Indholdsfortegnelse 2/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 2/16"

Transkript

1 Beretning 2013 Teknik, Miljø & Erhverv

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Fakta om Byggesagsteam Ejendomsskatteteam Det kommunale bygningsteam Servicekorps Naturteam Landzoneteam Affaldskontoret Vej- og trafikteam Vandteam GISteam Miljøteam Planteam /16

3 1. Indledning Det tekniske område løser en lang række opgaver inden for erhverv, fysisk planlægning, byggeri, miljø, grundvand, spildevand, natur, affald, veje, busdrift, energi, bygningsdrift og vedligehold m.v. Det er opgaver af meget forskellig karakter omfattende planlægning, myndighedsudøvelse, tilrettelæggelse og styring af drift samt styring af anlægsopgaver. Det tekniske område er organiseret med to overordnede fagområder: Byggeri og Natur samt Plan, Vej og Miljø. Hvert fagområde rummer en række teams. I det efterfølgende afsnit vil hvert team give en kort beretning om deres arbejde i Fakta om 2013 Det tekniske område er i en rivende udvikling i disse år. I Frederikssund Kommune står vi overfor en række spændende udviklingsprojekter som rækker langt ind i fremtiden. I de efterfølgende afsnit vil vi fokusere på de hovedaktiviteter, der har været i Det er dels fremadrettede og strategiske projekter, dels den myndighedsbehandling, som er grundvilkårene i vores forvaltning. 2.1 Byggesagsteam Grundelementet i opgaveporteføljen i byggesagsteamet er byggesagsbehandling og afgørelser i forhold til lokalplaner og servitutter. Der har i 2013 været lidt færre ansøgninger om nye enfamiliehuse og tilbygninger til énfamiliehuse, men der er til gengæld søgt om flere tilbygninger i sommerhuse. Ansøgningsantallet på andre bygningstyper har ligget næsten stabilt sammenlignet med 2011 og Der er især i sommerhusområderne en udfordring med, at få lovliggjort udhuse o.lign. Der har også været en række sager om lovliggørelse af boliger i landzone. Byggesagsteamet varetager endvidere store dele af BBR-registreringen, behandling af matrikelsager, behandling af indeklimasager, herunder skimmelsvampsager, og er tovholder i adressetildeling. Antal byggeansøgninger 3/16

4 Sager omhandlende erhverv, enfamiliehuse/sommerhuse og carporte, garager m.v. I 2013 er de sidste byggesager blevet indskannet og lagt på nettet, således at borgere, rådgivere ejendomsmæglere m.v. har direkte adgang til byggesagsarkivet døgnet rundt via kommunens hjemmeside. Der er indskannet over afsluttede byggesager. Fremadrettet vil byggesager være tilgængelige allerede når der er givet byggetilladelse, da teamet selv oploader sagerne. I andet halvår af 2013 har teamet arbejdet på, at forberede en omlægning af byggesagsbehandlingen, således at den bliver 100% digital fra 1. januar Samtidig er der gennemført lean-proces for at få tilrettelagt sagsbehandlingen bedst og hurtigst muligt. Det er hensigten, at flest mulige bygesager skal håndteres digitalt. Samtidig er den personlige betjening blevet styrket ved etablering af et modtagecenter, hvor borgerne får hurtigt svar på enkle forespørgsler, anmeldelser m.v. Det har betydet, at en del af arbejdesprocesserne er blevet omorganiseret og at der flyttes flere kræfter til første del af processen, således at telefonbetjeningen og svartider på forespørgsler og anmeldelser er optimeret. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udvalgte i 2013 Frederikssund Kommune til et særligt BBR tilsyn, hvoraf det fremgik, at der på visse området var store afvigelser mellem oplysninger i forskellige registre, kort og arealligningerne i BBR. Teamet har gjort en stor indsats for at få rettet uoverensstemmelserne. Det største udestående er, at få lovliggjort ulovligt opførte bygninger. Ministeriet har meddelt, at de har afsluttet deres tilsyn med tilfredsstillende resultat. Som et led af grunddataforbedringer har Ministeriet ligeledes igangsat et adresseprogram, som afkaster diverse rettelser i kommunens registre. 4/16

5 2.2 Ejendomsskatteteam Hovedopgaverne er for ejendomsskatteteamet er ejendomsstamregister, grundskyld og tilbagebetalinger, nye ejendomme og matrikelændringer, adgangsadresser/bbr samt lån til betaling af ejendomsskat. Opdatering af ejendomsstamregistret Et af teamets højt prioriterede opgaver er at sikre, at Ejendomsstamregistrets (ESR) grunddata, der er registreret på de enkelte ejendomme i kommunen, er korrekte. Oplysningerne overføres fra ESR til SKAT, OIS (Den Offentlige Informationsserver), Netborger m.fl., så borgere, kollegaer, ejendomsmæglere, advokater o.a. kan trække oplysningerne. Arbejdet består i indberetning og opdatering af grunddata. Der er opdateret 1024 ejerskifte/tinglysningshændelser i Skatteberegning og bidrag I 2013 opkræves der ejendomsskat for kr. 284,5 mio. excl. bidrag og vi udsender skattebilletter til ejendomme. Indtægterne på ejendomsskat ændres hvert år pga. de årlige loftsreguleringsprocenter og nye vurderinger. I 2013 er der tilbagebetalt ejendomsskat med kr I 2013 blev der tilbagebetalt dækningsafgift til erhverv. kr Nye ejendomme og matrikelændringer Der er i 2013 oprettet enkelte nye ejendomme samt områderne ved Stensbjerg og Ørnestens Vænge - i alt 86 ejendomme. Der er opdateret 35 godkendelsesskrivelser fra GST 91 matrikler er berørt på 71 ejendomme. Opkrævet ejendomsskat (mill.kr.) Lån til betaling af ejendomsskat (indefrosne ejendomsskatter) Udviklingen af bevilgede lån til ejendomsskat viser en nedgang i aktive lån, men samtidig en stigning i det totale lånebeløb. Ved udgangen af 2013 udgjorde det samlede lånebeløb kr. 119 mio. På grund af tvangsauktioner og lavere salgspriser ved dødsboer har kommunen haft et tab på kr Nye tiltag: Fra 1. november 2013 skal borgeren søge om lån til betaling af ejendomsskat digitalt. Antal lån Lånebeløb total (mill.kr.) 5/16

6 2.3 Det kommunale bygningsteam Det enkelte politiske udvalg råder over de kommunale bygninger, der naturligt hører ind under deres område. Det kommunale bygningsteam bistår med, at sørge for at bygningerne er sunde, energivenlige, sikre og har et godt indeklima til gavn for bygningernes brugere. Konkret vedligeholder, ombygger, renoverer, og energirenoverer, sikrer og rengør teamet bygningerne. Ved nybyggeri deltager teamet med deres ekspertice og fungerer ofte som bygherre med den direkte kontakt til de udførende. Herudover varetager teamet energistyringen af de kommunale bygninger. Vedligehold I gennemsnit bruges hvert år 75 kr./m2 til hovedvedligehold af bygningerne. Teamet prioriterer vedligeholdelsesindsatsen således at ulovligheder og tilstande, der kan forårsage fare for mennesker eller bygning, har første prioritet. Herefter prioriteres bygningens klimaskærm (tag, ydervægge, vinduer m.v.) for at undgå at bygningen værdiforringes. Herefter prioriteres efter tilstand, æstetik, energibesparelse med videre. I alt blev der er i 2013 brugt ca. 19. mio kr. på hovedvedligeholdelse. Diagrammet nedenfor viser fordelingen af opgaver målt i procent. Det ses at opgaver som vedrører døre og vinduer, el, VVS, tage og gulve udgører de største procentdele. Det skyldes primært, at mange af kommunens bygninger er ved at nå en alder hvor levetiden på netop disse bygningsdele er ved at være opbrugt. Nybyggeri I 2013 har kommunen fået 5 nye bygninger og det er: Ombygning og renovering af Skibby Fritidscenter Ombygning af Thorstedlund Ny bygning på Falkenborgskolen Ny bygning på Østersvej 4 Ny bygning på Skolen ved Kæret. Det Kommunale Bygningsteam har været bygherre på alle 5 byggerier. 6/16

7 Samarbejde med det lokale erhvervsliv Også i 2013 har det kommunale bygningsteam annonceret mindre udbud på og dermed opfordret de lokale håndværkere til, at byde ind på de forskellige byggeopgaver. Teamet vil i fremtiden have endnu mere fokus på det lokale erhvervsliv og bl.a. også gøre opmærksom på de meget store byggeopgaver, der kræver EU-udbud, på hjemmesiden. Herudover vil teamet øge samarbejdet med Frederikssund Erhvervsforening bl.a. ved at arrangere fælles møder. Farvekoder 47 % % 5 % Under 1 % Oversigten viser fordelingen af alle byggeopgaver. Både vedligehold og ny byggeri for De 47 % i Frederikssund kommune betyder at 47 % af den samlede byggesum er gået til firmaer der er registret med adresse i Frederikssund Kommune. Energi Kommunen har siden januar 2012 haft energistyring på skoler og daginstitutioner. I samme periode har der været ombygning med tilhørende byggeplads. Det betyder at det kan være vanskeligt at se effekten af energistyringen. Herudover er der investeret i energitiltag der finansieres ved at trække besparelsen fra driftsbudgettet. I 2013 har der været fokus på varmestyring og ny belysning - bl.a. til 35 af institutionerne. Udvikling i energiforbrug pr. m2 skole og daginstitution for el og varme 7/16

8 Som det ses af diagrammet er der sket et fald gennem årene. Arbejderne på skolerne næsten afsluttet og der forventes derfor et større fald på el på skoleområde i Sidst i 2013 er der blevet arbejdet med varmestyringen på daginstitutionsområdet. Det forventes at dette tiltag vil slå igennem i Frederikssund kommune er i samarbejde med Region Hovedstaden og 10 andre kommuner med i et EUenergispareprojekt. I 2014 skal de første energiinvesteringer i forbindelse med projektet foretages. I øjeblikket analyseres om kommunen bør investere i vedvarende energi, som først antaget, eller om der i stedet bør investeres i flere energitiltag på bygningerne. 2.4 Servicekorps Servicekorpset har til formål, at sikre at kommunens ejendomme til alle tider fungerer, så ansatte og brugere (borgerne) kan udføre deres arbejde og deres fritidsaktiviteter - ligesom bygningerne er bopæl for ældre borgere og indlæringssted for børn og unge. Gennem den daglige vedligeholdelse af bygningerne er vi med til at sikre, at kommunen fastholder den store værdi som ejendommene repræsentere. Det er ligeledes vigtigt, at de fremtræder i en god stand overfor brugere og ansatte, så de er behagelige at opholde sig i. Servicekorpset arbejder på tværs i hele kommunen og organisationen hvorfor en række andre forhold som biler, legepladser mm. er kommet ind under servicekorpset. Hovedopgaverne er: Servicere kommunens ejendomme Dagligt småt vedligehold på kommunens ejendomme Intern og ekstern post Varetager alle servicekontrakter på kommunens ejendomme Vedligehold af legepladser på børneinstitutioner Sikring af kommunens ejendomme (tyverialarmer, videoovervågning, brandalarmering mm.) Styring af rengøringskontrakt Administrer kommunens samlede bilpark på pt. ca. 120 biler Fra 2014 udfører Servicekorpset selv legepladsrapporter, da vi har uddannet vores egne legepladsinspektører. Servicekorpset har hidtil varetaget drift- og administration af ældreområdets biler og dette er i 2013 udvidet til, at Servicekorpset varetager alle kommunens biler. Det er pt. ca. 120 biler. Da det i den gennemførte analyse om kommunens biler er blevet klart, at det på flere områder godt kan betale sig at stille flere biler til rådighed for kommunens ansatte, forventes dette tal at stige til minimum 150 biler i løbet af Ved året start har Servicekorpset også overtaget administrationen af færgedriften mellem Kulhuse og Sølager. Der er i årets løb gjort en stor indsats for at få overblik over alle tekniske installationer på kommunens ejendomme samt tilstanden på disse. Arbejdet forventes færdiggjort i år, så den del der skal udbydes kan udbydes i På tilsvarende vis arbejdes der med kommunens sikringsanlæg. Her vil der i årets løb komme en samlet strategiplan for området. 2.5 Naturteam Naturteamet varetager myndighedsbehandling indenfor naturbeskyttelses-, vandløbs-, miljømåls- og husdyrloven samt varetager naturpleje, naturgenopretning, badevand m.v. Hertil kommer anden sagsbehandling bl.a. vedrørende udkørsel af affaldsprodukter til jordbrugsformål og rottebekæmpelse. Naturbeskyttelse og Naturpleje Naturteam skal varetage beskyttelsen af 3 beskyttede naturområder, Natura 2000 områder og beskyttede arter i kommunen. I 2013 har Naturstyrelsen gennemgået alle 3 områder i Frederikssund Kommune på luftfotos. Efterfølgende har Naturstyrelsen udført besigtigelser på arealer, som blev vurderet som overset/ ny natur og på arealer, hvor der var mulige overtrædelser af reglerne om beskyttede naturtyper. Naturteamet har deltaget i nogle af Naturstyrelsens besigtigelser. Dertil har teamet selv foretaget besigtigelser på 3 8/16

9 områder, ofte i forbindelse med henvendelser/forespørgsler fra lodsejere eller andre afdelinger i kommunen. Ved naturbesigtigelserne udfyldes et feltskema som inddateres på Miljøportalen. Naturteam laver endvidere løbende vurderinger for andre afdelinger af byggeprojekter, jordvarme- og spildevandsanlæg mv. kan skade beskyttede arter eller Natura 2000 områder. Det er et krav i henhold Habitatbekendtgørelsen, at Natura 2000 områder og beskyttede arters levesteder ikke må forringes. Naturteam driver og passer ca. 500 ha hegnede naturarealer med en hegnslinie på ca. 100 km. Disse arealer ligger hovedsagelig i natura 2000 områderne Roskilde Fjord og Kyndby Bakker. I 2013 blev der derudover nyhegnet ca. 40 ha ved Linderupvej/ Græse Strandvej og der blevet lavet græsningsaftale med en kvægejer. Desværre ødelagde stormen Bodil d. 6. december 2013 mange hegn langs fjordene, i alt skønnes det at 30 km hegn skal nyetableres og 30 km skal renoveres efter stormen. Naturteamet har i 2013 gennemført et større reguleringsprojekt i Sillebro Ådal. Åen har tidligere været usynlig bag beplantning. Ved genslyngning af åen og rydning af beplantning er åen nu kommet til sin ret som en markant, synlig og naturlig del af ådalen. Ved åbningsceremonien deltog ca. 500 mennesker bl.a. Miljøministeren, som roste projektet. Søer/vandhuller Naturteam behandler ansøgninger om etablering af nye søer i landzonen (landzonetilladelse) samt ansøgninger om oprensning/ændring af søer ( 3 dispensationer). I 2013 er der bl.a. givet tilladelse til oprensning og udvidelse af en sø på Frederikssund Golfklubs arealer. Naturteam har i 2013 lavet en pjece om etablering og pleje af søer og vandhuller. Pjecen fremsendes ved forespørgsler/ansøgninger og ligger på kommunens hjemmeside. Vandløbsområdet I 2013 har naturteam fået udført vandløbsvedligeholdelse på 100 km vandløb, dels med kommunens eget personale og dels med enkelte fremmede entreprenører. På de private vandløb og dræn, hvor kommunen er tilsynsmyndighed, er der en tendens til at der kommer flere tvister om brug og vedligeholdelse. I 2013 har der været en del nye sager om tvister. Badevand Frederikssund Kommune fik i 2013 igen Blå Flag på 2 strande; Kulhuse Strand og Marbæk Strand. Der blev endvidere etableret ny badebro på Marbæk strand. I 2013 kontrollerede Naturteamet badevandskvaliteten på 14 badelokaliteter, 7 i Roskilde Fjord og 7 i Isefjord. Badevandskvaliteten var i 2013 rigtig god til udmærket. Landbrug og husdyr Naturteam har i 2013 foretaget ca. 35 miljøtilsyn på landbrugsejendomme med dyrehold. Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøtilsyn blev midt i 2013 ændret, så vægtningen af tilsyn fremover skal foretages ud fra en fastlagt risikovurdering. Fordelingen af antal tilsyn mellem mindre og større dyrehold samt miljøgodkendte og ikke godkendte dyrehold blev ændret, men kravet til det totale antal af tilsyn er nogenlunde det samme. I 2013 modtog kommunen ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af en stor malkekvægbesætning. Naturteam har arbejdet med denne godkendelse samt 2 afledte ansøgninger om godkendelse af udbringningssarealer på 2 andre ejendommen. Godkendelserne er dog først endelig meddelt i feb Klagesager, høns mv. Naturteam behandler klager over gener fra dyrehold mv. I 2013 har vi haft flere henvendelser vedr. høns og haner end de tidligere år, bl.a. sager med klager over hanegal. Dette kan evt. hænge sammen med at det er blevet mere populært at holde høns i private haver, måske affødt af pressens omtale i 2013 af ringe dyrevelfærd i store æg-hønserier. 9/16

10 Bekæmpelse af rotter Naturteam har i 2013 udarbejdet en handlingsplan for rottebekæmpelsen i kommunen jf. krav i bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Vi har endvidere lavet en pjece om hvordan rotter undgås ved hold af høns samt ved fuglefodring. 2.6 Landzoneteam Landzoneteamet arbejder primært med landzonebestemmelserne i Planloven samt med byggelinjerne i Naturbeskyttelsesloven Teamet varetager desuden kontakten til andre myndigheder fx i forbindelse med fredninger og strandbeskyttelse. Landzonebestemmelsernes formål er at forhindre spredning af bebyggelse i det åbne land, som ikke er nødvendig for landbrugsdrift, skovbrug eller fiskeri. På den måde koncentreres byudviklingen i byområderne så vækstpotentialet i byerne - og virkningen af den eksisterende infrastruktur - styrkes. Byggelinjerne i naturbeskyttelsesloven har til formål at beskytte landskabet. Fx har fortidsmindebeskyttelseslinjen ( 18) til formål at sikre at fx gravhøje har en markant placering i landskabet. På den måde sikres landskab og kulturhistorie. Landzoneadministrationen skal sikre en udvikling der er hensigtsmæssig ud fra miljøbeskyttelse, samfundsøkonomiske, rekreative, landskabelige, naturbeskyttelsesmæssige, jordbrugsmæssige og trafikale hensyn. Dette kan naturligvis medføre interessekonflikter mellem ansøger og lovens formål. For at gøre det nemmere at se hvad man kan forvente at få tilladelse til i landzonen, har vi lagt kommunens administrationspraksis ud på hjemmesiden: Vi har lavet en opgørelse af vores afgørelser i Bemærk at der kan være flere afgørelser i samme sag. Fx kan der være givet et afslag til den første ansøgning efterfølgende har ansøger tilpasset sit projekt så der kan gives en tilladelse. Det er den sidste afgørelse i sagen der vises i denne statistik. Vi bruger en del tid på at hjælpe vores ansøgere med at tilpasse deres projekt, så vi kan give en tilladelse. Dette kan også ses ved at der er få sager der ender med et afslag. Bemærk at Naturbeskyttelsesloven 15 administreres af Naturstyrelsen og indgår derfor ikke vores statistik (Naturstyrelsen har givet 6 dispensationer og 5 afslag i 2013). Afgørelser efter naturbeskyttelsesloven Afgørelser efter planloven 35 10/16

11 2.7 Affaldskontoret Affaldskontoret udvikler og driver affaldsordninger for borgerne i Frederikssund Kommune. Kontoret varetager alle opgaver inden for området med særlig fokus på, at tilvejebringe den bedst mulige borgerbetjening og løbende forbedring heraf. Årets mest udfordrende opgave har været hjemtagning af faktureringsopgaven fra Frederikssund Forsyning A/S. Det har været særdeles kompliceret at få renovationsdata integreret i kommunens debitor/opkrævningssystem. I løbet af 2013 er alle mellemværender med Frederikssund Forsyning A/S blevet afviklet og kommunen står nu på egne ben med hensyn til opkrævning af renovationsgebyrer. I efteråret 2013 har opgaven med at tømme dagrenovation i kommunen været i EU-udbud. Som noget helt nyt indføres der gas-hybrid køretøjer med gasmotor, der skal køre på biogas. I tilgift drives tømmebom og komprimator elektrisk via et stort batteri som oplades med vindmøllestrøm. Herved bliver skraldekørslen så godt som CO2-neutral og fossilfri. Det understøtter historien om, at borgernes sorterede bioaffald kan blive til et værdifuldt drivmiddel for skraldebiler og andre køretøjer. Disse nye støjsvage biler er meget dyre i anskaffelse. For at holde tømmeudgifterne i ro, er der med det nye udbud indført 2 holds-drift i tidsrummet kl på hverdage. Anskaffelsen af gaskøretøjer kræver at der findes en gastankstation i kommunen. Her har HMN Gassalg været en vigtig partner for kommunen og påtaget sig at etablere en gastankanlæg i Pedersholmparken, som led i en strategisk satsning og forudsætning for udbredelse af gasdrevne køretøjer. Kommunens tre genbrugspladser benyttes flittigt af borgerne. Sammenlagt besøger hver Frederikssundborger genbrugspladserne mere end 7 gange om året. Den mest benyttede plads er den i Frederikssund, som har et årligt besøgstal i underkanten af årlige besøg, - dog med årsvariationer. Affaldsområdet er lang fremme vedrørende digitalisering og selvbetjening. Det er muligt for borgerne og virksomheder at søge oplysninger om egne affaldsordninger, at indberette manglende tømninger og bestille storskraldsafhentninger via digitale selvbetjeningsløsninger. I løbet af 2014 vil Renoweb systemet også blive integreret med NemID og VirkID og dermed overholde de formulerede krav til selvbetjeningsløsninger indenfor affaldsområdet, som er omfattet af Digitaliseringsstyrelsens Bølge 3. 11/16

12 2.8 Vej- og trafikteam Vej- og trafikteamet varetager en bred vifte af opgaver indenfor vejområdet bl.a. vejvedligeholdelse, anlægsprojekter, broer og andre bygværker, byggemodning, kollektiv trafik, cykeltrafik, trafiksikkerhed og vejadministration. Kollektiv trafik 2013 blev året hvor vi satte fokus på dialogen med brugerne om forbedring af busdriften også selvom der ikke blev foretaget de helt store ændringer ved trafikbestilling Et projekt om bedre samspil mellem den åbne og lukkede skolekørsel, i samarbejde med skoleafdelingen, er startet i 2013 og forventes at give væsentlige indspil til trafikbestilling Samtidig er der startet et arbejde med, at analysere potentialet for flextur i Frederikssund Kommune. Alle kommunens stoppesteder er registreret, der er indgået aftale om opsætning af reklamefinansierede buslæskærme og infostandere og cykelparkeringen på Frederikssund Station er forbedret. Cykeltrafik I 2013 blev supercykelstien anlagt. Supercykelstien løber langs jernbanen fra Marbækvej i Frederikssund by gennem Vinge til kommunegrænsen vest for Ølstykke i alt 4,3 km. Supercykelstien i Frederikssund Kommune er en del af et stort projekt, som skal sikre supercykelsti helt fra Frederikssund til København langs med S-banen og med kobling til de mange S-togsstationer. Vejvedligeholdelse I løbet af 2013 er der udført m2 asfalt overfladebehandling på kørebaner på i alt 14 vejstrækninger. Der er yderligere udlagt varmeblandet asfalt på m2 kørebaner og p-pladser på 31 vejstrækninger samt udbedret belægning på en række færdselsarealer ved kommunale ejendomme. Der er også udlagt m2 varmeblandet asfalt på stier og cykelstier, samt m2 asfalt på fortove. Yderligere er der renoveret m2 fliser på fortove og udskiftet 600 m betonkantsten med portugisisk granitsten og udskiftet 11 stk. mushroom vejbump til cirkel bump. Endelig er der gennemført et udbud af vejvedligeholdelsen. Vejprojekter Der er foretaget udbud af rådgivning på ny rundkørsel i krydset Marbækvej/Strandvangen og projekteringen er startet med henblik på anlæg i Der er gennemført en række trafiksikkerhedsprojekter herunder trafiksanering af Skuldelevvej i Skibby og flytning fodgængerfelt på Hovedgaden i Skibby, udarbejdet et større trafiksikkerhedsprojekt til sikring af skoleveje til Ådalens Skole, planlagt etablering af skolepatruljeblink ved Frederikssund Private Realskole og Falkenborgskolen og variable hastighedstavler på Roskildevej. Bygværker Det meget synlige arbejde med at skifte broen over J.F. Willumsens Vej i 2013 er gennemført af Vejdirektoratet, som ejer J.F. Willumsens Vej og broen. Frederikssund Kommune har i 2013 gennemført inspektion og mindre reparationer på en række broer og bygningsværker og renoveret rørunderføringen ved Mademose Å, Tørslevvej mellem Tørslev og Skuldelev. De gamle broer i Sillebro Ådal blev udskiftet med nye vedligeholdelsesfri broer i azobetræ. Byggemodning Der er byggemodnet 12 parcelhusgrunde i Sydbyen i Frederikssund, og godkendt privat udstykning på Hillerødvej i Slangerup. 12/16

13 2.9 Vandteam Vandteamet varetager 3 store fagområder. Disse er jordforureningsområdet, grundvandsområdet og spildevandsområdet. Vandteamet varetager beskyttelse af grundvand/drikkevand og recipienterne, hvilket betyder at vandteamet vil blive involveret i de fleste opgaver indenfor det tekniske område. I vandteamet udarbejdes der forskellige planer til beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand, ligesom der meddeles en række tilladelser og der føres tilsyn med håndtering af spildevand, overfladevand, jord, vandkvalitet, indvindinger og boringer. De opgaver som varetages af vandteamet er i store træk de samme hvert år. De væsentligste opgavetyper for 2013 og 2014 fremgår af figuren. Primære opgaveområder i vandteamet 2013 og Som det fremgår af ovenstående ligger ansvaret for flere vigtige planer i vandteamet. Der er ikke tidligere udarbejdet en fælles plan for den sammenlagte Frederikssund Kommune. Vi arbejder således fortsat ud fra de gamle planer for Jægerspris, Skibby, Slangerup og Frederikssund. Der er i 2013 arbejdet på at få udarbejdet planer for den samlede Frederikssund Kommune og det er hensigten at de afsluttes og vedtages endeligt i De planer som vandteamet har ansvaret for er følgende: o o o o o Spildevandsplan: Retningslinjer for håndtering af spildevand og overfladevand. Klimatilpasningsplan: Plan for prioritering af indsatsområder til klimatilpasningsprojekter. Vandforsyningsplan: Plan for hvorledes vandforsyning til byens borgere. Beredskabsplan for vand: Plan for forsyningssikkerhed BNBO plan: Plan for hvorledes boringsnære beskyttelsesområder skal håndteres. Hver plan indeholder de overordnede retningslinjer for vores planlægning og dermed hvordan vi i vores daglige arbejde, indenfor de 3 fagområder, bedst sikrer beskyttelse af jord, grundvand, og andre recipienter. Derudover er planerne også det fælles aftalegrundlag som vi har med vores eksterne samarbejdspartnere. 13/16

14 Udover de nævnte planer varetager teamet en lang række opgaver efter Vandforsyningsloven, Råstofloven, Jordforureningsloven, Jordvarmebekendtgørelsen, Kystsikringsloven, Miljøbeskyttelsesloven, Spildevandsbekendtgørelsen samt de statslige vandplaner - se figur på forrige side. Antallet af opgaver indenfor hvert opgaveområde varierer kun lidt fra år til år, bortset fra på grundvandsområdet. I 2014 forventes det, at der udover planerne, skal arbejdes videre med de opgavetyper, som fremgår af figuren på forrige side. Her kan særligt fremhæves Vinge, Fjordforbindelsen, kystsikring, kloakprojekter for Jægerpris, Venslev og Græse, revision af udledningstilladelser for de private renseanlæg og vandværkerne i kommunen, samt flere påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, indvindingstilladelser, i teamet samt tilsyn med vandkvalitet. Derudover er der naturligvis en lang række yderligere myndighedsopgaver i team vand. 3.0 GISteam GIS er en forkortelse af Geografisk InformationsSystem. GISteamet supporterer ansatte, borgere og virksomheder i Frederikssund Kommune ved at stille geodata (stedbestemt data) til rådighed gennem SagsbehandlerWebGIS (kun for ansatte) og infokort.frederikssund.dk (for borgere og virksomheder) samt udarbejde kortmateriale til diverse dokumenter, herunder specielt i 2013 udarbejdelse af kort og layout til Kommuneplan Ét kort siger mere end 1000 ord GISteamet behandler og analyserer både simple og tunge datamængder og omdanner disse til letforståelige kort, hvor eventuelle geografiske forskelle lettere springer i øjnene. Således har der i 2013 været særlig fokus på analyse af fx data fra sundhedsområdet, skoleelevers gangruter til skole og sommerhusområdernes demografiske beskaffenhed. Mange flere geodata og frie data Mængden af geodata er stadig stigende. I takt med digitaliseringen stiger også forventningen til at kunne se data på et kort. Der stilles således i dag % flere geodata til rådighed for sagsbehandlere og borgere i Frederikssund Kommune end i I 2013 blev de kommunale geodata frikøbt af staten og er nu frie data, der gratis kan downloades fra geodatastyrelsens hjemmeside. Stigende besøgstal på infokort.frederikssund.dk Over de seneste 3 år, hvor brugerstatistik har været målt på infokort.frederikssund.dk, har antallet af besøgende været stigende. Der gennemføres ingen egentlig brugerundersøgelser, men de mange og stigende antal besøg retfærdiggør større fokus på videre udvikling af kortet, herunder bedre understøttelse af mobile enheder og mere målrettede interaktive kort til fx grundsalg eller byen Vinge. Omlægning af WebGIS WebGIS blev i 2013 omlagt for at forbedre svartider og dermed understøtte den stigende datamængde og det stigende besøgstal. App ændrer kommunikation med borgerne I maj 2013 blev et PC-baseret indberetningssystem udskiftet med en app kaldet rapportfrastedet.dk også kaldet Gi et praj. Der blev gennemført en mindre kampagne ved opstarten og tiltaget skabte et boom i antallet af indberetninger fra denne kanal. 14/16

15 App en er baseret på open source og er udviklet i samarbejde med flere andre kommuner, læs mere på 3.1 Miljøteam Miljøteamet udarbejder miljøgodkendelser af virksomheder, tilslutningstilladelser for virksomheders udledning af spildevand/regnvand til forsyningsselskabets kloakker samt tilladelser, under særlige vilkår, til midlertidige aktiviteter, der kan være støjende, støvende eller udsende lugt. Miljøteamet fører tilsyn med ca. 215 Virksomheder heraf 34 Listevirksomheder (virksomheder, som har en miljøgodkendelse og figurerer på Bilag 2 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr af 20. december 2012), 76 anmeldevirksomheder, der figurerer på Bilag 1 i Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr. 463 af 21. maj 2007, 83 autoværksteder og 2 renserier. Det er miljøteamets opgave at håndhæve bestemmelserne i miljølovgivningen. Der er i 2013 ført tilsyn med 14 listevirksomheder, 18 virksomheder omfattet af bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen og 2 renserier. Der er udarbejdet 3 miljøgodkendelser i Desuden er der givet et antal dispensationer til midlertidige aktiviteter (støvende og støjende) herunder klubrally, fester, koncerter og andet. Miljøteamet har i 2013 været meget reduceret grundet sygdom samt vakant stilling i 2 mdr. Dette har medført, at planlagte tilsyn med 23 autoværksteder ikke er gennemført i Med ledelsens billigelse er dette arbejde udskudt til første halvdel af Miljøteamet behandler klager over røg, støj og lugt og bidrager desuden med vejledning ved borgerhenvendelser. Miljøteamet har i 2013 behandlet 25 klager over røg, støj og lugt. Miljøteamet har indledt et samarbejde med kommunens skorstensfejere om behandling af sager om røgklager fra brændeovne og lignende. I den forbindelse bliver der arbejdet på en forskrift, som vil blive forelagt det politiske udvalg, når bekendtgørelse er vedtaget i Miljøministeriet. Miljøstyrelsen har i 2013 vedtaget ny Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 497 af 15. maj Bekendtgørelsen stiller nye krav til miljøtilsynet, der nu skal indeholde en miljørisikoscore af virksomhederne efter bekendtgørelsens retningslinjer. Vurderingen skal anvendes til bedømmelse af, hvilke virksomheder der oftest bør føres tilsyn med. Desuden skal tilsynsrapporter fremover offentliggøres. Der skal gennemføres to tilsynskampagner pr. år med fokus på særlige områder, som tilsynsmyndigheden finder, er særligt påkrævede. Tilsynskampagnerne gennemføres sammen med landbrugsteamet. 15/16

16 Miljøteamet og landbrugsteamet udarbejder hvert år en indberetning til Miljøstyrelsen vedrørende antal gennemførte miljøtilsyn og om målene i aftale mellem KL og MST er overholdt. Fremover er det kravene i Bekendtgørelse om miljøtilsyn, der skal være overholdt. Miljøteamet bliver inddraget i lokalplanlægning, VVM screeninger og skal komme med udtalelser i forbindelse med diverse høringer. 3.2 Planteam Planteamets primære opgaver er kommuneplanlægning og lokalplanlægning. Kommuneplanen udstikker de store linjer for kommunens udvikling, og fastlægger retningslinjer og mere detaljerede rammer for lokalplanlægning i de enkelte dele af kommunen. Med lokalplanlægning fastsættes herefter den præcise anvendelse af et område. Udover den overordnede strategiske kommuneplanlægning samt lokalplanlægning, deltager planteamet i tværgående projekter og laver generel sagsbehandling og planfaglig sparring på diverse opgaver. Planteamets arbejdsområder kan opdeles i tre emneområder: Generel planlægning, Vinge og Erhvervskoordinering. Generel planlægning Af større planopgaver udført i 2013 kan nævnes fremlæggelse af Forslag til Kommuneplan 2013 i høring, høringsproces og endelig vedtagelse af Kommuneplanen. I 2013 blev 7 lokalplaner endeligt vedtaget, 2 lokalplanforslag blev fremlagt i høring i 2013, samt beslutning om proces for aflysning af en uaktuel lokalplan. Herudover blev der igangsat yderligere 3 lokalplaner Af tværgående opgaver i 2013, med planteamet som ansvarlig projektleder eller som deltager i projektgruppe, kan nævnes: Klimatilpasningsplan, Grønne Oplevelser (etablering af rekreative tiltag i Sillebro Ådal), Helhedsplan for Kalvøen, Fremtidens landskaber (strategi for det åbne land og landsbyerne) samt Turismestrategi. Vinge Frederikssund Kommune offentliggjorde i maj 2013 helhedsplanen for Vinge, udarbejdet af Henning Larsen Architects/ Effekt, og i efteråret 2013 blev der offentliggjort en præsentationsfilm om helhedsplanen. Vingeteamet har gennemført udbud og igangsættelse af bebyggelsesplan for første bykvarter nord for stationen i Vinge, det såkaldte Deltakvarter. Samtidig med udarbejdelse af bybyggelsesplanen for Deltakvarteret er der startet en proces for DGNBbæredygtighedscertificering af projektet for bydelen. Endelig er der udført det forberedende arbejde til 2. ansøgning for EUDP. EUDP er en forkortelse for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Det har til formål at fremme ny klimavenlig energiteknologi igennem støtte til udvikling og demonstration af nye og innovative energiteknologier. Erhverv Kommunens erhvervskoordinator har i 2013 arbejdet på forskellige tiltag, der lanceres i 2014, til forbedring af kommunens service til erhvervslivet. Der er bl.a. udført forarbejdet til den nu lancerede erhvervsportal, som er skabt i samarbejde med Frederikssund Erhverv. Ligeledes er der arbejdet på at oprette et tværgående erhvervsteam i kommunen, som skal fungere som én samlet indgang for virksomhederne, når de har brug for rådgivning og service hos kommunen. 16/16

Årsplan Teknik, Miljø & Erhverv

Årsplan Teknik, Miljø & Erhverv Årsplan 2014 Teknik, Miljø & Erhverv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Perspektivering... 3 2.1 Erhverv... 3 2.2 Digitalisering... 3 2.3 Vinge... 3 3. Handlingsplan 2014... 4 3.1 Politiske fokusområder...

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Natur og Miljøafdelingen Afdelingen for alt mellem himmel og jord

Natur og Miljøafdelingen Afdelingen for alt mellem himmel og jord Natur og Miljøafdelingen Afdelingen for alt mellem himmel og jord Præsentation & Politikkontrol DISPOSITION 1) Kort introduktion til Natur og Miljøområdet 2) Politikkontrol på udvalgte områder: status

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

VVM FOR DE REGIONALE VANDFORSYNINGER. René Paul Friis Hansen Projektleder, Miljøcenter Roskilde

VVM FOR DE REGIONALE VANDFORSYNINGER. René Paul Friis Hansen Projektleder, Miljøcenter Roskilde VVM FOR DE REGIONALE VANDFORSYNINGER René Paul Friis Hansen Projektleder, Miljøcenter Roskilde Overblik Lov om miljømål/ / Planloven/ VVM VVM specifikt Den regionale vandforsyning i Hovedstaden Proces

Læs mere

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingen Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingens opgaver Myndighedsbehandling: Behandling af byggeansøgninger (Byggeloven og Planloven (i.f.t. lokalplaner))

Læs mere

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING TILSYNSPLAN Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING Indhold 1. Indledning... 2 2. Geografisk område... 2 3. Virksomheder og landbrug som Ishøj Kommune

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

Lovområde Lov/Bekendtgørelse Omhandlende Lov om Miljøgodkendelse m.v af husdyrbrug

Lovområde Lov/Bekendtgørelse Omhandlende Lov om Miljøgodkendelse m.v af husdyrbrug Lovområde Lov/Bekendtgørelse Omhandlende Landbrug Lov om Miljøgodkendelse m.v af husdyrbrug 9 Meddelelse af dispensation fra afstandskrav jf. lovens 6 og 8. 10 Meddelelse af tilladelse til husdyrhold mellem

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

NATUR OG MILJØ Servicemål

NATUR OG MILJØ Servicemål November 2014 Titel på mål Målgruppe - hvem? kvantitativt mål - hvad? Hvad opnår målgruppen? Interval for opfølgn. - hvornår? Metode til opfølgning - hvordan? Miljøgodkendelser af Erhvervsdrivende/ Der

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven VILLA.DK Aps Ny Østergade 12, 3.sal 1101 København K VILLA-HUS BYG Aps Nørre Snedevej 9 8700 Horsens KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder,

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder, Job- og personprofil Afdelingsleder, Natur og Miljø Gentofte Kommune, den 3. februar 2016 Jobbet Opgaverne i Natur og Miljø kan grupperes i to typer: Myndighedsopgaver med afsæt i lovgivning, og strategi-

Læs mere

Helhedsorienteret vandplanlægning I Sillebro Ådal. DANSK VAND KONFERENCE Helhedsorienteret vandplanlægning i Sillebro Ådal

Helhedsorienteret vandplanlægning I Sillebro Ådal. DANSK VAND KONFERENCE Helhedsorienteret vandplanlægning i Sillebro Ådal Helhedsorienteret vandplanlægning I Sillebro Ådal Agenda Klimaudfordringer Bluespots i Fredrikssund - Sillebro Ådal Bassinløsninger Baggrund for projektet De tekniske løsninger i Sillebro Ådal Financiering

Læs mere

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger)

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger) Bilag 1 til indstilling om revideret liste over er: A) Sagstyper der fremadrettet afrapporteres Teknik- og Miljøudvalget B) Sagstyper, der ikke længere måles på C) Sagstyper der alene indgår i TMFs styringsmodel

Læs mere

Supplerende aftale til styrelsesvedtægtens 15 vedrørende sagsbehandling af visse områder indenfor myndighedsområdet i Miljø &Teknikafdelingen

Supplerende aftale til styrelsesvedtægtens 15 vedrørende sagsbehandling af visse områder indenfor myndighedsområdet i Miljø &Teknikafdelingen Oktober 2017 Miljø & Teknik Supplerende aftale til styrelsesvedtægtens 15 vedrørende sagsbehandling af visse områder indenfor myndighedsområdet i Miljø &Teknikafdelingen Albertslund Kommune Nordmarks Allé

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR BEMYNDIGELSE

OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR BEMYNDIGELSE Center for Miljø OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR EMYNDIGELSE for valgperioden 2014 til 2017 Fra Miljø- udvalget Til Center for Miljø, bygningsmyndigheden Et notat fra: ygningsmyndigheden 14/17010 Oprettet:

Læs mere

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende: 4.2 Natur & Miljø Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende: Udgifter: Indtægter: 9.997.700 kr. -1.903.300 kr Opgaver/målsætninger: Hovedopgaverne indenfor

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Uregistreret kopi - udskrevet den

Uregistreret kopi - udskrevet den Uregistreret kopi - udskrevet den Side 1 af 5 U R E G I S T R E R E T K O P I 1. Kvalitetspolitik og -mål Kvalitetsmål LP 1.2 Kvalitetsmål Kvalitetsmål for fagområdet Natur og Miljø Procedure Version:

Læs mere

ISM i organisationen. Minna Vadskjær. Syn for sagen MapInfo Konference 2007 18.-19. september Koldingfjord

ISM i organisationen. Minna Vadskjær. Syn for sagen MapInfo Konference 2007 18.-19. september Koldingfjord 1 ISM i organisationen Minna Vadskjær 2 Strukturreformen Central Database Nye data Nye arbejdsopgaver Nye medarbejdere Ny organisation Administrationsværktøj til GIS Behov for dataintegration på tværs

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367 Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer Opdateret den 20.12.2016 Center for Teknik Team Byg Tlf. 4849 2450 Instruks om byggesagsgebyr tek-post@horsholm.dk horsholm.dk Gebyret på alle byggesager, der

Læs mere

Sagsnr Matr.nr. 4i Hørup By

Sagsnr Matr.nr. 4i Hørup By Landzonetilladelse NOROQ ApS Heibergsgade 3 8000 Århus C Dato 6. november 2014 Sagsbehandler KAJAK Sagsnr. 006821-2014 Matr.nr. 4i Hørup By BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Støjskærm

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 2013 2016 Hvorfor en miljøtilsynsplan og hvad skal den indeholde? I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

Tilsynskampagne 2014 Virksomheder

Tilsynskampagne 2014 Virksomheder Tilsynskampagne 2014 Virksomheder Tilsynskampagne for opbevaring af miljøfarlige produkter og miljøfarligt affald 2014 Beskyttelse af jord og grundvand via fokus på håndtering og opbevaring af farligt

Læs mere

Landzonetilladelse. Jens Carsten Kilian Christiansen Jørgensmindevej 1 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Jens Carsten Kilian Christiansen Jørgensmindevej 1 4200 Slagelse Jens Carsten Kilian Christiansen Jørgensmindevej 1 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Forventelige sagsbehandlingstider - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø

Forventelige sagsbehandlingstider - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø Forventelige er - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø Nedenstående er, forudsætter at sagerne er fuldt oplyste. ((=ikke relevant/ukendt) VANDFORSYNING Pr. Pr. Ca. antal sager der ventede maj Foreløbig

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Generelle krav fra myndigheder ved etablering af LARanlæg. LAR-inspirationskatalog

Generelle krav fra myndigheder ved etablering af LARanlæg. LAR-inspirationskatalog Generelle krav fra myndigheder ved etablering af LARanlæg LAR-inspirationskatalog Indholdsfortegnelse GENERELLE KRAV FRA MYNDIGHEDER VED ETABLERING AF LAR-ANLÆG. 3 1. INDLEDNING... 3 2. TILLADELSER EFTER

Læs mere

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune Miljøtilsynsplan år 2013-2017 for Dragør Kommune Indledning Den 15. maj 2013 trådte Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen

Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen Formål med ny tilsynsbek. Formål At implementere IE-direktivets regler At gennemføre VU II s anbefalinger

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

NOTAT. Kommunen kan vælge at undlade at opkræve byggesagsbegyr, og lade omkostningerne finansieres via skatten.

NOTAT. Kommunen kan vælge at undlade at opkræve byggesagsbegyr, og lade omkostningerne finansieres via skatten. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Notat om opkrævning af byggesagsgebyr efter medgået tid Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Baggrund Folketinget har besluttet, at kommunerne fra 1. januar 2015

Læs mere

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 omfatter

Læs mere

Landzonetilladelse. Brian Vedel Nielsen Sørbylillevej 7 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Brian Vedel Nielsen Sørbylillevej 7 4200 Slagelse Brian Vedel Nielsen Sørbylillevej 7 4200 Slagelse Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed i henhold

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde for landmænd i Langeland Kommune Program: Velkomst og præsentation John Kjær Andersen Hvad er en miljøgodkendelse? Hvad er en godkendelse/ et tillæg/ en

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

Forventelige sagsbehandlingstider - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø

Forventelige sagsbehandlingstider - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø Forventelige sagsbehandlingstider - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø VANDFORSYNING Pr. maj Pr. august MAJ Maj 2013 Okt 2012 Okt 2011 BEMÆRKNING ANS. Foreløbig indvindingstilladelse almen (>9 forbrugere)

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Budget 2008-2011. Plan- og miljøudvalgets budget:

Budget 2008-2011. Plan- og miljøudvalgets budget: Budget 2008-2011 Plan- og miljøudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 440 Miljøforanstaltninger 441 Driftssikring af boligbyggeri 440 Miljøforanstaltninger Bevillingens indhold 1.000 kr. B2008 BO2009

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Torben Andersen Strandalleen 1A, 3 sal nr Helsingør. Mail :

Torben Andersen Strandalleen 1A, 3 sal nr Helsingør. Mail : Torben Andersen Strandalleen 1A, 3 sal nr. 5. 3000 Helsingør. Mail : 1932ta@gmail.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 11. marts 2015 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2014 efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1.

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Dialogmøde med Vandrådet Den 3. marts 2015 Skanderborg Kommune Vandrådets emner Vandforsyningsplanen Fokusområder Proces Tidsplan Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 12. marts 2014 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 23. maj 2013 31. dec. efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1. Indberetning

Læs mere

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Hvad skal Vandværket være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Miljø og Teknik Natur og Vand november 2009 Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand Anlæg til indvinding og behandling

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Kullegaard Dato: 22-10-2015 Kanalstræde 10, 2.sal Sagsb.: Lov 4300 Holbæk Sagsnr.: 33842 Dir.tlf.: 72 36 41 50 Att. Lotte Petersen E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Du har søgt

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt 19. november 2010 Aftale mellem Miljøministeriet og KL om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur Indledning Indtil

Læs mere

Tilsynsberetning 2009

Tilsynsberetning 2009 Tilsynsberetning landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1. Ressourcer i...4 1.1 Godkendelser af husdyr/landbrug.. 4 1.2 Tilsyn og opfølgende

Læs mere