SNO. NordisRM"fl iångavl.inien ~~t RET. ... ::~,;) lo... rern lid Over. Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, <""',;./ 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SNO. NordisRM"fl iångavl.inien. 118658 ~~t RET. ... ::~,;) lo... rern lid Over. Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 ... <""',;./ 1."

Transkript

1 , '..,'r. \i Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 )... <""',;./ ",' ~~~ ~~t RET ""'.. r., t r~ < '".. "\,t~~ ",o",r',:,ri"" ) 1. Aargang NordisRM"fl iångavl.inien..... ::~,;) lo.... rern lid Over

2 .~,I, - "",Ji. Mlnl,,'ns.r t... nt'fl'olll) fjfl ClH"ejni4r Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 NORDISK APPfl kan købes raa F ædrelandets Ekspedition Frederiksberggade 27 III R.ecWtUOII os J Frederikabefll Telt. PaiR sønijerjyi Redaktioa o, I Ramøherred l, Telf. Aa.ben K0BENH Aaaoncer 0l A Velterbrogade 73 B - indgafl.f>nd,' Allilleldds\' af Orl;('sler "Il: fjiriw'lll ~kul duv: til{oj('~. Ilt dc 'ar rd "a'~!'ntli/-:,(' Flikt"rcr j,le Led, ~"'" dunllf'dt,,holl HpJlwd."ranHll... dcr ~j<)rd(' F"S(t'll.~na w l!ykkc(. o/{ ju."l li<>nl de ~id"h~ l'<lm~r var lorlltumllh't. b"lta' l'artrfor('r Fril!! Cl:HlH"n "Il! til Tal(>Bt"!(,ll und(>1" For- Frits (.'Iaf'Nt':II: Lad os haabe paa en i stor Størrelse (18/24 cm.) Pris pr. Stk. Kr,2.'l Appe

3 :\' Stiftelsen /:O/o!JfJtillilig norsk Okkupasjonshistorie, 2014 N;'VN OG AORESSE!,IED BLOKBOGSTAVER. Abonnement f"r 1100 ~ ~!A"ncd... Kr. 31!1 L.. ~.&IIC U Øre pr: Nr.. d... '.'y æ ' " rie '\c~ FOR DANMARKS...,..... ~.'.~,:., 'n""'" c.) "0"';' 'e' "~ ):I "'~ '.' ''.a '?.' t...<:... J.' '" -=--ÆRE' FRIHED~OG'RET Telefon 1426 OnuUl til aue Ardeltn,er ProvLn, o, UdL,nd liaider STAr ~U ~-R~;~~~-~ ~~~~ ~~~==~=============-=M==AN-D-A~G--DE~N==. =FE==BR~U=AR==~*=B=L=ID='=M=AA-=N-E-D=*==19='2=------===----==-========= =-'~.-AA-R-G-AN--O Norge ha~<l(.rnvundet sin S el"silf~:ft"digh ed T/idlcun Quisling nu.,statsm{hister'. l Spidsen for en natioryal, I!eg~,:,i~g:i. Stor historisk Begivenhed v~dhøjiideijg, Slalsakl i Gaar paa SloltetAker~~u. 10slo 001';::" ;::~l1\'anelt \,,;jollal ~ajlllill;::.- (Pra vor Korrespondent) i Gaar "in Selv,;tændighed. Det skeie' g"""~1ii Il",alb,', id,le' ArI... je]e und"r Fnrere,! Vidkun.Quis. li"f!':' 1.1'1""""(' for "1 fril ()~ national-~o('iali~ti~k Norge i f~.et nyf$ Ikll hoj!icldi;::.. ~!"!"I]..I I"'" cl", galllle hi,tori,;1.c S]oi~'Akcn;h,~, lii":1i II. IIlark('f dl' Bcgi\I;lIlwd"Il. UII~ler Slabhan(~lin~e ~~ '"ncl~.iorl... '... " lial jo,;::;r ";~l;~,~j.. al \a-jo"al Salllling,; Furer, Vidkun Quisling, H4'~~'I jj~i!".-1.",.-fl.. r al li.!!,' \lilli"'ln'.. \r.. kl'd~iii'f!;l'rilli! Ut! Ilav..:,. f)ui... lill;!'" 11111"',1'111'1...,' ~Olll Slat.. mini... lt-r. T(~rhoven traf d{'.nne.b( ~hilning.,,,,,.],'!.iorl,-]..,' Hi~e'- H"I"'i1''''nlant i Norge. Fra i Gaar h~r.vi(lkun f.)ui... Jing o\trlal.!.d Elllllf'dd :-.OIIl I\oq.;cs ~linisterj,ræsitl~~~, og han:.vif ~trilk.. dalliip dt'fi ":'~ lior... ht: \atiollalrcgering. 'I"~, Uegivenheden prægedeik~~({bl~(. Oslo - men del ganske Norge,~ ",1'-'1" Ill,: I \I'IJ.!' ' 111,10' ":" :It 11\11];1'1. 'Ol gl'''' '. k:,, 100"t (I ll). 11\I,r... Ld.:,:, I, ~ ,I,',j. 111"11,kl.~.HI,d' '\"1":" 1,'1:0 ljdll~ ~I"J;";(')' "ol.1"1 I rll 1t Il") ~I,,' H:,dill n:1,.",. r'"i"1 IJIH F"rlll.d,I';.(I lt -t,. IlId"ll "Il Tj;IIl""llJ"i"l) :11, trl-ll'!!''',!' 11 i :\id.llo' IIIIH!' "rl,rn gf'nlnd m:t!jilfllldf 1';1;111' ':" (r~ li,angp il! :"\"l'g," lilt,l 1.' lidt,! Kil ).d;!u),!" 1 :'0111 en Bt... Fnreuillg, J;;,~, u[iiul'de.' By~n:'ti! J:I~I:.~(>lo.,!' af,lei,tole. der sl,ulde.~~!l~ ~~n~~l~~~.:~~~.~~aa:.en' ~!l~:-, I hill Hv var rig! f!ag.~mvkket. Klokkeril;w~l~g > fra (Itle 9~!~s. 1':1:1!\;Jl I.Joh;tll... <la... talrjg~ flor Kirker lilkelhjegav llldletlninj.ll'u,i.. O~ I.nk., Flag, Hg dd nol... kf! ar Stalshalldlingen, der tog.sin Fl.lg va,i"flf! fra alle offentlige Begynddse Kl. 13 Ima Aker~hllS. :'hilj('.~tnr/:v~' /Jt'f((,I1/..:ni(;~ :,'/)~I l'iijkllll (lui.~ii(1!',~ (j1'('rttl!id.~r Il! /'()i;cli' 'MIIlI'.1IiJlislt'r/uæside."1 /lfirfllfu/'w!t'onlly{j: Fru Ju.\/iliflrws i l/ii/csft'rf'l Ih p.i.ijl!-!('r. Sch' B., cw:, SP(lrv(l~-1 I ~ndernc, drt fy!dtc.~ til T~(>I'lg- Ill' I)ar i Dagen:. Anll'd.lJing Ild sel af (hlos BOI'J.lI.'I'I~' Plll':l.dCI'CdC.. JalllUlr 11M2. ",~. fiof~kl' F];lg. [ (j;hlernc \':'lr der IEJ'l'safdf!linger ~f d~1 t,)'ske og j'';/dreal :.\fuhl;' Tla lig~i'1. De mallgc Tusindcr. norske Politi. og.hirden danne- 'RO,... \11 \':11' komme'1 Hlrr:.i)'~nde fr<l dl' en vll'rdig Ramme (Jm StnL~ ' \oll.!l' og Ih't'fl'!lf'hn('l't' i I akten..',.~mllk OJl!e,'~lsc,.~"r ()'\ ervtc~e-., Efter Afslulningen flf Stnts- J{'s af Tilusindcr.tf ~fcnnesker.. handlingen lød '~I(1er Ki~kC'klok-, St ltere " paa Aricnen :i~lhlldtes. i 1,t'mc, Og "fod ~Iflrkels Frem- Il) en t!1i B~cld.e.stol'e :\fn.jer af brud f{ik et sl,ort Fakkeltog d:lil- ~;jsjrmal S:mlliug pan Naill't af :\'a!>junal Samlings llird.og tiol~altt'atl'ct..ved. d!sse~.m~ldcr l'usinder af "[cdll'mm('r lalle bl.. a: ')filli~ll'ene Uslos. Gader -;' en Lliud~ og Fug!cS\~'lIg." ".. "d,:".' I' Il" I Il',. I, I.:.' 1'" I hol,"tt... lulii'l" 1,.""t :"""... I>\.IuLMlu... '.Jw... I Riddersalen I et Slcllluiu~sLiJlede fra Skan Trappe til noi'}l,!~a':\'i:den, hvor,ji.a,'i"k '~elewamburean~ Oslol\orrc....!x)/UI('Ul hedder del: ny!:.\f(ls'lill~e( a( IIirden.var op ' :.iillct til Plll'adc,.GcnnCtm en _ Fille leite Sncfug, dalcde norsk Vin!lt'lll;alll>c kom m:\11,tille ncd over den norske.kofl ;dwrg, og i Timerne før St:\ts' Ilden stn~mmede Na~joll:1l Sam :jllg'~.\h.ii('mrner til Grnu{'nl,;ademe ljlal'dlf,~rl'(le den': ene ind i den slore Hidil['l sal. som IInr rllmlu~t' 'fmn meget af Nori~('s Storla:d. <. Fra de Iwje Lofts 'j,ja'1ker \'ajl'c!(' 'gnmlc n,~ginwllts~ latter. Ellde";('ggen "301' smykket t [j/'darddin~ efter den linden. og med el dybll'odt Flojbtæppt, de- I'["e Akershus mvldrcde IIf Liv. 1,OIWC'1 med.nii~jontll Samlingt! ';or"ke Politisoldu"ter i rnlelt Ff li \f;r.rkc og dell ty!\ke Orn_ Foran 'uhtyr nh'rl Slaalhjc!me OR BH \':1.1' plan'/'r! en Talt'rslpl. nen ler, flanknt,cte Vt'jen til Slollt'l. Vejeo gik op ad deo trulige "ulde J)('l.urnlion "ar (Junkert'l ~ Iy:;ke og 1l01'~ Fjas- langli n officielle Meddelelse VIDKUN QUISLINGs... else at Posten som. es Statsminister... n... O~LO. i Gaar OffiC'i,,/t "",del,'le';:. El'tt'r AUItI(I/lnin:.:: af Ilc' 1101'... "-\' :\Iilli.. trt har Violk"" V"i,lill~ o,'c'rtol~d Po~tc'lI :'I(ln~ ~tll'gt'~ Stahllailli.. I,'r. Ril!~koJllllli... a'r TI'dHJ ",'U hitr'l-!ih't :-ill Bil~i I!pl... c' IWl'liJ 0i! '1l'1'l'l'lt' I rd,1/'11 hidlidigl' Bf'.~'~' rill;'::" DI lili....,ioll.. ht ga rillt!, :-;1;~I...,lIiJli... lt 1' \ ill "-lill (""i.. lill~ \ il.!.!ii:l i Gang ljh'd D;I!IIWI... t"1i.if ('Il iollal IIOI... k HI ~I'. rillg. I dciiih~ A"II t!llilll! ralldl litt SlIIld,,:.:; pilil Oslos l 'a stnillg Ak~ I'.. IIII"', dl~r er b., ;!;.!,'I I 11,'1 I:L AarhuIHln'ile ~HII t'i \J illtll'~iii,, r:", for 1101''''1...,Ili!:'lorie, en lwjtj,lt'li~ Sluh.ilkt ~1t,I. i l" j.. Ftld"l. Hi~!o>konUJIi~Nt'rTt'rllll\('n o~ :--;lat:'lllilli"kr(\)ui.. lil;~ holtit vcjh dplhje Tall'r Oln ~OI':::I'''' Slillilllt i,1"1 nyt Europa o:.! dcb polili..:", Frellltid". 1"'... 1 B

4 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 ~tfronten 1..".,;;,,,,",0:,;:',- ~.Ir~~~~<-,~,-..,~... "... ;;1. A..,.~ h,,' ;.~.I_ 'Ol' OIl.DI I... '.... Den f... te h._... lagor.sigle pti..1,ulle: HJ",lp ' '1ll\.millll~l"nnidieil':: : Boof..:... der'ts:ab, h';;' li!o...mlemi;er;.yg: ø...!immi... ~.; 1 'c."tra!er,'.. nø skal.. rge for Rerigaring;' ~.d~ II\1Ii8g eg.bem.de&,pas!ling. ;:_ I.~~~~~:~~~f~~:~~æ~~~; bl=~~~:~~~=~;:~~!: skal ikke' p... Palieøleit: : 1J.,ryd.. "to"'nh,.",.n. k", ftjælp. hvor der forclil\ger-l8ege '''læriog. eu~r Haar-' der:-;'svara' '~n ler IJO Xr. a,rlig' I SI~""kåi. -og de~~y-:res:,ft~erlie~.: K~~.. ' _ penge eller.' Kost; '..nied. den~ er 'el ~ Led. I B.. k.. ftigel,.,.foran~.~~unin~er~, og. n, 'l'i!""... ~esew. _ ia Ij~",sk~~~ PJ.k~r perol'nlil;!i.onl4kt oe ",\v(øii!l'iij pr ~~ IlnJ'led~ rli~.~ ~'PIII'.~"" t ~m ljit;m.iliii"' Ilc hverr)(edlell'5\'il~a~r. 1>,' _. 1l~"!I,!'!}'\I.-!k, 1. j9,.af4~!!jic...lict-' -,.,. Ja, det kr~':~r:mi>e*;:d~ Eper,i,' III!'D. ".$ n <1-. 'o,... ' N~ti9D~I-Socl.1i5~~r:- lord"., ~ ',,...,rerprinclppel, ~!ti~det bc<ibte." be,l.", I Si'id~D. ~ta~ir d!'d i!w',c.; f!n~rpforan,1 Modsæ1nin!f ti!..!ir"; m~t; derllol. I)ek~Ddt ''!!lr 8" c aii\illil ' Vel:' ider d~ fll1! Let!erf.~r. ld~ge!i,. Tilværql... l!4ep' \rb\old" I!!"D _ ed... H}.~. yden " h,y, nolletapbvør. Vi ~.ti~p'al.soci.li$r kræ'~r Ans,-,"';I. o... l:n.erji~1i8 1Iæq4. kaldt f!'4 Broea.:' Ja, vi.kan fr~ det' praktiske sive tn&dga _E~mple-rlO' Ml ",flir.' ElI Telefo.arbejder. -> Ha~ _i... været 'I'Uakuer::ti1 det ~L!",""cDer te_.r;u

5 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, ::... :",," l u_... -"-... "-, " , , _. -::r..., , Of'.. ". I'., Nr lt~nmarks ~t HED OG RET l. Aarpng NordiskAppelangavLinien fop,.. Frernlidens~ Slor-'Norden Over 2000 Mennesker. tll"d!~.~. srnukke Nordilk Appøl, lom D..N. S..Il. P. I.ftorbb.,.haultJ haude arra" '" eertpølvnl I < om,'at de høfåbevegeleel' mu. V.-ml i Stand at samle Norden i et Folkene.ø, de~, nordilke Folkl Forbund at Hjemmet Dritt og Blodetll.amholdflnde Kratt. Ikke med tomme Ord. HVlld der _ndj:"edes gt:nnem Blod, maa o&,aaa helea i'ennem Blodet. lwøt. Med lorenede V.. ben, forenede ka.mpmaal vil det blive et enigt Olr mlugtigt Norden. Ogaaa den evelake PllrtIferen. Tale hilltt. med kraftig!; Bifald. nen danske AtdelJng indledte. lige. " ledes al Orkestret med Lange-MUlle1'8 ' lrriak skunne og nation ale Mwlk til '.. Der var engan"'. Bedre Valg kunde man Ikke have truffet fra Ledel.. n. Side, og selvom det t,!der lidt uden~ tor. Ranunerne licel~e., at.live

6 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 [fron ten fl',,', 1.',11.,_"... :.,1, J'''' ol '",'.. If f I,p', li! IIIJr,drll.'-'IIlIl II'!J" 11111/1-,"'1:.,... <11' 11\1'" 'H)t:'nf ~'t'd ~h"r:1l. Jf'j... nj, llk.ro'll -.. r,liu'mll/ij~i'jiih<f'" rtn:.,1... ;~i "'+11_-, H";:~'''.~Il.i~ \Lid. I/II'I! )K~_.. ~~':.' )<." -t' -,.',',: _I ~1I1"~~.. J.), r \ fk~ ~ijf! 1/ I 1_lp._ in:q,qp.r-,-k" '-;!_l:! I: bt"~t.~ ~:~ :: ;0f~~"~:;;:IL:~i,;~,:;j:.,(,~, ;; ;:IJ~~~:" rr.. ~': d, "-d".it\',!>hi"h..!\~'rt'. l,,,,11!_! il.., l, "- fi> "1I!jj,d '!lp/o.d It I Iq :,i.,;.! K\i""lI.,I,r '!!~ f',i, ;;:-'" ilr.., ti '1 "fl', P'I I!,nll'nnlt',d i t\o,! klt'".. I".,: 1f".~ li'-'~if{l\t'r Tj"r!"';:.n. i h~ uh:iyil., IIkll Ii\i!' 'J:nd\t'n.~I~al all. Tir.'!II!! hl. 11!.! ')1 d,.,. j,/lv;" "",!',."", fl,... ~'"a,bllll{ H.II K'['~IJ/j"' 1 ''-''<rue". 'I",.J". ~ I.. 1;;,111';;,';;", c~ KdwuhavlI.'~'Jg i "liilrr.\t_. Il.f!.\f~.: Il \ n,,,i,!. Io',,,,. Il'." ~i,i,,,'h' fh:"r; T:Cfll~It~:.\r.ht'i,lt.:, ril"r (lg- <l,il! '\1 "II.:1(! ' ~;"J'. lw -el 't('d :~,,~ Hf''ik[P.ni!.:l'h{'''''IJI'~n. Jljt>r!fltft'd.\trf.: n,,,,,llie- Kl. :JO. ".dllj!il~""/li, ~il:llldl'- ::~HI\' jllll }\\;", Tftllrlr-r; (;",.,J T""'pT~-, L',g'-'i TurIIl d.-i:-.dt,r' h"i1\,..,,~-, _<i(",k h,i Ill I/ III1 ;J!., dh~ I~ I. :...,. - - \'t'lf.,i~i!!.'~l\lj" il, I. Kf" l\"~'jii;!'f\l :.'1' \1'''I~jd'';''j\' ':U;..:;"kIlIlIIJn r. r~h':1 1Ifl".(JU.rld:'rup U,,,:. (~"~12hl'rt!,I""'!Hl, In ' ~;JII.:'! \\''1',1.:1'1', ilj.:. Til,kaT"":-~f!" T(.r:--d'jll "I :?ti :"~ ~. '().~~,l;i. ddr'., -.\ri'i,id\ IIJflllt,~ la. 1111' fi, d"1! ~;:'T,;1- /'1'11' -,-i 1 111:1' ~!).!L 'pi"...:- Cj-nll':lil j" 1." up. ;}!'l:l!in'j;';~'r ril'. 'I": n' n'\ Foir'1.I.j('['.,. 'lllt'rf /)ilfl',ii ~l~l"a'. d.. UnrlJlllld H;..:. -f:l'l.:l,l'flnirlg..,ir;'dl1'llrj. '.. LI d' "RWdt... J,lIl1dln: lin,..,.. :-"P.lilil 1\1 l:!. Kl.' ltf Q -.., /'ill. Jr \"t'jlr: "'{"Fnl, nn~fi'1g Kl JO... ~.A. Jr. ". :;;:':::~'~:'I':'~,1:;';~'IT'.t~~~I~:. ~ \<!h.t,. og h:m f;jlfe d('q,,;!~< in!t~j'~~ fa'ng"~ 'lld., nlll:.ut: 'OI'iar~,'F,);',"'. "d... "rll'rha,lili!i:i1 hm ',i'h'-j~j,;':'~(: '~_: -,I~,arl,;, I!~;''')m tj;-i/l ~il~'~"/i 1I.lt-i ~; Ht,.ft :.:urf'l... ~ for: Ih'l.fI','JJI~!"m~ ~":,./.~ Enrh ;.II r.~ I''''''~ i"i~- P.il~I,;:e" :,_?~.~...;'.. dall illt.'rfl;l!jun:ii ~al;it'l~t;li~-::'". ~at MI. ""rd og'_ ";j"lltf!~i~:.' ~ilofl!lh/m h<ill tork'an;(j~;

7 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Hjemmefron.ten,paa 0'stfronten

8 t';c ved Ix-,n ~b ~ som Stu-,l flar Lov.i1~cnr [ vel og, ~am,:,rc med fotoge. Georg I : r12!te f:nd~r /i:hø,er Anti- ~':::~::I. r'~m "~Id nr r ' JO il".!.ei (kl mlkrosko- Ju I h I": r g bl~ I ~h";j III nn~ l QI'r ikke var det undertrykte og kuede russiske Statsbanerne..a Generaldlrcktora' mcd~ paa Initiativ OD besværiiq!]"t AnJ'tTf:"~ amerikanske Tropper var sket uden land om Beskyttelse. gelscrnc for ct opnaa Iilfrcds3tWcnde Folk, men mon det ikke er en far deler, at fr. l, Ida. Inddrages Stræk~ Resultater, Gt auing fortsat skal J)4Iun dere. Viden, er det!e sikkert ikke N HEL NY FORM for Krigsførelse er opstaaet under denne Il, Ting, hvis England overfor. de. nlngen V~Øle":'Hu.um under Tnlksta- aennnn En Række Embedsmandrift.lta",",< Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 "0 ",",_.. rigtigt. Man kan vel daarug tænke,er. sig,.t diss; to a!lierede' Landes E Indfødte i' ø~ten paa denne:maade: tionen'.københa /.r.s',bybanec. og BUlet- Krig: 'og det er Stalin og hans Generaler, der har indført den Det er viser' sin. Magtesløshed.. Hvis d~t 'Og K.o,~prise~~~.~~etlem K,brhavns Bybane, og Herløv,med' henholds"!s Skov.. Den store Uretlærdighed Krigsrorelse er saa sp:!ttet, at de. rigtig gaar op for.de disse østens VI tra Sammenslutningens Side ikke har nogen Anelse om, hvad Ødel!"ggelseskrigen! Denne fejge Ø-Folkesta.;"mer, hvor hensyn~lø~ ttinde ' nedsættes!"no,et.'-,endvidere [ore.... vor Del at Arb<:jdct tor al (u det. de gefuidig roretager sig. og hensynsløst brutale Maade at. England" er overfor Imperiet og tl,el der. 'nollle'-.torikeul,.'- 'lndre Ændrlnger I Bl1let~':og'Kortprl~erne mell~~ {oreningernes Sknttcfrihed brøgt Ul Op fuldkommen urimelige Forhold med Hensyn til' Andclssclskt'!bcrnes og BrUg! Nu,iger ba.de Amerika og England _ ja, men Nord-Irland er tage et Nederlag paa. Naar man kun kæmperfor en lille.. KUk. 'i ikke Irland, og først og. fremmest ser, at en Landsdel med saa og saa London - mon det saa ikke kan viue Statloner. P ' Frederlks,undsbanen hor. Handelen gcnnemlcvr - netop en Periode, hvor' det. har maattet betale mange Byer og Landsbyer ikke blive. en endnu fa'rlige~e Sag. for tor 1\.Undl88' Tarltdl~p.rtteter. < ~olossalc Skatter. fordi vi har' udjolgt har det intet med Fristaten Eire at Eng~.rid, kan holdes l1'iod den fremtrængende Fjende, saa gar man ikke det, Gaar~der' først Skred i end Japans Krigsmagt? vore Med r Gyldighed tre lamme Varelagre til rorholdsvis:gode P,ri-' D.. bf... gor. I ser, men i de daarllge Tider, 30r- nu Imperiets,rænles' Eklpedltionen at God, tra og Nej, det er rigtigt, at Nordder før var god KrigsføreIse, man Troskab mod T, age-øen, saa er til,husum U'" kun<'i\'.~m~atte Rejae,ods Irland euer Ulster er den Del al Irland som England stadig holder trak Troppern. Wbage fra Egnen England. Dage talte, og sa~vil ø, Banepakku,' l -utvivlsomt folner, stijar Handelen' prak-' tisk talt uden Reserver Ul,t imødec.8 en forretningsløs Periode og det,indtra-: F.O IiØSTTlDE 1935 foregik "fædrelandef"a Kroni. der nohct i den Stad S a- V geise, nostet national-soci- VIDKUN "QUISLIN'G' Aar at ~~;;:kio~~~n na~f~n;i-~~~i~.. '...,.,....,....;.... "......" alistisk Centrum udznfor Bovrup ;:~i:;:~:::~':::~;e:::~~,~~ so m GcesthJs J).. N. S. f.t; P. som Sysselleder Einer Jørgensen var d2n stadi~ drivende Kraft i. T S'a~else o~ Omegn havde han en god H!ælp i Lærer C. C. Stender. Første Gan~ var det ikke: at fører Fri t. C I a u sen, men Sla~else i Forb:ndc'se med Dan- samtidi.~ var modt som Gæst Stifmar!{s nationa'.-socialistiske Arbei- teren af og Føreren for den i Norge d,.-p"ti samlede en landsomlat- med D.N.S A.P.. sideløbende nahotende Interesse om sig; d'2t var og- nal-sodalistiske Bevrege-lse»Nasjosaa sket' Aaret før, i Sommeren nal Samling«, V i dk u n Q u i o~ i Form al et Landssl'ævne I ing, tidligere Major i den noroke for danske Nat'on.I-Soolalister (o~ Hær (bl. a. t.leru;t~ørende i Geneskal vi si~e I i g e sti Il e d e. f. ralstaben), afd. Fridtjof Nansens Eks. man.~e idealistiske J A.R.- nærmeste Medarbejder i det st.ore Folk). En1nu Maaneder Hjæloearbejde med at redde Ukraiefter gik der Rv af 1934-Stævnets nes Befolkning fra Hun~ersdøden, ypp~r'i~e Forløb. og nu ~ku'de det og Forsvarsminister i det norske samme Sted anøses al et H. s t- Bondeparti.. st æ v nei s'or Stil. Einer J.r~en- Allerede som Minister for Forsen var paa Færde tidli., o~ sildig svarsdepartementet gjorde Vidkun for at faa alt til at klappe. Det QuisHn~ sig kond! som en uforsonvar und~r D2monstrationsmarchen Hg Modstander af Marxismen og I ved hin Lel1i~hpd gennem SlaO'else dcms Ba~mænd: den interna ionale, lt D.N.S A,P. li~ur1ig demon'stre~ jød'ske Kommun!sme og dens Larede. at det i k k e er det danske kai Bolchevismen i Rusland. Af Fo.k som saadant Høstens Ri~dom mangeaarigt Selvsyn kendte Quiskommer til Gode derimod den ling jo det russiske Folks Rædsler umæltehge Høifinan. og dens i det røde, b'oddampende Hdvede. egenth~e Ledor: Jød~n i internatio- Straks som liiinlbter rejstevidkun nal o~ a,ocial Aand, Skikkelse og Quisling en uforsonlig Kampfron! VIesen. I imod Kommunismen og dens Muld- Som, Taler og Midtnunk! I Stæv- varpearbejde indenfor det norske net var selvfølgelig til Stede Parti- Folk, Ipeeielt paaviste han, hvor- ru c. C. STEEN RASMpSSEN ":,I!i'!(" Vidl<un Qui.IiDg paa T.I.rolol~1l I Koldingbu. 'Slols~n1 -~og Nygaardsvo~d (marxistisk Arbej Her fortæller Redakt"r Steen -Rasmussen om de Bes"s gennem Aarenes Løb, som Norge. Ministerpræsident og F"rer for de'1'arti), det. helt store Kup, mente Nasjonal Samling, Vidkun Quisling, har aftagt hos D. N. S. A. p, de da selv, i Forbindelse med at Det første Besøg randt Sted under et stort Høststævne i Slagelse, September pa. et ganske Jigegyldigt Spørgs ødelægge Qusling: hele Bondepartiots Regering faldt parlamentarisk Den derværende Systempresses Repræsentanter enklærede, maal i Forbindel.e med Statsbudgettet. Quisling har sagt:.da de at det ikke hav de Inreresse at hil se paa Norges tidligere Forsvarsminister og Fridjof Nansens ma ngeaarige h"jest betroede Medarbejderl fik mig fjernet, lovede ieg at komme Igen«. Løftet er ho~dt, er I Daa Ministerpræsident Quislings Deltagelse id. N. S. A. P,s Landsstævne i Kolding, Juni 1939, trækkes op, og del lastslaas, at der der. samme Erfaring med' System VirkeJighod: Vidkun Quisling gjorde nejagtlg mellem Frits Clausen og Vidkun Quisling bestaar' et nært Ven- Partierne i Norge. som Frits Clausen havde' gjort med <l.em I Dan-' skabl ledes Norges 'Arbejderpartl' var l bort. Der var kun en Udvej, at mark: de dannede' I trelle'; Angst langet ind. Stort. Post yr hos Mod- SystempartIerne,,ligesom nu her i for det nye en F o l k e fro n t. standerne, 'hvis Spil 'truede med at Landet,' dannede Samlin.~sfront Saa lagde Qutsling ud med.nablive' slaaet. over Ende, Quisling I imod' det nye. Her, og kun her, er sjonal Samling«, og forsø~te en blev lagt for Had,. og.. mere end en nemlig. Sy.". temets inde.rote Bevæg- Massestorm ved Valgene i Efteraa Gangudsat for marxistiske Over- grund' til. at.sam~e sig«, forøvrigt ret 1933 til Stortinget. Modstanderfald. En af Gangene t'ministerieten fysisk' Umulighed indenfor et ne var dog for stærke, men den med' det Resultat,' at. han fik en parti- ogklasseopdelt' Samfund. noroh' Fø... r og han. Kammerater sv'ær; Hjernerystelse. Intet var der.at sige c.;;uisjir:gs lod sig ikke ølaa ud.. Kampen gik Fordi Quisling' i Norge' havde Administration og f.~lige Forud- videre..: Fremsyn og Mod til at ville I ryde sætninger paa' som.forsvarsmini-i Sligt la. Landet, da' Vidkun det fordærvejige mar.,tisk-demo-.ter, og.saa gjorde d'herrer Ham- Quisling i,r før:te Gang var D.N. krati.ke SpUsRegler,. maatle han 'bro (Højre), Mowinckel (Venstre), S.A.P.'a Gæs'" t Ser:e'1l::er 193G, Et HBsunaler '10 giimrende Forla.:,.fik H. øststævnet;'.:~.'.o.; og vi danske National-Soe:alister.: l ; forstod, at her var en.nordmand'/, med den st.ore'linie, det store Syn;:"" som ikke.lod sig kue eller slaaud;... men som vidst. at hans. for' Norge"o. paabegyndte Arbejde ljidebar.sef' ~ ren i si,,'. ;":::' ';",;"",,',.:.,,:," Følg~nde'liJle,.Træ.k'p&a System~:," 'pressells Forst.aels, og' hu~tige,op~':::. fattelsesevne Ikal. fremdrages:.'r..e:: ~.;;". rer Stender' henvend.e~, sig,( -pu<~, Stævnets Vegne.til.presSen, ;'S!a-:.. gelse og forespurgte. om' det,ikke;: vilde interessen:.. Redakiionerne. 'at' hilse poa Vidkun 'Quisling..... Med RedaktørValdemar 'Peter~' sen (populært kaldet Siagelses Mi?', Eden!).Sorø Amtstid~de«I:Spid~~~: sen, kom der en haanllg-overlecen'" '. Afvisnilll. Det var. udea' {nt,.-e ' at træffe QUlJing. ' ';'i,..,\.".. '.. ' Hvor typisk en Holclnb.afor S, stemets Journalister/ogna kalde!~' Folkets aandejige:;vejl~derer def.,',., daalige. Husker.mon Red&ktaryAl:;: demar' Petersen:,Episoden?:.. O",.' \;". EtSidespring: Nogle, Uger ';fte.:~ ::, ; stod Frill Clausen' i samme, Sltua~"~!;{!ion. D,N.S.A p, stilledeop over hefi~., ',',.,. le Landet til Folketin~al!liet' den" " 22. Oktober: 1935:'MeJlem' :U5..";';'::..:: ' Stemmerfik.vort;Partl:'-~(' Intet Mandat lidet nyvalrtefolke-i.*~., ting,.'ordi StentmemerHenholdtl(.~;.. Valglovens B.. temmelseo,ar~.fol'&:/ " spredte«. Frits Clausen lod 'slp:hel~f";' ler Ikke gaa paa:ktimpen"gik yl~,\'.'. dr.e,. efter P.rtiførerenø" (:,.te... ;,: : P...tw.t.. SWo I';, "c'" ' ~.,~..;.'. ~

9 Potobestilling Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 NAVN OG ADRESSE MED BLOKBOGSTAVER. Abonnement knrt.j r... u... M... Kr... ~..., Telefon lIl. Ilt.ø., litai Norge sin S,el Norge genvandt 'j, Gaar' sin Nasjonal Samlings maalbcvidste Arhejde,under Iings Ledelse for et frit og nationai.socialistisk N~,rl!'e::i',4e:t,i:lve,:EIIll'()1 Den højtidelige Statsakt paa det gamle Jiliitolisl~~ '~""",'"... - ningen, marker"de Begivenhcden Und~r"S, b,'ts~umdliliglmbi kundgjort, at Nasjonal Samlings Fører, Vidkun 'VlllSl'!ntr."::V til ;,traks danne den nye norske Na,tionailrel~eJiDl~; Begivenhede~ Oslo -men det D~n ~tore Dag i Norges Historie - og al hvilken Norges ltid skal komme - præge- Jkke blot Oslo, hvor Stnts~ akten fnndt Sted, men det gan 'Ske Norge. Fra tidlig Morgen 100 der j den norske Radio na lionale Toner. Om Formiddagen lire lnd~n en TraMmission al Gud:dj~ne!ll~n l Nidllros Dom.. kirken genled malmfulde Klan ge fra mange at Norge.'! mmt. nol~(.miijiis~j.~=::~~~;. :1~~J;~f~~!~~~~~~~~~rlli[~~~:7 hil". Rlgsk... mwæren og Vidkun Quisling. da de præcis Kl. 13 traadle lnd i Salen. Der hilsles med den n~ diske Hilsen,. og kort elter 1M TOllerne al Richard StrauMe < SIdol!). OSLO, i Car Officielt meddeles: "Efter Anmodning ai de nol'ske Ministre har Vidkun Quisling overtaget Posten øom Norges Statsminister. Rigskommis6ær Terboveu har givet sin Billi. gelse hertil og accept.,. ret den hidtidige Reg.,. rings Dcmissionsbegæring. Statsminister Vid,,; IIItld Dannelsen ar en national norsk Reg.,. kun Quisling rug i. I' denne Apledning Candt der Søndag paa FæstDing Akershus, der er hygget i det 13. øom et Mindesmærke for norsk. HistOrie, en højtidejis Statsakt Sted, i hvis Forløb,RigskommissærTerbovenosStatsminisIerQujBlir.g holdt vejlede~de Taler om Norges Stilling i det nye Europa og dets politiske Fremtid". STB

10 i.~(> veå Dan.. I bint! som' Stu IS3t - har Lov ~ikc'nt' vel og!k~am!:'re med rot('ge. Georg : : r.::-lte r:nd~r ll..,ørcr A n t' l- l'" i Argus. t,~,~~r~= r~m K~~lrl \'Sf r " JO,kkr Lrj. dd mjkro~ko ju 1 h f! r g hin'! t"h":) Il! nnget d"r ikk~ var amerikanske Tropper var sket uden land om Beskyttelse. deres Viden, er dette sikkert ikke Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014N HEL NY FORM for Krigsfarelse er opstaaet under denne" rlgtigt. Man kan vel dasrligtænke.tg,.. t disse to allierede Landes E Krig, og det er Stalin og hans Generaler; der har indlørt den. riet er Krigsr.relse er sas sp:ittet, at de Ikke har nogen Anelse om, hvsd Øde!;eggelseskrigen! Denne fejge de gej\!ldig loretager sig. og hensynsløst brutale Maade at Nu,iger baade Amerika og England _ ja, men Nord-Irland er tage et Nederlag paa, Naar' man' ser, at en Landsdel med saaog sa. ikko Irland, og lørst og, fremmest mange Byer og Landsbyer' ikke har det intet med Friststen Eire at kan holdes mod den fremtrængen-" gørl!. de Fjende, ua gør man ikke det, Nei, det er rigtigt, at Nordder lør var god KrigsføreIse, man Irland eller Ulster er den Del af trak Tropperne tilbage fra Egnen Irland som England stadig holder V det undertrykte og kuede russiske Folk,.men mon det ikke er en far.. lil Ting, hvis.. England overfor de: StatsbanerneI GeneraldIrekføra < med ~eler,. at.;!~. 1. Ida. Inddrages Stræknlngen-':Van1øse~HulUm' ud.cler T!l.rlkstatlone~\K~be~h;?'r.s. Bybane«, og Billet j" '" Indfødte 'i' øst~npaa denne:maade viser' sin' Magteslashed. H vi~ ':det,og,.~~rtprise~~;:~elle~ K,brhavns By.. rlgtig.'gaar op:for de disse østens' bane og, Herløv:'.'med: henholds"!s Skov-"' lun, de.." n." ed,sætt~. '.. 'ø~folkestainmer; hvor,hen',;ynslø~',england,:er.overfor' I;"perietog kun kæmper f~r en lille Klike d London :":mon delaaa' Ikke' kan bllye'-e~:endnu :farlige~e Sag'f~r Eng:and, end. Japans Krigsmagt? asar,der.'førsf Skred'l Imperiets Troskab mod T" age-øen,.aa er.. Englands' Dage talte, og aaa vil ~":I:".;qil;(t:. U,",,'tr,." paa Initiativ og be~vætligg9r An.dre" pelsern/? for (It ojlnaa tilfredsstillende Resultater. at alttng forunt skal pu.~rc genfl.nrj. en. Række EmbedsmandriftfiGtl"', ser. Den store Uretlærdighed. '< ~~o.'~t.; E.". d. vmere tore- vor VI Del fra Sammcnslutt:lince~s' at Arbeidet. for at 'Side Su:. tør, det tale.' der.' noal.: 'forskelu,. _ndre Æn- tuldkommen urimelige' Forhold - med 'd~i~ler f Bill~t.:}"~g Ko~tpriSeme mell~~ Hensyn til Andclssclsk~bernes 'og Brup- ",>' toreningcrnes Skattcfrlhed bragt Ul Op-,vlue, Sta~l,oner.,p,'~ Fr~erlkslundab8neD. hor. Handelen: gennemlcv r "- nelop en tor':.t'~.udd,.i-'~tarlfdiip.i1tetet.~ ~ ~criode. hvor 'det. har ~a8ttet betale.,. '...,:,.:olossale Skattert. fordi Vl har ud501gt- Med, ~71~ilhed fri ~.mrne DI, be- I vore Varelagre til forholdsvis gode Pri.. " græn.el Eklpeditlonen at God. fra og ser, men i de daarllne Tider. Bor nu til Husum UI"kun' at" omfatte Rejse,ods _I' utvivlsomt rol~c!r. stuar. Handelen prak-. _,.. Usk talt tiden Reserver til at Imødepa og Banep8kk,et. c ' en forretningsløs Periode og d~t!ndt,:r... :.~=============~.' glimrende Forla;" fik' HøstStævnet,'t: og vi danske: National~Soc;a1ister '.. lorstod, at her var.en 'Nordmand med den s~ore 'Linie/ det store Syn;: som ikke lod sig kue"eller ud,'.' men som. vidste,.t hanslor:norge'f;'".. FØ/dre/ande'''. "roni.);:(~ i",; F:D IiØSTTIDE 1935 foregik der noget i den Stad S'agelse, no~et natlonal-socialistisk. Byen var i hine paabegyndte Arbejde.bidebar : Sej-;:',,' Aar at re~ne for et national-sodaj:stjsk Centrum udenfor Bovrup VIDKUNC2UTSLING ren 1'.ig.. "",: ',- : T~, i SøndajyEand, takket være den utrætte1i~e Agitation over hele som Gæst,h~s D. N. s.il.i p Følgende li11e'træk'paa System-.~ pressens Fontaaels. og.hurtige'ap.:.. ~i', fatlelseaevne '~kal:fremdrage5: LIi>';' :"",. Sjælland og p"a Lolland-Falster, '~'(r rer,' Stender'.:.henvendtOt ":sig.:, 1>":'1:)';., som Sysselleder Einer Jørgensen var d:?n stadi~ drivende Kraft i. Mc., C,'STE'EN.RASMussn{ k.."..,, Vidkun Quisling paa Talerstol : Stævneto Vegne "til Pressen!'-5:.; ',~i.:._.,. I Koldinghn.'Slotogaanl. gelse og forespur~te. onidet<ikken~:.; I S'a~clse og Omegn havde han en god H~ælp i Lærer C. C.Stender. '.Her fortæller Redaktør Steen Rasmuuen om' de Besøg gen vilde inleresse,,'.. Redaktionerne.f (. hilse paa Vidkun:'Quisliog:.,r ; ;0' Første Gang var det ikke; at fører Fri t s C I a u o en, men nem Aarenes' Løb, som Norge. Ministerpræsident og Fører!or og Nygaardsvo:d (marxistisk Arbej Sla~else i Forblnde'se med Dan- samtidi~ var mødt som Gæst Stifmarks nationa~-socialistiske Arbei- teren af og Føreren for den i Norge Of' B r ds' de da selv, I Forb!ndelse med at Nasjonal Samling, 'Vidkun Quisling,. har'anagt hos O, N. S. A. p, de:-parti), det helt store Kup, mente Med Red2k~~ ValdemarPete;::t: d"-p,,ti samlede en landsomlai- med D.N.S A.P. s;de~øbende na!iotende Interesse om sig; det var og- nal-socialistiske Bevæg&lse ::tnasjo... se, Seplember 1935,.'.'... tiets Regering faldt parlamentarisk et ørsle. esøg an t led un der el stort Høststævne i Slagel- ødelæ~ge QusJing: hele Bondepar- saa sket' Aaret før, i Sommeren nal Samling«, V id kun Q u i 50 Den derværende Systempresses Repræsentanler enklærede, paa et ganske ligegyldi~t Spørgsat det ikke havde Infereue at hilse paa Norges tidligere Forsvars- maal I Forbindelse med Statsbud og I Form af et Landss\>ævne lin g, tid;lgere Maior i den norske ror dan,ko Nat'onal-Sodalister (o~ Hær (bl. a. tjenst~ørende i Geneskal vi sl~e 1 i g e 5 t i 11 e d e. f. ralstaben), afd. Fridtjof Nansens arbeider!.., fik mig fjernet, lovede jeg at komminister og Fridjo! Nansens mangeaarige højest betroede Med- gettet. Quisling har sagt: _Da de Eks. man,qe idealistiske J AK- nærmeste Medarbejder i det store Ministerpræsident Quislings Deltagelse id. N. S. A, P.s Lands- ~~~~~~~e~ftet er ho:dt, er I Dag Folk). Eninu Maaneder Hjæloearbejde med at redde Uk raielter ~ik d" Rv af 1934-Stævnets nes Befolkning fra Hun~ersdøden, stævne i Kolding, Juni 1939, trækkesop, og det!astslaas, at der Vidkun QuisUng gjorde nøjagtig ypp~r'i~e For1øb. og nu Eku'de det og Forsvarsminister i det norske mellem Frits Clausen og Vidkun Quisling bestaar' et nært Ven- der, samme Erfaring med Systemskab!," Partierne i Norge. som Fril! Clau: samme Sted al10ses af et H t- Bondeparti. '." sen havde gjort med dem I Danledes'Norges_Arbejde,.partl 'yar I bort. Der' yarkun <ln Udvel, at mark: de dannede I fælle,; Angst tævne I s'or Stil. E;nerJør~en.Allerede som Minister for Forsen var p.a Færde tid'i., o~ sildig svarsdepartementet gjorde Vidkun lor at laa alt til at klappe. net Quis1in~ sig kendt som en uforsonvar under D2monstrat!onsmarchen Hg Modstander,- af Marxismen og 'standerne,hvls Spil truede med 'at Landet,:'. dannede Samlingsfront.Saa lagde Quisling ud med ona-o fanget ind. Stort" Post yr hos Mod- syste.mpartiern", Ilgesom nu her i for det nye en F o I k e fro n t. I ved hin Lf'lli~hpd gennem Sla~else, dens Ba~mænd: den intema~ionale, buve' slaaet over Ende, Quisling \'IMOd det nye. Her, og kun her, er sjonal Samling., Ol fo~te en lt, D.N.S A.P. f'~urllg demonstre- jød'ske Kommunisme og' dens Larede, at det i k k e er det danske kaj Bolchevlsmen i Rusland..Af Gang udsat for mat:xlstiskeover-.grund til.at, osam:e sige, forøvrigt ret 1933 til Stortinget. Modstander blev.lagt. for Had, og mere end, en. nemlig' Systemets inderste Bevæg- Massestonn ved Valgene i Efteraa Fo.k som s.aadant Høstens Ri~dom mangeaarigt Selvsyn kendte Quls. fald/en' af.gangene 'i Ministeriet en.fy:sisk Umulighed.indenfor et ne var dog for stærke, men den kommer hl Gode derimod den ling jo det russiske Folk. Rædsler med. det Resultat, at.han fik cen parti- og,"klasseopdelfsamfund. norsl'efører og hans Kammerater umætt.elige Høifinans og dens i det røde, b oddampende"hclvede. svær Hjernerystelse.,.' '.. Intet var, der at. sige,"uislir.gs lod.sig ikke slaa ud. Kampen g1k' egenth~e Led,,: Jøden I internatio- Strak. som?4inister reiste Vidkun. Fordi Quisling I Norge havde Administration og f.~lige Forud- videre.... I nal o~ asocial Aand, SkikkeJoe og Quisling en uforsonlig Kampfront Fremsyn og Mod til at ville I ryde sætnlnger paa. som Forsvarsminl-I Sligt laa Landet,' da Vidkun Ve,en. \Imod Kommunismen og dens Muld- det fordærveligemar.~tisk-demo- ster, og 'saa Ijorde d'herrer Ham- Quisling ill før:te Gang. var D.N. Som Taler og Midtounkt I Stæv- varpearbejde Indenfor det norske krati.ke Spu, Regler,. maatte han. bro (Højre),. Mowinckel (Venstre), S.A.P.'a Gæs., I Ser~"II;;er 1935, Et net var selvfølgelig til Stede Partl- Folk, spedelt paaviste han, hvor- aen (populært kaldel, Slaget.es Mr;'" Eden!)oSorø Alntstld~nded ;Spid-:' sen, kom der en haanlll-overlegen' Afvisnilll. Det var, uden' lo~" al lræffe Qu.ling. :.. i;<, '. ",::.". Hvor typisk en' HolcInIDI for Sy:';<'.~, stemets Journalister/ogSa8,kaldet'. Folkela aaodelige.vejledere"det:~j.;. dalligehusker mooredald"',v~;' '.. demar' Petersen"Episoden?',i,;:/ ',3:'".'. Et Sidespring:NOgleWger/efter,:(:',,' stod Frits Clausen l. "sajndle Situa-:;.~;~~ tion.. D.N.S.A p, stillede.'op'over he-,:'.:;::. le ' Landet til Follke1Iin.tsvlll«.,t': ileo 22. Oktober Stemmer Intet Mandat I.del

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Gasværksfest i Thisted.

Gasværksfest i Thisted. Side 4. 1439 væse Best mng Bala - val til Mark.egnlngen beg,.ndør I Aften KJ. 19,30 og varer til Kl. 6,30 f'ærdaelaly,terne tændes 19,30, OJ slukkes 7.02. Gasværksfest i Thisted. Byraadet bædrer de gamle

Læs mere

Gal. Benzin Rationeringen. har b. ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~

Gal. Benzin Rationeringen. har b. ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~ t:' U Ulf 11111:; I gø øaadan p Uideon WahiDerg og I:.lot Abrle. ) d ed Avisen arve. u hvide Armbind! mærksom- Der er nu Udsigt til, at Bestern. agt.beret- melsen om det hvide ArmbinG e er sa. vii blive

Læs mere

,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

,,~..,,..  _.. ' f ',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U.-tf I,,,t., '.  \'rl,,'i* .,..1 .,...,... 1,, ll... llit 1'. -,..... I -...... I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n...... ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l...

Læs mere

."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer.

., '''''''','''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk 3, ''', se ikke fattende er være! ummer. at "ære pm "Jlc den doli1!- 1000 :viser, a! kortere nyttet til r anden :mod 300 ''', se ikke fattende er være! ummer. husvilde,."", 5aille. er. Re rederi-! u,..." ;-;;';;~;; havde.ltid nrer! de'.1h./!el!;er

Læs mere

l Fængsel. Ha. Id IH a Aar,

l Fængsel. Ha. Id IH a Aar, Læge Lenbroch skal l Fængsel. Ha. d H a Aar pl li Aan T.b al al.. e. Tillid. O Ellermiddlg.od Ltnbroch Hurup. for Retten Vetemg. hyor hana Sag Dom.lorhandling. Som mand medvirkede Odr. ChriJtenaen Oinnerup

Læs mere

--------------------.----------------

--------------------.---------------- --------------------.---------------- sfde 4. M.rkl_IPI'.ge....lIder l Alt 7 'I KJ. 2iOO eg varer Ul Kl. JltW'd.elllygterne f.olllel 2250 "."k.. o4oa. Smørtyvens Hæler dømt o.t blev 4 Moooeders I'lIIol8el.

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn. "J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S

H.. ossr fs.r..,..r.vd... rn. J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S ,:,;fde 4, THSTED OG GN H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn.!ocald!mokra't.'n. nul ved Kommunen Oll kke hu T h' "J.m l' vahel del. Han var anllwel l! S Ty,keme 10,llnlle un4e, B... tlelaen, Vellrbelde. lordl

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

,1. (1,,,hvor, 1101',,, I u.,.i(\,lol ul lølgmd" (lenntunde, de, hor IIIhtrt

,1. (1,,,hvor, 1101',,, I u.,.i(\,lol ul lølgmd (lenntunde, de, hor IIIhtrt " ~ " 1.1" "r tnttil ' V ~.r vi ckcndtgørclsc om Mlcvcrlng ttyg~c Vaabcn og Ammunition. l Ml"r " i 2 mldll}/'lldlp.lov Nr. 2111 kl J. Mo! HJ4) b 1tm JUlltlTt11.tMlnt hbr'vc rula"h O; mtt 1. (1hvor 1101'

Læs mere

5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca. 4000 Kr. Dette anvendes til

5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca. 4000 Kr. Dette anvendes til MørklægnIngen begynder l Alten Klo 17,30 0/1 varer til KJ. 8,45 f'ærdsejslygterne tændes 11,18, Ol!' slukke. 9,13. 5000 Kr. Indbrud bos Murernes Fagforening i Tbisted. Murernes Fagforening i Thisted er

Læs mere

MATERIALESAMLING DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI 1974. Genoptryk 1996

MATERIALESAMLING DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI 1974. Genoptryk 1996 ..., MATERALESAMLNG 1945 DANMARKS KOMMUNSTSKE PART 1974 Genoptryk 1996 l073 r Sidste side af illegal flyveblad i b1indskri ft. Udstillet i Frihedsmuseet: Hvad er det de gamle kræver? 60 millioner kroner,

Læs mere

Poul Sønderskov blev løsladl.

Poul Sønderskov blev løsladl. pr Poul Sønderskov blev løsladl. et Retsmøde i Oa.r Eltermiddag blev Odr. Poul Sønderskov Brond løsladt mens Sagen gaar sin videre Gang. Poul ~ønderøkov skal indtil Dommen er laldet være disponibel for

Læs mere

~r".. u,,~ru I) "IIIII'~I.~~I fi'" "h,ln "., """".",,1,. .,.""'" "lir u,... Ktltlll KI"'" Nuw.'")''' I,,'.", I,,,,,

~r.. u,,~ru I) IIIII'~I.~~I fi' h,ln ., .,,1,. .,.' lir u,... Ktltlll KI' Nuw.')''' I,,'., I,,,,, Marine,evy ~r".. u,,~ru ) "'~.~~ f'" "h,ln "., """".",,1,..,.""'" "lir u,... Ktltlll K"'" Nuw.'")''',,'.",,,,,, lic. d"r sidder lmn Aml,., ""U' h~1 ",,,,, tlk'~'uk," "' "'" j~.~ ~." Mlslaake. " "" ",r..".,.1.

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Jesper, Søren, Line, Lars, Rasmus, Frank, Markus, Kalle, Lone og Mike.

Jesper, Søren, Line, Lars, Rasmus, Frank, Markus, Kalle, Lone og Mike. Solihuset, 25. juli 1996 I i I' l Til Jesper, Søren, Line, Lars, Rasmus, Frank, Markus, Kalle, Lone og Mike. ~ Onsdag denl7. juli var vi tre mennesker til SAK-møde. Vi talte løst og fast om bl.a. SAK,

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1.

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. il! 'I l' " il II :1 II:, ' II i il! 'I' side 2 onsdag 20. oktober 1993 LEDERSlOEN ml CIlF,FREDMT0RER:,, SVEN OVE GADE IADMl RAOHUSPLAOSHl

Læs mere

FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN. Interview. m.m. Grethe Bartram-b ""E'V t'l 1 moderen - ~ . mm. ~mt~~1~~~itw1~[paæ

FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN. Interview. m.m. Grethe Bartram-b E'V t'l 1 moderen - ~ . mm. ~mt~~1~~~itw1~[paæ FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN q, Interview m.m. Grethe Bartram-b ""E'V t'l 1 moderen " - - ~. mm ~mt~~1~~~itw1~[paæ SITUATIONEN **************************** blev udgivet af Danmarks kommunistiske

Læs mere

Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe?

Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe? raad det sidste KommuligninRen nderskrilt, - Arbejd.! ecloges. Kaffebord Medlemgneraadsde Medarbejdet kke med e Tid. tlluerende ngen. Pol- Tvivlen. vind mel- Marked'- 1 R.hr, rogaard, i Træet lokale i

Læs mere

GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE

GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE 1982 'AVv".J. ~~CJh( C~ 1 42~ 4dl~, GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE Bereh1.ing Beretning om skoleåret 1981-82 80. 80. SKOLEÅR Erling Erling Frederiksen 1982 1982 MrDnYSK MIDllYSK BOGTRYK GRINDSTED Skolens

Læs mere

,,,,, <\10"""'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ ".,. .. ".. r,., .\,Lal.fn ~"""..,J ",,,.~. f'r jw,i "," n~,,~..., cl" IH.,I., Ul ø, hl... r'r li...

,,,,, <\10'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ .,. .. .. r,., .\,Lal.fn ~..,J ,,,.~. f'r jw,i , n~,,~..., cl IH.,I., Ul ø, hl... r'r li... Riller. Den store øvelse l Luftværns. Thisted. Fer. r.. (j.n li 'on'... 11~.l l paa Ell' lalm_ r.wn s n. -11M e. rur~l dp ur ~~ J~ U e' \ul~hm fle. ~ ru. ;~\'!l~ ' Hnln~. \. f. t 1\.11- T. d. 11 lil. d

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere