Indholdsfortegnelse 2/16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 2/16"

Transkript

1 Beretning 2013 Teknik, Miljø & Erhverv

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Fakta om Byggesagsteam Ejendomsskatteteam Det kommunale bygningsteam Servicekorps Naturteam Landzoneteam Affaldskontoret Vej- og trafikteam Vandteam GISteam Miljøteam Planteam /16

3 1. Indledning Det tekniske område løser en lang række opgaver inden for erhverv, fysisk planlægning, byggeri, miljø, grundvand, spildevand, natur, affald, veje, busdrift, energi, bygningsdrift og vedligehold m.v. Det er opgaver af meget forskellig karakter omfattende planlægning, myndighedsudøvelse, tilrettelæggelse og styring af drift samt styring af anlægsopgaver. Det tekniske område er organiseret med to overordnede fagområder: Byggeri og Natur samt Plan, Vej og Miljø. Hvert fagområde rummer en række teams. I det efterfølgende afsnit vil hvert team give en kort beretning om deres arbejde i Fakta om 2013 Det tekniske område er i en rivende udvikling i disse år. I Frederikssund Kommune står vi overfor en række spændende udviklingsprojekter som rækker langt ind i fremtiden. I de efterfølgende afsnit vil vi fokusere på de hovedaktiviteter, der har været i Det er dels fremadrettede og strategiske projekter, dels den myndighedsbehandling, som er grundvilkårene i vores forvaltning. 2.1 Byggesagsteam Grundelementet i opgaveporteføljen i byggesagsteamet er byggesagsbehandling og afgørelser i forhold til lokalplaner og servitutter. Der har i 2013 været lidt færre ansøgninger om nye enfamiliehuse og tilbygninger til énfamiliehuse, men der er til gengæld søgt om flere tilbygninger i sommerhuse. Ansøgningsantallet på andre bygningstyper har ligget næsten stabilt sammenlignet med 2011 og Der er især i sommerhusområderne en udfordring med, at få lovliggjort udhuse o.lign. Der har også været en række sager om lovliggørelse af boliger i landzone. Byggesagsteamet varetager endvidere store dele af BBR-registreringen, behandling af matrikelsager, behandling af indeklimasager, herunder skimmelsvampsager, og er tovholder i adressetildeling. Antal byggeansøgninger 3/16

4 Sager omhandlende erhverv, enfamiliehuse/sommerhuse og carporte, garager m.v. I 2013 er de sidste byggesager blevet indskannet og lagt på nettet, således at borgere, rådgivere ejendomsmæglere m.v. har direkte adgang til byggesagsarkivet døgnet rundt via kommunens hjemmeside. Der er indskannet over afsluttede byggesager. Fremadrettet vil byggesager være tilgængelige allerede når der er givet byggetilladelse, da teamet selv oploader sagerne. I andet halvår af 2013 har teamet arbejdet på, at forberede en omlægning af byggesagsbehandlingen, således at den bliver 100% digital fra 1. januar Samtidig er der gennemført lean-proces for at få tilrettelagt sagsbehandlingen bedst og hurtigst muligt. Det er hensigten, at flest mulige bygesager skal håndteres digitalt. Samtidig er den personlige betjening blevet styrket ved etablering af et modtagecenter, hvor borgerne får hurtigt svar på enkle forespørgsler, anmeldelser m.v. Det har betydet, at en del af arbejdesprocesserne er blevet omorganiseret og at der flyttes flere kræfter til første del af processen, således at telefonbetjeningen og svartider på forespørgsler og anmeldelser er optimeret. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udvalgte i 2013 Frederikssund Kommune til et særligt BBR tilsyn, hvoraf det fremgik, at der på visse området var store afvigelser mellem oplysninger i forskellige registre, kort og arealligningerne i BBR. Teamet har gjort en stor indsats for at få rettet uoverensstemmelserne. Det største udestående er, at få lovliggjort ulovligt opførte bygninger. Ministeriet har meddelt, at de har afsluttet deres tilsyn med tilfredsstillende resultat. Som et led af grunddataforbedringer har Ministeriet ligeledes igangsat et adresseprogram, som afkaster diverse rettelser i kommunens registre. 4/16

5 2.2 Ejendomsskatteteam Hovedopgaverne er for ejendomsskatteteamet er ejendomsstamregister, grundskyld og tilbagebetalinger, nye ejendomme og matrikelændringer, adgangsadresser/bbr samt lån til betaling af ejendomsskat. Opdatering af ejendomsstamregistret Et af teamets højt prioriterede opgaver er at sikre, at Ejendomsstamregistrets (ESR) grunddata, der er registreret på de enkelte ejendomme i kommunen, er korrekte. Oplysningerne overføres fra ESR til SKAT, OIS (Den Offentlige Informationsserver), Netborger m.fl., så borgere, kollegaer, ejendomsmæglere, advokater o.a. kan trække oplysningerne. Arbejdet består i indberetning og opdatering af grunddata. Der er opdateret 1024 ejerskifte/tinglysningshændelser i Skatteberegning og bidrag I 2013 opkræves der ejendomsskat for kr. 284,5 mio. excl. bidrag og vi udsender skattebilletter til ejendomme. Indtægterne på ejendomsskat ændres hvert år pga. de årlige loftsreguleringsprocenter og nye vurderinger. I 2013 er der tilbagebetalt ejendomsskat med kr I 2013 blev der tilbagebetalt dækningsafgift til erhverv. kr Nye ejendomme og matrikelændringer Der er i 2013 oprettet enkelte nye ejendomme samt områderne ved Stensbjerg og Ørnestens Vænge - i alt 86 ejendomme. Der er opdateret 35 godkendelsesskrivelser fra GST 91 matrikler er berørt på 71 ejendomme. Opkrævet ejendomsskat (mill.kr.) Lån til betaling af ejendomsskat (indefrosne ejendomsskatter) Udviklingen af bevilgede lån til ejendomsskat viser en nedgang i aktive lån, men samtidig en stigning i det totale lånebeløb. Ved udgangen af 2013 udgjorde det samlede lånebeløb kr. 119 mio. På grund af tvangsauktioner og lavere salgspriser ved dødsboer har kommunen haft et tab på kr Nye tiltag: Fra 1. november 2013 skal borgeren søge om lån til betaling af ejendomsskat digitalt. Antal lån Lånebeløb total (mill.kr.) 5/16

6 2.3 Det kommunale bygningsteam Det enkelte politiske udvalg råder over de kommunale bygninger, der naturligt hører ind under deres område. Det kommunale bygningsteam bistår med, at sørge for at bygningerne er sunde, energivenlige, sikre og har et godt indeklima til gavn for bygningernes brugere. Konkret vedligeholder, ombygger, renoverer, og energirenoverer, sikrer og rengør teamet bygningerne. Ved nybyggeri deltager teamet med deres ekspertice og fungerer ofte som bygherre med den direkte kontakt til de udførende. Herudover varetager teamet energistyringen af de kommunale bygninger. Vedligehold I gennemsnit bruges hvert år 75 kr./m2 til hovedvedligehold af bygningerne. Teamet prioriterer vedligeholdelsesindsatsen således at ulovligheder og tilstande, der kan forårsage fare for mennesker eller bygning, har første prioritet. Herefter prioriteres bygningens klimaskærm (tag, ydervægge, vinduer m.v.) for at undgå at bygningen værdiforringes. Herefter prioriteres efter tilstand, æstetik, energibesparelse med videre. I alt blev der er i 2013 brugt ca. 19. mio kr. på hovedvedligeholdelse. Diagrammet nedenfor viser fordelingen af opgaver målt i procent. Det ses at opgaver som vedrører døre og vinduer, el, VVS, tage og gulve udgører de største procentdele. Det skyldes primært, at mange af kommunens bygninger er ved at nå en alder hvor levetiden på netop disse bygningsdele er ved at være opbrugt. Nybyggeri I 2013 har kommunen fået 5 nye bygninger og det er: Ombygning og renovering af Skibby Fritidscenter Ombygning af Thorstedlund Ny bygning på Falkenborgskolen Ny bygning på Østersvej 4 Ny bygning på Skolen ved Kæret. Det Kommunale Bygningsteam har været bygherre på alle 5 byggerier. 6/16

7 Samarbejde med det lokale erhvervsliv Også i 2013 har det kommunale bygningsteam annonceret mindre udbud på og dermed opfordret de lokale håndværkere til, at byde ind på de forskellige byggeopgaver. Teamet vil i fremtiden have endnu mere fokus på det lokale erhvervsliv og bl.a. også gøre opmærksom på de meget store byggeopgaver, der kræver EU-udbud, på hjemmesiden. Herudover vil teamet øge samarbejdet med Frederikssund Erhvervsforening bl.a. ved at arrangere fælles møder. Farvekoder 47 % % 5 % Under 1 % Oversigten viser fordelingen af alle byggeopgaver. Både vedligehold og ny byggeri for De 47 % i Frederikssund kommune betyder at 47 % af den samlede byggesum er gået til firmaer der er registret med adresse i Frederikssund Kommune. Energi Kommunen har siden januar 2012 haft energistyring på skoler og daginstitutioner. I samme periode har der været ombygning med tilhørende byggeplads. Det betyder at det kan være vanskeligt at se effekten af energistyringen. Herudover er der investeret i energitiltag der finansieres ved at trække besparelsen fra driftsbudgettet. I 2013 har der været fokus på varmestyring og ny belysning - bl.a. til 35 af institutionerne. Udvikling i energiforbrug pr. m2 skole og daginstitution for el og varme 7/16

8 Som det ses af diagrammet er der sket et fald gennem årene. Arbejderne på skolerne næsten afsluttet og der forventes derfor et større fald på el på skoleområde i Sidst i 2013 er der blevet arbejdet med varmestyringen på daginstitutionsområdet. Det forventes at dette tiltag vil slå igennem i Frederikssund kommune er i samarbejde med Region Hovedstaden og 10 andre kommuner med i et EUenergispareprojekt. I 2014 skal de første energiinvesteringer i forbindelse med projektet foretages. I øjeblikket analyseres om kommunen bør investere i vedvarende energi, som først antaget, eller om der i stedet bør investeres i flere energitiltag på bygningerne. 2.4 Servicekorps Servicekorpset har til formål, at sikre at kommunens ejendomme til alle tider fungerer, så ansatte og brugere (borgerne) kan udføre deres arbejde og deres fritidsaktiviteter - ligesom bygningerne er bopæl for ældre borgere og indlæringssted for børn og unge. Gennem den daglige vedligeholdelse af bygningerne er vi med til at sikre, at kommunen fastholder den store værdi som ejendommene repræsentere. Det er ligeledes vigtigt, at de fremtræder i en god stand overfor brugere og ansatte, så de er behagelige at opholde sig i. Servicekorpset arbejder på tværs i hele kommunen og organisationen hvorfor en række andre forhold som biler, legepladser mm. er kommet ind under servicekorpset. Hovedopgaverne er: Servicere kommunens ejendomme Dagligt småt vedligehold på kommunens ejendomme Intern og ekstern post Varetager alle servicekontrakter på kommunens ejendomme Vedligehold af legepladser på børneinstitutioner Sikring af kommunens ejendomme (tyverialarmer, videoovervågning, brandalarmering mm.) Styring af rengøringskontrakt Administrer kommunens samlede bilpark på pt. ca. 120 biler Fra 2014 udfører Servicekorpset selv legepladsrapporter, da vi har uddannet vores egne legepladsinspektører. Servicekorpset har hidtil varetaget drift- og administration af ældreområdets biler og dette er i 2013 udvidet til, at Servicekorpset varetager alle kommunens biler. Det er pt. ca. 120 biler. Da det i den gennemførte analyse om kommunens biler er blevet klart, at det på flere områder godt kan betale sig at stille flere biler til rådighed for kommunens ansatte, forventes dette tal at stige til minimum 150 biler i løbet af Ved året start har Servicekorpset også overtaget administrationen af færgedriften mellem Kulhuse og Sølager. Der er i årets løb gjort en stor indsats for at få overblik over alle tekniske installationer på kommunens ejendomme samt tilstanden på disse. Arbejdet forventes færdiggjort i år, så den del der skal udbydes kan udbydes i På tilsvarende vis arbejdes der med kommunens sikringsanlæg. Her vil der i årets løb komme en samlet strategiplan for området. 2.5 Naturteam Naturteamet varetager myndighedsbehandling indenfor naturbeskyttelses-, vandløbs-, miljømåls- og husdyrloven samt varetager naturpleje, naturgenopretning, badevand m.v. Hertil kommer anden sagsbehandling bl.a. vedrørende udkørsel af affaldsprodukter til jordbrugsformål og rottebekæmpelse. Naturbeskyttelse og Naturpleje Naturteam skal varetage beskyttelsen af 3 beskyttede naturområder, Natura 2000 områder og beskyttede arter i kommunen. I 2013 har Naturstyrelsen gennemgået alle 3 områder i Frederikssund Kommune på luftfotos. Efterfølgende har Naturstyrelsen udført besigtigelser på arealer, som blev vurderet som overset/ ny natur og på arealer, hvor der var mulige overtrædelser af reglerne om beskyttede naturtyper. Naturteamet har deltaget i nogle af Naturstyrelsens besigtigelser. Dertil har teamet selv foretaget besigtigelser på 3 8/16

9 områder, ofte i forbindelse med henvendelser/forespørgsler fra lodsejere eller andre afdelinger i kommunen. Ved naturbesigtigelserne udfyldes et feltskema som inddateres på Miljøportalen. Naturteam laver endvidere løbende vurderinger for andre afdelinger af byggeprojekter, jordvarme- og spildevandsanlæg mv. kan skade beskyttede arter eller Natura 2000 områder. Det er et krav i henhold Habitatbekendtgørelsen, at Natura 2000 områder og beskyttede arters levesteder ikke må forringes. Naturteam driver og passer ca. 500 ha hegnede naturarealer med en hegnslinie på ca. 100 km. Disse arealer ligger hovedsagelig i natura 2000 områderne Roskilde Fjord og Kyndby Bakker. I 2013 blev der derudover nyhegnet ca. 40 ha ved Linderupvej/ Græse Strandvej og der blevet lavet græsningsaftale med en kvægejer. Desværre ødelagde stormen Bodil d. 6. december 2013 mange hegn langs fjordene, i alt skønnes det at 30 km hegn skal nyetableres og 30 km skal renoveres efter stormen. Naturteamet har i 2013 gennemført et større reguleringsprojekt i Sillebro Ådal. Åen har tidligere været usynlig bag beplantning. Ved genslyngning af åen og rydning af beplantning er åen nu kommet til sin ret som en markant, synlig og naturlig del af ådalen. Ved åbningsceremonien deltog ca. 500 mennesker bl.a. Miljøministeren, som roste projektet. Søer/vandhuller Naturteam behandler ansøgninger om etablering af nye søer i landzonen (landzonetilladelse) samt ansøgninger om oprensning/ændring af søer ( 3 dispensationer). I 2013 er der bl.a. givet tilladelse til oprensning og udvidelse af en sø på Frederikssund Golfklubs arealer. Naturteam har i 2013 lavet en pjece om etablering og pleje af søer og vandhuller. Pjecen fremsendes ved forespørgsler/ansøgninger og ligger på kommunens hjemmeside. Vandløbsområdet I 2013 har naturteam fået udført vandløbsvedligeholdelse på 100 km vandløb, dels med kommunens eget personale og dels med enkelte fremmede entreprenører. På de private vandløb og dræn, hvor kommunen er tilsynsmyndighed, er der en tendens til at der kommer flere tvister om brug og vedligeholdelse. I 2013 har der været en del nye sager om tvister. Badevand Frederikssund Kommune fik i 2013 igen Blå Flag på 2 strande; Kulhuse Strand og Marbæk Strand. Der blev endvidere etableret ny badebro på Marbæk strand. I 2013 kontrollerede Naturteamet badevandskvaliteten på 14 badelokaliteter, 7 i Roskilde Fjord og 7 i Isefjord. Badevandskvaliteten var i 2013 rigtig god til udmærket. Landbrug og husdyr Naturteam har i 2013 foretaget ca. 35 miljøtilsyn på landbrugsejendomme med dyrehold. Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøtilsyn blev midt i 2013 ændret, så vægtningen af tilsyn fremover skal foretages ud fra en fastlagt risikovurdering. Fordelingen af antal tilsyn mellem mindre og større dyrehold samt miljøgodkendte og ikke godkendte dyrehold blev ændret, men kravet til det totale antal af tilsyn er nogenlunde det samme. I 2013 modtog kommunen ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af en stor malkekvægbesætning. Naturteam har arbejdet med denne godkendelse samt 2 afledte ansøgninger om godkendelse af udbringningssarealer på 2 andre ejendommen. Godkendelserne er dog først endelig meddelt i feb Klagesager, høns mv. Naturteam behandler klager over gener fra dyrehold mv. I 2013 har vi haft flere henvendelser vedr. høns og haner end de tidligere år, bl.a. sager med klager over hanegal. Dette kan evt. hænge sammen med at det er blevet mere populært at holde høns i private haver, måske affødt af pressens omtale i 2013 af ringe dyrevelfærd i store æg-hønserier. 9/16

10 Bekæmpelse af rotter Naturteam har i 2013 udarbejdet en handlingsplan for rottebekæmpelsen i kommunen jf. krav i bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Vi har endvidere lavet en pjece om hvordan rotter undgås ved hold af høns samt ved fuglefodring. 2.6 Landzoneteam Landzoneteamet arbejder primært med landzonebestemmelserne i Planloven samt med byggelinjerne i Naturbeskyttelsesloven Teamet varetager desuden kontakten til andre myndigheder fx i forbindelse med fredninger og strandbeskyttelse. Landzonebestemmelsernes formål er at forhindre spredning af bebyggelse i det åbne land, som ikke er nødvendig for landbrugsdrift, skovbrug eller fiskeri. På den måde koncentreres byudviklingen i byområderne så vækstpotentialet i byerne - og virkningen af den eksisterende infrastruktur - styrkes. Byggelinjerne i naturbeskyttelsesloven har til formål at beskytte landskabet. Fx har fortidsmindebeskyttelseslinjen ( 18) til formål at sikre at fx gravhøje har en markant placering i landskabet. På den måde sikres landskab og kulturhistorie. Landzoneadministrationen skal sikre en udvikling der er hensigtsmæssig ud fra miljøbeskyttelse, samfundsøkonomiske, rekreative, landskabelige, naturbeskyttelsesmæssige, jordbrugsmæssige og trafikale hensyn. Dette kan naturligvis medføre interessekonflikter mellem ansøger og lovens formål. For at gøre det nemmere at se hvad man kan forvente at få tilladelse til i landzonen, har vi lagt kommunens administrationspraksis ud på hjemmesiden: Vi har lavet en opgørelse af vores afgørelser i Bemærk at der kan være flere afgørelser i samme sag. Fx kan der være givet et afslag til den første ansøgning efterfølgende har ansøger tilpasset sit projekt så der kan gives en tilladelse. Det er den sidste afgørelse i sagen der vises i denne statistik. Vi bruger en del tid på at hjælpe vores ansøgere med at tilpasse deres projekt, så vi kan give en tilladelse. Dette kan også ses ved at der er få sager der ender med et afslag. Bemærk at Naturbeskyttelsesloven 15 administreres af Naturstyrelsen og indgår derfor ikke vores statistik (Naturstyrelsen har givet 6 dispensationer og 5 afslag i 2013). Afgørelser efter naturbeskyttelsesloven Afgørelser efter planloven 35 10/16

11 2.7 Affaldskontoret Affaldskontoret udvikler og driver affaldsordninger for borgerne i Frederikssund Kommune. Kontoret varetager alle opgaver inden for området med særlig fokus på, at tilvejebringe den bedst mulige borgerbetjening og løbende forbedring heraf. Årets mest udfordrende opgave har været hjemtagning af faktureringsopgaven fra Frederikssund Forsyning A/S. Det har været særdeles kompliceret at få renovationsdata integreret i kommunens debitor/opkrævningssystem. I løbet af 2013 er alle mellemværender med Frederikssund Forsyning A/S blevet afviklet og kommunen står nu på egne ben med hensyn til opkrævning af renovationsgebyrer. I efteråret 2013 har opgaven med at tømme dagrenovation i kommunen været i EU-udbud. Som noget helt nyt indføres der gas-hybrid køretøjer med gasmotor, der skal køre på biogas. I tilgift drives tømmebom og komprimator elektrisk via et stort batteri som oplades med vindmøllestrøm. Herved bliver skraldekørslen så godt som CO2-neutral og fossilfri. Det understøtter historien om, at borgernes sorterede bioaffald kan blive til et værdifuldt drivmiddel for skraldebiler og andre køretøjer. Disse nye støjsvage biler er meget dyre i anskaffelse. For at holde tømmeudgifterne i ro, er der med det nye udbud indført 2 holds-drift i tidsrummet kl på hverdage. Anskaffelsen af gaskøretøjer kræver at der findes en gastankstation i kommunen. Her har HMN Gassalg været en vigtig partner for kommunen og påtaget sig at etablere en gastankanlæg i Pedersholmparken, som led i en strategisk satsning og forudsætning for udbredelse af gasdrevne køretøjer. Kommunens tre genbrugspladser benyttes flittigt af borgerne. Sammenlagt besøger hver Frederikssundborger genbrugspladserne mere end 7 gange om året. Den mest benyttede plads er den i Frederikssund, som har et årligt besøgstal i underkanten af årlige besøg, - dog med årsvariationer. Affaldsområdet er lang fremme vedrørende digitalisering og selvbetjening. Det er muligt for borgerne og virksomheder at søge oplysninger om egne affaldsordninger, at indberette manglende tømninger og bestille storskraldsafhentninger via digitale selvbetjeningsløsninger. I løbet af 2014 vil Renoweb systemet også blive integreret med NemID og VirkID og dermed overholde de formulerede krav til selvbetjeningsløsninger indenfor affaldsområdet, som er omfattet af Digitaliseringsstyrelsens Bølge 3. 11/16

12 2.8 Vej- og trafikteam Vej- og trafikteamet varetager en bred vifte af opgaver indenfor vejområdet bl.a. vejvedligeholdelse, anlægsprojekter, broer og andre bygværker, byggemodning, kollektiv trafik, cykeltrafik, trafiksikkerhed og vejadministration. Kollektiv trafik 2013 blev året hvor vi satte fokus på dialogen med brugerne om forbedring af busdriften også selvom der ikke blev foretaget de helt store ændringer ved trafikbestilling Et projekt om bedre samspil mellem den åbne og lukkede skolekørsel, i samarbejde med skoleafdelingen, er startet i 2013 og forventes at give væsentlige indspil til trafikbestilling Samtidig er der startet et arbejde med, at analysere potentialet for flextur i Frederikssund Kommune. Alle kommunens stoppesteder er registreret, der er indgået aftale om opsætning af reklamefinansierede buslæskærme og infostandere og cykelparkeringen på Frederikssund Station er forbedret. Cykeltrafik I 2013 blev supercykelstien anlagt. Supercykelstien løber langs jernbanen fra Marbækvej i Frederikssund by gennem Vinge til kommunegrænsen vest for Ølstykke i alt 4,3 km. Supercykelstien i Frederikssund Kommune er en del af et stort projekt, som skal sikre supercykelsti helt fra Frederikssund til København langs med S-banen og med kobling til de mange S-togsstationer. Vejvedligeholdelse I løbet af 2013 er der udført m2 asfalt overfladebehandling på kørebaner på i alt 14 vejstrækninger. Der er yderligere udlagt varmeblandet asfalt på m2 kørebaner og p-pladser på 31 vejstrækninger samt udbedret belægning på en række færdselsarealer ved kommunale ejendomme. Der er også udlagt m2 varmeblandet asfalt på stier og cykelstier, samt m2 asfalt på fortove. Yderligere er der renoveret m2 fliser på fortove og udskiftet 600 m betonkantsten med portugisisk granitsten og udskiftet 11 stk. mushroom vejbump til cirkel bump. Endelig er der gennemført et udbud af vejvedligeholdelsen. Vejprojekter Der er foretaget udbud af rådgivning på ny rundkørsel i krydset Marbækvej/Strandvangen og projekteringen er startet med henblik på anlæg i Der er gennemført en række trafiksikkerhedsprojekter herunder trafiksanering af Skuldelevvej i Skibby og flytning fodgængerfelt på Hovedgaden i Skibby, udarbejdet et større trafiksikkerhedsprojekt til sikring af skoleveje til Ådalens Skole, planlagt etablering af skolepatruljeblink ved Frederikssund Private Realskole og Falkenborgskolen og variable hastighedstavler på Roskildevej. Bygværker Det meget synlige arbejde med at skifte broen over J.F. Willumsens Vej i 2013 er gennemført af Vejdirektoratet, som ejer J.F. Willumsens Vej og broen. Frederikssund Kommune har i 2013 gennemført inspektion og mindre reparationer på en række broer og bygningsværker og renoveret rørunderføringen ved Mademose Å, Tørslevvej mellem Tørslev og Skuldelev. De gamle broer i Sillebro Ådal blev udskiftet med nye vedligeholdelsesfri broer i azobetræ. Byggemodning Der er byggemodnet 12 parcelhusgrunde i Sydbyen i Frederikssund, og godkendt privat udstykning på Hillerødvej i Slangerup. 12/16

13 2.9 Vandteam Vandteamet varetager 3 store fagområder. Disse er jordforureningsområdet, grundvandsområdet og spildevandsområdet. Vandteamet varetager beskyttelse af grundvand/drikkevand og recipienterne, hvilket betyder at vandteamet vil blive involveret i de fleste opgaver indenfor det tekniske område. I vandteamet udarbejdes der forskellige planer til beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand, ligesom der meddeles en række tilladelser og der føres tilsyn med håndtering af spildevand, overfladevand, jord, vandkvalitet, indvindinger og boringer. De opgaver som varetages af vandteamet er i store træk de samme hvert år. De væsentligste opgavetyper for 2013 og 2014 fremgår af figuren. Primære opgaveområder i vandteamet 2013 og Som det fremgår af ovenstående ligger ansvaret for flere vigtige planer i vandteamet. Der er ikke tidligere udarbejdet en fælles plan for den sammenlagte Frederikssund Kommune. Vi arbejder således fortsat ud fra de gamle planer for Jægerspris, Skibby, Slangerup og Frederikssund. Der er i 2013 arbejdet på at få udarbejdet planer for den samlede Frederikssund Kommune og det er hensigten at de afsluttes og vedtages endeligt i De planer som vandteamet har ansvaret for er følgende: o o o o o Spildevandsplan: Retningslinjer for håndtering af spildevand og overfladevand. Klimatilpasningsplan: Plan for prioritering af indsatsområder til klimatilpasningsprojekter. Vandforsyningsplan: Plan for hvorledes vandforsyning til byens borgere. Beredskabsplan for vand: Plan for forsyningssikkerhed BNBO plan: Plan for hvorledes boringsnære beskyttelsesområder skal håndteres. Hver plan indeholder de overordnede retningslinjer for vores planlægning og dermed hvordan vi i vores daglige arbejde, indenfor de 3 fagområder, bedst sikrer beskyttelse af jord, grundvand, og andre recipienter. Derudover er planerne også det fælles aftalegrundlag som vi har med vores eksterne samarbejdspartnere. 13/16

14 Udover de nævnte planer varetager teamet en lang række opgaver efter Vandforsyningsloven, Råstofloven, Jordforureningsloven, Jordvarmebekendtgørelsen, Kystsikringsloven, Miljøbeskyttelsesloven, Spildevandsbekendtgørelsen samt de statslige vandplaner - se figur på forrige side. Antallet af opgaver indenfor hvert opgaveområde varierer kun lidt fra år til år, bortset fra på grundvandsområdet. I 2014 forventes det, at der udover planerne, skal arbejdes videre med de opgavetyper, som fremgår af figuren på forrige side. Her kan særligt fremhæves Vinge, Fjordforbindelsen, kystsikring, kloakprojekter for Jægerpris, Venslev og Græse, revision af udledningstilladelser for de private renseanlæg og vandværkerne i kommunen, samt flere påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, indvindingstilladelser, i teamet samt tilsyn med vandkvalitet. Derudover er der naturligvis en lang række yderligere myndighedsopgaver i team vand. 3.0 GISteam GIS er en forkortelse af Geografisk InformationsSystem. GISteamet supporterer ansatte, borgere og virksomheder i Frederikssund Kommune ved at stille geodata (stedbestemt data) til rådighed gennem SagsbehandlerWebGIS (kun for ansatte) og infokort.frederikssund.dk (for borgere og virksomheder) samt udarbejde kortmateriale til diverse dokumenter, herunder specielt i 2013 udarbejdelse af kort og layout til Kommuneplan Ét kort siger mere end 1000 ord GISteamet behandler og analyserer både simple og tunge datamængder og omdanner disse til letforståelige kort, hvor eventuelle geografiske forskelle lettere springer i øjnene. Således har der i 2013 været særlig fokus på analyse af fx data fra sundhedsområdet, skoleelevers gangruter til skole og sommerhusområdernes demografiske beskaffenhed. Mange flere geodata og frie data Mængden af geodata er stadig stigende. I takt med digitaliseringen stiger også forventningen til at kunne se data på et kort. Der stilles således i dag % flere geodata til rådighed for sagsbehandlere og borgere i Frederikssund Kommune end i I 2013 blev de kommunale geodata frikøbt af staten og er nu frie data, der gratis kan downloades fra geodatastyrelsens hjemmeside. Stigende besøgstal på infokort.frederikssund.dk Over de seneste 3 år, hvor brugerstatistik har været målt på infokort.frederikssund.dk, har antallet af besøgende været stigende. Der gennemføres ingen egentlig brugerundersøgelser, men de mange og stigende antal besøg retfærdiggør større fokus på videre udvikling af kortet, herunder bedre understøttelse af mobile enheder og mere målrettede interaktive kort til fx grundsalg eller byen Vinge. Omlægning af WebGIS WebGIS blev i 2013 omlagt for at forbedre svartider og dermed understøtte den stigende datamængde og det stigende besøgstal. App ændrer kommunikation med borgerne I maj 2013 blev et PC-baseret indberetningssystem udskiftet med en app kaldet rapportfrastedet.dk også kaldet Gi et praj. Der blev gennemført en mindre kampagne ved opstarten og tiltaget skabte et boom i antallet af indberetninger fra denne kanal. 14/16

15 App en er baseret på open source og er udviklet i samarbejde med flere andre kommuner, læs mere på 3.1 Miljøteam Miljøteamet udarbejder miljøgodkendelser af virksomheder, tilslutningstilladelser for virksomheders udledning af spildevand/regnvand til forsyningsselskabets kloakker samt tilladelser, under særlige vilkår, til midlertidige aktiviteter, der kan være støjende, støvende eller udsende lugt. Miljøteamet fører tilsyn med ca. 215 Virksomheder heraf 34 Listevirksomheder (virksomheder, som har en miljøgodkendelse og figurerer på Bilag 2 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr af 20. december 2012), 76 anmeldevirksomheder, der figurerer på Bilag 1 i Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr. 463 af 21. maj 2007, 83 autoværksteder og 2 renserier. Det er miljøteamets opgave at håndhæve bestemmelserne i miljølovgivningen. Der er i 2013 ført tilsyn med 14 listevirksomheder, 18 virksomheder omfattet af bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen og 2 renserier. Der er udarbejdet 3 miljøgodkendelser i Desuden er der givet et antal dispensationer til midlertidige aktiviteter (støvende og støjende) herunder klubrally, fester, koncerter og andet. Miljøteamet har i 2013 været meget reduceret grundet sygdom samt vakant stilling i 2 mdr. Dette har medført, at planlagte tilsyn med 23 autoværksteder ikke er gennemført i Med ledelsens billigelse er dette arbejde udskudt til første halvdel af Miljøteamet behandler klager over røg, støj og lugt og bidrager desuden med vejledning ved borgerhenvendelser. Miljøteamet har i 2013 behandlet 25 klager over røg, støj og lugt. Miljøteamet har indledt et samarbejde med kommunens skorstensfejere om behandling af sager om røgklager fra brændeovne og lignende. I den forbindelse bliver der arbejdet på en forskrift, som vil blive forelagt det politiske udvalg, når bekendtgørelse er vedtaget i Miljøministeriet. Miljøstyrelsen har i 2013 vedtaget ny Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 497 af 15. maj Bekendtgørelsen stiller nye krav til miljøtilsynet, der nu skal indeholde en miljørisikoscore af virksomhederne efter bekendtgørelsens retningslinjer. Vurderingen skal anvendes til bedømmelse af, hvilke virksomheder der oftest bør føres tilsyn med. Desuden skal tilsynsrapporter fremover offentliggøres. Der skal gennemføres to tilsynskampagner pr. år med fokus på særlige områder, som tilsynsmyndigheden finder, er særligt påkrævede. Tilsynskampagnerne gennemføres sammen med landbrugsteamet. 15/16

16 Miljøteamet og landbrugsteamet udarbejder hvert år en indberetning til Miljøstyrelsen vedrørende antal gennemførte miljøtilsyn og om målene i aftale mellem KL og MST er overholdt. Fremover er det kravene i Bekendtgørelse om miljøtilsyn, der skal være overholdt. Miljøteamet bliver inddraget i lokalplanlægning, VVM screeninger og skal komme med udtalelser i forbindelse med diverse høringer. 3.2 Planteam Planteamets primære opgaver er kommuneplanlægning og lokalplanlægning. Kommuneplanen udstikker de store linjer for kommunens udvikling, og fastlægger retningslinjer og mere detaljerede rammer for lokalplanlægning i de enkelte dele af kommunen. Med lokalplanlægning fastsættes herefter den præcise anvendelse af et område. Udover den overordnede strategiske kommuneplanlægning samt lokalplanlægning, deltager planteamet i tværgående projekter og laver generel sagsbehandling og planfaglig sparring på diverse opgaver. Planteamets arbejdsområder kan opdeles i tre emneområder: Generel planlægning, Vinge og Erhvervskoordinering. Generel planlægning Af større planopgaver udført i 2013 kan nævnes fremlæggelse af Forslag til Kommuneplan 2013 i høring, høringsproces og endelig vedtagelse af Kommuneplanen. I 2013 blev 7 lokalplaner endeligt vedtaget, 2 lokalplanforslag blev fremlagt i høring i 2013, samt beslutning om proces for aflysning af en uaktuel lokalplan. Herudover blev der igangsat yderligere 3 lokalplaner Af tværgående opgaver i 2013, med planteamet som ansvarlig projektleder eller som deltager i projektgruppe, kan nævnes: Klimatilpasningsplan, Grønne Oplevelser (etablering af rekreative tiltag i Sillebro Ådal), Helhedsplan for Kalvøen, Fremtidens landskaber (strategi for det åbne land og landsbyerne) samt Turismestrategi. Vinge Frederikssund Kommune offentliggjorde i maj 2013 helhedsplanen for Vinge, udarbejdet af Henning Larsen Architects/ Effekt, og i efteråret 2013 blev der offentliggjort en præsentationsfilm om helhedsplanen. Vingeteamet har gennemført udbud og igangsættelse af bebyggelsesplan for første bykvarter nord for stationen i Vinge, det såkaldte Deltakvarter. Samtidig med udarbejdelse af bybyggelsesplanen for Deltakvarteret er der startet en proces for DGNBbæredygtighedscertificering af projektet for bydelen. Endelig er der udført det forberedende arbejde til 2. ansøgning for EUDP. EUDP er en forkortelse for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Det har til formål at fremme ny klimavenlig energiteknologi igennem støtte til udvikling og demonstration af nye og innovative energiteknologier. Erhverv Kommunens erhvervskoordinator har i 2013 arbejdet på forskellige tiltag, der lanceres i 2014, til forbedring af kommunens service til erhvervslivet. Der er bl.a. udført forarbejdet til den nu lancerede erhvervsportal, som er skabt i samarbejde med Frederikssund Erhverv. Ligeledes er der arbejdet på at oprette et tværgående erhvervsteam i kommunen, som skal fungere som én samlet indgang for virksomhederne, når de har brug for rådgivning og service hos kommunen. 16/16

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by. Fx klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner,

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger)

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger) Bilag 1 til indstilling om revideret liste over er: A) Sagstyper der fremadrettet afrapporteres Teknik- og Miljøudvalget B) Sagstyper, der ikke længere måles på C) Sagstyper der alene indgår i TMFs styringsmodel

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Beretning 2012 Erhverv og Teknik

Beretning 2012 Erhverv og Teknik Beretning 2012 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2012... 4 2.3 Årets tendenser... 5 3. Ejendomsskatteteam...

Læs mere

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til:

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: 'Aneela Tareen' [info@plasticsurgeon.dk] Sendt dato: 18-05-2015 13:48 Modtaget

Læs mere

Beretning 2011. Erhverv og Teknik

Beretning 2011. Erhverv og Teknik Beretning 2011 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Beretning 2011... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2011... 5 2.3 Årets tendenser...

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014. jura uddan. For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere. Miljø

Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014. jura uddan. For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere. Miljø Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014 KL s Miljø jura uddan nelse For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere KL s Miljø jura uddan nelse For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

Landzonetilladelse. Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund. Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund

Landzonetilladelse. Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund. Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund Landzonetilladelse Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund I har den 28. marts 2011 søgt om landzonetilladelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Præsentation Teknik & Esbjerg Kommune Indhold Forord...3 Mission, Vision og Værdigrundlag...4...5...6...7...8...9...10 Teknik &, organisationsplan...11 2 Præsentation Teknik & Direktion Kommunaldirektør

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Kommunen er forsyningsmyndighed vedr. vand, varme, kloak og affald. Det er imidlertid private vandværker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarmeselskab og Hovedstadens Naturgasselskab der leverer vand, elektricitet,

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner overdragelse og fremtidigt samarbejde 20. og 21. maj 2014 Natur- og miljøkonference Odense Disposition Baggrund Resultat af forhandlinger Clean cut 1.juli

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor Baggrundsnotat Indledning På Slangerup Stationsvej 2 søges der om landzone tilladelse til: 1. en ulovligt opført garage/carport, 2. en selvstændig bolig indrettet i gammel stationsbygning og 3. erhverv

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015.

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. NOTAT Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. har nu udarbejdet et revideret forslag til

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Sagsbehandlingstider 2015

Sagsbehandlingstider 2015 Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og digitalisering 7 dage Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæringsering Sekretariat og digitali-

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Velkommen til dialogmøde mellem. Lolland Håndværker og Industriforening og Lolland Kommune, Teknik og Miljø myndighed

Velkommen til dialogmøde mellem. Lolland Håndværker og Industriforening og Lolland Kommune, Teknik og Miljø myndighed Velkommen til dialogmøde mellem Lolland Håndværker og Industriforening og Lolland Kommune, Teknik og Miljø myndighed Velkomst ved Gert Mortensen Formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Dagsorden 1

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING Byggesagens adresse: Byggesagens matr. nr..: Ejendomsnr.: Ansøgers navn: Ansøgers adresse: Ansøgers telefonnr.: Ansøgers mailadresse: Dato: Gebyrbetaler: Der er ingen gebyr

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget NOTAT 18. maj 2011 Plan- og Miljøudvalget Plan- og Miljøudvalget har ansvaret for al myndighedsbehandling indenfor plan- og byggeområdet. Dette omfatter bl.a. udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner og

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune 2013-2016 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Indhold i tilsynsplanen... 3 Du kan få mere at vide om miljøindsatsen i Langeland

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere