Hofjægermester, Christian Benedictus Johan Ludvig Conrad Ferdinand Greve Reventlow til Aggerupgaard. R Meddelelse om mit Liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hofjægermester, Christian Benedictus Johan Ludvig Conrad Ferdinand Greve Reventlow til Aggerupgaard. R. 12-3-1907. Meddelelse om mit Liv"

Transkript

1 Hofjægermester, Christian Benedictus Johan Ludvig Conrad Ferdinand Greve Reventlow til Aggerupgaard. Meddelelse om mit Liv R Etelsen ved Bremen, den 27. October 1907 Sign. Christian B. Reventlow Mit Fædrenehjem I een af det flade Lollands skjønneste og mest afvekslende Egne paa Pederstrup, en Hovedgaard under Grevskabet Christianssæde, kom jeg til Verden den 2den Juli Hvor blev dette Sted mig kært med sin venlige, skovomkransede Sø, i hvilken da hvert Foraar foruden Graaænder og Blishøns ogsaa et Par vilde Svaner opslog deres Bo under voldsomme Kampe med Medbeilere til Besiddelsen, - Søslag, der fulgtes at mig med den mest levende Spænding. Jeg streifede om i Skov og mark med jævnaldrende Drenge, var Folkenes svorne Ven. De undrede sig over, at jeg, der ikke behøvede det, altid var tilstede, naar de drog ud om morgenen, - og ingen Ret har smagt mig bedre end den Mellemmad, de i Marken delte med mig. Mine forældres Hus, nu længst nedrevet, bar det skønneste Rosenflor højt op ad Muren; mine Søskende og mig var det strængt forbudt at bøje os ud af Vinduet for at plukke deraf. I sin Ungdom havde min Fader, Eduard Reventlow 1 været Attaché ved Gesandtskabet i Lissabon; han bar i denne Stilling Husarløjtnants Uniform. Hans Ophold her faldt i bevægede tider, ; Maria da Gloria havde lykkelig befæstet sin Dronningestilling overfor Don Miquel; men Liberale og Conservative stedes om Magten; mangt et bekendt Navn forekommer i hans Breve fra disse Aar. Nu havde han den største Del af Pederstrup, der var over 800 Tdr. Land stor, i Forpagtning, medens hans ældre Broder Ferdinand, der 1851 efter Faderens død blev Grevskabets Besidder, selv drev det øvrige. Begge var tillige dygtige Ryttere og Hestekendere. Jeg glemmer ikke min Overraskelse og Glæde, da jeg engang paa en Fødselsdag traadte ind i min 1 Født den 8 April 1810

2 Side 2 af 12 Faders Værelse i Stueetagen og saa, hvilken Gave til mig den rummede: En lille opsadlet, ølandsk Hest, behængt med Blomsterguirlander, var ad Stentrappen, der førte op til Huset, bleven ledet derind. Et Bevis blandt de mange paa mine Forældres varme Kærlighed. Min Onkel boede i et andet, det blaa Hus saaledes kaldet efter Tagets Farve nær vort; han var da, indtil 1859, endnu ugift. Huset blev senere af Meldahl med Peter Boisen Peter Yndig kaldet siden Arkitekt i Ystad, Søn af Magister Lars Boisen i Vesterborg, som Conductør ombygget til et Slot. I ringe Afstand fra disse tvende Huse, i et tredje, det gule kaldet ligesom vort nu jævnet med Jorden boede min Bedstefar, Statsministerens søn 2. Den ædleste Søn af den ædleste Fader kalder Rugaard 3 ham. Han var Husmandens trofaste Ven, - i Ord og Skrift, i Raad og Daad hans Lykkes Befordrer. Inderligt religiøs, udgav han et lille Skrift Til Medchristne, hvori han søgte at imødegaa Berettigelsen af Troen paa Helvedesstraffene. I Stænderforsamlingerne i Roskilde og Slesvig tog han virksom Del. Hans Hustru, Benedicte, født von Qualen, døde allerede 1813, 38 Aar gl., efter 13 Aars Ægteskab; næppe nogen Dag i hans senere lange Liv er dog hengaaet uden sjæleligt Samfund med hende. I en Bog, der bærer hendes Navn og er trykt 1831 hos H.P. Jørgensen i Kjøbenhavn, fremstiller han sin Christendomsopfattelse og sine Tanker frie og selvløse i lige Grad om de højeste Ting. Den vilde sikkert endnu være et værdifuldt Culturbidrag. Huset styredes af hans ugifte Datter Malvine ( ). (Søsteren Hilda , var 1829 bleven gift med hans Broder Einar, , paa Pugerup i Skaane); indtil hans Død fulgte hun ham som hans Skygge, opfyldt, som han, af Ønsket om at lindre Nød og fremme Udvikling. For øvrigt boede der indtil deres Død, henholdsvis 1848 og 1864, hans Søstre, Louise 4 og Charlotte 5. Den første, blid og forstandig, havde været de moderløse Børns og tillige den afdøde Moders Broderdøtre, Line og Emma von Qualens, Opdragerinde. Disse boede ligeledes fra deres tidlige Barndom af, og indtil de i en høj Alder afgik med Døden, paa det gule Hus. Den gamle Tante Charlotte ser jeg for mig, kommende fra sin Stue ind i Dagligstuen, med sit ivrige, noget distræt væsen. Hun havde en grøn Skærm for Øjnene, der var røde og betændte fra den stadige Beskjæftigelse med, til flere af Familiens Medlemmer, at afskrive Forældrenes, Statsministerens og hans Hustrus breve. En af disse Afskrifter er i mit Eje og benyttet i Oversættelse til Udgivelsen af En dansk Statsmands Hjem omkring Aar Voyage 2 ( Selmers Nekrol. Saml. 2den Aarg, S ) Rhodes Samlinger til Laaland og Falsters Historie I s. 561 og efterfølgende, ved Friis (1859) 3 Biogr. Leks. XIV B, s f. paa Bernstorff Slot f. 1790

3 Side 3 af 12 de jeune Ancharsis og Oevre de Florian husker jeg blandt de talrige Bøger paa hendes Boghylde. En ændre Søster af begge disse, Sophie 6, havde ophold i Slesvig øg døde der. Paa hendes Gravsten lod min Bedstefader sætte følgende Indskrift Vielen ist das Leben nur ein schwerer Traum; der Tod ein seliges Erwachen. Med de tvende andre Huse var der den livligste Forbindelse; deres Beboere spiste der hver Søndag, hidkaldte ved Gongon ens Lyd. Ofte besøgtes Pederstrup af min bedstefaders Brødre, Ernst 7, der som Officer havde deltaget i Norges Frihedskamp, Einar, der tillige var hans svigersøn, Ejer af Pugerup i Skaane, Ludvig 8, bosat paa Sandberg, senere i Preetz, og Fritz 9, død som Gesandt i London, med deres Familier. Ogsaa af Broderen Conrads sørgende Enke, Conradine, f. Rosenkilde 10, der aldrig forvandt Tabet af sine Eneste Børn, to blomstrende Døtre, der med kun et Aars Mellemrum, 1853 og 1854, bortreves fra hende. Intetsteds har vel Livet formet sig mere patriarkalsk end her i min Barndom. Den bekendte Murermester Wienberg 11 i Kjøbenhavn, tidligere i Nakskov, sagde mig engang, at det for ham som ungt Menneske havde været af den største Betydning at se noget saadant! Ikke heller har jeg kendt nogen renere, inderligere Sønnekærlighed end min Faders. Endnu paa hans Dødsleje var hans Fader stedse i hans Tanker og hans Tale. Til dette Sted og ind i denne Kreds kom min Moder, Datter af hannoveransk Major Chr. von Heimbruch og Hustru, født von der Wisch, i Aaret 1844 fra Verden i Hannover, endnu ikke tyve Aar gammel. Skønt baaren paa Hænderne af min Fader og alle hans, har vel i de første Aar Ensomhedsfølelsen undertiden kunnet komme over hende. Fuld af Liv, Vid og Skønhed var hun blevet omplantet til et fremmed Land, fjernt fra hendes talrige Slægtninge og Venner, hensat i en tæt sammensluttet Kreds af lutter langt ældre. Det var ikke for en ung Hustru de letteste Vilkaar at danne egt eget, selvstændigt Hjem under. Og nu det spændte Forhold til Tyskland, den første slesvigske Krig, hvori hendes eget Fædreland tog del! Ja, det sendte endog nogle af hendes allernærmeste imod os. Jeg var en tysk Pige, men er en dansk Kone sagde hun selv, og hun blev for mine Søskende og mig den bedste, forstandigste, omsorgsfuldeste Moder. Da min Fader 1868 døde, vare mine to yngste Brødre, Ferdinand, nu Gesandt og Eduard, Formand i Direktionen for Østifternes Kreditforening, kun tretten og syv Aar gamle; men ogsaa deres Opdragelse lykkedes det hende i sin Enkestand at fortsætte og fuldføre paa bedste Maade. 6 f. 1779, død f d f d f d f d , Biogr. Leks. 18 B 8 H, 1 s. 563

4 Side 4 af 12 Gennem hele mit Liv har jeg i Danmark kun kendt varm Fædrelandskærlighed, om end under forskellige Former, rigest tidt, hvor den mest blev draget i Tvivl. I sin tidlige Barndom maatte som Følge af den lykkeligt tilendebragte Krig Bølgerne gaae særligt højt. Jeg husker, med hvilke Tanker jeg som lille paa Væggen over min Seng ordnede og ophængte Billeder af Oberst Helgesen, Generalerne Rye, Bülow, Schleppegrell, de Meza og Krogh. Af de versificerede Underskrifter mindes jeg den, der gjaldt den sidste: Du Grænsevogter for vor gode Sag. Forkæmper, Formur for vor Ret og Ære, Dit Navn, som lyste højt paa Kampens Dag, I Fredens Dage skal velsignet være. En beslægtet Familie boede paa det nær beliggende Herresæde Juellinge, Grev Julius Frijs 12. Besidderen af dette, havde 1847 ægtet Benedicte, en datter af min Faders, 1829, kort efter sig Bryllup med Polly Holck Winterfeldt 13, bortrevne ældste Broder Christian. Enken tog derefter Ophold hos dem; i sin sorte Sørgedragt, som hun stedse bibeholdt, med sit skønne Ydre, sit milde væsen, fuldt af Værdighed, staar hun levende for min Erindring. Ved Datterens Fødsel havde der hersket stor Spænding; var der bleven født en Dreng, ville de Reventlowske Godser være gaaede over til ham. - Folkeyndest besad Grev Frijs i højeste Grad., hvortil vel meget bidrog, at han i Modsætning til næsten alle sine Standsfæller, tilhørte den nationalliberale Parti. Dertil var han arbejdsom, fordringsløs og beskeden, gæstfri og gavmild. Til de saaredes og faldnes Efterladte gav han Rd. Til begge Familiers nærmeste Omgang hørte et med mine Forældre jævnaldrene Ægtepar. Daværende Jægermester William Berner tidligere paa Dalbygaard og Bruusvang, siden Forpagter paa Haugaard under Baroniet Juellinge var Søstersøn af Grevinde Frijs Moder, hans Hustru, Mary, en af Admiral Christmasses tre for deres Skønhed bekendte Døtre, Søster til fru Augusta Falsen og Grevinde Maloine Hamilton. Traadte man ind paa det gamle Skjelstofte, - det nye er opført i nogen Afstand herfra, - mødte Øjet paa Væggene i det hyggelige Stuer spanske Kongebilleder og andre Minder fra dette Land; Don Charles derimod omtaltes med Uvillie. Her boede som Forpagter den praktiske, sparsommelige og dygtige Landmand Theodosie Wibel en udmærket Jordblander, udtalt u-de-mærket, kaldte den berømte Tesdorph 14 ham - med sin katholmske moder og sine Søstre Rosalie, Adeline og Seraphine. Alle vare de højtdannede, mindede alle, som i Navn saa i Ydre om det gamle Hjemland ved Middelhavet, og dog Rhode S. I, Rhode Saml., Biogr. L. XVII, s. 134

5 Side 5 af 12 havde hver sit Særpræg; Rosalie: mild, ligesom svævende over det hele, Seraphine med et lidt skarpere, husmoderligt Tilsnit, Adeline bleg og belæst, fin i sit Væsen. Hun underviste i nogen Tid Døtrene paa Juellinge og har sikkert ved sin Indflydelse bidraget til, at disse graciøse, men kaade og overgivne unge Piger bleve de stilfulde Damer, som hvilke de begge, Grevinde Polly Ahlefeldt og Baronesse Frijs, nu ere bekendte i det kjøbenhavnske Selskabsliv. Pastor Garde 15 i Horslunde havde været min Faders Lærer; det gamle Venskabsbaand brast aldrig. Jævnlige Spadsereture med vore Forældre, gjorde vi Børn til ham, hans fine sarte Hustru og dennes Søster, Moster kaldet, ogsaa af al deres Omgang. Med Myndighed forestod den sidste Husets Styrelse og Børnenes Opdragelse. Nævne maa jeg endnu Dr. med Haderup 16 i Vesterborg, en udmærket Læge, trofast Ven og elskværdig Personlighed, livligt æsthetisk og politisk interesseret. Hans Hustru, ligesaa fuldt ud Kvinde som han Mand, var en Adoptivdatter af Professor Nachtigall, der er bleven kaldt Gymnastikens Skaber i Danmark. Døtre havde de ikke, men deres to ældste Sønners, Ludvigs og Victors den sidste nu Dr. med., Professor og anset Tandlæge Venner samlede de ofte i deres Hjem i den venlige Lægebolig. Til disse hørte foruden Sognepræsten, Magister, siden Dr. Lars Boisens 17 Sønner, Christian, nu cand.jur. og Grosserer, og Povl, nu Valgmenighedspræst i Kjerteminde og saa min Broder Ludvig (Folketingsmanden) og jeg. Ved Punchebordet tog da Husherren selv Plads blandt os unge, og Sang og Tale vekslede under hans Anførsel. Det var en af de smukke Sider af den nationalliberale Tid, Charakteristisk for den. En slig Hengivelse i Sangen har jeg gennem hele mit Lange Liv kun genfunden én Gang senere ved Drachmannsfesten paa Raadhuset! Ak, hvor boblede Vandene derefter omkring i Landet. Præstegaarden laa nær derved. Dr. Boisen, Grundtvigianismens Forpost imod syd, var stillere af Væsen end hans Broder, Fritz, i Stege 18. Han ejede digteriske Anlæg, var Oversætter af indiske Sange, udgiver af en Israelshistorie, ved festlige Lejligheder ogsaa i vor Familie Egnens Lejlighedsdigter. De religiøse Anskuelser paa Pederstrup stod dog mere i Samklang med hans Fader, Biskoppens 19, og Sønnerne dadledes, fordi de ved hans Baare tog bestemt Afstand fra ham. Naar ere Fader og Børn, hvor gode og dygtige de end kunde være, af samme Mening? Naar Tidsløb og Tidsaldre ophøre! Han havde været et lysende Eksempel paa Kjærlighed til Gud og Næsten. Grundtvigianismen stillede stærkere Fordringer til Christennavnet. Præstegaarden indbød imidlertid ofte Egnens Unge til en svingom ligesom Jørgen- 15 Rhode Saml. I, 174, nr f d f d. 1895, Biogr. L. II s. 489, Rhodes Saml. I f d. 1882, Biogr. L. II s f d. 1831, Biogr. L. II s. 482

6 Side 6 af 12 sens paa Søllested og Hastrups paa Vintersborg. Venlige elskværdige Døtre, Børnekjære, gæstfrie Forældre var der her som der. Jørgensen senere Etatsraad var ivrigt politisk, en virksom og dygtig Landmand. Egnen og Kredsen, bl.a særligt det Boisenske Hjem, har han beskrevet i Mine Erindringer, trykt hos Bianco Luna I F. E. Boisens Levned, ved P. Boisen (Schønberg) har den skildrede s selv givet et malende Billede af sit Barndomshjem med dets Kjærlighed og dets Brydninger. Om Vintersborgs Ejer sagde Smaafolk en Høst: Vorherre nænner ikke at lade det regne, fordi Hastrup ikke har faaet sin Lade bygt færdig. Mild og venlig nærmede Videnskaben sig mig først igennem Skolelærer Ernst, naar dennes hvide Hest bar ham fra Mageltving til Pederstrup. Timerne vare mig en Lyst, og Charaktererne næsten udelukkende med UG med Kryds, Slange og Spadserestok endog! Da brugtes endnu den gamle dansk-gothiske Bogstaver, der senere blev aflyst af de latinske. Dog hvor længe var Adam i Paradis? Indtil Leutnant, cand.theol. Conradsen holdt sit Indtog som Huslærer paa Pederstrup, med et Ridderkors, vundet i den første slesvigske Krig 20 paa Brystet. I stedet for Lov, Pris og UG med Kryds fulgte nu Lærebog, Ridepisk, tysk Grammatik og al Livets Alvor! Ridepisken var endnu det tungeste; Hr. Conradsen kom engang kort før min Fødselsdag hjem med denne, vel indsvøbt, bunden til sin Kuffert. Jeg gættede rigtigt, hvad det var, ak, men gættede Fejl paa, at det maatte være en Fødselsdagsgave til mig! Jeg skulde faa andet at føle! Ikke blev den røde Ganger, der udkaaredes til Ridehest, for ham, ene om at smage den. For hvert Minut, jeg kom for sent til Undervisningen, blev taksten ét Slag. Det gik dog kun til en Tid, engang satte jeg en Record paa tyve minutter, det var mere end den kunne taale. Den brast, og dermed var dens Saga ude, men ikke Alvoren. Min samvittighedsfulde Lærer thi det var han i høj Grad og havde meget Godhed for mig noterede omhyggeligt op hver Fejl jeg begik, for at der ved Repetitionerne kunne tages særligt Hensyn til Hullerne i min Viden. Uovervindelig var han dog ikke. Da Frøken Sophie Hegemann 21, datter af Hofpræsten i Bückeburg, efter at have undervist paa Knuthenborg blev min Søster Benedictes Lærerinde, mødtes stundom Lærerkræfterne, hver med sin af Søskende, hvor de vilde Skovduer kurre. Der lod Frøken Hegemann sig ved hans indtrængende Veltalenhed overbevise om, at Hertugen af Augustenborg virkelig var en Forræder! Til Gengæld vand hun Hr. Conradsens Hjerte og fulgte ham som hans Hustru til en 20 En Feilhuskning: Han udnævntes til Ridder af Dannebrog d. 23de Juli 1900, som Sognepræst i Hvirring og Hornborg (Mindeblade over K. D. Conradsen ved Lærer J. Petersen, Flemming. (faaes paa Horsens Dagblads Kontor) Officer blev han derimod under Krigen, og det er af Uniformen, jeg har modtaget det stærke Indtryk 21 Mindeblade over K. S. Konradsen s. 6 og

7 Side 7 af 12 Præstegaard i Jylland. Han blev kendt Grundtvigianer og har siden sagt mig, at hans Opdragelsesprincipper ganske havde forandret sig! Var han tilfreds med min Flid, kunde han for øvrigt ogsaa belønne rigt ved at læse højt for mig, bl.a. Bekkers Verdenshistorie! Barnesindet er mærkeligt; aldrig nævnede jeg for mine Forældre noget Ord om Tugtelserne før mange Aar efter, ligesom jeg senere for dem fortaug de Straffe, der overgik mig i Skolen. Forbavset udbrød min Moder: Du dumme Dreng, hvorfor har du aldrig sagt det? Det var en bestemt Aftale, at legemlig Revselse ikke maatte Anvendes! En Yttring af en Huslærer i Conradsens eget Hjem er bleven mig gjenfortalt, efter at dette var skrevet. Børnene var jo meget løsslupne og uartige, og jeg turde ikke slaa dem! Sætte dem paa Plads derimod, det turde jeg og benyttede mig deraf til at gjøre dette saa kraftigt, som jeg var i stand til! En Illustration til Virkningen af Forbud igjennem de vekslende Tider. Skoletiden, , i Nykøbing paa Falster Saalænge man gik i Skolen, ønskede man sig ud af den. Ser man tilbage paa sit Skoleliv, da ligger det for mig i det mindste i et gyldent Lys. Indtrædelsen var jo rigtignok vemodig og sorgfuld. Mine kære Forældre fulgte mig derover til Rectorens, Professor Caspar Paludan Müllers, Hus. De bleve, til jeg var krøben i den fremmede Seng; saa kom de ind til mig, sagde Godnat og efterlode i min Haand en lille Guldmedallion med Laag paa hver Side. Det ene dækkede for min Faders, det andet min Moders Photografi. Hvor ofte ere de ikke siden blevne aabnede! Naar senere af og til min Fader besøgte mig, saa var det ikke frit for, at den sædvanlige Drengeubarmhjertighed gav sig Udslag i, at der samledes en Flock Disciple ved Færgebroen for paa Afstand at overvære min Afsked med ham. Pr. Dril istemte de da et dundrende Hurra, naar Færgejollen havde ført ham bort. Rector var en streng Mand, strengest mod mig, der boede i hans Hus. Førtes jeg af Duksen ned til ham med en Anmærkning i den frygtede grønne Protokol, da var Straffen mig vis! Anmærkningen lød gerne: Reventlow urolig og uopmærksom! thi jeg hørte til de Disciple, der ligesom ifølge et medfødt Anlæg ikke kunne sidde stille. Saa udvalgtes et af de mange Spanskrør af forskellig Tykkelse, der havde deres Plads i Stuens Hjørne og Eksekutionen foregik. Lærerne turde ikke straffe, kun Rektor selv, og det skete med ubønhørlig Strenghed. Han var jo

8 Side 8 af 12 ansat ved Skolen for at genoprette den under Forgængeren, Rektor Rosendahl, noget svækkede Disciplin, og det lykkedes ham, saavel overfor Lærere som Disciple, trods hans store Tunghørighed. Af de første var der kun en, der undertiden turde tillade sig et Frisprog Skolens Nestor, den gamle, hvidhaarede, men kraftige Overlærer H. V. Blicher 22, siden 1815 Lærer ved Skolen, den samme, der under den forrige Rektor ene sagdes at have været Ordenens Støtte. Engang mødte Paludan-Müller ham paa Trappen efter Skoletidens Begyndelse: Klokken er frem Minutter over, Hr. Blicher! Mit Uhr viser ti Minutter over! lød det koldsindige Svar; Paven kaldte Disciplene ham. Ja meget var der, som kunde virke nedslaaende; mest paa den, som kom fra Landet; hvem der var opvokset i Byen, havde langt lettere ved at klare sig. Med sikkert Blik udfandt Kammeraterne en Dreng af lige Styrke med mig og tilmed af det iltreste Temperament, hvad der havde indbragt ham et særligt Kjendingsnavn: Tippe. Hans virkelige Navn var Christian Dons, hans Fader Præst i Radsted paa Lolland; selv foer han senere til søs. Og Budstikken løb: Nu skal Tippe og Graf slaas for Alvor! En slig Kamp blev det, fra min Side ført med Fortvivlelsens Kraft. Circenses manglede altsaa ikke, panes ligesaa lidt; hver Dags Formiddag kl. 10, i det store Frikvarter, indtog Hvedebrødskonen sit Stade i det vide Portrum, og hendes Jødekager, Bakkelser, og last but not least, Snegle ja de gik visselig af som varmt Brød. Ude i Gaarden stod der og staar der endnu et mægtigt Valdnøddetræ. Kvistene bandtes sammen i Knipper, en stakkels Delinkvent lagdes over en af de kraftigste Disciples Knæ, og nu piskedes der løs af ivrige Hænder, hvor Formerne vare blødest. At faa Næver opfandtes i min tid og var ikke heller nogen Spøg - undtagen for Eksekutorerne! En ulykkelig opstilledes i et Hjørne af Klassen. Samtlige Kammerater flokkedes om ham og holdt i stivt udstrakt Arm deres knyttede Hænder tæt op mod hans ansigt Frikvarteret igennem, saa han var ude af Stand til at røre sig. Eller man stilledes i Skolegaarden op i et Hjørne, saa at Øjnene vendte lige imod den luende Sol, noget, der var en Pine særligt for mig. Hvad der imidlertid af den ventede Rædsler havde tegnet sig uhyggeligst for min Indbildningskraft, var dog Indvielsen. Den skulde bestaa i, at man ligesom indmuredes i Sne, saa Luften ikke kunne faa adgang. 22 N. F. S. Grundtvigs første Hustrus Broder. Rhodes Saml. II, 542 og

9 Side 9 af 12 Forunderligt nok: Jeg skaanedes derfor; maaske var den ogsaa allerede i færd med at gaa af Brug. Eller løskøbte jeg mig med Kager? Der foresvæver mig noget om, at dette var Tilfældet, og at det skulle have virket uventet imponerende, da jeg sagde: Værs go, der har i en Tremark, saa kan I selv købe! Pinslerne, der i gamle Dage havde været langt raaere og mere grovkornede, kunde altsaa endnu være ret raffinerede. Sørgeligt, at de haardest ramte saadanne, som led mest under dem ifølge deres bløde Natur, samtidig med, at denne meddelelse deres Væsen noget uhjælpeligt keitet, der virkede yderligere æggende paa Kammeraterne. For min Tanke staar Laurids Buch. Heller ikke hans afdøde Fader, tidligere Adjunkt ved Skolen, Bertha kaldet af disciplene, havde evnet at værge sig mod disses Drillerier. Ligesaa vaabenløs imod dem var desværre Sønnen, i øvrigt afholdt, godhjertet og flittig. Jeg tror endnu at se hans tvungne Smil, hans forlegent fortrukne Ansigtstræk, naar Øjeblikket for en Fællesoptræden imod ham uafvendeligt nærmede sig. Hans Dygtighed og Begavelse syntes at spaa ham den smukkeste Fremtid. Uformuende, som han var, naaede han dog kun at blive cand.phil. og senere Lærer. Da jeg sidste hørte om ham, opholdt han sig paa Oringe Sindssygeanstalt, og jeg spørger med Vemod mig selv, om de brudte Forhaabninger ikke staa i nogen Forbindelse med, hvad han i Skolen maatte gennemgaa. Hos Flertallet af os andre have Lidelserne i Erindringen tabt deres Kraft. Glæderne derimod ligesom gennemlever man paany i al deres Friskhed. De raske Kampe paa Grusgravene ud ad Lindskoven til, takkede og utilgængelige som Fjeldsider i vore Øjne, hvor særligt min trofaste Ven, Otto Viggo Larsen, nu Overlæge ved Sygehuset i Randers, udmærkede sig! Han sendte mig nylig fra Brocken et Telegram paa den halvtredsindstyvende Aarsdag for dette Venskab, der stiftedes, da jeg første Gang mødte ham i sin brune Trøje i Færgestræde i Nykøbing. Hans Mormoder, Madam Ørbæk, hvis Fader havde været Forvalter paa et Krongods paa Falster, fortalte mig, at hun havde kendt min Oldefader, Bondestandens Frigører. Morsom for mig at høre den gamle Kone sige: Han holdt altid mest af det Øl, jeg bryggede! Betegnende ogsaa for, hvor nøje Bondens Venner prøvede alt, - lige til Øllet. Herlige vare Spadsereturene under de mig evigt kære Rønnebærtræer, ud forbi Gaarden Eiegod, at Landsbyen Kraghauge til, med det blaanende Guldborgsund paa venstre Haand. Eller forbi Vesterborg til Bangsebro Skov. Naar have Jordbærrene smagt som der eller paa Prindsholm? Ak, men dertil knytter sig et grufuldt Minde om en Regning til Discipel Reventlow fra Købmand P. C. Berg, saalydende I Varer og Contanter. 14 Rd. Som bedes udbetalte inden 14 Dage! Hvad skulde jeg Syndens Menneske gøre?

10 Side 10 af 12 Min ældre Skole- og Husfælle, Frits Paludan-Müller, Rectorens Brodersøn, nu Læge ved Gisselfeldt, rørtes over min svare Kvide, og jeg blev hjulpen, hvad der ved summens svimlende Størrelse havde syntes mig hartad umuligt! Men tilbage til Glædens Veie, der denne Gang føre paa Glatis. Naar vi om Vinteren havde Maanedslov d.v.s. en Eftermiddag fri kunde selveste Rector trods nogen yngre en yppig Skøjteløber, undertiden stille sig i hele Skolens Spidse og føre dem ud paa de oversvømmede, tilfrosne Enge. I lyse Sommerdage stævnedes der på bugede Snekker over Bølgen, den blaa, til den, paa den lollandske Side af Guldborgsund beliggende Hamborgerskov! Af den bugnende Frokost der, have navnlig Sardinerne fæstet sig i i det Mindste én Discipels Minde frem for alle dem, Livet senere har budt ham. Eller et mægtigt Vogntog førte Rector, Lærere og Disciple ud til Corselitze Skove. Med hvilken Ærbødighed saa vi ikke op imod Altanen over Slotstrappen, naar Rector paa denne bragte Kammerherreinde Classen Skolens Tak, fordi Fideicomissets Direction gæstfrit havde tilstedt den Kørsel i Skovene! Saa lejredes man i disse; Glassene vikledes ud, og blandt de mange Skaaler, savnedes aldrig Skaalen for Danmark, Norge, Sverrig og Finland, udbragt med Begeistring af en Skolediscipel fra Maribo, Christian Møller. Halds Vest blev ved disse Ture gjerne gjort til Genstand for Spøg; Det var dog intet til Garderoben henhørende, men en Yngling i en af de lavere Klasser 23, Præstesøn fra Møen, der stod i særlig Yndest hos Hald i syvende øverste Klasse, hvis Fader var Stiftsprovst paa samme Ø. Dog: Où est la femme? Ja, hvor er hun? I Hjerterne, i byen, paa Spadserervejene, paa Ballerne, i Instituttet Frøken Hattesens! Derfor bare de Navnet Tutteprinsesserne. Hvorfor brændte jeg dog den Samling af skønne Stambogsbreve, gemte i en sirlig Æske, jeg havde fra dem. Roser blomstre, hvor Du træder, Huldt fremspire, hvor Du gaar, Lykke, Ære, Magt og Hæder Kranse hvert af Dine Aar. Saaledes lød et af dem. Hvorfor jeg brændte dem? Vel sagtens fordi der kom en anden, der lod Tutteprinsesserne bag sig, og hvem jeg mente at skylde en slig Autodafé. Men Prinsesserne og deres venlig Tanker og Vers, de ere ikke derfor blevne glemte, saa lidt som de det have vi ofte senere erfaret nogentid glemte Barndomsvennerne under Livets vekslende Skæbner. 23 Ludolph Vest

11 Side 11 af 12 Ikke heller Ballerne, hos Procurator Blæsbergs, Consul, Købmand Edvard Benzons Livlægens Fader og Købmand Froms, hvor vi mødtes med dem. Jeg altid kun, indtil Klokken var slagen ti; da bød den strenge Husorden i Rectorens Hus, at jeg skulle hjem. Det svarede ganske vist til Reglen om at holde op, naar Maden smager bedst, og indbragte mig megen Medlidenhed, som gjorde Hjertet godt. Hvilken Storm rejste sig ikke over de smule Vande, da Michaela Bartholin, datter af Forpagter Bartholin Eichel, med den Trolddom, der udgik fra hendes unge Skønhed og øgedes ved hendes gamle, berømte Navn, arvet fra lærde Forfædre, fra den minderige, af Linde beskyggede lollandske Herregaard Nielstrup kom over til en Skolebal. Disciplene, hvis store Flertal havde svaret til den vakre, kloge Sophie Benzons Fane, delte sig nu to Hære, og Kampen bølgede hid og did som fordum mellem Achæer og Troer Den nytilkomnes senere Mand for begges Vedkommende dog først i andet Ægteskab Professor, Dr. Med. Haderup, var da Discipel, og man forstaar, at han stod i Rebellernes Rækker. Stærk Bevægelse vakte det sjældne Tilfælde, at en Discipels Udkaarne blev en Lærers Brud. Det var Hans Dahlerup, i sjette (næstøverste) Klasse, hvem denne tunge Skæbne overgik, idet Karen From forlovede sig med Adjunct Neergaard siden Rector på Herlufsholm. Hans Bleghed, hans stumme Harm dannede længe Brændpunktet for vor skye Opmærksomhed, Hovedgenstanden for vore Samtaler! Jeg ta er min og Du ta er Din! Saaledes gaar det jo i Dansen. Et smukt og stateligt Par tiltrak sig alles Øine, og umiskendelige vare de Følelser, de nærede for hinanden: Salomon Drejer og Caroline From. Men neppe udveksledes der mundtlige Ord mellem dem; det var, og det blev: Lieder ohne Worte Kom vi saa undertiden til Punschegilder i det smukke Hjørnehus i Nygade hos Frøknerne Krebs Lotte og Jane, hvis Neveu var vore kære tidlige bortkaldte Kammerat, Henning Krebs Faderen Præst i Koldby paa Samsø -, ja saa istemte man: Tag Dit Glas, min Ven, Sig mig Din elskte Piges Navn, Hvad hedder hun? Da var ingen i Tvivl om, hvilket navn de følgende Prikker betøde for hans Vedkommende:.. Saa hedder hun, Saa hedder hun!

12 Side 12 af 12 Og derefter klang det: Tak I, som sang saa vel og bra, Tak I, som drak saa vel og bra, - Tak skal I ha e Et Skuespillerselskab kom til Byen; ovenover Apotheket laa Scenen, og naar Cupido fra denne sang: Jeg fødtes til Alverdens Lyst og overalt man glad mig hylder., da bankede de forfængelige Discipelhjerter omkap for den dejlige Anna West, Gudens værdige Fremstillerinde! Saa stærkt bankede de, at Bank udefra let kunde være bleven Følgen. Thi hos en Discipel i det Mindste, Rudolph Thierry Søn af Godsforvalteren paa Sæbyholm og nu ansat i Magistraten der formentes skriftligt at have givet sine Følelser Luft, anstilledes der Husundersøgelse. Et Medlem af Selskabet, Hr. Hyllested, forblev i Byen som Barber og Frisør. Anna West er senere bleven gift med en bekendt og anset Dyrlæge i Aalborg, der paa anden Vis har spillet en betydelig Rolle i det offentlige Liv. Da vi ere ved Muserne, nævner jeg her den æsthetiske Forening, vi Disciple i min Tid grundede. Mange vare de Foredrag, som holdtes der; stærk og indgaaende den Kritik, for hvilken de blev Genstand. Foreningens Organ de hvide, vittige Blade førte et frodigt, foraarssvulmende Liv. Nedskriveren af disse Linier har givet mangt et heksametrisk Bidrag dertil. Thi Wilsters Oversættelse af Homer fængslede da min Sands! Lad dadle Oversættelser, hvo vil! For mig vare de Baden, Meisling o.s.v. ikke en tiltrængt Støtte alene, men Kundskabskilder, livsvækkende aandfulde Lærere. For Poesi, Sprog, Mythologi, Historie, Litteratur aabnede de fornemmeligt mit sind. Et ikke heksametrisk, men fortrinligt Digt bærer mit Navn, men skyldtes den førnævnet Frits Paludan-Müller, der ikke vilde have sit sat derunder, og hvem jeg maatte love Taushed. Ofte har jeg skammet mig over dette falske Flag og ønsket, at det var ægte. Thi Frits Paludan-Müller, forenede med sin Blyhed sikkert meget af Farbroderens Aare. Vor Forening brevvekslede igennem mig som Sekretær med en lignende, som Disciple i Randers lærde Skole havde dannet. Rectorens Søn, Scheel Witte, førte paa dens Vegne Correspondancen.

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006 j Loge nr. 4 PROGRES Program til 125 års stiftelsesfest Lørdag den 2. december 2006. Festloge Gæster og brødre føres ind Storlogen føres ind v br. Storrepræsentant Svend Guldager Nielsen Velkomst ved br.overmester

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt den stenografisk protokollerede afskrift af talen, som Bruno Gröning den 9. september 1949 holdt på Traberhof i Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere