KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG."

Transkript

1 PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø

2 Hvad er et Kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og rammer for udviklingen i hele kommunen. Kommunen kan ikke forudse alle de projekter, der opstår i løbet af en kommuneplans levetid. Derfor sker det af og til at det er nødvendigt at ændre kommuneplanen i løbet af planperioden. Det gør man ved at udarbejde et kommuneplantillæg. Et kommuneplantillæg udarbejdes sædvanligvis sammen med en lokalplan, hvor man samtidig lokalplanlægger for det aktuelle projekt. Kommuneplantillæg skal gennemgå den samme offentlighedsprocedure som en lokalplan. Procedure ser således ud: Lokalplan anmodning Forslag til Kommuneplantillæg Høring 8 uger Indkomne forslag behandles Kommuneplantillæg vedtages Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 med tilhørende miljøscreening, sendes i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden fremgår af forsiden. I denne høringsperiode kan der fremsendes ændringsforslag og kommentarer til planforslaget. Frist for indsendelse af ændringsforslag og kommentarer er sidste dato i høringsperioden. Adressen er: Stevns Kommune Postboks Store Heddinge eller Yderligere oplysninger kan fås hos: Kommuneplanlægger Lilian Schmidt, PLAN, telf.:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 4 Redegørelse side 6 Baggrund og formål side 6 Området side 7 Omgivelser side 9 Indhold side 9 Forhold til anden lovgivning og planlægning side 9 Eksisterende forhold side 9 Stevns Kommuneplan 13 side 11 Fingerplan 2013 side 11 Anden lovgivning og planlægning side 11 Miljøvurdering side 11 Kommuneplantillæg side 12 Anlægsområde side 12 Vedtagelsespåtegning side 14 Bilag side 15 Bilag 1, Miljøscreening side 16

4 INDLEDNING indledning Kommuneplantillæg nr. 6 udlægger i kommuneplan 13, en arealreservation til et rammeområde for et større tekniske anlæg. Dette kommuneplantillæg udarbejdes fordi der skal bygges en havmøllepark på 600 MW på Kriegers Flak, der ligger midt i Østersøen mellem Møn, Sydsverige og Nordtyskland. Det vedtog et bredt politisk flertal af Folketinget i Se kort 1, Oversigtkort over Kriegers Flak projektet. Dette kommuneplantillæg omhandler kun ledningstracéet som etabeleres igennem Stevns Kommune. Naturstyrelsen har afgjort, at projektet er VVM-pligtigt. Det vil blandt andet sige, at anlæggets påvirkning af omgivelserne skal beskrives i en VVM-redegørelse. Parallelt med VVM-processen har Stevns Kommune valgt, at der skal udarbejdes kommuneplantillæg for kablerne i kommunen. Planprocessen for kommuneplantillægget gennemføres af Stevns Kommune og kommuneplantillægget har derfor et selvstændigt forløb med høring og klagemuligheder. Det er således ikke en del af VVM-processen, der ledes af Naturstyrelsen. 4 STEVNS KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

5 Kort 1, Oversigtskort over Kriegers Flak projektet.

6 REDEGØRELSE Redegørelse Baggrund og formål Havmølleparken bliver et led i den nationale målsætning om at omstille det danske energisystem, så det i langt højere grad bliver baseret på vedvarende energi. Den mængde strøm, som havmøllerne vil producere, svarer til, hvad ca hustande bruger om året. Energinet.dk har ansvaret for at etablere de elanlæg, der skal transportere strømmen fra ind på elnettet. Energinet. dk er forpligtet til at sikre, at danske havmøller på Kriegers Flak bliver tilsluttet elnettet på land inden udgangen af Energinet.dk forventer, at anlægsarbejdet for kabelanlægget opstartes i starten af På land Der arbejdes med en vekselstrømsløsning, som også er anvendt til andre danske havmølleparker. Vekselsstrømsløsningen vil gå fra et punkt syd for Rødvig på Stevns, hvor to 220 kv-søkabler fra Kriegers Flak føres i land og derfra videre til en ny station, som skal etableres i det sydøstlige Sjælland. Der arbejdes pt. med to forslag til placering af den nye station (stationerne bliver ikke placeret i Stevns Kommune). Hovedforslaget er en placering syd for Herfølge, mens alternativet er en placering i området Bjæverskov Vest. Fra den nye station føres det ene kabel videre til den eksisterende station i Bjæverskov, mens det andet kabel føres videre til den eksisterende station i Ishøj. Fra Ishøj vil der blive ført et 400 kv-kabel frem til den eksisterende station Hovegård. På vekselstrømskabler, der føres over lange strækninger, opstår der såkaldte reaktive spændinger, som gør, at noget af energien går tabt undervejs. For at mindske dette tab er det nødvendigt at etablere en station (de omtalte steder), hvor disse reaktive spændinger bliver nulstillede. Ved at koble kablerne til elnettet to forskellige steder øger man robustheden af elforsyningen til hovedstadsområdet. Energinet.dk har foreslået et projektområde, inden for hvilket de nye højspændingskabler forventes placeret. Projektområdet er de fleste steder ca. 300 m bredt. På enkelte meget korte strækninger gør andre forhold, at Energinet. dk foreslår to varianter, som skal undersøges. Det foreslåede projektområde går gennem ni kommuner: Stevns, Faxe, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Høje-Taastrup, Roskilde og Egedal. Se kort 2, Oversigt over projektområdet. På havet På havet vil anlægget bestå af selve havmølleparken samt to 220 kv-stationer, der skal modtage strømmen fra havvindmøllerne. Stationerne placeres på hver sin platform. Fra hver platform fører et ca. 45 km langt 220 kv-søkabel strømmen i land syd for Rødvig på Stevns. Her kobles de to søkabler til to 220 kv-landkabler ved hjælp af en stor muffe, der anlægges under jorden. De to landkabler skal graves ned i jorden på den ca 25 km lange strækning igennem Stevns Kommune. 6 STEVNS KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

7 Projektområde til i landføring af ledningdtracé Området Kabelanlægget igennem Stevns starter på stranden syd for Rødvig, matrikel 1i, Højstrup Hovedgård, Lyderslev og fortsætter herefter på matrikel 1m, Højstrup Hovedgård, Lyderslev. Herfra føres to parallelle landkabler op til den nye station syd for Herfølge (hovedforslag). Projektområdet Projektområdet er 300 meter bredt enkelte steder dog bredere, fordi andre forhold gør det hensigtsmæssigt at undersøge to alternative varianter på strækningen. Da projektområdet blev defineret, tog man hensyn til, at omgivelserne skal påvirkes mindst muligt. Det skal bl.a. ske ved at undgå direkte påvirkning af mulighederne for byudvikling og ved at sikre beskyttelse af sårbare naturområder, kulturhistoriske værdier mv. i det omfang, det er muligt. Kabelforbindelsens endelige placering sker først i foråret Anlægsarbejde På strækningen mellem Rødvig og den nye station etableres kablerne i to parallelle kabelgrave ca. 2 meter under jorden. Det sker ved enten at grave dem ned eller ved en såkaldt styret underboring. En styret underboring foretages mellem to gravede huller, hvor der bores under jorden fra det ene hul til det andet. Herefter trækkes boret tilbage og udvider hullet til den ønskede størrelse. Denne metode anvendes, hvor det er vanskeligt eller uhensigtsmæssigt at gennemføre en almindelig nedgravning f.eks. af hensyn til miljøet. Se kort 3, Arbejdsbælte og servitutareal, samt kort 4, Styret underboring. Arbejdsbælte og servitutareal I forbindelse med nedgravning af kablerne er der behov for Kort 2, Oversigt over projektområdet

8 REDEGØRELSE et meter bredt arbejdsbælte. arbejdsbæltet vil blive bredere der hvor de to kabler ligger paralelt. Når kabelsystemet er gravet ned, vil der blive udlagt et servitutareal omkring kabelanlægget. Bæltet (servitutarealet) igennem Stevns Kommune er ca. 7 meter bredt for hver af de to kabelsystemer. Inden for servitutarealet må der ikke bygges eller plantes træer med dybe rødder. Arealet må heller ikke benyttes på en måde, der kan være til gene for kabelanlægget. Der må dog gerne dyrkes afgrøder på arealet, når blot det kan ske uden, at der opstår risiko for at beskadige kabelanlægget. Jordkablerne har en forventet levetid på ca. 40 år. Kort 3, Arbejdsbælte og servitutareal. Kort 4, Styret underboring 8 STEVNS KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

9 Omgivelser Det er kun i anlægsfasen at der kan opleves støj i forbindelse med nedgravning af kablerne. indhold Tracéet passere igennem Stevns ådal som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3, samt den øvre del af Tryggevælde. I undersøgelseskorridoren (på de 300 meter) er der desuden andre områder med natur, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3, fredskovsarealer og fredede områder. Se kort 5, Beskyttede områder i Stevns Kommune. Så vidt muligt vil kablet blive ført uden om sådanne arealer. Hvis dette ikke er muligt, vil Energinet.dk sammen med myndighederne på de forskellige områder planlægge, hvor og hvornår man på særlige vilkår kan grave kablet ned, og hvor man er nødt til at underbore af hensyn til beskyttelsesinteresserne. Flere steder inden for undersøgelsesområdet må det forventes, at der findes bilag IV-arter. Når kablets præcise forløb fastlægges og i forbindelse med anlægsarbejdet, skal der tages hensyn til disse arter og deres levesteder. Det vil ske i samarbejde med myndigheder på området. Inden for undersøgelsesområdet er der flere lokaliteter med fortidsminder, kulturarvsarealer og beskyttede sten- og jorddiger. Muligheden for at lægge kabler ned disse steder vil blive vurderet i tæt dialog med de lokale museer. Forhold til anden lovgivning og planlægning Eksisterende forhold De to landkabler skal graves ned i jorden på den ca. 25 km lange strækning igennem Stevns Kommune. Landtablerne vil hovedsagligt blive etableret igennem landbrugsarealer og vil på sin vej krydse bl.a. veje og åer mv.

10 REDEGØRELSE LEDNINGSTRACÉ Kort 5, Beskyttede områder i Stevns Kommune 10 STEVNS KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

11 Stevns Kommuneplan 13 Ledningstracéet vil berører følgende udpegninger i Kommuneplan 13: Tryggevælde Stevns ådal Eksisterende- og potentielle naturområder Geologiske interesseområder Spredningskorridorer Fingerplan 2013 Stevns Kommune er omfattet af Fingerplan 13 - det øvrige hovedstadsområde. Fingerplan 2013 for Hovedstadsområdet danner rammerne for kommuneplanlægningen i Stevns Kommune. Stevns Kommunes landskabsanalyse Landskabsanalysen er inddelt i områder. Ledningstraceret berører følgende områderinddelinger i landskabsanalysen: Stevns Klint Højstrup kystnære landskab Store Heddinge moræneflade Tryggevælde Ådal Hårlev Landbrugsflade Vallø dødislandskab Vallø- og herregårdslandskab Konklusion Når kablets præcise forløb fastlægges og i forbindelse med anlægsarbejdet, skal der tages hensyn til arter og deres levesteder. Det vil ske i samarbejde med myndigheder på området. Inden for undersøgelsesområdet findes der lokaliteter med fortidsminder, kulturarvsarealer og beskyttede sten- og jorddiger. Muligheden for at lægge kabler ned disse steder vil blive vurderet i tæt dialog med de lokale museer. Anden lovgivning og planlægning Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der udarbejdes en miljøscreening, når en myndighed tilvejebringer planer og programmer eller foretager ændringer i planer og programmer. Der skal gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne kan få væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø. Dette kommuneplantillæg vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø. Den samlede miljøscreening er vedhæftet som bilag til kommuneplantillægget.

12 KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplantillæg Anlægsområde Der fastsættes en arealreservation i Kommuneplan 13 til ledningstraceet for Kriegers Flak rammeområde 9L2, se kort 6, Projektområde for kabelstrækning fra Rødvig til den nye station syd for Herfølge (hovedforslag). Der gælder følgende rammer for anlægsprojektet: ANVENDELSE TEKNISK ANLÆG BESKRIVELSE AF ANLÆGGET Nyt el-anlæg på land. Det vil gå fra et punkt syd for Rødvig på Stevns, hvor to 220 kv-søkabler fra Kriegers Flak føres i land og derfra videre til en ny station, som skal etableres i det sydøstlige Sjælland Landkablerne placeres i jorden i en kabelgrav. Anlægget bliver placeret under jorden i ca. 2 meters dybde. På strækningen mellem Rødvig og den nye station etableres kablerne i to parallelle kabelgrave. Det sker ved enten at grave dem ned eller ved en såkaldt styret underboring. I forbindelse med nedgravning af kablerne er der behov for et meter bredt arbejdsbælte. Inden for servitutarealet må der ikke bygges eller plantes træer med dybe rødder. Arealet må heller ikke benyttes på en måde, der kan være til gene for kabelanlægget. Der må dog gerne dyrkes afgrøder på arealet, når blot det kan ske uden, at der opstår risiko for at beskadige kabelanlægget. Der vil blive tinglyst en deklaration som fastlægger anvendelsen af arealet efter anlæggets færdiggørelse. 12 STEVNS KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

13 Køge Kommune ± Stevns Kommune Faxe Kommune Projektområde Kommuner Kort 6, Projektområde for kabelstrækning fra Rødvig til den nye station syd for Herfølge (hovedforslag)

14 VEDTAGELSESPÅTEGNING Vedtagelsespåtegnelse Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 6 blev udsendt i 8 ugers høring af Stevns Kommunalbestyrelse den 7. februar På Kommunalbestyrelsens vegne Mogens Haugaard-Nielsen Borgmester Per Røner Kommunaldirektør Kommuneplantillæg nr. 6 blev endeligt godkendt af Stevns kommunalbestyrelse den På Kommunalbestyrelsens vegne Mogens Haugaard-Nielsen Borgmester Per Røner Kommunaldirektør 14 STEVNS KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

15 BILAG Bilag Bilag 1, Miljøscreening, side 16

16 Strategisk Miljø Vurdering (SMV). SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. BILAG 1, Miljøscreening Generelle oplysninger Navn på plan Kommuneplantillæg nr. 6, Arealreservation, Kriegers Flak Dato for screeningen 4. december 2014 Screenet af Lilian Schmidt Materiale der er Forslag kommuneplantillæg nr. 6, Arealreservation, Krieger Flak screenet på Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen omfattet af lovens bilag 3 og 4 x Planen kan påvirke internationalt x naturbeskyttelsesområde væsentligt Planen kan påvirke miljøet i almindelighed x Løbe nr. Planens påvirkning på miljøet 1 Biologisk mangfoldighed a Dyreliv: b Planteliv: c Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper: d Habitat områder: e Spredningskorridor: f Naturbeskyttelse jvf. 3: g Grønne områder: h Skovrejsning/ skovnedlæggelse: i Fredning: x 2 Befolkningen og sundhed a Har projektet betydning for sundhedstilstanden: b Indendørs støj- og vibrationspåvirkning: c Påvirkninger fra specifikke risikofaktorer ift. fx sundhed, belastningsfaktorer som støj, luftforurening og stresspåvirkninger: d Friluftsliv/rekreative interesser fx skaber planen mulighed for udendørsophold herunder leg og sport mv. Mulighed/ adgang til rekreative oplevelser: e Boligmiljø fx skabes der oplevelsesrige Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger Side 1 af 3

17 Strategisk Miljø Vurdering (SMV). SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. f Planens påvirkning på miljøet og trygge boligmiljøer med overskuelige byrum, serviceydelser og mødesteder/ legepladser af god kvalitet: Er der grundlag for et godt nærmiljø med klare tilhørsforhold: Påvirkes eksisterende boligmiljøer af planen: Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger g Planens konsekvenser for nærområdets x beboere: h Lighed i sundhed - Hvordan påvirkes socialt udsatte eller sårbare grupper: i Har projektet betydning for sociale kontakter/ frivillighed/ tryghed: 3 Landskab og jordbund a Landskabelig værdi: b Geologiske særpræg: c Risiko for jordforurening. d Jordhåndtering/ flytning: 4 Vand a Overfladevand, herunder vandløb og vådområder: b Udledning af spildevand: c Grundvandsforhold: d Risiko for forurening af grundvandsressourcen: 5 Luft a Luftforurening (støv og andre emissioner): b Emissioner fra trafik til og fra området: 6 Støj a Støj: b Vibrationer: 7 Trafik a Færdselsarealer: fx sikres der velafgrænsede vej- og stiforløb med udsyn og overblik: b Sikres overskuelige parkeringsforhold: c Belysning: fx sikres der tilstrækkelig belysning, særligt på stier, tilpasset områdets karakter: d Vil området opleves som et trygt og Side 2 af 3

18 Strategisk Miljø Vurdering (SMV). SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger sikkert sted at færdes: e Trafikafvikling/ -kapacitet: fx tilgængeligheden til området med bil, offentlig transport og for cyklende og gående. Skaber det en øget trafikmængde: f Energiforbrug: g Risiko for ulykker: 8 Klimatiske faktorer a Eventuel påvirkning af klimaet: b Påvirker planen retningslinjerne ift. klimatilpasning i Stevns Kommuneplan: 9 Kulturarv a Kulturhistoriske værdier: b Kirker: c Fredede eller bevaringsværdige bygninger: 10 Ressourcer og affald a Arealforbrug: b Energiforbrug: c Vandforbrug: d Produkter, materialer og råstoffer: e Kemikalier, miljøfremmede stoffer: f Affald, genanvendelse: 11 Visuel effekt a Arkitektonisk udtryk: Anlægget graves ned. b Lys og/eller refleksioner: c Æstetisk udtryk: 12 Sikkerhed a Har projektet betydning ift. kriminalitet: b Brand, eksplosion, giftpåvirkning: 13 Socioøkonomiske effekter a Påvirkning af sociale forhold: b Påvirkning af erhvervsliv: x Side 3 af 3

19 STEVNS KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

20 UDGIVET Stevns Kommune Afdeling PLAN 2014 Tekst: Lilian Schmidt stevns.dk

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1305421 Dok. Nr.: 1528936 Dato: 22. september 2014 Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 1.1.1.1 Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dokumenttype Dato PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV-

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere