Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S Dato: 5. november 2014 Tidspunkt: Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør I mødet deltager: Dagsorden Formand Per Tærsbøl Næstformand Gitte Kondrup Bestyrelsesmedlem Ib Kirkegaard Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jakobsen Bestyrelsesmedlem Jan Dam Christensen Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen Bestyrelsesmedlem Christian H. Hansen Adm. direktør Jacob Brønnum Energichef Peter Kjær Madsen Direktionssekretær Helle Andersen Økonomichef Jette Thelin deltager under punkt 4, 7, 8 og 13 Claus Bo Frederiksen deltager under punkt 9 1. Godkendelse af dagsorden 2. Formanden orienterer 3. Direktionen orienterer Punkter til beslutning: 4. Budget 2015 alle selskaber 5. Ejerstrategi Forsyning Helsingør A/S 6. Kommissorium for analyse af fusionsmuligheder for forsyningsselskaber i Nordsjælland 6 kommune samarbejdet Forsyning Helsingør A/S 7. Revision af anlægsplan 2014 alle selskaber 8. Finansiel strategi alle selskaber 9. Projektet om den tredje dimension læringsmiljø alle selskaber 10. Udpegning af repræsentanter til Dansk Energi Net Elnet A/S Punkter til orientering: Drifts- og Myndighedsforhold 11. Driftscenter på Energivej Forsyning Helsingør A/S, Service A/S 12. Genbrugsplads på Energivej Affald A/S Regulering, rammevilkår & økonomi 13. Kvartalsregnskab 3. kvartal 2014 alle selskaber 14. Gennemgang af forsikringsforhold alle selskaber Styringsmæssige relationer 15. Bestyrelsesmøde i Forsyning Helsingør Elhandel A/S 16. Bestyrelsesmøde i Helsingør Kraftvarmeværk A/S 17. Bestyrelsesmøde i Scanenergi A/S og Scanenergi Elsalg A/S 18. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten 19. Kommunikation Bestyrelsesmøde den 5. november september

2 20. Mødeplan Eventuelt Bilagsoversigt: Bilag 4.1 Driftsbudget 2015 incl. takster tavshedspligt ikke fraveget Bilag 4.2 Budget 2015 resumé Bilag 4.3 Anlægsplan 2015 tavshedspligt ikke fraveget Bilag 4.4 Drifts- og planlægningsprojekter tavshedspligt ikke fraveget Bilag 4.5 Strategiprojekter 2015 tavshedspligt ikke fraveget Bilag 4.6 Organisationsbeskrivelse tavshedspligt ikke fraveget Bilag 5.1 Ejerstrategi Bilag 6.1 Kommissorium for analyse af fusionsmuligheder Bilag 7.1 Anlægsplan revision Bilag 7.2 Anlægsskemaer revision af anlægsplan Bilag 8.1 Finansiel strategi for Forsyning Helsingør Bilag 9.1 Status pr Bilag 13.1 Kvartalsregnskab 3. kvartal 2014 tavshedspligt ikke fraveget Bilag 13.2 Kvartalsregnskab 3. kvartal 2014 (resume) Bestyrelsesmøde den 5. november september

3 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Formanden orienterer Formanden orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet for selskabet Formanden orienterede om byrådsmødet den 27. oktober, hvor 24 ud af 25 byrådsmedlemmer stemte ja til planer på Energivej. Samtidigt var der også opbakning til at fortsætte lokalplansarbejdet for området. Formanden orienterede om, at der mandag den 3. november 2014 er afholdt et møde mellem borgmestre og bestyrelsesformænd for forsyningsselskaberne angående den kommende fusionsundersøgelse. Formanden orienterede om, at der er afholdt nabo møde med beboerne på Energivej og at generalforsamlingen for Forsyning Helsingør A/S har godkendt planerne for et driftscenter på Energivej. 3. Direktionen orienterer Direktionen orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsesmøde den 5. november september

4 Punkter til beslutning. 4. Budget 2015 Bilag 4.1 Driftsbudget 2015 incl. takster tavshedspligt ikke fraveget Bilag 4.2 Budget 2015 resumé Bilag 4.3 Anlægsplan 2015 tavshedspligt ikke fraveget Bilag 4.4 Drifts- og planlægningsprojekter tavshedspligt ikke fraveget Bilag 4.5 Strategiprojekter 2015 tavshedspligt ikke fraveget Bilag 4.6 Organisationsbeskrivelse tavshedspligt ikke fraveget Bestyrelsen har på møde 19. september 2014 fastlagt principper og mål for udarbejdelse af budget Der foreligger nu forslag til budget 2015, som er indarbejdet inden for ovenstående principper og mål. Budgetmaterialet vil blive præsenteret på mødet. Budgetmaterialet indeholder: Driftsbudget med takster og taksblade Anlægsbudget Organisationsbeskrivelse Drifts- og planlægningsprojekter Strategiprojekter 2015 Bestyrelsen drøftelse af mission, vision og værdier på strategiseminariet i september fortsættes på bestyrelsesmøde den 1. december Herefter vil strategihuset blive tilpasset. Vedlagt er oversigt over de 32 projekter i strategihandlingsplanen hvor arbejdet fortsætter i 2015 og Budgettet for Helsingør Kraftvarmeværk A/S behandles i dennes bestyrelse. Budgettet for Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S behandles i dennes bestyrelse. Budgettet for Forsyning Helsingør Elhandel A/S er behandlet den 1. oktober Takster for vand og spildevand skal godkendes i Helsingør Kommune. Der er tale om en legalitetskontrol, hvor kommunen som myndighed skal sikre, at prisloftet er overholdt. Indtægtsrammen for Elnet er modtaget i udkast fra Energistilsynet, men forventes først endeligt udmeldt primo Takster for renovationsområdet i affald skal godkendes af Helsingør Kommune. Direktionen indstiller, at: Budget 2015 med tilhørende materiale godkendes. Takster for renovationsområdet i affald sendes til godkendelse i Helsingør Kommune. Helsingør Kommune ansøges om lånegaranti til anlægsprojekt om fjernaflæste målere på undtaget af aktindsigt pga. forretningsmæssige forhold. Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne. Bestyrelsesmøde den 5. november september

5 5. Ejerstrategi for Forsyning Helsingør Bilag 5.1 Ejerstrategi Helsingør Kommune har igangsat et arbejde med revision af ejerstrategien for Forsyning Helsingør. Direktionen har været inviteret til drøftelser af de præciseringer og ændringer, som ønskes. Helsingør Kommune anmoder om selskabets bemærkninger til disse inden forlæggelsen for økonomiudvalg og byråd. Forslag til ændringer er p.t. Tilpasning af vedtægterne i Forsyning Helsingør A/S Helsingør Kommune ønsker, at væsentlige beslutninger om Forsyning Helsingørs forhold træffes af Helsingør Kommune som ejer. Forsyning Helsingør A/S tager initiativ til at ændre vedtægterne i Forsyning Helsingør A/S, således at bl.a. følgende forhold beskrives som væsentlige forhold, der kræver godkendelse af Helsingør Kommune som ejer: Påbegyndelse af væsentlige nye forretningsområder. Investeringer i større nye anlægsarbejder, af usædvanlig karakter. Opkøb af væsentlige kapitalandele i selskaber, samt helt eller delvist salg af datterselskaber, som Helsingør Kommune har bestemmende indflydelse i. Fusioner, overtagelser eller sammenlægninger med andre forsyningsselskaber. Beslutninger, der påvirker Helsingør Kommunes låneramme. Beslutninger, der kan medføre modregning i Helsingør Kommunes bloktilskud. Det er bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S, der skal vurdere, om en sag er væsentlig, og derfor skal foreligges Helsingør Kommune som ejer. Bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S har altid mulighed for at forelægge et spørgsmål for Helsingør Kommune som ejer, hvis bestyrelsen vurderer, at en sag har en sådan karakter, at sagen kan have økonomisk eller politisk interesse for Helsingør Kommune som ejer. Det er direktionens vurdering, at kommunens forslag til ændringer kan anbefales, da dette er i overensstemmelse med den praksis som selskabet har haft i forhold til at opnå generalforsamlingens godkendelse af væsentlige beslutninger. Eksempler på dette er køb af Helsingør Kraftvarmeværk, køb og fusion med Scanenergi A/S, fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk, etablering af driftscenter samt en genbrugsplads på Energivej. Direktionen indstiller, at: Forslag til ændringer i ejerstrategi anbefales over for Helsingør Kommune. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Bestyrelsesmøde den 5. november september

6 6. Kommissorium for analyse af fusionsmuligheder for forsyningsselskaber i Nordsjælland 6 kommune samarbejdet. Bilag 6.1 Kommissorium for analyse af fusionsmuligheder Helsingør Kommune har i regi af 6 kommune samarbejdet udarbejdet et kommissorium for analyse af fusionsmuligheder for forsyningsselskaber i Nordsjælland. Kommissoriet er vedlagt. Kommissoriet skulle behandles på byrådets møde den 27. oktober Sagen endte med at blive udsat. Mandag den 3. november 2014 er der et fællesmøde mellem kommuner og forsyningsselskaber, hvor sagen skal drøftes. Det er direktionens vurdering, at selskabets bør søge indflydelse og inddragelse i projektet herunder at medvirke til at kvalificere grundlaget for analysens vurderinger og analyser. Endvidere bør det drøftes, hvorledes selskabets igangværende strategiarbejde koordineres med projektet. Direktionen indstiller, at Sagen drøftes Sagen blev drøftet. Bestyrelsen anbefaler Helsingør Kommune at gennemføre undersøgelsen. Bestyrelsen finder det afgørende, at selskabet inddrages mest muligt i undersøgelsen således at selskabernes ekspertise og viden anvendes til at kvalificere og kvalitetssikre vurderingerne i undersøgelsen. Der orienteres løbende på bestyrelsesmøderne om undersøgelsen. Bestyrelsesmøde den 5. november september

7 7. Anlægsplan status og revision pr. 30. september. Bilag 7.1 Anlægsplan revision Bilag 7.2 Anlægsskemaer revision af anlægsplan Direktionen har udarbejdet status og forslag til budgetrevision for anlægsplan Der er pr. 30. september 2014 realiseret 48 % af anlægsplanen for Der er udarbejdet forslag til revidering af anlægsplanen for selskaberne til bestyrelsens godkendelse. Revidere anlægsskemaer er vedlagt i bilag. Endvidere har direktionen løbende disponeret og godkendt en række tillægsbevillinger i anlægsplanen jvf. direktionsinstruksen, hvor der er tale om ændringer af mindre samt sædvanlig og ordinær karakter. Disse bedes bestyrelsen tage til efterretning. Revision af anlægsplanen for Vand A/S og Spildevand A/S samt Helsingør Kraftvarmeværk A/S behandles i de respektive bestyrelser. Elnet A/S Direktionen har godkendt en tillægsbevilling på TDKK 350. Se anlægsbeskrivelse. Varme A/S Der søges om nedsættelse af anlægsbevillingen med TDKK Primært grundet udsættelse af kampagneområder. Der søges om opjustering på projektet Renoveringer med TDKK Se anlægsbeskrivelse. Affald A/S Direktionen har godkendt en tillægsbevilling på TDKK 75. Der søges om nedsættelse af anlægsbevilling på TDKK , som følge af en nedjustering på især projektet genbrugsplads på Energivej. Service A/S Der søges om nedsættelse af anlægsbevilling på TDKK , primært pga. udsættelse af driftscenteret til budget Direktionen indstiller, at Direktionens godkendelser af tillægsbevillinger til anlægsplanen tages til efterretning Forslag til revision af anlægsplanen godkendes. Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne. Bestyrelsesmøde den 5. november september

8 8. Finansiel strategi Bilag 8.1 Finansiel strategi for Forsyning Helsingør På bestyrelsesmødet den 19. september 2014 præsenterede vores rådgiver, fra Nordea, principperne og rationalet for en finansiel strategi. Direktionen fremlægger forslag til finansiel strategi for Forsyning Helsingør. Strategien sætter rammer og principper for låneoptagelse og placering af overskudslikviditet. Oplægget er udarbejdet med bistand fra en række eksterne rådgivere. Strategien omfatter selskaber hvor Forsyning Helsingør er eneaktionær. Direktionen anbefaler, at Helsingør Kraftvarmeværk omfattes af samme strategi, hvilket bør drøftes i dette selskabs bestyrelse. Direktionen indstiller, at Forslaget sendes til drøftelse i bestyrelsen for Helsingør Kraftvarmeværk A/S. Forslag til finansiel strategi drøftes og godkendes, når bestyrelsen for Helsingør Kraftvarmeværk A/S har givet tilsagn til forslaget. Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne. Bestyrelsesmøde den 5. november september

9 9. Energivej projektet om den tredje dimension læringsmiljø Bilag 9.1 Status pr Forsyning Helsingørs bestyrelse godkendte i september 2013, programmet for den 3. dimension. Der er i perioden fra september 2013 og frem til d.d. i samarbejde med kommunens folkeskoler udviklet ideer, opgaver m.m. I november 2014 gennemføres test med skoleklasser (indskoling, mellemtrin og udskoling) på udvalgte steder hos Forsyning Helsingør. Det klassiske virksomhedsbesøg afløses af læring i spændende autentiske miljøer. Der vil i december / januar blive evalueret på forsøget af alle deltagere. Der egentlige program forventes herefter udviklet i 2015 og evt med involvering af FH, kommune og fondsmidler. De fleste fonde kræver, at der er en kommunal opbakning til sådanne udviklingsprojekter. Direktionen vil, på mødet, gennemgå projektets stade. Direktionen indstiller, at Der på baggrund af evalueringen udarbejdes program med tilhørende økonomi for den videre udvikling af projektet. Projektet med tilhørende bud på økonomi, fremlægges for bestyrelsen på møde primo Der parallelt kan søges fondsmidler til udvikling af projektet læringsformater m.m. Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne. Bestyrelsesmøde den 5. november september

10 10. Udpegning af repræsentanter til Dansk Energi Net Dansk Energi - Net er interesseorganisation for netselskaber. Forsyning Helsingør er medlem af dette. Der skal udpeges 2 repræsentantskabsmedlemmer samt suppleanter til repræsentantskabet i Dansk Energi - NET. Direktionen indstiller, at Der udpeges 2 repræsentanter og 2 suppleanter blandt de byrådsudpegede bestyrelsesmedlemmer til repræsentantskabet i Dansk Energi Net. Bestyrelsen udpegede Per Tærsbøl og Dennis Jon Knudsen som repræsentanter. Bestyrelsesmøde den 5. november september

11 Punkter til orientering Drifts- og Myndighedsforhold 11. Driftscenter på Energivej Direktionen giver en status for arbejdet med driftscenter for Energivej. Der er afholdt generalforsamlingen den 28. oktober angående bestyrelsens beslutninger fra den 19. september Bestyrelsen drøftede det videre forløb i forhold til kommunikation. Der ønskes afholdt et orienteringsmøde, som koordineres med offentliggørelsen af lokalplanen. Bestyrelsesmøde den 5. november september

12 12. Genbrugsplads på Energivej Direktionen giver en status for arbejdet med genbrugsplads på Energivej. Der er afholdt generalforsamlingen den 28. oktober angående bestyrelsens beslutninger fra den 19. september Bestyrelsen drøftede det videre forløb i forhold til kommunikation. Der ønskes afholdt et orienteringsmøde, som koordineres med offentliggørelsen af lokalplanen. Bestyrelsesmøde den 5. november september

13 Regulering, rammevilkår & økonomi 13. Kvartalsregnskab 3. kvartal 2014 Bilag 13.1 Kvartalsregnskab 3. kvartal 2014 undtaget af aktindsigt Bilag 13.2 Kvartalsregnskab 3. kvartal 2014 (resume) Der foreligger kvartalsregnskab for 3. kvartal Direktionen vil gennemgå dette på mødet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsesmøde den 5. november september

14 14. Gennemgang af forsikringsforhold efterretning Bilag 14.1 Forsikringsoversigt Forsyning Helsingør A/S Direktionen fremlægger hermed en redegørelse for selskabets forsikringsforhold som det fremgår af direktionsinstruksen.. Samtlige Forsyning Helsingørs forsikringer blev sendt i udbud i sommeren I forbindelse med udbuddet i 2013 valgte selskabet at indgå aftale med forsikringsmæglerfirmaet Contea, idet FH valgte at indgå forsikringsaftaler med flere forsikringsselskaber og ikke kun et som hidtil. Forsikringerne er løbende blevet tilpasset især på entrepriseområdet, idet selskabet har valgt, at tegne egne policer på området i stedet for at lade entreprenører indarbejde entrepriseforsikringer i tilbuddene. Dette er gjort for at sikre den fornødne kvalitet af entrepriseforsikringerne. Dækninger: Der henvises til vedlagte forsikringsoversigter for hhv. Forsyning Helsingør og Helsingør Kraftvarmeværk. Der er indgået følgende forsikringer: Selskab Forsikringstype Beskrivelse FH Service A/S Tingskadeforsikring Bygnings- og løsøreforsikring FH Service A/S Ansvarsforsikring Erhvervs- og produktansvarsforsikring FH Service A/S Ansvarsforsikring Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring FH Service A/S Ansvarsforsikring Professionel ansvarsforsikring FH Service A/S Kriminalitetsforsikring Forsikring mod underslæb, berigelseskriminalitet m.v. FH Service A/S Arbejdsskadeforsikring Lovpligtig arbejdsskadeforsikring FH Service A/S Motorkøretøjsforsikring Forsikring af person-, vare og lastbiler samt arbejdsmaskiner FH Affald A/S Tingskadeforsikring Bygnings- og løsøreforsikring FH Elnet A/S Tingskadeforsikring Bygnings- og løsøreforsikring FH Elnet A/S Tingskadeforsikring Teknisk forsikring, målerlaboratorium FH Spildevand A/S Tingskadeforsikring Bygnings- og løsøreforsikring FH Spildevand A/S Projektforsikring Årsentrepriseforsikring, egne kloakentrepriser FH Spildevand A/S Projektforsikring Entrepriseforsikring, kloakprojekt FH Vand A/S Tingskadeforsikring Bygnings- og løsøreforsikring FH Vand A/S Tingskadeforsikring Teknisk forsikring, lækageudstyr FH Varme A/S Tingskadeforsikring Bygnings- og løsøreforsikring FH Varme A/S Projektforsikring Årsentrepriseforsikring, nedlægn. af stikledninger Forsikringspræmierne udgjorde i 2014 kr. 1,5 mio. kr. for Forsyning Helsingør og 0,8 mio. kr. for Helsingør Kraftvarmeværk. Alle dækninger er blevet vurderet i forbindelse med udbuddet af vores forsikringsmægler. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsesmøde den 5. november september

15 Styringsmæssige relationer 15. Bestyrelsesmøde i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet. Direktionen orienterede om, at der den 7. oktober er afholdt bestyrelsesmøde, hvor budgettet for 2015 blev fastlagt. Endvidere er der drøftet hvilke produkter som skal lanceres. Bestyrelsesmøde den 5. november september

16 16. Bestyrelsesmøde i Helsingør Kraftvarmeværk A/S Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet. Der er dags dato afholdt bestyrelsesmøde, hvor budgettet og forslag til organisering af projektet er godkendt. Bestyrelsesmøde den 5. november september

17 17. Bestyrelsesmøde i Scanenergi A/S og Scanenergi Elsalg A/S Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet. Direktionen orienterede om, at bestyrelsen i Scanenergi selskaberne overvejer at ændre selskabsstrukturen så der etableres et holdingselskab. Endvidere blev der orienteret om etableringen af de lokale elhandelsselskaber. Bestyrelsesmøde den 5. november september

18 18. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten Bestyrelsen skal beslutte på hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges. Formand og direktion indstiller, at Tavshedspligten fraviges alle punkter undtaget punkt 4 og punkt 13, hvor der udarbejdes et offentligt resumé. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Bestyrelsesmøde den 5. november september

19 19. Kommunikation Formand og direktion vil fremlægge forslag til kommunikation, som anbefales offentliggjort på baggrund af bestyrelsesmødet. Intet at berette. Bestyrelsesmøde den 5. november september

20 20. Mødeplan 2014 Mødeplan for Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S Mandag den 1. december kl. 14: Eventuelt Formanden anbefaler, at der informeres til pressen om forestående og igangværende anlægs arbejder i kommunen. Peter Poulsen anbefaler, at man laver Helsingør vand på flasker. Direktionen fortalte, at vandfontaner opsættes på skolerne, målet er at få vandposter op centrale steder, der uddeles endvidere vandflasker til påfyldning. Direktionen vil vurdere muligheden for at sælge vand på flasker. Bestyrelsesmøde den 5. november september

21 Budget 2015 Forsyning Helsingør Resume

22 Koncern oversigt Resultatbudget for Forsyning Helsingør koncern Budget Forecast Budget Realiseret Realiseret TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK Omsætning Elnet Elhandel Varme Kraftvarme Vand Spildevand Affald Service Koncern omsætning Resultat efter skat og over-/underdækning Elnet (excl. resultat Elhandel) Elhandel Varme Kraftvarme Vand Spildevand Affald Service Koncern resultat efter skat og over-/underdækning Anlægsbudget Forsyning Helsingør koncern Budget Budg.rev. Budget Realiseret Realiseret TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK Elnet Elhandel Varme Kraftvarme Vand Spildevand Affald Service Koncern investering i alt

23 Kundepriser Konsekvensen i kundens pris inkl. fast abonnement, moms og afgifter Ændring EL Parcelhus, der ikke er elopvarmet. Branchekutymen for standardforbrug = kwh Takst på FH transport øges med 1 øre/kwh i forhold til 4. kvartal kr./år VAND Anslået standard vandforbrug pr. år for parcelhus 140 m3 pr. år Stigning, statsafgift på ledningsført vand & drikkevandsbidrag 70 kr./år Takst nedsættes med 0,50 kr./m3-70 kr./år SPILDEVAND Anslået standard vandudledning pr. år for parcelhus 140 m3 pr. år Takster fastholdes på 2014 niveau og betyder derfor 0 kr./år VARME Standardhusholdningen er defineret ud fra følgende parametre 130 m Takstnedsættelse på variabelt transportbidrag -385 kr./år AFFALD Renovationsgebyr, én familie bolig Takst for genbrugsplads sættes ned med 10 kr. før moms -12,5 kr./år Samlet konsekvens for privat kunde i Helsingør -347 kr./år hvoraf statens afgifter og moms udgør -13 kr./år - hvoraf takstnedsættelse FH pris udgør -334 kr./år Erhvervsaffaldsgebyrer Priser excl. moms Ændring Grundgebyr Øvrige virksomheder Håndværkere og anlægsgartnere med 0 til 1 ansatte Håndværkere og anlægsgartnere med 2 til 10 ansatte Håndværkere og anlægsgartnere med flere end 10 ansatte Takster fastholdes på 2014 niveau og betyder derfor 0,00 kr./år 3

24

25

26

27 20. oktober Kommune samarbejdet Kommissorium for analyse af fusionsmulighederne på forsyningsområdet i det nordsjællandske område 6-Kommune samarbejdet har et fælles strategisk mål om at udvikle det nordsjællandske område og et af de områder der kan bidrage til dette er forsyningsområdet. Der vil som udgangspunkt især være tale om at undersøge fusionsmulighederne for singleforsyningen vand og spildevand; men andre forsyningsområder og analyse af et muligt multi-forsyningssamarbejde vil også blive belyst. De kommunalt ejede forsyningsselskaber sikrer i dag en god, sikker og stabil forsyning af lokalområderne og bidrager til den lokale erhvervsudvikling, fastholdelse af arbejdspladser i lokalområdet m.v. Det står imidlertid klart at konsolideringen i branchen, statslige krav om effektiviseringer og fremtidige store anlægsopgaver etc. stiller selskaberne overfor store udfordringer, som det kan være svært at løfte enkeltvis med den størrelse de kommunalt ejede selskaber har i dag. Det hører også med til billedet, at en stor del af kommunerne på Sjælland, udenfor Hofor s ejerkreds, i øjeblikket overvejer hvordan strategien for det kommunalt ejede forsyningsselskab skal se ud i fremtiden og om en form for samarbejde eller fusion er nødvendig. 6-Kommune samarbejdet ønsker på denne baggrund at indlede en drøftelse af hvilke skridt kommunerne i det nordsjællandske område ønsker at tage for at skabe den bedst mulige platform i den intensiverede konsolideringsproces. En aktiv stillingtagen til udviklingen i sektoren og eget selskabs position og muligheder er en nødvendig drøftelse på nuværende tidspunkt. 6-kommune samarbejdet bygger i den sammenhæng videre på de muligheder, der er skitseret i Rambølls tidligere rapport om kortlægning og analyse af samarbejdsmuligheder (april 2013) udarbejdet for forsyningsselskaberne. 6-Kommune samarbejdet ønsker konsulentbistand til udarbejdelse af et beslutningsgrundlag, der kan være grundlag for de enkelte kommunernes stillingtagen til et muligt samarbejde i form af selskabsfusioner. Udover de seks kommuner inviteres Allerød, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal, til at deltage i projektet. Resultatet af projektet skal være: En kortlægning af de kommuner der ønsker at deltage i afklaringen frem mod mulige fusioner. En analyserapport der beskriver potentialet ved mulige fusioner herunder muligheder, fordele, ulemper, mulig vision, udviklingsmuligheder, mulige modeller for fusioner, konsekvensbelysning m.v. Anbefaling og forslag til fremgangsmåde for det videre arbejde. Konsulentfirmaet refererer til den politiske styregruppe (Borgmester Forum) og i det daglige til den arbejdsgruppe 6-kommune samarbejdet har nedsat til formålet. Arbejdsgruppen består af de ansvarlige fagdirektører i de deltagende kommuner. Konsulentfirmaet står til rådighed for de mødeaktiviteter arbejdsgruppen finder er nødvendige af hensyn til processen i 6-kommune samarbejdet. 1

28 Eventuel involvering af bestyrelser og direktioner i selskaberne håndteres som udgangspunkt af de enkelte kommuner. Styregruppens og arbejdsgruppens sammensætning justeres efter fase 1 (se nedenfor), således at der bliver overensstemmelse mellem repræsentationen i disse grupper og de deltagende kommuner. Projektet gennemføres i følgende fire faser: 1. Projektstart 2. Analyse 3. Rapportering 4. Behandling Fase 1: Projektstart Nærværende kommissorium godkendes af byrådene inden opgaven igangsættes. Der er ikke herved taget stilling til spørgsmålet om eventuelle fusioner, men udelukkende givet tilsagn om, at man deltager i en indledende analyse. Det overlades til styregruppe og arbejdsgruppe at få udarbejdet en analyse og et oplæg til det videre arbejde med henblik på fornyet behandling i byrådene i de deltagende kommuner ved afslutningen af projektets fase 4. Der tages via et borgmesterbrev politisk kontakt fra borgmestrene i 6-kommunesamarbejdet til borgmestrene i de øvrige mulige deltagerkommuner med henblik på at afklare, om disse ønsker at deltage i projektet. Fase 2: Analyse Herefter igangsættes en analyse der skal afdække det samlede rationale ved selskabsfusioner. Der skal herunder beskrives et muligt økonomisk potentiale ved forskellige fusionsmodeller, og foretages en bred belysning af konsekvenser og muligheder for kommunerne. Konsekvensbelysningen skal inddrage alle relevante aspekter herunder især problemstillinger vedrørende forsyningssikkerhed, økonomi for selskaberne og borgerne, organisation og ledelse samt juridiske forhold. I det omfang det er relevant inddrages erfaringer fra lignende processer. Analysen vil desuden inddrage konkrete eksempler fra allerede gennemførte fusioner for særligt at belyse effekten i form af udviklingen i taksterne og opnåede resultater i forhold til forsyningssikkerheden. Konsulentfirmaet udarbejder udkast til analyserapport som drøftes med arbejdsgruppen. Fase 3: Rapportering Den bagvedliggende analyse er udgangspunkt for beskrivelse af udkast til visionen for et fusioneret selskab, kortlægning af nye udviklingsmuligheder indenfor forsyning og tilknyttede erhverv i området. Dette drøftes med arbejdsgruppe og styregruppe. Konsulentfirmaet udarbejder herefter den samlede endelige analyserapport, som redegør for de hidtidige resultater og forslag. Der afholdes workshop for arbejdsgruppen og rapporten præsenteres for den politiske styregruppe. 2

29 Fase 4: Behandling Herefter udarbejdes det nødvendige præsentationsmateriale og der fremsendes oplæg til politisk behandling i de deltagende kommuner. Der vil samtidig foreligge forslag til handlingsplan som kan drøftes og justeres i løbet af fase 4. Konsulentfirmaet skal stå til rådighed for præsentationsmøder efter behov i de enkelte kommuner. Ved afslutningen af fase 4 foreligger stillingtagen til den videre proces, afklaring af hvilke kommuner der ønsker at være med videre samt en handlingsplan for den nærmere konkretisering af fusionsmodellen, der er grundlag for de konkrete drøftelser herefter. På dette tidspunkt i processen har den enkelte kommune således mulighed for at beslutte, om man fortsat vil deltage, eller ikke længere vil være en del af processen. Ressourcer Det forventes at analysen kan gennemføres indenfor en tidsramme på ca. 6 måneder fra opstart. Konsulentprojektet vurderes at have et omfang på under kr. og afklares endeligt i forbindelse med udbud af opgaven. Udgiften foreslås fordelt mellem de deltagende kommuner efter indbyggertal. Oversigt over projektforløbet 3

30 Budgetopfølgning anlæg 2014 samt realiseret 3. kvt 2014, TDKK Realiseret Budget Budget rev Budget rev Forventet Budget Forslag til rev. Budget pr. 5/11- Projekt ÅTD / / Beløb afv. afsluttet ændringer 2014 Kommentarer 20 Forsyning Helsingør Elnet A/S Andre Anlæg EL3 - Biler Færdigt 262 Distribution EL1 - Kabellægning Scandlines EL2 - Net (Nyinvestering, reinvest, nødvendige nyinvest mv) Forsyning Helsingør Varme A/S Andre Anlæg VARME11 - Ny bil, målerbil Færdigt 233 Distribution VARME10 - Målerudskiftning MIII VARME6 - Termis VARME7 - Renoveringer Rev. Anlægsbeskrivelse VARME8 - Kampagneområder, Nyanlæg, kampanenomr. og projekter En del af det oprindelige budget udsættes til budget VARME9 - Projektforslag Espergærde/Kvistgård Færdigt Udsat til 2015 Produktion VARME1 - FLIS (opfugtningsanlæg/vp) senere Nedjustering VARME12 - Tilskud fra ECO City VARME2 - Varmecentraler - udskiftning af brændere VARME3 - Geometri senere VARME4 - Nyt biomassefyrede kraftvarmeværk Færdigt 0 VARME5 - Flisning træ til nyt biomassefyrede kraftvarmeværk senere Bliver ikke igangsat 35 Helsingør Kraftvarmeværk A/S Bygninger HØK - øvrige Færdigt Kongevejen Besluttet på best. møde Distribution HØK4 - Udskiftning af SRO/PLC samt renovering veksler Produktion HØK - øvrige senere Rep af tag + Ladning på VAK HØK1 - Fjernstart kedler HPC HØK2 - Major overhaul - Gasturbine senere Rev. Anlægsbeskrivelse HØK3 - Udskiftning af dampheks senere 50 HØK5 - Nyt Kraftvarmeværk senere Beslutning bestyrelsmøde 19/ Grunde HØK - øvrige Kongevejen Besluttet på best. møde Forsyning Helsingør Vand A/S Andre Anlæg VAND12 - Ny bil Færdigt 300 Distribution VAND10 - Transmissionledning VAND11 - Ventiler / stophaner / stik Direktionsgodkendt VAND5 - Eternitudskiftning VAND6 - Forsyningsledninger VAND7 - Målere Direktionsgodkendt VAND8 - Nye tilslutninger Direktionsgodkendt VAND9 - Sektionering Produktion VAND - øvrige VAND1 - Boringer VAND2 - DDS VAND3 - Rentvandstanke Færdigt 0 VAND4 - Trykforøger Forsyning Helsingør Spildevand A/S Andre Anlæg SPV20 - Gravemaskine 5 ton SPV21 - Køb af biler Distribution SPV10 - Ny kloak i åben land SPV11 - opsamling slidlag, arkæolog, mv SPV12 - Mindre anlægsopgaver - eksterne SPV13 - Ny kloak i Hornbæk SPV15 - Klimaplan SPV16 - Bassin ved Krogeruprenden SPV17 - Bassin ved Egeskovvej SPV18 - Udskifning af pumper SPV19 - Hamlets Vænge - Ledninger & Bassin SPV5 - Strømpeforing og TV-inspektion SPV6 - Oprensning af søer SPV7 - Mindre saneringsopgaver - eksterne SPV8 - Solkær - ny ledning SPV9 - Mindre anlægsopgaver - kloakteam Produktion SPV1 - Indkøbsværker Renseanlæg SPV14 - Skitseprojektering og opklaring SPV2 - Renseanlæg mindre renovering SPV3 - Procestanke Renseanlæg Går på SPV2 SPV4 - Slamanlæg Renseanlæg Går på SPV2 Grunde SPV - øvrige 7-7 Færdigt 0 60 Forsyning Helsingør Affald A/S Andre Anlæg AFFALD3 - Diverse anlægsprojekter på genbrugsplads AFFALD6 - Ny vægt AFFALD8 - Udvikling koncept for boligselsk. genbrugspladser Færdigt Udsættes til Grundet udskiftning i bemanding Produktion AFFALD - øvrige Færdigt Køb af bil - Ny direktionsbevilling AFFALD1 - Udbygning af celle til blandet affald AFFALD10 - Forsinkelsesbassin og OU SAC Færdigt 186 AFFALD2 - Overkudsvarme fra el-produktion på SAC Færdigt Projekt afsluttet og udgiftsført i driften AFFALD4 - Genbrugsplads på Energivej Senere Består af grund TDKK 6.950, lokalplan TDKK AFFALD5 - Undersøgelse recirkulation samt nye pumpeboringer AFFALD7 - Neddeler til kompostering og deponi Færdigt 0 AFFALD9 - Glas- og papirkubeordning Nedjusteres - Grundet udskiftning i bemanding 70 Forsyning Helsingør Service A/S Andre Anlæg SERVICE - øvrige Færdigt 0 FHS Projekt asfalt/slidlag - udgiftsføres i 4. kvartal 2014 Bygninger SERVICE1 - Driftcenter senere Udsættes til 2015 SERVICE2 - Miljøgodkendelser/VVM og lokalplanopgaven senere Andel dækkes af Affald renovation vedr. genbrugsplads Distribution SERVICE3 - Fjernaflæsningsprojekt senere Forventet forbrug i 2014 Hovedtotal

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Juni 2016 Finansiel styringspolitik

Juni 2016 Finansiel styringspolitik Juni 2016 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik BO-VEST Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 1.4. Risiko-felter 1 2. Intern bemyndigelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 5. november 2014 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Finansiel styringspolitik For Hovedstadens Beredskab

Finansiel styringspolitik For Hovedstadens Beredskab Finansiel styringspolitik For Hovedstadens Beredskab (erstatter tidligere likviditetspolitik) Godkendt af bestyrelsen den 11. januar 2017 Side 1 af 8 1. Baggrund Hovedstadens Beredskab skal i overensstemmelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 12.15 13.00 Sted: Forsyning Helsingør, Haderslevvej 25, 3000 Helsingør I mødet deltager:

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Dato: 26. august 2016 Tidspunkt: 14.45-15.45 Sted: Konventum, Gammel Hellebækvej nr. 70, 3000

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab 1. Mål og idégrundlag På baggrund af en række gennemførte analyser i 2015 af potentialerne ved øget samarbejde på forsyningsområdet (primært vand- og spildevandsområdet)

Læs mere

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Februar 2016 Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 3 1.1. Ikrafttrædelse og review af strategi 3 1.2. Retningslinjer 3 2. Intern bemyndigelse 4 2.1. Langfristede anlægslån

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S

Forsyning Helsingør A/S Forsyning Helsingør A/S Peter Kjær Madsen, Energichef Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Tlf 48 40 50 50 www.fh.dk Hvem er Forsyning Helsingør? Historien Forsyning Helsingør i tal Værdier

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Finansiel strategi for Ballerup Kommune

Finansiel strategi for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 28. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2210 E-mail: uhje@balk.dk / jkg@balk.dk Kontakt: Ulrik Haahr Jepsen / Jeppe Krag Sagsnr.: 00.01.00-P22-2-11 Finansiel strategi for Ballerup Kommune

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Overordnede regler for kommunens finansielle styring

Overordnede regler for kommunens finansielle styring Bilag 11 til "Principper for økonomistyring" Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde 9. december 2016

Bestyrelsesmøde 9. december 2016 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 9. december 2016 1. december 2016 Pkt. 8. Finanspolitik for BIOFOS-koncernen

Læs mere

Gennem fusion mellem vandselskaber til større enheder vil der kunne opnås konsolidering og robusthed til at kunne imødegå disse udfordringer.

Gennem fusion mellem vandselskaber til større enheder vil der kunne opnås konsolidering og robusthed til at kunne imødegå disse udfordringer. Udkast til kommissorium Undersøgelse af muligheder for formelt samarbejde/fusion af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Hørsholm, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Bilag 5. Investeringspolitik

Bilag 5. Investeringspolitik Bilag 5 Investeringspolitik Stifternes Kapitalforvaltning Investeringspolitik 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om Folkekirkens økonomi, kapitel 5 og kapitel 5a Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag 2 Finansiel politik for Region Midtjylland 1 1. Indledning Dette bilag til kasse- og regnskabsregulativet fastlægger Region Midtjyllands finansielle politik og investeringspolitik og indeholder supplerende

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 8 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 22. marts 2012 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem (deltog i pkt erne 1-4) Morten

Læs mere

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse: Finansiel strategi...2 Formål...2 Overordnet risikoprofil...2 Etiske retningslinjer...2 Information

Læs mere

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Refer. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 7. marts 2016, kl. 18:30 Mødested: Fredensborg Forsyning

Læs mere

Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015

Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015 Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015 Indhold 1. Formål... 3 2. Finansiering... 3 3. Aktiver... 5 4. Rapportering... 5 5. Ikrafttræden... 5 1. Formål Det overordnede formål med den finansielle strategi

Læs mere

Kommissorium for projekt Ny rensestruktur i området omkring Usserød Å

Kommissorium for projekt Ny rensestruktur i området omkring Usserød Å Kommissorium for projekt Ny rensestruktur i området omkring Usserød Å Baggrund Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner har gennemført en indledende undersøgelse i 2015, der

Læs mere

Finansiel styring i Viborg Kommune. Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011.

Finansiel styring i Viborg Kommune. Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011. Finansiel styring i Viborg Kommune Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011. Finansiel strategi i Viborg Disposition Formål med strategien Finansielle aktiver og passiver Porteføljepleje

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Politik for styring af finansielle dispositioner

Politik for styring af finansielle dispositioner Politik for styring af finansielle dispositioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2012 Finansiel politik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål... 3 2 Afgrænsning... 3 3 Udførelse og kompetenceforhold...

Læs mere

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Dato: 27. april 2016 Tidspunkt: 12.00 13.00 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, i Helsingør

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi Oktober 2017 Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle portefølje,

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

1. Aktivssiden (likvide midler)

1. Aktivssiden (likvide midler) Vedrørende: Finansrapport pr. 31. december 2013 Sagsnavn: Finansrapport 2014 Sagsnummer: 00.01.00-Ø50-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen og Brian Hansen E-mail: susanne.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier:

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier: Furesø Kommunes finansielle strategi Furesø Kommunes finasielle strategi erstatter bilag 13 i Furesø Kommunes principper for økonomistyring. (vedtaget i maj 2010) Furesø Kommune har stort set siden etableringen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Dagsorden. Dato: 19. september 2014 Tidspunkt: 08.30 11.30 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Dagsorden. Dato: 19. september 2014 Tidspunkt: 08.30 11.30 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Bestyrelsesmøde den 19. september 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S Dato: 19.

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse

Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Mødested: Århusvej 22 C, 8500 Grenaa. Sag nr.: 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 15.12.2010. 2. Redegørelse

Læs mere

Økonomisk Afdeling. Finansiel politik

Økonomisk Afdeling. Finansiel politik Økonomisk Afdeling Finansiel politik Finansiel politik Køge Kommune Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KØGE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 4 1.0 FORMÅL... 4 2.0 OVERORDNET

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Roskilde Festival-gruppen. Organisationen. Ansvar og kompetencer

Roskilde Festival-gruppen. Organisationen. Ansvar og kompetencer Roskilde Festival-gruppen Organisationen Ansvar og kompetencer 1. Indledning 1.1 Roskilde Festival-gruppen er i sit udspring og i sin virkelighed én fælles og samlet organisation. Opsplitning i 3 juridiske

Læs mere

Finansiel politik. Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje

Finansiel politik. Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje Finansiel politik Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje Økonomiafdelingen, den 21. november 2012 2 Finansiel politik for Nyborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé... 3 Politik

Læs mere

Af Odder Kommunes vision for 2014-2018 fremgår det, at der i Odder Kommune

Af Odder Kommunes vision for 2014-2018 fremgår det, at der i Odder Kommune Økonomisk politik og finansiel styring 17 1. Indledning. Som en del af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2014, blev det besluttet, at kommunerne skal udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen

Referat Beredskabskommissionen Referat : Tirsdag den 14. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: 2 Fraværende (med afbud): Benedikte Kiær

Læs mere

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dato: 9. april 2014 INDLEDNING Dette notat omhandler Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for sine kommunalt ejede aktieselskaber

Læs mere

Den finansielle politik indeholder etiske retningslinjer for investeringer i værdipapirer.

Den finansielle politik indeholder etiske retningslinjer for investeringer i værdipapirer. Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 23.oktober 2015 Brøndby Kommunes finansielle politik Brøndby Kommunes finansielle politik er et bilag til kommunens Principper for økonomistyring,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

Finansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1

Finansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1 Finansiel strategi Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1 FURESØ KOMMUNE HAR FÅET EN FINANSIEL STRATEGI Byrådet i Furesø Kommune har vedtaget en finansiel strategi for de kommende år. Strategien

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 15:30 Mødested/mødelokale Restaurant Fru Larsen, Laurbjerg Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 14. Ansættelse af direktør for - ÅBENT 33 15. - Budgetopfølgning 31.10.2012 - ÅBENT

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00

Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00 Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00 Deltagere: Mødeleder: Referent: Kim Røgen (KRØ) Susanne Mortensen (SMO) Jens Jørgen

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR SOLRØD FORSYNING HOLDING A/S CVR-nr. 33 04 73 12 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 5. november i Forsyning Helsingør A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 5. november i Forsyning Helsingør A/S Referat af bestyrelsesmøde den 5. november i Forsyning Helsingør A/S Dato: Tirsdag den 5. november 2013 Tidspunkt: 16.00 19.00 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 I mødet deltager: Formand Per Christensen

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 27.10.2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

i Djurslands Bank A/S

i Djurslands Bank A/S Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa Kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget Gældende fra 27. januar 2017 Erstatter version af 16. december 2016 Erstatter udgave af 28. maj 2014Erstatter

Læs mere

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen:

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen: NOTAT Bestyrelsens sammensætning samt honorering for selskaberne Ringsted Forsyning A/S, Vand A/S, Spildevand A/S, Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Kraftvarmeværk A/S, Ringsted Fjernvarme A/S Indledning:

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Oktober 2016 version 1 Finansiel styringspolitik

Oktober 2016 version 1 Finansiel styringspolitik Oktober 2016 version 1 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik for Københavns Universitet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Formål 1 1.2. Identifikation 1 1.3. Ikrafttrædelse 1 1.4.

Læs mere