Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S Dato: 5. november 2014 Tidspunkt: Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør I mødet deltager: Dagsorden Formand Per Tærsbøl Næstformand Gitte Kondrup Bestyrelsesmedlem Ib Kirkegaard Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jakobsen Bestyrelsesmedlem Jan Dam Christensen Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen Bestyrelsesmedlem Christian H. Hansen Adm. direktør Jacob Brønnum Energichef Peter Kjær Madsen Direktionssekretær Helle Andersen Økonomichef Jette Thelin deltager under punkt 4, 7, 8 og 13 Claus Bo Frederiksen deltager under punkt 9 1. Godkendelse af dagsorden 2. Formanden orienterer 3. Direktionen orienterer Punkter til beslutning: 4. Budget 2015 alle selskaber 5. Ejerstrategi Forsyning Helsingør A/S 6. Kommissorium for analyse af fusionsmuligheder for forsyningsselskaber i Nordsjælland 6 kommune samarbejdet Forsyning Helsingør A/S 7. Revision af anlægsplan 2014 alle selskaber 8. Finansiel strategi alle selskaber 9. Projektet om den tredje dimension læringsmiljø alle selskaber 10. Udpegning af repræsentanter til Dansk Energi Net Elnet A/S Punkter til orientering: Drifts- og Myndighedsforhold 11. Driftscenter på Energivej Forsyning Helsingør A/S, Service A/S 12. Genbrugsplads på Energivej Affald A/S Regulering, rammevilkår & økonomi 13. Kvartalsregnskab 3. kvartal 2014 alle selskaber 14. Gennemgang af forsikringsforhold alle selskaber Styringsmæssige relationer 15. Bestyrelsesmøde i Forsyning Helsingør Elhandel A/S 16. Bestyrelsesmøde i Helsingør Kraftvarmeværk A/S 17. Bestyrelsesmøde i Scanenergi A/S og Scanenergi Elsalg A/S 18. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten 19. Kommunikation Bestyrelsesmøde den 5. november september

2 20. Mødeplan Eventuelt Bilagsoversigt: Bilag 4.1 Driftsbudget 2015 incl. takster tavshedspligt ikke fraveget Bilag 4.2 Budget 2015 resumé Bilag 4.3 Anlægsplan 2015 tavshedspligt ikke fraveget Bilag 4.4 Drifts- og planlægningsprojekter tavshedspligt ikke fraveget Bilag 4.5 Strategiprojekter 2015 tavshedspligt ikke fraveget Bilag 4.6 Organisationsbeskrivelse tavshedspligt ikke fraveget Bilag 5.1 Ejerstrategi Bilag 6.1 Kommissorium for analyse af fusionsmuligheder Bilag 7.1 Anlægsplan revision Bilag 7.2 Anlægsskemaer revision af anlægsplan Bilag 8.1 Finansiel strategi for Forsyning Helsingør Bilag 9.1 Status pr Bilag 13.1 Kvartalsregnskab 3. kvartal 2014 tavshedspligt ikke fraveget Bilag 13.2 Kvartalsregnskab 3. kvartal 2014 (resume) Bestyrelsesmøde den 5. november september

3 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Formanden orienterer Formanden orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet for selskabet Formanden orienterede om byrådsmødet den 27. oktober, hvor 24 ud af 25 byrådsmedlemmer stemte ja til planer på Energivej. Samtidigt var der også opbakning til at fortsætte lokalplansarbejdet for området. Formanden orienterede om, at der mandag den 3. november 2014 er afholdt et møde mellem borgmestre og bestyrelsesformænd for forsyningsselskaberne angående den kommende fusionsundersøgelse. Formanden orienterede om, at der er afholdt nabo møde med beboerne på Energivej og at generalforsamlingen for Forsyning Helsingør A/S har godkendt planerne for et driftscenter på Energivej. 3. Direktionen orienterer Direktionen orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsesmøde den 5. november september

4 Punkter til beslutning. 4. Budget 2015 Bilag 4.1 Driftsbudget 2015 incl. takster tavshedspligt ikke fraveget Bilag 4.2 Budget 2015 resumé Bilag 4.3 Anlægsplan 2015 tavshedspligt ikke fraveget Bilag 4.4 Drifts- og planlægningsprojekter tavshedspligt ikke fraveget Bilag 4.5 Strategiprojekter 2015 tavshedspligt ikke fraveget Bilag 4.6 Organisationsbeskrivelse tavshedspligt ikke fraveget Bestyrelsen har på møde 19. september 2014 fastlagt principper og mål for udarbejdelse af budget Der foreligger nu forslag til budget 2015, som er indarbejdet inden for ovenstående principper og mål. Budgetmaterialet vil blive præsenteret på mødet. Budgetmaterialet indeholder: Driftsbudget med takster og taksblade Anlægsbudget Organisationsbeskrivelse Drifts- og planlægningsprojekter Strategiprojekter 2015 Bestyrelsen drøftelse af mission, vision og værdier på strategiseminariet i september fortsættes på bestyrelsesmøde den 1. december Herefter vil strategihuset blive tilpasset. Vedlagt er oversigt over de 32 projekter i strategihandlingsplanen hvor arbejdet fortsætter i 2015 og Budgettet for Helsingør Kraftvarmeværk A/S behandles i dennes bestyrelse. Budgettet for Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S behandles i dennes bestyrelse. Budgettet for Forsyning Helsingør Elhandel A/S er behandlet den 1. oktober Takster for vand og spildevand skal godkendes i Helsingør Kommune. Der er tale om en legalitetskontrol, hvor kommunen som myndighed skal sikre, at prisloftet er overholdt. Indtægtsrammen for Elnet er modtaget i udkast fra Energistilsynet, men forventes først endeligt udmeldt primo Takster for renovationsområdet i affald skal godkendes af Helsingør Kommune. Direktionen indstiller, at: Budget 2015 med tilhørende materiale godkendes. Takster for renovationsområdet i affald sendes til godkendelse i Helsingør Kommune. Helsingør Kommune ansøges om lånegaranti til anlægsprojekt om fjernaflæste målere på undtaget af aktindsigt pga. forretningsmæssige forhold. Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne. Bestyrelsesmøde den 5. november september

5 5. Ejerstrategi for Forsyning Helsingør Bilag 5.1 Ejerstrategi Helsingør Kommune har igangsat et arbejde med revision af ejerstrategien for Forsyning Helsingør. Direktionen har været inviteret til drøftelser af de præciseringer og ændringer, som ønskes. Helsingør Kommune anmoder om selskabets bemærkninger til disse inden forlæggelsen for økonomiudvalg og byråd. Forslag til ændringer er p.t. Tilpasning af vedtægterne i Forsyning Helsingør A/S Helsingør Kommune ønsker, at væsentlige beslutninger om Forsyning Helsingørs forhold træffes af Helsingør Kommune som ejer. Forsyning Helsingør A/S tager initiativ til at ændre vedtægterne i Forsyning Helsingør A/S, således at bl.a. følgende forhold beskrives som væsentlige forhold, der kræver godkendelse af Helsingør Kommune som ejer: Påbegyndelse af væsentlige nye forretningsområder. Investeringer i større nye anlægsarbejder, af usædvanlig karakter. Opkøb af væsentlige kapitalandele i selskaber, samt helt eller delvist salg af datterselskaber, som Helsingør Kommune har bestemmende indflydelse i. Fusioner, overtagelser eller sammenlægninger med andre forsyningsselskaber. Beslutninger, der påvirker Helsingør Kommunes låneramme. Beslutninger, der kan medføre modregning i Helsingør Kommunes bloktilskud. Det er bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S, der skal vurdere, om en sag er væsentlig, og derfor skal foreligges Helsingør Kommune som ejer. Bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S har altid mulighed for at forelægge et spørgsmål for Helsingør Kommune som ejer, hvis bestyrelsen vurderer, at en sag har en sådan karakter, at sagen kan have økonomisk eller politisk interesse for Helsingør Kommune som ejer. Det er direktionens vurdering, at kommunens forslag til ændringer kan anbefales, da dette er i overensstemmelse med den praksis som selskabet har haft i forhold til at opnå generalforsamlingens godkendelse af væsentlige beslutninger. Eksempler på dette er køb af Helsingør Kraftvarmeværk, køb og fusion med Scanenergi A/S, fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk, etablering af driftscenter samt en genbrugsplads på Energivej. Direktionen indstiller, at: Forslag til ændringer i ejerstrategi anbefales over for Helsingør Kommune. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Bestyrelsesmøde den 5. november september

6 6. Kommissorium for analyse af fusionsmuligheder for forsyningsselskaber i Nordsjælland 6 kommune samarbejdet. Bilag 6.1 Kommissorium for analyse af fusionsmuligheder Helsingør Kommune har i regi af 6 kommune samarbejdet udarbejdet et kommissorium for analyse af fusionsmuligheder for forsyningsselskaber i Nordsjælland. Kommissoriet er vedlagt. Kommissoriet skulle behandles på byrådets møde den 27. oktober Sagen endte med at blive udsat. Mandag den 3. november 2014 er der et fællesmøde mellem kommuner og forsyningsselskaber, hvor sagen skal drøftes. Det er direktionens vurdering, at selskabets bør søge indflydelse og inddragelse i projektet herunder at medvirke til at kvalificere grundlaget for analysens vurderinger og analyser. Endvidere bør det drøftes, hvorledes selskabets igangværende strategiarbejde koordineres med projektet. Direktionen indstiller, at Sagen drøftes Sagen blev drøftet. Bestyrelsen anbefaler Helsingør Kommune at gennemføre undersøgelsen. Bestyrelsen finder det afgørende, at selskabet inddrages mest muligt i undersøgelsen således at selskabernes ekspertise og viden anvendes til at kvalificere og kvalitetssikre vurderingerne i undersøgelsen. Der orienteres løbende på bestyrelsesmøderne om undersøgelsen. Bestyrelsesmøde den 5. november september

7 7. Anlægsplan status og revision pr. 30. september. Bilag 7.1 Anlægsplan revision Bilag 7.2 Anlægsskemaer revision af anlægsplan Direktionen har udarbejdet status og forslag til budgetrevision for anlægsplan Der er pr. 30. september 2014 realiseret 48 % af anlægsplanen for Der er udarbejdet forslag til revidering af anlægsplanen for selskaberne til bestyrelsens godkendelse. Revidere anlægsskemaer er vedlagt i bilag. Endvidere har direktionen løbende disponeret og godkendt en række tillægsbevillinger i anlægsplanen jvf. direktionsinstruksen, hvor der er tale om ændringer af mindre samt sædvanlig og ordinær karakter. Disse bedes bestyrelsen tage til efterretning. Revision af anlægsplanen for Vand A/S og Spildevand A/S samt Helsingør Kraftvarmeværk A/S behandles i de respektive bestyrelser. Elnet A/S Direktionen har godkendt en tillægsbevilling på TDKK 350. Se anlægsbeskrivelse. Varme A/S Der søges om nedsættelse af anlægsbevillingen med TDKK Primært grundet udsættelse af kampagneområder. Der søges om opjustering på projektet Renoveringer med TDKK Se anlægsbeskrivelse. Affald A/S Direktionen har godkendt en tillægsbevilling på TDKK 75. Der søges om nedsættelse af anlægsbevilling på TDKK , som følge af en nedjustering på især projektet genbrugsplads på Energivej. Service A/S Der søges om nedsættelse af anlægsbevilling på TDKK , primært pga. udsættelse af driftscenteret til budget Direktionen indstiller, at Direktionens godkendelser af tillægsbevillinger til anlægsplanen tages til efterretning Forslag til revision af anlægsplanen godkendes. Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne. Bestyrelsesmøde den 5. november september

8 8. Finansiel strategi Bilag 8.1 Finansiel strategi for Forsyning Helsingør På bestyrelsesmødet den 19. september 2014 præsenterede vores rådgiver, fra Nordea, principperne og rationalet for en finansiel strategi. Direktionen fremlægger forslag til finansiel strategi for Forsyning Helsingør. Strategien sætter rammer og principper for låneoptagelse og placering af overskudslikviditet. Oplægget er udarbejdet med bistand fra en række eksterne rådgivere. Strategien omfatter selskaber hvor Forsyning Helsingør er eneaktionær. Direktionen anbefaler, at Helsingør Kraftvarmeværk omfattes af samme strategi, hvilket bør drøftes i dette selskabs bestyrelse. Direktionen indstiller, at Forslaget sendes til drøftelse i bestyrelsen for Helsingør Kraftvarmeværk A/S. Forslag til finansiel strategi drøftes og godkendes, når bestyrelsen for Helsingør Kraftvarmeværk A/S har givet tilsagn til forslaget. Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne. Bestyrelsesmøde den 5. november september

9 9. Energivej projektet om den tredje dimension læringsmiljø Bilag 9.1 Status pr Forsyning Helsingørs bestyrelse godkendte i september 2013, programmet for den 3. dimension. Der er i perioden fra september 2013 og frem til d.d. i samarbejde med kommunens folkeskoler udviklet ideer, opgaver m.m. I november 2014 gennemføres test med skoleklasser (indskoling, mellemtrin og udskoling) på udvalgte steder hos Forsyning Helsingør. Det klassiske virksomhedsbesøg afløses af læring i spændende autentiske miljøer. Der vil i december / januar blive evalueret på forsøget af alle deltagere. Der egentlige program forventes herefter udviklet i 2015 og evt med involvering af FH, kommune og fondsmidler. De fleste fonde kræver, at der er en kommunal opbakning til sådanne udviklingsprojekter. Direktionen vil, på mødet, gennemgå projektets stade. Direktionen indstiller, at Der på baggrund af evalueringen udarbejdes program med tilhørende økonomi for den videre udvikling af projektet. Projektet med tilhørende bud på økonomi, fremlægges for bestyrelsen på møde primo Der parallelt kan søges fondsmidler til udvikling af projektet læringsformater m.m. Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne. Bestyrelsesmøde den 5. november september

10 10. Udpegning af repræsentanter til Dansk Energi Net Dansk Energi - Net er interesseorganisation for netselskaber. Forsyning Helsingør er medlem af dette. Der skal udpeges 2 repræsentantskabsmedlemmer samt suppleanter til repræsentantskabet i Dansk Energi - NET. Direktionen indstiller, at Der udpeges 2 repræsentanter og 2 suppleanter blandt de byrådsudpegede bestyrelsesmedlemmer til repræsentantskabet i Dansk Energi Net. Bestyrelsen udpegede Per Tærsbøl og Dennis Jon Knudsen som repræsentanter. Bestyrelsesmøde den 5. november september

11 Punkter til orientering Drifts- og Myndighedsforhold 11. Driftscenter på Energivej Direktionen giver en status for arbejdet med driftscenter for Energivej. Der er afholdt generalforsamlingen den 28. oktober angående bestyrelsens beslutninger fra den 19. september Bestyrelsen drøftede det videre forløb i forhold til kommunikation. Der ønskes afholdt et orienteringsmøde, som koordineres med offentliggørelsen af lokalplanen. Bestyrelsesmøde den 5. november september

12 12. Genbrugsplads på Energivej Direktionen giver en status for arbejdet med genbrugsplads på Energivej. Der er afholdt generalforsamlingen den 28. oktober angående bestyrelsens beslutninger fra den 19. september Bestyrelsen drøftede det videre forløb i forhold til kommunikation. Der ønskes afholdt et orienteringsmøde, som koordineres med offentliggørelsen af lokalplanen. Bestyrelsesmøde den 5. november september

13 Regulering, rammevilkår & økonomi 13. Kvartalsregnskab 3. kvartal 2014 Bilag 13.1 Kvartalsregnskab 3. kvartal 2014 undtaget af aktindsigt Bilag 13.2 Kvartalsregnskab 3. kvartal 2014 (resume) Der foreligger kvartalsregnskab for 3. kvartal Direktionen vil gennemgå dette på mødet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsesmøde den 5. november september

14 14. Gennemgang af forsikringsforhold efterretning Bilag 14.1 Forsikringsoversigt Forsyning Helsingør A/S Direktionen fremlægger hermed en redegørelse for selskabets forsikringsforhold som det fremgår af direktionsinstruksen.. Samtlige Forsyning Helsingørs forsikringer blev sendt i udbud i sommeren I forbindelse med udbuddet i 2013 valgte selskabet at indgå aftale med forsikringsmæglerfirmaet Contea, idet FH valgte at indgå forsikringsaftaler med flere forsikringsselskaber og ikke kun et som hidtil. Forsikringerne er løbende blevet tilpasset især på entrepriseområdet, idet selskabet har valgt, at tegne egne policer på området i stedet for at lade entreprenører indarbejde entrepriseforsikringer i tilbuddene. Dette er gjort for at sikre den fornødne kvalitet af entrepriseforsikringerne. Dækninger: Der henvises til vedlagte forsikringsoversigter for hhv. Forsyning Helsingør og Helsingør Kraftvarmeværk. Der er indgået følgende forsikringer: Selskab Forsikringstype Beskrivelse FH Service A/S Tingskadeforsikring Bygnings- og løsøreforsikring FH Service A/S Ansvarsforsikring Erhvervs- og produktansvarsforsikring FH Service A/S Ansvarsforsikring Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring FH Service A/S Ansvarsforsikring Professionel ansvarsforsikring FH Service A/S Kriminalitetsforsikring Forsikring mod underslæb, berigelseskriminalitet m.v. FH Service A/S Arbejdsskadeforsikring Lovpligtig arbejdsskadeforsikring FH Service A/S Motorkøretøjsforsikring Forsikring af person-, vare og lastbiler samt arbejdsmaskiner FH Affald A/S Tingskadeforsikring Bygnings- og løsøreforsikring FH Elnet A/S Tingskadeforsikring Bygnings- og løsøreforsikring FH Elnet A/S Tingskadeforsikring Teknisk forsikring, målerlaboratorium FH Spildevand A/S Tingskadeforsikring Bygnings- og løsøreforsikring FH Spildevand A/S Projektforsikring Årsentrepriseforsikring, egne kloakentrepriser FH Spildevand A/S Projektforsikring Entrepriseforsikring, kloakprojekt FH Vand A/S Tingskadeforsikring Bygnings- og løsøreforsikring FH Vand A/S Tingskadeforsikring Teknisk forsikring, lækageudstyr FH Varme A/S Tingskadeforsikring Bygnings- og løsøreforsikring FH Varme A/S Projektforsikring Årsentrepriseforsikring, nedlægn. af stikledninger Forsikringspræmierne udgjorde i 2014 kr. 1,5 mio. kr. for Forsyning Helsingør og 0,8 mio. kr. for Helsingør Kraftvarmeværk. Alle dækninger er blevet vurderet i forbindelse med udbuddet af vores forsikringsmægler. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsesmøde den 5. november september

15 Styringsmæssige relationer 15. Bestyrelsesmøde i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet. Direktionen orienterede om, at der den 7. oktober er afholdt bestyrelsesmøde, hvor budgettet for 2015 blev fastlagt. Endvidere er der drøftet hvilke produkter som skal lanceres. Bestyrelsesmøde den 5. november september

16 16. Bestyrelsesmøde i Helsingør Kraftvarmeværk A/S Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet. Der er dags dato afholdt bestyrelsesmøde, hvor budgettet og forslag til organisering af projektet er godkendt. Bestyrelsesmøde den 5. november september

17 17. Bestyrelsesmøde i Scanenergi A/S og Scanenergi Elsalg A/S Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet. Direktionen orienterede om, at bestyrelsen i Scanenergi selskaberne overvejer at ændre selskabsstrukturen så der etableres et holdingselskab. Endvidere blev der orienteret om etableringen af de lokale elhandelsselskaber. Bestyrelsesmøde den 5. november september

18 18. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten Bestyrelsen skal beslutte på hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges. Formand og direktion indstiller, at Tavshedspligten fraviges alle punkter undtaget punkt 4 og punkt 13, hvor der udarbejdes et offentligt resumé. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Bestyrelsesmøde den 5. november september

19 19. Kommunikation Formand og direktion vil fremlægge forslag til kommunikation, som anbefales offentliggjort på baggrund af bestyrelsesmødet. Intet at berette. Bestyrelsesmøde den 5. november september

20 20. Mødeplan 2014 Mødeplan for Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S Mandag den 1. december kl. 14: Eventuelt Formanden anbefaler, at der informeres til pressen om forestående og igangværende anlægs arbejder i kommunen. Peter Poulsen anbefaler, at man laver Helsingør vand på flasker. Direktionen fortalte, at vandfontaner opsættes på skolerne, målet er at få vandposter op centrale steder, der uddeles endvidere vandflasker til påfyldning. Direktionen vil vurdere muligheden for at sælge vand på flasker. Bestyrelsesmøde den 5. november september

21 Budget 2015 Forsyning Helsingør Resume

22 Koncern oversigt Resultatbudget for Forsyning Helsingør koncern Budget Forecast Budget Realiseret Realiseret TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK Omsætning Elnet Elhandel Varme Kraftvarme Vand Spildevand Affald Service Koncern omsætning Resultat efter skat og over-/underdækning Elnet (excl. resultat Elhandel) Elhandel Varme Kraftvarme Vand Spildevand Affald Service Koncern resultat efter skat og over-/underdækning Anlægsbudget Forsyning Helsingør koncern Budget Budg.rev. Budget Realiseret Realiseret TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK Elnet Elhandel Varme Kraftvarme Vand Spildevand Affald Service Koncern investering i alt

23 Kundepriser Konsekvensen i kundens pris inkl. fast abonnement, moms og afgifter Ændring EL Parcelhus, der ikke er elopvarmet. Branchekutymen for standardforbrug = kwh Takst på FH transport øges med 1 øre/kwh i forhold til 4. kvartal kr./år VAND Anslået standard vandforbrug pr. år for parcelhus 140 m3 pr. år Stigning, statsafgift på ledningsført vand & drikkevandsbidrag 70 kr./år Takst nedsættes med 0,50 kr./m3-70 kr./år SPILDEVAND Anslået standard vandudledning pr. år for parcelhus 140 m3 pr. år Takster fastholdes på 2014 niveau og betyder derfor 0 kr./år VARME Standardhusholdningen er defineret ud fra følgende parametre 130 m Takstnedsættelse på variabelt transportbidrag -385 kr./år AFFALD Renovationsgebyr, én familie bolig Takst for genbrugsplads sættes ned med 10 kr. før moms -12,5 kr./år Samlet konsekvens for privat kunde i Helsingør -347 kr./år hvoraf statens afgifter og moms udgør -13 kr./år - hvoraf takstnedsættelse FH pris udgør -334 kr./år Erhvervsaffaldsgebyrer Priser excl. moms Ændring Grundgebyr Øvrige virksomheder Håndværkere og anlægsgartnere med 0 til 1 ansatte Håndværkere og anlægsgartnere med 2 til 10 ansatte Håndværkere og anlægsgartnere med flere end 10 ansatte Takster fastholdes på 2014 niveau og betyder derfor 0,00 kr./år 3

24

25

26

27 20. oktober Kommune samarbejdet Kommissorium for analyse af fusionsmulighederne på forsyningsområdet i det nordsjællandske område 6-Kommune samarbejdet har et fælles strategisk mål om at udvikle det nordsjællandske område og et af de områder der kan bidrage til dette er forsyningsområdet. Der vil som udgangspunkt især være tale om at undersøge fusionsmulighederne for singleforsyningen vand og spildevand; men andre forsyningsområder og analyse af et muligt multi-forsyningssamarbejde vil også blive belyst. De kommunalt ejede forsyningsselskaber sikrer i dag en god, sikker og stabil forsyning af lokalområderne og bidrager til den lokale erhvervsudvikling, fastholdelse af arbejdspladser i lokalområdet m.v. Det står imidlertid klart at konsolideringen i branchen, statslige krav om effektiviseringer og fremtidige store anlægsopgaver etc. stiller selskaberne overfor store udfordringer, som det kan være svært at løfte enkeltvis med den størrelse de kommunalt ejede selskaber har i dag. Det hører også med til billedet, at en stor del af kommunerne på Sjælland, udenfor Hofor s ejerkreds, i øjeblikket overvejer hvordan strategien for det kommunalt ejede forsyningsselskab skal se ud i fremtiden og om en form for samarbejde eller fusion er nødvendig. 6-Kommune samarbejdet ønsker på denne baggrund at indlede en drøftelse af hvilke skridt kommunerne i det nordsjællandske område ønsker at tage for at skabe den bedst mulige platform i den intensiverede konsolideringsproces. En aktiv stillingtagen til udviklingen i sektoren og eget selskabs position og muligheder er en nødvendig drøftelse på nuværende tidspunkt. 6-kommune samarbejdet bygger i den sammenhæng videre på de muligheder, der er skitseret i Rambølls tidligere rapport om kortlægning og analyse af samarbejdsmuligheder (april 2013) udarbejdet for forsyningsselskaberne. 6-Kommune samarbejdet ønsker konsulentbistand til udarbejdelse af et beslutningsgrundlag, der kan være grundlag for de enkelte kommunernes stillingtagen til et muligt samarbejde i form af selskabsfusioner. Udover de seks kommuner inviteres Allerød, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal, til at deltage i projektet. Resultatet af projektet skal være: En kortlægning af de kommuner der ønsker at deltage i afklaringen frem mod mulige fusioner. En analyserapport der beskriver potentialet ved mulige fusioner herunder muligheder, fordele, ulemper, mulig vision, udviklingsmuligheder, mulige modeller for fusioner, konsekvensbelysning m.v. Anbefaling og forslag til fremgangsmåde for det videre arbejde. Konsulentfirmaet refererer til den politiske styregruppe (Borgmester Forum) og i det daglige til den arbejdsgruppe 6-kommune samarbejdet har nedsat til formålet. Arbejdsgruppen består af de ansvarlige fagdirektører i de deltagende kommuner. Konsulentfirmaet står til rådighed for de mødeaktiviteter arbejdsgruppen finder er nødvendige af hensyn til processen i 6-kommune samarbejdet. 1

28 Eventuel involvering af bestyrelser og direktioner i selskaberne håndteres som udgangspunkt af de enkelte kommuner. Styregruppens og arbejdsgruppens sammensætning justeres efter fase 1 (se nedenfor), således at der bliver overensstemmelse mellem repræsentationen i disse grupper og de deltagende kommuner. Projektet gennemføres i følgende fire faser: 1. Projektstart 2. Analyse 3. Rapportering 4. Behandling Fase 1: Projektstart Nærværende kommissorium godkendes af byrådene inden opgaven igangsættes. Der er ikke herved taget stilling til spørgsmålet om eventuelle fusioner, men udelukkende givet tilsagn om, at man deltager i en indledende analyse. Det overlades til styregruppe og arbejdsgruppe at få udarbejdet en analyse og et oplæg til det videre arbejde med henblik på fornyet behandling i byrådene i de deltagende kommuner ved afslutningen af projektets fase 4. Der tages via et borgmesterbrev politisk kontakt fra borgmestrene i 6-kommunesamarbejdet til borgmestrene i de øvrige mulige deltagerkommuner med henblik på at afklare, om disse ønsker at deltage i projektet. Fase 2: Analyse Herefter igangsættes en analyse der skal afdække det samlede rationale ved selskabsfusioner. Der skal herunder beskrives et muligt økonomisk potentiale ved forskellige fusionsmodeller, og foretages en bred belysning af konsekvenser og muligheder for kommunerne. Konsekvensbelysningen skal inddrage alle relevante aspekter herunder især problemstillinger vedrørende forsyningssikkerhed, økonomi for selskaberne og borgerne, organisation og ledelse samt juridiske forhold. I det omfang det er relevant inddrages erfaringer fra lignende processer. Analysen vil desuden inddrage konkrete eksempler fra allerede gennemførte fusioner for særligt at belyse effekten i form af udviklingen i taksterne og opnåede resultater i forhold til forsyningssikkerheden. Konsulentfirmaet udarbejder udkast til analyserapport som drøftes med arbejdsgruppen. Fase 3: Rapportering Den bagvedliggende analyse er udgangspunkt for beskrivelse af udkast til visionen for et fusioneret selskab, kortlægning af nye udviklingsmuligheder indenfor forsyning og tilknyttede erhverv i området. Dette drøftes med arbejdsgruppe og styregruppe. Konsulentfirmaet udarbejder herefter den samlede endelige analyserapport, som redegør for de hidtidige resultater og forslag. Der afholdes workshop for arbejdsgruppen og rapporten præsenteres for den politiske styregruppe. 2

29 Fase 4: Behandling Herefter udarbejdes det nødvendige præsentationsmateriale og der fremsendes oplæg til politisk behandling i de deltagende kommuner. Der vil samtidig foreligge forslag til handlingsplan som kan drøftes og justeres i løbet af fase 4. Konsulentfirmaet skal stå til rådighed for præsentationsmøder efter behov i de enkelte kommuner. Ved afslutningen af fase 4 foreligger stillingtagen til den videre proces, afklaring af hvilke kommuner der ønsker at være med videre samt en handlingsplan for den nærmere konkretisering af fusionsmodellen, der er grundlag for de konkrete drøftelser herefter. På dette tidspunkt i processen har den enkelte kommune således mulighed for at beslutte, om man fortsat vil deltage, eller ikke længere vil være en del af processen. Ressourcer Det forventes at analysen kan gennemføres indenfor en tidsramme på ca. 6 måneder fra opstart. Konsulentprojektet vurderes at have et omfang på under kr. og afklares endeligt i forbindelse med udbud af opgaven. Udgiften foreslås fordelt mellem de deltagende kommuner efter indbyggertal. Oversigt over projektforløbet 3

30 Budgetopfølgning anlæg 2014 samt realiseret 3. kvt 2014, TDKK Realiseret Budget Budget rev Budget rev Forventet Budget Forslag til rev. Budget pr. 5/11- Projekt ÅTD / / Beløb afv. afsluttet ændringer 2014 Kommentarer 20 Forsyning Helsingør Elnet A/S Andre Anlæg EL3 - Biler Færdigt 262 Distribution EL1 - Kabellægning Scandlines EL2 - Net (Nyinvestering, reinvest, nødvendige nyinvest mv) Forsyning Helsingør Varme A/S Andre Anlæg VARME11 - Ny bil, målerbil Færdigt 233 Distribution VARME10 - Målerudskiftning MIII VARME6 - Termis VARME7 - Renoveringer Rev. Anlægsbeskrivelse VARME8 - Kampagneområder, Nyanlæg, kampanenomr. og projekter En del af det oprindelige budget udsættes til budget VARME9 - Projektforslag Espergærde/Kvistgård Færdigt Udsat til 2015 Produktion VARME1 - FLIS (opfugtningsanlæg/vp) senere Nedjustering VARME12 - Tilskud fra ECO City VARME2 - Varmecentraler - udskiftning af brændere VARME3 - Geometri senere VARME4 - Nyt biomassefyrede kraftvarmeværk Færdigt 0 VARME5 - Flisning træ til nyt biomassefyrede kraftvarmeværk senere Bliver ikke igangsat 35 Helsingør Kraftvarmeværk A/S Bygninger HØK - øvrige Færdigt Kongevejen Besluttet på best. møde Distribution HØK4 - Udskiftning af SRO/PLC samt renovering veksler Produktion HØK - øvrige senere Rep af tag + Ladning på VAK HØK1 - Fjernstart kedler HPC HØK2 - Major overhaul - Gasturbine senere Rev. Anlægsbeskrivelse HØK3 - Udskiftning af dampheks senere 50 HØK5 - Nyt Kraftvarmeværk senere Beslutning bestyrelsmøde 19/ Grunde HØK - øvrige Kongevejen Besluttet på best. møde Forsyning Helsingør Vand A/S Andre Anlæg VAND12 - Ny bil Færdigt 300 Distribution VAND10 - Transmissionledning VAND11 - Ventiler / stophaner / stik Direktionsgodkendt VAND5 - Eternitudskiftning VAND6 - Forsyningsledninger VAND7 - Målere Direktionsgodkendt VAND8 - Nye tilslutninger Direktionsgodkendt VAND9 - Sektionering Produktion VAND - øvrige VAND1 - Boringer VAND2 - DDS VAND3 - Rentvandstanke Færdigt 0 VAND4 - Trykforøger Forsyning Helsingør Spildevand A/S Andre Anlæg SPV20 - Gravemaskine 5 ton SPV21 - Køb af biler Distribution SPV10 - Ny kloak i åben land SPV11 - opsamling slidlag, arkæolog, mv SPV12 - Mindre anlægsopgaver - eksterne SPV13 - Ny kloak i Hornbæk SPV15 - Klimaplan SPV16 - Bassin ved Krogeruprenden SPV17 - Bassin ved Egeskovvej SPV18 - Udskifning af pumper SPV19 - Hamlets Vænge - Ledninger & Bassin SPV5 - Strømpeforing og TV-inspektion SPV6 - Oprensning af søer SPV7 - Mindre saneringsopgaver - eksterne SPV8 - Solkær - ny ledning SPV9 - Mindre anlægsopgaver - kloakteam Produktion SPV1 - Indkøbsværker Renseanlæg SPV14 - Skitseprojektering og opklaring SPV2 - Renseanlæg mindre renovering SPV3 - Procestanke Renseanlæg Går på SPV2 SPV4 - Slamanlæg Renseanlæg Går på SPV2 Grunde SPV - øvrige 7-7 Færdigt 0 60 Forsyning Helsingør Affald A/S Andre Anlæg AFFALD3 - Diverse anlægsprojekter på genbrugsplads AFFALD6 - Ny vægt AFFALD8 - Udvikling koncept for boligselsk. genbrugspladser Færdigt Udsættes til Grundet udskiftning i bemanding Produktion AFFALD - øvrige Færdigt Køb af bil - Ny direktionsbevilling AFFALD1 - Udbygning af celle til blandet affald AFFALD10 - Forsinkelsesbassin og OU SAC Færdigt 186 AFFALD2 - Overkudsvarme fra el-produktion på SAC Færdigt Projekt afsluttet og udgiftsført i driften AFFALD4 - Genbrugsplads på Energivej Senere Består af grund TDKK 6.950, lokalplan TDKK AFFALD5 - Undersøgelse recirkulation samt nye pumpeboringer AFFALD7 - Neddeler til kompostering og deponi Færdigt 0 AFFALD9 - Glas- og papirkubeordning Nedjusteres - Grundet udskiftning i bemanding 70 Forsyning Helsingør Service A/S Andre Anlæg SERVICE - øvrige Færdigt 0 FHS Projekt asfalt/slidlag - udgiftsføres i 4. kvartal 2014 Bygninger SERVICE1 - Driftcenter senere Udsættes til 2015 SERVICE2 - Miljøgodkendelser/VVM og lokalplanopgaven senere Andel dækkes af Affald renovation vedr. genbrugsplads Distribution SERVICE3 - Fjernaflæsningsprojekt senere Forventet forbrug i 2014 Hovedtotal

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S

Forsyning Helsingør A/S Forsyning Helsingør A/S Peter Kjær Madsen, Energichef Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Tlf 48 40 50 50 www.fh.dk Hvem er Forsyning Helsingør? Historien Forsyning Helsingør i tal Værdier

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

Dagsorden. Dato: 19. september 2014 Tidspunkt: 08.30 11.30 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Dagsorden. Dato: 19. september 2014 Tidspunkt: 08.30 11.30 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Bestyrelsesmøde den 19. september 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S Dato: 19.

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 26. september 2014 Godkendt i Økonomiudvalget 18. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence...

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2.

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2. NOTAT Finansiel politik for Region Sjælland Dato: 16.04.2008 Sagsnummer: 1-20-0041-08 FORSLAG Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Indholdsfortegnelse Finansiel

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

Afrapportering for 1. halvår 2015

Afrapportering for 1. halvår 2015 Afrapportering for 1. halvår 2015 Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)... 3

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 26.03.2015 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Finansiel politik for Region Sjælland

Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT Dato: 10.11.2010 Sagsnummer: 1-20-0041-08 Finansiel politik for Region Sjælland Indholdsfortegnelse Koncern Økonomi Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

Dato: 25. august 2015 Tidspunkt: 8.30 12.00 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Dato: 25. august 2015 Tidspunkt: 8.30 12.00 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Referat fra bestyrelsesmøde den 25. august 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00

Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00 Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00 Deltagere: Mødeleder: Referent: Kim Røgen (KRØ) Susanne Mortensen (SMO) Jens Jørgen

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 15:30 Mødested/mødelokale Restaurant Fru Larsen, Laurbjerg Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 14. Ansættelse af direktør for - ÅBENT 33 15. - Budgetopfølgning 31.10.2012 - ÅBENT

Læs mere

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 10. april 2014 Sagsnr.: 2014-002803 Thomas.Foged@Middelfart.dk

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 09-09-2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 15-10-2014 OVERORDNET MÅLSÆTNING... 3 LIKVIDITETSSTRATEGI...

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Mødested: Århusvej 22 C, 8500 Grenaa. Sag nr.: 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 15.12.2010. 2. Redegørelse

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

LØSNINGER PÅ VEJ MOD ET FOSSILTFRIT SAMFUND

LØSNINGER PÅ VEJ MOD ET FOSSILTFRIT SAMFUND LØSNINGER PÅ VEJ MOD ET FOSSILTFRIT SAMFUND Fra energiproduktion på Naturgas, til Flis FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 10.9.15 Peter Kjær Madsen, energichef Forsyning Helsingør A/S FH har 5 forsyningsområder

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Præsentation af Carsten Normann

Præsentation af Carsten Normann Præsentation af Carsten Normann 51 år gammel, bosiddende i Vejle Nuværende job: CEO & Partner i Mayday Invest A/S i Åbenrå Erhvervserfaring: Tidligere CEO for: Netto i Polen, Rema 1000 Danmark, Dagrofa,

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne:

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne: Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskaberne: Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarme A/S Østerlund Varme A/S Sønderborg

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål 3 2 Den daglige porteføljestyring i Hvidovre Kommune 3 3 Passivsiden - gældspleje 3 3.1. Rentesammensætning 5 3.2. Låneomlægning 5 4. Aktivsiden - formuepleje

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 Fraværende: Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Ingen 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 2.1 Siden sidst./. Notat vedlagt Til efterretning.

Læs mere

Primo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale).

Primo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale). Viborg Kommunes finansielle politik - årlig afrapportering af sammensætningen og udviklingen i investerings- og gældsporteføljerne, samt investeringsporteføljens afkast og gældsporteføljernes finansieringsudgifter.

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere