SNO. NordisRM"fl iångavl.inien ~~t RET. ... ::~,;) lo... rern lid Over. Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, <""',;./ 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SNO. NordisRM"fl iångavl.inien. 118658 ~~t RET. ... ::~,;) lo... rern lid Over. Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 ... <""',;./ 1."

Transkript

1 , '..,'r. \i Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 )... <""',;./ ",' ~~~ ~~t RET ""'.. r., t r~ < '".. "\,t~~ ",o",r',:,ri"" ) 1. Aargang NordisRM"fl iångavl.inien..... ::~,;) lo.... rern lid Over

2 .~,I, - "",Ji. Mlnl,,'ns.r t... nt'fl'olll) fjfl ClH"ejni4r Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 NORDISK APPfl kan købes raa F ædrelandets Ekspedition Frederiksberggade 27 III R.ecWtUOII os J Frederikabefll Telt. PaiR sønijerjyi Redaktioa o, I Ramøherred l, Telf. Aa.ben K0BENH Aaaoncer 0l A Velterbrogade 73 B - indgafl.f>nd,' Allilleldds\' af Orl;('sler "Il: fjiriw'lll ~kul duv: til{oj('~. Ilt dc 'ar rd "a'~!'ntli/-:,(' Flikt"rcr j,le Led, ~"'" dunllf'dt,,holl HpJlwd."ranHll... dcr ~j<)rd(' F"S(t'll.~na w l!ykkc(. o/{ ju."l li<>nl de ~id"h~ l'<lm~r var lorlltumllh't. b"lta' l'artrfor('r Fril!! Cl:HlH"n "Il! til Tal(>Bt"!(,ll und(>1" For- Frits (.'Iaf'Nt':II: Lad os haabe paa en i stor Størrelse (18/24 cm.) Pris pr. Stk. Kr,2.'l Appe

3 :\' Stiftelsen /:O/o!JfJtillilig norsk Okkupasjonshistorie, 2014 N;'VN OG AORESSE!,IED BLOKBOGSTAVER. Abonnement f"r 1100 ~ ~!A"ncd... Kr. 31!1 L.. ~.&IIC U Øre pr: Nr.. d... '.'y æ ' " rie '\c~ FOR DANMARKS...,..... ~.'.~,:., 'n""'" c.) "0"';' 'e' "~ ):I "'~ '.' ''.a '?.' t...<:... J.' '" -=--ÆRE' FRIHED~OG'RET Telefon 1426 OnuUl til aue Ardeltn,er ProvLn, o, UdL,nd liaider STAr ~U ~-R~;~~~-~ ~~~~ ~~~==~=============-=M==AN-D-A~G--DE~N==. =FE==BR~U=AR==~*=B=L=ID='=M=AA-=N-E-D=*==19='2=------===----==-========= =-'~.-AA-R-G-AN--O Norge ha~<l(.rnvundet sin S el"silf~:ft"digh ed T/idlcun Quisling nu.,statsm{hister'. l Spidsen for en natioryal, I!eg~,:,i~g:i. Stor historisk Begivenhed v~dhøjiideijg, Slalsakl i Gaar paa SloltetAker~~u. 10slo 001';::" ;::~l1\'anelt \,,;jollal ~ajlllill;::.- (Pra vor Korrespondent) i Gaar "in Selv,;tændighed. Det skeie' g"""~1ii Il",alb,', id,le' ArI... je]e und"r Fnrere,! Vidkun.Quis. li"f!':' 1.1'1""""(' for "1 fril ()~ national-~o('iali~ti~k Norge i f~.et nyf$ Ikll hoj!icldi;::.. ~!"!"I]..I I"'" cl", galllle hi,tori,;1.c S]oi~'Akcn;h,~, lii":1i II. IIlark('f dl' Bcgi\I;lIlwd"Il. UII~ler Slabhan(~lin~e ~~ '"ncl~.iorl... '... " lial jo,;::;r ";~l;~,~j.. al \a-jo"al Salllling,; Furer, Vidkun Quisling, H4'~~'I jj~i!".-1.",.-fl.. r al li.!!,' \lilli"'ln'.. \r.. kl'd~iii'f!;l'rilli! Ut! Ilav..:,. f)ui... lill;!'" 11111"',1'111'1...,' ~Olll Slat.. mini... lt-r. T(~rhoven traf d{'.nne.b( ~hilning.,,,,,.],'!.iorl,-]..,' Hi~e'- H"I"'i1''''nlant i Norge. Fra i Gaar h~r.vi(lkun f.)ui... Jing o\trlal.!.d Elllllf'dd :-.OIIl I\oq.;cs ~linisterj,ræsitl~~~, og han:.vif ~trilk.. dalliip dt'fi ":'~ lior... ht: \atiollalrcgering. 'I"~, Uegivenheden prægedeik~~({bl~(. Oslo - men del ganske Norge,~ ",1'-'1" Ill,: I \I'IJ.!' ' 111,10' ":" :It 11\11];1'1. 'Ol gl'''' '. k:,, 100"t (I ll). 11\I,r... Ld.:,:, I, ~ ,I,',j. 111"11,kl.~.HI,d' '\"1":" 1,'1:0 ljdll~ ~I"J;";(')' "ol.1"1 I rll 1t Il") ~I,,' H:,dill n:1,.",. r'"i"1 IJIH F"rlll.d,I';.(I lt -t,. IlId"ll "Il Tj;IIl""llJ"i"l) :11, trl-ll'!!''',!' 11 i :\id.llo' IIIIH!' "rl,rn gf'nlnd m:t!jilfllldf 1';1;111' ':" (r~ li,angp il! :"\"l'g," lilt,l 1.' lidt,! Kil ).d;!u),!" 1 :'0111 en Bt... Fnreuillg, J;;,~, u[iiul'de.' By~n:'ti! J:I~I:.~(>lo.,!' af,lei,tole. der sl,ulde.~~!l~ ~~n~~l~~~.:~~~.~~aa:.en' ~!l~:-, I hill Hv var rig! f!ag.~mvkket. Klokkeril;w~l~g > fra (Itle 9~!~s. 1':1:1!\;Jl I.Joh;tll... <la... talrjg~ flor Kirker lilkelhjegav llldletlninj.ll'u,i.. O~ I.nk., Flag, Hg dd nol... kf! ar Stalshalldlingen, der tog.sin Fl.lg va,i"flf! fra alle offentlige Begynddse Kl. 13 Ima Aker~hllS. :'hilj('.~tnr/:v~' /Jt'f((,I1/..:ni(;~ :,'/)~I l'iijkllll (lui.~ii(1!',~ (j1'('rttl!id.~r Il! /'()i;cli' 'MIIlI'.1IiJlislt'r/uæside."1 /lfirfllfu/'w!t'onlly{j: Fru Ju.\/iliflrws i l/ii/csft'rf'l Ih p.i.ijl!-!('r. Sch' B., cw:, SP(lrv(l~-1 I ~ndernc, drt fy!dtc.~ til T~(>I'lg- Ill' I)ar i Dagen:. Anll'd.lJing Ild sel af (hlos BOI'J.lI.'I'I~' Plll':l.dCI'CdC.. JalllUlr 11M2. ",~. fiof~kl' F];lg. [ (j;hlernc \':'lr der IEJ'l'safdf!linger ~f d~1 t,)'ske og j'';/dreal :.\fuhl;' Tla lig~i'1. De mallgc Tusindcr. norske Politi. og.hirden danne- 'RO,... \11 \':11' komme'1 Hlrr:.i)'~nde fr<l dl' en vll'rdig Ramme (Jm StnL~ ' \oll.!l' og Ih't'fl'!lf'hn('l't' i I akten..',.~mllk OJl!e,'~lsc,.~"r ()'\ ervtc~e-., Efter Afslulningen flf Stnts- J{'s af Tilusindcr.tf ~fcnnesker.. handlingen lød '~I(1er Ki~kC'klok-, St ltere " paa Aricnen :i~lhlldtes. i 1,t'mc, Og "fod ~Iflrkels Frem- Il) en t!1i B~cld.e.stol'e :\fn.jer af brud f{ik et sl,ort Fakkeltog d:lil- ~;jsjrmal S:mlliug pan Naill't af :\'a!>junal Samlings llird.og tiol~altt'atl'ct..ved. d!sse~.m~ldcr l'usinder af "[cdll'mm('r lalle bl.. a: ')filli~ll'ene Uslos. Gader -;' en Lliud~ og Fug!cS\~'lIg." ".. "d,:".' I' Il" I Il',. I, I.:.' 1'" I hol,"tt... lulii'l" 1,.""t :"""... I>\.IuLMlu... '.Jw... I Riddersalen I et Slcllluiu~sLiJlede fra Skan Trappe til noi'}l,!~a':\'i:den, hvor,ji.a,'i"k '~elewamburean~ Oslol\orrc....!x)/UI('Ul hedder del: ny!:.\f(ls'lill~e( a( IIirden.var op ' :.iillct til Plll'adc,.GcnnCtm en _ Fille leite Sncfug, dalcde norsk Vin!lt'lll;alll>c kom m:\11,tille ncd over den norske.kofl ;dwrg, og i Timerne før St:\ts' Ilden stn~mmede Na~joll:1l Sam :jllg'~.\h.ii('mrner til Grnu{'nl,;ademe ljlal'dlf,~rl'(le den': ene ind i den slore Hidil['l sal. som IInr rllmlu~t' 'fmn meget af Nori~('s Storla:d. <. Fra de Iwje Lofts 'j,ja'1ker \'ajl'c!(' 'gnmlc n,~ginwllts~ latter. Ellde";('ggen "301' smykket t [j/'darddin~ efter den linden. og med el dybll'odt Flojbtæppt, de- I'["e Akershus mvldrcde IIf Liv. 1,OIWC'1 med.nii~jontll Samlingt! ';or"ke Politisoldu"ter i rnlelt Ff li \f;r.rkc og dell ty!\ke Orn_ Foran 'uhtyr nh'rl Slaalhjc!me OR BH \':1.1' plan'/'r! en Talt'rslpl. nen ler, flanknt,cte Vt'jen til Slollt'l. Vejeo gik op ad deo trulige "ulde J)('l.urnlion "ar (Junkert'l ~ Iy:;ke og 1l01'~ Fjas- langli n officielle Meddelelse VIDKUN QUISLINGs... else at Posten som. es Statsminister... n... O~LO. i Gaar OffiC'i,,/t "",del,'le';:. El'tt'r AUItI(I/lnin:.:: af Ilc' 1101'... "-\' :\Iilli.. trt har Violk"" V"i,lill~ o,'c'rtol~d Po~tc'lI :'I(ln~ ~tll'gt'~ Stahllailli.. I,'r. Ril!~koJllllli... a'r TI'dHJ ",'U hitr'l-!ih't :-ill Bil~i I!pl... c' IWl'liJ 0i! '1l'1'l'l'lt' I rd,1/'11 hidlidigl' Bf'.~'~' rill;'::" DI lili....,ioll.. ht ga rillt!, :-;1;~I...,lIiJli... lt 1' \ ill "-lill (""i.. lill~ \ il.!.!ii:l i Gang ljh'd D;I!IIWI... t"1i.if ('Il iollal IIOI... k HI ~I'. rillg. I dciiih~ A"II t!llilll! ralldl litt SlIIld,,:.:; pilil Oslos l 'a stnillg Ak~ I'.. IIII"', dl~r er b., ;!;.!,'I I 11,'1 I:L AarhuIHln'ile ~HII t'i \J illtll'~iii,, r:", for 1101''''1...,Ili!:'lorie, en lwjtj,lt'li~ Sluh.ilkt ~1t,I. i l" j.. Ftld"l. Hi~!o>konUJIi~Nt'rTt'rllll\('n o~ :--;lat:'lllilli"kr(\)ui.. lil;~ holtit vcjh dplhje Tall'r Oln ~OI':::I'''' Slillilllt i,1"1 nyt Europa o:.! dcb polili..:", Frellltid". 1"'... 1 B

4 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 ~tfronten 1..".,;;,,,,",0:,;:',- ~.Ir~~~~<-,~,-..,~... "... ;;1. A..,.~ h,,' ;.~.I_ 'Ol' OIl.DI I... '.... Den f... te h._... lagor.sigle pti..1,ulle: HJ",lp ' '1ll\.millll~l"nnidieil':: : Boof..:... der'ts:ab, h';;' li!o...mlemi;er;.yg: ø...!immi... ~.; 1 'c."tra!er,'.. nø skal.. rge for Rerigaring;' ~.d~ II\1Ii8g eg.bem.de&,pas!ling. ;:_ I.~~~~~:~~~f~~:~~æ~~~; bl=~~~:~~~=~;:~~!: skal ikke' p... Palieøleit: : 1J.,ryd.. "to"'nh,.",.n. k", ftjælp. hvor der forclil\ger-l8ege '''læriog. eu~r Haar-' der:-;'svara' '~n ler IJO Xr. a,rlig' I SI~""kåi. -og de~~y-:res:,ft~erlie~.: K~~.. ' _ penge eller.' Kost; '..nied. den~ er 'el ~ Led. I B.. k.. ftigel,.,.foran~.~~unin~er~, og. n, 'l'i!""... ~esew. _ ia Ij~",sk~~~ PJ.k~r perol'nlil;!i.onl4kt oe ",\v(øii!l'iij pr ~~ IlnJ'led~ rli~.~ ~'PIII'.~"" t ~m ljit;m.iliii"' Ilc hverr)(edlell'5\'il~a~r. 1>,' _. 1l~"!I,!'!}'\I.-!k, 1. j9,.af4~!!jic...lict-' -,.,. Ja, det kr~':~r:mi>e*;:d~ Eper,i,' III!'D. ".$ n <1-. 'o,... ' N~ti9D~I-Socl.1i5~~r:- lord"., ~ ',,...,rerprinclppel, ~!ti~det bc<ibte." be,l.", I Si'id~D. ~ta~ir d!'d i!w',c.; f!n~rpforan,1 Modsæ1nin!f ti!..!ir"; m~t; derllol. I)ek~Ddt ''!!lr 8" c aii\illil ' Vel:' ider d~ fll1! Let!erf.~r. ld~ge!i,. Tilværql... l!4ep' \rb\old" I!!"D _ ed... H}.~. yden " h,y, nolletapbvør. Vi ~.ti~p'al.soci.li$r kræ'~r Ans,-,"';I. o... l:n.erji~1i8 1Iæq4. kaldt f!'4 Broea.:' Ja, vi.kan fr~ det' praktiske sive tn&dga _E~mple-rlO' Ml ",flir.' ElI Telefo.arbejder. -> Ha~ _i... været 'I'Uakuer::ti1 det ~L!",""cDer te_.r;u

5 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, ::... :",," l u_... -"-... "-, " , , _. -::r..., , Of'.. ". I'., Nr lt~nmarks ~t HED OG RET l. Aarpng NordiskAppelangavLinien fop,.. Frernlidens~ Slor-'Norden Over 2000 Mennesker. tll"d!~.~. srnukke Nordilk Appøl, lom D..N. S..Il. P. I.ftorbb.,.haultJ haude arra" '" eertpølvnl I < om,'at de høfåbevegeleel' mu. V.-ml i Stand at samle Norden i et Folkene.ø, de~, nordilke Folkl Forbund at Hjemmet Dritt og Blodetll.amholdflnde Kratt. Ikke med tomme Ord. HVlld der _ndj:"edes gt:nnem Blod, maa o&,aaa helea i'ennem Blodet. lwøt. Med lorenede V.. ben, forenede ka.mpmaal vil det blive et enigt Olr mlugtigt Norden. Ogaaa den evelake PllrtIferen. Tale hilltt. med kraftig!; Bifald. nen danske AtdelJng indledte. lige. " ledes al Orkestret med Lange-MUlle1'8 ' lrriak skunne og nation ale Mwlk til '.. Der var engan"'. Bedre Valg kunde man Ikke have truffet fra Ledel.. n. Side, og selvom det t,!der lidt uden~ tor. Ranunerne licel~e., at.live

6 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 [fron ten fl',,', 1.',11.,_"... :.,1, J'''' ol '",'.. If f I,p', li! IIIJr,drll.'-'IIlIl II'!J" 11111/1-,"'1:.,... <11' 11\1'" 'H)t:'nf ~'t'd ~h"r:1l. Jf'j... nj, llk.ro'll -.. r,liu'mll/ij~i'jiih<f'" rtn:.,1... ;~i "'+11_-, H";:~'''.~Il.i~ \Lid. I/II'I! )K~_.. ~~':.' )<." -t' -,.',',: _I ~1I1"~~.. J.), r \ fk~ ~ijf! 1/ I 1_lp._ in:q,qp.r-,-k" '-;!_l:! I: bt"~t.~ ~:~ :: ;0f~~"~:;;:IL:~i,;~,:;j:.,(,~, ;; ;:IJ~~~:" rr.. ~': d, "-d".it\',!>hi"h..!\~'rt'. l,,,,11!_! il.., l, "- fi> "1I!jj,d '!lp/o.d It I Iq :,i.,;.! K\i""lI.,I,r '!!~ f',i, ;;:-'" ilr.., ti '1 "fl', P'I I!,nll'nnlt',d i t\o,! klt'".. I".,: 1f".~ li'-'~if{l\t'r Tj"r!"';:.n. i h~ uh:iyil., IIkll Ii\i!' 'J:nd\t'n.~I~al all. Tir.'!II!! hl. 11!.! ')1 d,.,. j,/lv;" "",!',."", fl,... ~'"a,bllll{ H.II K'['~IJ/j"' 1 ''-''<rue". 'I",.J". ~ I.. 1;;,111';;,';;", c~ KdwuhavlI.'~'Jg i "liilrr.\t_. Il.f!.\f~.: Il \ n,,,i,!. Io',,,,. Il'." ~i,i,,,'h' fh:"r; T:Cfll~It~:.\r.ht'i,lt.:, ril"r (lg- <l,il! '\1 "II.:1(! ' ~;"J'. lw -el 't('d :~,,~ Hf''ik[P.ni!.:l'h{'''''IJI'~n. Jljt>r!fltft'd.\trf.: n,,,,,llie- Kl. :JO. ".dllj!il~""/li, ~il:llldl'- ::~HI\' jllll }\\;", Tftllrlr-r; (;",.,J T""'pT~-, L',g'-'i TurIIl d.-i:-.dt,r' h"i1\,..,,~-, _<i(",k h,i Ill I/ III1 ;J!., dh~ I~ I. :...,. - - \'t'lf.,i~i!!.'~l\lj" il, I. Kf" l\"~'jii;!'f\l :.'1' \1'''I~jd'';''j\' ':U;..:;"kIlIlIIJn r. r~h':1 1Ifl".(JU.rld:'rup U,,,:. (~"~12hl'rt!,I""'!Hl, In ' ~;JII.:'! \\''1',1.:1'1', ilj.:. Til,kaT"":-~f!" T(.r:--d'jll "I :?ti :"~ ~. '().~~,l;i. ddr'., -.\ri'i,id\ IIJflllt,~ la. 1111' fi, d"1! ~;:'T,;1- /'1'11' -,-i 1 111:1' ~!).!L 'pi"...:- Cj-nll':lil j" 1." up. ;}!'l:l!in'j;';~'r ril'. 'I": n' n'\ Foir'1.I.j('['.,. 'lllt'rf /)ilfl',ii ~l~l"a'. d.. UnrlJlllld H;..:. -f:l'l.:l,l'flnirlg..,ir;'dl1'llrj. '.. LI d' "RWdt... J,lIl1dln: lin,..,.. :-"P.lilil 1\1 l:!. Kl.' ltf Q -.., /'ill. Jr \"t'jlr: "'{"Fnl, nn~fi'1g Kl JO... ~.A. Jr. ". :;;:':::~'~:'I':'~,1:;';~'IT'.t~~~I~:. ~ \<!h.t,. og h:m f;jlfe d('q,,;!~< in!t~j'~~ fa'ng"~ 'lld., nlll:.ut: 'OI'iar~,'F,);',"'. "d... "rll'rha,lili!i:i1 hm ',i'h'-j~j,;':'~(: '~_: -,I~,arl,;, I!~;''')m tj;-i/l ~il~'~"/i 1I.lt-i ~; Ht,.ft :.:urf'l... ~ for: Ih'l.fI','JJI~!"m~ ~":,./.~ Enrh ;.II r.~ I''''''~ i"i~- P.il~I,;:e" :,_?~.~...;'.. dall illt.'rfl;l!jun:ii ~al;it'l~t;li~-::'". ~at MI. ""rd og'_ ";j"lltf!~i~:.' ~ilofl!lh/m h<ill tork'an;(j~;

7 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Hjemmefron.ten,paa 0'stfronten

8 t';c ved Ix-,n ~b ~ som Stu-,l flar Lov.i1~cnr [ vel og, ~am,:,rc med fotoge. Georg I : r12!te f:nd~r /i:hø,er Anti- ~':::~::I. r'~m "~Id nr r ' JO il".!.ei (kl mlkrosko- Ju I h I": r g bl~ I ~h";j III nn~ l QI'r ikke var det undertrykte og kuede russiske Statsbanerne..a Generaldlrcktora' mcd~ paa Initiativ OD besværiiq!]"t AnJ'tTf:"~ amerikanske Tropper var sket uden land om Beskyttelse. gelscrnc for ct opnaa Iilfrcds3tWcnde Folk, men mon det ikke er en far deler, at fr. l, Ida. Inddrages Stræk~ Resultater, Gt auing fortsat skal J)4Iun dere. Viden, er det!e sikkert ikke N HEL NY FORM for Krigsførelse er opstaaet under denne Il, Ting, hvis England overfor. de. nlngen V~Øle":'Hu.um under Tnlksta- aennnn En Række Embedsmandrift.lta",",< Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 "0 ",",_.. rigtigt. Man kan vel daarug tænke,er. sig,.t diss; to a!lierede' Landes E Indfødte i' ø~ten paa denne:maade: tionen'.københa /.r.s',bybanec. og BUlet- Krig: 'og det er Stalin og hans Generaler, der har indført den Det er viser' sin. Magtesløshed.. Hvis d~t 'Og K.o,~prise~~~.~~etlem K,brhavns Bybane, og Herløv,med' henholds"!s Skov.. Den store Uretlærdighed Krigsrorelse er saa sp:!ttet, at de. rigtig gaar op for.de disse østens VI tra Sammenslutningens Side ikke har nogen Anelse om, hvad Ødel!"ggelseskrigen! Denne fejge Ø-Folkesta.;"mer, hvor hensyn~lø~ ttinde ' nedsættes!"no,et.'-,endvidere [ore.... vor Del at Arb<:jdct tor al (u det. de gefuidig roretager sig. og hensynsløst brutale Maade at. England" er overfor Imperiet og tl,el der. 'nollle'-.torikeul,.'- 'lndre Ændrlnger I Bl1let~':og'Kortprl~erne mell~~ {oreningernes Sknttcfrihed brøgt Ul Op fuldkommen urimelige Forhold med Hensyn til' Andclssclskt'!bcrnes og BrUg! Nu,iger ba.de Amerika og England _ ja, men Nord-Irland er tage et Nederlag paa. Naar man kun kæmperfor en lille.. KUk. 'i ikke Irland, og først og. fremmest ser, at en Landsdel med saa og saa London - mon det saa ikke kan viue Statloner. P ' Frederlks,undsbanen hor. Handelen gcnnemlcvr - netop en Periode, hvor' det. har maattet betale mange Byer og Landsbyer ikke blive. en endnu fa'rlige~e Sag. for tor 1\.Undl88' Tarltdl~p.rtteter. < ~olossalc Skatter. fordi vi har' udjolgt har det intet med Fristaten Eire at Eng~.rid, kan holdes l1'iod den fremtrængende Fjende, saa gar man ikke det, Gaar~der' først Skred i end Japans Krigsmagt? vore Med r Gyldighed tre lamme Varelagre til rorholdsvis:gode P,ri-' D.. bf... gor. I ser, men i de daarllge Tider, 30r- nu Imperiets,rænles' Eklpedltionen at God, tra og Nej, det er rigtigt, at Nordder før var god KrigsføreIse, man Troskab mod T, age-øen, saa er til,husum U'" kun<'i\'.~m~atte Rejae,ods Irland euer Ulster er den Del al Irland som England stadig holder trak Troppern. Wbage fra Egnen England. Dage talte, og sa~vil ø, Banepakku,' l -utvivlsomt folner, stijar Handelen' prak-' tisk talt uden Reserver Ul,t imødec.8 en forretningsløs Periode og det,indtra-: F.O IiØSTTlDE 1935 foregik "fædrelandef"a Kroni. der nohct i den Stad S a- V geise, nostet national-soci- VIDKUN "QUISLIN'G' Aar at ~~;;:kio~~~n na~f~n;i-~~~i~.. '...,.,....,....;.... "......" alistisk Centrum udznfor Bovrup ;:~i:;:~:::~':::~;e:::~~,~~ so m GcesthJs J).. N. S. f.t; P. som Sysselleder Einer Jørgensen var d2n stadi~ drivende Kraft i. T S'a~else o~ Omegn havde han en god H!ælp i Lærer C. C. Stender. Første Gan~ var det ikke: at fører Fri t. C I a u sen, men Sla~else i Forb:ndc'se med Dan- samtidi.~ var modt som Gæst Stifmar!{s nationa'.-socialistiske Arbei- teren af og Føreren for den i Norge d,.-p"ti samlede en landsomlat- med D.N.S A.P.. sideløbende nahotende Interesse om sig; d'2t var og- nal-sodalistiske Bevrege-lse»Nasjosaa sket' Aaret før, i Sommeren nal Samling«, V i dk u n Q u i o~ i Form al et Landssl'ævne I ing, tidligere Major i den noroke for danske Nat'on.I-Soolalister (o~ Hær (bl. a. t.leru;t~ørende i Geneskal vi si~e I i g e sti Il e d e. f. ralstaben), afd. Fridtjof Nansens Eks. man.~e idealistiske J A.R.- nærmeste Medarbejder i det st.ore Folk). En1nu Maaneder Hjæloearbejde med at redde Ukraiefter gik der Rv af 1934-Stævnets nes Befolkning fra Hun~ersdøden, ypp~r'i~e Forløb. og nu ~ku'de det og Forsvarsminister i det norske samme Sted anøses al et H. s t- Bondeparti.. st æ v nei s'or Stil. Einer J.r~en- Allerede som Minister for Forsen var paa Færde tidli., o~ sildig svarsdepartementet gjorde Vidkun for at faa alt til at klappe. Det QuisHn~ sig kond! som en uforsonvar und~r D2monstrationsmarchen Hg Modstander af Marxismen og I ved hin Lel1i~hpd gennem SlaO'else dcms Ba~mænd: den interna ionale, lt D.N.S A,P. li~ur1ig demon'stre~ jød'ske Kommun!sme og dens Larede. at det i k k e er det danske kai Bolchevismen i Rusland. Af Fo.k som saadant Høstens Ri~dom mangeaarigt Selvsyn kendte Quiskommer til Gode derimod den ling jo det russiske Folks Rædsler umæltehge Høifinan. og dens i det røde, b'oddampende Hdvede. egenth~e Ledor: Jød~n i internatio- Straks som liiinlbter rejstevidkun nal o~ a,ocial Aand, Skikkelse og Quisling en uforsonlig Kampfron! VIesen. I imod Kommunismen og dens Muld- Som, Taler og Midtnunk! I Stæv- varpearbejde indenfor det norske net var selvfølgelig til Stede Parti- Folk, Ipeeielt paaviste han, hvor- ru c. C. STEEN RASMpSSEN ":,I!i'!(" Vidl<un Qui.IiDg paa T.I.rolol~1l I Koldingbu. 'Slols~n1 -~og Nygaardsvo~d (marxistisk Arbej Her fortæller Redakt"r Steen -Rasmussen om de Bes"s gennem Aarenes Løb, som Norge. Ministerpræsident og F"rer for de'1'arti), det. helt store Kup, mente Nasjonal Samling, Vidkun Quisling, har aftagt hos D. N. S. A. p, de da selv, i Forbindelse med at Det første Besøg randt Sted under et stort Høststævne i Slagelse, September pa. et ganske Jigegyldigt Spørgs ødelægge Qusling: hele Bondepartiots Regering faldt parlamentarisk Den derværende Systempresses Repræsentanter enklærede, maal i Forbindel.e med Statsbudgettet. Quisling har sagt:.da de at det ikke hav de Inreresse at hil se paa Norges tidligere Forsvarsminister og Fridjof Nansens ma ngeaarige h"jest betroede Medarbejderl fik mig fjernet, lovede ieg at komme Igen«. Løftet er ho~dt, er I Daa Ministerpræsident Quislings Deltagelse id. N. S. A. P,s Landsstævne i Kolding, Juni 1939, trækkes op, og del lastslaas, at der der. samme Erfaring med' System VirkeJighod: Vidkun Quisling gjorde nejagtlg mellem Frits Clausen og Vidkun Quisling bestaar' et nært Ven- Partierne i Norge. som Frits Clausen havde' gjort med <l.em I Dan-' skabl ledes Norges 'Arbejderpartl' var l bort. Der var kun en Udvej, at mark: de dannede' I trelle'; Angst langet ind. Stort. Post yr hos Mod- SystempartIerne,,ligesom nu her i for det nye en F o l k e fro n t. standerne, 'hvis Spil 'truede med at Landet,' dannede Samlin.~sfront Saa lagde Qutsling ud med.nablive' slaaet. over Ende, Quisling I imod' det nye. Her, og kun her, er sjonal Samling«, og forsø~te en blev lagt for Had,. og.. mere end en nemlig. Sy.". temets inde.rote Bevæg- Massestorm ved Valgene i Efteraa Gangudsat for marxistiske Over- grund' til. at.sam~e sig«, forøvrigt ret 1933 til Stortinget. Modstanderfald. En af Gangene t'ministerieten fysisk' Umulighed indenfor et ne var dog for stærke, men den med' det Resultat,' at. han fik en parti- ogklasseopdelt' Samfund. noroh' Fø... r og han. Kammerater sv'ær; Hjernerystelse. Intet var der.at sige c.;;uisjir:gs lod sig ikke ølaa ud.. Kampen gik Fordi Quisling' i Norge' havde Administration og f.~lige Forud- videre..: Fremsyn og Mod til at ville I ryde sætninger paa' som.forsvarsmini-i Sligt la. Landet, da' Vidkun det fordærvejige mar.,tisk-demo-.ter, og.saa gjorde d'herrer Ham- Quisling i,r før:te Gang var D.N. krati.ke SpUsRegler,. maatle han 'bro (Højre), Mowinckel (Venstre), S.A.P.'a Gæs'" t Ser:e'1l::er 193G, Et HBsunaler '10 giimrende Forla.:,.fik H. øststævnet;'.:~.'.o.; og vi danske National-Soe:alister.: l ; forstod, at her var en.nordmand'/, med den st.ore'linie, det store Syn;:"" som ikke.lod sig kue eller slaaud;... men som vidst. at hans. for' Norge"o. paabegyndte Arbejde ljidebar.sef' ~ ren i si,,'. ;":::' ';",;"",,',.:.,,:," Følg~nde'liJle,.Træ.k'p&a System~:," 'pressells Forst.aels, og' hu~tige,op~':::. fattelsesevne Ikal. fremdrages:.'r..e:: ~.;;". rer Stender' henvend.e~, sig,( -pu<~, Stævnets Vegne.til.presSen, ;'S!a-:.. gelse og forespurgte. om' det,ikke;: vilde interessen:.. Redakiionerne. 'at' hilse poa Vidkun 'Quisling..... Med RedaktørValdemar 'Peter~' sen (populært kaldet Siagelses Mi?', Eden!).Sorø Amtstid~de«I:Spid~~~: sen, kom der en haanllg-overlecen'" '. Afvisnilll. Det var. udea' {nt,.-e ' at træffe QUlJing. ' ';'i,..,\.".. '.. ' Hvor typisk en Holclnb.afor S, stemets Journalister/ogna kalde!~' Folkets aandejige:;vejl~derer def.,',., daalige. Husker.mon Red&ktaryAl:;: demar' Petersen:,Episoden?:.. O",.' \;". EtSidespring: Nogle, Uger ';fte.:~ ::, ; stod Frill Clausen' i samme, Sltua~"~!;{!ion. D,N.S.A p, stilledeop over hefi~., ',',.,. le Landet til Folketin~al!liet' den" " 22. Oktober: 1935:'MeJlem' :U5..";';'::..:: ' Stemmerfik.vort;Partl:'-~(' Intet Mandat lidet nyvalrtefolke-i.*~., ting,.'ordi StentmemerHenholdtl(.~;.. Valglovens B.. temmelseo,ar~.fol'&:/ " spredte«. Frits Clausen lod 'slp:hel~f";' ler Ikke gaa paa:ktimpen"gik yl~,\'.'. dr.e,. efter P.rtiførerenø" (:,.te... ;,: : P...tw.t.. SWo I';, "c'" ' ~.,~..;.'. ~

9 Potobestilling Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 NAVN OG ADRESSE MED BLOKBOGSTAVER. Abonnement knrt.j r... u... M... Kr... ~..., Telefon lIl. Ilt.ø., litai Norge sin S,el Norge genvandt 'j, Gaar' sin Nasjonal Samlings maalbcvidste Arhejde,under Iings Ledelse for et frit og nationai.socialistisk N~,rl!'e::i',4e:t,i:lve,:EIIll'()1 Den højtidelige Statsakt paa det gamle Jiliitolisl~~ '~""",'"... - ningen, marker"de Begivenhcden Und~r"S, b,'ts~umdliliglmbi kundgjort, at Nasjonal Samlings Fører, Vidkun 'VlllSl'!ntr."::V til ;,traks danne den nye norske Na,tionailrel~eJiDl~; Begivenhede~ Oslo -men det D~n ~tore Dag i Norges Historie - og al hvilken Norges ltid skal komme - præge- Jkke blot Oslo, hvor Stnts~ akten fnndt Sted, men det gan 'Ske Norge. Fra tidlig Morgen 100 der j den norske Radio na lionale Toner. Om Formiddagen lire lnd~n en TraMmission al Gud:dj~ne!ll~n l Nidllros Dom.. kirken genled malmfulde Klan ge fra mange at Norge.'! mmt. nol~(.miijiis~j.~=::~~~;. :1~~J;~f~~!~~~~~~~~~rlli[~~~:7 hil". Rlgsk... mwæren og Vidkun Quisling. da de præcis Kl. 13 traadle lnd i Salen. Der hilsles med den n~ diske Hilsen,. og kort elter 1M TOllerne al Richard StrauMe < SIdol!). OSLO, i Car Officielt meddeles: "Efter Anmodning ai de nol'ske Ministre har Vidkun Quisling overtaget Posten øom Norges Statsminister. Rigskommis6ær Terboveu har givet sin Billi. gelse hertil og accept.,. ret den hidtidige Reg.,. rings Dcmissionsbegæring. Statsminister Vid,,; IIItld Dannelsen ar en national norsk Reg.,. kun Quisling rug i. I' denne Apledning Candt der Søndag paa FæstDing Akershus, der er hygget i det 13. øom et Mindesmærke for norsk. HistOrie, en højtidejis Statsakt Sted, i hvis Forløb,RigskommissærTerbovenosStatsminisIerQujBlir.g holdt vejlede~de Taler om Norges Stilling i det nye Europa og dets politiske Fremtid". STB

10 i.~(> veå Dan.. I bint! som' Stu IS3t - har Lov ~ikc'nt' vel og!k~am!:'re med rot('ge. Georg : : r.::-lte r:nd~r ll..,ørcr A n t' l- l'" i Argus. t,~,~~r~= r~m K~~lrl \'Sf r " JO,kkr Lrj. dd mjkro~ko ju 1 h f! r g hin'! t"h":) Il! nnget d"r ikk~ var amerikanske Tropper var sket uden land om Beskyttelse. deres Viden, er dette sikkert ikke Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014N HEL NY FORM for Krigsfarelse er opstaaet under denne" rlgtigt. Man kan vel dasrligtænke.tg,.. t disse to allierede Landes E Krig, og det er Stalin og hans Generaler; der har indlørt den. riet er Krigsr.relse er sas sp:ittet, at de Ikke har nogen Anelse om, hvsd Øde!;eggelseskrigen! Denne fejge de gej\!ldig loretager sig. og hensynsløst brutale Maade at Nu,iger baade Amerika og England _ ja, men Nord-Irland er tage et Nederlag paa, Naar' man' ser, at en Landsdel med saaog sa. ikko Irland, og lørst og, fremmest mange Byer og Landsbyer' ikke har det intet med Friststen Eire at kan holdes mod den fremtrængen-" gørl!. de Fjende, ua gør man ikke det, Nei, det er rigtigt, at Nordder lør var god KrigsføreIse, man Irland eller Ulster er den Del af trak Tropperne tilbage fra Egnen Irland som England stadig holder V det undertrykte og kuede russiske Folk,.men mon det ikke er en far.. lil Ting, hvis.. England overfor de: StatsbanerneI GeneraldIrekføra < med ~eler,. at.;!~. 1. Ida. Inddrages Stræknlngen-':Van1øse~HulUm' ud.cler T!l.rlkstatlone~\K~be~h;?'r.s. Bybane«, og Billet j" '" Indfødte 'i' øst~npaa denne:maade viser' sin' Magteslashed. H vi~ ':det,og,.~~rtprise~~;:~elle~ K,brhavns By.. rlgtig.'gaar op:for de disse østens' bane og, Herløv:'.'med: henholds"!s Skov-"' lun, de.." n." ed,sætt~. '.. 'ø~folkestainmer; hvor,hen',;ynslø~',england,:er.overfor' I;"perietog kun kæmper f~r en lille Klike d London :":mon delaaa' Ikke' kan bllye'-e~:endnu :farlige~e Sag'f~r Eng:and, end. Japans Krigsmagt? asar,der.'førsf Skred'l Imperiets Troskab mod T" age-øen,.aa er.. Englands' Dage talte, og aaa vil ~":I:".;qil;(t:. U,",,'tr,." paa Initiativ og be~vætligg9r An.dre" pelsern/? for (It ojlnaa tilfredsstillende Resultater. at alttng forunt skal pu.~rc genfl.nrj. en. Række EmbedsmandriftfiGtl"', ser. Den store Uretlærdighed. '< ~~o.'~t.; E.". d. vmere tore- vor VI Del fra Sammcnslutt:lince~s' at Arbeidet. for at 'Side Su:. tør, det tale.' der.' noal.: 'forskelu,. _ndre Æn- tuldkommen urimelige' Forhold - med 'd~i~ler f Bill~t.:}"~g Ko~tpriSeme mell~~ Hensyn til Andclssclsk~bernes 'og Brup- ",>' toreningcrnes Skattcfrlhed bragt Ul Op-,vlue, Sta~l,oner.,p,'~ Fr~erlkslundab8neD. hor. Handelen: gennemlcv r "- nelop en tor':.t'~.udd,.i-'~tarlfdiip.i1tetet.~ ~ ~criode. hvor 'det. har ~a8ttet betale.,. '...,:,.:olossale Skattert. fordi Vl har ud501gt- Med, ~71~ilhed fri ~.mrne DI, be- I vore Varelagre til forholdsvis gode Pri.. " græn.el Eklpeditlonen at God. fra og ser, men i de daarllne Tider. Bor nu til Husum UI"kun' at" omfatte Rejse,ods _I' utvivlsomt rol~c!r. stuar. Handelen prak-. _,.. Usk talt tiden Reserver til at Imødepa og Banep8kk,et. c ' en forretningsløs Periode og d~t!ndt,:r... :.~=============~.' glimrende Forla;" fik' HøstStævnet,'t: og vi danske: National~Soc;a1ister '.. lorstod, at her var.en 'Nordmand med den s~ore 'Linie/ det store Syn;: som ikke lod sig kue"eller ud,'.' men som. vidste,.t hanslor:norge'f;'".. FØ/dre/ande'''. "roni.);:(~ i",; F:D IiØSTTIDE 1935 foregik der noget i den Stad S'agelse, no~et natlonal-socialistisk. Byen var i hine paabegyndte Arbejde.bidebar : Sej-;:',,' Aar at re~ne for et national-sodaj:stjsk Centrum udenfor Bovrup VIDKUNC2UTSLING ren 1'.ig.. "",: ',- : T~, i SøndajyEand, takket være den utrætte1i~e Agitation over hele som Gæst,h~s D. N. s.il.i p Følgende li11e'træk'paa System-.~ pressens Fontaaels. og.hurtige'ap.:.. ~i', fatlelseaevne '~kal:fremdrage5: LIi>';' :"",. Sjælland og p"a Lolland-Falster, '~'(r rer,' Stender'.:.henvendtOt ":sig.:, 1>":'1:)';., som Sysselleder Einer Jørgensen var d:?n stadi~ drivende Kraft i. Mc., C,'STE'EN.RASMussn{ k.."..,, Vidkun Quisling paa Talerstol : Stævneto Vegne "til Pressen!'-5:.; ',~i.:._.,. I Koldinghn.'Slotogaanl. gelse og forespur~te. onidet<ikken~:.; I S'a~clse og Omegn havde han en god H~ælp i Lærer C. C.Stender. '.Her fortæller Redaktør Steen Rasmuuen om' de Besøg gen vilde inleresse,,'.. Redaktionerne.f (. hilse paa Vidkun:'Quisliog:.,r ; ;0' Første Gang var det ikke; at fører Fri t s C I a u o en, men nem Aarenes' Løb, som Norge. Ministerpræsident og Fører!or og Nygaardsvo:d (marxistisk Arbej Sla~else i Forblnde'se med Dan- samtidi~ var mødt som Gæst Stifmarks nationa~-socialistiske Arbei- teren af og Føreren for den i Norge Of' B r ds' de da selv, I Forb!ndelse med at Nasjonal Samling, 'Vidkun Quisling,. har'anagt hos O, N. S. A. p, de:-parti), det helt store Kup, mente Med Red2k~~ ValdemarPete;::t: d"-p,,ti samlede en landsomlai- med D.N.S A.P. s;de~øbende na!iotende Interesse om sig; det var og- nal-socialistiske Bevæg&lse ::tnasjo... se, Seplember 1935,.'.'... tiets Regering faldt parlamentarisk et ørsle. esøg an t led un der el stort Høststævne i Slagel- ødelæ~ge QusJing: hele Bondepar- saa sket' Aaret før, i Sommeren nal Samling«, V id kun Q u i 50 Den derværende Systempresses Repræsentanler enklærede, paa et ganske ligegyldi~t Spørgsat det ikke havde Infereue at hilse paa Norges tidligere Forsvars- maal I Forbindelse med Statsbud og I Form af et Landss\>ævne lin g, tid;lgere Maior i den norske ror dan,ko Nat'onal-Sodalister (o~ Hær (bl. a. tjenst~ørende i Geneskal vi sl~e 1 i g e 5 t i 11 e d e. f. ralstaben), afd. Fridtjof Nansens arbeider!.., fik mig fjernet, lovede jeg at komminister og Fridjo! Nansens mangeaarige højest betroede Med- gettet. Quisling har sagt: _Da de Eks. man,qe idealistiske J AK- nærmeste Medarbejder i det store Ministerpræsident Quislings Deltagelse id. N. S. A, P.s Lands- ~~~~~~~e~ftet er ho:dt, er I Dag Folk). Eninu Maaneder Hjæloearbejde med at redde Uk raielter ~ik d" Rv af 1934-Stævnets nes Befolkning fra Hun~ersdøden, stævne i Kolding, Juni 1939, trækkesop, og det!astslaas, at der Vidkun QuisUng gjorde nøjagtig ypp~r'i~e For1øb. og nu Eku'de det og Forsvarsminister i det norske mellem Frits Clausen og Vidkun Quisling bestaar' et nært Ven- der, samme Erfaring med Systemskab!," Partierne i Norge. som Fril! Clau: samme Sted al10ses af et H t- Bondeparti. '." sen havde gjort med dem I Danledes'Norges_Arbejde,.partl 'yar I bort. Der' yarkun <ln Udvel, at mark: de dannede I fælle,; Angst tævne I s'or Stil. E;nerJør~en.Allerede som Minister for Forsen var p.a Færde tid'i., o~ sildig svarsdepartementet gjorde Vidkun lor at laa alt til at klappe. net Quis1in~ sig kendt som en uforsonvar under D2monstrat!onsmarchen Hg Modstander,- af Marxismen og 'standerne,hvls Spil truede med 'at Landet,:'. dannede Samlingsfront.Saa lagde Quisling ud med ona-o fanget ind. Stort" Post yr hos Mod- syste.mpartiern", Ilgesom nu her i for det nye en F o I k e fro n t. I ved hin Lf'lli~hpd gennem Sla~else, dens Ba~mænd: den intema~ionale, buve' slaaet over Ende, Quisling \'IMOd det nye. Her, og kun her, er sjonal Samling., Ol fo~te en lt, D.N.S A.P. f'~urllg demonstre- jød'ske Kommunisme og' dens Larede, at det i k k e er det danske kaj Bolchevlsmen i Rusland..Af Gang udsat for mat:xlstiskeover-.grund til.at, osam:e sige, forøvrigt ret 1933 til Stortinget. Modstander blev.lagt. for Had, og mere end, en. nemlig' Systemets inderste Bevæg- Massestonn ved Valgene i Efteraa Fo.k som s.aadant Høstens Ri~dom mangeaarigt Selvsyn kendte Quls. fald/en' af.gangene 'i Ministeriet en.fy:sisk Umulighed.indenfor et ne var dog for stærke, men den kommer hl Gode derimod den ling jo det russiske Folk. Rædsler med. det Resultat, at.han fik cen parti- og,"klasseopdelfsamfund. norsl'efører og hans Kammerater umætt.elige Høifinans og dens i det røde, b oddampende"hclvede. svær Hjernerystelse.,.' '.. Intet var, der at. sige,"uislir.gs lod.sig ikke slaa ud. Kampen g1k' egenth~e Led,,: Jøden I internatio- Strak. som?4inister reiste Vidkun. Fordi Quisling I Norge havde Administration og f.~lige Forud- videre.... I nal o~ asocial Aand, SkikkeJoe og Quisling en uforsonlig Kampfront Fremsyn og Mod til at ville I ryde sætnlnger paa. som Forsvarsminl-I Sligt laa Landet,' da Vidkun Ve,en. \Imod Kommunismen og dens Muld- det fordærveligemar.~tisk-demo- ster, og 'saa Ijorde d'herrer Ham- Quisling ill før:te Gang. var D.N. Som Taler og Midtounkt I Stæv- varpearbejde Indenfor det norske krati.ke Spu, Regler,. maatte han. bro (Højre),. Mowinckel (Venstre), S.A.P.'a Gæs., I Ser~"II;;er 1935, Et net var selvfølgelig til Stede Partl- Folk, spedelt paaviste han, hvor- aen (populært kaldel, Slaget.es Mr;'" Eden!)oSorø Alntstld~nded ;Spid-:' sen, kom der en haanlll-overlegen' Afvisnilll. Det var, uden' lo~" al lræffe Qu.ling. :.. i;<, '. ",::.". Hvor typisk en' HolcInIDI for Sy:';<'.~, stemets Journalister/ogSa8,kaldet'. Folkela aaodelige.vejledere"det:~j.;. dalligehusker mooredald"',v~;' '.. demar' Petersen"Episoden?',i,;:/ ',3:'".'. Et Sidespring:NOgleWger/efter,:(:',,' stod Frits Clausen l. "sajndle Situa-:;.~;~~ tion.. D.N.S.A p, stillede.'op'over he-,:'.:;::. le ' Landet til Follke1Iin.tsvlll«.,t': ileo 22. Oktober Stemmer Intet Mandat I.del

11 > : ::.:..:':: _.:.._~;,.::t.;,.'-'<'<"""<.h': Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Hjemmefronten for dari~g~"erly;illig~.fpaa 'Østfronten :.,'" ::;.,::,;2; _,,I, KRONIK AP. ' Jord ""der d""n'" TidsPlov, kommunale V.IR er D.N.S.A.P. Ilaaet llennem, har I.. et Repræ... a..1er I 3 Amtaraad og ikke.u taa~ ~ 1m! O.N.S.A.P:. ny ~ Dagblad FÆDF.ELANDET ligger l )l:oidlnl, I Mazanlljtade 10. Det beslutus, at Landast_nM detw Mr.kal.!holdes i den ~.mle... Bl lød Koldinihu. 80m tfortm. Ira Si 7). elan. Hovedkontoret I kaldt. Stabsleder H. C. Brvld. denp,ang Svsselleder i.tellin;.almind Syssel. :ndentor. hvis Grl;nse Kolding er heligg"nde. v.~ 'PH' Hovedkontoret for at tr",rre de sidste:afc' taler. og -sagde nu til mia: Det er medd(>lt. at National Sam!ings Fører. fhv. Forsvarsministp.r Vidkun Quisling er ankommpn til Ko!ding Ol bo<- paa Hotel.Royak Vil Ih.," '-'."., ~ "',<' '.",.' Vidkun Qai81ing og Frita Clau8e.'-';'de~"MØdet ~?d~'d~n_1'8,:,j~'~ -~'939:' Valsen' ~tyrer Kur:-i som.' han klippefast. tror paa" er den eneste rigtige, til' Gavn for det Folk og Land;, han er rundet of. ',.:: '''', I de kommende Par Timers'Samc vær fik ieg enfortrinlig > og kr-te",talk lar,fremstilling af den' Fare fra 0!'it. gamle Norge svævede i. me-n som Quisling og hans Kam~ merater i Nasjonal Samling i 'klippehaard Trods daglig rejste en. Mur imod. Maalet var et: al udfri Norge at Kqmmunismens og,plutokratiets Kløer og føre det tilbagetil den "nordisk-germanske Grend; hvo'r det ganske som Danmark; ' ja: som det hele Norden, hører, hjemme.:.historisk 'bestemt!, Rac,-' og blodsmæs~,.sigt.b~stemt! Repræsentanter som ", ' udtaltc de-' var hm Oa~ - o~ er -for. det nve :-';or : den. d.er faar cn stor Betydning o~ -.::ønasjonal S-dmli~Jl fører en I en ~od I'lads. inden!or det korr Ilaard Kamp' i :-';orge paa Gruml 1I11.:nue nordisk ~crm:tnske- Storru;n ':Ae~: stærkc' folkefront,styre, OJ.! LiVSfUIll. on~ vi da selv: vil.'"., som' I Virkeiiuheden er et ca Her,skal sler'ikke for~()uc~.fn. mo.ufle-ret. 'kommunistisk Stvre. mt.'rmere Omtale af Stævncts: For' 10m, oprctholdes med Stutt. al luh, men kun fa;"t~laas. 'at da ='nr, '.t hor~erli~t Flertal. ~t!s Forer o~ Danmarks Flirer he,",'. -,Vore '.Marxi!iter, ader er melolet kcndte "radikalt" indstilledc, har sijj. til ot:n nye Tid. ol! anla~t med sikker Vilje til at fore (krc<\ en falsk national og dcmokra tbk Maske. 'hvorved det er h'kkedcs Folk ind i den. ja, saa vildc Bital.:dem i vid l ~dstræknjn:lo!' at fure det inllen Ende tage.. det norske Folk bag Ly,et. Stærkt o~ varmt lod det o'.!~a;~ y dcrli~erc er, vor Stillin~ bi<, da Vidkun Quisling i store S\!ler ".t skærpct efter Folkefronts o~ paa det klan).!fuldc nor!-.ke.\la,:! ~Ioj.! danncberne ude i Europa. ll\'ad ftlst. hvad ikke hlot hans ~.'~d -der',- ikke har kunnet und~ctr at Land, ml'" oj.!saa Danmark. S\'cri'.!C' \æ~l!e etstærkt Tryk og,aa p.a oj:! Finland ~tyrcde direkte imnci." Tort Land.. ~)m. ikke: (kn marxi:-"ti;"kc Øglcn~dC' Men paa den anden Side er l Kreml blev herøvet alt Liv fl" det' synligt, at Folket,nart er Virke. Vi vil ikke et 'rødt: koll; mo~ent -til et stort. nationalt muojsti... k.jodisk ~or~icn.".' ",!(lo;:: Genncmbrud.Marxistpartiernc er Quislinj.! fast; ncj. vi 'k~~mpcr fp"t,,':,au.rede.begyndta,t tabe Ter \'~r! nordiske c~:'\ord('ris-:;liv. P:l:f' ~:.~_. ræn -og. miste- noget af sin store I:1nle med den "nye Tids.Ideol,,)~'.:'.' Tilslutning. selv om de endnu Folkclællesskahcts.,:,.',",; harjlerredømmet over Fa~fore Et andd,i\\inde: o't'n" nnl~k".'.: ninllerne, ja ikke alene over Ar Fnrer... ah... oll.lttc Ro.' M~n mc"d T'ro ; be,iderne. men":. ogsaa over vort og Tcmr<ramcnt ha~..'.. ' N",rin~sliv, Stævne Lnrdaj.!cn. var der i,\ f Det. har for os været en 5tor tentirncrne hl. a. Kamnlcrat~k;ih..:. Opmuntrinll at se Danmarks aften paa _Alhamhra«+ hvis IlH.':::d ; nationa,l socialistiske Arheider store Sal var!yldt til sid~te 1'1".1, ::cparti's ResultateriOdllmark, -,. Pen"' Rrec.he;, der her er slaact i Temperaturen, var tropisk.: ~;ffpp stemninj,!cn ovcnud. J\.'\'jnuer i :",;1-.- den marxistbke Front, hil~cr vi tionalc.lragter. -'\rend Sk jortl';t:r ulcd Glædc. for den har ikke mer med Sved",:n ne,f ~?1~~'~~0~iOI'd~~.:.IS}a~.n.nl,~a~rk~'0h,~~i~I~~~~~~E?e'j en for..".. Stem. mn~.';:".arderover O.N.S.A.P. lo '1'CI"~l~::sjdste Landsstævnc. 25.(MlO,Thi, na~rquisl;n~;t~l~r:" "';,,> ':~1:nncsker',~amle~es' om Sønd1tilcn a. ',han' (jævnfø, Talen ';ved' },.~~ta:~ ~cl?~~~n udov~r de fastb(~cn.. ;'Oslo'; sondags),o~> ;d~:et li:waf Hoveder viste Kol, SOla er det klogt 'for'andre. at lytte >dmghu~ Slots~aard under det store for bagdtcr at tænke over.,h \'. d '.offenthge. Møde den skunne Som. han. sa~dc.- Saad:lIl fulte,let! det ~~rson.da~s E.ftcrmidua~sti,ner. _ og,aa,den 16. Juni hint Aar i Kolding.. ;.. Frits' Clausen o~ Vidkun Quislin~. varst~vnet.:; naturlige Midtpunkt, af Borden,c,' i Jakken paa. Vikle han:' mon ~i~\.', ;10get,.Tiden llik.... mt'n" ~aa rimi \,~ sdig reiste (}ui,lin~ sii. "had 'om Ordet o).! ~t{)d fila (")h:hlikke' "elter \'cd Tiller~tolcn pilot Sccnt. n. --' ':.,:-,,;- Mon nogen al de. tilstcdcvai;en'" de Kammerater nogcnsindc :J!km. "~cr den Tale? Drøm o,q D"au, ~orm:c~ og '~(Jrd,:ns Saj.!a. ::'torc ~\' ncr og Virkclighed. Af ha.ru",ie (t _tt.. Slok" '

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl". I 'I '-' /

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl. I 'I '-' / ,e 01574.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01574.00 Fredningen vedrører: Gørslev Kirke Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-04-1951, 08-08-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt.

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. SKØRPING KOMMUNE: SERVICEFORVALTNINGEN * Teknik Skørplngvej 7. 9575 Temdrup Telefon 98 33 52 22 REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. ftt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE.

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. 07-08-2016 side 1 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Lukas 7,36-50 Jeg tror at vi mennesker ofte bliver angrebet af comparatitis. Jeg kunne ikke finde et godt dansk ord til denne lidelse,

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 01203.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00 Fredningen vedrører: Visborg Kirke e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1949 Fredningsnævnet 04-04-1949 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902 Forblad Kalk- og cementmørtel H.P. Bonde Tidsskrifter Architekten, Afd B, 22 aug 1902 1902 KALK- OG CEMENTMØRTEL. "Architekten" af 8. August cl. A. findes en Artikel, betitlet: "En Sammenligning mellem

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel Skriv papirskarpe tekster Anders Witzel Hvad skal en god tekst kunne? - Fange opmærksomhed Oplyse/overbevise Forføre/sælge Skabe handling Skabe følelser Skabe billeder hos læseren Formål Hvad vil jeg med

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

En død Bogs levende Tale

En død Bogs levende Tale Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere