Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune"

Transkript

1 Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre tværfagligt arbejde Snitfladearbejdsgrupper afrapporterer Hør Bedre sammenhæng i indsatser I regi af det afsluttede arbejde i 6 snitfladearbejdsgrupper til analyse af og forbedr af samarbejdet på tværs, blev nedsat 2 nye arbejdsgrupper. december 2012 Politisk godkendelse 1. Sundhedstilbud og sansemotorisk undersøgelse. 2. Revider af kommunens misbrugspolitik Dette arbejdet er nu afsluttet Ad. 1. Status vedr. Ergo- og fysioterapi til børn (Sundhedstilbud og sansemotorisk undersøgelse) Med baggrund i arbejdsgruppens arbejde blev det på Byrådets møde den 27. juni besluttet: At kvalitetsstandard for ergo- og fysioterapi til børn godkendes. At ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn godkendes. At samarbejdsaftalen mellem Center 1

2 Sundhed og Center Børn og Unge godkendes. At fra og med og frem overføres kr. fra Center Børn og Unge (inklusion) til Center Sundhed (Børneteamet). At terapeutstillen under Inklusion fordeles med 15 timer (lever af ydelser) og 22 timer (myndighedsopgaver) Ad. 2.: Status Misbrugsområdet: En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Center Sundhed, Center Familie og handicap, Center Børn og Unge og Center Arbejdsmarked har revideret den nuværende misbrugspolitik, kvalitetsstandarder og ydelseskatalog. Politik, kvalitetsstandarder og ydelseskatalog forventes endelig politisk behandlet i august. Øget kendskab til hinandens virkeligheder Hensigtsmæssig organiser af opgaver Korrekt Sagsgenopretn i sager til umiddelbar genopretn. Børn og Unge: Umiddelbar genopretn Voksne: Umiddelbar genopretn Påbegyndelse af genopretn: december 2012 Alle sager genoprettet: februar 2

3 Sagsgenopretn af sager ifm. opfølgn Jf. notat vedr. principper for opfølgn på sager i CFH forelagt på juni-mødet. Genopretn af alle sager: juni Øget faglighed Løbende kompetenceudvikl: - ICS / VUM 2 dg. - DUBU / IT-redskab til VUM 1 dg. - Børnefaglig undersøgelse - ½ dg. - Handleplaner, målformuler og opfølgn 1 dg. - Nuværende serviceniveau - ½ dg. - Temadag vedr. barnets reform - Opfølgn på kompetenceudvikl 1 dg. - Udviklsforløb vedr. arbejdsmiljø i personalegruppen Sagsbehandleren kan opstille individuelle og operationelle mål, der er tilpasset det enkelte barns eller den enkelte unges problemer og behov Der foreligger en samlet plan for kompetenceudviklen, og der er udarbejdet mål for samtlige forløb. Der er foreløbigt afviklet kursusforløb vedr. systematik i en, herunder børnefaglige undersøgelser, handleplaner, målfastsættelse og opfølgn. Ligeledes har Task Forcen introduceret rådgiverne til Barnets Reform. Efter statusmøde med Socialstyrelsens Task Force den 2. sept., blev det aftalt, at den oprindelige kompetenceudviklsplan udvides med endnu et undervisnsforløb med samme leverandør (SPUK), som det tidligere afviklede forløb vedr. systematik i en mv. Der planlægges i alt 3 supplerende dage med opfølgn samt vægt på udarbejdelse af handleplaner. Forløbet skal dels sikre, at ergruppens faglighed kvalificeres yderligere, og dels give mulighed for at inkludere nytilkomne rådgivere i kompetenceudviklen. Forløbet tænkes afholdt i februar 2014 Opstart: februar Afsluttes: ( februar 2014) Juni 2014 (revideret) I regi af Task Forcen resterer desuden et ICS (Integrated Children System) forløb, som vil blive afviklet efter februar I november afholdes kompetenceudviklsforløb vedr. anvendelse af administrationsgrundlag i 3

4 praksis samt myndighedsrollen. Kvaliteten af den børnefaglige undersøgelse er forbedret Der er ensartet datadisciplin, dvs. erne dokumenterer ensartet i kommunens IT-system(er) Der har været arbejdet med den børnefaglige undersøgelse ifm. kursusforløbet systematik i en. Ifm. et opfølgnsforløb i februar vil kompetencerne blive kvalificeret yderligere. Begrundelser i afgørelser er gode og individuelle Tidlig opspor og sammenhæn g i indsatsen Revider af den sammenhængende børnepolitik Drøftelse i direktionen Politikken klar til hør ultimo december 2012 Politisk godkendelse Der er opstillet mål og succeskriterier for børnepolitikken Serviceniveauer er opdaterede Ny Børne- og Ungepolitik er godkendt. februar Systematik og kvalitet i en VUM indkøbes og implementeren påbegyndes VUM endeligt implementeret en plan for implementer af børnepolitikken De faglige redskaber i VUM er tilgængelige for erne i kommunens ITsystem(er) De faglige redskaber anvendes af alle Der foreligger en plan for implementeren som koordineres og tænkes sammen med de øvrige indsatser. VUM er indkøbt og implementeret Indkøb mv.: december 2012 Implementerin g: februar 4

5 ere Systematik og kvalitet i en Korrekt og kompetence udvikl Udbud af 600 timers konsulentbistand samt valg af ekstern konsulent 2 konsulenter fra Deloitte ansættes med hver 20 timer om ugen med henblik på sparr til erne (ledelsesstøtte) samt direkte sagsgenopretn (foreløbigt i 12 uger) Deloitte er valgt som konsulentfirma. Der er i et samarbejde mellem Deloitte og forvaltnen udarbejdet en plan for anvendelse af konsulenttimerne. december 2012 oktober ultimo februar Ensartet Kvalitetsstandarder, takstblade mv. Hør Politisk godkendelse visitationskriterier og et administrationsgrundl ag, så målgrupperne for de forskellige ydelser er tydelige og kan anvendes ensartet Der er administrativt udarbejdet serviceniveaubeskrivelser for hele det specialiserede socialområde. Serviceniveaubeskrivelserne blev godkendt på Byrådsmødet i april. De administrativt udarbejdede serviceniveaubeskrivelser danner nu grundlag for det videre medarbejderinvolverende - arbejde med administrationsgrundlaget. Kvalitetsstandarder, serviceniveaubeskrivelser og takstblade revideres løbende i denne proces. februar ensartede kriterier for, hvornår der bevilliges midlertidigt eller længerevarende botilbud Jf. ovenstående vedr. administrativt udarbejdede serviceniveaubeskrivelser. Kvalitetssikr Ledelsestilsyn med 2 x 25 sager forholdsmæssigt fordelt på børn, unge og voksne Ledelsen i CFH er observatører Der måles på, om de opstillede mål i handleplanen altid knytter an til den konkrete indsats, som et koncept for ledelsestilsyn. Første ledelsestilsyn blev behandlet på udvalgsmøder i maj måned. februar 5

6 under forløbet mhp. lær. barnet og familien modtager Der måles på, om der er sammenhæng mellem behov, indsats og økonomi Kvalitetssikrsredsk aber fra KeK-projektet er integreret i ledelsestilsynet Systematik og kvalitet i en Administrationsgrundlag Hør Politisk behandl Der er taget still til ledelsesmæssige behov for kulturbearbejdn og styr samt hvordan der følges op herpå Ledelsen har med baggrund i første ledelsestilsyn (19 sager på børn og unge området) udarbejdet en plan for opfølgn. Der blev afholdt opstartsseminar den marts vedr. administrationsgrundlaget. Dette mhp. drøftelser og input til det videre arbejde med administrationsgrundlaget. På seminaret deltog rådgivere og ledelse fra CFH. Ligeledes deltog følgegruppen i dele af programmet mhp. at kvalitetssikre og bidrage med input og forventnsafstemn. september Der er fastsat en række heldagsseancer/- workshops med alle rådgiverne frem til udgangen af, hvor der arbejdes intensivt med udarbejdelse af administrationsgrundlag. Første gang den 15. maj. Følgegruppen er ligeledes indkaldt til at deltage i en række heldagsarrangementer mhp. Kvalitetssikr, input og implementer af administrationsgrundlag. Der foreligger et samlet udkast til administrationsgrundlag. 6

7 Kvalitetssikr Første opfølgn i alle sager der krævede umiddelbar genopretn er gennemført. september Ledelsestilsyn med yderligere 3 x 25 sager forholdsmæssigt fordelt på børn, unge og voksne Ledelsen i CFH er observatører under forløbet mhp. lær. Øget faglighed og kvalitetssikr Løbende kompetenceudvikl herunder opfølgn på ledelsestilsyn Der er etableret fast praksis for ledelsestilsyn, hvor det er præciseret, hvad ledelsestilsynet skal indeholde og hvor ofte det skal gennemføres september foretages der ledelsestilsyn i 3x25 sager forholdsmæssigt fordelt på børn, unge og voksne. september Systematik og kvalitet i en Administrationsgrundlag implementeret Fokus på barnets reform Det er som led i den videre udvikl af området overvejet, hvorledes det sikres, at organiser, processer, retnslinjer og redskaber bidrager til en lovmedholdelig og effektiv retnslinjer for, hvornår erne skal udarbejde handleplan for indsatsen Processen vedr. tilvejebrelse af administrationsgrundlaget er tilrettelagt således, at samtlige rådgivere deltager intensivt i udarbejdelsen af administrationsgrundlaget via en række heldagsworkshops. Denne proces sikrer ejerskab og understøtter en fælles forståelse af procedurer, arbejdsgange mv. Administrationsgrundlaget kobles elektronisk op på lovdatabasen NIS, hvormed det bl.a. sikres, at den aktuelle lovgivn altid anvendes. december Der er etableret en 7

8 fast praksis for, hvordan erne dokumenterer deres overvejelser om, hvorvidt borgerne skal tilbydes en handleplan retnslinjer, der sikrer en tidlig opspor af børn og unge, der er udsat for - eller i risiko for at blive udsat for overgreb Der er etableret fast praksis, som sikrer, at barnets/den unges og familiens perspektiver inddrages og dokumenteres i den børnefaglige undersøgelse retnslinjer for, hvornår der tildeles efterværn samt hvilke typer af efterværn, der tilbydes. Der er etableret en fast praksis for, hvornår erne opdaterer det økonomiske dispositionsark Der er etableret en 8

9 fast praksis for at der altid udarbejdes en skriftlig afgørelse uanset udfaldet af afgørelsen Der er etableret ensartede retnslinjer for, hvordan handleplanen opdateres i forbindelse med opfølgnen Der er etableret en fast praksis for opfølgn i alle sager inden for tidsfristerne Der er etableret fast praksis for, hvordan og hvilke oplysner der indhentes fra andre relevante aktører som led i opfølgnen Der er som led i opfølgnen altid fulgt op på både behov, mål og indsats, så det kan vurderes, om indsatsen skal justeres i forhold til varighed eller type eller om de opstillede mål skal ændres Der er etableret retnslinjer for, at opfølgnen altid 9

10 indeholder en samtale med barn, familie og udfører Kvalitetssikr Første opfølgn på øvrige sager gennemført fyldestgørende udredn gældende for de genoprettede sager december Kvalitetssikr Stikprøveundersøgelse og statusnotat december Sikr af fortsat udvikl og kvalitet Statusnotat med evt. handleplan politisk godkendt februar 2014 Afslutnsseminar Juni 2014 Læsevejledn: Indsatsen afsluttet og målet nået. Indsatsen til opnåelse af målet er i gang. 10

11 Indsatsen er ikke påbegyndt. 11

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger God sagsbehandlingspraksis Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere