beboelsesområder, mens HAWT-møllen måske egner sig bedst til fritliggende ejendomme. Det skal dog bemærkes, at VAWT-møllerne i sin moderne form er relativt nye på markedet og følgelig heller ikke nær så gennemprøvede som HAWT-møllerne, der har været på markedet i mange år. Det må desuden formodes, at der løbende sker en teknologisk forbedring af begge typer mølledesigns. Endelig skal det siges, at variationen indenfor begge hovedtyper af mølledesigns er stor, og ikke alle typer vindmøller indenfor den samme kategori vil nødvendigvis have samme karakteristika. Vi har i dette arbejde udvalgt 5 forskellige mikro- og Minivindmøller, som vil være genstand for analysen. De fem varianter er valgt ud fra en variation i type og udseende. De udvalgte mølletyper skal ses som eksempler på vindmøller indenfor kategorierne mikro- og minivindmøller udvalgt blandt mange tilgængelige på markedet. Vi har valgt at vise to mikro-vindmøller en traditionel HAWT og en nyere VAWT og tre mini-vindmøller (en HAWT og to VAWT). MIKROVINDMØLLER (0-1 KW) Model: Ampair 100 Producent: Ampair Microwind Type: HAWT Kapacitet: 0,1 kw Karakteristika: Ampair 100 er en af de mindste mikrovindmøller på markedet og kan monteres på bygninger, tag eller andre objekter, som fx en lygtepæl. Information:

8 Model: UGE-300 2nd Generation Type: VAWT Producent: Urban Green Energy Kapacitet: 0,3 kw Karakteristika: UGE-300 mikrovindmøllen er særligt designet til montage på mindre installationer som lysmaster og lygtepæle men kan også monteres på bygninger, tagkonstruktioner mm. Information: MINIVINDMØLLER (1-10 KW) Model: Venco Twister 1000 T Type: VAWT Producent: VENCO Power Kapacitet: 1 kw Karakteristika: Venco Twister er ifølge producenten er den støjsvag og robust i sin konstruktion. Møllen kan monteres på bygninger og tage. Den første byvindmølle i Køben havn, som er placeret på firmaet Logik s bygningstag er en Venco Twister. Information: Model: Swift Rooftop Wind Energy System Type: HAWT Producent: Renewable Devices Kapacitet: 1,5 kw Karakteristika: Swift vindmøllen er kendetegnet ved sin karakteristiske ring rundt om rotorbladene, som skal minimere støjen fra møllen. Swift-vindmøllen er de signet til montage på tage. Information: 8

9 Model: Quiet Revolution Q5 Type: VAWT Producent: Quietrevolution Kapacitet: 4 kw Karakteristika: Quiet Revolution er designet til montering på store bygninger eller på jorden. Ifølge producenten er konstruktionen robust overfor turbulens og både vibrations- og støjsvag. Information: De fem vindmøller er ikke forhåndsgodkendt til brug i Danmark. På hjemmesiden for Godkendelsessekretariatet for vindmøller er der en liste over samtlige godkendte vindmøller i Danmark. Det fremgår, at der endnu ikke er mange minivindmøller, der er godkendt på forhånd, hvilket utvivlsomt hænger sammen med, at minivindmøller til bynære formål er et relativt nyt fænomen i Danmark. Ikke alle af de ovenfor viste møller kræver godkendelse mere herom i kapitel 3. Sammenligninger af de forskellige typer af vindmøller besværliggøres af producenternes uensartede oplysninger. Fx opgiver ikke alle producenter samme datakategorier og de opgivne kapaciteter er ofte angivet i forhold til forskellige målte vindhastigheder og derved ikke umiddelbart sammenlignelige. Det ville være fordelagtigt, at man i Danmark eller på europæisk plan vedtager en standardisering af oplysninger omkring data for vindmøller fra producenterne. På den måde vil det bliver lettere i forbindelse med konkret projektering at sammenligne de forskellige vindmølletyper. BYGNINGSINTEGREREDE VINDMØLLER Bygningsintegrerede vindmøller er en betegnelse for minivindmøller, der er integreret i selve bygningens konstruktion, typisk med formålet at levere elektricitet til den konkrete bygning. Denne løsning er kun aktuel at analysere i forbindelse med nybyggeri af større bygninger. Udenlandske erfaringer med bygningsintegrerede vindmøller kendes særligt fra mellemøsten (Bahrain og Dubai) men også fra London, og erfaringerne herfra viser at møllerne er i stand til at levere en meget beskeden andel af bygningernes samlede elforbrug, hvorfor sådanne løsninger mest bidrager til en arkitektonisk eller PR-mæssig gevinst.

10 2 GODKENDELSE OG MILJØPÅVIRKNINGER Mikro- og minivindmøller hører miljøgodkendelsesmæssigt under betegnelsen Husstandsmøller, hvorfor der ikke umiddelbart stilles krav om en VVM-redegørelse forud for opførelsen. Imidlertid skal der for alle former for vindmøller foretages en screening for nødvendigheden af en VVM-redegørelse og efterfølgende udarbejdes kommuneplansretningslinjer for anlægget 1. (BEK 1335) Den 1. maj 2009 trådte der nye regler i kraft for godkendelse af husstandsmøller, som blev undtaget fra en række af de gældende krav til godkendelse af vindmøller generelt. Vindmøller med et rotorareal på under 1 m 2 og derunder (rotordiameter på max 1,13 m) er undtaget fra godkendelse. Vindmøller med et rotorareal på 1 5m 2 (rotordiameter på over 1,13 m til og med 2,52 m) kan nøjes med en forenklet godkendelse, som omfatter CEmærkning og efterfølgende anmeldelse til Godkendelsessekretariatet for Vindmøller på Risø/DTU. Vindmøller med et rotorareal på 5 40 m 2 (rotordiameter over 2,52 m og op til 13 m) skal typegodkendes af en certificeret virksomhed ifølge godkendelsesordningen for vindmøller (BEK nr. 651 af 26/06/2008). Det er producenten af vindmøllen, der er ansvarlig for at få den godkendt. Selve placeringen af vindmøllen hører under Planloven, hvilket betyder, at det er kommuneplanen og lokalplanen for det pågældende område, der er bestemmende for i hvilke områder, der kan opstilles vindmøller. Det er således kommunen der er godkendelsesmyndighed for selve opførelsen og anvendelsen af en minivindmølle. Der skal søges tilladelse om opførelse af en vindmølle hos teknisk forvaltning i den pågældende kommune. Kommunen er ansvarlig for at følge byggelovens bestemmelser i forhold til veje, naboskel mm, ligesom kommunen skal stille krav til overholdelse af støjgrænser. STØJ Støjbelastningen fra minivindmøller opført i opholdsarealer i områder til støjfølsom arealanvendelse må i det mest støjbelastede punkt ikke overstige følgende grænseværdier: 1 Ved nyanlæg og ændringer af bestående anlæg opført på bilag 2 (vindmøller er opført under bilag 2i), skal kommunalbestyrelsen offentliggøre forslag til kommuneplanretningslinjer for anlægget, når anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Ved vurdering heraf skal der tages hensyn til kriterierne i bilag 3. Forslaget skal ledsages af en redegørelse, der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet. (BEK 1335) 10

11 39 db ved en vindhastighed på 8 m/s 37 db ved en vindhastighed på 6 m/s Støjbelastningen måles ved møllen. (BEK 1518). Støjfølsom arealanvendelse defineres i bekendtgørelsen som områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplansvedtægt er udlagt til bolig- institutions- sommerhuseller kolonihaveformål eller som rekreative områder. Det vil altså sige, at vindmøller placeret på eller i nærheden af (indenfor en radius af 15 km) bygninger eller anvendt til beboelse, institutioner mv. hører under denne definition. Decibel (db) Svarer til 0 Høretærskel for det menneskelige øre 20 db Stille soveværelse db Stille dagligstue 60 db Tale i normalt leje 65 db Trafikstøj på en travl gade db Lastbilers motorer 110 db Boremaskiner, brolæggerjomfruer mv. 120 db Fly på en landingsbane 130 db Smertegrænse for det menneskelige øre FIGUR 1: DECIBEL SKALAEN MED ANGIVELSE AF, HVAD DE FORSKELLIGE STØJNIVEAUER SVARER TIL. Som det fremgår af skalaen ligger støjgrænserne for vindmøllerne lige over trinnet stille dagligstue, hvilket også kan betegnes som sagte tale. Det er kommunen, der er kontrolmyndighed hvad angår støj fra vindmøller. Støjgener har været en af hovedbidragerne til klager og erstatningssager fra beboere i eller naboer til bygninger med minivindmøller. Der findes eksempler fra udenlandske studier, fx The Warwick Wind Trails (Encraft 2009) på at bygningsmonterede minivindmøller har måttet stoppe produktionen på grund af klager over støj fra beboerne i bygningen. Derfor bør mulige støjgener vurderes grundigt ved såvel valg af vindmølletype som placeringsmulighed. VIBRATIONER Et andet velkendt problem omkring bygningsmonterede vindmøller er de vibrationer møllens rotation kan give i bygningen. Gengivelsen af vibrationer ned gennem bygningen afhænger ikke kun af mølletypen men også af bygningstype, tagkonstruktion og måden hvorpå møllen monteres. Der er ikke faste regler omkring vibrationer fra vindmøller, eftersom dette problem i forbindelse med almindelige vindmøller er omgået ved afstandskrav til nærmeste beboelse. Ved projektering må man henholde sig til producenternes oplysninger om vibrationer fra den konkrete vindmølle. Producenter af vindmøller af VAWT-typen påstår, at disse grundet rotorens langsommere bevægelser giver mindre vibrationer.

12 SKYGGEKAST Gener fra skyggekast og blink fra vindmøller har bl.a. været et omdiskuteret emne for store vindmøller på grund af talrige sager omkring naboklager. Skyggekast og blink afhænger af meteorologiske forhold, møllens placering i forhold til nabobebyggelse, topografiske forhold samt møllens rotordiameter. Der er ikke fastsat danske grænseværdier for gener fra skyggekast fra vindmøller. Det anbefales i vindmøllecirkulæret (CIRH1 9295), at generne ved skyggekast vurderes i forhold til både beboelse og udendørs opholdsarealer i tilknytning hertil men også i forhold til jernbaner og veje, så unødige risici undgås. Det anbefales yderligere, at planlægningen for vindmøller sikrer, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer årligt, beregnet som reel skyggetid efter et passende beregningsprogram. 2 [Ref 07] ÆSTETIK/VISUELLE PÅVIRKNINGER Der findes ikke for minivindmøller konkrete retningslinjer for æstetik i forbindelse med den visuelle påvirkning. Møllestørrelse og design må vurderes i forhold til den konkrete placering og vil altid give anledning til diskussion. Nogle beboere vil finde vindmøllerne pæne og påskønne den miljømæssige symbolik de bibringer bybilledet, mens andre borgere vil finde dem forstyrrende eller skæmmende i bybilledet. Erfaringer med større vindmøller i det åbne landskab viser dog, at en vis hensynstagen til det omkringliggende landskab, grundige visualiseringer og nøje valg af opstillingsmønstre og mølledesign har en positiv effekt på naboernes skepsis. Københavns Kommune påbyder selv i sin Kommuneplan for 2009, at store vindmøller i de enkelte udpegede vindmølleområder skal være ens. Dette princip kan med fordel overføres til minivindmøller i byområdet. På billedet ses et eksempel på otte Quiet revolution vindmøller monteret på taget af en bygning i London. FIGUR 2: EKSEMPEL PÅ VINDMØLLER AF TYPEN QUIET REVOLUTION MONTERET PÅ BYGNING I LONDON 2 Ved beregningen af reel skyggetid medtages sandsynligheden for skyggekast som følge af de meterologiske forhold. Det vil fx betyde at skyggekast forekommer oftere i sommermånederne end i vintermånederne. Beregninger af reel skyggetid kan foretages efter programmerne WindPRO, Shadow eller tilsvarende programmer. 12

13 3 MULIGE PLACERINGER I KØBENHAVN Udenlandske erfaringer med placering af vindmøller i byområder viser, at vindforholdene på de specifikke udvalgte sites er afgørende for vindmøllens effektivitet. PRINCIPPER FOR PLACERING Det engelske studie Wineur (Intelligent Energy Europe, 2007) anbefaler at en tagmonteret vindmølle, for at opnå den optimale effekt, skal placeres efter følgende retningslinjer: Den gennemsnitlige vindhastighed bør på sitet ikke være under 5,5 m/s Bygningens tag, på hvilken møllen skal monteres, bør være ca. 50 % højere end de omkringliggende bygninger Møllen bør placeres i centrum af tagoverfladen og i forhold til den mest almindelige vindretning på sitet med den laveste del af rotoren hævet mindst 30 % af bygningshøjden over taget. Flere studier anbefaler på linje med Wineur, at bygninger med påmonterede vindmøller skal stå frit eller rage højt op over de omkringliggende bygninger, såfremt der skal ske en maksimal udnyttelse af vinden (se kommende afsnit om vindforhold). Mange eksempler på eksisterende bygningsmøller omhandler bygninger af en højde, der ikke opføres i Danmark. Dette begrænser potentialet for opførelse af bygningsmonterede vindmøller i København. VINDFORHOLD Minivindmøllernes produktionspotentiale afhænger af vindforholdene, og baseret på engelske målinger sammenholdt med danske vindforhold kan det ifølge Lawaetz (2009) forventes, at en minivindmølle opsat i tættere bebyggelse med en middelvindhastighed på 3-4 m/s vil have en årlig elproduktion på ca kwh pr. m 2 rotorareal. Dette naturligvis afhængigt af mølletypen og en række andre forhold. Sammenlignet vil samme mølle placeret i det åbne land med en middelvindhastighed på 6 m/s overslagsmæssigt have en årlig elproduktion på omkring 500 kwh pr. m 2 rotorareal. Den eneste måde at finde vindpotentialet på, er ved at udføre en professionel vindmåling på stedet. Det skal hertil siges, at vindpotentialet i et tæt bebygget område er langt sværere at måle præcist i forhold til at måle vinden i det åbne land. Vinden danner i byer så at sige andre flows/mønstre, end det er tilfældet i det åbne land, og hver bygning kan have sine egne vindmønstre og samtidig være påvirket af nabobygningens vindmønstre. Figuren nedenfor viser, hvordan vinden blæser omkring bygninger afhængigt af hvor tæt de er placeret.

14 a) Bygningerne fungerer som isolerede objekter b) Flowet omkring vindens nedstrømning af den ene bygning påvirkes af kølvandet fra opstrømningen af den anden bygning c) Bygningerne ligger så tæt at flowet stryger hen over toppen af tagene. Vinden opfører sig som om bygningerne er blevet forhøjede FIGUR 3: VINDENS FLOW OMKRING BYGNINGER. (CARBON TRUST 2008) Vindhastigheden stiger proportionelt med afstanden til jorden. Bygninger fungerer som lægivere og bremser vindens hastighed. Vinden vil blæse over eller rundt om bygningen ofte med turbulent luft i kølvandet. Når bygningerne er placeret som isolerede objekter med en vis afstand (a), vil vinden hurtigt genetablere sin hastighed og jævne flow. Når bygningerne til gengæld er placeret tæt (b og c), kan vinden ikke reetablere sin hastighed og flowet kan blive meget komplekst i sit mønster. Påvirkningen fra omkringliggende bygninger afhænger naturligvis af afstanden til vindmølleplaceringen og deres højde i forhold til vindmøllen. (Carbon Trust 2008) En god placering af en vindmølle kan være på en meget høj bygning, som er placeret mellem lavere og tættere bebyggelse. Her er der en chance for at vindens flow vil ligne det, den ville have i et landområde. (Carbon trust 2008) INDKOBLINGSPUNKT Et andet forhold er vindmøllens indkoblingspunkt, altså ved hvilken vindhastighed møllen kobler sig ind og begynder at producere el. Store vindmøller i det åbne landskab er typisk placeret i en højde, hvor den gennemsnitlige vindhastighed overstiger deres indkoblingspunkt. Men fordi minivindmøller ofte er placeret i lavere højde eller i byområder, er deres indkoblingspunkt ofte lig den gennemsnitlige vindhastighed. Det kan medføre lange perioder, hvor vindmøllen står stille og altså ikke producerer strøm. Et studie gennemført af Carbon Trust (2008) eksemplificerer to identiske minivindmøller installeret på sites med forskellig gennemsnitlig vindhastighed således: FIGUR 4: PRODUKTIONSTID FOR MINIVINDMØLLE OPSTILLET VED FORSKELLIGE VINDHASTIGHEDER (CAR- BON TRUST 2008) 14

15 Som det fremgår af figuren er vindmøllen på 4,5 m/s sitet oftere i produktion og genererer omkring syv gange mere energi end den mølle, der er placeret på 3 m/s sitet. En nøjagtig måling af den gennemsnitlige vindhastighed er derfor af afgørende betydning for møllens produktion. Det anbefales, at der forud for placering af en vindmølle foretages nøjagtige vindmålinger på udvalgte sites i den ønskede højde over minimum et år (Lemming 2009). RUHEDSKLASSER For at opnå maksimal effekt fra en given vindmølle, anbefales det at placere den i et landskab af lavest mulige ruhedsklasse. Nedenstående tabel illustrerer definitionen af ruhedsklasser. TABEL 1: DEFINITION AF RUHEDSKLASSER. KILDE: DET EUROPÆISKE VINDATLAS, WASP. København må forventes at høre under ruhedsklasse 3,5 store byer med høje bygninger, hvorfor det altså ikke umiddelbart er mest effektivt at opføre vindmøller inde i byen. Nedenstående tabel fra Vindmølleforeningen viser forskelle i vindmøllers energiproduktion i landskaber med forskellig ruhedsklasse.

16 FIGUR 5: VINDMØLLERS ENERGIPRODUKTION I LANDSKABER MED FORSKELLIG RUHEDSKLASSE. (DAN- MARKS VINDMØLLEFORENING 2009B). Figuren skal tages med det forbehold, at produktionen fra den enkelte mølle også afhænger af en række andre forhold som mølletype, vindforhold mm. Det siger imidlertid noget om, at møllens forventede effekt på den givne placering med de givne vindforhold bør undersøges meget nøje for at opnå en tilnærmelsesvis sikkerhed for møllens output. PLACERINGSMULIGHEDER I KØBENHAVN Forud for en eventuel udvælgelse af placeringer til minivindmøller i København, bør kommunen foretage en grundig screening af mulige arealer under hensynstagen til lokalplaner, nabobebyggelse, arkitektur, kulturarv osv. Herefter er det af stor vigtighed at etablere master til detaljerede vindmålinger på de konkrete arealer, så man sikrer sig, at vindhastigheden er optimal, turbulensen minimal og at vindmøllen placeres i den rigtige højde og i den rette vinkel i forhold til vindretning. En sådan screening er ikke foretaget i nærværende notat, hvilket betyder, at de følgende overvejelser om placeringsmuligheder udelukkende kan betragtes som et ideoplæg til mulige sites, der kunne være genstand for en detaljeret undersøgelse. HØJE BYGNINGER Ved høje bygninger forstås i denne analyse bygninger med mere end 7 etager. Ifølge udenlandske erfaringer vil det være mest attraktivt at placere vindmøller på taget af bygninger, der rager op over den omkringliggende bebyggelse. Dette for at mindste den turbulens, der opstår i et tæt bebygget område, hvor vindforholdene påvirkes af omkringliggende bygninger. København er ikke præget af højhuse, men der findes et antal høje bygninger og der foreligger enkelte mulige bygningsplaner, som kunne være relevante til formålet. Minivindmøller i størrelsesordenen 5-10 kw kan være relevante i forbindelse med høje bygninger. EKSISTERENDE HØJE BYGNINGER Montering af minivindmøller på eksisterende høje bygninger som fx hotellerne SAS- Radisson, Hotel Royal og Hotel Sheraton, Ferrings højhus eller Rigshospitalet, der 16

17 rager væsentligt op over det omkringliggende byggeri vil være oplagte som genstand for nærmere undersøgelser af konkrete projekter. CARLSBERGBYEN En realisering af planen om opførelse af Højhuse i Carlsbergbyen kan også give anledning til overvejelser om placering af minivindmøller på taget af disse. Givet de rigtige vindforhold kan disse være med til at opfylde visionen om en bæredygtig bydel i den gamle Carlsberg by. FIGUR 6: VISUALISERING AF PLANER FOR OMBYGNING AF CARLSBERGBYEN. AMAGER STRANDPARK Såfremt planer om opførelsen af nye høje bygninger til boliger langs Amager Strandpark bliver realiseret, vil der også her være mulighed for at montere minivindmøller på tagkonstruktionerne. MARMORMOLEN Bygningsintegrerede vindmøller, hvor møllen eller møllerne indgår i selve bygningens konstruktion, kan overvejes i forbindelse med bygning af nye, høje bygninger. I København kunne dette være relevant i forbindelse med den planlagte anlægning af FNbyen ved Marmormolen:

18 Ea Energianalyse FIGUR 7: VISUALISERINGER AF PLANER FOR BEBYGGELSE PÅ MARMORMOLEN I KØBENHAVN. Vindmøllerne skal designes nøjagtigt til de konkrete bygninger og kunne enten indgå i de to højhuses øverste konstruktion eller i broen, der forbinder dem. Kendte eksempler fra udlandet er fx Castle House i London og Bahrain World Trade Center: FIGUR 8: BAHRAIN WORLD TRADE CENTER OG CASTLE HOUSE I LONDON. Der skal imidlertid igen gøres opmærksom på, at erfaringer fra projekterne i London og Bahrain, viser, at vindmøllernes elproduktion bidrager til en meget lille del af bygningernes samlede elforbrug, og at motivet for gennemførelse af sådanne projekter måske snarere skal være et ønske om at profilere bygningen end at opnå en reel energigevinst. I og med at de planlagte bygninger på Marmormolen kommer til at rage op over områdets øvrige bebyggelse, og at området i forvejen kan forventes at have forholdsvis gode vindhastigheder, kan det også overvejes at montere vindmøller på taget af bygningerne. MELLEMHØJE BYGNINGER Ved mellemhøje bygninger forstås bygninger på 4-7 etager det være sig boliger, industri eller større kontorbygninger. København har mange bygninger af denne størrelse, men eftersom de ofte ligger tæt placeret skal man her være særlig opmærksom

19 på problemstillingen omkring vindmønstre og turbulens som omtalt i kapitel 2. Minivindmøller af størrelsen 1-2 kw kunne være relevante for mellemhøje bygninger. FIGUR 9: EKSEMPEL PÅ MINIVINDMØLLER AF TYPEN AMPAIR MONTERET PÅ EN MELLEMSTOR BYGNING I EN ENGELSK BY. (ENCRAFT, 2009) MINDRE BYGNINGER Ved mindre bygninger forstås huse i villa/parcelhus størrelse og andre bygninger med 1-3 etager. På denne type af bygninger vil det være mest relevant at montere mikrovindmøller under 1 kw. Her skal der igen tages højde for forholdsvis lave vindhastigheder samt atypiske vindmønstre og turbulens. På figur 10 ses Københavns foreløbigt første bymølle, sat op på taget af byggefirmaet Logik.dk s kontorbygning. Vindmøllen er af typen Venco Twister 1000 T (1 kw), som er en VAWT-mølle. Stik imod enhver anbefaling om at placere minivindmøller på bygninger, der rager højere op end de omkringliggende bygninger, er møllen placeret på en mindre bygning som er klemt ind mellem mellemstore bygninger. Dette indikerer en vis sandsynlighed for, at møllen primært skal tjene et PR-formål for firmaet og ikke bidrage væsentligt til bygningens energiforbrug. FIGUR 10: MINIVINDMØLLE PÅ TAGE AF LOGIK.DK S BYGNING I KØBENHAVN. FOTO: JANOS HETHEY. INDUSTRIOMRÅDER Placering af vindmøller i områder der på forhånd er udpeget til industriområder kan mindske problemer med naboprotester og klager over støj og visuelle påvirkninger. Placering af minivindmøller i industriområder og/eller fx havneområder kunne både

20 omfatte montering af minivindmøller ovenpå eksisterende industrianlæg eller stående i nær tilknytning til samme. Københavns Kommune har allerede udpeget to vindmølleområder i industriområder i forslaget til Kommuneplan Det største område ved renseanlægget Lynetten og et mindre område ved renseanlægget Damhusåen. ÅBNE PLADSER Åbne pladser er defineret som store åbne pladser uden væsentlige lægivere. Disse kan med forbehold antages at opnå højere vindhastigheder end andre steder i byen. København er ikke præget af mange åbne pladser, men mulige placeringer kunne være fritstående møller midt på åbne pladser eller monteret på bygninger i forbindelse med åbne pladser. Kreative ideer kunne være Rådhuspladsen eller søerne i København. Også havnefronterne rundt om i København byder på åbne områder. På nedenstående billede ses en midlertidigt opført en minivindmølle et såkaldt vindspir på havnefronten ved Islands Brygge. FIGUR 11: VINDSPIR OPFØRT MIDLERTIDIGT VED HAVNEFRONTEN PÅ ISLANDS BRYGGE. VINDSPIRET ER DEN HVIDE SØJLE I MIDSTEN AF BILLEDET FOTO: NINA HOLMBOE. SØERNE Søerne i København kan i denne sammenhæng betragtes som åbne pladser, hvor vindforholdene kan tænkes at være rimelige. En mulighed kan være at montere 3-4 vindmøller på midten af hver sø. Billedet nedenfor visualiserer 3 minivindmøller af mærket Quiet Revolution (4 kw) monteret i Sct. Jørgens Sø. 20

MINIVINDMØLLER I KØBENHAVN

MINIVINDMØLLER I KØBENHAVN Ea Energianalyse MINIVINDMØLLER I KØBENHAVN Udarbejdet for Københavns Kommune September 2009 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning og konklusion... 4 1 Beskrivelse af udvalgte bynære møller... 6 2 Godkendelse

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

Fakta om investering i vindkraft i industri- og erhvervsområder

Fakta om investering i vindkraft i industri- og erhvervsområder Maj 2009 Fakta om investering i vindkraft i industri- og erhvervsområder Indledning Ønsker en virksomhed at investere i en vindmølle er der en række forhold, der skal tages højde for. For at opstille en

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

Hørt om store vindmøller

Hørt om store vindmøller Hørt om store vindmøller Negativt 1. De larmer voldsomt (både vingerne og rotorerne). Det er korrekt, at for de møllertyper vi kender i Danmark i dag gælder det, at de store møller udsender mere støj end

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg 19-12-2005 19:23 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.1 Vindmłller.qxd Kapitel 6 - Tekniske anlæg 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Dansk udbygning med vindenergi 2014

Dansk udbygning med vindenergi 2014 MW Dansk udbygning med vindenergi 214 Dato: 22-4-215 I 214 dækkede dansk vindenergi hvad der svarer til mere end 39 pct. af det danske elforbrug. Det er ny verdensrekord. Udbygningen af vindenergi skuffede

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren Vindmøller måske en ny indtjeningsgren 12. december 2012 v/ vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Orientering om vindmøller Klimaplan Love og rammevilkår for vindmøller Driftsøkonomi i vindmøller Eksempel

Læs mere

Københavns Kommunes retningslinjer. Bilag 1 SAMMEN OM BYEN. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommunes retningslinjer. Bilag 1 SAMMEN OM BYEN. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen tagvindmøller Københavns Kommunes retningslinjer Bilag 1 Baggrund Københavns Kommunes klimaplan indeholder et fyrtårnsprojekt om at opstille vindmøller i København. Kommunens egen satsning retter sig mod

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Den mobile mølle VIND ENERGI Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling MOBIL LAB Introduktion Som supplement til test af vindmøller i Mobil Lab s vindtunnel, giver

Læs mere

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Revideret vejledning til vindmøllecirkulæret Udkast af 12. juni 2008 Miljøministeriets vejledning nr. Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009 Vindmøllepark på Mejlflak Ideoplæg juni 2009 Indhold Forord 2 Udformning af vindmøllepark på Mejlflak 2 Visualiseringer 4 Forord Initiativgruppen for Århusbugtens Vindmøllelaug ved Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

1. Introduktion. Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter

1. Introduktion. Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 12. juni 2016. 1. Introduktion Dette papir har

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Dagsorden Orientering om solcellelovgivningen Et bud på indhold og tidsplan Perspektiverne

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 7. september 2015 SFT/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Højtydende, effektiv husstandsmølle

Højtydende, effektiv husstandsmølle Højtydende, effektiv husstandsmølle Gaia-Wind: en etableret designer og producent af husstandsmøller for husstande i landzonen og eventuelt tilknyttet virksomhed samt ikke-kommercielle institutioner www.gaia-wind.com

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Morten Victor Petersen

Morten Victor Petersen husstandsvindmolle.org Husstandsvindmøller Morten Victor Petersen Brancheforeningen for Husstandsvindmøller 6. april 2011 DGF Gastekniske dage 2011 Indholdsfortegnelse Brancheforeningen Lovgivning Godkendte

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Kingspan 6/15(10) kw Husstandsmølle. Robust Støjsvag Gennemtestet

Kingspan 6/15(10) kw Husstandsmølle. Robust Støjsvag Gennemtestet Kingspan 6/15(10) kw Husstandsmølle Robust Støjsvag Gennemtestet CBC Energy hjælper dig til at blive en CO 2 -venlig husstand Vil du have egen vindmølle? -og spare miljøet for ca. 9 ton CO 2 om året Bor

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Projektleder: Thomas Jørgensen/Lillian Kristensen Dato: 30. august 2015 Generelt For at DNV-Gødstrup kan opfylde energikravene til bygningsklasse 2020 er der behov for

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. PROJEKT Stakroge ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF VINDMØLLER PROJEKTUDVIKLER:

PROJEKTFORSLAG. PROJEKT Stakroge ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF VINDMØLLER PROJEKTUDVIKLER: 00.00.00-P19-537-11 (2011080304A) PROJEKTFORSLAG PROJEKT Stakroge ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF VINDMØLLER PROJEKTUDVIKLER: Mobil: +45 2688 0027 E-mail: te@esmannenergy.dk Herning Kommune Att.

Læs mere

Udvikling Ny Overgaard

Udvikling Ny Overgaard Udvikling Ny Overgaard - møde TMU, Randers Kommune 10 december 2015 Indholdsfortegnelse 2030 mål for Randers Kommune Ny Overgaard - forøget grøn produktion fra vind SE Blue Reneswables Idéoplæg Ny Overgaard

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

20-11-2009. Sagsnr. 2009-162510. Dokumentnr. 2009-710942

20-11-2009. Sagsnr. 2009-162510. Dokumentnr. 2009-710942 TIL: FRA: Teknik- og Miljøudvalget Center for Miljø/Mikkel Aarø-Hansen MØDE: 1. februar 2010 EMNE: Orientering om etablering af vindmøller som led i Københavns klimaplan Med udgangspunkt i Københavns Klimaplan

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere