Aalborg Universitet Gruppe: 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet Gruppe: 29"

Transkript

1 Titelblad Uddannelse: HA 4. semester Uddannelsessted: Aalborg Universitet Gruppe: 29 Gruppemedlemmer: Casper Ø. Franzen, Michael B. Rye, Natasja J. W. Michaelsen, Rasmus G. Josefsen og Signe L. L. Marthinsen Tema: Seminaropgave Emne: Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC) Titel TDABC og virksomhedsoptimering Vejleder: Daniel Harritz Afleveret: 23/ Antal anslag: Sider: 11,65 Casper Ø. Franzen Michael B. Rye Natasja J. W. Michaelsen Rasmus G. Josefsen Signe L. L. Marthinsen

2 Indholdsfortegnelse Executive Summary indledning Problemformulering Beslutningspyramiden Teoriafsnit Time-Driven Activity-Based Costing Activity-Based Management (ABM) Case: SKO A/S Activity-Based Management og beslutninger Time-Driven Activity-Based Costing og IT på det operative niveau Activity-Based Management på det strategiske og taktiske niveau Time-Driven Activity-Based costing og strategi Positionering Værdikædeanalyse Kritik Perspektivering Konklusion Litteraturliste Executive Summary This report describes and analyses the concept of Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC), Activity Based Management (ABM), Strategic Cost Management (SCM) and Kaizen Costing. In the report TDABC will be operationalized and specified on the case SKO A/S which, in a simple way, shows the use of a theoretical analysis tool on a practical example. As a guiding hand through out the report the decision pyramid will be used to put the different tools in to perspective so that the management of an organization knows when and how to apply the different optimizing tools. In the case SKO A/S the CEO has to make a choice between shutting down the production of men s shoes or continue the production with what seems like a low profit. With the help of a TDABC-analysis the CEO becomes aware of the fact that the production of men s shoes is more profitable than first assumed. 2

3 1. indledning I en verden med stigende global konkurrence er der store incitamenter for virksomheder til at udføre forbedringer gennem hele virksomheden. Beslutningspyramidens form med et strategisk, et taktisk og et operativt niveau vil udgøre strukturen for opgaven. Den vil tage udgangspunkt i Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC), som et redskab til en mere transparent omkostningsstruktur. For at eksemplificere TDABC-teorien vil denne blive operationaliseret på en fiktiv case, kaldet SKO A/S. Casen er et, for formålet, karikeret billede af en virksomheds omkostningsstruktur, og tjener udelukkende formålet at illustrere teoriens anvendelse. Derfor er den forsimplet i forhold til faktiske virksomheder, da disse ofte har en mere kompleks omkostningsstruktur. Resultatet er dog validt, da casen illustrerer fremgangsmåden i TDABC. Med dette udgangspunkt undersøger opgaven hvorledes denne information kan benyttes til at skabe forbedringer på beslutningspyramidens tre niveauer. Dette vil blandt andet gøres ved at undersøge TDABC s omkostningsinformations anvendelse inden for feltet Activity-Based Management, samt en introduktion af aktivitetsbaserede analyser som grundlag for strategiske beslutninger. Følgende vil der blive præsenteret en samlet kritik af de omtalte teorier og deres anvendelighed, hvorefter der kort perspektiveres til Kaizen som et redskab til at realisere bestemte forbedringer, identificeret i TDABC-analysen og dens efterfølgende anvendelses muligheder. Afslutningsvis vil der blive konkluderet på problemformuleringen Opgavens formål er således at undersøge TDABC-analysens egenskaber i at skabe større omkostnings transparens, samt at tage skridtet videre og undersøge, hvorledes denne information kan bruge til at facilitere forbedringer på både det strategiske, taktiske og operativt niveau hvilket fører til problemformuleringen. 2. Problemformulering Hvordan kan Time-Driven Activity-Based Costing modellen anvendes til at underbygge forbedringer på tværs af de tre beslutningsniveauer i en virksomhed. 3

4 3. Beslutningspyramiden For at forstå processerne i en virksomhed er det relevant at skelne mellem det strategiske, taktiske og operative niveau når der tales om mål, strategi, politik, planer, budgetter, handlinger, registrering og rapportering. Derfor vil de valgte teorier blive perspektiveret til beslutningspyramiden. Figur 3.1, Beslutningspyramiden (Fladkjær 2012, lektion 11) Beslutningspyramiden kan anvendes for alle typer beslutninger og har til formål at sætte beslutningerne i systemer. Dette foregår ved at opdele beslutningerne i tre niveauer som det er illustreret i figur 3.1. Det strategiske niveau er virksomhedens strukturelle rammebetingelser og derfor er de tiltag der gøres af betydning for hele virksomhed og har en lang tidshorisont på typisk 2-5 år (Andersen og Rhode, p. 19). På det taktiske niveau handler beslutningerne om at konkretisere de beslutninger, der er truffet på det strategiske niveau og dette foregår inden for valg af aktivitetssammensætning og kapacitetsanvendelse. Tidshorisonten på dette niveau er som regel 1-2 år. Det operative niveau er realiseringen af de valg der er truffet på det strategiske og taktiske niveau. Dette er de operative beslutninger som tidsmæssigt træffes i takt med at de udføres. (Ibid p. 20). 4. Teoriafsnit 4.1 Time-Driven Activity-Based Costing Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC)er en model til at konstruere et omkostningsregnskab. Ved TDABC fordeles omkostninger på baggrund af, hvor de er registreret, altså hvor omkostningerne finder sted, og fordeles derefter til et omkostningsobjekt. Et omkostningsobjekt vil typisk være et produkt, en produktgruppe, en kunde eller et kundesegment (Bukh 2007, p. 6). Det er vigtigt at understrege, at direk- 4

5 te omkostninger, når der tales om TDABC, er omkostninger, som er direkte henførbare til de valgte omkostningsobjekter (Ibid.). Fordelen ved en TDABC-analyse kontra simplere omkostningsallokeringsmodeller, så som den traditionelle Full Cost-model, er et mere dybdegående og præcist indblik i virksomhedens omkostningsstruktur. Gennem et dybere indblik i omkostningsstrukturen, er det nemmere for virksomhedens beslutningstagere at vurdere omkostningsobjekternes profitabilitet og lokalisere eventuelle effektiviseringsmuligheder i virksomheden. Figur 4.1 Time-driven ABC (Bukh 2007, p. 13) Figur 4.1, illustrerer en TDABC-model. TDABC er opdelt i to trin, som vist i figur 4.1. Ved trin 1 fordeles omkostningerne fra såkaldte indirekte delmodeller til direkte delmodeller. Indirekte delmodeller er i figur 4.1 illustreret som eksempelvis bygninger, HR-afdeling og andre indirekte afdelinger. De indirekte delmodellers omkostninger fordeles ved hjælp af en cost driver over til de direkte delmodeller, illustreret som produktion, lager og forsendelse. En cost driver er den måleenhed hvorfra omkostningerne fordeles. Cost drivere i trin 1 kan enten være transaktionsdrivere, varighedsdrivere eller henføres direkte, disse er defineret: 1) Transaktionsdrivere hvor alle aktiviteter trækker på ressourcen på samme måde, og derfor fordeles efter antallet af gange aktiviteten udføres. 2) Varighedsdrivere som afspejler den tid det tager at udføre en aktivitet. Disse bruges oftest når flere aktiviteter trækker på ressourcen på forskellig vis, eller med varierende tidskrav. 3) Hvis hverken transaktionsdrivere eller varighedsdriver giver et retvisende billede af aktivitetens træk på ressourcen, vil direkte henføring være den eneste løsning. Den direkte henføring sker gennem direkte målinger. (Buhk 2007, p.7-8) 5

6 Trin 2 fordeler omkostningerne fra de direkte delmodeller til omkostningsobjekterne. I trin 2 fordeles omkostningerne altid efter en varighedsdriver deraf navnet Time- Driven Activity-Based Costing. Der antages i modellen, at der stilles kapacitet til rådighed og at denne kapacitet måles i tidsenheder (Bukh 2007, p. 13). Herefter fordeles omkostningerne fra de direkte delmodeller til omkostningsobjekterne, ved at beregne omkostninger pr. kapacitetsenhed og antal enheder og derefter beregne den faktiske cost driver. Som udgangspunkt måles kapacitet i standardvarigheder (Bukh 2007, p. 14). 4.2 Activity-Based Management (ABM) Når virksomheder vælger at implementere en TDABC-model, er det blandt andet for at kunne identificere aktiviteter i produktionen, hvor eksempelvis en omkostningsreduktion kan være nødvendig, for at skabe mere profit. Dette kan ske ved at effektivisere den pågældende aktivitet. Når en virksomhedens ledelse benytter de informationer, som fremkommer i forbindelse med en TDABC-analyse, til at underbygge beslutninger, kaldes det Activity-Based Management (ABM) (Brinker 1994, p. B2-1). ABM er det overordnede værktøj, som en ledelse benytter sig af, når de ser på aktiviteter, som grundlag for deres videre beslutninger. Disse beslutninger kan dreje sig om, hvilke aktiviteter i virksomheden, der bør ophøre og hvilke, der bør fortsætte. Hvis det af en TDABC-analyse eksempelvis fremgår, at en virksomhed har særligt store omkostninger ved produktion af ét produkt, kan en fordelagtig beslutning være at ophøre produktionen af dette. Det samme princip gør sig gældende med hensyn til virksomhedens eksistens på et bestemt marked, samt hvilke kunder virksomheden henvender sig til. Såfremt omkostningerne er for store ved, at henvende sig til et bestemt marked eller en bestemt kundegruppe kan det være fordelagtigt at ophøre denne aktivitet, eller søge profitabilitetsforbedrende tiltag. Beslutningerne omkring virksomheden, hører til i den strategiske og taktiske del af beslutningspyramiden, hvor virksomhedens struktur, politikker, mål, planer og budgetter (jf. figur 3.1) påvirkes af, hvilke styringsredskaber virksomheden vælger at implementere på baggrund af en TDABC analyse. Benytter ledelsen TDABC analysens informationer, til at ændre virksomheden, kaldes det dermed ABM. 6

7 I det følgende afsnit fremlægges casen SKO A/S. Her vil det fremgå hvorledes SKO A/S foretager valg om ændring af omkostningsallokeringsværktøj, for at give et mere retvisende billede af, hvordan omkostningerne fordeler sig på henholdsvis herre- og damesko. 5. Case: SKO A/S SKO A/S er en produktionsvirksomhed, som producerer herre- og damesko. Virksomheden er forholdsvis lille, og består af i alt 11 medarbejdere, tabel 5.1 illustrerer alle medarbejdernes funktioner og respektive årsløn. Da ingen af medarbejdernes tid direkte kan tilskrives enten herre- eller damesko, bliver lønomkostningerne betragtet som indirekte omkostninger. Funktion: Antal løn i alt Administrerende direktør ,00 Administrationsmedarbejdere ,00 Produktionsmedarbejdere ,00 Salgsmedarbejdere ,00 Lønomkostninger i alt ,00 Tabel 5.1, medarbejderfunktion og årsløn. Ydermere har SKO A/S følgende årlige indirekte omkostninger: Omkostninger: I alt: Lønomkostninger: ,00 Produktionsapparat: ,00 Bygninger: ,00 indirekte omkostninger i alt: ,00 Tabel 5.2, samlede indirekte omkostninger. 7

8 Den administrerende direktør for SKO A/S, har fået præsenteret årets regnskab. Virksomheden har tidligere benyttet den traditionelle Full Cost-metode, og regnskabet så således ud: Full Cost-metoden: Herresko Damesko I alt Omsætning Vareforbrug Dækningsbidrag Indirekte kapacitetsomk Indtjening Note 1: omsætningen beatår af i alt 6414 par sko, damesko sælges til 1000kr, der sælges 3834 par. Herresko sælges til 800kr, der sælges 2580 par. Note 2: Vareforbrug fordeles 40,23% herre og 59,77% på damer Tabel 5.3, årets indtjening efter Full Cost-metoden Efter at have gennemgået regnskabet kan direktøren skuffet konkludere at indtjeningen for herresko ligger under det acceptable niveau. Han overvejer derfor, om det bedre kan betale sig for virksomheden at nedlægge produktionen af herresko og udelukkende fokusere på damesko. Imidlertid har direktøren gennem et kursus i økonomistyring, fået kendskab til en anden metode til omkostningsallokering, som hedder TDABC. Derfor beslutter han, at der skal udarbejdes en TDABC-analyse inden det endeligt besluttes, om hvorvidt produktionen af herresko skal nedlægges. Direktøren har en fornemmelse af at allokeringen af de indirekte omkostninger fordelt ud fra den nuværende metode, giver et misvisende billede af de faktiske kapacitetstræk for produktionen af herre- og damesko. 8

9 Direktøren har observeret følgende omkostningsallokering for SKO A/S, og vil nu finde ud af, om denne stemmer overens med den traditionelle Full Cost-metode: Figur 5.1, omkostningsallokering efter TDABC-metoden Ud fra denne omkostningsallokering, har direktøren fået udarbejdet et alternativt regnskab for SKO A/S, ud fra TDABC: TDABC: Herresko Damesko I alt Omsætning Vareforbrug Dækningsbidrag Indirekte omkostninger: Produktion Administration Ordrehåndtering og salg Indirekte omk. i alt: Indtjening Tabel 5.4, årets indtjening efter TDABC-metoden. Direktøren kan se, at indtjeningen for herresko er noget højere i TDABC end i det tidligere regnskab. Indtjeningen for damesko er faldet, men er stadig favorabel. Direktøren kan igennem TDABC-analysen se, at fordelingen af omkostningerne er signifikant anderledes end fra det tidligere regnskab, og giver et mere retvisende billede af omkostningsfordelingen. Derfor overvejer han at ændre på SKO A/Ss omkostningsallo- 9

10 kering, for i fremtiden at kunne træffe beslutninger, på et mere retvisende grundlag, selvom denne ændring vil være ressourcekrævende. Direktøren vil endvidere se hvordan han kan optimere virksomheden, dette kan han gøre ud fra informationerne fra TDABC-analysen. Dette uddybes på et mere generelt plan i efterfølgende afsnit. 6. Activity-Based Management og beslutninger ABM kan påvirke beslutningspyramiden på alle tre niveauer gennem ændringer af virksomheden, besluttet på baggrund af informationer som er tilgået i forbindelse med en TDABC analyse. 6.1 Time-Driven Activity-Based Costing og IT på det operative niveau Når en virksomhed vælger at gå fra en traditionel omkostningsallokeringsmetode, til at fordele alle omkostningerne ud på enkelte aktiviteter, påvirker det virksomhedens registreringsproces og dermed det operative niveau i beslutningspyramiden. Virksomheder benytter IT-systemer til registrering af aktiviteter. Registreringsprocessen foregår ofte gennem Enterprise Ressource Planning-systemer (ERP-systemer), hvor alt fra en ny kunde til køb/salg af varer og produktion samt lagre er registreret (Fladkjær 2012, lektion 12). Et ERP-system er sammensat således, at de fleste registreringer påvirker hinanden. Sælger virksomheden en vare, til en ny kunde, bliver kunden først oprettet i systemet, hvorefter ERP-systemet kan søge efter, om denne vare er på lager, eller om denne først skal indkøbes eller produceres. Det betyder at enhver handling i virksomheden oftest bliver registreret i ERP-systemet (Fladkjær 2012, lektion 12). Designet af ERP-systemet er ofte lavet ud fra hvilken metode virksomheden har valgt at fordele sine omkostninger efter. Fordeles der efter en traditionel omkostningsallokeringsmetode, er der muligvis ikke behov for lige så mange sammenkoblinger af data warehouses (Fladkjær 2012, lektion 12). Dette registreringssystem bør derfor redesignes, hvis ledelsen beslutter sig for at omkostningsallokere ud fra TDABC-metoden, da det i den forbindelse bliver nødvendigt at kunne registrere sammenhænge mellem næsten enhver registrering i ERP-systemet. Et almindeligt ERP-system fungerer dog således, at det ikke fordeler omkostningerne mere end en gang, hvilket det er nødvendigt at systemet kan, hvis virksomheden vil benytte TDABC-modellen. Her er det nødvendigt at tilføje en TDABC add-on, for at kunne allokere omkostningerne videre ud til de aktiviteter den berører (Fladkjær 2012, lektion 12) 10

11 6.2 Activity-Based Management på det strategiske og taktiske niveau Når virksomhederne gennem TDABC-analyser finder frem til de steder, hvor der kan effektiviseres, skal ledelsen beslutte sig for, hvilke metoder der kan benyttes til eksempelvis at optimere værdikæden. Her kan der gøres brug af omkostningsreducerende metoder, som følger op på TDABC-analysen. Det er ABM, som ligger til grund for at træffe, hvilke omkostningsreducerende og effektiviseringsmetoder, som skal benyttes til at forbedre den aktivitet, som gennem TDABC-analysen viser sig at være problematisk. Når en ledelse skal vælge hvilke strategier og mål virksomheden skal følge, træffes disse beslutninger på det strategiske niveau i beslutningspyramiden. Det sker på dette niveau, da mål og strategier kan have vidtrækkende indflydelse på virksomhedens struktur. Når ledelsen har fundet frem til den strategi, som kan forbedre virksomheden, skal metoden til målopfyldelse vælges. Det er på dette tidspunkt, at ABM påvirker det taktiske niveau, her skal der samtidigt træffes valg om, hvorledes metoden operationaliseres. Når virksomheden er klar til at implementeringen, sker dette gennem handlinger fra ledelsen ned til de enkelte medarbejdere, som skal udføre denne effektivisering og videre herfra til nye og ændrede registreringer i virksomhedens ERP-system. Dermed er ABM tilbage på det operative niveau. 7. Time-Driven Activity-Based costing og strategi Indførelsen af en TDABC-model kan have store anvendelsesmuligheder og implikationer inden for det øverste led i beslutningspyramiden. På det strategiske niveau træffes beslutninger som former virksomhedens fremtidige fokusområder og dermed alle processer og arbejdsopgaver. Ifølge Shank (1989) er en af de vigtige roller for intern regnskabsinformation, at muliggøre udviklingen og implementeringen af forretningsstrategier. Strategic Cost Management (SCM) omhandler denne brug af regnskabsinformation, og kan defineres som ledelsesmæssig brug af omkostningsinformation, eksplicit rettet mod den strategiske beslutningscyklus (Shank 1989, p. 4). SCM udgøres grundlæggende af tre områder; 1) Strategisk positioneringsanalyse, 2) Værdikædeanalyse og 3) Cost driver-analyse. Eftersom cost driver analyse eksempelvis kan udgøres af TDABC, vil her fokuseres på positionerings- og værdikædeanalyse. 11

12 7.1 Positionering En af de vigtigste strategiske opgaver er positionering i forhold til konkurrenterne. Uden et retvisende billede af omkostningsstrukturen er der en reel risiko for fejlpositionering, hvilket kan resultere i manglende målopfyldelse og dårligt profitresultat. En ofte brugt teori til at beskrive positionering er Porters generiske strategier, som er; omkostningsleder, differentiering og fokus. Det er intuitivt klart at fejlagtige antagelser om profitabiliteten af ens produkter kan have katastrofale følger, hvis virksomheden f.eks. forfølger en omkostningsleder strategi. TDABC-analysen giver derfor retvisende information til beslutningstagerne, og sætter dem i stand til at positionere virksomheden bedst muligt i henhold til virksomhedens eksisterende styrker (Shank 1989, p. 6). Sammenkoblet med SKO A/S vil den valgte TDABC-metode give et mere udtømmende billede af virksomhedens positioneringsmuligheder. Resultatet af TDABCanalysen viser at både herre- og damesko er profitable, gennem prisnedsættelser og og omkostningsforbedringer kan virksomheden evt. indtage en position som omkostningsleder. Alternativt kunne SKO A/S vurdere at de grundet sin beskedne størrelse og derfor manglende stordriftsfordele, vil passe bedre til en differentieringsstrategi. Uanset hvilken positionering virksomheden vælger vil TDABC-analysen bidrage med et solidt og retvisende beslutningsgrundlag. 7.2 Værdikædeanalyse Virksomhedens valgte positionering sætter rammerne for udviklingen af dens konkurrencemæssige fordele. De konkurrencemæssige fordele adskiller virksomheden fra konkurrenterne, specielt inden for samme strategiske gruppe. Porter har stillet sig som fortaler for brug af værdikædeanalyse, som et værktøj til udviklingen af konkurrencemæssige fordele. Det centrale mål i en værdikædeanalyse, er at finde sammenhænge mellem værdiskabende aktiviteter, som kan resultere i lavere omkostninger eller differentiering (Drury 2001, p ). 12

13 Figur 7.1, primære- og støtteaktiviteter (Haase et al. 2011). Med denne form for strategisk omkostningsanalyse er målet at bruge værdikæden som ramme for at analysere omkostningsniveauet i primæraktiviteterne, se figur 7.1, sammenligne disse tal med konkurrenternes og derfra identificere specifikke tiltag, som kan resultere i konkurrencemæssige fordele (Zigler 2007, p. 54). Porter anbefaler at virksomheden skal bruge informationen til at identificere muligheder for omkostningsreduktioner. Dette kan gennemføres via øget kontrol af cost driverne eller gennem en rekonfigurering af værdikæden (Drury 2001, p. 488). Der kan f.eks. fokuseres på områder med en komparativ fordel og overvejes at outsource andre aktiviteter. SKO A/S kan ved hjælp af og i sammenspil med en værdikædeanalyse understøtte deres valgte positionering. Overvejer virksomheden f.eks., som skrevet ovenfor, at positionere sig som omkostningsleder, vil værdikædeanalysen give værdifuld information om hvorvidt de nødvendige omkostningsreduktioner vil være mulige. Alternativt kan SKO A/S identificere områder med en komparativt fordel, som f.eks. selve skoens samlingsproces, og vælge at outsource andre aktiviteter, som f.eks. støbning af sålen. Derved kan værdikædeanalysen støtte op om en eventuel positionering som omkostningsleder. På det strategiske niveau kan TDABC således gennem positionerings- og værdikædeanalyse identificere områder for forbedringer, samt bidrage til udviklingen af konkurrencemæssige fordele, som udvikles gennem forskellige tiltag på det taktiske og operative niveau. 13

14 8. Kritik Kritikken af TDABC er, at implementeringen og vedligeholdelsen af modellen er ressourcekrævende og svær at omstille. Derfor er den ikke nødvendigvis egnet til virksomheder som stadig er under udvikling. Samtidig vil visse virksomheder have større nytte af modellen end andre. Virksomheder med lav produktdiversitet og inden for områder med lav konkurrence, vil blandt andre være i gruppen, som ikke vil drage stor nytte fra modellen (Drury 2002, p. 488). Når en virksomhed har en så simpel struktur, kan det være mere fordelagtigt at benytte en tilsvarende simpel omkostningsallokeringsmetode, så som traditionel. Dette hænger sammen med at TDABCmodellen risikerer at blive meget omfattende og kompliceret, og dermed besværlig og ressourcekrævende at benytte. Trods den strategiske anvendelighed af informationen fra TDABC bør det ikke benyttes isoleret som beslutningsgrundlag. Specielt i forbindelse med overvejelser om diskontinuering af et produkt på baggrund af en TDABC-analyse, kan ufuldstændig information omkring reversibiliteten af faste indirekte omkostninger, i værste fald føre til den forkerte beslutning. De irreversible indirekte omkostninger fra et produkt overføres til de resterende produkter, hvilket kan forvrænge profitabilitetsbilledet af disse. Indirekte omkostninger som ikke kan afvikles, i forbindelse med diskontinuering af et produkt, vil således efterfølgende overføres til de resterende produkter. Dækningsbidraget (DB) kan agere som supplerende omkostningsinformation, sådan så den ensidede informations negative effekt undgås. 9. Perspektivering Gennem TDABC-analysen er der identificeret nogle steder i produktionen hvor der er omkostningsreduktionsmuligheder. TDABC er ikke i sig selv et redskab der reducerer disse omkostninger, derfor er det relevant at inddrage omkostningsreducerende værktøjer. Kaizen Costing er en omkostningsstyringsmetode der fokuserer på løbende omkostningsreduktion i produktionen. Målet med Kaizen er at produktet enten møder eller overgår kundens forventninger, for derved at gøre virksomheden i stand til at konkurrere. (Atkinson et al. 2012, p. 297) Kaizen er et oplagt at anvende, når TDABC-analysen, har identificeret udfordringerne i virkosmheden omkostningsstruktur. Kaizen er et værktøj, der tilstræber at holde omkostningerne på et minimum og konstant søger mod mere favorable produktionsalter- 14

15 nativer (Ibid.). Dermed er Kaizen et redskab der hører til på det taktiske såvel som det operative niveau af beslutningspyramiden, da beslutningen for metoden vælges taktisk, ud fra det strategiske mål, og implementeringen af denne skal gennemføres operativt. 10. Konklusion Med implementering af TDABC-modellen opnår SKO A/S et mere retvisende billede af omkostningsstrukturen og undgår dermed at træffe beslutningen på et fejlagtigt grundlag. TDABC-modellen fordeler i modsætning til traditionelle omkostningsallokeringsmodeller, omkostningerne efter omkostningsobjekternes træk på aktiviteterne. Derved bliver virksomhedens indirekte omkostninger fordelt mere præcist, ud på hvert omkostningsobjekt. Således får virksomheder, som SKO A/S, et bedre overblik over omkostningsfordelingen, og dermed også profitabiliteten. Dette kan danne grundlag for beslutninger, omkring virksomhedens overordnede strategi, hvilket inkluderer positionering og udvikling af konkurrencemæssige fordele. Det kan desuden danne grundlag for taktiske overvejelser omkring opnåelse af de strategiske målsætninger. Disse overvejelser kan inkludere omkostningsreduktioner og rekonfigurering af værdikæden, hvilket nødvendiggør en kontinuerende kontrol, for at opretholde overblikket. Dette hører under området ABM, hvor Kaizen er et oplagt valg til at operationalisere TDABC-analysens resulterende omkostningsreduktionsmuligheder, og dermed potentielt opnå virksomhedens optimale position på markedet. TDABC underbygger gennem et retvisende billede af omkostningsstrukturen forbedringer på både strategisk, taktisk og operativt niveau i beslutningspyramiden, og således gennem hele virksomheden. Disse forbedringer understøttes af værktøjer som ligger under ABM-feltet, og bidrager alle til at udvikle og forbedre virksomhedens konkurrencemæssige fordele. 15

16 11. Litteraturliste Andersen, M. & C. Rhode Virksomhedens økonomistyring. 3. Udgave. Jurist- og Økonomforbundets forlag. Atkinson et al Management Accounting. 6.udgave. Pearson. Buhk, Per Nikolaj Time-driven ABC nemmere og mere effektive ABCmodeller. Børsen Forum A/S. Børsen ledelseshåndbøger. Brinker, Barry Activiy-Based Management. Special edition. Warren, Gorham & Lamont. Drury, Colin Costing an introduction. 3. Udgave. Chapman and Hall. Drury, Colin Management Accounting for Business Decisions. 2. Udgave. Thomson. Fladkjær, Henrik Finn ERP-slides, lektion 12. Fladkjær, Henrik Finn Formålet med registreringer, lektion 11. Slide 2. Haase et al., Morten Afsætning 2. Systime A/S. Lokaliseret som webside d. 21/05. Lynggaard, Peter Driftsøkonomi. 7. Udgave. Handelshøjskolens Forlag. Niels Sandalgaard lektion 2 Videregående Økonomistyring og IT Nielsen et al Undersøgelse af moderne økonomistyringsværktøjer i Danmark Handelshøjskolen i Aarhus. Shank, John Strategic cost management: New wine, or just new bottles?; preface. Lokaliseret d. 08/ Zigler, Christian Oxholm Marketing management kort & godt. 4.udgave. Forlaget samfundslitteratur 16

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED Uddannelsessted: Aalborg Universitet, HA almen 4. semester, forår/sommer 2012. Fag: Videregående Økonomistyring og IT Vejleder: Daniel Harritz Afleveret: 21-05-2012 Anslag

Læs mere

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Udarbejdet af Inna Pankratova Gruppe 9 AKØ Vejleder: Daniel Harritz 1 Indholdsfortegnelse Executive summary...

Læs mere

Time-Driven Activity Based Costing

Time-Driven Activity Based Costing Time-Driven Activity Based Costing Hvilken påvirkning vil Time-Driven Activity Based Costing have på kundeprofitabiliteten for henholdsvis kundegruppen af Standard- og Special cykler i forhold til traditionel

Læs mere

Lønsomhedsanalyse af ProHockey

Lønsomhedsanalyse af ProHockey Lønsomhedsanalyse af ProHockey Titelblad Uddannelse: Titel: Kursus: Semester: Vejleder: Erhvervsøkonomi, HA Lønsomhedsanalyse af ProHockey Videregående Økonomistyring & IT 4. semester Jakob Vangsgaard

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

økono omistyring Gruppe 6

økono omistyring Gruppe 6 Executive Summary This academic article describes the decision-making considerations regarding the implementation of the cost system Activity Based Costing (ABC). Key findings: - The advantage of an ABC

Læs mere

Økonomistyring. Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21. Vejleder: Daniel Harritz. Andreas Vigen Nielsen. Christoffer Spyrisdon Mallios

Økonomistyring. Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21. Vejleder: Daniel Harritz. Andreas Vigen Nielsen. Christoffer Spyrisdon Mallios Økonomistyring Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21 Vejleder: Daniel Harritz Andreas Vigen Nielsen Christoffer Spyrisdon Mallios Michael Pedersen Steffen Tilm Nielsen 1 Excecutive Summery Vi har

Læs mere

Lær og forstå din ABC

Lær og forstå din ABC Lær og forstå din ABC - en dag om kostgennemsigtighed og økonomistyring Lars Johansen og Thomas Varan Copyright 2004, SAS Institute Inc. All rights reserved. Har ABC en effekt? Undersøgelsen bestod af

Læs mere

Økonomistyring. Acivity Based Costing. Gruppe 3

Økonomistyring. Acivity Based Costing. Gruppe 3 Økonomistyring Acivity Based Costing Gruppe 3 Titelblad Titel: Semester: Vejleder: Gruppe: ABC-system i en virksomhed HA, 4. semester Christian Nielsen 3 Deltagere: Anamaj Marken Mathiesen Jacob Offersgaard

Læs mere

Activity Based Costing

Activity Based Costing Gruppe 23 Activity Based Costing Decentraliseret ABC i større virksomheder Henrik Poulsen Jess Andersen Benjamin Lund Mathilde Sørensen Dato: 26. Maj 2011 Indholdsfortegnelse Executive Summary... 2 1.1

Læs mere

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Executive summary Rapporten omhandler Activity Based Costing (forkortet til ABC). Rapporten beskriver ABC

Læs mere

Omkostningsfordeling

Omkostningsfordeling Omkostningsfordeling - Valget mellem Activity Based Costing og Time Driven Activity Based Costing Casper Lanng Nicholaj Månsson Olsen Lasse Petersen Thea Svangren Martin Fiedel 26.177. anslag, svarende

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Skaf viden om omkostningsstrukturen

Skaf viden om omkostningsstrukturen BETINGELSEN FOR AT EFFEKTIVISERE FORSYNINGSKÆDEN Skaf viden om omkostningsstrukturen Samtidig med at vi systematisk effektiviserer produktion og logistik, f.eks. ved at indføre ny automatiseret produktionsteknologi,

Læs mere

Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009

Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009 Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009 Jonas Sveistrup Hansen - stud.merc.it 23. september 2009 1 Indhold 1 Forelæsning 1 - d. 3/9-09 3 1.1 Generelt

Læs mere

Seminaropgave 4. semester HA Aalborg Universitet

Seminaropgave 4. semester HA Aalborg Universitet Seminaropgave 4. semester HA 1.05.2014 Aalborg Universitet Mads Kjær Jakobsen Jonas Rasmussen Dennis Majdall Mikkkelsen Mikael Buus Jørgensen Nicklas Broen Jakobsen Anslag: 58.543 Normalsider: 24 sider

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Kapitel 1. Økonomistyringens idé og formål... 11 Kapitlets læringsmål... 11 1.1. Hvad er økonomistyring?... 12 1.2. Beslutningsprocessens

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller

Læs mere

Balanced Scorecard. I televirksomheden TeleDK

Balanced Scorecard. I televirksomheden TeleDK Balanced Scorecard I televirksomheden TeleDK Gruppe: 27 Afleveringsfrist: 24. maj 2012 Vejleder: Daniel Harritz Uddannelse: Almen Erhvervsøkonomi Videregående økonomistyring og IT Anslag: 28.647 Martin

Læs mere

TDABC-analyse af ordrehåndtering i en handelsvirksomhed

TDABC-analyse af ordrehåndtering i en handelsvirksomhed TDABC-analyse af ordrehåndtering i en handelsvirksomhed Foråret 2012 Gruppe 5 Gruppemedlemmer Ida Birch Nielsen Mai Qvist Jørgensen Jesper Olesen Kasper G. Pedersen Mikkel N. Pallisgaard Afleveret d. 24/05

Læs mere

Effektive Supply Chains i en global verden

Effektive Supply Chains i en global verden Effektive Supply Chains i en global verden med fokus på leverandør relationer og økonomistyring TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP DEN 4. OKTOBER 2007 Det får du ud af at deltage: Styrk virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Økonomistyring. Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Økonomistyringsprojekt Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13

Økonomistyringsprojekt Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13 Side 1 af 23 Titelblad Dato: Efterår 2004 Forelæser: Maria Friis Berglind Thorsteinsdottir Charlotta Rosenquist Daniel Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne Lund Olesen Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet Time-Driven ABC Time-Driven ABC nemmere og mere effektive ABC-modeller af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning 1 Sammen med modeller til budgetlægning og resultatopfølgning

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity Juli 2002 / VØS område 3 Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity based costing Af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d. (pnb@pnbukh.com) Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Activity Based Costing

Activity Based Costing Activity Based Costing Activity Based Costing af BDO-professor, cand.oecon., ph.d, Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor, cand.oecon. Poul Israelsen, pi@iprod.auc.dk,

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

DB- metoden vs. Time- driven ABC

DB- metoden vs. Time- driven ABC DB- metoden vs. Time- driven ABC HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Gruppe 4 Brian Buus Jensen Casper Guldager Larsen Kicki brun Jensen Regina Rasmussen Simone Bang

Læs mere

ABC og TDABC MAY 26, 2014. GRUPPE 36 Kristian Albrecht Rask, Saman Amir Solimani Pour, Maria Sherzaman og René Hans Herup Nygaard

ABC og TDABC MAY 26, 2014. GRUPPE 36 Kristian Albrecht Rask, Saman Amir Solimani Pour, Maria Sherzaman og René Hans Herup Nygaard ABC og TDABC MAY 26, 2014 GRUPPE 36 Kristian Albrecht Rask, Saman Amir Solimani Pour, Maria Sherzaman og René Hans Herup Nygaard Titelblad Uddannelse: Almen erhvervsøkonomi, HA, 6. semester Uddannelsessted:

Læs mere

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander Økonomisk virksomhedsbeskrivelse 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Charlotte Stisen Flyger, Ove Hedegaard, Preben Melander Økonomisk

Læs mere

Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel

Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel I denne sidste artikel i serien om kontoplanen vises det, hvordan det aktivitetsbaserede omkostningsregnskab konstrueres. KONTOPLAN Af professor, Per Nikolaj Bukh,

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

ABC-modeller. -udvikling og forskelle

ABC-modeller. -udvikling og forskelle Cand.merc. økonomistyring Erhvervsøkonomisk Institut Forfatter: Tim Bønding Eksamensnr: 273799 Vejleder: Steen Nielsen Erhvervsøkonomisk Institut ABC-modeller -udvikling og forskelle Aarhus School of Business,

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC Af Per Nikolaj Bukh November 2005 Der er nu mere end 15 år siden, at Activity Based Costing (ABC) blev introduceret; og modellen har i sin grundstruktur

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Proportionalt forløb Degressivt forløb Progressivt forløb Sammensat forløb Afslutning Kapacitet kræver

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Titel: "LEAN - en diskussion af rammebetingelser. Erland Hejn Nielsen

Titel: LEAN - en diskussion af rammebetingelser. Erland Hejn Nielsen Dias 1 Titel: "LEAN - en diskussion af rammebetingelser. Erland Hejn Nielsen LEAN er i dag et meget fremherskende koncept indenfor logistikstyringen i mange danske virksomheder, såvel indenfor produktions-

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen Bedragerisk læring og myten om best practices Hvorfor kan det ofte være særdeles risikabelt at lære fra best practices? Lektor,

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Økonomistyring. Fredag den 8. juni 2007 kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Økonomistyring. Fredag den 8. juni 2007 kl SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Økonomistyring Fredag den 8. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning, niveau A

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING

ACTIVITY-BASED COSTING ACTIVITY-BASED COSTING - Omkostningsallokering & ledig kapacitet 1. maj 2014 - Aalborg Universitet Økonomistyring 4. semester - Gruppe 39 Vejleder: Michael Jørgensen 20140101: Morten Sejersbøl Munk Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni, 2012 Zealand

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vid Gymnasier HHX Virksomhedsøkonomi B Kenneth

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Afsætning

Læs mere

Præsentation. 3.3 Arbejdsdeling. Uddelingskopier. 3.3 Arbejdsdeling. Arbejdsdeling mellem afdelinger

Præsentation. 3.3 Arbejdsdeling. Uddelingskopier. 3.3 Arbejdsdeling. Arbejdsdeling mellem afdelinger 3.3 Arbejdsdeling Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 3.3 Arbejdsdeling Indholdsfortegnelse > > > Det kombinerede princip i en afdeling > > Afslutning & link

Læs mere

Freedom2Act. Sales Pipeline Management

Freedom2Act. Sales Pipeline Management Sales Pipeline Management Sikrer øget profitabilitet Skab fremdrift i de mest værdifulde kundesegmenter Copyright 2009-2014 ApS. All rights reserved. 29DEC14 / 1 Sales Pipeline Management Hvis du vil opnå:

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program for Affiliate Partnere Det er dig, der bestemmer hvilken type indkomst, du ønsker at få. Der er 7 muligheder at tjene penge på. 7 Indkomstmuligheder 1. Direkte Provision

Læs mere

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning aktivitetsbaseret

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2014-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole hhx VØ A Kubilay

Læs mere

Den makroøkonomiske udfordring

Den makroøkonomiske udfordring Den makroøkonomiske udfordring Den makroøkonomiske udfordring af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Globaliseringen som fællesnævner Nogle gange betyder det nye

Læs mere

Cand. Merc. Økonomistyring 8. Semester Foråret 2014 Gruppe 15. Gruppemedlemmer. Lise Møller Louise Fleischer

Cand. Merc. Økonomistyring 8. Semester Foråret 2014 Gruppe 15. Gruppemedlemmer. Lise Møller Louise Fleischer Cand. Merc. Økonomistyring 8. Semester Foråret 2014 Gruppe 15 Gruppemedlemmer Lise Møller Louise Fleischer Afleveret d. 03/06 2014 Cand. Merc. Økonomistyring 8. Semester Aalborg Universitet Projektperiode:

Læs mere

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale.

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale. viaart Hvad er viaart? viaart er et innovativt koncept, med fokus på udvikling via kunsten. Forretningsområdet tager afsæt i en kunstnerisk 7-trins proces, hvor fokus er på at udvikle målrettede produkter

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det!

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! JT Food Consult Limited www.jtfoodconsult.com info@jtfoodconsult.com Teléfono: 0045 51953430 Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! Ydelser, der tilbydes, klik på en ydelse eller

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi A Michael

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

Lektionsoversigt for 2. semester

Lektionsoversigt for 2. semester Lektionsoversigt for 2. semester Nr. 1 Introduktion til 2. semester Introduktion til handlingsparametre Produkt. Skal ses i sammenhæng med produkt under SMS Læsestof 93 98 r i dette semester kan baseres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1G

Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Læs mere

Økonomistyring - kan vi det? - kan vi lade være? Slide 1/XX

Økonomistyring - kan vi det? - kan vi lade være? Slide 1/XX Slide 1/XX Slide 2/XX Et bud på en definition af begrebet økonomistyring De processer ledelsen iværksætter med henblik på at træffe bevidst målrettede beslutninger omkring valg af aktiviteter og udnyttelse

Læs mere

BALANCED SCORECARD. Gruppe: HA21. Afleveringsfrist: 26. Maj 2011. Vejleder: Niels Sandalgaard. Uddannelse: Almen Erhvervsøkonomi 4.

BALANCED SCORECARD. Gruppe: HA21. Afleveringsfrist: 26. Maj 2011. Vejleder: Niels Sandalgaard. Uddannelse: Almen Erhvervsøkonomi 4. BALANCED SCORECARD Afleveringsfrist: 26. Maj 2011 Vejleder: Niels Sandalgaard Uddannelse: Almen Erhvervsøkonomi 4. Semester Uddannelsesinstitution: Aalborg Universitet Sider: 15 Benedicte Nyholm Meyer

Læs mere

Virker økonomistyring?

Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Med jævne mellemrum dukker nye økonomistyringsbegreber og metoder op.

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning B Julie

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere