Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og"

Transkript

1 Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.) - L193 - er vedtaget af Folketinget den 11. juni Det nu vedtagne lovforslag indeholder en række ændringer og præciseringer i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og skal derfor ses i sammenhæng med de to vedtagne ændringslove nr. 894 og nr. 895 af 4. juli 2013, der udmøntede kontanthjælpsreformen, samt ændringslov nr af 26. december Telefon: Telefax: CVR nr juni 2014 j.nr Arbejdsmarkedsydelser/ Arbejdsmarkedspolitik Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer: Indførelse af et barselstillæg Der indføres et barselstillæg, som sikrer alle unge barslende m.v., der modtager uddannelses- eller kontanthjælp, og som ikke modtager et aktivitetstillæg, et forsørgelsesgrundlag under barsel svarende til forsørgelsesniveauet for aktivitetsparate. Med vedtagelsen af L 193 og ændringsforslag hertil indføres et barselstillæg til alle unge under 30 år med ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, som modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp, og som ikke allerede modtager et aktivitetstillæg. Barselstillæget svarer beløbsmæssigt til aktivitetstillægget. Barselstillægget udbetales i hele den periode, hvor personen har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens 6, stk. 1 og 2, 7, 8, stk. 1-6, 9, 13 og 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, jf. 13, stk. 7, nr. 4, i lov om aktiv socialpolitik. Lovændringerne indebærer endvidere, at hvis en ung person med særligt komplekse udfordringer har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption allerede i perioden fra første henvendelse til kommunen om hjælp og indtil første samtale efter senest 1 uge, skal kommunen i hele perioden med ret til fravær i stedet udbetale et barselstillæg svarede til det, der vil gælde for uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere eller jobparate kontanthjælpsmodtagere, jf. nyt stk. 2, i lovens 24 og nyt stk. 11 i lovens 25 samt bemærkningerne hertil.

2 Kontanthjælpsmodtagere, herunder personer, der er omfattet af integrationsprogrammet under integrationsloven, der visiteres som aktivitetsparate uden at opfylde betingelserne for at modtage aktivitetstillæg, kan modtage barselstillæg i hele den periode, hvor der er ret til fravær som følge af graviditet, barsel og adoption. Efter de gældende regler i 2, stk. 2 og 4, og af 3, stk. 2, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats visiteres unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere aktivitetsparate, hvis de har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption. Med indførelsen af et barselstillæg vil denne visitation af unge som aktivitetsparate på grund af ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption ikke længere være gældende. Bekendtgørelse nr. 147 af 19. februar 2014 og bekendtgørelse nr. 242 af 17. marts 2014 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats vil derfor blive ophævet. Ændringsbekendtgørelserne vil dog fortsat skulle have virkning for de personer, som er blevet visiteret aktivitetsparate på baggrund af disse ændringsbekendtgørelser. Ændringsbekendtgørelserne omfatter ikke de unge på barsel m.v. i de første tre måneder, hvor de modtager uddannelses- eller kontanthjælp, svarende til visitationsperioden for uddannelseshjælpsmodtagere. Med det vedtagne lovforslag er der sikret hjemmel til at efterbetale barselstillæg for perioden fra 1. januar til 30. juni 2014; det vil sige før lovens ikrafttræden den 1. juli Kommunerne skal derfor tage stilling til, om de uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere, som er blevet visiteret aktivitetsparate efter de ovennævnte bekendtgørelser om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, når de har ret til fravær ved graviditet m.v., skal have en efterbetaling i form af barselstillæg. Efterbetalingen vil vedrøre den periode med ret til fravær, som personen ikke har modtaget aktivitetstillæg for. Persongruppen, der er visiteret som aktivitetsparate i medfør af ændringerne af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, før loven trådte i kraft, fortsætter dog med at modtage aktivitetstillæg som aktivitetsparate i hele perioden, hvor personerne har ret til fravær som følge af barsel. Efter udløbet af barselsperioden skal kommunerne tage stilling til, om personerne skal visiteres til at være uddannelses- eller jobparate. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 5 og 9, og 3 og betænkning over lovforslaget med ændringsforslag. Aktivitetstillæg til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere efter en uge i helt særlige tilfælde Unge aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kan i helt særlige tilfælde oppebære aktivitetstillæg fra tidspunktet for første samtale efter senest en uge Med vedtagelsen af L 193 sikres parallelitet mellem reglerne om aktivitetstillæg for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Kommunerne får også for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år mulighed for at udbetale aktivitetstillæg fra 2

3 tidspunktet for første samtale i helt særlige tilfælde, når personen har særligt komplekse udfordringer i form af helbredsmæssige og/eller sociale barrierer. Det forudsættes, at personen deltager i et aktivt tilbud eller har tilkendegivet ønske om et tilbud. Kan den unge aktivitetsparate på grund af sin situation ikke deltage i tilbud, skal personen have aktivitetstillæg alligevel, f.eks. hvis den unge er alvorligt syg. Lovændringen omfatter også personer under 30 år, som er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven, og som modtager kontanthjælp, og hvor kommunen i helt særlige tilfælde har vurderet, at personen er aktivitetsparat som følge af særligt komplekse udfordringer i form af helbredsmæssige og/eller sociale barrierer. Disse opnår ret til aktivitetstillæg fra første samtale med kommunen, dog senest en uge efter at have opnået ret til kontanthjælp. Lovændringen betyder, at både aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og unge aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i helt særlige tilfælde kan oppebære aktivitetstillæg fra tidspunktet for den første samtale efter senest en uge. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 10, og bemærkningerne hertil. Hjælp i op til to mdr. uden SU for personer med et uddannelsespålæg efter integrationsloven Der indføres mulighed for, at kontanthjælpsmodtagere, der starter på en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg efter integrationsloven, kan fortsætte med at modtage kontanthjælp i op til to måneder, hvis de endnu ikke modtager SU. Med den lovgivningsmæssige del af kontanthjælpsreformen blev der indført mulighed for kommunerne for at fortsætte med at udbetale uddannelseshjælp i op til to måneder til unge, der på baggrund af et uddannelsespålæg er påbegyndt en uddannelse, men som endnu ikke modtager SU. Med ændringen af 12, stk. 2, er der indført samme mulighed for kontanthjælpsmodtagere, der starter på en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg efter integrationslovens 16 a. Bestemmelsen om uddannelsespålæg i integrationsloven omhandler alene personer over 18 og under 25 år. Kommunerne får således en mulighed for at fortsætte med at udbetale kontanthjælp i op til 2 måneder til en ung kontanthjælpsmodtager, der er påbegyndt en uddannelse som følge af et uddannelsespålæg efter integrationsloven, men som endnu ikke modtager SU. Hvis den unge efterfølgende får udbetalt uddannelsesstøtte efter SU-loven, der dækker samme tidsrum, skal kommunen træffe afgørelse om tilbagebetaling, idet det allerede følger af de gældende regler, at kommunen skal kræve den uddannelseshjælp, der ydes med hjemmel i 12, stk. 2, i loven, tilbagebetalt, hvis den unge efterfølgende modtager SU med tilbagevirkende kraft, jf. 91, nr. 3, i loven. Uddannelseshjælpen skal tilbagebetales for den periode, hvor den unge har fået bevilget SU med tilbagevirkende kraft. 3

4 Opkrævningen af det tilbagebetalingspligtige beløb skal ske i overensstemmelse med de almindelige regler om opkrævning af tilbagebetalingspligtige beløb i lovens 95 og regler fastsat i medfør heraf i bekendtgørelse nr af 12. december 2013 om opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik og 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Reglen om fradrag i hjælpen for børnebidrag præciseres Det præciseres, at personer, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp og evt. aktivitets- eller barselstillæg, omfattes af reglen om fradrag i hjælpen ved forskudsvis udbetaling af børnebidrag. 96 a i lov om aktiv socialpolitik er med lovændringen blevet nyaffattet således, at alle personer, der modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp samt evt. aktivitetstillæg eller barselstillæg, så den samlede hjælp udgør kr. eller derover pr. måned svarende til satsen for en voksen forsørger (satsen i 2014), bliver omfattet af bestemmelsen om fradrag for forskudsvis udbetalte børnebidrag i uddannelseshjælpen eller kontanthjælpen. Det vil alene være uddannelseshjælp, kontanthjælp, aktivitetstillæg eller barselstillæg, der indgår i den samlede hjælp. Det skal bemærkes, at personer, der har en dokumenteret bidragspligt og modtager et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, ikke er omfattet af reglen i 96 a. For denne persongruppe gælder det, at tillægget benyttes til afdrag på bidragsgælden, hvis bidraget er forskudsvist udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp. Dette sker med hjemmel i lovens 23, stk. 3, og 25, stk. 4. Som konsekvens af ændringen af 96 a, er 109, stk. 1, i loven, ændret. Her er indsat en ny nr. 14, hvilket betyder, at det beløb, der nævnes i den nyaffattede 96 a, fremover skal satsreguleres efter de gældende regler om satsregulering. Præcisering af reglerne for kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere Det præciseres, at der kun i de tilfælde, hvor personen ved første samtale visiteres som uddannelsesparat- men ikke åbenlyst uddannelsesparat - skal afholdes mindst 2 yderligere samtaler inden for de første 3 kalendermåneder fra første henvendelse til kommunen om hjælp med henblik på bl.a. en grundigere visitation. Fastsættelse af løn og arbejdstid ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere Det fastsættes at lønnen under løntilskudsansættelsen for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fastsættes ved ansættelsens begyndelse, uanset om ægtefælles eller samlevers indkomst stiger eller falder i løbet af ansættelsesperioden, hvilket ville have haft indflydelse på kontanthjælpen/uddannelseshjælpen, hvis personen ikke var ansat med løntilskud. Falder ægtefællens eller samleverens indkomst, eller bliver personen f.eks. udeboende eller forsørger, mens kontanthjælpsmodtageren eller uddannelseshjælpsmodtageren er i offentlig løntilskudsansættelse, vil der kunne ansøges om supplerende kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Udbetaling af hjælp forudsætter, at betingelserne i lov om aktiv socialpolitik er opfyldt. 4

5 Stiger ægtefællens eller samleverens indkomst så meget, at den løntilskudsansatte ikke længere vil være berettiget til uddannelseshjælp eller kontanthjælp, skal personen dog ophøre i tilbuddet med det sædvanlige opsigelsesvarsel, der gælder på det pågældende område, da tilbud kun kan gives, så længe personen er berettiget til uddannelseshjælp eller kontanthjælp, jf. 24, stk. 2, og stk. 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er vedtaget en særlig overgangsbestemmelse, jf. lovforslagets 3, stk. 6, der betyder, at hvis kommunen før lovens ikrafttræden i forbindelse med tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver har fastsat lønnen for hele ansættelsesperioden ved ansættelsens påbegyndelse, fortsætter personen med denne løn også efter lovændringens ikrafttræden, indtil ansættelsesforholdet ophører. Har kommunen derimod ikke fastsat lønnen for hele ansættelsesperioden ved ansættelsens påbegyndelse, fortsætter personen i den resterende ansættelsesperiode med den løn, den pågældende får ved lovens ikrafttræden. Opgørelse af forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud, jobrotation, voksenlærlingeordningen og opkvalificering ved ansættelse Det fastsættes, at perioder med midlertidig arbejdsmarkedsydelse også kan tælle med i kravet om forudgående ledighed, for at en kontanthjælps- eller uddannelseshjælpsmodtager eller en ledig selvforsørgende kan få tilbud om ansættelse om løntilskud hos private arbejdsgivere og kan deltage i jobrotation, eller for at en arbejdsgiver kan få tilskud til en voksenlærling eller til opkvalificering ved ansættelse. Det fastsættes endvidere, at perioder, hvor kontant- eller uddannelseshjælpsmodtagere og ledige selvforsørgende har været i tilbud om ansættelse med løntilskud, også kan tælle med i kravet til forudgående ledighed i forbindelse med løntilskud hos private arbejdsgivere. På samme måde vil disse perioder kunne medregnes til kravet om forudgående ledighed for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og for kontanthjælpsmodtagere i forbindelse med voksenlærlingeordningen. Andre ændringer Henvisningen til 25 f i lov om aktiv socialpolitik i 75 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år er konsekvensrettet, idet 25 f blev ophævet ved lov nr. 894 af 4. juli 2013 (som udmøntede dele af kontanthjælpsreformen). Henvisningen ændres til 23, stk. 2, nr. 9, i lov om aktiv socialpolitik. Beløbet i denne bestemmelse er satsen for udeboende unge under 25 år, der modtager uddannelseshjælp, og udgør kr. (2014) om måneden, jf. tabel 5 i vejledning nr af 5. december 2013 om satser m.v Ikrafttræden Loven træder i kraft den 1. juli Bestemmelserne om barselstillæg har dog virkning fra 1. januar 2014, og der vil dermed kunne ske efterbetaling vedrørende en periode med ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, som personen ikke har modtaget aktivitetstillæg for. Lovforslaget kan ses på følgende link: 5

6 Med venlig hilsen Birgitte S. Staffeldt Specialkonsulent Arbejdsmarkedsydelser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 6

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 Dette er en blank side. Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 24. reviderede udgave Frydenlund

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Ydelser efter integrationsloven

Ydelser efter integrationsloven Ydelser efter integrationsloven Juni 2004 Ydelser efter integrationsloven Vejledning Juni 2004 Vejledning om ydelser efter integrationsloven MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUNI

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 Ankestyrelsens praksis sundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden udd annelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Resumé og anbefalinger 3

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere