SNO. NordisRM"fl iångavl.inien ~~t RET. ... ::~,;) lo... rern lid Over. Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, <""',;./ 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SNO. NordisRM"fl iångavl.inien. 118658 ~~t RET. ... ::~,;) lo... rern lid Over. Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 ... <""',;./ 1."

Transkript

1 , '..,'r. \i Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 )... <""',;./ ",' ~~~ ~~t RET ""'.. r., t r~ < '".. "\,t~~ ",o",r',:,ri"" ) 1. Aargang NordisRM"fl iångavl.inien..... ::~,;) lo.... rern lid Over

2 .~,I, - "",Ji. Mlnl,,'ns.r t... nt'fl'olll) fjfl ClH"ejni4r Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 NORDISK APPfl kan købes raa F ædrelandets Ekspedition Frederiksberggade 27 III R.ecWtUOII os J Frederikabefll Telt. PaiR sønijerjyi Redaktioa o, I Ramøherred l, Telf. Aa.ben K0BENH Aaaoncer 0l A Velterbrogade 73 B - indgafl.f>nd,' Allilleldds\' af Orl;('sler "Il: fjiriw'lll ~kul duv: til{oj('~. Ilt dc 'ar rd "a'~!'ntli/-:,(' Flikt"rcr j,le Led, ~"'" dunllf'dt,,holl HpJlwd."ranHll... dcr ~j<)rd(' F"S(t'll.~na w l!ykkc(. o/{ ju."l li<>nl de ~id"h~ l'<lm~r var lorlltumllh't. b"lta' l'artrfor('r Fril!! Cl:HlH"n "Il! til Tal(>Bt"!(,ll und(>1" For- Frits (.'Iaf'Nt':II: Lad os haabe paa en i stor Størrelse (18/24 cm.) Pris pr. Stk. Kr,2.'l Appe

3 :\' Stiftelsen /:O/o!JfJtillilig norsk Okkupasjonshistorie, 2014 N;'VN OG AORESSE!,IED BLOKBOGSTAVER. Abonnement f"r 1100 ~ ~!A"ncd... Kr. 31!1 L.. ~.&IIC U Øre pr: Nr.. d... '.'y æ ' " rie '\c~ FOR DANMARKS...,..... ~.'.~,:., 'n""'" c.) "0"';' 'e' "~ ):I "'~ '.' ''.a '?.' t...<:... J.' '" -=--ÆRE' FRIHED~OG'RET Telefon 1426 OnuUl til aue Ardeltn,er ProvLn, o, UdL,nd liaider STAr ~U ~-R~;~~~-~ ~~~~ ~~~==~=============-=M==AN-D-A~G--DE~N==. =FE==BR~U=AR==~*=B=L=ID='=M=AA-=N-E-D=*==19='2=------===----==-========= =-'~.-AA-R-G-AN--O Norge ha~<l(.rnvundet sin S el"silf~:ft"digh ed T/idlcun Quisling nu.,statsm{hister'. l Spidsen for en natioryal, I!eg~,:,i~g:i. Stor historisk Begivenhed v~dhøjiideijg, Slalsakl i Gaar paa SloltetAker~~u. 10slo 001';::" ;::~l1\'anelt \,,;jollal ~ajlllill;::.- (Pra vor Korrespondent) i Gaar "in Selv,;tændighed. Det skeie' g"""~1ii Il",alb,', id,le' ArI... je]e und"r Fnrere,! Vidkun.Quis. li"f!':' 1.1'1""""(' for "1 fril ()~ national-~o('iali~ti~k Norge i f~.et nyf$ Ikll hoj!icldi;::.. ~!"!"I]..I I"'" cl", galllle hi,tori,;1.c S]oi~'Akcn;h,~, lii":1i II. IIlark('f dl' Bcgi\I;lIlwd"Il. UII~ler Slabhan(~lin~e ~~ '"ncl~.iorl... '... " lial jo,;::;r ";~l;~,~j.. al \a-jo"al Salllling,; Furer, Vidkun Quisling, H4'~~'I jj~i!".-1.",.-fl.. r al li.!!,' \lilli"'ln'.. \r.. kl'd~iii'f!;l'rilli! Ut! Ilav..:,. f)ui... lill;!'" 11111"',1'111'1...,' ~Olll Slat.. mini... lt-r. T(~rhoven traf d{'.nne.b( ~hilning.,,,,,.],'!.iorl,-]..,' Hi~e'- H"I"'i1''''nlant i Norge. Fra i Gaar h~r.vi(lkun f.)ui... Jing o\trlal.!.d Elllllf'dd :-.OIIl I\oq.;cs ~linisterj,ræsitl~~~, og han:.vif ~trilk.. dalliip dt'fi ":'~ lior... ht: \atiollalrcgering. 'I"~, Uegivenheden prægedeik~~({bl~(. Oslo - men del ganske Norge,~ ",1'-'1" Ill,: I \I'IJ.!' ' 111,10' ":" :It 11\11];1'1. 'Ol gl'''' '. k:,, 100"t (I ll). 11\I,r... Ld.:,:, I, ~ ,I,',j. 111"11,kl.~.HI,d' '\"1":" 1,'1:0 ljdll~ ~I"J;";(')' "ol.1"1 I rll 1t Il") ~I,,' H:,dill n:1,.",. r'"i"1 IJIH F"rlll.d,I';.(I lt -t,. IlId"ll "Il Tj;IIl""llJ"i"l) :11, trl-ll'!!''',!' 11 i :\id.llo' IIIIH!' "rl,rn gf'nlnd m:t!jilfllldf 1';1;111' ':" (r~ li,angp il! :"\"l'g," lilt,l 1.' lidt,! Kil ).d;!u),!" 1 :'0111 en Bt... Fnreuillg, J;;,~, u[iiul'de.' By~n:'ti! J:I~I:.~(>lo.,!' af,lei,tole. der sl,ulde.~~!l~ ~~n~~l~~~.:~~~.~~aa:.en' ~!l~:-, I hill Hv var rig! f!ag.~mvkket. Klokkeril;w~l~g > fra (Itle 9~!~s. 1':1:1!\;Jl I.Joh;tll... <la... talrjg~ flor Kirker lilkelhjegav llldletlninj.ll'u,i.. O~ I.nk., Flag, Hg dd nol... kf! ar Stalshalldlingen, der tog.sin Fl.lg va,i"flf! fra alle offentlige Begynddse Kl. 13 Ima Aker~hllS. :'hilj('.~tnr/:v~' /Jt'f((,I1/..:ni(;~ :,'/)~I l'iijkllll (lui.~ii(1!',~ (j1'('rttl!id.~r Il! /'()i;cli' 'MIIlI'.1IiJlislt'r/uæside."1 /lfirfllfu/'w!t'onlly{j: Fru Ju.\/iliflrws i l/ii/csft'rf'l Ih p.i.ijl!-!('r. Sch' B., cw:, SP(lrv(l~-1 I ~ndernc, drt fy!dtc.~ til T~(>I'lg- Ill' I)ar i Dagen:. Anll'd.lJing Ild sel af (hlos BOI'J.lI.'I'I~' Plll':l.dCI'CdC.. JalllUlr 11M2. ",~. fiof~kl' F];lg. [ (j;hlernc \':'lr der IEJ'l'safdf!linger ~f d~1 t,)'ske og j'';/dreal :.\fuhl;' Tla lig~i'1. De mallgc Tusindcr. norske Politi. og.hirden danne- 'RO,... \11 \':11' komme'1 Hlrr:.i)'~nde fr<l dl' en vll'rdig Ramme (Jm StnL~ ' \oll.!l' og Ih't'fl'!lf'hn('l't' i I akten..',.~mllk OJl!e,'~lsc,.~"r ()'\ ervtc~e-., Efter Afslulningen flf Stnts- J{'s af Tilusindcr.tf ~fcnnesker.. handlingen lød '~I(1er Ki~kC'klok-, St ltere " paa Aricnen :i~lhlldtes. i 1,t'mc, Og "fod ~Iflrkels Frem- Il) en t!1i B~cld.e.stol'e :\fn.jer af brud f{ik et sl,ort Fakkeltog d:lil- ~;jsjrmal S:mlliug pan Naill't af :\'a!>junal Samlings llird.og tiol~altt'atl'ct..ved. d!sse~.m~ldcr l'usinder af "[cdll'mm('r lalle bl.. a: ')filli~ll'ene Uslos. Gader -;' en Lliud~ og Fug!cS\~'lIg." ".. "d,:".' I' Il" I Il',. I, I.:.' 1'" I hol,"tt... lulii'l" 1,.""t :"""... I>\.IuLMlu... '.Jw... I Riddersalen I et Slcllluiu~sLiJlede fra Skan Trappe til noi'}l,!~a':\'i:den, hvor,ji.a,'i"k '~elewamburean~ Oslol\orrc....!x)/UI('Ul hedder del: ny!:.\f(ls'lill~e( a( IIirden.var op ' :.iillct til Plll'adc,.GcnnCtm en _ Fille leite Sncfug, dalcde norsk Vin!lt'lll;alll>c kom m:\11,tille ncd over den norske.kofl ;dwrg, og i Timerne før St:\ts' Ilden stn~mmede Na~joll:1l Sam :jllg'~.\h.ii('mrner til Grnu{'nl,;ademe ljlal'dlf,~rl'(le den': ene ind i den slore Hidil['l sal. som IInr rllmlu~t' 'fmn meget af Nori~('s Storla:d. <. Fra de Iwje Lofts 'j,ja'1ker \'ajl'c!(' 'gnmlc n,~ginwllts~ latter. Ellde";('ggen "301' smykket t [j/'darddin~ efter den linden. og med el dybll'odt Flojbtæppt, de- I'["e Akershus mvldrcde IIf Liv. 1,OIWC'1 med.nii~jontll Samlingt! ';or"ke Politisoldu"ter i rnlelt Ff li \f;r.rkc og dell ty!\ke Orn_ Foran 'uhtyr nh'rl Slaalhjc!me OR BH \':1.1' plan'/'r! en Talt'rslpl. nen ler, flanknt,cte Vt'jen til Slollt'l. Vejeo gik op ad deo trulige "ulde J)('l.urnlion "ar (Junkert'l ~ Iy:;ke og 1l01'~ Fjas- langli n officielle Meddelelse VIDKUN QUISLINGs... else at Posten som. es Statsminister... n... O~LO. i Gaar OffiC'i,,/t "",del,'le';:. El'tt'r AUItI(I/lnin:.:: af Ilc' 1101'... "-\' :\Iilli.. trt har Violk"" V"i,lill~ o,'c'rtol~d Po~tc'lI :'I(ln~ ~tll'gt'~ Stahllailli.. I,'r. Ril!~koJllllli... a'r TI'dHJ ",'U hitr'l-!ih't :-ill Bil~i I!pl... c' IWl'liJ 0i! '1l'1'l'l'lt' I rd,1/'11 hidlidigl' Bf'.~'~' rill;'::" DI lili....,ioll.. ht ga rillt!, :-;1;~I...,lIiJli... lt 1' \ ill "-lill (""i.. lill~ \ il.!.!ii:l i Gang ljh'd D;I!IIWI... t"1i.if ('Il iollal IIOI... k HI ~I'. rillg. I dciiih~ A"II t!llilll! ralldl litt SlIIld,,:.:; pilil Oslos l 'a stnillg Ak~ I'.. IIII"', dl~r er b., ;!;.!,'I I 11,'1 I:L AarhuIHln'ile ~HII t'i \J illtll'~iii,, r:", for 1101''''1...,Ili!:'lorie, en lwjtj,lt'li~ Sluh.ilkt ~1t,I. i l" j.. Ftld"l. Hi~!o>konUJIi~Nt'rTt'rllll\('n o~ :--;lat:'lllilli"kr(\)ui.. lil;~ holtit vcjh dplhje Tall'r Oln ~OI':::I'''' Slillilllt i,1"1 nyt Europa o:.! dcb polili..:", Frellltid". 1"'... 1 B

4 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 ~tfronten 1..".,;;,,,,",0:,;:',- ~.Ir~~~~<-,~,-..,~... "... ;;1. A..,.~ h,,' ;.~.I_ 'Ol' OIl.DI I... '.... Den f... te h._... lagor.sigle pti..1,ulle: HJ",lp ' '1ll\.millll~l"nnidieil':: : Boof..:... der'ts:ab, h';;' li!o...mlemi;er;.yg: ø...!immi... ~.; 1 'c."tra!er,'.. nø skal.. rge for Rerigaring;' ~.d~ II\1Ii8g eg.bem.de&,pas!ling. ;:_ I.~~~~~:~~~f~~:~~æ~~~; bl=~~~:~~~=~;:~~!: skal ikke' p... Palieøleit: : 1J.,ryd.. "to"'nh,.",.n. k", ftjælp. hvor der forclil\ger-l8ege '''læriog. eu~r Haar-' der:-;'svara' '~n ler IJO Xr. a,rlig' I SI~""kåi. -og de~~y-:res:,ft~erlie~.: K~~.. ' _ penge eller.' Kost; '..nied. den~ er 'el ~ Led. I B.. k.. ftigel,.,.foran~.~~unin~er~, og. n, 'l'i!""... ~esew. _ ia Ij~",sk~~~ PJ.k~r perol'nlil;!i.onl4kt oe ",\v(øii!l'iij pr ~~ IlnJ'led~ rli~.~ ~'PIII'.~"" t ~m ljit;m.iliii"' Ilc hverr)(edlell'5\'il~a~r. 1>,' _. 1l~"!I,!'!}'\I.-!k, 1. j9,.af4~!!jic...lict-' -,.,. Ja, det kr~':~r:mi>e*;:d~ Eper,i,' III!'D. ".$ n <1-. 'o,... ' N~ti9D~I-Socl.1i5~~r:- lord"., ~ ',,...,rerprinclppel, ~!ti~det bc<ibte." be,l.", I Si'id~D. ~ta~ir d!'d i!w',c.; f!n~rpforan,1 Modsæ1nin!f ti!..!ir"; m~t; derllol. I)ek~Ddt ''!!lr 8" c aii\illil ' Vel:' ider d~ fll1! Let!erf.~r. ld~ge!i,. Tilværql... l!4ep' \rb\old" I!!"D _ ed... H}.~. yden " h,y, nolletapbvør. Vi ~.ti~p'al.soci.li$r kræ'~r Ans,-,"';I. o... l:n.erji~1i8 1Iæq4. kaldt f!'4 Broea.:' Ja, vi.kan fr~ det' praktiske sive tn&dga _E~mple-rlO' Ml ",flir.' ElI Telefo.arbejder. -> Ha~ _i... været 'I'Uakuer::ti1 det ~L!",""cDer te_.r;u

5 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, ::... :",," l u_... -"-... "-, " , , _. -::r..., , Of'.. ". I'., Nr lt~nmarks ~t HED OG RET l. Aarpng NordiskAppelangavLinien fop,.. Frernlidens~ Slor-'Norden Over 2000 Mennesker. tll"d!~.~. srnukke Nordilk Appøl, lom D..N. S..Il. P. I.ftorbb.,.haultJ haude arra" '" eertpølvnl I < om,'at de høfåbevegeleel' mu. V.-ml i Stand at samle Norden i et Folkene.ø, de~, nordilke Folkl Forbund at Hjemmet Dritt og Blodetll.amholdflnde Kratt. Ikke med tomme Ord. HVlld der _ndj:"edes gt:nnem Blod, maa o&,aaa helea i'ennem Blodet. lwøt. Med lorenede V.. ben, forenede ka.mpmaal vil det blive et enigt Olr mlugtigt Norden. Ogaaa den evelake PllrtIferen. Tale hilltt. med kraftig!; Bifald. nen danske AtdelJng indledte. lige. " ledes al Orkestret med Lange-MUlle1'8 ' lrriak skunne og nation ale Mwlk til '.. Der var engan"'. Bedre Valg kunde man Ikke have truffet fra Ledel.. n. Side, og selvom det t,!der lidt uden~ tor. Ranunerne licel~e., at.live

6 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 [fron ten fl',,', 1.',11.,_"... :.,1, J'''' ol '",'.. If f I,p', li! IIIJr,drll.'-'IIlIl II'!J" 11111/1-,"'1:.,... <11' 11\1'" 'H)t:'nf ~'t'd ~h"r:1l. Jf'j... nj, llk.ro'll -.. r,liu'mll/ij~i'jiih<f'" rtn:.,1... ;~i "'+11_-, H";:~'''.~Il.i~ \Lid. I/II'I! )K~_.. ~~':.' )<." -t' -,.',',: _I ~1I1"~~.. J.), r \ fk~ ~ijf! 1/ I 1_lp._ in:q,qp.r-,-k" '-;!_l:! I: bt"~t.~ ~:~ :: ;0f~~"~:;;:IL:~i,;~,:;j:.,(,~, ;; ;:IJ~~~:" rr.. ~': d, "-d".it\',!>hi"h..!\~'rt'. l,,,,11!_! il.., l, "- fi> "1I!jj,d '!lp/o.d It I Iq :,i.,;.! K\i""lI.,I,r '!!~ f',i, ;;:-'" ilr.., ti '1 "fl', P'I I!,nll'nnlt',d i t\o,! klt'".. I".,: 1f".~ li'-'~if{l\t'r Tj"r!"';:.n. i h~ uh:iyil., IIkll Ii\i!' 'J:nd\t'n.~I~al all. Tir.'!II!! hl. 11!.! ')1 d,.,. j,/lv;" "",!',."", fl,... ~'"a,bllll{ H.II K'['~IJ/j"' 1 ''-''<rue". 'I",.J". ~ I.. 1;;,111';;,';;", c~ KdwuhavlI.'~'Jg i "liilrr.\t_. Il.f!.\f~.: Il \ n,,,i,!. Io',,,,. Il'." ~i,i,,,'h' fh:"r; T:Cfll~It~:.\r.ht'i,lt.:, ril"r (lg- <l,il! '\1 "II.:1(! ' ~;"J'. lw -el 't('d :~,,~ Hf''ik[P.ni!.:l'h{'''''IJI'~n. Jljt>r!fltft'd.\trf.: n,,,,,llie- Kl. :JO. ".dllj!il~""/li, ~il:llldl'- ::~HI\' jllll }\\;", Tftllrlr-r; (;",.,J T""'pT~-, L',g'-'i TurIIl d.-i:-.dt,r' h"i1\,..,,~-, _<i(",k h,i Ill I/ III1 ;J!., dh~ I~ I. :...,. - - \'t'lf.,i~i!!.'~l\lj" il, I. Kf" l\"~'jii;!'f\l :.'1' \1'''I~jd'';''j\' ':U;..:;"kIlIlIIJn r. r~h':1 1Ifl".(JU.rld:'rup U,,,:. (~"~12hl'rt!,I""'!Hl, In ' ~;JII.:'! \\''1',1.:1'1', ilj.:. Til,kaT"":-~f!" T(.r:--d'jll "I :?ti :"~ ~. '().~~,l;i. ddr'., -.\ri'i,id\ IIJflllt,~ la. 1111' fi, d"1! ~;:'T,;1- /'1'11' -,-i 1 111:1' ~!).!L 'pi"...:- Cj-nll':lil j" 1." up. ;}!'l:l!in'j;';~'r ril'. 'I": n' n'\ Foir'1.I.j('['.,. 'lllt'rf /)ilfl',ii ~l~l"a'. d.. UnrlJlllld H;..:. -f:l'l.:l,l'flnirlg..,ir;'dl1'llrj. '.. LI d' "RWdt... J,lIl1dln: lin,..,.. :-"P.lilil 1\1 l:!. Kl.' ltf Q -.., /'ill. Jr \"t'jlr: "'{"Fnl, nn~fi'1g Kl JO... ~.A. Jr. ". :;;:':::~'~:'I':'~,1:;';~'IT'.t~~~I~:. ~ \<!h.t,. og h:m f;jlfe d('q,,;!~< in!t~j'~~ fa'ng"~ 'lld., nlll:.ut: 'OI'iar~,'F,);',"'. "d... "rll'rha,lili!i:i1 hm ',i'h'-j~j,;':'~(: '~_: -,I~,arl,;, I!~;''')m tj;-i/l ~il~'~"/i 1I.lt-i ~; Ht,.ft :.:urf'l... ~ for: Ih'l.fI','JJI~!"m~ ~":,./.~ Enrh ;.II r.~ I''''''~ i"i~- P.il~I,;:e" :,_?~.~...;'.. dall illt.'rfl;l!jun:ii ~al;it'l~t;li~-::'". ~at MI. ""rd og'_ ";j"lltf!~i~:.' ~ilofl!lh/m h<ill tork'an;(j~;

7 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Hjemmefron.ten,paa 0'stfronten

8 t';c ved Ix-,n ~b ~ som Stu-,l flar Lov.i1~cnr [ vel og, ~am,:,rc med fotoge. Georg I : r12!te f:nd~r /i:hø,er Anti- ~':::~::I. r'~m "~Id nr r ' JO il".!.ei (kl mlkrosko- Ju I h I": r g bl~ I ~h";j III nn~ l QI'r ikke var det undertrykte og kuede russiske Statsbanerne..a Generaldlrcktora' mcd~ paa Initiativ OD besværiiq!]"t AnJ'tTf:"~ amerikanske Tropper var sket uden land om Beskyttelse. gelscrnc for ct opnaa Iilfrcds3tWcnde Folk, men mon det ikke er en far deler, at fr. l, Ida. Inddrages Stræk~ Resultater, Gt auing fortsat skal J)4Iun dere. Viden, er det!e sikkert ikke N HEL NY FORM for Krigsførelse er opstaaet under denne Il, Ting, hvis England overfor. de. nlngen V~Øle":'Hu.um under Tnlksta- aennnn En Række Embedsmandrift.lta",",< Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 "0 ",",_.. rigtigt. Man kan vel daarug tænke,er. sig,.t diss; to a!lierede' Landes E Indfødte i' ø~ten paa denne:maade: tionen'.københa /.r.s',bybanec. og BUlet- Krig: 'og det er Stalin og hans Generaler, der har indført den Det er viser' sin. Magtesløshed.. Hvis d~t 'Og K.o,~prise~~~.~~etlem K,brhavns Bybane, og Herløv,med' henholds"!s Skov.. Den store Uretlærdighed Krigsrorelse er saa sp:!ttet, at de. rigtig gaar op for.de disse østens VI tra Sammenslutningens Side ikke har nogen Anelse om, hvad Ødel!"ggelseskrigen! Denne fejge Ø-Folkesta.;"mer, hvor hensyn~lø~ ttinde ' nedsættes!"no,et.'-,endvidere [ore.... vor Del at Arb<:jdct tor al (u det. de gefuidig roretager sig. og hensynsløst brutale Maade at. England" er overfor Imperiet og tl,el der. 'nollle'-.torikeul,.'- 'lndre Ændrlnger I Bl1let~':og'Kortprl~erne mell~~ {oreningernes Sknttcfrihed brøgt Ul Op fuldkommen urimelige Forhold med Hensyn til' Andclssclskt'!bcrnes og BrUg! Nu,iger ba.de Amerika og England _ ja, men Nord-Irland er tage et Nederlag paa. Naar man kun kæmperfor en lille.. KUk. 'i ikke Irland, og først og. fremmest ser, at en Landsdel med saa og saa London - mon det saa ikke kan viue Statloner. P ' Frederlks,undsbanen hor. Handelen gcnnemlcvr - netop en Periode, hvor' det. har maattet betale mange Byer og Landsbyer ikke blive. en endnu fa'rlige~e Sag. for tor 1\.Undl88' Tarltdl~p.rtteter. < ~olossalc Skatter. fordi vi har' udjolgt har det intet med Fristaten Eire at Eng~.rid, kan holdes l1'iod den fremtrængende Fjende, saa gar man ikke det, Gaar~der' først Skred i end Japans Krigsmagt? vore Med r Gyldighed tre lamme Varelagre til rorholdsvis:gode P,ri-' D.. bf... gor. I ser, men i de daarllge Tider, 30r- nu Imperiets,rænles' Eklpedltionen at God, tra og Nej, det er rigtigt, at Nordder før var god KrigsføreIse, man Troskab mod T, age-øen, saa er til,husum U'" kun<'i\'.~m~atte Rejae,ods Irland euer Ulster er den Del al Irland som England stadig holder trak Troppern. Wbage fra Egnen England. Dage talte, og sa~vil ø, Banepakku,' l -utvivlsomt folner, stijar Handelen' prak-' tisk talt uden Reserver Ul,t imødec.8 en forretningsløs Periode og det,indtra-: F.O IiØSTTlDE 1935 foregik "fædrelandef"a Kroni. der nohct i den Stad S a- V geise, nostet national-soci- VIDKUN "QUISLIN'G' Aar at ~~;;:kio~~~n na~f~n;i-~~~i~.. '...,.,....,....;.... "......" alistisk Centrum udznfor Bovrup ;:~i:;:~:::~':::~;e:::~~,~~ so m GcesthJs J).. N. S. f.t; P. som Sysselleder Einer Jørgensen var d2n stadi~ drivende Kraft i. T S'a~else o~ Omegn havde han en god H!ælp i Lærer C. C. Stender. Første Gan~ var det ikke: at fører Fri t. C I a u sen, men Sla~else i Forb:ndc'se med Dan- samtidi.~ var modt som Gæst Stifmar!{s nationa'.-socialistiske Arbei- teren af og Føreren for den i Norge d,.-p"ti samlede en landsomlat- med D.N.S A.P.. sideløbende nahotende Interesse om sig; d'2t var og- nal-sodalistiske Bevrege-lse»Nasjosaa sket' Aaret før, i Sommeren nal Samling«, V i dk u n Q u i o~ i Form al et Landssl'ævne I ing, tidligere Major i den noroke for danske Nat'on.I-Soolalister (o~ Hær (bl. a. t.leru;t~ørende i Geneskal vi si~e I i g e sti Il e d e. f. ralstaben), afd. Fridtjof Nansens Eks. man.~e idealistiske J A.R.- nærmeste Medarbejder i det st.ore Folk). En1nu Maaneder Hjæloearbejde med at redde Ukraiefter gik der Rv af 1934-Stævnets nes Befolkning fra Hun~ersdøden, ypp~r'i~e Forløb. og nu ~ku'de det og Forsvarsminister i det norske samme Sted anøses al et H. s t- Bondeparti.. st æ v nei s'or Stil. Einer J.r~en- Allerede som Minister for Forsen var paa Færde tidli., o~ sildig svarsdepartementet gjorde Vidkun for at faa alt til at klappe. Det QuisHn~ sig kond! som en uforsonvar und~r D2monstrationsmarchen Hg Modstander af Marxismen og I ved hin Lel1i~hpd gennem SlaO'else dcms Ba~mænd: den interna ionale, lt D.N.S A,P. li~ur1ig demon'stre~ jød'ske Kommun!sme og dens Larede. at det i k k e er det danske kai Bolchevismen i Rusland. Af Fo.k som saadant Høstens Ri~dom mangeaarigt Selvsyn kendte Quiskommer til Gode derimod den ling jo det russiske Folks Rædsler umæltehge Høifinan. og dens i det røde, b'oddampende Hdvede. egenth~e Ledor: Jød~n i internatio- Straks som liiinlbter rejstevidkun nal o~ a,ocial Aand, Skikkelse og Quisling en uforsonlig Kampfron! VIesen. I imod Kommunismen og dens Muld- Som, Taler og Midtnunk! I Stæv- varpearbejde indenfor det norske net var selvfølgelig til Stede Parti- Folk, Ipeeielt paaviste han, hvor- ru c. C. STEEN RASMpSSEN ":,I!i'!(" Vidl<un Qui.IiDg paa T.I.rolol~1l I Koldingbu. 'Slols~n1 -~og Nygaardsvo~d (marxistisk Arbej Her fortæller Redakt"r Steen -Rasmussen om de Bes"s gennem Aarenes Løb, som Norge. Ministerpræsident og F"rer for de'1'arti), det. helt store Kup, mente Nasjonal Samling, Vidkun Quisling, har aftagt hos D. N. S. A. p, de da selv, i Forbindelse med at Det første Besøg randt Sted under et stort Høststævne i Slagelse, September pa. et ganske Jigegyldigt Spørgs ødelægge Qusling: hele Bondepartiots Regering faldt parlamentarisk Den derværende Systempresses Repræsentanter enklærede, maal i Forbindel.e med Statsbudgettet. Quisling har sagt:.da de at det ikke hav de Inreresse at hil se paa Norges tidligere Forsvarsminister og Fridjof Nansens ma ngeaarige h"jest betroede Medarbejderl fik mig fjernet, lovede ieg at komme Igen«. Løftet er ho~dt, er I Daa Ministerpræsident Quislings Deltagelse id. N. S. A. P,s Landsstævne i Kolding, Juni 1939, trækkes op, og del lastslaas, at der der. samme Erfaring med' System VirkeJighod: Vidkun Quisling gjorde nejagtlg mellem Frits Clausen og Vidkun Quisling bestaar' et nært Ven- Partierne i Norge. som Frits Clausen havde' gjort med <l.em I Dan-' skabl ledes Norges 'Arbejderpartl' var l bort. Der var kun en Udvej, at mark: de dannede' I trelle'; Angst langet ind. Stort. Post yr hos Mod- SystempartIerne,,ligesom nu her i for det nye en F o l k e fro n t. standerne, 'hvis Spil 'truede med at Landet,' dannede Samlin.~sfront Saa lagde Qutsling ud med.nablive' slaaet. over Ende, Quisling I imod' det nye. Her, og kun her, er sjonal Samling«, og forsø~te en blev lagt for Had,. og.. mere end en nemlig. Sy.". temets inde.rote Bevæg- Massestorm ved Valgene i Efteraa Gangudsat for marxistiske Over- grund' til. at.sam~e sig«, forøvrigt ret 1933 til Stortinget. Modstanderfald. En af Gangene t'ministerieten fysisk' Umulighed indenfor et ne var dog for stærke, men den med' det Resultat,' at. han fik en parti- ogklasseopdelt' Samfund. noroh' Fø... r og han. Kammerater sv'ær; Hjernerystelse. Intet var der.at sige c.;;uisjir:gs lod sig ikke ølaa ud.. Kampen gik Fordi Quisling' i Norge' havde Administration og f.~lige Forud- videre..: Fremsyn og Mod til at ville I ryde sætninger paa' som.forsvarsmini-i Sligt la. Landet, da' Vidkun det fordærvejige mar.,tisk-demo-.ter, og.saa gjorde d'herrer Ham- Quisling i,r før:te Gang var D.N. krati.ke SpUsRegler,. maatle han 'bro (Højre), Mowinckel (Venstre), S.A.P.'a Gæs'" t Ser:e'1l::er 193G, Et HBsunaler '10 giimrende Forla.:,.fik H. øststævnet;'.:~.'.o.; og vi danske National-Soe:alister.: l ; forstod, at her var en.nordmand'/, med den st.ore'linie, det store Syn;:"" som ikke.lod sig kue eller slaaud;... men som vidst. at hans. for' Norge"o. paabegyndte Arbejde ljidebar.sef' ~ ren i si,,'. ;":::' ';",;"",,',.:.,,:," Følg~nde'liJle,.Træ.k'p&a System~:," 'pressells Forst.aels, og' hu~tige,op~':::. fattelsesevne Ikal. fremdrages:.'r..e:: ~.;;". rer Stender' henvend.e~, sig,( -pu<~, Stævnets Vegne.til.presSen, ;'S!a-:.. gelse og forespurgte. om' det,ikke;: vilde interessen:.. Redakiionerne. 'at' hilse poa Vidkun 'Quisling..... Med RedaktørValdemar 'Peter~' sen (populært kaldet Siagelses Mi?', Eden!).Sorø Amtstid~de«I:Spid~~~: sen, kom der en haanllg-overlecen'" '. Afvisnilll. Det var. udea' {nt,.-e ' at træffe QUlJing. ' ';'i,..,\.".. '.. ' Hvor typisk en Holclnb.afor S, stemets Journalister/ogna kalde!~' Folkets aandejige:;vejl~derer def.,',., daalige. Husker.mon Red&ktaryAl:;: demar' Petersen:,Episoden?:.. O",.' \;". EtSidespring: Nogle, Uger ';fte.:~ ::, ; stod Frill Clausen' i samme, Sltua~"~!;{!ion. D,N.S.A p, stilledeop over hefi~., ',',.,. le Landet til Folketin~al!liet' den" " 22. Oktober: 1935:'MeJlem' :U5..";';'::..:: ' Stemmerfik.vort;Partl:'-~(' Intet Mandat lidet nyvalrtefolke-i.*~., ting,.'ordi StentmemerHenholdtl(.~;.. Valglovens B.. temmelseo,ar~.fol'&:/ " spredte«. Frits Clausen lod 'slp:hel~f";' ler Ikke gaa paa:ktimpen"gik yl~,\'.'. dr.e,. efter P.rtiførerenø" (:,.te... ;,: : P...tw.t.. SWo I';, "c'" ' ~.,~..;.'. ~

9 Potobestilling Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 NAVN OG ADRESSE MED BLOKBOGSTAVER. Abonnement knrt.j r... u... M... Kr... ~..., Telefon lIl. Ilt.ø., litai Norge sin S,el Norge genvandt 'j, Gaar' sin Nasjonal Samlings maalbcvidste Arhejde,under Iings Ledelse for et frit og nationai.socialistisk N~,rl!'e::i',4e:t,i:lve,:EIIll'()1 Den højtidelige Statsakt paa det gamle Jiliitolisl~~ '~""",'"... - ningen, marker"de Begivenhcden Und~r"S, b,'ts~umdliliglmbi kundgjort, at Nasjonal Samlings Fører, Vidkun 'VlllSl'!ntr."::V til ;,traks danne den nye norske Na,tionailrel~eJiDl~; Begivenhede~ Oslo -men det D~n ~tore Dag i Norges Historie - og al hvilken Norges ltid skal komme - præge- Jkke blot Oslo, hvor Stnts~ akten fnndt Sted, men det gan 'Ske Norge. Fra tidlig Morgen 100 der j den norske Radio na lionale Toner. Om Formiddagen lire lnd~n en TraMmission al Gud:dj~ne!ll~n l Nidllros Dom.. kirken genled malmfulde Klan ge fra mange at Norge.'! mmt. nol~(.miijiis~j.~=::~~~;. :1~~J;~f~~!~~~~~~~~~rlli[~~~:7 hil". Rlgsk... mwæren og Vidkun Quisling. da de præcis Kl. 13 traadle lnd i Salen. Der hilsles med den n~ diske Hilsen,. og kort elter 1M TOllerne al Richard StrauMe < SIdol!). OSLO, i Car Officielt meddeles: "Efter Anmodning ai de nol'ske Ministre har Vidkun Quisling overtaget Posten øom Norges Statsminister. Rigskommis6ær Terboveu har givet sin Billi. gelse hertil og accept.,. ret den hidtidige Reg.,. rings Dcmissionsbegæring. Statsminister Vid,,; IIItld Dannelsen ar en national norsk Reg.,. kun Quisling rug i. I' denne Apledning Candt der Søndag paa FæstDing Akershus, der er hygget i det 13. øom et Mindesmærke for norsk. HistOrie, en højtidejis Statsakt Sted, i hvis Forløb,RigskommissærTerbovenosStatsminisIerQujBlir.g holdt vejlede~de Taler om Norges Stilling i det nye Europa og dets politiske Fremtid". STB

10 i.~(> veå Dan.. I bint! som' Stu IS3t - har Lov ~ikc'nt' vel og!k~am!:'re med rot('ge. Georg : : r.::-lte r:nd~r ll..,ørcr A n t' l- l'" i Argus. t,~,~~r~= r~m K~~lrl \'Sf r " JO,kkr Lrj. dd mjkro~ko ju 1 h f! r g hin'! t"h":) Il! nnget d"r ikk~ var amerikanske Tropper var sket uden land om Beskyttelse. deres Viden, er dette sikkert ikke Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014N HEL NY FORM for Krigsfarelse er opstaaet under denne" rlgtigt. Man kan vel dasrligtænke.tg,.. t disse to allierede Landes E Krig, og det er Stalin og hans Generaler; der har indlørt den. riet er Krigsr.relse er sas sp:ittet, at de Ikke har nogen Anelse om, hvsd Øde!;eggelseskrigen! Denne fejge de gej\!ldig loretager sig. og hensynsløst brutale Maade at Nu,iger baade Amerika og England _ ja, men Nord-Irland er tage et Nederlag paa, Naar' man' ser, at en Landsdel med saaog sa. ikko Irland, og lørst og, fremmest mange Byer og Landsbyer' ikke har det intet med Friststen Eire at kan holdes mod den fremtrængen-" gørl!. de Fjende, ua gør man ikke det, Nei, det er rigtigt, at Nordder lør var god KrigsføreIse, man Irland eller Ulster er den Del af trak Tropperne tilbage fra Egnen Irland som England stadig holder V det undertrykte og kuede russiske Folk,.men mon det ikke er en far.. lil Ting, hvis.. England overfor de: StatsbanerneI GeneraldIrekføra < med ~eler,. at.;!~. 1. Ida. Inddrages Stræknlngen-':Van1øse~HulUm' ud.cler T!l.rlkstatlone~\K~be~h;?'r.s. Bybane«, og Billet j" '" Indfødte 'i' øst~npaa denne:maade viser' sin' Magteslashed. H vi~ ':det,og,.~~rtprise~~;:~elle~ K,brhavns By.. rlgtig.'gaar op:for de disse østens' bane og, Herløv:'.'med: henholds"!s Skov-"' lun, de.." n." ed,sætt~. '.. 'ø~folkestainmer; hvor,hen',;ynslø~',england,:er.overfor' I;"perietog kun kæmper f~r en lille Klike d London :":mon delaaa' Ikke' kan bllye'-e~:endnu :farlige~e Sag'f~r Eng:and, end. Japans Krigsmagt? asar,der.'førsf Skred'l Imperiets Troskab mod T" age-øen,.aa er.. Englands' Dage talte, og aaa vil ~":I:".;qil;(t:. U,",,'tr,." paa Initiativ og be~vætligg9r An.dre" pelsern/? for (It ojlnaa tilfredsstillende Resultater. at alttng forunt skal pu.~rc genfl.nrj. en. Række EmbedsmandriftfiGtl"', ser. Den store Uretlærdighed. '< ~~o.'~t.; E.". d. vmere tore- vor VI Del fra Sammcnslutt:lince~s' at Arbeidet. for at 'Side Su:. tør, det tale.' der.' noal.: 'forskelu,. _ndre Æn- tuldkommen urimelige' Forhold - med 'd~i~ler f Bill~t.:}"~g Ko~tpriSeme mell~~ Hensyn til Andclssclsk~bernes 'og Brup- ",>' toreningcrnes Skattcfrlhed bragt Ul Op-,vlue, Sta~l,oner.,p,'~ Fr~erlkslundab8neD. hor. Handelen: gennemlcv r "- nelop en tor':.t'~.udd,.i-'~tarlfdiip.i1tetet.~ ~ ~criode. hvor 'det. har ~a8ttet betale.,. '...,:,.:olossale Skattert. fordi Vl har ud501gt- Med, ~71~ilhed fri ~.mrne DI, be- I vore Varelagre til forholdsvis gode Pri.. " græn.el Eklpeditlonen at God. fra og ser, men i de daarllne Tider. Bor nu til Husum UI"kun' at" omfatte Rejse,ods _I' utvivlsomt rol~c!r. stuar. Handelen prak-. _,.. Usk talt tiden Reserver til at Imødepa og Banep8kk,et. c ' en forretningsløs Periode og d~t!ndt,:r... :.~=============~.' glimrende Forla;" fik' HøstStævnet,'t: og vi danske: National~Soc;a1ister '.. lorstod, at her var.en 'Nordmand med den s~ore 'Linie/ det store Syn;: som ikke lod sig kue"eller ud,'.' men som. vidste,.t hanslor:norge'f;'".. FØ/dre/ande'''. "roni.);:(~ i",; F:D IiØSTTIDE 1935 foregik der noget i den Stad S'agelse, no~et natlonal-socialistisk. Byen var i hine paabegyndte Arbejde.bidebar : Sej-;:',,' Aar at re~ne for et national-sodaj:stjsk Centrum udenfor Bovrup VIDKUNC2UTSLING ren 1'.ig.. "",: ',- : T~, i SøndajyEand, takket være den utrætte1i~e Agitation over hele som Gæst,h~s D. N. s.il.i p Følgende li11e'træk'paa System-.~ pressens Fontaaels. og.hurtige'ap.:.. ~i', fatlelseaevne '~kal:fremdrage5: LIi>';' :"",. Sjælland og p"a Lolland-Falster, '~'(r rer,' Stender'.:.henvendtOt ":sig.:, 1>":'1:)';., som Sysselleder Einer Jørgensen var d:?n stadi~ drivende Kraft i. Mc., C,'STE'EN.RASMussn{ k.."..,, Vidkun Quisling paa Talerstol : Stævneto Vegne "til Pressen!'-5:.; ',~i.:._.,. I Koldinghn.'Slotogaanl. gelse og forespur~te. onidet<ikken~:.; I S'a~clse og Omegn havde han en god H~ælp i Lærer C. C.Stender. '.Her fortæller Redaktør Steen Rasmuuen om' de Besøg gen vilde inleresse,,'.. Redaktionerne.f (. hilse paa Vidkun:'Quisliog:.,r ; ;0' Første Gang var det ikke; at fører Fri t s C I a u o en, men nem Aarenes' Løb, som Norge. Ministerpræsident og Fører!or og Nygaardsvo:d (marxistisk Arbej Sla~else i Forblnde'se med Dan- samtidi~ var mødt som Gæst Stifmarks nationa~-socialistiske Arbei- teren af og Føreren for den i Norge Of' B r ds' de da selv, I Forb!ndelse med at Nasjonal Samling, 'Vidkun Quisling,. har'anagt hos O, N. S. A. p, de:-parti), det helt store Kup, mente Med Red2k~~ ValdemarPete;::t: d"-p,,ti samlede en landsomlai- med D.N.S A.P. s;de~øbende na!iotende Interesse om sig; det var og- nal-socialistiske Bevæg&lse ::tnasjo... se, Seplember 1935,.'.'... tiets Regering faldt parlamentarisk et ørsle. esøg an t led un der el stort Høststævne i Slagel- ødelæ~ge QusJing: hele Bondepar- saa sket' Aaret før, i Sommeren nal Samling«, V id kun Q u i 50 Den derværende Systempresses Repræsentanler enklærede, paa et ganske ligegyldi~t Spørgsat det ikke havde Infereue at hilse paa Norges tidligere Forsvars- maal I Forbindelse med Statsbud og I Form af et Landss\>ævne lin g, tid;lgere Maior i den norske ror dan,ko Nat'onal-Sodalister (o~ Hær (bl. a. tjenst~ørende i Geneskal vi sl~e 1 i g e 5 t i 11 e d e. f. ralstaben), afd. Fridtjof Nansens arbeider!.., fik mig fjernet, lovede jeg at komminister og Fridjo! Nansens mangeaarige højest betroede Med- gettet. Quisling har sagt: _Da de Eks. man,qe idealistiske J AK- nærmeste Medarbejder i det store Ministerpræsident Quislings Deltagelse id. N. S. A, P.s Lands- ~~~~~~~e~ftet er ho:dt, er I Dag Folk). Eninu Maaneder Hjæloearbejde med at redde Uk raielter ~ik d" Rv af 1934-Stævnets nes Befolkning fra Hun~ersdøden, stævne i Kolding, Juni 1939, trækkesop, og det!astslaas, at der Vidkun QuisUng gjorde nøjagtig ypp~r'i~e For1øb. og nu Eku'de det og Forsvarsminister i det norske mellem Frits Clausen og Vidkun Quisling bestaar' et nært Ven- der, samme Erfaring med Systemskab!," Partierne i Norge. som Fril! Clau: samme Sted al10ses af et H t- Bondeparti. '." sen havde gjort med dem I Danledes'Norges_Arbejde,.partl 'yar I bort. Der' yarkun <ln Udvel, at mark: de dannede I fælle,; Angst tævne I s'or Stil. E;nerJør~en.Allerede som Minister for Forsen var p.a Færde tid'i., o~ sildig svarsdepartementet gjorde Vidkun lor at laa alt til at klappe. net Quis1in~ sig kendt som en uforsonvar under D2monstrat!onsmarchen Hg Modstander,- af Marxismen og 'standerne,hvls Spil truede med 'at Landet,:'. dannede Samlingsfront.Saa lagde Quisling ud med ona-o fanget ind. Stort" Post yr hos Mod- syste.mpartiern", Ilgesom nu her i for det nye en F o I k e fro n t. I ved hin Lf'lli~hpd gennem Sla~else, dens Ba~mænd: den intema~ionale, buve' slaaet over Ende, Quisling \'IMOd det nye. Her, og kun her, er sjonal Samling., Ol fo~te en lt, D.N.S A.P. f'~urllg demonstre- jød'ske Kommunisme og' dens Larede, at det i k k e er det danske kaj Bolchevlsmen i Rusland..Af Gang udsat for mat:xlstiskeover-.grund til.at, osam:e sige, forøvrigt ret 1933 til Stortinget. Modstander blev.lagt. for Had, og mere end, en. nemlig' Systemets inderste Bevæg- Massestonn ved Valgene i Efteraa Fo.k som s.aadant Høstens Ri~dom mangeaarigt Selvsyn kendte Quls. fald/en' af.gangene 'i Ministeriet en.fy:sisk Umulighed.indenfor et ne var dog for stærke, men den kommer hl Gode derimod den ling jo det russiske Folk. Rædsler med. det Resultat, at.han fik cen parti- og,"klasseopdelfsamfund. norsl'efører og hans Kammerater umætt.elige Høifinans og dens i det røde, b oddampende"hclvede. svær Hjernerystelse.,.' '.. Intet var, der at. sige,"uislir.gs lod.sig ikke slaa ud. Kampen g1k' egenth~e Led,,: Jøden I internatio- Strak. som?4inister reiste Vidkun. Fordi Quisling I Norge havde Administration og f.~lige Forud- videre.... I nal o~ asocial Aand, SkikkeJoe og Quisling en uforsonlig Kampfront Fremsyn og Mod til at ville I ryde sætnlnger paa. som Forsvarsminl-I Sligt laa Landet,' da Vidkun Ve,en. \Imod Kommunismen og dens Muld- det fordærveligemar.~tisk-demo- ster, og 'saa Ijorde d'herrer Ham- Quisling ill før:te Gang. var D.N. Som Taler og Midtounkt I Stæv- varpearbejde Indenfor det norske krati.ke Spu, Regler,. maatte han. bro (Højre),. Mowinckel (Venstre), S.A.P.'a Gæs., I Ser~"II;;er 1935, Et net var selvfølgelig til Stede Partl- Folk, spedelt paaviste han, hvor- aen (populært kaldel, Slaget.es Mr;'" Eden!)oSorø Alntstld~nded ;Spid-:' sen, kom der en haanlll-overlegen' Afvisnilll. Det var, uden' lo~" al lræffe Qu.ling. :.. i;<, '. ",::.". Hvor typisk en' HolcInIDI for Sy:';<'.~, stemets Journalister/ogSa8,kaldet'. Folkela aaodelige.vejledere"det:~j.;. dalligehusker mooredald"',v~;' '.. demar' Petersen"Episoden?',i,;:/ ',3:'".'. Et Sidespring:NOgleWger/efter,:(:',,' stod Frits Clausen l. "sajndle Situa-:;.~;~~ tion.. D.N.S.A p, stillede.'op'over he-,:'.:;::. le ' Landet til Follke1Iin.tsvlll«.,t': ileo 22. Oktober Stemmer Intet Mandat I.del

11 > : ::.:..:':: _.:.._~;,.::t.;,.'-'<'<"""<.h': Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Hjemmefronten for dari~g~"erly;illig~.fpaa 'Østfronten :.,'" ::;.,::,;2; _,,I, KRONIK AP. ' Jord ""der d""n'" TidsPlov, kommunale V.IR er D.N.S.A.P. Ilaaet llennem, har I.. et Repræ... a..1er I 3 Amtaraad og ikke.u taa~ ~ 1m! O.N.S.A.P:. ny ~ Dagblad FÆDF.ELANDET ligger l )l:oidlnl, I Mazanlljtade 10. Det beslutus, at Landast_nM detw Mr.kal.!holdes i den ~.mle... Bl lød Koldinihu. 80m tfortm. Ira Si 7). elan. Hovedkontoret I kaldt. Stabsleder H. C. Brvld. denp,ang Svsselleder i.tellin;.almind Syssel. :ndentor. hvis Grl;nse Kolding er heligg"nde. v.~ 'PH' Hovedkontoret for at tr",rre de sidste:afc' taler. og -sagde nu til mia: Det er medd(>lt. at National Sam!ings Fører. fhv. Forsvarsministp.r Vidkun Quisling er ankommpn til Ko!ding Ol bo<- paa Hotel.Royak Vil Ih.," '-'."., ~ "',<' '.",.' Vidkun Qai81ing og Frita Clau8e.'-';'de~"MØdet ~?d~'d~n_1'8,:,j~'~ -~'939:' Valsen' ~tyrer Kur:-i som.' han klippefast. tror paa" er den eneste rigtige, til' Gavn for det Folk og Land;, han er rundet of. ',.:: '''', I de kommende Par Timers'Samc vær fik ieg enfortrinlig > og kr-te",talk lar,fremstilling af den' Fare fra 0!'it. gamle Norge svævede i. me-n som Quisling og hans Kam~ merater i Nasjonal Samling i 'klippehaard Trods daglig rejste en. Mur imod. Maalet var et: al udfri Norge at Kqmmunismens og,plutokratiets Kløer og føre det tilbagetil den "nordisk-germanske Grend; hvo'r det ganske som Danmark; ' ja: som det hele Norden, hører, hjemme.:.historisk 'bestemt!, Rac,-' og blodsmæs~,.sigt.b~stemt! Repræsentanter som ", ' udtaltc de-' var hm Oa~ - o~ er -for. det nve :-';or : den. d.er faar cn stor Betydning o~ -.::ønasjonal S-dmli~Jl fører en I en ~od I'lads. inden!or det korr Ilaard Kamp' i :-';orge paa Gruml 1I11.:nue nordisk ~crm:tnske- Storru;n ':Ae~: stærkc' folkefront,styre, OJ.! LiVSfUIll. on~ vi da selv: vil.'"., som' I Virkeiiuheden er et ca Her,skal sler'ikke for~()uc~.fn. mo.ufle-ret. 'kommunistisk Stvre. mt.'rmere Omtale af Stævncts: For' 10m, oprctholdes med Stutt. al luh, men kun fa;"t~laas. 'at da ='nr, '.t hor~erli~t Flertal. ~t!s Forer o~ Danmarks Flirer he,",'. -,Vore '.Marxi!iter, ader er melolet kcndte "radikalt" indstilledc, har sijj. til ot:n nye Tid. ol! anla~t med sikker Vilje til at fore (krc<\ en falsk national og dcmokra tbk Maske. 'hvorved det er h'kkedcs Folk ind i den. ja, saa vildc Bital.:dem i vid l ~dstræknjn:lo!' at fure det inllen Ende tage.. det norske Folk bag Ly,et. Stærkt o~ varmt lod det o'.!~a;~ y dcrli~erc er, vor Stillin~ bi<, da Vidkun Quisling i store S\!ler ".t skærpct efter Folkefronts o~ paa det klan).!fuldc nor!-.ke.\la,:! ~Ioj.! danncberne ude i Europa. ll\'ad ftlst. hvad ikke hlot hans ~.'~d -der',- ikke har kunnet und~ctr at Land, ml'" oj.!saa Danmark. S\'cri'.!C' \æ~l!e etstærkt Tryk og,aa p.a oj:! Finland ~tyrcde direkte imnci." Tort Land.. ~)m. ikke: (kn marxi:-"ti;"kc Øglcn~dC' Men paa den anden Side er l Kreml blev herøvet alt Liv fl" det' synligt, at Folket,nart er Virke. Vi vil ikke et 'rødt: koll; mo~ent -til et stort. nationalt muojsti... k.jodisk ~or~icn.".' ",!(lo;:: Genncmbrud.Marxistpartiernc er Quislinj.! fast; ncj. vi 'k~~mpcr fp"t,,':,au.rede.begyndta,t tabe Ter \'~r! nordiske c~:'\ord('ris-:;liv. P:l:f' ~:.~_. ræn -og. miste- noget af sin store I:1nle med den "nye Tids.Ideol,,)~'.:'.' Tilslutning. selv om de endnu Folkclællesskahcts.,:,.',",; harjlerredømmet over Fa~fore Et andd,i\\inde: o't'n" nnl~k".'.: ninllerne, ja ikke alene over Ar Fnrer... ah... oll.lttc Ro.' M~n mc"d T'ro ; be,iderne. men":. ogsaa over vort og Tcmr<ramcnt ha~..'.. ' N",rin~sliv, Stævne Lnrdaj.!cn. var der i,\ f Det. har for os været en 5tor tentirncrne hl. a. Kamnlcrat~k;ih..:. Opmuntrinll at se Danmarks aften paa _Alhamhra«+ hvis IlH.':::d ; nationa,l socialistiske Arheider store Sal var!yldt til sid~te 1'1".1, ::cparti's ResultateriOdllmark, -,. Pen"' Rrec.he;, der her er slaact i Temperaturen, var tropisk.: ~;ffpp stemninj,!cn ovcnud. J\.'\'jnuer i :",;1-.- den marxistbke Front, hil~cr vi tionalc.lragter. -'\rend Sk jortl';t:r ulcd Glædc. for den har ikke mer med Sved",:n ne,f ~?1~~'~~0~iOI'd~~.:.IS}a~.n.nl,~a~rk~'0h,~~i~I~~~~~~E?e'j en for..".. Stem. mn~.';:".arderover O.N.S.A.P. lo '1'CI"~l~::sjdste Landsstævnc. 25.(MlO,Thi, na~rquisl;n~;t~l~r:" "';,,> ':~1:nncsker',~amle~es' om Sønd1tilcn a. ',han' (jævnfø, Talen ';ved' },.~~ta:~ ~cl?~~~n udov~r de fastb(~cn.. ;'Oslo'; sondags),o~> ;d~:et li:waf Hoveder viste Kol, SOla er det klogt 'for'andre. at lytte >dmghu~ Slots~aard under det store for bagdtcr at tænke over.,h \'. d '.offenthge. Møde den skunne Som. han. sa~dc.- Saad:lIl fulte,let! det ~~rson.da~s E.ftcrmidua~sti,ner. _ og,aa,den 16. Juni hint Aar i Kolding.. ;.. Frits' Clausen o~ Vidkun Quislin~. varst~vnet.:; naturlige Midtpunkt, af Borden,c,' i Jakken paa. Vikle han:' mon ~i~\.', ;10get,.Tiden llik.... mt'n" ~aa rimi \,~ sdig reiste (}ui,lin~ sii. "had 'om Ordet o).! ~t{)d fila (")h:hlikke' "elter \'cd Tiller~tolcn pilot Sccnt. n. --' ':.,:-,,;- Mon nogen al de. tilstcdcvai;en'" de Kammerater nogcnsindc :J!km. "~cr den Tale? Drøm o,q D"au, ~orm:c~ og '~(Jrd,:ns Saj.!a. ::'torc ~\' ncr og Virkclighed. Af ha.ru",ie (t _tt.. Slok" '

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

48,- Glædelig lavpris 24,- FÅ DET NU FIXET LYSKÆDE 50 LED - L: 5,4 M. Du kan ihvertfald ikke bruge prisen som undskyldning...

48,- Glædelig lavpris 24,- FÅ DET NU FIXET LYSKÆDE 50 LED - L: 5,4 M. Du kan ihvertfald ikke bruge prisen som undskyldning... FÅ NU FIX u kan ihvertfald ikke bruge prisen som undskyldning... Glædelig lavpris JULBLYSNING IL BARI ed indbygget timer: 16 timer slukket og timer tændt. il inden-/udendørs brug. Bruger 4 x AA batterier

Læs mere

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen.

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen. 01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12 Fredningen vedrører: Fodby Kirke - Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer e,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K RULLE-MARIE - en vejledning til laerer og foraeldre af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K F O R L A G 2 Rulle-Marie - en vejledning til lærer og forældre Anbring Rulle-Marie i danskbogen,

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

00609.03. Afgørelser - Reg. nr.: 00609.03. Fredningen vedrører: Nyland. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

00609.03. Afgørelser - Reg. nr.: 00609.03. Fredningen vedrører: Nyland. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. 00609.03 Afgørelser - Reg. nr.: 00609.03 Fredningen vedrører: Nyland e Domme Taksationskom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 19-06-1962 DEKLARATONER>

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Danske Årgangs Mesterskaber gr. 2

Danske Årgangs Mesterskaber gr. 2 Holstebro SvømmeClub & Dansk Svømmeunion inviterer til Danske Årgangs Mesterskaber gr. 2 Langbane 2013 Fredag d. 21. juni til søndag d. 23. juni i Holstebro Badeland PRAKTISKE OPLYSNINGER Dato: Fra fredag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37 Jens NieLSen Ejendmsadministratin Danmark Optimal v rd, ilf ejendmsinvesteringen Abulevarden 22 5 8000 Aarhus C Tlf. + 45861851 00 E-mail: adm@jensnielsen.dk WWW: www.jensnielsen.dk CVR-nr. 17630148 Trben

Læs mere