Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8"

Transkript

1 Bilordninger 2009 tax

2

3 Bilordninger 2009 tax

4 Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning af fri bil Bilens skattepligtige værdi Fastsættelse af bilens beregningsgrundlag Særligt om anskaffelsestidspunkter/ beregningsgrundlag Skift af bil Flere biler én medarbejder Delebil Deleleasing Hvilke omkostninger indgår ikke i beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil Medarbejder bærer omkostninger ved egenbetaling eller bruttotræk Beskatning ved lejlighedsvis lån af firmabil Beskatning, når bilen er til rådighed for privat kørsel 18

5 2.12 Firmabilen anvendes ikke til privat kørsel Ikke beskatning efter reglerne om fri bil ved kørsel i specialkøretøjer Indeholdelses- og indberetningspligt 23 Kapitel 3 Godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel Betingelser for skattefri kørselsgodtgørelse Satser for godtgørelse Godtgørelse forudsætter en omkostning for medarbejder Godtgørelse forudsætter at kørslen er erhvervsmæssig, (ligningslovens 9 B) Kun kørsel til indtægtsgivende arbejdssted berettiger til skattefri godtgørelse Modregning i bruttoløn Arbejdsgiverens kontrol Medarbejderen får ingen skattefri godtgørelse Hvad sker der, hvis betingelserne for skattefrihed ikke er opfyldt? Indeholdelses- og indberetningspligt 32 Kapitel 4 Erhvervsmæssig kørsel for særlige erhvervsgrupper Selvstændigt erhvervsdrivende 33

6 4.2 Honorarmodtagere Lønnede bestyrelsesmedlemmer Ulønnede bestyrelsesmedlemmer Lønmodtagere med kundeopsøgende arbejde for flere arbejdsgivere 35 Kapitel 5 Befordringsfradrag Vilkår for at tage befordringsfradrag mellem hjem og arbejde Hvilken distance berettiger til fradrag Ekstra befordringsfradrag for personer med lav indkomst Ekstra fradrag ved bopæl i visse udkantskommuner Fradrag over Storebælt Fradrag over Øresundsforbindelsen Fradrag for færgetransport Mulighed for fradrag, når der ikke er ydet skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel 41 Kapitel 6 Indeholdelses- og indberetningspligt 43 Kapitel 7 Moms- og afgiftsregler Personbiler (på hvide plader) Varebiler med tilladt totalvægt på maksimalt 3 ton Varebiler med tilladt totalvægt over 3 ton Dagsbeviser Salg af person- og varebiler Registreringsafgift Ejerafgift og privatbenyttelsesafgift 50

7 Indledning Denne publikation indeholder en kortfattet gennemgang af de skatte- og momsmæssige regelsæt vedrørende forskellige bilordninger. Publikationen giver en overordnet og ikke udtømmende beskrivelse af reglerne for: Beskatning af fri bil Erhvervsmæssig kørsel i egen bil Erhvervsmæssig kørsel for særlige erhvervsgrupper Befordringsfradrag Moms- og afgiftsregler, herunder moms ved leasing af biler i udlandet. I forbindelse med publikationen er der udarbejdet et beregningsprogram, som kan beregne den økonomiske forskel mellem fri bil og egen bil under forskellige forudsætninger. Programmet findes på KPMG s hjemmeside firmabil. Publikationen og ovennævnte beregningsprogram kan med fordel anvendes som beslutningsgrundlag for valg af den mest hensigtsmæssige bilordning (se kapitel 1). Er der behov for yderligere information eller konkrete beregninger, er KPMG gerne behjælpelig hermed. Væsentlige nyheder Fra og med 15. april 2008 er der indført en række praksisændringer på moms- og skatteområdet, bl.a. en ny momsmæssig praksis vedrørende kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede varebiler under 3 tons. Bilordninger

8 Praksisændringerne fremgår af SKM SKAT, og de er indarbejdet i publikationen under de respektive afsnit. Der er fra den 1. januar 2009 indført mulighed for køb af dagsbeviser, der giver ret til privat kørsel i almindelige gulpladebiler op til 4 tons totalvægt indtil 20 gange årligt pr. køretøj til en afgift på 225 DKK. Regelsættet vil dog først få virkning efter godkendelse i EU, se afsnit 7.4. Der kan fra 1. januar 2009 monteres faste brikse i ledsagebiler. Med virkning fra den 1. januar 2009 er 60-dages reglen ændret, så det kun er antal dage med befordring mellem hjem og samme arbejdsplads indenfor de seneste 12 måneder, der tælles med i relation til 60-dages reglen. Herudover er der for visse erhvervsgrupper indført en formodningsregel, hvorefter det uden videre antages, at 60-dages reglen er opfyldt, hvis der køres til så mange forskellige arbejdspladser, at det ikke er sandsynligt, at befordringen falder uden for 60-dages reglen, se nærmere herom i afsnit Der er fra og med 2. november 2008 indført mulighed for, at arbejdsgivere under visse betingelser kan indbetale 63 % af en udbetalt skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse (svarende til skat og AM-bidrag af godtgørelsen), når det efterfølgende er konstateret, at betingelserne for skattefrihed ikke er opfyldt, se afsnit 3.3. Redaktionen er afsluttet den 30. januar 2009 KPMG 6 Bilordninger 2009

9 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? Såfremt der i et ansættelsesforhold er mulighed for at vælge mellem at have fri bil til rådighed, eller helt eller delvist at få godtgjort udgifter ved kørsel i egen bil, kan den mest optimale løsning for medarbejderen, for arbejdsgiveren eller eventuelt for begge parter kun findes ved at analysere de forhold, der har indflydelse på økonomien i ordningen. Hvilken løsning der er mest optimal, vil bl.a. afhænge af: Omfanget af den private kørsel Omfanget af den erhvervsmæssige kørsel Størrelsen af de samlede omkostninger til anskaffelse, afskrivning, finansiering og drift af bilen. Til brug for denne vurdering har KPMG udviklet et beregningsprogram. Beregningsprogrammet findes på vores hjemmeside: På grundlag af oplysninger om bl.a. bilens værdi, finansiering og driftsomkostninger, samt oplysninger om medarbejders kørselsforhold, herunder fordelingen af henholdsvis privat og erhvervsmæssigt kørte kilometer, viser programmet dels medarbejderens nettoudgift og dels arbejdsgiverens udgift ved tre forskellige løsningsmodeller: Fri bil (se kapitel 2) Skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil (se kapitel 3) Dækning af samtlige biludgifter ved en kombination af skattefri kørselsgodtgørelse og skattepligtigt kørselstilskud for kørsel i egen bil. Bilordninger

10 I relation til løsningsmodel 3 er det i beregningsprogrammet forudsat, at det skattepligtige kørselstilskud udgør forskellen mellem den skattefrie kilometergodtgørelse og de samlede bilomkostninger. Såfremt denne løsning vælges, et det meget vigtigt, at aftalen med medarbejder udformes, så den skattefrie kilometergodtgørelse ikke løbende bliver modregnet i den aftalte bruttoløn, herunder i den skattepligtige kørselsgodtgørelse (jf. afsnit om modregningsforbud). For at modellen kan anerkendes skattemæssigt, anbefaler vi, at der, forinden størrelsen af det skattepligtige kørselstilskud fastsættes, udarbejdes et budget for de samlede omkostninger til bilen, og at det på grundlag af medarbejderens forventede erhvervsmæssige kørsel opgøres, hvilken skattefri kørselsgodtgørelse vedkommende kan opnå. Opdelingen i skattefri kørselsgodtgørelse og skattepligtigt kørselstilskud foretages således på forhånd, og det er herefter medarbejderens risiko, om der via den faktiske erhvervsmæssige kørsel opnås det budgetterede kronebeløb via skatte frie godtgørelser. Virksomheden kan undgå at komme til at udbetale mere end nødvendigt i skatte pligtigt kørselstillæg i de tilfælde, hvor medarbejderens kørselsomfang ikke når det budgetterede, ved at gøre det skattepligtige kørselstillæg afhængigt af de kørte kilometer. 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) Fri bil kan bl.a. stilles til rådighed for en medarbejder som led i en bruttotrækordning, hvilket betyder, at den frie bil helt eller delvist finansieres ved, at medarbejderen accepterer en nedgang i kontantlønnen, jf. afsnit Bilordninger 2009

11 Kapitel 2 Beskatning af fri bil I skattemæssig henseende foreligger der fri bil, når en arbejdsgiver bærer den økonomiske risiko m.v. for en bil, som stilles til rådighed for en medarbejders private benyttelse. Såfremt en medarbejder har fri bil til rådighed, skal vedkommende beskattes af værdi af fri bil efter et skematisk regelsæt. Samme regelsæt anvendes, hvis en selvstændig erhvervsdrivende har valgt at benytte reglerne i virksomhedsordningen, og en blandet benyttet bil indgår i ordningen, jf. afsnit Bilens skattepligtige værdi Den skattepligtige værdi, som lægges til grund ved beregningen af A-skat og AM-bidrag, opgøres som 25 % af bilens værdi indtil DKK og 20 % af den overskydende værdi. Bilens beregningsgrundlag skal dog altid sættes til minimum DKK, uanset at bilens pris er lavere. Eksempel 1. Beskatningsgrundlag for ny bil til en pris på DKK Beregning af beskatningsgrundlag: Beløb indtil DKK ( DKK. x 25 %) ,00 DKK Beløb over DKK ( DKK x 20 %) ,00 DKK Skattepligtig værdi ,00 DKK Det beregningsgrundlag, som skal lægges til grund, afhænger af, hvor lang tid der er gået siden bilens første indregistrering, når arbejdsgiver anskaffer bilen. Bilordninger

12 2.2 Fastsættelse af bilens beregningsgrundlag Bilen er anskaffet højst 36 måneder efter første indregistrering Hvis bilen er anskaffet højst 36 måneder efter første indregistrering i Centralregistret for Motorkøretøjer, er beregningsgrundlaget bilens nyvognspris. Den skattepligtige værdi skal beregnes af bilens nyvognspris for det indkomstår, hvor bilen første gang er indregistreret, samt de to efterfølgende indkomstår. I det fjerde og efterfølgende indkomstår nedsættes beregningsgrundlaget til 75 % af nyvognsprisen, dog ikke til et beløb under DKK. Eksempel 1 Købes en bil i 2008 og bilen er indregistreret første gang den 10. november 2008, anvendes nyvognsprisen som beregningsgrundlag for værdi af fri bil for indkomstårene 2008, 2009 og 2010, mens beregningsgrundlaget fra og med 1. januar 2011 nedsættes til 75 % af nyvognsprisen dog minimum DKK. Der er her gået to fulde indkomstår (år 2 og år 3) udover det indkomstår, hvori bilen er indregistreret første gang. Eksempel 2 Er bilen indregistreret første gang den 13. december 2006, og den bliver solgt videre til en arbejdsgiver den 10. december 2009, beregnes den skattemæssige værdi i dette tilfælde som 1 /12 af 75 % af nyvognsprisen. Her er der ikke gået 36 hele måneder efter den første indregistrering Bilens nyvognspris Nyvognsprisen er bilens faktiske fakturapris inkl. moms, registreringsafgift og leveringsomkostninger samt normalt registreringsafgiftspligtigt tilbehør/ ekstraudstyr. Ved normalt tilbehør forstås tilbehør, der forekommer i privatejede biler, herunder navigationsanlæg, vinterdæk og alufælge, men ikke særligt virksomhedstilbehør som f.eks. trækspil. 10 Bilordninger 2009

13 Hvis der er opnået en rabat ved køb af bilen, skal denne ikke tillægges. I den registreringsafgiftspligtige værdi skal dog indgå en samlet minimumsavance til forhandler og importør på 9 %, uanset om den faktiske avance måtte være mindre. Der må ikke indgå en negativ importøravance i afgiftsgrundlaget. Fradrag, der i registreringsafgiftsmæssig henseende indrømmes for særligt trafiksikkerhedsfremmende udstyr, reducerer ikke yderligere beregningsgrundlaget for værdi af fri firmabil. Tilsvarende kan det særlige nedslag for airbags og ABS-bremser m.v., som gives ved opgørelse af registreringsafgiften ikke fragå ved opgørelse af beregningsgrundlaget. Det følger af praksis, at der ikke er grundlag for at fravige fakturaprisen, når en bil er leaset Ekstraudstyr undtaget fra beskatningsgrundlaget Det er alene registreringsafgiftspligtigt tilbehør/ekstraudstyr, som skal medregnes i beregningsgrundlaget for værdien af fri bil. Ekstraudstyr, der leveres af forhandleren i forbindelse med bilens salg til bruger efter en særskilt aftale mellem forhandleren og brugeren, indgår som udgangspunkt ikke i beregningsgrundlaget, forudsat at montering/ arbejdet ikke er foretaget af fabrikationseller importørvirksomheden. Hvis der leveres ekstraudstyr af udelukkende privat karakter, skal det vurderes, om dette er et særskilt skattepligtigt personalegode Bilen er anskaffet mere end 36 måneder efter første indregistrering Er bilen anskaffet mere end 36 måneder efter første indregistrering i Centralregistret for Motorkøretøjer, er bilens beregningsgrundlag arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle leverings- og istandsættelsesomkostninger afholdt i forbindelse med købet. Der kan ikke opstilles en generel frist for den tidsmæssige sammenhæng mellem erhvervelsen og istandsættelsen. Det beror på en konkret vurdering af, om istandsættelsen har en naturlig sammenhæng med erhvervelsen. Bilordninger

14 Beregningsgrundlaget kan ikke blive mindre end DKK, selvom bilens købspris er lavere. Eksempel Køber en arbejdsgiver den 11. december 2009 en bil, der er indregistreret første gang den 10. december i 2006, vil det være købsprisen, der skal anvendes som beregningsgrundlag for værdi af fri bil, hvis bilen stilles til privat rådighed for en medarbejder. Her er der gået 36 hele måneder efter første indregistrering Taxareglen For tidligere hyrevogne, der anskaffes uden berigtigelse af registreringsafgift (dvs. at bilen enten har kørt i mindst 2 år og mindst km, eller i mindst 3 år og mindst km som hyrevogn), kan bilens værdi opgøres som arbejdsgiverens købspris inkl. eventuelle leverings- og istandsættelsesomkostninger. 2.3 Særligt om anskaffelsestidspunkter/ beregningsgrundlag Arbejdsgiver leaser bilen Den skattepligtige værdi af rådighed over en leaset firmabil opgøres på samme måde, som hvis arbejdsgiveren var ejer af bilen. Udgangspunktet er derfor f akturaprisen inkl. moms, registreringsafgift, leveringsomkostninger og normalt registreringsafgiftspligtigt tilbehør. Listepriser eller andet skal ikke anvendes. En eventuel rabat, som leasingselskabet har opnået, kommer medarbejderen til gode, idet denne rabat ikke skal tillægges bilens nyvognspris ved opgørelsen af det skattemæssige beregningsgrundlag (bemærk krav om minimumsavance til forhandler og importør på 9 %, jf. afsnit ). Køber arbejdsgiveren den leasede bil af leasingselskabet mere end 36 måneder efter første indregistreringsdato, er det købsprisen (dog minimum DKK), der skal lægges til grund ved beregningen af den skattepligtige værdi fremover. Er der tale om en situation, hvor en arbejdsgiver sælger en af arbejdsgiveren ejet bil til et leasingselskab og herefter tilbageleaser den samme bil, kan 12 Bilordninger 2009

15 leasingselskabets købspris (dog minimum DKK) lægges til grund ved beregningen af den skattepligtige værdi, forudsat at bilen på tidspunktet for tilbageleasingen er mere end 36 måneder gammel regnet fra bilens 1. indregistreringsdato. Ovenstående er betinget af, at såvel overdragelse som tilbageleasing sker på markedsmæssige vilkår. Vedrørende deleleasing se afsnit Koncerninterne overdragelser I praksis accepterer skattemyndighederne koncerninterne overdragelser, når visse betingelser er opfyldt. I en konkret sag blev en koncernintern overdragelse accepteret under henvisning til, at der skete en omregistrering af bilen, at der blev indgået en skriftlig leasingaftale, som blev efterlevet, og at bilen efterfølgende blev videresolgt til tredjemand (til en pris, der bekræftede, at bilen var overdraget mellem de koncerninterne selskaber til den reelle markedspris). Ved salg og tilbageleasing kan en ansat opnå et nyt lavere beskatningsgrundlag, forudsat at bilen på det ændrede leasing-anskaffelsestidspunkt er mere end 36 måneder regnet fra 1. indregistreringsdato. Det er en forudsætning, at overdragelse og leasingaftale anses for reelle og indgået på markedsmæssige vilkår, Fusion af selskaber Anskaffelsestidspunktet for biler tilført et selskab efter fusionsskattelovens regler vil være tidspunktet for generalforsamlingsvedtagelsen, hvis det modtagende selskab anses for at have erhvervet/anskaffet de omhandlede biler. Der skal således indhentes en vurdering af bilernes handelspris på generalforsamlingstidspunktet, forudsat at bilerne på dette tidspunkt er mere end 36 måneder regnet fra 1. indregistreringsdato. Bilordninger

16 2.4 Skift af bil Hvis en medarbejder skifter firmabil indenfor samme kalendermåned, beskattes medarbejderen af 1 /12 af helårsværdien for den dyreste af bilerne for den måned, hvor skiftet sker. Hvis en medarbejder skifter arbejdsplads i en måned og har fri bil til rådighed på begge arbejdspladser, er det den første arbejdsgiver, der skal beskatte medarbejderen af værdi af fri bil for den pågældende måned. Den nye arbejdsgiver kan mod dokumentation fra tidligere arbejdsplads undlade at foretage beskatning af fri bil for samme måned. Dog skal den nye arbejdsgiver foretage beskatning af forskellen mellem beregningsgrundlagene, hvis den nye frie bil er dyrere. 2.5 Flere biler én medarbejder Har en medarbejder på samme tid flere firmabiler til rådighed for privat kørsel, skal vedkommende beskattes af værdien af fri bil for samtlige biler i rådighedsperioden. 2.6 Delebil Såfremt to eller flere personer, der ikke er fra samme husstand, har privat rådighed over samme firmabil, skal begge/alle beskattes fuldt ud af værdien af den frie bil. Denne praksis gælder både i tilfælde af, at delebilen er stillet til rådighed af en arbejdsgiver og i tilfælde af, at delebilen indgår i virksomhedsordningen og anvendes privat af virksomhedens indehavere. 2.7 Deleleasing Deleleasing er en ordning, hvor en arbejdsgiver og en medarbejder hver indgår en aftale med et leasingselskab om at lease den samme bil. Modellen går ud på at sikre, at både arbejdsgiver og medarbejder betaler præcis den del af de samlede omkostninger, som vedrører deres del af bilens kørsel, og de hæfter hver for sig økonomisk over for leasingselskabet. Som følge af, at medarbejderen selv bærer den økonomiske risiko og betaler egne private driftsomkostninger, har Skatterådet fastslået, at arbejdsgiveren i 14 Bilordninger 2009

17 en deleleasing ordning, der opfylder samtlige betingelser ikke har stillet fri firma bil til rådighed for medarbejderen, og medarbejderen skal ikke beskattes efter reglerne om fri firmabil. Der stilles meget høje administrative krav til en deleleasing ordning, og der er stor risiko for at en sådan ordning tilsidesættes af SKAT. En tilsidesættelse af ordningen kan få utilsigtede økonomiske konsekvenser for medarbejderen. 2.8 Hvilke omkostninger indgår ikke i beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil Arbejdsgiver kan afholde omkostninger, som umiddelbart er forbundet med bilens drift, uden at det udløser ekstra beskatning. Hvis arbejdsgiver afholder omkostninger, som ikke er en forudsætning for bilens drift, skal medarbejder som udgangspunkt beskattes af værdien af de afholdte omkostninger efter skattelovgivningens øvrige regler for personalegoder. Det drejer sig eksempelvis om parkeringsbøder, fartbøder samt private omkostninger til garage, færge, biltog, motorvejsafgifter og lignende ikke-driftsmæssige omkostninger i forbindelse med privat kørsel i firmabilen BroBizz Betaler arbejdsgiveren for lønmodtagerens BroBizz til Storebælt eller Øresund, er der som udgangspunkt tale om et særskilt skattepligtigt personalegode Hjem-arbejde Benyttes BroBizz udelukkende erhvervsmæssigt samt til transport mellem hjem og arbejde i egen bil eller firmabil, vil BroBizz en være skattefri, hvis medarbejderen undlader at tage det standardiserede befordringsfradrag for Storebælt (90 DKK) og Øresund (50 DKK), se afsnit 5.5 og 5.6. Medarbejderen kan ved kørsel i egen bil tage fradrag for selve strækningen over broen efter de almindelige befordringsregler, uden at dette fradrag gør BroBizz en skattepligtig. Dog skal der ikke tages fradrag for kørsel mellem hjem og arbejde, hvis arbejdsgiveren har ydet fri befordring f.eks. fri bil. Bilordninger

18 Private ture Benyttes BroBizz en til private ture ud over turene mellem hjem og arbejde, vil hver enkelt tur som udgangspunkt udløse beskatning Færge Arbejdsgiverbetalt færgeudgift i forbindelse med befordring mellem hjem og arbejde anses for fri befordring, hvorefter beskatning kan undgås, såfremt medarbejderen undlader at tage fradrag for færgeudgiften. Reglen gælder både i forbindelse med kørsel i egen bil og kørsel i firmabil. 2.9 Medarbejder bærer omkostninger ved egenbetaling eller bruttotræk Egenbetalinger, herunder betaling af benzin Hvis medarbejder betaler firmaet for den private råderet over bilen med beskattede midler, reduceres den skattepligtige værdi af fri bil med det indbetalte beløb. Reduktionen kan ikke overstige den skattepligtige værdi af firmabilen. Beløb som medarbejder selv afholder til køb af benzin m.v. kan som udgangspunkt ikke anvendes til reduktion af den skattepligtige værdi. Værdien af fri bil kan dog reduceres med medarbejderens benzinkøb m.v., hvis originalbilaget afleveres til arbejdsgiveren, der i stedet for at refundere medarbejderen det pågældende beløb, indtægtsfører beløbet som egenbetaling. Medarbejders betalinger skal være foretaget i det indkomstår, beskatningen vedrører. Betaler medarbejderen DKK om måneden for den private rådighed over en bil til DKK, kan den skattepligtige værdi opgøres således: Egenbetaling for privat rådighed over bil Værdi af fri bil, DKK x 25 % Egenbetaling for privat andel, 12 måneder a DKK Værdi til beskatning DKK DKK DKK 16 Bilordninger 2009

19 2.9.2 Aftale om kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) Hvis en medarbejder indgår en aftale med sin arbejdsgiver om en kontantlønsnedgang mod, at medarbejderen får fri bil stillet til rådighed, vil lønnedgangen ikke reducere den skattepligtige værdi af fri bil. Efter praksis skal en aftale om kontantlønsnedgang opfylde følgende krav for, at skattemyndighederne anerkender ordningen: Aftalen skal være fremadrettet. Kontantlønsnedgangen skal fordeles over hele lønperioden (mindst 12 måne der). Lønnedgangen skal på forhånd være fastsat til et bestemt beløb, som ikke er direkte afhængigt af medarbejderens løbende forbrug af godet. Arbejdsgiver skal som udgangspunkt være ejer af godet eller være kontraktspart og ansvarlig i forhold til leverandøren. Medarbejderen skal have mulighed for at udtræde af ordningen, f.eks. i forbindelse med lønforhandlinger. Aftalen skal være frivillig indgået mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Det er tilladt at opretholde det hidtidige niveau for pensionsbidrag m.v. En bruttotrækordning er som udgangspunkt kun attraktiv for en medarbejder, når godet er skattefrit eller er lavere beskattet end skatten af den løn, som medarbejderen mister ved lønnedgangen Beskatning ved lejlighedsvis lån af firmabil Låner medarbejderen lejlighedsvis en firmabil, vil vedkommende som udgangspunkt blive beskattet efter de almindelige regler. Det vil sige, at medarbejderen beskattes af den skattemæssige værdi for et helt år med fradrag af værdien for det antal hele måneder, hvor bilen ikke er til rådighed. Det betyder i princippet, at en låneperiode på få timer kan medføre beskatning af værdien af fri firmabil for en måned. Fremadrettet vil det blive muligt via internettet at købe op til 20 dagsbeviser om året pr. bil, som dækker både de afgifts- og skattemæssige krav, der følger af Bilordninger

20 en midlertidig privat anvendelse af og rådighed over gulpladebiler med en tilladt totalvægt på indtil 4 ton. Ordningen afventer godkendelse i EU, se afsnit 7.4. Såfremt arbejdsgiveren betaler dagsbeviset (225 DKK pr. stk.), skal brugeren beskattes heraf. Godet vil blive A-indkomst Beskatning, når bilen er til rådighed for privat kørsel En medarbejder beskattes ikke af værdi af fri bil, hvis bilen kun er til rådighed for og kun anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Den skattemæssige definition af erhvervsmæssig kørsel er beskrevet i afsnit Al anden kørsel end erhvervsmæssig kørsel anses som udgangspunkt for at være privat kørsel, og den private kørsel vil normalt udløse beskatning efter reglerne om fri bil. I det følgende nævnes nogle tilfælde, hvor den private kørsel ikke udløser beskatning Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde En firmabil kan undtagelsesvis benyttes til kørsel mellem hjem og arbejde, uden der skal ske beskatning af værdi af fri bil, når årsagen er, at det er hensigtsmæssigt for arbejdsgiveren, at medarbejderen kører direkte fra bopælen til kunde/midlertidig arbejdsplads den efterfølgende dag. Det samme gør sig gældende, såfremt medarbejderen (under tilsvarende betingelser) kører hjem om aftenen efter at have anvendt bilen erhvervsmæssigt og den efterfølgende dag kører direkte fra den sædvanlige bopæl til den faste arbejdsplads. Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde er af Skatterådet fastsat til højst at kunne finde sted 25 gange om året. Det er en afgørende forudsætning, at medarbejderen skriftligt på tro og love overfor arbejdsgiveren erklærer, at bilen ikke må benyttes til kørsel udover det i erklæringen specifikt forudsatte. Endvidere er det et krav, at medarbejderen fører kørselsregnskab vedrørende kørslen, og at arbejdsgiveren kontrollerer, at der faktisk ikke er kørt i bilen udover det, der er nævnt i erklæringen. 18 Bilordninger 2009

21 Medarbejdere med kundeopsøgende aktivitet Medarbejdere med kundeopsøgende arbejde kan uden beskatning højst en dag om ugen eller indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder køre mellem hjemmet og den arbejdsplads, hvor vedkommende er ansat. Ved kunde opsøgende arbejde forstås, at medarbejderen kører ud til nye og gamle kunder for at sælge virksomhedens produkter. Al anden kørsel skal være erhvervsmæssig, jf. afsnit Chaufførreglen Privat kørsel i en firmabil, der føres af en af arbejdsgiveren betalt chauffør, er ikke omfattet af de almindelige regler for beskatning af firmabil. Chauffører, hvis hovedopgave er at transportere personer, materialer eller værktøj, kan starte og slutte det daglige arbejde ved at køre fra og til hjemmet i bilen, uden at det udløser beskatning af fri firmabil. Der må som udgangspunkt ikke være tale om tilfældigt chaufførarbejde for virksomheden, eller chaufførarbejde, der er en sekundær opgave i forhold til den pågældendes øvrige arbejdsopgaver. I praksis er det dog i konkrete tilfælde accepteret, at en medarbejder har kunnet køre til og fra sin sædvanlige bopæl i firmabilen uden at blive beskattet af værdi af fri bil, selvom chaufførjobbet ikke har været pågældendes primære funktion. Dette har f.eks. været tilfældet, hvor en medarbejder lejlighedsvist (højst 25 gange om året) har været pålagt at transportere kollegaer i en tjenesterejse den efterfølgende dag, eller hvor en medarbejder har været forpligtet til dagligt at medbringe kollegaer eller andre til og fra arbejdspladsen. Det er en forudsætning for ikke at blive beskattet, at medarbejderen erklærer og efterlever, at bilen ikke anvendes til privat kørsel i øvrigt, og at der føres et kilometerregnskab, som arbejdsgiveren fører kontrol med. Bilordninger

22 Tilkaldevagt Medarbejdere, der har tilkaldevagt fra hjemmet og som tager firmabilen (der ikke er et specialkøretøj, se afsnit 2.13) med hjem, fordi den skal bruges i forbindelse med tilkaldene, beskattes ikke af værdi af fri bil, når rådighedspligten er reel, og tilkaldene ikke sker til det faste arbejdssted, men til en eller flere midlertidige arbejdspladser. En reel rådighedspligt indebærer, at medarbejderen har pligt til at møde i forbindelse med tilkald i rådighedsperioden. En telefonkæde, hvor medarbejderen blot kan lade mødepligten overgå til den næste på listen, anses ikke for at være en reel rådighedspligt. Medarbejderen skal endvidere være pålagt reelle begræns ninger i privatlivet. Pågældende skal eksempelvis kunne møde udhvilet og ædru i hele rådighedsperioden, hvilket udelukker vagtordninger af permanent karakter. Det forudsættes sædvanligvis, at den ansatte får et vederlag for vagten Kørsel, der er lovlig efter momsreglerne Medarbejdere, der kører i en firmabil på gule plader, hvor arbejdsgiveren ikke har betalt moms ved anskaffelsen, kan benytte bilen til kørsel, der er lovlig efter momsreglerne (se kapitel 7), uden at dette udløser beskatning. I den forbindelse accepteres det, at firmaets gulpladebil anvendes til kørsel i forbindelse med spisning eller afhentning af mad indenfor arbejdstiden, ligesom det er lovlig kørsel at afhente eller afsætte kolleger, hvis arbejdsgiveren har beordret det. Der stilles ingen betingelser til ordrens form, og det er derfor tilstrækkeligt, at ordren er givet mundtligt og generelt. Hvis medarbejderen af egen drift medbringer kolleger, vil der være tale om privat kørsel, der kan udløse beskatning Firmabilen anvendes ikke til privat kørsel En medarbejder med firmabil kan undgå beskatning ved ikke at anvende bilen til privat kørsel. En absolut forudsætning for at undgå beskatning er, at der foreligger en skriftlig aftale mellem virksomheden og medarbejderen om, at bilen ikke 20 Bilordninger 2009

23 stilles til rådighed for privat kørsel herunder kørsel mellem hjem og arbejde. Køres der bare én gang i løbet af året privat i en firmabil i strid med en sådan aftale, (og uden dagsbevis, jf. afsnit 7.4), vil det udløse beskatning af værdi af fri bil for hele den periode af indkomståret, hvor firmabilen er til rådighed for medarbejderen. Når der er indgået en sådan aftale om, at bilen ikke er til rådighed for privat kørsel, kan medarbejderen kun være sikker på at undgå beskatning, hvis medarbejderen afleverer firmabilen ved virksomheden uden for arbejdstiden Dokumentationskrav ved kørsel i hvidpladebiler Når bilen holder ved hjemmet, er der som nævnt en formodning for, at bilen, uanset aftale, rent faktisk benyttes privat, og det er derfor op til medarbejderen at sandsynliggøre over for skattemyndighederne, at dette ikke er tilfældet. For at kunne løfte bevisbyrden skal medarbejderen føre og opbevare et kørselsregnskab, som stemmer med kilometertællerens udvisende. Arbejdsgiver har pligt til at påse, at aftaler overholdes, f.eks. ved at sikre, at udgifter til benzin og service svarer til omfanget af den erhvervsmæssige kørsel Intet krav til kørselsregnskab ved kørsel i visse gulpladebiler For gulpladebiler, hvor der ikke er betalt tillæg for privat anvendelse efter vægtafgiftsloven, (for biler indregistreret før 3. juni 1998, hvor anskaffelsesmomsen er fradraget), fordi bilen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, er der formodning om, at firmabilen ikke anvendes privat, og reglerne for beskatning af fri bil finder som udgangspunkt ikke anvendelse. Hvis der alligevel køres privat i bilen (blot én gang i løbet af året), vil dette kunne medføre beskatning af værdi af fri bil. Det er skattemyndigheden, der har bevisbyrden for, at en sådan bil anvendes privat Ikke beskatning efter reglerne om fri bil ved kørsel i specialkøretøjer Privat kørsel i specialkøretøjer, der ikke kan anvendes som et alternativ til en privat bil, værdiansættes efter et særligt regelsæt. Bilordninger

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Bilen skatter og afgifter

Bilen skatter og afgifter Bilen skatter og afgifter 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere FORORD

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55 Side 1 af 55 Vejledning i bilordninger:...4 1: Indledning:...4 2: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.1: Definition: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.2: 60 dags-reglen:...5 3: Den skattemæssige behandling af biler

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011. biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i Danmark. Bilerne er forsynet med forskellige

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 Januar 2016 Få de nyeste opdate ringer på reglerne for firmabiler i 2016 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion:

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk Biler Biler Skat & Moms redmark.dk Kan du styre en firmabil sikkert igennem skatte- og momslandskabet? Inden du sætter dig bag rattet i en firmabil og kører en tur, er det vigtig at kende de særlige regler

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer.

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. b i l e r skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2015

BILER SKAT OG MOMS 2015 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Page 1 of 5 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Dokumentets dato 13 mar 2009 Dato for 13 mar 2009 10:18 offentliggørelse

Læs mere

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil Ajour firmabil Juni 2007 *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 Redaktion Søren Bech (ansv.) Katja W. Brandt Knut Sigurd Hansen Joan

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen Udskrift af Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt total... Page 1 of 11 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over

Læs mere

Firmabil. beskatning af firmabil

Firmabil. beskatning af firmabil Firmabil beskatning af firmabil Indholdsfortegnelse Indledning 3 Sædvanlige firmabiler 4 1 Bilens anvendelse 4 1.1 Generelt 4 1.2 Udelukkende erhvervsmæssig kørsel 4 1.3 Kørsel mellem hjem og arbejde 7

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 38 34 Fax 33 93 38 36 www.albrechtsen.com Forord Skattefri

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 8. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2016

BILER SKAT OG MOMS 2016 BILER SKAT OG MOMS 2016 Nørreport 3 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 61 12 Fax 74 62 95 20 Torvegade 6 6330 Padborg Tlf. 74 67 20 21 Fax 74 67 22 15 Jyllandsgade 28, 1. 6400 Sønderborg Tlf. 74 43 77 00 Fax 73

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader.

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader. Værd at vide om FIRMABIL Kørselsregnskab Gulpladebiler Specialindrettede biler Kørebog Vagtordning Kassevogn med fastmonterede reoler Firmabil Transport fra hjemmet Erhvervsbetingede køreruter Privat kørsel

Læs mere

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse - 1 Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Bilordninger, skatter og afgifter

Bilordninger, skatter og afgifter Bilordninger, skatter og afgifter FORORD Fri bil er et af de mest udbredte personalegoder. Mange virksomheder har indført fleksibel løn, hvor medarbejderen selv kan vælge, om han ønsker fri bil mod en

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Firmabil / Egen bil Skat Tax

Firmabil / Egen bil Skat Tax Firmabil / Egen bil Skat 2017 Tax 2 Firmabil / Egen bil Indhold 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen

Læs mere

Varebiler (gulpladebiler)

Varebiler (gulpladebiler) Varebiler (gulpladebiler) - skat, moms og afgifter 2014 FORORD Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler. Det er en daglig udfordring for rådgivere, virksomheder og ansatte

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil.

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Politik Firmabiler Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Gældende fra: 1. august 2014 Beskrivelse: Medarbejdere ansat i ovenstående

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2017

BILER SKAT OG MOMS 2017 Torvegade 22 7330 Brande Tlf. 97 18 03 66 Hjortsvangen 4 7323 Give Tlf. 75 73 19 11 Thrigesvej 3 7430 Ikast Tlf. 97 15 40 22 Industrivej Nord 15 Birk, 7400 Herning Tlf. 97 12 50 22 Ballevej 2B 8600 Silkeborg

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008

Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008 Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven (Smidiggørelse af 60-dages

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2016

Firmabil / Egen bil. Skat 2016 Firmabil / Egen bil Skat 2016 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008 Human Resource Services Ajour Personalegoder December 2008 PricewaterhouseCoopers skatteafdeling Dansk og international skattelovgivning undergår konstant store forandringer og bliver til stadighed mere

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

IVÆKST: Transport Indtjeningsanalyse og personalegoder 8. november 2016

IVÆKST: Transport Indtjeningsanalyse og personalegoder 8. november 2016 www.pwc.dk IVÆKST: Transport Indtjeningsanalyse og personalegoder 8. november 2016 Agenda Analyse af indtjening generelt Personalepleje og skattefrie goder Beskatning af multimedier Beskatning af firmabil

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2011 FORORD De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret væsentligt

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1 Side 293 af 363 Eksempler: Eksempel 1: Der vil således være mulighed for (uden tilsvarende indtægtsføring) at tage fradrag efter de almindelige regler for en ikke arbejdsgiverbetalt strækning, efter reduktion

Læs mere