Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler"

Transkript

1 Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilaget er opdateret med de ændringer, som er sket til og med releasen den 10. oktober 2016 Version: 11.2 Oprettet den: 5. oktober 2016

2 Fravær og fritagelser - forretningsregler og detaljerede valideringer Skemaerne i dette bilag angiver hvilke årsager til fravær og fritagelser, der skal registreres og indberettes for de enkelte kontaktgrupper alt efter hvilken mål-/kontaktgruppe samt match- eller visitationsgruppe borgeren befinder sig i. Hjemlen til, at en person kan være et fravær eller en fritagelse findes i følgende love med tilhørende bekendtgørelser: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), Lov om sygedagpenge (sygedagpengeloven) og Lov om organisering af og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen. Skemaerne angiver hvilke rettigheder og pligter der - i flg. ovennævnte regler - ikke gælder, når en person, er et givent fravær eller en given fritagelse. Hjemlen og kravet til jobcenteret om registrering af fravær og fritagelser findes i Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet. Forskellen mellem et fravær og en fritagelse kan beskrives således: Fravær er, når en borger har en ret til ikke at være en given pligt - hvis betingelserne i henhold til hjemmelsgrundlaget i øvrigt er opfyldt. Et eksempel er, at dagpengemodtagere har ret til ferie (med optjente feriepenge), hvis de oplyser om afholdelsen af ferien mindst 14 dage forud, og der ikke er fastsat møder (dvs. booket/indkaldt), henvist til arbejde eller afgivet tilbud m.v., som den ledige har pligt til at deltage i (jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats). Derfor kan en dagpengemodtager selv registrere sin ferie på Jobnet, da alle indkaldelser til samtaler og alle aktiveringstilbud skal indberettes online til Det fælles datagrundlag. Sagsbehandlere kan også registrere disse årsager. Fritagelser forudsætter, at en sagsbehandler har foretaget en faglig vurdering af, om forudsætningerne for fritagelsen er til stede. Herefter er det sagsbehandleren, der sørger for registrering i Det fælles datagrundlag via sit fagsystem i jobcenteret. Et eksempel er, at en kontant-eller uddannelseshjælpsmodtager kan være for syg til at deltage i aktivering (årsagen Sygdom - Helbred forværres ved aktivering. Omfatter ikke mentor ). Her forudsætter bevilling af denne fritagelse, at sagsbehandleren har taget stilling ud fra Lov om aktiv socialpolitik, 13, stk. 7, nr. 2. Der kan ud fra Lov om aktiv socialpolitik, 13, stk. 7 og stk. 8 bevilliges fritagelse ud fra en række forskellige årsager. Det er dog ikke alle de i bestemmelsen nævnte årsager, der kan/skal registreres som fritagelser i Det fælles datagrundlag. Dette skyldes at der kun skal registreres fritagelser hvor: Side 2 af 56

3 1. Årsagen vedrører personen selv og ikke alene et givet tilbud eller et job, 2. Årsagen har en tidsmæssig udstrækning, der reelt er en forhindring for et job, aktiveringstilbud eller anden beskæftigelsesfremmende aktivitet. Ordforklaring: Rådighed: Her kan der være fritaget for følgende pligter: At være tilmeldt som arbejdssøgende (), At tjekke jobforslag (), At have et, der er søgbart for arbejdsgivere (), At stå til rådighed for henvist arbejde (). At bruge joblog (Aktivt jobsøgende) Det er afhængigt af reglerne for den enkelte kontaktgruppe, hvilke rådighedsforpligtigelser, denne årsag fritager for. Aktive tilbud (): For personer i kontaktgruppe 1 (dagpengemodtagere) anvendes begrebet i forhold til reglerne om ret og pligt til tilbud jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 16. For personer i kontaktgruppe 2 (ansøgere og modtagere af kontanthjælp) anvendes begrebet både i forhold til reglerne om ret og pligt til tilbud jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 17 og i forhold til hvorvidt personen i øvrigt har pligt til at stå til rådighed for tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre aktiviteter efter lov om aktiv socialpolitik 13, stk. 5. Personer i kontaktgruppe 3 (kontanthjælpsmodtagere integrationsprogrammet ansøgere og modtagere) har ikke ret og pligt til tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats; så her anvendes begrebet om, hvorvidt de har pligt til at stå til rådighed for tilbud efter integrationsloven. Omfatter ligeledes kontanthjælpsmodtagere integrationsprogrammet efter integrationsloven. Der bør ikke komme nye borgere til denne gruppe efter 1. oktober For personer i kontaktgruppe 26 (integrationsydelsesmodtagere ansøgere og modtagere) anvendes begrebet både i forhold til reglerne om ret og pligt til tilbud jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 17 og i forhold til hvorvidt personen i øvrigt har pligt til at stå til rådighed for tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre aktiviteter efter lov om aktiv socialpolitik 13, stk. 5. Personer i kontaktgruppe 27 (integrationsydelsesmodtagere integrationsprogrammet ansøgere og modtagere) har ikke ret og pligt til tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats; så Side 3 af 56

4 her anvendes begrebet om, hvorvidt de har pligt til at stå til rådighed for tilbud efter integrationsloven. Omfatter ligeledes integrationsydelsesmodtagere efter integrationsloven. Personer i kontaktgruppe 4 og 5 (revalidender og for-revalidender) har ikke ret og pligt ; så her anvendes begrebet om, hvorvidt de i henhold til lov om aktiv socialpolitik 13, stk. 5 og 53 har pligt til at tage imod tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Personer i kontaktgruppe 6, 24 og 25 (sygedagpengemodtagere) har ikke ret og pligt så her anvendes begrebet kun om, hvorvidt de har pligt til at stå til rådighed for tilbud efter sygedagpengelovens 13a, 13c, & 21, stk. 1. Personer i kontaktgruppe 7 (fleksjobvisiterede, der modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse) har ikke ret og pligt ; så her anvendes begrebet kun om, hvorvidt de - i henhold til lov om aktiv socialpolitik 74g & 75 - har pligt til at stå til rådighed for tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Personer i kontaktgruppe 11 (Rehabilitenter - borgere i ressourceforløb) har ikke ret og pligt så her anvendes begrebet om, hvorvidt de - i henhold til lov om aktiv socialpolitik 69 - har pligt til at deltage i tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen. For personer i kontaktgruppe 12 (uddannelseshjælpsmodtagere) anvendes begrebet i forhold til reglerne om ret og pligt til tilbud jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 17a og i forhold til hvorvidt personen i øvrigt har pligt til at stå til rådighed for tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre aktiviteter efter lov om aktiv socialpolitik 13, stk. 5 & 6. For personer i kontaktgruppe 28 (integrationsydelsesmodtagere ansøgere og modtagere) anvendes begrebet i forhold til reglerne om ret og pligt til tilbud jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 17a og i forhold til hvorvidt personen i øvrigt har pligt til at stå til rådighed for tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre aktiviteter efter lov om aktiv socialpolitik 13, stk. 5 & 6. Personer i kontaktgruppe 13 (Borgere i Jobafklaring) har ikke ret og pligt så her anvendes begrebet om, hvorvidt de - i henhold til lov om aktiv socialpolitik 69k - har pligt til at deltage i tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen. Personer i kontaktgruppe har hverken ret eller pligt, så her er fritagelse ikke relevant. Personer i kontaktgruppe 23 (borgere i seniorjob) har hverken ret eller pligt, så her er fritagelse heller ikke relevant. Særligt vedr. årsagen Sygdom sygemelding Fritager alene borgere, der står tilmeldt som arbejdssøgende for tilmelding og. Anvendes, når en borger sygemelder sig på Jobnet.dk, ligesom registreringen kan ske på baggrund af en ensidig henvendelse fra en borger uden, at sagsbehandleren har mulighed for at vurdere om sygdommen er dokumenteret. Der er således ikke nogen nødvendig sammenhæng mellem en sygemelding og dokumenteret sygdom (se nedenfor om 225-timers reglen). Side 4 af 56

5 NB: Selvom en borger får registreret en af de øvrige fritagelsesårsager, der handler om sygdom, skal Sygdom sygemelding forblive åben! Dvs. ved registrering af alle tre årsager, der handler om, at helbred forværres, at sygdommen forhindrer individuel samtale eller opfølgning uden personlig kontakt, skal Sygdom sygemelding ikke lukkes og når slutdato nås, skal den genregistreres, hvis borgeren stadig er syg. Særligt vedr. årsagen: Sygdom helbred forværres ved aktivering. Omfatter også mentor Anvendes alene i de situationer, hvor borgerens helbred forhindrer en hvilken som helst kontakt med en mentor. Denne fritagelsesgrund skal anvendes meget restriktivt og vil fx kunne anvendes, hvis der er indledt en sag om førtidspension, fordi det er åbenbart formålsløst at give tilbud for at afdække den pågældendes arbejdsevne eller fordi personen er indlagt på et hospital i en længere periode, hvor det ikke vil tjene noget formål at holde kontakt via mentor fx fordi den pågældende ligger i koma. Fritagelsesgrunden vil endvidere kunne anvendes, hvis en person fx har en psykisk sygdom, der gør, at personens helbred vil blive forringet, hvis der skal være kontakt til en mentor, og dette er lægeligt dokumenteret. Vedr. årsagen særlig øvrige Registreres for personer, som jobcenteret har afgjort er lov om en aktiv socialpolitik 13, stk. 8. : Angiver hvorvidt personen er det for den givne målgruppe gældende kontaktforløb dvs. har pligt til at møde frem til jobsamtaler og andre samtaler, der følger af reglerne for kontaktforløbet for den pågældende målgruppe. I visse tilfælde giver et fravær/fritagelse i forbindelse med kontaktforløbet alene mulighed for, at kontakten eller opfølgningen kan have en anden form end personligt fremmøde. Det drejer sig om følgende: : Hvis personen er fritaget for personligt fremmøde skal der være en anden form for individuel og personlig kontakt, som kan være en af følgende kontaktformer: o Telefonisk, o Digitalt (fx , skype eller lignende) eller o Pr brev. Ved deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er personen også fritaget for personligt fremmøde og kontakten kan foregå med en af de tre ovennævnte kontaktformer. Personlig kontakt: Hvis personen er fritaget for personlig kontakt (Opfølgning uden personlig kontakt (standby)) skal der i stedet ske en anden form for opfølgning fx ved hjælp af kontakt til læge, sygehuslæge, andre kommunale forvaltninger m.v. for at skaffe oplysninger om borgerens helbred og behandlingsforløb m.v. Side 5 af 56

6 Opfølgning uden personlig kontakt må ikke benyttes i forhold til uddannelsesparate i kontaktgruppe 12 og 28 Fraværsforholdet 'Opfølgning uden personlig kontakt (standby)' kan ved en fejl registreres på uddannelsesparate borgere i kontaktgruppe 12 'Uddannelseshjælpsmodtager' og 28 'Integrationsydelsesmodtager med uddannelsespålæg'. Fejlen forventes rettet i en kommende release og ind til da må årsagen ikke benyttes for denne gruppe. Selvbooking af jobsamtaler Der er to fritagelser for selvbooking af jobsamtaler for dagpengemodtagere. 1. En ledig kan blive frataget retten til selvbooking. Denne fritagelse sættes når jobcentret har besluttet, at den ledige ikke må selvbooke. Det kan f.eks. skyldes at den ledige booker uhensigtsmæssigt. 2. En ledig kan blive fritaget for pligten til selvbooking. Dette skal ses i sammenhæng med den obligatoriske pligt til selvbooking som er indført 1. september 2016 for dagpengemodtagere. Denne fritagelse anvendes hvis jobcentret vurderer, at den ledige pga. manglende sprog eller it færdigheder ikke kan selvbooke. Hvis jobcentret træffer denne beslutning, så skal jobcentret indkalde den ledige til samtaler. Det bemærkes, at i forhold til selvbooking af rådighedssamtaler i a-kassen, er det a-kassen, der vurderer om et medlem kan blive fritaget for pligten eller frataget retten til selvbooking efter reglerne i bekendtgørelse om rådighed. Der er desuden en række af de øvrige fraværs- eller fritagelsesregistreringer på dagpengemodtagere der medfører fritagelse for selvbooking, eksempelvis fædrebarsel og ferie. NB: Modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse har ikke pligt til at selvbooke samtaler. Joblog Der er en række fraværs- eller fritagelsesregistreringer på dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere samt fleksjobvisiterede (ledighedsydelsesmodtagere), der medfører fritagelse for joblog, eksempelvis barsel og ferie. En fleksjobvisiteret ledighedsydelsesmodtager kan desuden bevilges eksplicit fritagelse for joblog. NB: Modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse har ikke pligt til at registrere jobsøgningsaktiviteter i en digital joblog. 225-timers regel En borger kan fritages for det skærpede rådighedskrav (225-timersreglen) hvis vedkommendes arbejdsevne vurderes at være så begrænset, at vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked (Lov om en aktiv socialpolitik 13 f, stk. 9). En registrering af fritagelse for 225-timersreglen medfører dels at den pågældende ikke vil blive ramt af 225-timersreglen, dels at den pågældende hvis fritagelsen senere ophæves vil få forlænget optjeningsperioden tilsvarende. Side 6 af 56

7 Ved siden af fritagelsen for 225-timersreglen, er der en række andre fritagelsesregistreringer som medfører forlængelse efter LAS 13 f, stk. 12, eksempelvis barsel, sygdom helbred forværres ved aktivering og særligt tilrettelagt uddannelsesforløb. Særligt vedr. årsagen Fritagelse for rådighed under deltagelse i tilbud i fm. 225-timers reglen Ved denne fritagelse afhænger det af en individuel vurdering og af det konkrete tilbud, hvorvidt det kan tælle som forlængelse. Fritagelsen kan også anvendes i fm. virksomhedsrettede tilbud, der ikke kan forlænge. Særligt vedr. årsagen Uddannelse Denne årsag fritager normalt ikke for pligter, men anvendes alene administrativt fx hvis en kontanthjælpsmodtager deltager i uddannelse bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde eller en dagpengemodtager deltager i fx førstehjælpskursus på eget initiativ. Afhængigt af en individuel vurdering og af det konkrete tilbud, kan fritagelsen medføre en forlængelse i ft. 225-timers reglen. Særligt vedr. dokumenteret sygdom I tilfælde hvor sagsbehandleren vurderer, at sygdommen er tilstrækkeligt dokumenteret, anvendes fritagelsesmarkeringen sygdom/helbred forværres ved arbejde (kan anvendes for jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate) eller sygdom/helbred forværres ved aktivering (kan anvendes for øvrige visitationsgrupper). Disse fritagelsesmarkeringer dækker både tilfælde, hvor den pågældende er syg og dermed ikke skal stå til rådighed for arbejde eller aktivering og i tilfælde hvor den pågældendes helbred forværres ved arbejde eller aktivering. Det er således også disse markeringer, som vil skulle anvendes i forhold til 225- timersreglen, hvis sagsbehandleren vurderer at sygdommen er tilstrækkeligt dokumenteret. Særligt vedr. Barsel for borgere integrationsprogrammet efter integrationsloven (integrationsydelsesmodtagere og kontanthjælpsmodtagere) Disse borgere har stadig et (begrænset) kontaktforløb mens de er på barsel jf reglerne i integrationsloven. Dog kan samtalen, hvis det er hensigtsmæssigt, ske telefonisk, digitalt eller på anden tilsvarende måde. Særligt vedr. borgere integrationsprogrammet efter integrationsloven (integrationsydelsesmodtagere) Fritagelserne fra krav om og Tjek af jobforslag og joblog gælder kun for borgere integrationsprogrammet. Det er alle borgere i kontaktgruppe 27. For borgerne i kontaktgruppe 28 gælder, at det ikke er hele gruppen der er integrationsprogrammet. Teknisk er det muligt, at registrere disse fritagelser på alle i kontaktgruppe 28. Det skal derfor pointeres, at registrering kun må foretages for personer i kontaktgruppe 28, der faktisk er integrationsprogrammet. Særlig vedr. placering af borgere i match 3: (kun relevant for de grupper, der skal matches i hht. matchbekendtgørelsen) En forudsætning for, at matche i match 3 er, at personen vurderes at være en af følgende bestemmelser i lov om aktiv socialpolitik 13, stk. 7, nr. 2 eller 6-9, eller stk. 8 jf. Bekendtgørelse om matchvurdering (denne bekendtgørelse er endnu ikke opdateret med ændrede paragrafhenvisninger; men det Side 7 af 56

8 materielle indhold er uændret). Personer i match 3 er dermed per definition fritaget for aktivering som sådan. Dette er også baggrunden for, at en række af de fritagelsesårsager, der findes med baggrund i ovennævnte paragraffer ikke kan anvendes for personer i match 3. Side 8 af 56

9 Ansættelse inden for 4 uger Arbejdet delvist genoptaget Arbejdsfordeling, vejrlig eller materialemangel og Forrevalidender Match 1 og Forrevalidender Match 2 Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere Alle visitationskategorier Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere (altid Match 1) Kontaktgruppe 1: Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) Jobparate integrationsprogram Jobparate integrationsprogram - Match 1 - Match 2 - Match 3 Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob -Jobparate integrationsprogram Jobparate integrationsprogram D.d. - 7 dage Max. 4 uger D.d. - 7 dage Max. 4 uger D.d. - 7 dage D.d. 7 dage D.d. 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Side 9 af 56

10 Barsel Jobparate D.d. - 8 uger, dog samtale (job-, - eller Max. 54 uger D.d. - 8 uger, dog samtale (job-, - eller Max. 54 uger integrationsprogram Jobparate D.d. - 8 uger, dog samtale (job-, - eller Max. 54 uger Kan fritages for personligt fremmøde integrationsprogram D.d. - 8 uger, dog samtale (job-, - eller Max. 54 uger Kan fritages for personligt fremmøde - Åbenlyst uddannelsesparate D.d. - 8 uger, dog samtale (job-, - eller Max. 54 uger - Øvrige uddannelsesparate D.d. - 8 uger, dog samtale (job-, - eller Max. 54 uger D.d. - 8 uger, dog samtale (job-, - eller Max. 54 uger Side 10 af 56

11 og Forrevalidender Match 1 D.d. - 8 uger, dog ikke længere end til sidste samtale (job-, - eller Max. 54 uger og Forrevalidender Match 2 D.d. - 8 uger, dog ikke længere end til sidste samtale (job-, - eller Max. 54 uger - Match 1 D.d. - 8 uger, dog samtale (job-, - eller Max. 54 uger - Match 2 D.d. - 8 uger, dog samtale (job-, - eller Max. 54 uger - Match 3 D.d. - 8 uger, dog samtale (job-, - eller Max. 54 uger Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob D.d. - 8 uger, dog samtale (job-, - eller Max. 54 uger Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb D.d. - 8 uger, dog samtale (job-, - eller Max. 54 uger Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring D.d. - 8 uger, dog samtale (job-, - eller Max. 54 uger Side 11 af 56

12 Kontaktgruppe 14-22: Førtidspensionister Kompensation til handicappede i beskæftigelse Unge u. 18 Selvforsørgede, ikke i beskæftigelse Selvforsørgende udlændinge efter integrationsloven Indvandrere i introduktionsforløb Beskæftigede Voksenelever Jobrotation D.d. - 8 uger Max. 54 uger Hvis tilmeldt: Kontaktgruppe 23: Seniorjob D.d. - 8 uger Max. 54 uger Jobparate D.d. - 8 uger, dog samtale (job-, - eller Max. 54 uger D.d. - 8 uger, dog samtale (job-, - eller Max. 54 uger integrationsprogram Jobparate D.d. - 8 uger, dog samtale (job-, - eller Max. 54 uger Kan fritages for personligt fremmøde integrationsprogram - Aktivitetsparate D.d. - 8 uger, dog samtale (job-, - eller Max. 54 uger Kan fritages for personligt fremmøde Åbenlyst uddannelsesparate D.d. - 8 uger, dog samtale (job-, - eller Max. 54 uger Side 12 af 56

13 Øvrige uddannelsesparate D.d. - 8 uger, dog samtale (job-, - eller Max. 54 uger Aktivitetsparate D.d. - 8 uger, dog samtale (job-, - eller Max. 54 uger Barsel (max 14 dage) Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere (altid Match 1) Kontaktgruppe 1: Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) Jobparate integrationsprogram Jobparate integrationsprogram D.d. 7 dage Max. 2 uger Selvbook D.d. 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger Side 13 af 56

14 - Åbenlyst uddannelsesparate - Øvrige uddannelsesparate og Forrevalidender Match 1 og Forrevalidender Match 2 - Match 1 - Match 2 - Match 3 D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger Kontaktgruppe 8: Uden ydelse D.d. - 7 dage Max. 2 uger Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger Side 14 af 56

15 Kontaktgruppe 14-22: Førtidspensionister Kompensation til handicappede i beskæftigelse Unge u. 18 Selvforsørgede, ikke i beskæftigelse Selvforsørgende udlændinge efter integrationsloven Indvandrere i introduktionsforløb Beskæftigede Voksenelever Jobrotation D.d. - 7 dage Max. 2 uger Hvis tilmeldt: Kontaktgruppe 23: Seniorjob D.d. - 7 dage Max. 2 uger Jobparate integrationsprogram Jobparate integrationsprogram - Aktivitetsparate Åbenlyst uddannelsesparate Øvrige uddannelsesparate D.d. - 7 dage Max. 2 uger 225-timers krav D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 2 uger Side 15 af 56

16 Barsel inden for 4 uger Barsel inden for 6 uger - Aktivitetsparate og Forrevalidender Match 1 og Forrevalidender Match 2 Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere Alle visitationskategorier Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere (altid Match 1) Kontaktgruppe 1: Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) Jobparate integrationsprogram Jobparate integrationsprogram - Match 1 - Match 2 - Match 3 Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob Jobparate D.d. - 7 dage Max. 2 uger D.d. - 7 dage Max. 4 uger D.d. - 7 dage Max. 4 uger D.d. - 7 dage Max. 4 uger D.d. 7 dage Max. 6 uger D.d. 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger Side 16 af 56

17 Borgerligt ombud integrationsprogram Jobparate integrationsprogram - Aktivitetsparate Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere (altid Match 1) Kontaktgruppe 1: Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) Jobparate integrationsprogram Jobparate integrationsprogram - Åbenlyst uddannelsesparate D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. 7 dage Selvbook D.d. 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. 7 dage Side 17 af 56

18 - Øvrige uddannelsesparate og Forrevalidender Match 1 og Forrevalidender Match 2 Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere Alle visitationskategorier - Match 1 - Match 2 - Match 3 D.d. 7 dage D.d. 7 dage D.d. - 7 dage Max 3 mdr. D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Kontaktgruppe 8: Uden ydelse D.d. - 7 dage Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Side 18 af 56

19 Kontaktgruppe 14-22: Førtidspensionister Kompensation til handicappede i beskæftigelse Unge u. 18 Selvforsørgede, ikke i beskæftigelse Selvforsørgende udlændinge efter integrationsloven Indvandrere i introduktionsforløb Beskæftigede Voksenelever Jobrotation D.d. - 7 dage Hvis tilmeldt: Kontaktgruppe 23: Seniorjob D.d. - 7 dage Jobparate integrationsprogram Jobparate integrationsprogram - Aktivitetsparate Åbenlyst uddannelsesparat Øvrige uddannelsesparate Aktivitetsparate D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Side 19 af 56

20 Deltager i Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Jobparate integrationsprogram Jobparate integrationsprogram - Åbenlyst uddannelsesparate - Øvrige uddannelsesparate og Forrevalidender Match 1 og Forrevalidender Match 2 Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring Jobparate integrationsprogram Jobparate D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Side 20 af 56

21 Deltidsbeskæftigelse (over 20 timer/uge) integrationsprogram Åbenlyst uddannelsesparate Øvrige uddannelsesparate Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere (altid Match 1) Kontaktgruppe 1: Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. 7 dage D.d. 7 dage Dispensation fra danskprøve Jobparate D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage integrationsprogram Jobparate D.d. - 7 dage integrationsprogram D.d. - 7 dage Åbenlyst uddannelsesparate D.d. - 7 dage Øvrige uddannelsesparate D.d. - 7 dage Side 21 af 56

22 D.d. - 7 dage Ferie Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere (altid Match 1) Kontaktgruppe 1: Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) D.d. 7 dage Selvbook D.d. 7 dage Jobparate integrationsprogram Jobparate integrationsprogram - Åbenlyst uddannelsesparate - Øvrige uddannelsesparate og Forrevalidender Match 1 D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Side 22 af 56

23 og Forrevalidender Match 2 - Match 1 - Match 2 - Match 3 D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Kontaktgruppe 8: Uden ydelse D.d. - 7 dage Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring Kontaktgruppe 14-22: Førtidspensionister Kompensation til handicappede i beskæftigelse Unge u. 18 Selvforsørgede, ikke i beskæftigelse Selvforsørgende udlændinge efter integrationsloven Indvandrere i introduktionsforløb Beskæftigede Voksenelever Jobrotation D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Hvis tilmeldt: Kontaktgruppe 23: Seniorjob D.d. - 7 dage Side 23 af 56

24 Jobparate integrationsprogram Jobparate integrationsprogram - Aktivitetsparate Åbenlyst uddannelsesparate Øvrige uddannelsesparate D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Ferie med ydelse Jobparate D.d. - 7 dage, dog samtale (job-, eller slutdato tilbagedatering: D.d. - 7 dage, dog samtale (job-, - eller Side 24 af 56

25 D.d. - 7 dage, dog samtale (job-, eller slutdato tilbagedatering: D.d. - 7 dage, dog samtale (job-, - eller integrationsprogram Jobparate D.d. - 7 dage, dog samtale (job-, eller slutdato tilbagedatering: D.d. - 7 dage, dog samtale (job-, - eller integrationsprogram D.d. - 7 dage, dog samtale (job-, eller slutdato tilbagedatering: D.d. - 7 dage, dog samtale (job-, - eller - Åbenlyst uddannelsesparate D.d. - 7 dage, dog samtale (job-, eller slutdato tilbagedatering: D.d. - 7 dage, dog samtale (job-, - eller - Øvrige uddannelsesparate D.d. - 7 dage, dog samtale (job-, eller slutdato tilbagedatering: D.d. - 7 dage, dog samtale (job-, - eller Side 25 af 56

26 D.d. - 7 dage, dog samtale (job-, eller slutdato tilbagedatering: D.d. - 7 dage, dog samtale (job-, - eller og Forrevalidender Match 1 og Forrevalidender Match 2 D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage - Match 1 D.d. - 7 dage slutdato tilbagedatering: D.d. - 7 dage, dog samtale (job-, - eller - Match 2 D.d. - 7 dage slutdato tilbagedatering: D.d. - 7 dage, dog samtale (job-, - eller - Match 3 D.d. - 7 dage slutdato tilbagedatering: D.d. - 7 dage, dog samtale (job-, - eller Side 26 af 56

27 Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb D.d. - 7 dage slutdato tilbagedatering: D.d. - 7 dage, dog samtale (job-, - eller opfølgning Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring D.d. - 7 dage Slutdato tilbagedatering: D.d. - 7 dage, dog samtale (job-, - eller opfølgning Fritagelse for rådighed under deltagelse i tilbud Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere (altid Match 1) Kontaktgruppe 1: Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) Jobparate integrationsprogram Jobparate - Åbenlyst uddannelsesparate Jobparate D.d. 7 dage D.d. 7 dage D.d. - 7 dage Kan fritage for 225- timers kravet D.d. - 7 dage Kan fritage for 225- timers kravet D.d. - 7 dage Kan fritage for 225- timers kravet D.d. - 7 dage Kan fritage for 225- timers kravet Side 27 af 56

28 Fritaget for joblog Frataget ret til selvbook Fritaget for pligt til selvbook Jobrettet uddannelse - deltid integrationsprogram - Jobparate Åbenlyst uddannelsesparate - Match 1 - Match 2 - Match 3 Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere (altid Match 1) Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere (altid Match 1) Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere (altid Match 1) D.d. - 7 dage Kan fritage for 225- timers kravet D.d. - 7 dage Kan fritage for 225- timers kravet D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. Selvbook D.d. Selvbook D.d. - 4 uger - Match 1 D.d. - 4 uger Jobrettet uddannelse fuldtid - Match 2 - Match 3 Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere (altid Match 1) - Match 1 - Match 2 D.d. - 4 uger D.d. - 4 uger D.d. - 4 uger Selvbook D.d. D.d. Side 28 af 56

29 Kan ikke få førtidspension eller folkepension 1 - Match 3 Jobparate - Åbenlyst uddannelsesparate - Øvrige uddannelsesparate Jobparate D.d. D.d. Ingen D.d. Ingen D.d. Ingen D.d. Ingen D.d. Ingen D.d. Ingen Kan ikke fritages for kontaktforløbet fejlen vil blive rettet i it-systemerne [se fodnote] 1 For integrationsydelsesmodtagere, der ikke kan få førtidspension er det kun aktivitetsparate, der kan fritages for kontaktforløbet ikke jobparate og uddannelsesparate. Derimod er der fritagelse for alle, der ikke kan få folkepension. It-systemerne vil blive rettet i en kommende release. Side 29 af 56

30 Krav om Midlertidigt arbejde Åbenlyst uddannelsesparate Øvrige uddannelsesparate integrationsprogram Jobparate Åbenlyst uddannelsesparate Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere (altid Match 1) D.d. Ingen D.d. Ingen Kan ikke fritages for kontaktforløbet fejlen vil blive rettet i it-systemerne [se fodnote] D.d. Ingen Kan ikke fritages for kontaktforløbet fejlen vil blive rettet i it-systemerne [se fodnote] D.d. Ingen D.d. 7 dage Max. 12 mdr. D.d. 7 dage Max. 12 mdr. D.d. 7 dage Max. 14 kalenderdage Selvbook Kontaktgruppe 1: Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) D.d. 7 dage Max. 14 kalenderdage Side 30 af 56

31 Jobparate D.d. - 7 dage Max. 14 kalenderdage - Åbenlyst uddannelsesparate D.d. 7 dage Max. 14 kalenderdage Kontaktgruppe 8: Uden ydelse D.d. - 7 dage Max. 14 kalenderdage Kontaktgruppe 14-22: Førtidspensionister Kompensation til handicappede i beskæftigelse Unge u. 18 Selvforsørgede, ikke i beskæftigelse Selvforsørgende udlændinge efter integrationsloven Indvandrere i introduktionsforløb Beskæftigede Voksenelever Jobrotation D.d. - 7 dage Max. 14 kalenderdage Hvis tilmeldt: Kontaktgruppe 23: Seniorjob D.d. - 7 dage Max. 14 kalenderdage Jobparate D.d. - 7 dage Max. 14 kalenderdage Åbenlyst uddannelsesparate D.d. - 7 dage Max. 14 kalenderdage Omfattet af kontantydelse Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere (altid Match 1) Max. 28 dage tilbage Kontaktgruppe 1: Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) Max. 28 dage tilbage Side 31 af 56

32 Jobparate Max. 28 dage tilbage Omfattet af særlig uddannelsesydelse Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere (altid Match 1) Max. 28 dage tilbage Ordningen er ophørt. De sidste gik på uddannelsesordningen i 2014 og kunne få frem til Kontaktgruppe 1: Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) Jobparate Max. 28 dage tilbage Max. 28 dage tilbage Opfølgning uden personlig kontakt (standby) D.d. - 7 dage Personlig kontakt integrationsprogram og Forrevalidender Match 2 Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere Alle visitationskategorier - Match 2 - Match 3 Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring integrationsprogram D.d. - 7 dage Personlig kontakt D.d. - 7 dage Personlig kontakt D.d. - 7 dage Personlig kontakt D.d. - 7 dage Personlig kontakt D.d dage Personlig kontakt D.d dage Personlig kontakt D.d. - 7 dage Personlig kontakt D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Personlig kontakt D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Personlig kontakt Side 32 af 56

33 Ophold i udlandet uden ydelse Pasning af egne børn Kontaktgruppe 28: Integrationsydelsesmodtager Aktivitetsparate Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere - Alle visitationskategorier Jobparate integrationsprogram Jobparate integrationsprogram - Åbenlyst uddannelsesparate - Øvrige uddannelsesparate og Forrevalidender Match 1 D.d. - 7 dage Personlig kontakt D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage og Forrevalidender Match 2 D.d. - 7 dage Side 33 af 56

34 - Match 1 - Match 2 Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring Jobparate integrationsprogram Jobparate integrationsprogram Åbenlyst uddannelsesparate Øvrige uddannelsesparate Aktivitetsparate D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Side 34 af 56

35 Pasning af syge m.v. Jobparate integrationsprogram Jobparate integrationsprogram D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage - Åbenlyst uddannelsesparate - Øvrige uddannelsesparate D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage og Forrevalidender Match 1 og Forrevalidender Match 2 D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage - Match 1 D.d. - 7 dage Side 35 af 56

36 På vej i job (inden for 6 uger) - Match 2 Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring Jobparate integrationsprogram Jobparate integrationsprogram Åbenlyst uddannelsesparat Øvrige uddannelsesparate Aktivitetsparate Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere (altid Match 1) D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. 7 dage Max. 6 uger Side 36 af 56

37 På vej på efterløn/fleksydelse (inden for 6 uger) Kontaktgruppe 1: Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) Jobparate integrationsprogram Jobparate integrationsprogram - Match 1 - Match 2 - Match 3 - Jobparate - Aktivitetsparate integrationsprogram Jobparate integrationsprogram - Aktivitetsparate Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere (altid Match 1) Kontaktgruppe 1: Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) Jobparate D.d. 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. 7 dage Max. 6 uger D.d. 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger Side 37 af 56

38 På vej på pension (folkepension) (inden for 6 uger) integrationsprogram Jobparate integrationsprogram - Match 1 - Match 2 - Match 3 Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob Jobparate integrationsprogram Jobparate integrationsprogram - Aktivitetsparate Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere (altid Match 1) Kontaktgruppe 1: Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) Jobparate D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. 7 dage Max. 6 uger D.d. 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger Side 38 af 56

39 integrationsprogram Jobparate integrationsprogram - Match 1 - Match 2 - Match 3 Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob Jobparate integrationsprogram Jobparate Kontraktgruppe 27: Integrationsydelsesmodtagere integrationsprogram - Aktivitetsparate D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger D.d. - 7 dage Max. 6 uger Sygdom - Helbred forværres ved aktivering. Omfatter ikke mentor Jobparate Til for samtale (job, eller (bortset fra mentor) Til for samtale (job-, eller (bortset fra mentor) Side 39 af 56

40 integrationsprogram Jobparate Til for samtale (job, eller (bortset fra mentor) integrationsprogram Til for samtale (job-, eller (bortset fra mentor) - Åbenlyst uddannelsesparate Til for samtale (job, eller Max 3 mdr. (bortset fra mentor) - Øvrige uddannelsesparate Til for samtale (job, eller (bortset fra mentor) - Aktivitetsparate Til for samtale (job, eller (bortset fra mentor) og Forrevalidender Match 1 Til for samtale (job, eller og Forrevalidender Match 2 Til for samtale (job, eller - Match 1 Til for samtale (job, eller (bortset fra mentor) Side 40 af 56

41 - Match 2 Til for samtale (job, eller (bortset fra mentor) Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb Til for samtale (job, eller (bortset fra mentor) Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring Jobparate Til for samtale (job, eller Til for samtale (job, eller (bortset fra mentor) (bortset fra mentor) integrationsprogram Jobparate integrationsprogram - Aktivitetsparate Til for samtale (job-, eller Til for samtale (job, eller Til for samtale (job-, eller (bortset fra mentor) (bortset fra mentor) (bortset fra mentor) Åbenlyst uddannelsesparate Til for samtale (job, eller (bortset fra mentor) Side 41 af 56

42 Øvrige uddannelsesparate Til for samtale (job, eller (bortset fra mentor) - Aktivitetsparate Til for samtale (job, eller (bortset fra mentor) Sygdom helbred forværres ved aktivering. Omfatter også mentor Jobparate Til for samtale (job, eller Henvist Arbejde (også mentor) Kontaktgruppe 2 Kontanthjælpsmodtagere - Aktivitetsparate Til for samtale (job, eller (også mentor) Kontaktgruppe 3 Kontanthjælpsmodtagere integrationsprogrammet Jobparate Til for samtale (job, eller (også mentor) Kontaktgruppe 3 Kontanthjælpsmodtagere integrationsprogrammet Til for samtale (job, eller (også mentor) Kontaktgruppe 12 Uddannelseshjælpsmodtagere Åbenlyst uddannelsesparate Til for samtale (job, eller Henvist Arbejde (også mentor) Side 42 af 56

43 Kontaktgruppe 12 Uddannelseshjælpsmodtagere Øvrige uddannelsesparate Til for samtale (job, eller (også mentor) Kontaktgruppe 12 Uddannelseshjælpsmodtagere Til for samtale (job, eller (også mentor) og Forrevalidender Match 1 Til for samtale (job, eller og Forrevalidender Match 2 Til for samtale (job, eller - Match 1 Til for samtale (job-, eller Max 3 mdr. (også mentor) - Match 2 Til for samtale (job-, eller Max 3 mdr. (også mentor) Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter Borgere i ressourceforløb Til for samtale (job-, eller Max 3 mdr. (også mentor) Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring Til for samtale (job-, eller Max 3 mdr. (også mentor) Side 43 af 56

44 Jobparate Til for samtale (job-, eller Max 3 mdr. (også mentor) Til for samtale (job-, eller Max 3 mdr. (også mentor) integrationsprogram Jobparate Til for samtale (job-, eller Max 3 mdr. Tjek (også mentor) jobforslag integrationsprogram - Aktivitetsparate Til for samtale (job-, eller Max 3 mdr. (også mentor) Kontaktgruppe 28: Integrationsydelsesmodtager Åbenlyst uddannelsesparate Til for samtale (job, eller Max 3 mdr. (også mentor) Øvrige uddannelsesparate Til for samtale (job, eller Max 3 mdr. (også mentor) Aktivitetsparate Til for samtale (job, eller Max 3 mdr. (også mentor) Side 44 af 56

45 Sygdom - helbred forværres ved arbejde Jobparate D.d dage integrationsprogram Jobparate Til for samtale (job-, eller - Åbenlyst uddannelsesparate Jobparate integrationsprogram Jobparate Åbenlyst uddannelsesparate D.d dage D.d dage Til for samtale (job-, eller Tjek af jobforslag D.d dage Sygdom Sygemelding Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere (altid Match 1) Max. 28 dage tilbage, dog maks. til sidste samtale (job-, - eller Afmeldes borgere i løntilskud afmeldes dog først ved skift til SDPmodtager Selvbook Side 45 af 56

46 Kontaktgruppe 1: Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) Max. 28 dage tilbage, dog maks. til sidste samtale (job-, - eller Afmeldes borgere i løntilskud afmeldes dog først ved skift til SDPmodtager Jobparate D.d dage, dog samtale (job-, - eller Afmeldes borgere i løntilskud afmeldes dog først ved evt. skift til SDPmodtager Max. 28 dage tilbage, dog maks. til sidste samtale (job-, - eller integrationsprogram Jobparate Max. 28 dage tilbage, dog maks. til sidste samtale (job-, - eller Afmeldes borgere i løntilskud afmeldes dog først ved evt. skift til SDPmodtager integrationsprogram Max. 28 dage tilbage,, dog maks. til sidste samtale (job-, - eller - Åbenlyst uddannelsesparate D.d dage, dog samtale (job-, - eller Afmeldes Side 46 af 56

47 - Øvrige uddannelsesparate D.d dage, dog samtale (job-, - eller D.d dage, dog samtale (job-, - eller og Forrevalidender Match 1 Max. 28 dage tilbage, dog maks. til sidste samtale (job-, - eller og Forrevalidender Match 2 Max. 28 dage tilbage, dog maks. til sidste samtale (job-, - eller - Match 1 Max. 28 dage tilbage, dog maks. til sidste samtale (job-, - eller - Match 2 Max. 28 dage tilbage, dog maks. til sidste samtale (job-, - eller - Match 3 Max. 28 dage tilbage, dog maks. til sidste samtale (job-, - eller Kontaktgruppe 8: Uden ydelse Tilmeldte: D.d dage Afmeldes Kontaktgruppe 10: Ansatte i fleksjob Max. 28 dage tilbage, dog maks. til sidste samtale (job-, - eller 60 dage Side 47 af 56

48 Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb Max. 28 dage tilbage, dog maks. til sidste samtale (job-, - eller Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring Max. 28 dage tilbage, dog maks. til sidste samtale (job-, - eller Kontaktgruppe 14-22: Førtidspensionister Kompensation til handicappede i beskæftigelse Unge u. 18 Selvforsørgede, ikke i beskæftigelse Selvforsørgende udlændinge efter integrationsloven Indvandrere i introduktionsforløb Beskæftigede Voksenelever Jobrotation Tilmeldte: D.d dage Afmeldes hvis tilmeldt Hvis tilmeldt: Kontaktgruppe 23: Seniorjob Tilmeldte: D.d dage Afmeldes Jobparate Kontaktgruppe 27: Integrationsydelsesmodtager integrationsprogram Jobparate D.d dage, dog samtale (job-, - eller D.d dage, dog samtale (job-, - eller Max. 28 dage tilbage, dog maks. til sidste samtale (job-, - eller Afmeldes borgere i løntilskud afmeldes dog først ved evt.skift til SDP- Modtager Afmeldes borgere i løntilskud afmeldes dog først ved evt.skift til SDP- Modtager Side 48 af 56

49 Kontaktgruppe 27: Integrationsydelsesmodtager integrationsprogram Max. 28 dage tilbage, dog maks. til sidste samtale (job-, - eller Åbenlyst uddannelsesparate D.d dage, dog samtale (job-, - eller Afmeldes Øvrige uddannelsesparate D.d dage, dog samtale (job-, - eller Sygdommen forhindrer individuel samtale (Personligt fremmøde) Særlig øvrige Kontaktgruppe 6, 24 og 25: Sygedagpengemodtagere - Alle visitationskategorier integrationsprogram - Øvrige uddannelsesparate D.d dage, dog samtale (job-, - eller D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage og Forrevalidender Match 1 og Forrevalidender Match 2 D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage - Match 2 D.d. - 7 dage Side 49 af 56

50 Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Tillæg for danskkundskaber integrationsprogram Øvrige uddannelsesparat Aktivitetsparate Jobparate integrationsprogram Jobparate integrationsprogram Åbenlyst uddannelsesparate Øvrige uddannelsesparate D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d dage D.d dage D.d dage D.d dage D.d dage D.d dage Side 50 af 56

51 D.d dage Tjek af jobforslag og joblog Uddannelse integrationsprogram Jobparate Åbenlyst uddannelsesparate Kontaktgruppe 1: Dagpengemodtagere (altid Match 1) D.d. 7 dage Max. 12 mdr. Tjek af jobforslag D.d. 7 dage Max. 12 mdr. Tjek af jobforslag D.d. Kontaktgruppe 1: Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (altid Match 1) D.d. Jobparate integrationsprogram Jobparate integrationsprogram - Åbenlyst uddannelsesparate - Øvrige uddannelsesparate Jobparate D.d. Kan fritage for 225- timers kravet D.d. Kan fritage for 225- timers kravet D.d. - 7 dage Kan fritage for 225- timers kravet D.d. - 7 dage Kan fritage for 225- timers kravet D.d. Kan fritage for 225- timers kravet D.d. Kan fritage for 225- timers kravet D.d. Kan fritage for 225- timers kravet D.d. Kan fritage for 225- timers kravet D.d. Kan fritage for 225- timers kravet Side 51 af 56

52 Under 18 og uden forældre med forsørgelsespligt integrationsprogram Jobparate integrationsprogram Åbenlyst uddannelsesparat Øvrige uddannelsesparate Jobparate - Åbenlyst uddannelsesparate - Øvrige uddannelsesparate D.d. - 7 dage Kan fritage for 225- timers kravet D.d. - 7 dage Kan fritage for 225- timers kravet D.d. - 7 dage Kan fritage for 225- timers kravet D.d. - 7 dage Kan fritage 225- timers kravet D.d. - 7 dage Kan fritage 225- timers kravet D.d. Til det 18. år D.d. Til det 18. år D.d. Til det 18. år D.d. Til det 18. år D.d. Til det 18. år Side 52 af 56

53 Jobparate Åbenlyst uddannelsesparate Øvrige uddannelsesparate D.d. Til det 18. år D.d. Til det 18. år D.d. Til det 18. år D.d. Til det 18. år D.d. Til det 18. år Undtaget 225-timer pga. begrænset arbejdsevne Jobparate D.d. minus 180 dage D.d. minus 180 dage Kontaktgruppe 3 Kontanthjælpsmodtagere integrationsprogram Jobparate D.d. minus 180 dage Kontaktgruppe 3 Kontanthjælpsmodtagere integrationsprogram D.d. minus 180 dage Kontaktgruppe 12 Uddannelseshjælpsmodtagere Åbenlyst uddannelsesparate D.d. minus 180 dage Kontaktgruppe 12 Uddannelseshjælpsmodtagere Øvrige uddannelsesparate D.d. minus 180 dage Side 53 af 56

54 Kontaktgruppe 12 Uddannelseshjælpsmodtagere D.d. minus 180 dage Jobparate D.d. minus 180 dage D.d. minus 180 dage integrationsprogram Jobparate D.d. minus 180 dage integrationsprogram - Aktivitetsparate D.d. minus 180 dage Åbenlyst uddannelsesparate D.d. minus 180 dage Øvrige uddannelsesparate D.d. minus 180 dage Aktivitetsparate D.d. minus 180 dage Værnepligt Jobparate D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Side 54 af 56

55 - Åbenlyst uddannelsesparate - Øvrige uddannelsesparate D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage 225-tmers kravet D.d. - 7 dage og Forrevalidender - Match 1 og Forrevalidender - Match 2 D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage - Match 1 - Match 2 Kontaktgruppe 11: Rehabilitenter - Borgere i ressourceforløb Kontaktgruppe 13: Borgere i Jobafklaring Jobparate Åbenlyst uddannelsesparate D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Side 55 af 56

56 Øvrige uddannelsesparate D.d. - 7 dage D.d. - 7 dage Side 56 af 56

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Version: 10.3 Oprettet den: 10. februar 2016 Fravær og fritagelser - forretningsregler og detaljerede

Læs mere

Brugervejledning til registrering af fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Brugervejledning til registrering af fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Brvejledning til registrering af fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Version: 1.4 Opdateret per: 14. marts 2019 Indhold Indledning... 6 Nyt i denne udgave... 6 Ændringer med release 2019-1...

Læs mere

Brugervejledning til registrering af fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Brugervejledning til registrering af fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Brvejledning til registrering af og r med start- og slutdatoregler Version: 1.2 Oprettet den: 14. september 2018 Indhold Indledning... 6 Fritagelser uden eksplicit hjemmel... 6 Forskellen mellem et og

Læs mere

Brugervejledning til registrering af fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Brugervejledning til registrering af fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Brvejledning til registrering af og r med start- og slutdatoregler Version: 1.3 Oprettet den: 10. december 2018 Indhold Indledning... 5 Fritagelser uden eksplicit hjemmel... 5 Forskellen mellem et og en

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018.

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018. Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december 2017 19. juni 2018. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst

Læs mere

Registrering af fravær eller fritagelse i Opera:

Registrering af fravær eller fritagelse i Opera: Registrering af fravær eller fritagelse i Opera: 1. Fravær for alle målgrupper undtagen 2.6, 2.9 og 2.10 bliver opdateret hos AMS og indgår i rettidighedsberegningerne. Fraværsregistrering i Opera og arbejdsmarkedsportalen

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. juni 2018

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. juni 2018 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. juni 2018 Version: 1.0 Oprettet den 6. juni 2018 Den 11. juni 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag: 1. KONTAKTFORLØB...

Læs mere

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018.

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018. Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Forenkling af beskæftigelsesindsatsen Regel Indhold Berørte målgrupper Vurdering Ensrettet samtaleforløb på tværs af målgrupper

Forenkling af beskæftigelsesindsatsen Regel Indhold Berørte målgrupper Vurdering Ensrettet samtaleforløb på tværs af målgrupper Forenkling af beskæftigelsesindsatsen Ensrettet samtaleforløb på tværs af målgrupper Fire samtaler i jobcenteret det første halve år (også ved ydelsesskift) herefter individuelt tilrettelagt Kontant- og

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 30. september 2011

Lovtidende A Udgivet den 30. september 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. september 2011 26. september 2011. Nr. 972. Bekendtgørelse om registrering og indberetning af data på beskæftigelsesområdet til det statistiske datavarehus og det fælles

Læs mere

Fravær & fritagelser

Fravær & fritagelser 20. april 2010 Fravær & fritagelser Revideret version Skemaerne i dette bilag angiver hvilke årsager til fravær, fritagelser og periodiske forhold, der skal registreres og indberettes for de enkelte alt

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, 21 b, stk. 9, 25, stk. 1, 26, stk. 1, 31, stk. 1, 1. pkt., 31

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1003 af 30/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/08202 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet I medfør af 32, stk. 1 og 6, 39, 45, stk. 3, 49, stk. 2, 50, stk. 1 og 2, 52 i lov nr. 1482 af 23. december

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 30. december 2011

Lovtidende A Udgivet den 30. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 20. december 2011. Nr. 1400. Bekendtgørelse om registrering og indberetning af data på beskæftigelsesområdet til det statistiske datavarehus og det fælles

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 18. marts 2019

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 18. marts 2019 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 18. marts 2019 Version: 1.0 Oprettet den 11. marts 2019 Den 18. marts 2019 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag: 1. KONTAKTFORLØB...

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0035952 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bemærkninger til lovforslaget. Specielle bemærkninger

UDKAST. Forslag. til. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bemærkninger til lovforslaget. Specielle bemærkninger UDKAST Forslag til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Bemærkninger til lovforslaget Specielle bemærkninger Indhold Til 1... 8 Til 2... 10 Til 3... 11 Til 5... 12 Til 6... 13 Til 7... 15 Til 8... 16

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Bilag 1 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Tjek dine jobforslag

Bilag 1 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Tjek dine jobforslag Bilag 1 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Tjek dine jobforslag Version: 2.0 Oprettet den 7. januar 2014 Spørgsmål eller ændringsforslag til obnet / Det fælles Datagrundlag kan rettes til

Læs mere

It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering.

It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering. 15aprilo 2010 It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering. Opdateret J.nr. 2009-0008985 7.kontor/EHo Denne orientering beskriver konvertering af data til det fælles datagrundlag

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Præsentation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. oktober 2018

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Præsentation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. oktober 2018 Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats Præsentation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. oktober 2018 Aftalen overordnet 2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgsmøde 2. oktober 2018 1. Færre,

Læs mere

Færre proceskrav til samtaleforløb August 2018

Færre proceskrav til samtaleforløb August 2018 Initiativbeskrivelse Færre proceskrav til samtaleforløb August 2018 Baggrund Reglerne for, hvornår og hvor mange samtaler der skal afholdes i jobcentret, er komplicerede og varierer meget på tværs af målgrupper.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: December 2018 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1564 af 23/12/2014 Udskriftsdato: 25. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0035291 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

UDKAST. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats UDKAST Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af [.. ] i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, 13 c og 13 f, stk. 17, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde

Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. februar 2018 www.ballerup.dk Arbejdsmarkedscentrets kerneopgaver De to kerneopgaver Hjælpe ledige borgere

Læs mere

Bilag 1. Paragrafnøgle. Kommunernes ansvar. Inddragelse af arbejdsløshedskasserne. Inddragelse af andre aktører. Bemyndigelsesbestemmelser

Bilag 1. Paragrafnøgle. Kommunernes ansvar. Inddragelse af arbejdsløshedskasserne. Inddragelse af andre aktører. Bemyndigelsesbestemmelser Bilag 1 Paragrafnøgle Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer (og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BAB og Bekendtgørelse

Læs mere

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Der er foretaget følgende ændringer: 1. It-understøttelse af integrationsydelse I lovforslag L 2 af 3. juli 2015 er der indført

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 20. december 2012

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 20. december 2012 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 20. december 2012 Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen Oprettet den 18. december 2012 Godkendt af Pia Poulsen

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen I medfør af 61, 65 og 66 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 19. juni 2017

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 19. juni 2017 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 19. juni 2017 Version: 1.0 Oprettet den 12. juni 2017 Den 19. juni 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag: 1. KONTAKTFORLØB...

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1297 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16382

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016?

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Jakob Næsager, MB E-mail: Jakob_naesager@br.kk.dk Kære Jakob Næsager 03-05-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-15

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Færre proceskrav til samtaleforløb August 2018

Færre proceskrav til samtaleforløb August 2018 Initiativbeskrivelse Færre proceskrav til samtaleforløb August 2018 Baggrund Reglerne for, hvornår og hvor mange samtaler der skal afholdes i jobcentret, er komplicerede og varierer meget på tværs af målgrupper.

Læs mere

Forenkling og automatisering af opgørelsen af ordinært ansatte August 2018

Forenkling og automatisering af opgørelsen af ordinært ansatte August 2018 Initiativbeskrivelse Forenkling og automatisering af opgørelsen af ordinært ansatte August 2018 Baggrund Når en virksomhed skal have en person i virksomhedspraktik eller i løntilskudsjob skal en række

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Version: 1.0 Oprettet den 24. april 2014 Den 28. april 2014 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Til Socialudvalget. Notat ang. muligheder for fritagelse fra beskæftigelsesindsatsen

Til Socialudvalget. Notat ang. muligheder for fritagelse fra beskæftigelsesindsatsen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT 7. marts 2018 Svar til spørgsmål 10 Til Socialudvalget. Notat ang. muligheder

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1. juli 2017-31. december 2021. Jobcenter Jammerbugt

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. april 2016

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. april 2016 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. april 2016 Version: 1.0 Oprettet den 30. marts 2016 Den 4. april 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag: 1. KONTAKTFORLØB...

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 17. september 2018

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 17. september 2018 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 17. september 2018 Version: 1.0 Oprettet den 7. september 2018 Den 17. september 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag:

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 19. juni 2017

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 19. juni 2017 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 19. juni 2017 Version: 1.0 Oprettet den 12. juni 2017 Den 19. juni 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet for Arbejdsgivere:

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015 Version: 1.0 Oprettet den 22. december 2014 Den 5. januar 2015 vil der være foretaget følgende

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 3.0 Oprettet den 14. september 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Skærpet opfølgning på kommunernes indsats. Initiativet består af to dele: 1. Overordnet monitorering af kommunernes resultater og indsatser Benchmark-rapporterne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 990 af 12/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0025949

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 4. juni 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 17. juni 2019

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 17. juni 2019 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 17. juni 2019 Version: 1.0 Oprettet den 7. juni 2019 Den 17. juni 2019 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag: 1. KONTAKTFORLØB...

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1485 af 16/12/2013 Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015245 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990. Lovtidende A 2014 Udgivet den 16. september 2014 12. september 2014. Nr. 990. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Herved bekendtgøres lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate

Læs mere

RESULTATRAPPORT 4.KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. MARTS 2017

RESULTATRAPPORT 4.KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. MARTS 2017 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. MARTS 217 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Vangkvarteret. AKBI har foretaget en analyse af arbejdsmarkedstilknytningen for borgerne i Vangkvarteret

Vangkvarteret. AKBI har foretaget en analyse af arbejdsmarkedstilknytningen for borgerne i Vangkvarteret For at kunne bruge denne forside, skal du åbne masteren og ændre billedet der: Gå ind i fanen Vis og klik Diasmaster. Her kan du skifte billedet og fjerne denne tekst. - Højreklik billedet og anvend Skift

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Til Byrådsservice 17. maj 2016 Side 1 af 1 Hermed fremsendes besvarelse fra Sociale Forhold og Beskæftigelse på forespørgsel fra Dansk Folkeparti vedrørende sanktioner. SOCIALE

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1645 af 27/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0013092 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9.

Læs mere

Ungestatistik 2. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 2. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen

Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen VEJ nr 9543 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/08707 Senere

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde og landsdækkende registre

Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde og landsdækkende registre Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet I medfør af 32, stk. 1 og 6, 39, 45, stk. 3, 49, stk. 2, og 50 og 52 i lov nr. 1482 af 23. december 2014

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 23. august 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Mikrolån Forsøg med mikrolån til jobparate kontakthjælpsmodtagere, uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate selvforsørgede.

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 2.0 Oprettet den 19. december 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012 Til kommunerne, jobcentrene m.fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 2.1 Oprettet den 11. oktober 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Status på indsats RAR Bornholm

Status på indsats RAR Bornholm Status på indsats RAR Bornholm Juni 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med fordel

Læs mere

Notat. Budgetspørgsmål 65 til budget 2017 Medarbejdere ansat på beskæftigelsesområdet. Spørgsmål:

Notat. Budgetspørgsmål 65 til budget 2017 Medarbejdere ansat på beskæftigelsesområdet. Spørgsmål: Notat Budgetspørgsmål 65 til budget 2017 Medarbejdere ansat på beskæftigelsesområdet Spørgsmål: Dato: 28.september 2016 Sags nr.: 00.30.04-S00-67-16 Sagsbehandler: jen Hvor mange medarbejdere er ansat

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland Status på indsats RAR Sjælland Marts 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 11. juli 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 1342 af 21/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/10910

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

VEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES FRIKOMMUNEFORSØG

VEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES FRIKOMMUNEFORSØG VEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES FRIKOMMUNEFORSØG REVIDERET JULI 2017 2 01 Aftale og handleplan Min plan erstattes af en aftale/handleplan, som er en gensidig forpligtende aftale vedr. alle de aktiviteter, borgeren

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere