Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. MOKP Dir. tlf NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien er led i en samlet handleplan for den dynamiske bymidte og har som formål at sikre bymidtens gæster lettilgængelige parkeringspladser, mindske den parkeringssøgende trafik og frigøre centrale arealer til ny bebyggelse og aktiviteter. Udgangspunktet er Roskilde Kommunes trafikpolitik, hvor det langsigtede mål er formuleret som: Vi vil arbejde for, at Roskildes torve og pladser bliver forbeholdt ophold og aktiviteter, den gennemkørende trafik skal anvende det overordnede vejnet, og parkering skal foregå i parkeringshuse eller parkeringskældre. Roskilde centrum skal opleves bilfri. Parkeringsstrategien indeholder følgende emner: Parkering i bymidten i dag Mulighederne for bedre udnyttelse af de eksisterende pladser Fremtidigt behov for p-pladser i bymidten Fordelingen af parkeringen i bymidten Principperne for finansiering og organisering af parkeringsanlæg (ejerforhold og drift). Prisstruktur (timebetaling og licenser) P-søgesystem. Parkeringen i bymidten i dag I bymidten inden for den indre ringvej er der i dag ca offentligt tilgængelige p-pladser, hvoraf de 305 p- pladser ligger på privat grund. En parkeringsanalyse, som konsulentfirmaet ViaTrafik lavede for Roskilde Kommune i 2008, viser, at der samlet set er ledige p-pladser i bymidten, men at nogle bilister formentlig kører forgæves til de mest centrale pladser tæt på gågaden. Flest pladser er optaget midt på dagen, hvor omkring 80 % af pladserne er i brug både hverdage og lørdage. For de mest centrale pladser tæt på gågaden er belægningsgraden omkring 90 på hverdage og tæt på 100 % lørdag formiddage. Normalt bør der være en reservekapacitet på minimum 20 % for at undgå for meget unødig parkeringssøgende trafik. Umiddelbart uden for den indre ringvej er der 270 p-pladser ved Helligkorsvej, Rådmandshaven og Kirkegårdsvej. Især pladserne ved Helligkorsvej og Rådmandshaven har stor ledig kapacitet. Der er således omkring 140 ledige pladser på det tidspunkt af hverdagen, hvor belægningen er højst, og omkring 80 ledige pladser om lørdagen.

2 Side2/6 Set i forhold til butiksareal svarer antallet af parkeringspladser i bymidten og umiddelbart uden for den indre ringvej til 1 p-plads pr. 30 m 2 butiksareal. i Hillerød bymidte er det tilsvarende tal 1 p-plads pr. 22,5 m 2 butiksareal. Bedre udnyttelse af de eksisterende p-pladser Parkeringsanalysen viser, at en del parkerer længere tid end tilladt, og at ca. 100 af p-pladserne i bymidten optages af egentlige langtidsparkanter. En lille del af langtidsparkanterne i dagtimerne er formentlig beboere, som har licens til at parkere uden tidsbegrænsninger på udvalgte pladser i bymidten. Men typisk er det folk, som arbejder i bymidten. Det vil således være muligt at frigøre mere plads til handlende og andre besøgende med kortere ophold i bymidten, hvis langtidsparkanterne uden beboerlicens flyttes til nogle af de mindre centrale pladser, fx pladserne ved Helligkorsvej og Rådmandshaven samt gruspladserne ved Hedegårdsvej og på Sortebrødre Plads, hvor belægningsgraden er lav. Langtidsparkeringen kan fjernes, hvis parkeringskontrollen intensiveres. Afhængig af prisen vil betalt parkering på de centrale pladser også kunne fjerne en del af langtidsparkeringen, hvis der anvises gratis langtidsparkering andre steder. Betalt parkering vil erfaringsmæssigt få parkanter til at holde lidt kortere tid på pladsen. Det giver mere flow på pladserne, og det vil derfor være nemmere at finde en ledig plads. Endelig kan betalt parkering betyde, at en mindre del af de parkanter, som kommer fra Roskilde by, vil cykle eller gå, hvilket giver plads til andre besøgende i bymidten. Det er ikke muligt at svare på, hvordan udviklingen i antal besøgende vil blive ved betalt parkering, men i Hillerød har man kun kortvarigt konstateret et lille fald i perioden lige efter indførelsen af betalingsordningen, hvorefter tilvæksten begyndte at følge de sædvanlige kurver igen. Fremtidigt behov for parkering På baggrund af parkeringsanalysen vurderer forvaltningen, at den nuværende parkeringskapacitet i bymidten er tilstrækkelig til at dække dagens behov, hvis langtidsparkanterne uden beboerlicens flyttes til mindre centrale pladser. I takt med udbygningen af fortætningsområderne med nye butikker, arbejdspladser og boliger vil der blive behov for yderligere p-pladser. En fuld udbygning af fortætningsområderne (excl. Røde Port) vil medføre behov for ca. 600 nye p-pladser inden for den indre ringvej og ca. 350 p-pladser uden for (ved Skoleslagteriet og Ringstedgade). De præcise tal afhænger af den endelige fordeling mellem butikker, kontorer og boliger. Fordeling af parkeringen i bymidten For at sikre nem adgang til parkeringspladserne anbefaler forvaltningen, at hovedparten af parkeringen samles i nye parkeringshuse og -kældre tæt ved den indre ringvej. Da de nye parkeringshuse og -kældre foreslås opført på arealer, der også i dag rummer parkering, vil de nye anlæg således skulle rumme både den nuværende parkering på arealerne og den ekstra parkering som følge af nybyggeriet i bymidten. Herudover er det ønskeligt at begrænse parkeringen på gader og torve og at nedlægge de mindste parkeringspladser, hvor der er risiko for uforholdsmæssigt meget parkeringssøgende trafik. Formålet er at fredeliggøre bymidten, øge trygheden og sikre fremkommeligheden for busser og cykler samt sikre gode byrum til

3 Side3/6 ophold. Forvaltningen anbefaler, at p-pladser, der i dag foregår som kantstensparkering eller på små pladser centralt i bymidten flyttes til nye parkeringsanlæg ved den indre ringvej. Samlet set anbefaler forvaltningen, at der opføres parkeringshuse/kældre med plads til i alt biler. Ved prioritering af fordelingen af parkeringspladserne i bymidten, foreslår forvaltningen, at følgende kriterier anvendes: Det skal være muligt at parkere tæt på de eksisterende supermarkeder, mens der godt må være længere mellem parkering og udvalgsvarebutikker. Det skal være muligt for beboerne at parkere tæt på deres bolig. De nuværende beboerlicenser opretholdes. Langtidsparkering skal foregå uden for bymidten. Der skal være et tilstrækkeligt antal parkeringspladser i nærheden af stationen til at betjene pendlerne. På denne baggrund anbefaler forvaltningen følgende fordeling: Sortebrødre Plads: Parkering for den nordøstlige del af bymidten, svarende til den nuværende parkering på Sortebrødre Plads og Sct. Ols Stræde og parkering til nybyggeriet de to steder, i alt ca. 625 p-pladser. Hovedparten af parkeringen samles i p-hus/kælder. En mindre del af parkeringen forbeholdes langtidsparkanter. Schmeltz Plads: Parkering svarende til det nuværende antal pladser, hvilket blandt andet dækker parkeringen til de to supermarkeder i Skomagergade og parkering til beboerne, i alt ca. 300 p-pladser. Hovedparten af parkeringen samles i p-kælder. Borchsgade og Læderstræde: Parkeringen reduceres i forbindelse med et samlet byggeprojekt for hvert af de to områder. Hovedparten af parkeringen flyttes til nyt p-hus/kælder ved Ny Østergade. Der bevares parkering svarende til behovet for parkering til boligerne i de to områder. Bønnelyckes Plads: Parkering for den vestligste del af bymidten, svarende til det nuværende antal pladser på Bønnelyckes Plads og parkering til nybyggeriet på Bønnelyckes Plads og Schmeltz Plads, i alt ca. 250 p-pladser. Hovedparten af parkeringen samles i p-hus/kælder. Ringstedgade: Parkering til nybyggeriet på grunden. Herudover er der mulighed for at opføre parkeringshus med reserveparkering, hvis der senere skulle vise sig behov. Skoleslagteriet: Parkering til nybyggeriet på grunden. Ny Østergade: Parkering for den sydligste og midterste del af bymidten, svarende til den parkering, der flyttes fra Borchsgade, Læderstræde, Stændertorvet og kantstensparkering og parkering til nybyggeriet på Borchsgade/Læderstræde, i alt ca. 500 p-pladser. Parkeringen samles i p-hus/kælder, der også skal kunne rumme en vis pendlerparkering til stationen.

4 Side4/6 Fremtidigt parkeringsprincip. Nye parkeringshuse/kældre er vist med rødt. Nuværende parkeringspladser, der bevares er vist med gult, og nuværende parkeringspladser, der helt eller delvist nedlægges er vist med grønt. Kapacitet nuværende P-behov nybyggeri Kapacitet fremtidig Ændring Schmeltz Plads Borchsgade Læderstræde Sankt Ols Stræde Sortebrødre Plads Bønnelyckes Plads Skoleslagteriet Ringstedgade Ny Østergade Bymidten i øvrigt I alt bymidten I mobilitetsplanen for Roskilde bymidte er det beregnet, at den skitserede flytning af parkeringen sammen med den kommende busplan samt initiativer, der forbedrer forholdene for cyklisterne, vil kunne mindske biltrafikken i bymidten med ca. 15 % i forhold til dagens trafik, efter at fortætningen er fuldt gennemført. 15 % færre biler svarer til trafikken midt i sommerferien og i andre skoleferier og forbindes af de fleste med en mere fredelig bymidte. Principperne for finansiering og organisering af parkeringsanlæg Der er følgende principper for organisering af de nye parkeringshuse/-kældre: 1. Parkeringsanlæggene opføres og drives af kommunen som en kommunal service. Etableringsudgifterne dækkes gennem salg af kommunale grunde i bymidten. Driftsudgifterne dækkes som i dag over kommunens driftsbudget.

5 Side5/6 2. Parkeringsanlæggene opføres og drives af kommunen. Etableringsudgifterne dækkes gennem salg af kommunale grunde i bymidten eller lån. Driftsudgifterne, herunder renter og afdrag på eventuelle lån, dækkes gennem betalt parkering. 3. Parkeringshusene opføres af kommunen og drives af privat aktør. Etableringsudgifterne dækkes gennem salg af kommunale grunde i bymidten eller lån. Driftsudgifterne afholdes af den private aktør, der opkræver betaling for parkeringen. En del af nettoindtægten tilfalder kommunen til dækning af renter og afdrag på eventuelle lån. 4. Parkeringshusene opføres og drives af private aktører. Forvaltningen anbefaler, at de nye parkeringsanlæg opføres af kommunen, og at driftsudgifterne dækkes gennem betalt parkering. Mulighederne for at indføre betalt parkering Vejlovens 107, stk. 1 giver kommunerne mulighed for at opkræve parkeringsbilletter i P-huse/kældre til dækning af udgifterne ved indretningen og driften, herunder ved udøvelse af tilsyn med de parkerede motorkøretøjer. Det følger heraf, at kommunens indtægter fra P-huse/kældre maksimalt må svare til kommunens afledte udgifter i forbindelse hermed til fx daglig drift, administration og anlæg. Vejlovens 107, stk. 2 giver kommunerne mulighed for at opkræve betaling for parkering på offentlig vej dvs. både parkering på egentlige parkeringspladser, herunder p-huse/kældre og parkering langs kantstenen. Parkeringsbilletterne må kun opkræves af trafikale hensyn, men der er ikke noget loft over størrelsen på betalingen. I forbindelse med finansloven for 2011 blev der indgået aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om, at indtægter fra betalingsparkering over niveauet i 2007 tilfalder staten via en modregning i bloktilskuddet. Kommunerne kan undgå modregning under forudsætning af, at kommunens parkeringsordning hviler i sig selv. Det giver mulighed for at foretage større investeringer i eksempelvis parkeringshuse mv. Der ændres ikke på kommunernes mulighed for at anvende betalingsparkering for at tilgodese trafikale hensyn. De fremgår af aftalen, at regeringen vil fremsætte lovforslag herom. Et udkast til lovforslag er under udarbejdelse. Forslag til takster I parkeringsanalysen fra 2008 beskrives mulighederne for i praksis at indføre betalt parkering på de nuværende parkeringspladser og konsekvenserne derved. Der beskrives følgende scenarier for, hvilke takster der kan benyttes: Scenarie Indtægt (kr.) Parkeringsregulerende effekt Pr. dag Pr. år Pr. bås/år 1 Afgift på 5 kr./t. i bymidten (P1-20) Acceptabel. Intet tilbud til langtidsparkanter ,0 mio fra øst 2 Afgift på 10 kr./t. i bymidten (P1-20) ,2 mio God. Intet tilbud til langtidsparkanter fra øst 3 Afgift på 10 kr./t. i bymidten (P1-20), dog gratis på grusparkeringen på Sortebrødre Plads (P13) ,6 mio God. Tilbud til langtidsparkanter på Sortebrødre Plads.

6 Side6/6 4 Afgift på 10 kr./t. i bymidten (P1-20), dog gratis på grusparkeringen på Sortebrødre Plads (P13), samt afgift på 5 kr./t. ved Lille Maglestræde og Borgediget (P21 og P31) ,4 mio God. Tilbud til langtidsparkanter på Sortebrødre Plads. Det er vurderet, at scenarie 2 og 3 er de mest hensigtsmæssige, når både parkeringsregulerende effekt og forventet indtægt tages i betragtning. Prisen på 10 kr. i timen, svarer til prisen i Hillerød bymidte. Idet scenarie 3 giver mulighed for langtidsparkering i den østlige del af bymidten, er dette scenarie anbefalet. Såfremt scenarie 3 vælges, vil det give et afkast på 14,6 mio. kr. om året. Hvis kommunen selv indkøber, driver og vedligeholder ordningen skønnes dette at koste 5 mio. kr. i indkøb og 1 mio. kr. om året i drift og vedligehold. Det betyder, at nettoindtægterne på ca. 13 mio. kr. vil kunne anvendes til at finansiere opførelse af nye parkeringspladser. I forbindelse med etablering af ordningen skal der indkøbes automater, og det skal vurderes, hvilke muligheder der skal være for køb af/betaling for parkering. Driftsudgiften afhænger af, om kommunen selv vil indkøbe, drive og vedligeholde ordningen, købe hele systemet samt drift og vedligeholdelse af en udbyder eller en kombination af disse. P-søgesystem For at optimere parkeringssøgningen anbefales, at der indføres et dynamisk parkeringssystem, som kan lede trafikanterne hen til de ledige pladser. Dette ligger udenfor de 5 mio. kr. Den videre proces Hvis det besluttes at indføre betalt parkering, anbefaler forvaltningen, at der nedsættes en projektgruppe, der varetager projektets igangsættelse, herunder afgrænsning af betalingszone samt vurderer behovet for en bufferzone, der skal sikre, at parkeringen ikke flyttes til de tilgrænsende boligområder.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

Parkeringsstrategi P

Parkeringsstrategi P Parkeringsstrategi P Indholdsfortegnelse Forord 4 Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter 5 Indledning 6 Parkeringsstrategier i andre storbyer 7 Formål 8 Målsætninger 9 Status på parkeringsområdet

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE LAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE BYARKITEKTONISK ANALYSE OG FORTÆTNINGSMULIGHEDER COWI lan, Udvikling & Design 2 Roskilde Kommunens lanstrategi 2008 Roskilde midtby rummer flere steder og

Læs mere

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Titel: Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Institut for Samfundsudvikling og

Læs mere

Arbejdsrapport fra arb.gr. 2

Arbejdsrapport fra arb.gr. 2 NOTAT Arbejdsrapport fra arb.gr. 2 Dato J.nr. 19. december 2012 2012-2599 - om alternativ finansiering af projekter til reduktion af trængsel Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget den 11-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Mandag den 11. oktober 2010 kl. 14:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i teknisk direktørs kontor.

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2001 STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 TEMAPLAN BYMIDTEN OG HAVNEN

STRUER KOMMUNE 2001 STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 TEMAPLAN BYMIDTEN OG HAVNEN STRUER KOMMUNE 2001 STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 TEMAPLAN BYMIDTEN OG HAVNEN INDHOLD 1 INDLEDNING 3 1.1 PLANSTRATEGI 3 2 BYMIDTEN 5 2.1 OVERORDNET MÅL 5 2.2 STATUS 5 BYMIDTEN OG HAVNEN 2.3 BYMIDTEN I FREMTIDEN

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Til Borgermøde om Sankt Annæ Projektet 18. januar 2013 Fra Kvæsthusselskabet ddd Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Kvæsthusselskabet havde inviteret naboer og interessenter til borgermøde

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

EKSEMPELSAMLING PARKERING OG BYKVALITET

EKSEMPELSAMLING PARKERING OG BYKVALITET PARKERING OG BYKVALITET 1 2 FORORD Hvor skal bilen stå? Spørgsmålet kan lyde banalt, men er helt centralt, når det handler om at udvikle en velfungerende ny bydel eller gøre en by endnu bedre. Bilen er

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget

Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget Nr. Dato: 12.08.08 1000 kr. 2009 2010 2011 2012 Økonomiudvalget (Skattefinansieret) Note: anlægsønsker er angivet i prioriteret rækkefølge 1 Rådhusudbygning -35.000-35.000-10.000

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse September 2013 Sammenfatning 2. Indhold 1 Baggrund og introduktion... 3 1.1 Baggrund for brugerfinansieringsanalysen af en

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet

Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet 19. april 2015 Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet Under byrådsmødet 26. januar 2015 stillede 4 byrådsmedlemmer i alt 25 spørgsmål vedrørende parkeringskælderen

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere