TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin"

Transkript

1 april 2011 TRIN FOR TRIN F O A F A G O G A R B E J D E Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin

2 Få mere information om løntilskudsjob og virksomheds praktik

3 trin fo r trin Trin for trin Som tillidsrepræsentant spiller du en meget central rolle i forbindelse med ansættelse i løntilskudsjob, fordi du med din underskrift skal godkende ansættelsen. Mange kommuner lever ikke op til lovgivningen, og det kan have alvorlige konsekvenser både for de fastansatte medarbejdere og de ledige, der ansættes i løntilskudsjob. Beskæftigelsesministeriet har dog ikke tænkt sig at gribe ind over for de kommuner, der misbruger løntilskudsjob. Det slog beskæftigelsesminister Inger Støjberg fast ved et samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg i november I den udstrækning, der forekommer misbrug, er det ifølge ministeren fagbevægelsens ansvar, fordi tillidsrepræsentanterne i følge loven er dem, som skal godkende ansættelserne. Det er derfor vigtigt, at du kender lovgivningen og har et overblik over ansættelser i løntilskudsjob på din arbejdsplads, det kan du læse mere om i første del af denne pjece. I denne del gennemgås de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob - Trin for trin. Du kan bruge Trin for trin som en personlig tjekliste, som informationsgrundlag i forhold til dine kolleger eller som et udgangspunkt for sammen med din leder at få skabt en fast procedure for ansættelser i løntilskudsjob. F OA Fag og Arbejde 3

4 Lø n tilskudsjo b o g virkso mhedspraktik Før ansættelsen Aftale om løntlskudsjob Et godt grundlag er en aftale mellem arbejdsgiveren og den lokale FOA-afdeling, hvori indgår de lokale rammer og principper der skal følges ved oprettelse af løntilskudsjob, en sådan aftale vil kunne modvirke misbrug. Undersøg i afdelingen, om der i din kommune er indgået en aftale om løntilskudsjob. ER DER IKKE EN AFTALE? Er der en aftale, skal den naturligvis følges. Men hvis der ikke findes en aftale, kan du opfordre afdelingen til at tage kontakt til kommunen med henblik på at indgå en aftale. På kan du finde eksempler på aftaler. Er der ingen aftale, så er det loven og KTO-aftalen, der gælder. Her er fokus primært lovens krav om medarbejderindflydelse, merbeskæftigelse og et rimeligt forhold mellem ordinært og ekstraordinært ansatte. Krav om skemaer skal være i orden I det følgende gennemgår vi arbejdet med at sikre lovens krav opfyldt, med udgangspunkt i de punkter, du som tillidsrepræsentant skal afklare ud fra jeres arbejdsplads, og som du afslutningsvis skal skrive under på. På blanketterne til godkendelse skal der svares på følgende: 4 F OA Fag og Arbejde

5 trin fo r trin INDDRAGELSE AF MEDARBEJDERNE Din underskrift på en blanket er ikke det samme som indflydelse. Arbejdsgiveren har pligt til at inddrage medarbejderne og dermed tillidsrepræsentanten i hele beslutningen. Gør din leder opmærksom på, at det er et krav både i forhold til loven og KTO-aftalen, at du skal inddrages før oprettelsen af løntilskudsjobbet, og aftal en fast procedure for, hvordan du og medarbejderne informeres og inddrages fremover. Du skal inddrages for at tilkendegive, hvor vidt kravet om merbeskæftigelse og forholdstallet er indfriet. Derudover skal dine kolleger være positive, ellers er der ikke grundlag for ansættelsen. INDDRAGES I IKKE? Hvis du ikke bliver inddraget i beslutningen, men din arbejdsgiver blot ansætter ledige i løntilskudsjob hen over hovedet på dig, er det ulovligt. I første omgang kan du kontakte fællestillidsrepræsentanten, så I sammen kan gøre din leder opmærksom på, at loven kræver, at medarbejderne skal høres forud for ansættelse i løntilskudsjob. Hjælper det ikke, skal du henvende dig til din lokale FOA-afdeling. ER MEDARBEJDERNE POSITIVE OVERFOR ANSÆTTELSEN Det at medarbejderne skal inddrages betyder, at de kolleger som skal arbejde sammen med den løntilskudsansatte bliver hørt, ligesom ved ordinære ansættelser af nye medarbejder. Kemien skulle gerne være i orden! Er der særlige krav til medarbejdernes opgaver ved løntilskudsstillingen? Er der overskud til at modtage en løntilskudsansat? Men det kan også være andre faktorer, som medarbejderne skal vurdere ud fra er der for nylig sket store omstruktureringer. har der i det forløbne år været fyringer. er der varslet fyringer. er der forholdsvis mange nyansatte. Så når det skal vurderes, om medarbejderne er positive eller ej, så skal det ske udfra den faktiske situation, som medarbejderne står i. Ovenstående er eksempler og må tilpasses de forhold, der gælder på den aktuelle arbejdsplads. Men afgørende er det, at der sker en reel vurdering af kollegernes holdning til F OA Fag og Arbejde 5

6 Lø n tilskudsjo b o g virkso mhedspraktik spørgsmålet om at modtage en løntilskudsperson. Besvarelsen kan ske bare ved ja eller nej på skemaet, men begrundelsen for at sige ja/nej kan uddybes skriftligt, som det fremgår at skemaet. DEN NØDVENDIGE DOKUMENTATION Før du kan vurdere, om du skal sige ja eller nej til ansættelse af medarbejdere med løntilskud, skal du have dokumentation for, at krav til merbeskæftigelse og balance mellem ordinært ansatte og ansatte med tilskud er overholdt. Du skal bede din arbejdsgiver fremlægge dokumentation for om der er sket ændringer af arbejdspladsens arbejdsopgaver om der i samme periode er sket ændringer i antallet af ordinært ansat personale, muligheder for vikar m.v. HAR DU IKKE DEN NØDVENDIGE DOKUMENTATION? Kan du ikke få den fornødne dokumentation for at vurdere om loven er opfyldt, kan problemerne måske i første omgang løses ved at tage en snak med din leder. Du kan også hente støtte hos fællestillidsrepræsentanten. MERBESKÆFTIGELSE På baggrund af dokumentationen skal du vurdere, om ansættelsen lever op til lovens krav om mebeskæftigelse. Afhængig af dokumentationen kan 2 situationer påvirke din vurdering: 1. Ingen ændringer i arbejdsopgaver eller personalenormering Er der ikke sket ændringer inden for det seneste budgetår, vil kravet om merbeskæftigelse som regel være opfyldt. 2. Ændringer i arbejdsopgaver eller personalenormering Er der sket ændringer, må merbeskæftigelseskravet bygge på en opvejning af arbejdsopgaver i forhold til normering. 6 F OA Fag og Arbejde

7 trin fo r trin Vurdering af MERBESKÆFTIGELSEN Merbeskæftigelseskravet er overholdt, hvis: Der er skåret i personalet, men samtidig er arbejdsopgaverne tilsvarende reduceret, og der er ikke ændret på muligheden for vikardækning. Merbeskæftigelseskravet er ikke overholdt, hvis: Der er skåret i personalet, men arbejdsopgaverne er de samme som før og måske er vikardækningen også blevet reduceret. Eller hvis løntilskudsjob er afgørende for, om arbejdsplaner kan dække institutionens serviceforpligtigelser fx uge-, kørsels-, natte- eller weekendvagter m.v. RIMELIG BALANCE Balancen mellem antallet af ordinært ansatte og medarbejdere i virksomhedspraktik eller løntilskudsjob er lovmæssigt bestemt, men udover de konkrete forholdstal skal der i følge lovgivningen også være en rimelig balance mellem fastansatte og tilskudsansatte. 1 for hver 5 ordinært ansatte på arbejdspladser med under 50 ansatte og 1 for hver 10 på arbejdspladser med mere end 50 ordinært ansatte. I antallet af ekstraordinære ansatte tælles både ledige i løntilskudsjob og virksomhedspraktik, mens fleks- og skånejob ifølge lovgivningen medregnes i antallet af ordinært ansatte. Hvor mange ekstraordinært ansatte er der i alt på arbejdspladsen? Ifølge loven betragtes medarbejdere i fleksjob som ordinært ansatte. Men der er i virkelighedens verden grænser for, hvor mange ansatte, der på den ene eller anden måde har behov for den støtte, en arbejdsplads kan rumme. Derfor er det også nødvendigt at se på det samlede personalebillede på din arbejdsplads. ER DER IKKE EN RIMELIG BALANCE? Hvis lovens forholdstal ikke er overholdt, eller hvis der er alt for mange ansatte i forskellige tilskudsordninger på din arbejdsplads, skal du sige nej til at skrive F OA Fag og Arbejde 7

8 Lø n tilskudsjo b o g virkso mhedspraktik under på ansættelse af medarbejdere med løntilskud også selv om kravet om merbeskæftigelse fx er opfyldt. Har du svært ved at argumentere for dit afslag, kan du henvende dig til din lokale FOA-afdeling. BLIVER DU PRESSET? Mange tillidsrepræsentanter oplever, at de bliver presset, både af kolleger og ledelse til at sige ja, selvom ovenstående ikke er opfyldt. Det skyldes som regel, at normeringerne er for dårlige, og at der i virkeligheden er behov for ordinær arbejdskraft. Det kan være svært at stå for presset, især når man godt kan se, at der mangler hænder. Men det er misbrug at ansætte ledige i løntilskudsjob, hvis forudsætningerne ikke er i orden. Du skal ikke lade dig presse til at skrive under, men henvende dig til din lokale FOA-afdeling. ER DU IKKE ENIG MED LEDELSEN BRUG DET FAGRETSLIGE SYSTEM Oplever du, at loven ikke overholdes, og har du forsøgt at trænge igennem til din leder, så slår lovgivningen fast, at du så enten ikke kan skrive under på godkendelsesblanketten, eller at evt. uenighed om merbeskæftigelse, skal afklares ved at benytte det fagretslige system. Her er målet at få løst uenigheden og få arbejdsgiveren til at leve op til lovgivningen. I begge tilfælde vil jobcentret ikke kunne igangsætte løntilskuddet, før end uenigheden er afklaret. Procedure ved en henvendelse om problemer med løntilskudsjob: Du og din leder beskriver i fællesskab en eventuel uenighed om merbeskæftigelsespørgsmålet, referatet sendes til kommunen og den lokale FOAafdeling. Herefter skal kommunen og den lokale FOA-afdeling afholde et mæglingsmøde, hvor uenigheden drøftes for at finde en evt. fælles løsning. Kan FOA-afdelingen og kommunen ikke opnå enighed på dette mæglingsmøde, beskrives uenigheden, hvorefter sagen kan sendes videre til endelig afgørelse ved en faglig voldgift. En faglig voldgift vil behandle sagen principielt, og dermed endeligt kunne afgøre spørgsmålet om merbeskæftigelse i den konkrete sag. 8 F OA Fag og Arbejde

9 trin fo r trin Personalepolitik Før der overhovedet ansættes ledige i løntilskudsjob, skal personalepolitikken være på plads, så den også dækker ledige i tilskudsjob. Man kunne beslutte at den generelle ansættelsespolitik også dækkede de løntilskudsansatte, men der en række punkter, som bør afklares. KTO-aftalen anbefaler at der i MED-systemet skal lægges en plan for for løbet, som beskriver formålet med ansættelsen hvordan introduktionen skal foregå hvordan behov for særlig opkvalificering imødekommes hvordan forløbet ser ud med hensyn til kurser etc. særlige behov eventuelt for tilknytning af en mentor hvem, der følger op undervejs med fx midtvejssamtaler hvilke opgave den ansatte med løntilskud skal udføre (funktions beskrivelse) muligheder og perspektiver efter endt aktivering. F OA Fag og Arbejde 9

10 Lø n tilskudsjo b o g virkso mhedspraktik Efter ansættelsen ANSÆTTELSE Når alle lovkrav, og en eventuel aftale er overholdt, og kollegerne har tilkendegivet, at de er positive over for en ansættelse, kan der ske ansættelse med løntilskud. ANSÆTTELSESSAMTALE Som ved alle andre ansættelsesforhold indledes med en ansættelsessamtale. Samtalen skal indeholde de samme elementer som en ordinær ansættelsessamtale, og på samme måde skal det vurderes, om den nye medarbejder passer ind på arbejdspladsen. Ved ansættelsessamtalen gennemgås desuden en plan for forløbet, der tager udgangspunkt i den lediges individuelle handlingsplan samt en funktionsbeskrivelse, der er målrettet det arbejdsområde, den pågældende ansættes på. Det skal også afgøres, om der skal tilknyttes en mentor, eller om der er brug for anden støtte. FUNKTIONSBESKRIVELSE En detaljeret opgavebeskrivelse, afstemmer forventninger og sikrer et forløb med kvalitet og perspektiv. Med en funktionsbeskrivelse bliver det klart for alle, hvilke opgaver, der skal varetages af medarbejdere i løntilskudsjob, og hvilke de ordinært ansatte skal tage sig af. Det er vigtigt, at du er inddraget i udarbejdelse af plan og funktionsbeskrivelse, så disse redskaber er individuelt tilpasset og svarer til den aktuelle virkelighed på arbejdspladsen. ROLLEFORDELING UNDER ANSÆTTELSE Undervejs i ansættelsesforløbet har den ansatte i løntilskud brug for særlig opmærksomhed. Det er en god ide at lave en plan for, hvornår der skal afholdes midtvejssamtaler og hvad de skal indeholde. Man kan også på forhånd aftale, hvem der sørger for hvad. En mulig rollefordeling kan fx se således ud: Kollegernes samt en eventuel mentors rolle kan være: at tage godt imod den tilskudsansatte, oplære, være sparringspartner i forhold til daglige udfordringer, hjælpe med jobsøgning etc. 10 F OA Fag og Arbejde

11 trin fo r trin Tillidsrepræsentantens rolle kan være: udover de formelle opgaver som fx opfølgning på aftaler, at organisere og fungere som TR for den tilskudsansatte. Lederens rolle kan være: at holde fingeren på pulsen i hele personalegruppen, afholde MUS-samtale og i den forbindelse fx tilbyde kurser eller diskutere andre tiltag, der kan styrke forløbet. AFSLUTNING PÅ ANSÆTTELSESFORLØBET Når ansættelsesforløbet er ved at være slut, skal der afholdes en afsluttende samtale med deltagelse af leder og tillidsrepræsentant, hvor forløbet gennemgås. Her sættes der perspektiv på ansættelsen med hensyn til eventuel fremtidig uddannelse, jobmuligheder eller behovet for opkvalificering. STÅR DE I KØ? Når en ansat med tilskud holder op, betyder det ikke, at der automatisk kan ansættes en ny i den pågældendes sted. Her er det vigtigt at være opmærksom på, de 3 hovedveje der er af løntilskudsjob: Den situation, hvor kommunen har fordelt såkaldte kvotestillinger af løntilskudsjob, hvor den ene tilskudsansatte afløser den næste. Der hvor kommunen har oprettet såkaldte Virksomhedscentre på/i den enkelte institution, hvor løntilskudsansættelser kan indgå. Den situation, hvor den enkelte arbejdsplads har haft oprettet et løntilskudsjob, uden at der er tale om en kvotestilling eller en del af et Virksomhedscenter. Som tillidsrepræsentant skal du inddrages i forbindelse med hver ansættelse, og inden en ny kan ansættes i løntilskudsjob, skal der atter tages stilling til inddragelse, merbeskæftigelse og balance mellem ordinære og ekstraordinært ansatte. F OA Fag og Arbejde 11

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

april 2011 NYE UDFORDRINGER F O A F A G O G A R B E J D E Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik

april 2011 NYE UDFORDRINGER F O A F A G O G A R B E J D E Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 NYE UDFORDRINGER F O A F A G O G A R B E J D E Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik NYE UDFORDRINGER Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik INDHOLD:

Læs mere

Indhold og perspektiv i aktiveringen

Indhold og perspektiv i aktiveringen april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Indhold og perspektiv i aktiveringen Medarbejder repræsentanternes rollei hovedmed-udvalget INDHOLD OG PERSPEKTIV I AKTIVERINGEN informationspjece til medarbejderrepræsentanterne

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik Tillidsrepræsentantens rolle på private arbejdspladser LØNTILSKUDSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Tillidsrepræsentantens rolle på

Læs mere

LØNTILSKUDSJOB PÅ DAGSORDENEN

LØNTILSKUDSJOB PÅ DAGSORDENEN april 2011 LØNTILSKUDSJOB PÅ DAGSORDENEN F O A F A G O G A R B E J D E Debatpjece til afdelingsbestyrelserne LØNTILSKUDSJOB PÅ DAGSORDENEN Debatpjece til afdelingsbestyrelserne INDHOLD Til debat...3 Lovgivningen

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik En håndbog for tillidsrepræsentanter Løntilskudsjob og virksomhedspraktik En håndbog for tillidsrepræsentanter INDHOLD DEL

Læs mere

LEDIGE I JOB MED LØNTILSKUD VEJLEDNING FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

LEDIGE I JOB MED LØNTILSKUD VEJLEDNING FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER LEDIGE I JOB MED LØNTILSKUD VEJLEDNING FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER Udgivet af BUPL Fyn Bornholmsgade 1 5000 Odense C Tlf.: 3546 5830 www. Bupl.dk Maj 2011 AKTIVERING MED MENING HVORDAN BIDRAGER DU SOM TILLIDSREPRÆSENTANT

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter et tilskudsjob på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Hvad siger loven? s 5 n Merbeskæftigelse

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

Hvis du bliver syg... Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse men fastholdelse, hvis det er muligt!

Hvis du bliver syg... Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse men fastholdelse, hvis det er muligt! april 2011 DIN Marts 2011 FOA Fag og Arbejde INDFLYDELSE F O A F A G O G A R B E J D E Hvis du bliver syg... Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse men fastholdelse, hvis det er muligt! Ved du,

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune april 2011 Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter en virksomhedspraktik på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Virksomhedspraktikantens

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1016 København K Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i høring af 1. juli 2005 fremlagt udkast til ændring i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hvis du bliver syg... arbejdsmarked. Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, Denne pjece giver dig et hurtigt overblik

Hvis du bliver syg... arbejdsmarked. Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, Denne pjece giver dig et hurtigt overblik F O F A O F A O Marts 2011 Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse Ved men du, fastholdelse, at du kan fåhvis hjælp dettil eratmuligt! Løsningen på en sygemelding er blive ikke afskedigelse fastholdt,

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Bilag 12 til MED aftalen

Bilag 12 til MED aftalen NOTAT HR-Centret Bilag 12 til MED aftalen 17-09-2016 Retningslinjer vedr. ansættelser på særlige vilkår Det er Hovedudvalgets opgave at aftale retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Aktiveringspresset på FOA s fagområde

Aktiveringspresset på FOA s fagområde Bilag 1. Aktiveringspresset på FOA s fagområde Status på aktuelle udfordringer og opgaver som FOA s arbejdspladser stilles overfor FOA s beskæftigelsespolitiske konference den 7.-8. marts 2006 på Hotel

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller?

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? Ansættelse LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE med løntilskud Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE Ansættelse med

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om løntilskudsordningen (beretning nr. 12/04) 3. august 2007 RN A103/07 1. I mit notat af 28. juni 2005 tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville følge

Læs mere

Aftale om kommunale løntilskud og virksomhedspraktikker

Aftale om kommunale løntilskud og virksomhedspraktikker Aftale om kommunale løntilskud og virksomhedspraktikker 2015-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK OG/ELLER LØNTILSKUDSANSÆTTELSE... 3 FORMÅLET MED AFTALEN... 4 ARBEJDSGANGEN MED

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Tillidsrepræsentanten og tilskudsjob

Tillidsrepræsentanten og tilskudsjob FORBUND Tillidsrepræsentanten og tilskudsjob En håndbog for tillidsrepræsentanter TILLIDSREPRÆSENTANTEN OG TILSKUDSJOB FOA 3 Indhold En broget udfordring En broget udfordring 3 Historisk set 6 Fra rettigheds-

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

Løntilskud. Muligheder og faldgrupper

Løntilskud. Muligheder og faldgrupper Løntilskud Muligheder og faldgrupper 5DSSRUWHQYLVHUDWGHUHUNRQVWDWHUHW IRUWU QJQLQJLSFWDIGHXQGHUV JWH O QWLOVNXGVIRUO E$UEHMGVPDUNHGVVW\UHOVHQV GLUHNW U0DULH+DQVHQVLJHUWLOGHW $WGHUHUVNHWIRUWU QJQLQJLSURFHQWDI

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning.

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning. Guide Denne guide giver dig overblik over, hvad du som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på i forhold til Lov om forbud mod forskelsbehandling i forhold til personer med handicap. Materialet er ment

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2017-1 - Indhold INDLEDNING...3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK...3 FORMÅLET MED ORDNINGEN...4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN...4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

8. november Bilag 1. Sagsnr

8. november Bilag 1. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 1. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens tilsyn med administration af virksomheds-praktik

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

Virksomhedspraktik. Løntilskudsansættelser

Virksomhedspraktik. Løntilskudsansættelser 1 Kvalitetsstandarder vedr. virksomhedspraktik og løntilskuds - pladser til afklaring og opkvalificering af ledige Standard nr. 5 Vejledning til testvirksomhederne Virksomhedspraktik Løntilskudsansættelser

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

Delpolitik om Seniorinitiativer

Delpolitik om Seniorinitiativer Delpolitik om Seniorinitiativer 1. Formålet med seniorinitiativerne Gentofte Kommune ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle. Vi har brug for ældre medarbejderes erfaring, viden, engagement og

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Velfærdslisten har 19. marts 2014 fremsendt et forslag til byrådet med titlen: OK vilkår også for kontanthjælpsmodtagere.

Velfærdslisten har 19. marts 2014 fremsendt et forslag til byrådet med titlen: OK vilkår også for kontanthjælpsmodtagere. Vedrørende: Notat vedr. Velfærdslistens forslag om OK vilkår - også for kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedrørende overenskomstmæssige vilkår for kontanthjælpsmodtageres

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Skærpet opfølgning på kommunernes indsats. Initiativet består af to dele: 1. Overordnet monitorering af kommunernes resultater og indsatser Benchmark-rapporterne

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Til Gyda Heding, MB. 17. januar Sagsnr Dokumentnr

Til Gyda Heding, MB. 17. januar Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Gyda Heding, MB E-mail: Gyda_Heding@kk.dk Kære Gyda Heding 17. januar 2018 Sagsnr. 2018-0000088 Dokumentnr. 2018-0000088-3

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

JAA Formål. Mål med aftalen. Samarbejdsområder (mulige):

JAA Formål. Mål med aftalen. Samarbejdsområder (mulige): Skabelon Formål. Partnerskabsaftalen mellem (xxx Virksomhed) og Jobcenter Viborg tager udgangspunkt i et fælles ønske om at sikre virksomheden kvalificeret arbejdskraft samt styrke borgernes mulighed for

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

Stresshåndtering på organisationsplan øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Stresshåndtering på organisationsplan øvelsen er delt i opgave A og opgave B Stresshåndtering på organisationsplan øvelsen er delt i opgave A og opgave B Det er ofte på organisationsplanet, at de dybdeliggende årsager til stress blandt medarbejdere skal findes. Med organisationsplan

Læs mere

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten DIALOG om indvandrere på arbejdspladsen Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten Maj 2005 2 DIALOG OM INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN Der er brug for dialog LO Århus har i 2004 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Partnerskabsaftale. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe. mellem. J. nr P20 1 Sag: 2009/

Partnerskabsaftale. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe. mellem. J. nr P20 1 Sag: 2009/ Partnerskabsaftale mellem Gladsaxe Kommune og Jobcenter Gladsaxe J. nr. 15.04.10P20 1 1. Indledning Denne partnerskabsaftale er indgået mellem Gladsaxe Kommune som arbejdsgiver og Jobcenter Gladsaxe. Aftalen

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Aktivering på kommunale arbejdspladser i går, i dag og i morgen

Aktivering på kommunale arbejdspladser i går, i dag og i morgen Aktivering på kommunale arbejdspladser i går, i dag og i morgen Pointer og anbefalinger fra CASA-undersøgelsen: Aktivering på kommunale arbejdspladser effekter, konsekvenser og praksis samlet og kommenteret

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Afskedigelse. Produktionsskoler

Afskedigelse. Produktionsskoler Afskedigelse Produktionsskoler 1 Afskedigelse Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Dokumentnr Kære Helle Bonnesen

Dokumentnr Kære Helle Bonnesen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Helle Bonnesen, MB E-mail: Helle_Bonnesen@br.kk.dk 17. januar 2018 Sagsnr. 2018-0000088 Dokumentnr. 2018-0000088-4 Kære Helle

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE

ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE FLERE SKAL MED ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE FORMÅL Borger, virksomhed og jobcenter skal indgå en klar aftale om timer og opgaver, opfølgning og ordinære løntimer i virksomhedsforløbet 1. Formålet med

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere