FYSISK.AKTIVITET.FØR.OG.UNDER.GRAVIDITETEN.. OG.FØDSLENS.FORLØB.BLANDT.FØRSTEGANGSFØDENDE.KVINDER.!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYSISK.AKTIVITET.FØR.OG.UNDER.GRAVIDITETEN.. OG.FØDSLENS.FORLØB.BLANDT.FØRSTEGANGSFØDENDE.KVINDER.!"

Transkript

1 !!!! MASTERAFHANDLING.! FYSISK.AKTIVITET.FØR.OG.UNDER.GRAVIDITETEN.. OG.FØDSLENS.FORLØB.BLANDT.FØRSTEGANGSFØDENDE.KVINDER.! (Physical!activity!during!pregnancy!and!course!of!delivery!among!nulliparous!women)!!!!!! Emilie!Worning!! Hovedvejleder:!Professor!Per!Kragh!Andersen,!cand.stat.,!Ph.d.,!dr.med.! Bivejleder:!Post.!doc.!Mette!Juhl,!Jordemoder,!MPH,!Ph.d.!! Master.of.Public.Health,.Institut.for.Folkesundhedsvidenskab. Københavns.Universitet Afhandlingens!omfang!i!antal!anslag:! !(inkl.!mellemrum)!

2 Forord% Denne afhandling er udarbejdet på Juliane Marie Centrets Forskningsenhed, Rigshospitalet, Panum, samt på Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet. Jeg vil særligt gerne takke Mette Juhl og Per Kragh Andersen for altid kyndig, inspirerende og opmuntrende vejledning, samt Hanne Kjærgaard, som foruden stor opbakning og konstruktiv feedback gennem hele forløbet, har givet mig muligheden for at arbejde med VeProjektets data. Endvidere en stor tak til Hanne Kristine Hegaard, som klargjorde et datasæt til denne afhandling.

3 1 0.#RESUMÉ#...#3! 0.1#ABSTRACT#...#5! 1.#INTRODUKTION#...#7! 1.1!FORMÅL!OG!HYPOTESER!...!8! 2.#BAGGRUND#...#8! 2.1!FYSISK!AKTIVITET!...!8! 2.1.1!Mulige!mekanismer!mellem!fysisk!aktivitet!og!fødslens!forløb!...!8! 2.1.2!Anbefalinger!om!fysisk!aktivitet!under!graviditeten!...!9! 2.1.3!Gravide!kvinders!viden!om!fysisk!aktivitet!...!10! 2.2!FØDSLENS!FORLØB!...!10! 2.2.1!Fødselsmåde!...!11! 2.2.2!Kvindens!bevægelighed!under!fødslen!...!12! 2.2.3!Fysisk!aktivitet!og!øvrige!udfald!...!13! 2.2.4!Sammenfatning!...!14! 3.#METODE#...#15! 3.1!VEPROJEKTET!...!15! 3.1.1!Etiske!overvejelser!...!16! 3.2!FLOWCHART!...!17! 3.3!EKSPONERING!...!18! 3.3.1!Del\scores!for!fysisk!aktivitet!...!18! 3.3.2!Sumscore!for!fysisk!aktivitet!...!18! 3.4!UDFALD!...!19! 3.4.1!Fødselsmåde!...!19! 3.4.2!Kvindens!bevægelighed!under!fødslen!...!20! 3.5!POTENTIELLE!CONFOUNDERE!...!22! 3.6!STATISTISKE!METODER!...!24! 3.6.1!Styrkeberegning!...!24! 3.6.2!Analysestrategi!...!24! 4.#RESULTATER#...#28! 4.1!BASELINE\KARAKTERISTIKA!...!28! 4.2!FYSISK!AKTIVITET!FØR!OG!UNDER!GRAVIDITETEN!...!30! 4.3!FØDSELSMÅDE!...!30! 4.3.1!Binært!udfald!...!30! 4.3.2!Ordinalt!udfald!...!36!!

4 2 4.4!KVINDENS!BEVÆGELIGHED!UNDER!FØDSLEN!...!37! 4.4.1!Binært!udfald!...!37! 4.4.2!Ordinalt!udfald!...!40! 5.#DISKUSSION#...#42! 5.1!HOVEDFUND!...!42! 5.2!DISKUSSION!AF!HOVEDFUND!...!43! 5.2.1!Fysisk!aktivitet!før!og!under!graviditeten!...!43! 5.2.2!Fødselsmåde!...!45! 5.2.3!Kvindens!bevægelighed!under!fødslen!...!48! 5.3!METODOLOGISK!DISKUSSION!...!50! 5.3.1!Selektionsbias!...!50! 5.3.2!Informationsbias!...!51! 5.3.3!Confounding!...!55! 5.3.4!Ekstern!validitet!...!57! 5.3.5!Statistiske!valg!...!58! 6.#KONKLUSION#...#60! 7.#PERSPEKTIVERING#...#61! 8.#LITTERATUR#...#62# APPENDIKS!

5 3 0. Resumé Baggrund: Regelmæssig fysisk aktivitet har et stort og veldokumenteret sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende potentiale (1-4), mens den eksisterende viden om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og fødslens forløb er sparsom og resultaterne divergerende (5-9). I takt med den voksende viden om fordele ved fysisk aktivitet generelt, stiger behovet for at undersøge, om fysisk aktivitet i graviditeten er forbundet med uønskede konsekvenser for moder eller foster. Formål: Formålet med denne afhandling er at undersøge sammenhængen mellem fysisk aktivitet før og under graviditeten og fødslens forløb blandt førstegangsfødende kvinder, herunder at beskrive kvindernes fysiske aktivitetsniveau før og under graviditeten. Fødslens forløb undersøges ved udfaldene fødselsmåde og kvindens bevægelighed under fødslen. Materiale og metoder: Afhandlingen baseres på VeProjektet, som er en multicenter kohorteundersøgelse med prospektivt indsamlet data på 9 obstetriske afdelinger i Danmark i Studiepopulationen bestod af 2812 førstegangsfødende kvinder med ét foster i hovedstilling og spontant indsættende fødsel til termin. Materialet bestod af 2 spørgeskemaer, som kvinderne udfyldte i graviditetsuge 37 (baseline) og efter fødslen (2-14 dage), og af projektark om fødselsforløbet, som blev udfyldt af de jordemødre, der varetog dette. Ved baseline skulle kvinderne bl.a. karakterisere deres fysiske aktivitetsniveau året før graviditeten samt for hvert trimester i graviditeten. Først blev der udført separate logistiske regressionsanalyser for fysisk aktivitet før og under graviditeten og fødslens forløb. Siden blev der konstrueret en samlet score for fysisk aktivitet før og under graviditeten, som bl.a. indgik i proportionale odds modeller. I begge modeller estimeres odds ratioer (OR) og 95 % sikkerhedsintervaller (CI). Resultater: Fysisk aktivitetsniveau: Kvinderne ændrede overordnet set deres fysiske aktivitetsniveau i retning af en mindre fysisk aktiv livsstil i takt med fremskreden graviditet. Fødselsmåde: Der var i de fleste analyser statistisk signifikante associationer mellem et stigende niveau af fysisk aktivitet og en mindre kompliceret fødselsmåde (P < 0.05). I den proportionale odds model estimeres én OR for at falde en tærskel på det ordinale udfald, hvilket klinisk betød en mindre kompliceret fødselsmåde. Resultatet af analysen var, at fødselsmåden var mere kompliceret blandt kvinder, der var lidt fysisk aktive, end blandt kvinder, der var moderat fysisk aktive (OR 0.78, CI ).

6 4 Tilsvarende var kvinder, der var meget fysisk aktive, mere tilbøjelige til at føde ukompliceret end moderat fysisk aktive, om end statistisk insignifikant (OR 1.30, CI ). Kvindens bevægelighed: Der var ingen betydelig sammenhæng mellem kvindernes fysiske aktivitet og deres bevægelighed under fødslen. Konklusion: Der var generelt en sammenhæng mellem en tiltagende grad af fysisk aktivitet og en mindre kompliceret fødselsmåde, mens der ikke var en sammenhæng mellem kvinders fysiske aktivitetsniveau før og under graviditeten og deres bevægelighed under fødslen.

7 5 0.1 Abstract Background: Regular physical activity has beneficial effects on mortality, morbidity and psychological well-being (1-4), but the existing literature on maternal physical activity and the course of delivery are still limited, and results are inconclusive (5-9). With the increasing focus on physical activity in general, it is essential to establish evidence addressing physical activity during the pregnancy period. Aim: The aim of this study was to investigate possible associations between physical activity the year before pregnancy as well as during pregnancy and the course of labor; including a description of the pattern of physical activity among women in this period. Outcomes were mode of delivery, and to what extent women change their position during the course of labor. Materials and methods: Data were obtained from The Danish Dystocia Study, a multi-centre population based study with prospectively collected data from 9 obstetrics departments in Denmark in The study population comprised 2812 nulliparous women, who delivered a singleton infant in cephalic presentation at term after spontaneous onset of labor. The material included data from two self-administered questionnaires completed in gestational week 37 (baseline) and 2-14 days after delivery and records completed by midwives during and after delivery with clinical information on the course of labor. At baseline women reported their level of physical activity the year before pregnancy and in first, second and third trimesters. Logistic regressions analyses were used to examine the associations between level of physical activity at these time points and the outcomes. Further a combined measure of physical activity before and during pregnancy was constructed and used in a proportional odds model for cumulative logits. Both models express odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (CI). Results: Physical activity: In general, the women reduced their level of physical activity during the pregnancy period. Mode of delivery: Overall, the analyses showed an association between an increasing level of physical activity and a less complicated mode of delivery (P < 0.05). The odds ratios from the proportional odds model are interpreted as odds of falling a cutpoint on the ordinal outcome variable, which clinically meant having a less complicated mode of delivery. In this analysis, mode of delivery was more complicated among women with a low level of physical activity compared with moderate active women (OR 0.78, CI ).

8 6 Similarly women, who reported a high level of physical activity, were more likely to have an uncomplicated mode of delivery compared with moderate active women, although not statistically significant (OR 1.30, CI ). Variety in the women s positions during labor: There was no important association between the level of physical activity and the variety in women s positions during labor. Conclusions: In this population of nulliparous women with uncomplicated pregnancies we found associations between an increasing level of physical activity and a less complicated mode of delivery, whereas no association was found between the level of physical activity and the variety in the women s positions during labor.

9 7 1. Introduktion Regelmæssig fysisk aktivitet har et betydeligt sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende potentiale, f.eks. i forhold til udvikling af overvægt, hjertekarsygdom, type II diabetes, hypertension og osteoporose. Fysisk aktivitet styrker desuden immunforsvaret, ligesom det sociale og mentale velbefindende øges (1-4). I mange år var den eksisterende viden om betydningen af fysisk aktivitet under graviditeten begrænset, og anbefalingerne herom var derfor også præget af forsigtighed og konservatisme (5,6,10,11). Sundhedsstyrelsen udgav i 2004 de første officielle anbefalinger i publikationen Fysisk aktivitet håndbog om forebyggelse og behandling, hvor anbefalingen er, at raske gravide kvinder uden medicinske eller obstetriske komplikationer bør dyrke mindst 30 min. motion dagligt, uanset hvor aktive de har været forud for graviditeten (3). Graviditetsperioden er imidlertid en periode i kvinders liv, hvor graviditetsgener og kroppens fysiologiske forandringer kan opleves som barrierer for fysisk aktivitet (12-14). I den danske fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn (BSMB) var det 7 % af de gravide kvinder, der motionerede svarende til anbefalingen først og midt i graviditeten og 4 % sidst i graviditeten (15). Andre undersøgelser viser i overensstemmelse hermed, at mange gravide kvinder reducerer eller helt ophører med at dyrke motion under graviditeten (13,16-18). I et folkesundhedsperspektiv er fokus på fysisk aktivitet i graviditetsperioden imidlertid vigtig, da det prægestationelle aktivitetsniveau sjældent genvindes efter endt svangerskab (17,19,20), og da den gestationelle vægtøgning er associeret til overvægt hos kvinden efter endt graviditet (5,21), og til barnets fødselsvægt og efterfølgende overvægt i barndommen (22-24). Den eksisterende viden om sammenhængen mellem fysisk aktivitet i graviditeten og fødslens forløb er sparsom, og resultaterne er divergerende (5-9). I takt med den voksende viden om generelle forebyggende og sundhedsfremmende effekter af fysisk aktivitet, stiger også behovet for at undersøge, om fysisk aktivitet under graviditeten er forbundet med uønskede konsekvenser for foster eller moder i relation til fødslens forløb.

10 8 1.1 Formål og hypoteser Formålet med denne afhandling er at undersøge sammenhængen mellem fysisk aktivitet før og under graviditeten og fødslens forløb blandt førstegangsfødende kvinder, herunder at beskrive kvindernes fysiske aktivitetsniveau før og under graviditeten. Fødselsmåde og kvindens bevægelighed under fødslen vil blive undersøgt i forhold til niveauet af fysisk aktivitet. Hypotesen er, at fysisk aktivitet er associeret med en nedsat forekomst af sectio og instrumentel forløsning, samt med en øget bevægelighed hos kvinden under fødselsforløbet. Hypotesen bliver belyst ved en epidemiologisk undersøgelse på baggrund af data fra den danske kohorteundersøgelse, VeProjektet. 2. Baggrund 2.1 Fysisk aktivitet En hyppigt anvendt definition af fysisk aktivitet er formuleret af Caspersen et al. i 1985, og lyder: Physical activity is defined as any bodily movement produced by the skeletal muscles that results in energy expenditure (25). I epidemiologisk forskning måles fysisk aktivitet typisk ved spørgeskemaer eller dagbogsoptegnelser (selvrapporteret) og sjældnere ved direkte målinger af afledte effekter af den fysiske aktivitet som energiforbrug, iltoptagelse og muskelstyrke (26). Spørgsmål om fysisk aktivitet kan omhandle forskellige dimensioner af aktiviteten, som hyppighed, varighed, intensitet og type, og forskellige domæner, såsom fritidsaktivitet, motion, arbejde, transport, husholdning og havearbejde (25-27) Mulige mekanismer mellem fysisk aktivitet og fødslens forløb Der er et sammenfald mellem nogle af de generelle fysiologiske forandringer, som følger af fysisk aktivitet og de fysiologiske forandringer, som en graviditet medfører. Fysisk aktivitet giver således ligesom graviditet anledning til en øgning i blod- og plasmavolumen, en stigning i antallet af røde blodlegemer og hjertets minutvolumen, samt en generel opbygning af muskelmasse (6,28,29). Kvinder, der dyrker fysisk aktivitet under graviditeten, opnår en ekstra forøgelse af blodvolumen og af hjertets minutvolumen på henholdsvis 20 % og 40 % i forhold til gravide kvinder, der ikke motionerer (6,29).

11 9 Det antages desuden, at fysisk aktivitet først i graviditeten primer placenta, som dermed tiltager i størrelse med det resultat, at overfladearealet til udveksling af ilt, kuldioxid og næringsstoffer bliver større hos kvinder, der har været fysisk aktive (3,11). Forbedret kondition, øget styrke og muskelmasse blandt fysisk aktive gravide har givet anledning til hypoteser om, at fysisk aktivitet resulterer i mindre komplicerede fødsler, da fødslen, veer og presseperioden er store fysiske præstationer (30-33). Man kan desuden forestille sig, at kvinder, der er vant til være fysisk aktive, medtager denne bevægelighed under fødslen. Desuden kan kvindens bevægelighed under fødslen indgå i en større sammenhæng, som nedenfor illustreret. Fysisk aktivitet (a) Fødslens varighed (b) (c) Kvindens bevægelighed under fødslen FIGUR 1: Model for en mulig sammenhæng mellem fysisk aktivitet, fødslens varighed og kvindens bevægelighed under fødslen. I et studie er der fundet en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og fødslens varighed, pil (a), (32), og i en metaanalyse bekræftes en sammenhæng mellem bevægelighed og fødslens varighed, pil (c), (34). Det er derfor interessant at undersøge, om der er en association mellem fysisk aktivitet og kvindens bevægelighed, pil (b), da kvindens bevægelighed herved kan være en intermediær variabel for sammenhængen mellem fysisk aktivitet og fødslens varighed Anbefalinger om fysisk aktivitet under graviditeten I Danmark anbefales raske gravide at dyrke 30 minutters fysisk aktivitet af moderat intensitet dagligt, hvilket på Borgs Skala 1 svarer til en anstrengelsesgrad på (3). Kvinder, der er disponeret for gestationel diabetes eller præeklampsi kan med fordel være fysisk aktive udover de generelle anbefalinger, mens kvinder, der tidligere har haft én eller flere spontane aborter frarådes meget hård fysisk aktivitet. Gravide bør endvidere generelt undgå hårde stød mod maven, tunge løft, der belaster bækkenbund og ryg, samt dykning på grund af risiko for trykskader på fosteret (3). 1 Borgs Skala (The Borg Percieved Exerction Scale) er et mål for selvoplevet træningsintensitet, som er baseret på princippet om, at den subjektive oplevelse af anstrengelse vokser med stigende arbejdsbelastning. Skalaen antager værdier fra 6-20, hvor 6 er total hvile og 20 er total anstrengelse. Værdien 15 angiver fysisk aktivitet af hård intensitet, hvor man bl.a. ikke længere kan tale i hele sætninger under træningen (3).

12 10 De danske anbefalinger er i væsentlige træk i overensstemmelse med øvrige skandinaviske og internationale guidelines om fysisk aktivitet under graviditeten (35-37). Sundhedsstyrelsens anbefalinger har desuden dannet grundlag for de seneste nationale retningslinjer for Svangreomsorgen (38) og for guidelines fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (39) Gravide kvinders viden om fysisk aktivitet Kvalitative undersøgelser af kvinders viden om fysisk aktivitet under graviditeten viser, at en del kvinder har en opfattelse af, at fysisk aktivitet udgør en risiko for dem selv og for deres ufødte barn (12,14). I en undersøgelse fra Australien har forskere fundet, at opfattelsen af potentiel fare ved fysisk aktivitet under graviditeten prædikterer både mængde og intensitet af den motion, de gravide dyrker (13). I et engelsk studie havde kun en 1/5 af de gravide kvinder modtaget anbefalinger og information om fysisk aktivitet fra en sundhedsprofessionel, og den hyppigste informationskilde var bøger, graviditets-magasiner, gratis brochurer samt familie og venner (12). Samtidig fandt Aittasalo et al. i et finsk interventionsstudie, at gravide, der modtog ekstra rådgivning om motion fra sundhedsprofessionelle, dels var mere aktive i slutningen af graviditeten, og dels var mere tilfredse med vejledningen, end de kvinder, der modtog den sædvanlige motionsvejledning (40). 2.2 Fødslens forløb I det følgende præsenteres et udvalg af den epidemiologiske litteratur om fysisk aktivitet i graviditetsperioden (se appendiks for skematisk oversigt). Indledningsvis skitseres maternelle og neonatale komplikationer ved forskellige fødselsmåder, og dernæst følger en gennemgang af litteraturen om fysisk aktivitet og fødselsmåde. Tilsvarende præsenteres først den generelle litteratur om kvindens bevægelighed under fødslen, og herefter litteraturen om fysisk aktivitet og kvindens bevægelighed. Efter gennemgangen af litteraturen om denne afhandlings udfald følger en kort præsentation af forskning om fysisk aktivitet og øvrige reproduktionsudfald, og afslutningsvis kommenteres kvaliteten af den samlede eksisterende litteratur om fysisk aktivitet i graviditetsperioden.

13 Fødselsmåde Fødselsmåde (generelt) I et Cochrane Review fra 2009 præsenteres de observationelle studier, der har sammenlignet maternelle og neonatale komplikationer forbundet med elektivt sectio uden medicinsk indikation i forhold til planlagt vaginal fødsel (41) 2. De maternelle komplikationer ved sectio uden medicinsk indikation er anæstesiologiske komplikationer, øget blodtab, lungeemboli, samt vanskeligheder ved amning, fødselsdepression og negative oplevelser af fødselsmåden. I fremtidige graviditeter er elektivt sectio forbundet med en øget risiko for anormal placentation, ektopisk graviditet og uterusruptur. De neonatale komplikationer ved elektivt sectio er en større forekomst af indlæggelser på neonatalafsnit, respirationsproblemer og iatrogen præmaturitet. Evidensen peger således i retning af en øget risiko for såvel maternelle som neonatale komplikationer ved elektivt sectio i forhold til vaginal fødsel. Instrumentel forløsning er associeret til maternelle komplikationer som vaginale- og perineale bristninger, beskadigelse af sphincter-muskulaturen med risiko for senfølger, samt for neonatale komplikationer som cephalhæmatom, beskadigelse af skalp og ansigt samt en øget risiko for indlæggelse på neonatalafsnit (42-44). Fysisk aktivitet og fødselsmåde Fødselsmåden er undersøgt i en del studier, hvor forekomsten af sectio og instrumentel forløsning sammenlignes blandt kvinder med forskellige fysiske aktivitetsniveauer i graviditeten. Sectio: I et spansk interventionsstudie fra 2009 af Barakat et al. (45) blev 142 kvinder, der var fysisk inaktive før graviditeten, randomiseret til en intervention med 3 træningsseancer om ugen (72 kvinder) eller til at fortsætte deres hidtidige livsstil (70 kvinder). Der var ikke forskel på fødselsmåden i de to grupper. I et ældre interventionsstudie af Hall et al. fra 1987 blev 845 kvinder tilbudt at følge et motionsprogram Pregnagym fra 2. trimester, og på baggrund af antallet af træningsseancer, som de deltog i, blev kvinderne kategoriseret i 4 motionsgrupper. Forekomsten af sectio var: high exercise 6.7 %, medium exercise 19.0 %, low exercise 23.1 % og kontrolgruppen (0-10 antal træninger) 28.1 % (P < ) (46). 2 # Dette cochrane review er ikke baseret på randomiserede, kontrollerede undersøgelser; formentlig fordi det på baggrund af evidensen fra de observationelle studier ikke er rimeligt at randomisere kvinder til at føde henholdsvis vaginalt eller ved elektivt sectio, og fordi det ville være vanskeligt at rekruttere kvinder til et sådant studie.

14 12 En nyere amerikansk kohorteundersøgelse med kvinder så i modsætning hertil ingen forskel på forekomsten af sectio ved sammenligning af fysisk aktive og stillesiddende kvinder (31), hvilket er i overensstemmelse med 2 ældre, mindre studier (n=20 og n=101) (47,48), et studie af 750 kvinder ansat i den amerikanske flåde (49), samt med en norsk kohorteundersøgelse af 553 kvinder (50). Til gengæld fandt Bungum et al. i et kohortestudie af 137 førstegangsfødende, at odds for sectio var 4 gange højere blandt stillesiddende kvinder end blandt fysisk aktive kvinder (OR 4.48, 95 % CI ) (51), og tilsvarende fandt Clapp i et observationelt studie af 131 tidligere atleter en lavere andel af sectio blandt kvinder, der var fysisk aktive under graviditeten end blandt inaktive (32). Samlet er der således ingen entydig tendens i litteraturen om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og forekomsten af sectio. Instrumentelle forløsninger: Få studier har undersøgt sammenhængen mellem fysisk aktivitet og instrumentelle forløsninger, men i studiet af Clapp var andelen af instrumentelle forløsninger lavere blandt fysisk aktive kvinder end blandt inaktive kvinder (32). I interventionsstudiet af Barakat et al. (45) og i den norske kohorteundersøgelse af Voldner et al. (50) sås ingen association mellem fysisk aktivitet og forekomsten af instrumentelle forløsninger, hvilket er i overensstemmelse med øvrige studier (49,51,52) Kvindens bevægelighed under fødslen Kvindens bevægelighed under fødslen (generelt) I den eksisterende litteratur er kvindens bevægelighed undersøgt som eksponering for forskellige udfald, herunder fødslens varighed (34,53,54), uregelmæssige fosterpræsentationer (55), fødselsmåde (43,54), blødning (54,56), episiotomi og bristninger (54,56,57), smerteoplevelse (56,58) og veaktivitet (56,59). Der er 2 metaanalyser (34,54), som handler om bevægelighed i forskellige stadier af fødslen som eksponering for en række af ovenstående udfald. Fødslen inddeles typisk, som nedenfor vist (28). Fødslens varighed totalt 1. Stadie 2. Stadie 3. Stadie Latensfase Aktiv fase Nedtrængningsfase Presseperiode Placentas fødsel FIGUR 2: Inddeling af fødslen i stadier og faser.

15 13 Den ene metaanalyse omhandler betydningen af bevægelighed under fødslens 1. stadie, og sammenfatter, at varigheden heraf afkortes med én time blandt kvinder, der indtager oprejste stillinger i forhold til primært sengeliggende kvinder (34). Den anden metaanalyse omhandler betydningen af bevægelighed under fødslens 2. stadie, og finder en lille reduktion af varigheden af 2. stadie (4 min.) ved oprejste stillinger (54), og desuden en reduktion af instrumentelle forløsninger og anormale hjertelydsmønstre hos fostrene. Til gengæld var oprejste stillinger under fødslens 2. stadie associeret til flere og større bristninger samt post partum blødninger over 500 ml (54). Sammenhængen mellem oprejste stillinger i fødslens 2. stadie og færre instrumentelle forløsninger bekræftes i en undersøgelse blandt kvinder med epiduralblokade (43). Oprejste stillinger var associeret til færre bristninger i et studie af Soong et al. (57), til færre episiotomier og bedre veaktivitet i et case-control studie af Bodner et al. (56), men til dårligere veaktivitet i et studie af Roberts et al. (59). Bodner et al. fandt desuden, at oprejste kvinder havde mindre behov for smertelindring end liggende kvinder (56), mens en anden undersøgelse af kvinders smerteoplevelse viste, at kvinder havde flere smerter, når de indtog oprejste positioner, end når de var liggende (58). I en undersøgelse af Hunter et al. var der ingen overbevisende sammenhæng mellem kvindens bevægelighed sidst i graviditeten eller under fødslens 1. stadie i forhold til risikoen for uregelmæssige fosterpræsentationer (55). Den mest entydige evidens om kvindens bevægelighed er således, at oprejste positioner under fødslen er associeret til en reduktion af fødslens 1. stadie (34). Fysisk aktivitet og kvindens bevægelighed under fødslen Der er ikke fundet litteratur om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og kvindens bevægelighed under fødslen, som er den association, der undersøges i denne afhandling Fysisk aktivitet og øvrige udfald En del studier har beskæftiget sig med sammenhængen mellem fysisk aktivitet og fødslens varighed. De mange faser, som fødslen kan inddeles i (jf. figur 2), komplicerer sammenligning af den eksisterende litteratur, men en del interventionsstudier og observationelle studier bekræfter ikke en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og fødslens varighed (46,48,51,52,60), mens Collings et al. i et interventionsstudie af 20 kvinder fandt, at såvel fødslens 1. og 2. stadie var forlænget blandt fysisk aktive kvinder (ikke statistisk signifikant) (47).

16 14 I studiet af Magann et al. af kvinder fra den amerikanske flåde, var fødslens 1. stadie også længere blandt de aktive kvinder end blandt de stillesiddende (49), men i modsætning hertil fandt Clapp, at den aktive fase var 30 % kortere blandt de fysisk aktive kvinder (32). Endelig fandt Kjærgaard et al., at kvinder, der dyrkede hård fysisk aktivitet 4 timer ugentligt, havde en reduceret risiko for vesvækkelse (dystoci), i forhold til stillesiddende kvinder (61). Sammenfattende er der således ikke en entydig tendens for en association mellem fysisk aktivitet og fødslens varighed. Fysisk aktivitet tidligt i graviditeten er fundet associeret til en øget risiko for spontan abort op til 19. svangerskabsuge i BSMB (62), og i mange år var de fremherskende hypoteser desuden, at fysisk aktivitet potentielt kunne øge risikoen for præterm fødsel og intrauterin væksthæmning (IUGR). Indenfor det sidste årti er begge hypoteser blevet undersøgt, blandt andet ved anvendelse af data fra BSMB, og man fandt en sammenhæng mellem fysisk aktivitet under graviditeten og en reduceret risiko for præterm fødsel (63,64), men ikke klinisk betydelige forskelle i fostervæksten hos børn født af kvinder med forskellige motionsvaner under graviditeten (65,66). Der er desuden set en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og en reduceret forekomst af gestationel diabetes mellitus (GDM) og præeklampsi, samt en forbedring af sygdomsforløbet blandt kvinder, der allerede har GDM (9,67-69), mens litteraturen om fysisk aktivitet og sygdomsudviklingen af præeklampsi fortsat er mangelfuld (70) Sammenfatning Der foreligger samlet en del litteratur, der indikerer, at fysisk aktivitet under graviditeten ser ud til at have en forebyggende effekt for præterm fødsel, gestationel diabetes mellitus samt præeklampsi (9,67-69). Til gengæld konkluderer systematiske reviews og metaanalyser om fysisk aktivitet og fødslens forløb, at den foreliggende litteratur herom er beskeden og med metodologiske svagheder (5-9,67). De eksisterende studier er generelt baseret på små studiepopulationer (32,47,48,51,52), inklusionen er typisk sket ved selv-selektion (32,47,52,60), og en del studier omhandler en selekteret gruppe af kvinder som aerobic-dansere (8), elite atleter (32,49,52), kvinder i forsvaret (49) og generelt kvinder med middel og høj socioøkonomisk position (32,46,51). Det er derfor fortsat relevant at undersøge sammenhængen mellem fysisk aktivitet og fødslens forløb.

17 15 3. Metode 3.1 VeProjektet I denne afhandling anvendes data fra VeProjektet, som er en multicenter kohorteundersøgelse med prospektivt indsamlet data på 9 obstetriske afdelinger i Danmark i perioden De 9 inkluderede hospitaler var Esbjerg, Frederiksberg, Glostrup, Haderslev, Hvidovre, Randers, Rigshospitalet, Svendborg og Aalborg med fødsler årligt (71). Gravide kvinder, som var tilmeldt svangeromsorgen på de 9 hospitaler blev inviteret til deltagelse i VeProjektet under en jordemoderkonsultation i graviditetsuge Materialet i VeProjektet bestod dels af 2 spørgeskemaer, som kvinderne udfyldte i graviditetsuge 37 (baseline) og efter fødslen (2-14 dage), og dels af projektark vedrørende fødselsforløbet, som blev udfyldt af de jordemødre, der henholdsvis modtog kvinden i begyndende fødsel og varetog fødselsforløbet. Kvinder, der ikke havde udfyldt spørgeskemaerne 2 uger efter det tilsigtede tidspunkt for udfyldelse, modtog et påmindelsesbrev herom med posten (72). Der blev inden VeProjektets implementering udført en pilottest af spørgeskemaer og projektark med 245 deltagende kvinder og 79 jordemødre fra 8 ud af de 9 inkluderede hospitaler. Pilottesten resulterede blandt andet i en elektronisk udgave af spørgeskemaerne, og kvinderne kunne selv vælge, hvilken version, de ønskede at udfylde (72). Studiepopulationen i VeProjektet var førstegangsfødende kvinder med ét foster i hovedstilling og en spontant indsættende fødsel til termin. Denne gruppe fødende klassificeres internationalt Gruppe 1 (73), og de forventes generelt at have en lav risiko for graviditetskomplikationer og indgreb under fødslen. VeProjektets studiepopulation af lavrisiko førstegangsfødende er velegnet til denne afhandling, da det kan forventes, at kun få er blevet frarådet fysisk aktivitet. Inklusionskriterierne til VeProjektet var desuden alder 18 år og tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udfylde spørgeskemaerne. 3 Det oprindelige formål med VeProjektet var at undersøge forekomst, risikofaktorer og obstetriske komplikationer relateret til dystoci (vesvækkelse) blandt førstegangsfødende kvinder, samt at opnå en dybere forståelse af kvinders oplevelse af en fødsel med dystoci (72). #

18 16 Det blev estimeret, at 8099 kvinder mødte inklusionskriterierne i dataindsamlingsperioden, hvoraf 6356 (78 %) blev inviteret, og heraf valgte 5484 (86 %) at deltage. I graviditeten blev 202 kvinder ekskluderet på grund af præterm fødsel (n=176), fejlagtig inklusion (n=8), multiple graviditeter (n=9), elektivt sectio og igangsættelse (n=9), og 336 kvinder blev ekskluderet, fordi de ikke returnerede spørgeskemaet til termin. Ved fødslen blev kvinder ekskluderet på grund af igangsættelse (n=741), elektivt sectio (n=84), underkropspræsentation (n=178) og blandede årsager (n=112), f.eks. alder under 18 år og manglende danskkundskaber. Ydermere blev 138 kvinder ekskluderet grundet manglende CPR-nummer, som forhindrede kobling til data fra andre registre. Data om 323 kvinder (8.7 %) blev ikke indsamlet, dels på grund af arbejdspres blandt de jordemødre, der skulle udfylde projektarkene (n=274), mens de resterende bortfald (n=49) havde forskellige årsager, såsom flytning, overflytning til hospitaler, der ikke var en del af VeProjektet, samt ønske om at udgå fra projektet (71). Endelig blev 558 kvinder (15.1 %) ekskluderet på grund af ufuldstændige datasæt. Studiepopulationen i denne afhandling består således af 2812 kvinder, hvoraf havde besvaret spørgsmålene om fysisk aktivitet før og under graviditeten, og på næste side følger flowchart for VeProjektet baseret på publikationer af Kjærgaard et al. (61,71) Etiske overvejelser Alle kvinder, der deltog i VeProjektet havde givet informeret samtykke hertil, og alle kvinder havde mulighed for til enhver tid at afslutte deres deltagelse uden konsekvenser for deres behandling under graviditet, fødsel og i barselsperiode. VeProjektet blev forelagt Den Videnskabsetiske Komité for Frederiksberg og Københavns Kommune. Komitéen havde intet at indvende mod gennemførelsen af projektet (J.nr. KF /04). Det har ikke været nødvendigt at kontakte Videnskabsetisk Komité til denne afhandling, da den ikke indebærer forsøg eller involverer menneskeligt biologisk materiale, men der er indhentet tilladelse hos Datatilsynet (J.nr ).

19 3.2 Flowchart 17

20 Eksponering I VeProjektet blev kvinderne spurgt om deres fysiske aktivitetsniveau i det spørgeskema, som de udfyldte ved baseline i graviditetsuge 37. Kvinderne skulle klassificere deres fysiske aktivitet året før graviditeten samt for hvert trimester i graviditeten, hvilket gav 4 del-scores for fysisk aktivitet. Spørgsmålet lød: Hvilken beskrivelse passer bedst på din fysiske aktivitet (herefter angivet periode)? 1. Trænede hårdt og drev konkurrenceidræt regelmæssigt og flere gange om ugen. 2. Dyrkede motionsidræt eller tungt havearbejde mindst 4 timer pr. uge. 3. Gik, cyklede eller havde anden lettere motion mindst 4 timer pr. uge. (medregn også søndagstur, lettere havearbejde og cykling/gang til arbejde) 4. Læste, så fjernsyn og havde stillesiddende beskæftigelse. Spørgsmålet om fysisk aktivitet i VeProjektet er en modificeret udgave af et spørgsmål om fysisk aktivitet i fritiden, som oprindeligt er udviklet af Saltin Pedersen m.fl. (74). Det forsøges at måle typen, intensiteten og til dels mængden og hyppigheden af den fysiske aktivitet. Saltins spørgsmål har bl.a. været anvendt i de danske sundheds- og sygelighedsundersøgelser, da motionskategorierne svarer til Sundhedsstyrelsens tidligere anbefaling om 4 timers fysisk aktivitet om ugen (26) 4. I det efterfølgende benævnes motionskategorierne 1: konkurrenceidræt, 2: motionsidræt, 3: lettere motion og 4: stillesiddende Del-scores for fysisk aktivitet Indledningsvis blev sammenhængen mellem fysisk aktivitet og udfaldsvariablerne analyseret for hver af de 4 del-scores for fysisk aktivitet (fysisk aktivitet året før graviditeten, i 1. trimester, 2. trimester og 3. trimester) Sumscore for fysisk aktivitet I et ønske om at forenkle eksponeringsvariablen og for at kombinere al indsamlet viden om kvindernes fysiske aktivitet, blev de 4 del-scores for fysisk aktivitet herefter sammenfattet i en sumscore (de statistiske analyser, der undersøgte, om det var tilladeligt, uddybes i afsnit 3.6.2). 4 #I 1999 blev anbefalingen ændret til 30 minutters fysisk aktivitet af moderat intensitet om dagen (26).

2. Metodeafsnit 2.1 Søgestrategi 2.2 Metode til første del af problemformuleringen 2.3 Metode til anden del af problemformuleringen

2. Metodeafsnit 2.1 Søgestrategi 2.2 Metode til første del af problemformuleringen 2.3 Metode til anden del af problemformuleringen Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Problemformulering 1.2 Problemafgrænsning 2. Metodeafsnit 2.1 Søgestrategi 2.2 Metode til første del af problemformuleringen 2.3 Metode til anden del af problemformuleringen

Læs mere

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide kvinder og kvinder i barselsperioden.

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide kvinder og kvinder i barselsperioden. November 2011 Mor i bevægelse Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide kvinder og kvinder i barselsperioden. Regionshospitalet Randers/Grenaa Kolofon Mor i bevægelse -

Læs mere

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Bente Kiens Nina Beyer Søren Brage Lars Hyldstrup Laila Susanne

Læs mere

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Udfærdiget af: Marie Wettergren Opgave: Bacheloropgave Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Hold: F2010,

Læs mere

Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark.

Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark. Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark. (Determinants of binge drinking among adolescents in Denmark) Udarbejdet af: Maria Pedersen kardiologisk sygeplejerske ved Hillerød hospital. Master

Læs mere

Fysisk aktivitet i den voksne danske befolkning 2003-2006 - med fokus på anbefalingerne for fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet i den voksne danske befolkning 2003-2006 - med fokus på anbefalingerne for fysisk aktivitet Fysisk aktivitet i den voksne danske befolkning 2003-2006 - med fokus på anbefalingerne for fysisk aktivitet Jeppe Matthiessen Berit Worm Rothausen Mette Rosenlund Sørensen Anja Biltoft-Jensen Sisse Fagt

Læs mere

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22 74 11 E-mail sst@sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling 2011 FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE 2008 Fysisk aktivitet og ældre Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Nina Beyer og Lis Puggaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Kategori:

Læs mere

Livskvalitet blandt patienter seks år efter Laporaskopisk Gastric Bypass: Et mixed metode studie. Jytte Heidmann

Livskvalitet blandt patienter seks år efter Laporaskopisk Gastric Bypass: Et mixed metode studie. Jytte Heidmann Kandidatspeciale Livskvalitet blandt patienter seks år efter Laporaskopisk Gastric Bypass: Et mixed metode studie af Jytte Heidmann Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr.

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-2-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Lene Winther Ringgaard Gert Allan Nielsen Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, april 24 Tryk: Holmen Center-Tryk A/S

Læs mere

Gravide kvinders opfattelser af risiko som barriere for fysisk aktivitet En narrativ analyse af graviditetsfortællinger

Gravide kvinders opfattelser af risiko som barriere for fysisk aktivitet En narrativ analyse af graviditetsfortællinger D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Masterafhandling Master of Public Health Gravide kvinders opfattelser af risiko som barriere

Læs mere

Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel

Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel (Channel 4, 2013) Proffesionsbachelor i jordemoderkunskab UC Syddanmark, Esbjerg Vejleder: Inge Berg Samlet antal anslag: 89 712 Afleveret

Læs mere

"Dette projekteksemplar er ikke rettet eller kommenteret af Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol."

Dette projekteksemplar er ikke rettet eller kommenteret af Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol. "Dette projekteksemplar er ikke rettet eller kommenteret af Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol." I henholde til "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr.

Læs mere

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse - et kvantitativt tværsnitsstudie på baggrund af Copenhagen School Child Intervention Study The association between physical activity

Læs mere

Camilla Kobs Laursen

Camilla Kobs Laursen Forebyggelse af grad 3 & 4 bristninger jordemoderens ansvarsområde 1 / 59 Modul 14 Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen UC Syddanmark Udarbejdet af: JM10V-116 Afleveret d. 10/06-2013 Anslag: 94.332 Vejleder:

Læs mere

MPH afhandling 2006 Epiduralbedøvelse som smertelindring til vaginale fødsler - Udvikling, komplikationer, nytte og langsigtede omkostninger

MPH afhandling 2006 Epiduralbedøvelse som smertelindring til vaginale fødsler - Udvikling, komplikationer, nytte og langsigtede omkostninger Indholdsfortegnelse 1 Indledning med litteraturgennemgang 13 Formål og hypoteser 13 Etik og godkendelse 14 Det epidemiologiske afsnit 14 Materiale og Metoder 14 Design og population 14 Data til den epidemiologiske

Læs mere

Behovssundhedspleje: Epidemiologisk studie af forekomst og prædiktorer blandt 15.418 spædbørnsfamilier

Behovssundhedspleje: Epidemiologisk studie af forekomst og prædiktorer blandt 15.418 spædbørnsfamilier Kandidatspeciale ved den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet Behovssundhedspleje: Epidemiologisk studie af forekomst og prædiktorer blandt 15.418

Læs mere

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko?

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? af Kristian Overgaard Anders Grøntved Karina Nielsen

Læs mere

MEDICINSK SMERTELINDRING UNDER SUTURERING

MEDICINSK SMERTELINDRING UNDER SUTURERING BACHELORPROJEKT Denne opgave - eller dele heraf - må kun offentliggøres med forfatterens tilladelse jf. Bekendtgørelse af lov om ophavsret nr. 202 af 27.02.2010. Sarah Hjorth Andersen Jordemoderuddannelsen

Læs mere

Jordemoderens møde med den gastric bypass opererede gravide

Jordemoderens møde med den gastric bypass opererede gravide Jordemoderens møde med den gastric bypass opererede gravide Et bachelorprojekt i jordemodervidenskab skrevet af Carina In Soon Lund Andersen (JM10S121) Inge Marie Rasmussen (JM11F104) HOLD: JM11V UNIVERSITY

Læs mere

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1 Indholdsfortegnelse 0 Læsevejledning... 4 1 Sammenfatning... 5 2 Baggrund og indsamling af data... 7 2.1 Baggrund og formål... 7 2.2 Indsamling af data...

Læs mere

Kvindens oplevelse af presseperioden. Udgivelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg

Kvindens oplevelse af presseperioden. Udgivelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg Dansk resumé Titel: Kvindens oplevelse af presseperioden Forfattere: Nina Angeline Nielo & Janni Beyer Pedersen Udgivelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg Dato:

Læs mere

FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE

FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE Motor Skills Among Preschoolers and the Influence of Kindergarten on Children s Motor Development

Læs mere

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & Voksnes kostvaner Udarbejdet af: Margit Velsing

Læs mere

1 Indenfor den første uge efter fødslen

1 Indenfor den første uge efter fødslen 1.0 Problemstilling I den kliniske del af uddannelsen har det overrasket os, hvor ofte jordemødre administrerer antibiotika til kvinder i fødsel. Forebyggende antibiotikabehandling (profylaksis) anvendes

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ALKOHOL I GRAVIDITETEN

FOREBYGGELSE AF ALKOHOL I GRAVIDITETEN FOREBYGGELSE AF ALKOHOL I GRAVIDITETEN IDENTIFICERING AF GRAVIDE I RISIKOGRUPPEN ANN-KATRINE HYTTEL ROM PEDERSEN, JULIE KROGH JENSEN, KATHRINE HØJBJERG, NINA RAJARATNAM, SIV SOFIE CHRISTENSEN & SUSANNA

Læs mere

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge

Læs mere

Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne. af internet og mobiltelefoner

Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne. af internet og mobiltelefoner Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne ved brug af internet og mobiltelefoner Imrana Shahzadi, Regitze Pals, Marie Langmach og Per Kim Nielsen Københavns Kommune Sundhedsfremme inden for KRAM-faktorerne

Læs mere

Vægtstatus i første leveår og overvægt i indskolingsalderen

Vægtstatus i første leveår og overvægt i indskolingsalderen Temarapport om børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2011-2012 Vægtstatus i første leveår og overvægt i indskolingsalderen Databasen Børns Sundhed 2013 Et tværkommunalt samarbejde med Region Hovedstaden

Læs mere

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk Ida Høgstedt Danquah, Maja Bæksgaard Hansen, Niels Peter Mortensen, Janne Tolstrup, Anette Søgaard Nielsen, Ulrik Becker TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Læs mere