Indholdsfortegnelse 2/16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 2/16"

Transkript

1 Beretning 2013 Teknik, Miljø & Erhverv

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Fakta om Byggesagsteam Ejendomsskatteteam Det kommunale bygningsteam Servicekorps Naturteam Landzoneteam Affaldskontoret Vej- og trafikteam Vandteam GISteam Miljøteam Planteam /16

3 1. Indledning Det tekniske område løser en lang række opgaver inden for erhverv, fysisk planlægning, byggeri, miljø, grundvand, spildevand, natur, affald, veje, busdrift, energi, bygningsdrift og vedligehold m.v. Det er opgaver af meget forskellig karakter omfattende planlægning, myndighedsudøvelse, tilrettelæggelse og styring af drift samt styring af anlægsopgaver. Det tekniske område er organiseret med to overordnede fagområder: Byggeri og Natur samt Plan, Vej og Miljø. Hvert fagområde rummer en række teams. I det efterfølgende afsnit vil hvert team give en kort beretning om deres arbejde i Fakta om 2013 Det tekniske område er i en rivende udvikling i disse år. I Frederikssund Kommune står vi overfor en række spændende udviklingsprojekter som rækker langt ind i fremtiden. I de efterfølgende afsnit vil vi fokusere på de hovedaktiviteter, der har været i Det er dels fremadrettede og strategiske projekter, dels den myndighedsbehandling, som er grundvilkårene i vores forvaltning. 2.1 Byggesagsteam Grundelementet i opgaveporteføljen i byggesagsteamet er byggesagsbehandling og afgørelser i forhold til lokalplaner og servitutter. Der har i 2013 været lidt færre ansøgninger om nye enfamiliehuse og tilbygninger til énfamiliehuse, men der er til gengæld søgt om flere tilbygninger i sommerhuse. Ansøgningsantallet på andre bygningstyper har ligget næsten stabilt sammenlignet med 2011 og Der er især i sommerhusområderne en udfordring med, at få lovliggjort udhuse o.lign. Der har også været en række sager om lovliggørelse af boliger i landzone. Byggesagsteamet varetager endvidere store dele af BBR-registreringen, behandling af matrikelsager, behandling af indeklimasager, herunder skimmelsvampsager, og er tovholder i adressetildeling. Antal byggeansøgninger 3/16

4 Sager omhandlende erhverv, enfamiliehuse/sommerhuse og carporte, garager m.v. I 2013 er de sidste byggesager blevet indskannet og lagt på nettet, således at borgere, rådgivere ejendomsmæglere m.v. har direkte adgang til byggesagsarkivet døgnet rundt via kommunens hjemmeside. Der er indskannet over afsluttede byggesager. Fremadrettet vil byggesager være tilgængelige allerede når der er givet byggetilladelse, da teamet selv oploader sagerne. I andet halvår af 2013 har teamet arbejdet på, at forberede en omlægning af byggesagsbehandlingen, således at den bliver 100% digital fra 1. januar Samtidig er der gennemført lean-proces for at få tilrettelagt sagsbehandlingen bedst og hurtigst muligt. Det er hensigten, at flest mulige bygesager skal håndteres digitalt. Samtidig er den personlige betjening blevet styrket ved etablering af et modtagecenter, hvor borgerne får hurtigt svar på enkle forespørgsler, anmeldelser m.v. Det har betydet, at en del af arbejdesprocesserne er blevet omorganiseret og at der flyttes flere kræfter til første del af processen, således at telefonbetjeningen og svartider på forespørgsler og anmeldelser er optimeret. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udvalgte i 2013 Frederikssund Kommune til et særligt BBR tilsyn, hvoraf det fremgik, at der på visse området var store afvigelser mellem oplysninger i forskellige registre, kort og arealligningerne i BBR. Teamet har gjort en stor indsats for at få rettet uoverensstemmelserne. Det største udestående er, at få lovliggjort ulovligt opførte bygninger. Ministeriet har meddelt, at de har afsluttet deres tilsyn med tilfredsstillende resultat. Som et led af grunddataforbedringer har Ministeriet ligeledes igangsat et adresseprogram, som afkaster diverse rettelser i kommunens registre. 4/16

5 2.2 Ejendomsskatteteam Hovedopgaverne er for ejendomsskatteteamet er ejendomsstamregister, grundskyld og tilbagebetalinger, nye ejendomme og matrikelændringer, adgangsadresser/bbr samt lån til betaling af ejendomsskat. Opdatering af ejendomsstamregistret Et af teamets højt prioriterede opgaver er at sikre, at Ejendomsstamregistrets (ESR) grunddata, der er registreret på de enkelte ejendomme i kommunen, er korrekte. Oplysningerne overføres fra ESR til SKAT, OIS (Den Offentlige Informationsserver), Netborger m.fl., så borgere, kollegaer, ejendomsmæglere, advokater o.a. kan trække oplysningerne. Arbejdet består i indberetning og opdatering af grunddata. Der er opdateret 1024 ejerskifte/tinglysningshændelser i Skatteberegning og bidrag I 2013 opkræves der ejendomsskat for kr. 284,5 mio. excl. bidrag og vi udsender skattebilletter til ejendomme. Indtægterne på ejendomsskat ændres hvert år pga. de årlige loftsreguleringsprocenter og nye vurderinger. I 2013 er der tilbagebetalt ejendomsskat med kr I 2013 blev der tilbagebetalt dækningsafgift til erhverv. kr Nye ejendomme og matrikelændringer Der er i 2013 oprettet enkelte nye ejendomme samt områderne ved Stensbjerg og Ørnestens Vænge - i alt 86 ejendomme. Der er opdateret 35 godkendelsesskrivelser fra GST 91 matrikler er berørt på 71 ejendomme. Opkrævet ejendomsskat (mill.kr.) Lån til betaling af ejendomsskat (indefrosne ejendomsskatter) Udviklingen af bevilgede lån til ejendomsskat viser en nedgang i aktive lån, men samtidig en stigning i det totale lånebeløb. Ved udgangen af 2013 udgjorde det samlede lånebeløb kr. 119 mio. På grund af tvangsauktioner og lavere salgspriser ved dødsboer har kommunen haft et tab på kr Nye tiltag: Fra 1. november 2013 skal borgeren søge om lån til betaling af ejendomsskat digitalt. Antal lån Lånebeløb total (mill.kr.) 5/16

6 2.3 Det kommunale bygningsteam Det enkelte politiske udvalg råder over de kommunale bygninger, der naturligt hører ind under deres område. Det kommunale bygningsteam bistår med, at sørge for at bygningerne er sunde, energivenlige, sikre og har et godt indeklima til gavn for bygningernes brugere. Konkret vedligeholder, ombygger, renoverer, og energirenoverer, sikrer og rengør teamet bygningerne. Ved nybyggeri deltager teamet med deres ekspertice og fungerer ofte som bygherre med den direkte kontakt til de udførende. Herudover varetager teamet energistyringen af de kommunale bygninger. Vedligehold I gennemsnit bruges hvert år 75 kr./m2 til hovedvedligehold af bygningerne. Teamet prioriterer vedligeholdelsesindsatsen således at ulovligheder og tilstande, der kan forårsage fare for mennesker eller bygning, har første prioritet. Herefter prioriteres bygningens klimaskærm (tag, ydervægge, vinduer m.v.) for at undgå at bygningen værdiforringes. Herefter prioriteres efter tilstand, æstetik, energibesparelse med videre. I alt blev der er i 2013 brugt ca. 19. mio kr. på hovedvedligeholdelse. Diagrammet nedenfor viser fordelingen af opgaver målt i procent. Det ses at opgaver som vedrører døre og vinduer, el, VVS, tage og gulve udgører de største procentdele. Det skyldes primært, at mange af kommunens bygninger er ved at nå en alder hvor levetiden på netop disse bygningsdele er ved at være opbrugt. Nybyggeri I 2013 har kommunen fået 5 nye bygninger og det er: Ombygning og renovering af Skibby Fritidscenter Ombygning af Thorstedlund Ny bygning på Falkenborgskolen Ny bygning på Østersvej 4 Ny bygning på Skolen ved Kæret. Det Kommunale Bygningsteam har været bygherre på alle 5 byggerier. 6/16

7 Samarbejde med det lokale erhvervsliv Også i 2013 har det kommunale bygningsteam annonceret mindre udbud på og dermed opfordret de lokale håndværkere til, at byde ind på de forskellige byggeopgaver. Teamet vil i fremtiden have endnu mere fokus på det lokale erhvervsliv og bl.a. også gøre opmærksom på de meget store byggeopgaver, der kræver EU-udbud, på hjemmesiden. Herudover vil teamet øge samarbejdet med Frederikssund Erhvervsforening bl.a. ved at arrangere fælles møder. Farvekoder 47 % % 5 % Under 1 % Oversigten viser fordelingen af alle byggeopgaver. Både vedligehold og ny byggeri for De 47 % i Frederikssund kommune betyder at 47 % af den samlede byggesum er gået til firmaer der er registret med adresse i Frederikssund Kommune. Energi Kommunen har siden januar 2012 haft energistyring på skoler og daginstitutioner. I samme periode har der været ombygning med tilhørende byggeplads. Det betyder at det kan være vanskeligt at se effekten af energistyringen. Herudover er der investeret i energitiltag der finansieres ved at trække besparelsen fra driftsbudgettet. I 2013 har der været fokus på varmestyring og ny belysning - bl.a. til 35 af institutionerne. Udvikling i energiforbrug pr. m2 skole og daginstitution for el og varme 7/16

8 Som det ses af diagrammet er der sket et fald gennem årene. Arbejderne på skolerne næsten afsluttet og der forventes derfor et større fald på el på skoleområde i Sidst i 2013 er der blevet arbejdet med varmestyringen på daginstitutionsområdet. Det forventes at dette tiltag vil slå igennem i Frederikssund kommune er i samarbejde med Region Hovedstaden og 10 andre kommuner med i et EUenergispareprojekt. I 2014 skal de første energiinvesteringer i forbindelse med projektet foretages. I øjeblikket analyseres om kommunen bør investere i vedvarende energi, som først antaget, eller om der i stedet bør investeres i flere energitiltag på bygningerne. 2.4 Servicekorps Servicekorpset har til formål, at sikre at kommunens ejendomme til alle tider fungerer, så ansatte og brugere (borgerne) kan udføre deres arbejde og deres fritidsaktiviteter - ligesom bygningerne er bopæl for ældre borgere og indlæringssted for børn og unge. Gennem den daglige vedligeholdelse af bygningerne er vi med til at sikre, at kommunen fastholder den store værdi som ejendommene repræsentere. Det er ligeledes vigtigt, at de fremtræder i en god stand overfor brugere og ansatte, så de er behagelige at opholde sig i. Servicekorpset arbejder på tværs i hele kommunen og organisationen hvorfor en række andre forhold som biler, legepladser mm. er kommet ind under servicekorpset. Hovedopgaverne er: Servicere kommunens ejendomme Dagligt småt vedligehold på kommunens ejendomme Intern og ekstern post Varetager alle servicekontrakter på kommunens ejendomme Vedligehold af legepladser på børneinstitutioner Sikring af kommunens ejendomme (tyverialarmer, videoovervågning, brandalarmering mm.) Styring af rengøringskontrakt Administrer kommunens samlede bilpark på pt. ca. 120 biler Fra 2014 udfører Servicekorpset selv legepladsrapporter, da vi har uddannet vores egne legepladsinspektører. Servicekorpset har hidtil varetaget drift- og administration af ældreområdets biler og dette er i 2013 udvidet til, at Servicekorpset varetager alle kommunens biler. Det er pt. ca. 120 biler. Da det i den gennemførte analyse om kommunens biler er blevet klart, at det på flere områder godt kan betale sig at stille flere biler til rådighed for kommunens ansatte, forventes dette tal at stige til minimum 150 biler i løbet af Ved året start har Servicekorpset også overtaget administrationen af færgedriften mellem Kulhuse og Sølager. Der er i årets løb gjort en stor indsats for at få overblik over alle tekniske installationer på kommunens ejendomme samt tilstanden på disse. Arbejdet forventes færdiggjort i år, så den del der skal udbydes kan udbydes i På tilsvarende vis arbejdes der med kommunens sikringsanlæg. Her vil der i årets løb komme en samlet strategiplan for området. 2.5 Naturteam Naturteamet varetager myndighedsbehandling indenfor naturbeskyttelses-, vandløbs-, miljømåls- og husdyrloven samt varetager naturpleje, naturgenopretning, badevand m.v. Hertil kommer anden sagsbehandling bl.a. vedrørende udkørsel af affaldsprodukter til jordbrugsformål og rottebekæmpelse. Naturbeskyttelse og Naturpleje Naturteam skal varetage beskyttelsen af 3 beskyttede naturområder, Natura 2000 områder og beskyttede arter i kommunen. I 2013 har Naturstyrelsen gennemgået alle 3 områder i Frederikssund Kommune på luftfotos. Efterfølgende har Naturstyrelsen udført besigtigelser på arealer, som blev vurderet som overset/ ny natur og på arealer, hvor der var mulige overtrædelser af reglerne om beskyttede naturtyper. Naturteamet har deltaget i nogle af Naturstyrelsens besigtigelser. Dertil har teamet selv foretaget besigtigelser på 3 8/16

9 områder, ofte i forbindelse med henvendelser/forespørgsler fra lodsejere eller andre afdelinger i kommunen. Ved naturbesigtigelserne udfyldes et feltskema som inddateres på Miljøportalen. Naturteam laver endvidere løbende vurderinger for andre afdelinger af byggeprojekter, jordvarme- og spildevandsanlæg mv. kan skade beskyttede arter eller Natura 2000 områder. Det er et krav i henhold Habitatbekendtgørelsen, at Natura 2000 områder og beskyttede arters levesteder ikke må forringes. Naturteam driver og passer ca. 500 ha hegnede naturarealer med en hegnslinie på ca. 100 km. Disse arealer ligger hovedsagelig i natura 2000 områderne Roskilde Fjord og Kyndby Bakker. I 2013 blev der derudover nyhegnet ca. 40 ha ved Linderupvej/ Græse Strandvej og der blevet lavet græsningsaftale med en kvægejer. Desværre ødelagde stormen Bodil d. 6. december 2013 mange hegn langs fjordene, i alt skønnes det at 30 km hegn skal nyetableres og 30 km skal renoveres efter stormen. Naturteamet har i 2013 gennemført et større reguleringsprojekt i Sillebro Ådal. Åen har tidligere været usynlig bag beplantning. Ved genslyngning af åen og rydning af beplantning er åen nu kommet til sin ret som en markant, synlig og naturlig del af ådalen. Ved åbningsceremonien deltog ca. 500 mennesker bl.a. Miljøministeren, som roste projektet. Søer/vandhuller Naturteam behandler ansøgninger om etablering af nye søer i landzonen (landzonetilladelse) samt ansøgninger om oprensning/ændring af søer ( 3 dispensationer). I 2013 er der bl.a. givet tilladelse til oprensning og udvidelse af en sø på Frederikssund Golfklubs arealer. Naturteam har i 2013 lavet en pjece om etablering og pleje af søer og vandhuller. Pjecen fremsendes ved forespørgsler/ansøgninger og ligger på kommunens hjemmeside. Vandløbsområdet I 2013 har naturteam fået udført vandløbsvedligeholdelse på 100 km vandløb, dels med kommunens eget personale og dels med enkelte fremmede entreprenører. På de private vandløb og dræn, hvor kommunen er tilsynsmyndighed, er der en tendens til at der kommer flere tvister om brug og vedligeholdelse. I 2013 har der været en del nye sager om tvister. Badevand Frederikssund Kommune fik i 2013 igen Blå Flag på 2 strande; Kulhuse Strand og Marbæk Strand. Der blev endvidere etableret ny badebro på Marbæk strand. I 2013 kontrollerede Naturteamet badevandskvaliteten på 14 badelokaliteter, 7 i Roskilde Fjord og 7 i Isefjord. Badevandskvaliteten var i 2013 rigtig god til udmærket. Landbrug og husdyr Naturteam har i 2013 foretaget ca. 35 miljøtilsyn på landbrugsejendomme med dyrehold. Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøtilsyn blev midt i 2013 ændret, så vægtningen af tilsyn fremover skal foretages ud fra en fastlagt risikovurdering. Fordelingen af antal tilsyn mellem mindre og større dyrehold samt miljøgodkendte og ikke godkendte dyrehold blev ændret, men kravet til det totale antal af tilsyn er nogenlunde det samme. I 2013 modtog kommunen ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af en stor malkekvægbesætning. Naturteam har arbejdet med denne godkendelse samt 2 afledte ansøgninger om godkendelse af udbringningssarealer på 2 andre ejendommen. Godkendelserne er dog først endelig meddelt i feb Klagesager, høns mv. Naturteam behandler klager over gener fra dyrehold mv. I 2013 har vi haft flere henvendelser vedr. høns og haner end de tidligere år, bl.a. sager med klager over hanegal. Dette kan evt. hænge sammen med at det er blevet mere populært at holde høns i private haver, måske affødt af pressens omtale i 2013 af ringe dyrevelfærd i store æg-hønserier. 9/16

10 Bekæmpelse af rotter Naturteam har i 2013 udarbejdet en handlingsplan for rottebekæmpelsen i kommunen jf. krav i bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Vi har endvidere lavet en pjece om hvordan rotter undgås ved hold af høns samt ved fuglefodring. 2.6 Landzoneteam Landzoneteamet arbejder primært med landzonebestemmelserne i Planloven samt med byggelinjerne i Naturbeskyttelsesloven Teamet varetager desuden kontakten til andre myndigheder fx i forbindelse med fredninger og strandbeskyttelse. Landzonebestemmelsernes formål er at forhindre spredning af bebyggelse i det åbne land, som ikke er nødvendig for landbrugsdrift, skovbrug eller fiskeri. På den måde koncentreres byudviklingen i byområderne så vækstpotentialet i byerne - og virkningen af den eksisterende infrastruktur - styrkes. Byggelinjerne i naturbeskyttelsesloven har til formål at beskytte landskabet. Fx har fortidsmindebeskyttelseslinjen ( 18) til formål at sikre at fx gravhøje har en markant placering i landskabet. På den måde sikres landskab og kulturhistorie. Landzoneadministrationen skal sikre en udvikling der er hensigtsmæssig ud fra miljøbeskyttelse, samfundsøkonomiske, rekreative, landskabelige, naturbeskyttelsesmæssige, jordbrugsmæssige og trafikale hensyn. Dette kan naturligvis medføre interessekonflikter mellem ansøger og lovens formål. For at gøre det nemmere at se hvad man kan forvente at få tilladelse til i landzonen, har vi lagt kommunens administrationspraksis ud på hjemmesiden: Vi har lavet en opgørelse af vores afgørelser i Bemærk at der kan være flere afgørelser i samme sag. Fx kan der være givet et afslag til den første ansøgning efterfølgende har ansøger tilpasset sit projekt så der kan gives en tilladelse. Det er den sidste afgørelse i sagen der vises i denne statistik. Vi bruger en del tid på at hjælpe vores ansøgere med at tilpasse deres projekt, så vi kan give en tilladelse. Dette kan også ses ved at der er få sager der ender med et afslag. Bemærk at Naturbeskyttelsesloven 15 administreres af Naturstyrelsen og indgår derfor ikke vores statistik (Naturstyrelsen har givet 6 dispensationer og 5 afslag i 2013). Afgørelser efter naturbeskyttelsesloven Afgørelser efter planloven 35 10/16

11 2.7 Affaldskontoret Affaldskontoret udvikler og driver affaldsordninger for borgerne i Frederikssund Kommune. Kontoret varetager alle opgaver inden for området med særlig fokus på, at tilvejebringe den bedst mulige borgerbetjening og løbende forbedring heraf. Årets mest udfordrende opgave har været hjemtagning af faktureringsopgaven fra Frederikssund Forsyning A/S. Det har været særdeles kompliceret at få renovationsdata integreret i kommunens debitor/opkrævningssystem. I løbet af 2013 er alle mellemværender med Frederikssund Forsyning A/S blevet afviklet og kommunen står nu på egne ben med hensyn til opkrævning af renovationsgebyrer. I efteråret 2013 har opgaven med at tømme dagrenovation i kommunen været i EU-udbud. Som noget helt nyt indføres der gas-hybrid køretøjer med gasmotor, der skal køre på biogas. I tilgift drives tømmebom og komprimator elektrisk via et stort batteri som oplades med vindmøllestrøm. Herved bliver skraldekørslen så godt som CO2-neutral og fossilfri. Det understøtter historien om, at borgernes sorterede bioaffald kan blive til et værdifuldt drivmiddel for skraldebiler og andre køretøjer. Disse nye støjsvage biler er meget dyre i anskaffelse. For at holde tømmeudgifterne i ro, er der med det nye udbud indført 2 holds-drift i tidsrummet kl på hverdage. Anskaffelsen af gaskøretøjer kræver at der findes en gastankstation i kommunen. Her har HMN Gassalg været en vigtig partner for kommunen og påtaget sig at etablere en gastankanlæg i Pedersholmparken, som led i en strategisk satsning og forudsætning for udbredelse af gasdrevne køretøjer. Kommunens tre genbrugspladser benyttes flittigt af borgerne. Sammenlagt besøger hver Frederikssundborger genbrugspladserne mere end 7 gange om året. Den mest benyttede plads er den i Frederikssund, som har et årligt besøgstal i underkanten af årlige besøg, - dog med årsvariationer. Affaldsområdet er lang fremme vedrørende digitalisering og selvbetjening. Det er muligt for borgerne og virksomheder at søge oplysninger om egne affaldsordninger, at indberette manglende tømninger og bestille storskraldsafhentninger via digitale selvbetjeningsløsninger. I løbet af 2014 vil Renoweb systemet også blive integreret med NemID og VirkID og dermed overholde de formulerede krav til selvbetjeningsløsninger indenfor affaldsområdet, som er omfattet af Digitaliseringsstyrelsens Bølge 3. 11/16

12 2.8 Vej- og trafikteam Vej- og trafikteamet varetager en bred vifte af opgaver indenfor vejområdet bl.a. vejvedligeholdelse, anlægsprojekter, broer og andre bygværker, byggemodning, kollektiv trafik, cykeltrafik, trafiksikkerhed og vejadministration. Kollektiv trafik 2013 blev året hvor vi satte fokus på dialogen med brugerne om forbedring af busdriften også selvom der ikke blev foretaget de helt store ændringer ved trafikbestilling Et projekt om bedre samspil mellem den åbne og lukkede skolekørsel, i samarbejde med skoleafdelingen, er startet i 2013 og forventes at give væsentlige indspil til trafikbestilling Samtidig er der startet et arbejde med, at analysere potentialet for flextur i Frederikssund Kommune. Alle kommunens stoppesteder er registreret, der er indgået aftale om opsætning af reklamefinansierede buslæskærme og infostandere og cykelparkeringen på Frederikssund Station er forbedret. Cykeltrafik I 2013 blev supercykelstien anlagt. Supercykelstien løber langs jernbanen fra Marbækvej i Frederikssund by gennem Vinge til kommunegrænsen vest for Ølstykke i alt 4,3 km. Supercykelstien i Frederikssund Kommune er en del af et stort projekt, som skal sikre supercykelsti helt fra Frederikssund til København langs med S-banen og med kobling til de mange S-togsstationer. Vejvedligeholdelse I løbet af 2013 er der udført m2 asfalt overfladebehandling på kørebaner på i alt 14 vejstrækninger. Der er yderligere udlagt varmeblandet asfalt på m2 kørebaner og p-pladser på 31 vejstrækninger samt udbedret belægning på en række færdselsarealer ved kommunale ejendomme. Der er også udlagt m2 varmeblandet asfalt på stier og cykelstier, samt m2 asfalt på fortove. Yderligere er der renoveret m2 fliser på fortove og udskiftet 600 m betonkantsten med portugisisk granitsten og udskiftet 11 stk. mushroom vejbump til cirkel bump. Endelig er der gennemført et udbud af vejvedligeholdelsen. Vejprojekter Der er foretaget udbud af rådgivning på ny rundkørsel i krydset Marbækvej/Strandvangen og projekteringen er startet med henblik på anlæg i Der er gennemført en række trafiksikkerhedsprojekter herunder trafiksanering af Skuldelevvej i Skibby og flytning fodgængerfelt på Hovedgaden i Skibby, udarbejdet et større trafiksikkerhedsprojekt til sikring af skoleveje til Ådalens Skole, planlagt etablering af skolepatruljeblink ved Frederikssund Private Realskole og Falkenborgskolen og variable hastighedstavler på Roskildevej. Bygværker Det meget synlige arbejde med at skifte broen over J.F. Willumsens Vej i 2013 er gennemført af Vejdirektoratet, som ejer J.F. Willumsens Vej og broen. Frederikssund Kommune har i 2013 gennemført inspektion og mindre reparationer på en række broer og bygningsværker og renoveret rørunderføringen ved Mademose Å, Tørslevvej mellem Tørslev og Skuldelev. De gamle broer i Sillebro Ådal blev udskiftet med nye vedligeholdelsesfri broer i azobetræ. Byggemodning Der er byggemodnet 12 parcelhusgrunde i Sydbyen i Frederikssund, og godkendt privat udstykning på Hillerødvej i Slangerup. 12/16

13 2.9 Vandteam Vandteamet varetager 3 store fagområder. Disse er jordforureningsområdet, grundvandsområdet og spildevandsområdet. Vandteamet varetager beskyttelse af grundvand/drikkevand og recipienterne, hvilket betyder at vandteamet vil blive involveret i de fleste opgaver indenfor det tekniske område. I vandteamet udarbejdes der forskellige planer til beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand, ligesom der meddeles en række tilladelser og der føres tilsyn med håndtering af spildevand, overfladevand, jord, vandkvalitet, indvindinger og boringer. De opgaver som varetages af vandteamet er i store træk de samme hvert år. De væsentligste opgavetyper for 2013 og 2014 fremgår af figuren. Primære opgaveområder i vandteamet 2013 og Som det fremgår af ovenstående ligger ansvaret for flere vigtige planer i vandteamet. Der er ikke tidligere udarbejdet en fælles plan for den sammenlagte Frederikssund Kommune. Vi arbejder således fortsat ud fra de gamle planer for Jægerspris, Skibby, Slangerup og Frederikssund. Der er i 2013 arbejdet på at få udarbejdet planer for den samlede Frederikssund Kommune og det er hensigten at de afsluttes og vedtages endeligt i De planer som vandteamet har ansvaret for er følgende: o o o o o Spildevandsplan: Retningslinjer for håndtering af spildevand og overfladevand. Klimatilpasningsplan: Plan for prioritering af indsatsområder til klimatilpasningsprojekter. Vandforsyningsplan: Plan for hvorledes vandforsyning til byens borgere. Beredskabsplan for vand: Plan for forsyningssikkerhed BNBO plan: Plan for hvorledes boringsnære beskyttelsesområder skal håndteres. Hver plan indeholder de overordnede retningslinjer for vores planlægning og dermed hvordan vi i vores daglige arbejde, indenfor de 3 fagområder, bedst sikrer beskyttelse af jord, grundvand, og andre recipienter. Derudover er planerne også det fælles aftalegrundlag som vi har med vores eksterne samarbejdspartnere. 13/16

14 Udover de nævnte planer varetager teamet en lang række opgaver efter Vandforsyningsloven, Råstofloven, Jordforureningsloven, Jordvarmebekendtgørelsen, Kystsikringsloven, Miljøbeskyttelsesloven, Spildevandsbekendtgørelsen samt de statslige vandplaner - se figur på forrige side. Antallet af opgaver indenfor hvert opgaveområde varierer kun lidt fra år til år, bortset fra på grundvandsområdet. I 2014 forventes det, at der udover planerne, skal arbejdes videre med de opgavetyper, som fremgår af figuren på forrige side. Her kan særligt fremhæves Vinge, Fjordforbindelsen, kystsikring, kloakprojekter for Jægerpris, Venslev og Græse, revision af udledningstilladelser for de private renseanlæg og vandværkerne i kommunen, samt flere påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, indvindingstilladelser, i teamet samt tilsyn med vandkvalitet. Derudover er der naturligvis en lang række yderligere myndighedsopgaver i team vand. 3.0 GISteam GIS er en forkortelse af Geografisk InformationsSystem. GISteamet supporterer ansatte, borgere og virksomheder i Frederikssund Kommune ved at stille geodata (stedbestemt data) til rådighed gennem SagsbehandlerWebGIS (kun for ansatte) og infokort.frederikssund.dk (for borgere og virksomheder) samt udarbejde kortmateriale til diverse dokumenter, herunder specielt i 2013 udarbejdelse af kort og layout til Kommuneplan Ét kort siger mere end 1000 ord GISteamet behandler og analyserer både simple og tunge datamængder og omdanner disse til letforståelige kort, hvor eventuelle geografiske forskelle lettere springer i øjnene. Således har der i 2013 været særlig fokus på analyse af fx data fra sundhedsområdet, skoleelevers gangruter til skole og sommerhusområdernes demografiske beskaffenhed. Mange flere geodata og frie data Mængden af geodata er stadig stigende. I takt med digitaliseringen stiger også forventningen til at kunne se data på et kort. Der stilles således i dag % flere geodata til rådighed for sagsbehandlere og borgere i Frederikssund Kommune end i I 2013 blev de kommunale geodata frikøbt af staten og er nu frie data, der gratis kan downloades fra geodatastyrelsens hjemmeside. Stigende besøgstal på infokort.frederikssund.dk Over de seneste 3 år, hvor brugerstatistik har været målt på infokort.frederikssund.dk, har antallet af besøgende været stigende. Der gennemføres ingen egentlig brugerundersøgelser, men de mange og stigende antal besøg retfærdiggør større fokus på videre udvikling af kortet, herunder bedre understøttelse af mobile enheder og mere målrettede interaktive kort til fx grundsalg eller byen Vinge. Omlægning af WebGIS WebGIS blev i 2013 omlagt for at forbedre svartider og dermed understøtte den stigende datamængde og det stigende besøgstal. App ændrer kommunikation med borgerne I maj 2013 blev et PC-baseret indberetningssystem udskiftet med en app kaldet rapportfrastedet.dk også kaldet Gi et praj. Der blev gennemført en mindre kampagne ved opstarten og tiltaget skabte et boom i antallet af indberetninger fra denne kanal. 14/16

15 App en er baseret på open source og er udviklet i samarbejde med flere andre kommuner, læs mere på 3.1 Miljøteam Miljøteamet udarbejder miljøgodkendelser af virksomheder, tilslutningstilladelser for virksomheders udledning af spildevand/regnvand til forsyningsselskabets kloakker samt tilladelser, under særlige vilkår, til midlertidige aktiviteter, der kan være støjende, støvende eller udsende lugt. Miljøteamet fører tilsyn med ca. 215 Virksomheder heraf 34 Listevirksomheder (virksomheder, som har en miljøgodkendelse og figurerer på Bilag 2 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr af 20. december 2012), 76 anmeldevirksomheder, der figurerer på Bilag 1 i Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr. 463 af 21. maj 2007, 83 autoværksteder og 2 renserier. Det er miljøteamets opgave at håndhæve bestemmelserne i miljølovgivningen. Der er i 2013 ført tilsyn med 14 listevirksomheder, 18 virksomheder omfattet af bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen og 2 renserier. Der er udarbejdet 3 miljøgodkendelser i Desuden er der givet et antal dispensationer til midlertidige aktiviteter (støvende og støjende) herunder klubrally, fester, koncerter og andet. Miljøteamet har i 2013 været meget reduceret grundet sygdom samt vakant stilling i 2 mdr. Dette har medført, at planlagte tilsyn med 23 autoværksteder ikke er gennemført i Med ledelsens billigelse er dette arbejde udskudt til første halvdel af Miljøteamet behandler klager over røg, støj og lugt og bidrager desuden med vejledning ved borgerhenvendelser. Miljøteamet har i 2013 behandlet 25 klager over røg, støj og lugt. Miljøteamet har indledt et samarbejde med kommunens skorstensfejere om behandling af sager om røgklager fra brændeovne og lignende. I den forbindelse bliver der arbejdet på en forskrift, som vil blive forelagt det politiske udvalg, når bekendtgørelse er vedtaget i Miljøministeriet. Miljøstyrelsen har i 2013 vedtaget ny Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 497 af 15. maj Bekendtgørelsen stiller nye krav til miljøtilsynet, der nu skal indeholde en miljørisikoscore af virksomhederne efter bekendtgørelsens retningslinjer. Vurderingen skal anvendes til bedømmelse af, hvilke virksomheder der oftest bør føres tilsyn med. Desuden skal tilsynsrapporter fremover offentliggøres. Der skal gennemføres to tilsynskampagner pr. år med fokus på særlige områder, som tilsynsmyndigheden finder, er særligt påkrævede. Tilsynskampagnerne gennemføres sammen med landbrugsteamet. 15/16

16 Miljøteamet og landbrugsteamet udarbejder hvert år en indberetning til Miljøstyrelsen vedrørende antal gennemførte miljøtilsyn og om målene i aftale mellem KL og MST er overholdt. Fremover er det kravene i Bekendtgørelse om miljøtilsyn, der skal være overholdt. Miljøteamet bliver inddraget i lokalplanlægning, VVM screeninger og skal komme med udtalelser i forbindelse med diverse høringer. 3.2 Planteam Planteamets primære opgaver er kommuneplanlægning og lokalplanlægning. Kommuneplanen udstikker de store linjer for kommunens udvikling, og fastlægger retningslinjer og mere detaljerede rammer for lokalplanlægning i de enkelte dele af kommunen. Med lokalplanlægning fastsættes herefter den præcise anvendelse af et område. Udover den overordnede strategiske kommuneplanlægning samt lokalplanlægning, deltager planteamet i tværgående projekter og laver generel sagsbehandling og planfaglig sparring på diverse opgaver. Planteamets arbejdsområder kan opdeles i tre emneområder: Generel planlægning, Vinge og Erhvervskoordinering. Generel planlægning Af større planopgaver udført i 2013 kan nævnes fremlæggelse af Forslag til Kommuneplan 2013 i høring, høringsproces og endelig vedtagelse af Kommuneplanen. I 2013 blev 7 lokalplaner endeligt vedtaget, 2 lokalplanforslag blev fremlagt i høring i 2013, samt beslutning om proces for aflysning af en uaktuel lokalplan. Herudover blev der igangsat yderligere 3 lokalplaner Af tværgående opgaver i 2013, med planteamet som ansvarlig projektleder eller som deltager i projektgruppe, kan nævnes: Klimatilpasningsplan, Grønne Oplevelser (etablering af rekreative tiltag i Sillebro Ådal), Helhedsplan for Kalvøen, Fremtidens landskaber (strategi for det åbne land og landsbyerne) samt Turismestrategi. Vinge Frederikssund Kommune offentliggjorde i maj 2013 helhedsplanen for Vinge, udarbejdet af Henning Larsen Architects/ Effekt, og i efteråret 2013 blev der offentliggjort en præsentationsfilm om helhedsplanen. Vingeteamet har gennemført udbud og igangsættelse af bebyggelsesplan for første bykvarter nord for stationen i Vinge, det såkaldte Deltakvarter. Samtidig med udarbejdelse af bybyggelsesplanen for Deltakvarteret er der startet en proces for DGNBbæredygtighedscertificering af projektet for bydelen. Endelig er der udført det forberedende arbejde til 2. ansøgning for EUDP. EUDP er en forkortelse for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Det har til formål at fremme ny klimavenlig energiteknologi igennem støtte til udvikling og demonstration af nye og innovative energiteknologier. Erhverv Kommunens erhvervskoordinator har i 2013 arbejdet på forskellige tiltag, der lanceres i 2014, til forbedring af kommunens service til erhvervslivet. Der er bl.a. udført forarbejdet til den nu lancerede erhvervsportal, som er skabt i samarbejde med Frederikssund Erhverv. Ligeledes er der arbejdet på at oprette et tværgående erhvervsteam i kommunen, som skal fungere som én samlet indgang for virksomhederne, når de har brug for rådgivning og service hos kommunen. 16/16

Beretning 2012 Erhverv og Teknik

Beretning 2012 Erhverv og Teknik Beretning 2012 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2012... 4 2.3 Årets tendenser... 5 3. Ejendomsskatteteam...

Læs mere

Beretning 2011. Erhverv og Teknik

Beretning 2011. Erhverv og Teknik Beretning 2011 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Beretning 2011... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2011... 5 2.3 Årets tendenser...

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Borgmesterens forord Jeg er glad for at kunne

Læs mere

28-01-2013 16:08 Virksomhedsplan 2013

28-01-2013 16:08 Virksomhedsplan 2013 Indhold 1.1 Ledelse af... 3 1.2 Tværgående udvikling... 4 1.3 MED-udvalg og arbejdsmiljø... 8 1.4 Digitalisering og Gis... 9 2.1 Planrådgivning og strategisk planlægning + ledelse... 15 2.2 Bygningsbevaring

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Ejendoms- og Miljøudvalget

Ejendoms- og Miljøudvalget Ejendoms- og Miljøudvalget Forslag til fremgangsmåde/skabelon til identificering af kerneopgaver i budgettet Budgetområde 101: Lokalplanlægning, Natur og Miljø - Lokalplanlægningsdel 1. Lovgrundlag og

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 24 Børn- og Familieudvalget 44 Erhverv- og Kulturudvalget 57 Økonomiudvalget

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Bilag c) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Oktober 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 Evaluering af kommunalreformen på Natur- og Miljøområdet

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 HOVEDSTRUKTUR TRYGHED VÆKST Vedtaget den 28. marts 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 3 Teknisk område Børn og unge Fritid og kultur Trafik side 3 Behov for nye

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

Status for Klima- og energistrategiske tiltag 2012

Status for Klima- og energistrategiske tiltag 2012 Status for Klima- og energistrategiske tiltag 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 2 2. Energistyringsprojektet... 3 3. Energibesparende foranstaltninger... 4 4. LED Til Vejbelysning...

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

GPS budget 2014, Godkendt af Byrådet 18. december 2013.

GPS budget 2014, Godkendt af Byrådet 18. december 2013. GPS budget 2014, Godkendt af Byrådet 18. december 2013. 1 INDHOLD Politikområde 01 - Demokrati... 3 Politikområde 02 - Personale... 9 Politikområde 03 - Økonomi... 13 Politikområde 04 Klima og energi...

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for

Kommuneplan 2013-2025 for Kommuneplan 2013-2025 for www.kommuneplan.horsholm.dk Indholdsfortegnelse samlet Fakta om Hørsholm Hovedstruktur Retningslinjer for arealanvendelse Rammer for lokalplanlægning Øvrigt indhold 1 Kommuneplanen

Læs mere

INDHOLD. Udvalget for Kultur og Planlægning Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Anvendt regnskabspraksis

INDHOLD. Udvalget for Kultur og Planlægning Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Anvendt regnskabspraksis UDKAST INDHOLD Kommuneoplysninger Side 3 Borgmesterens forord Side 4 Påtegninger Ledelsens påtegning Revisionspåtegning Side 5 Side 6 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Økonomisk oversigt og

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD 25. JUNI 2014 TITEL Kommuneplan 13, Tillæg nr. 13-09 Klimatilpasningsplan UDARBEJDET AF Skanderborg

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

Miljø & Teknik vil fremlægge en detaljeret præsentation af de nye driftskontrakter for Teknik- og Miljøudvalget, efter kommunalvalget.

Miljø & Teknik vil fremlægge en detaljeret præsentation af de nye driftskontrakter for Teknik- og Miljøudvalget, efter kommunalvalget. Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 8. september 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 7 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Marianna Hesselholt (V) Jørn C. Larsen

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere