Fødeplan Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning"

Transkript

1 Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

2

3 Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

4 Fødeplan 2012 Juli 2012 Region Midtjylland Skottenborg Viborg Fødeplanen findes også på: ISBN

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Resume Indledning Formål med fødeplanen Overordnede rammer for fødeplanen Sundhedslovens bestemmelser om svangreomsorg Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorgen Fødeplan/proces Læsevejledning Vision og strategispor for svangreomsorgen i Region Midtjylland Udfordringer Vision for svangreomsorgen i Region Midtjylland Målsætninger for svangreomsorgen Strategispor i Region Midtjylland Innovation Kvalitet Valgmuligheder/differentieret indsats Brugerinddragelse Høj faglighed i den tværfaglige og tværsektorielle indsats Status for svangreomsorgens organisering i Region Midtjylland Organisering af den primære sundhedstjeneste i svangreomsorgen Alment praktiserende læger Jordemoderkonsultationer Kommunal sundhedspleje Organisering af den sekundære sundhedstjeneste i svangreomsorgen Obstetrisk afdeling/obstetrisk speciallæge Valg af fødested Information til den gravide/parret om valg af fødested Frit sygehusvalg og visitation efter bopæl Faglig visitation til fødested Fødesteder i Region Midtjylland Vagtdækning og beredskab Fælles faglige opgaver/særlige organisatoriske opgaver Status for aktiviteter Demografisk udvikling Fødselstal i regionen Kejsersnit-frekvens Indlæggelsestid Opsamling af anbefalinger Tilbud i graviditet, fødsel og barsel Graviditet... 36

6 4.1.1 Basistilbuddet til gravide uden særlige behov Supplerende tilbud for gravide med særlige behov Fødsel Tilbud i forbindelse med fødslen - sunde børn, den gode fødsel Tilstedeværelse under fødselsforløbet Kontinuerlig optimering af kliniske undersøgelses og behandlingstiltag Kendt jordemoderordning Oprettelse af akutte obstetriske modtageafsnit Hjemmefødselsordning Barselsperioden Den første tid efter fødslen, barsel i Region Midtjylland Visitation til barselsophold Opgaver i den tidlige barselsperiode ved ambulant fødsel eller tidlig udskrivelse Opgaveløsninger i den tidlige barselsperiode efter ambulant fødsel eller tidlig udskrivelse Genindlæggelser Barselsambulatorier/klinikker Sundhedsplejerskens besøg i familien Efterfødselssamtaler Tilbud til forældre, der mister et barn Fødselsdepression Udvikling af tilbud omkring amning Forslag til fremtidig opgaveløsning egenomsorg og mestringsevne Opsamling på anbefalinger Det tværsektorielle samarbejde Kommunikation mellem aktørerne Sundhedsaftaler Sundhedsplejersketelefonen Opsamling på anbefalinger Kvalitetsudvikling, monitorering og patientsikkerhed Værktøjer til kvalitetsudvikling Opsamling af anbefalinger Indsatsområder og implementering af fødeplanen Referencer Bilag 1 - Medlemmer af det regionale fødeplanudvalg Bilag 2 - Ordliste Side 6

7 Resume Denne fødeplan tager afsæt i Sundhedsloven samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen (2009) og beskriver den særlige tilrettelæggelse af svangreomsorgen for gravide, fødende og barslende i Region Midtjylland. Fødeplanen udgør beslutningsgrundlag for regionsrådets prioriteringer og planlægning af regionens svangreomsorg, herunder belyser udfordringer og fremlægger forslag til den fortsatte udvikling af svangreomsorgen. Svangreomsorgen i Region Midtjylland bygger på visionen om, at alle nyfødte børn i regionen sikres den bedst mulige begyndelse på livet. Det gøres bl.a. ved, at alle gravide/par og nyfødte sikres et sammenhængende forløb, der er præget af høj kvalitet gennem alle tilbud i graviditeten, fødselshjælpen og i barselsforløbet. Dette skal sikres ved et godt og tilstrækkeligt basistilbud, hvor der er fokus på tidlig opsporing, og at der derudover eksisterer mulighed for at differentiere i forhold til den enkeltes behov, ønsker og ressourcer. Særligt er der en opgave i at sikre lighed i sundhed. Der er fem strategispor, som udgør fundamentet i tilrettelæggelsen og fremtidsvisionerne for svangreomsorgen i Region Midtjylland. Hvert af strategisporene indeholder en række initiativer, som ønskes iværksat, alle med det formål at forbedre tilbuddene i svangreomsorgen i Region Midtjylland. Innovation Region Midtjylland skal turde gå nye veje og tilrettelægge svangreomsorgen på nye måder. Det er nødvendigt for, at svangreomsorgen udvikles i takt med nye faglige muligheder og krav, for at tilpasse svangreomsorgen de økonomiske og geografiske rammer og for i højere grad at tilpasses brugernes ønsker og behov. Forældrene skal forberedes til i størst muligt omfang at kunne tage ansvar for eget liv, således at de er klædt på til og kan tackle udfordringerne i den nye situation som forældre. Der skal bl.a. ske en udvikling af redskaber til digital forberedelse til forældreskab, der samtidigt understøtter forældrenes mestringsevne. Kvalitet Svangreomsorgen i regionen skal være af høj faglig kvalitet, og der skal tilstræbes størst mulig ensartethed i klinisk praksis og service til borgerne. Den faglige kvalitet sikres bl.a. via arbejdet med fastsatte nationale kvalitetsområder. Derudover eksisterer der veletablerede og målrettede initiativer til udbredelse af et højt fagligt niveau på tværs af regionen. Disse initiativer skal understøttes og videreudvikles. Der

8 skal bl.a. ske en opkvalificering af barselstilbuddene til ambulant fødende 1, hjemmefødende og tidligt udskrevne, bl.a. via indførsel af efterfødselsplaner Valgmuligheder/differentieret indsats Tilbuddene til gravide, fødende og barslende skal differentieres og behovsorienteres. En differentiering, der allerede starter hos egen læge med niveau-inddeling af den samlede indsats og som fortsætter i det videre forløb, bl.a. via jordemoderens, fødestedets og i sundhedsplejens videre arbejde i familien. En behovsdifferentiering som er dynamisk og som fordrer tæt tilbagemelding og samspil mellem de forskellige sundhedsfaglige aktører. Der skal bl.a. ske en opkvalificering af fødsels og forældreforberedelsen, da der er dokumenterede effekter af indsatsen, samtidigt med at brugerne efterspørger dette. Brugerinddragelse Brugerne af svangreomsorgen er som udgangspunkt unge, sunde og raske mennesker, der møder sundhedsvæsenets tilbud i et glædeligt anliggende. De er unge og videnssøgende og vil gerne involveres. Det er derfor nødvendigt, at svangreomsorgen i regionen formår at virkeliggøre brugerinddragelse, dels på det individuelle plan i det enkelte forløb og dels i den overordnede planlægning, udvikling og evaluering af svangreomsorgen. Der skal ske brugerinddragelse i projekter, der videreudvikler tilbuddene til gravide, fødende og barslende, f.eks. i udarbejdelsen af fødselsforberedende film og tværsektorielle udviklingsprojekter om tilbuddene i den tidlige barselsperiode Høj faglighed i den tværfaglige og tværsektorielle indsats Graviditet, fødsel og barsel er et komplekst forløb, der involverer flere myndigheder og sundhedspersoner i kommunen, på hospitalet og i almen praksis. Det er væsentligt, at nybagte mødre og familier oplever et sammenhængende og kontinuerligt forløb. For at sikre sammenhæng i graviditets og barselsforløbet er der behov for et velfungerende, integreret samarbejde mellem almen praksis, hospitaler og kommuner der alle løser opgaver i forbindelse med en familieforøgelse. Konkret vil Region Midtjylland bl.a. nedsætte tværsektorielle følgegrupper ved alle fødesteder, som skal varetage specifikke opgaver. De ovenstående tiltag og anbefalinger beskrives løbende gennem de følgende kapitler. Indsatsområderne, herunder ansvarlige og tidsramme fremgår herudover i en oversigtsform i afsnit 7. 1 Ambulant fødsel = udskrivelse 2-6 timer efter fødslen, tidlig udskrivelse = udskrivelse op til 48 timer efter fødslen Side 8

9 Fødeplanudvalget vil følge og sikre, at implementeringen af anbefalingerne sker som fastlagt. Det skal medvirke til at sikre, at Region Midtjylland også i de kommende år tilrettelægger en svangreomsorg præget af høj kvalitet i alle tilbud i graviditet, fødselshjælp og barsel og dermed sikrer en god start på livet for alle regionens nyfødte. Side 9

10 1 - Indledning 1.1 Formål med fødeplanen Fødeplanen for Region Midtjylland skal være med til at sikre: En god start på livet for regionens nyfødte At kvinder og kommende/nybagte familier i regionen tilbydes lige adgang til forebyggelse, udredning, behandling og pleje i relation til graviditet, fødsel og barsel At tilbuddene i graviditet, fødsel og barselsperioden differentieres efter kvindens/familiens behov Et velfungerende og koordineret samarbejde mellem almen praksis, hospitaler, kommuner og den enkelte kvinde/familie At svangreomsorgen baseres på en veldefineret og anerkendt klinisk praksis af høj faglig kvalitet, monitorering og patientsikkerhed At svangreomsorgen til stadighed baseres på en optimal udnyttelse af den primære og den sekundære sundhedstjeneste Fødeplanen skal herudover fungere som opslagsværk og tjene forskellige formål i forhold til forskellige målgrupper. Fødeplanen skal: udgøre beslutningsgrundlag for regionsrådets prioriteringer og planlægning af regionens svangreomsorg, herunder belyse udfordringer og fremlægge forslag til den fortsatte udvikling af svangreomsorgen orientere de centrale myndigheder om tilrettelæggelsen af svangreomsorgen i Region Midtjylland og udmøntning af love og anbefalinger orientere de forskellige fagpersoner i svangreomsorgen om tilbud, tilrettelæggelse og udviklingstiltag fungere som en del af det fælles forståelses og arbejdsgrundlag for de involverede fagpersoner og belyse de centrale målsætninger for svangreomsorgen i Region Midtjylland. 1.2 Overordnede rammer for fødeplanen Fødeplanen er udarbejdet på baggrund af Sundhedsloven, Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen samt de tidligere fødeplaner for Århus Amt, Viborg Amt, Ringkøbing Amt og Vejle Amt. Region Midtjyllands plangrundlag (Akutplan, Hospitalsplan og Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland) danner den overordnede organisatoriske ramme for fødeplanen. Fødeplanen er endvidere udarbejdet på baggrund af den praksis, der på nuværende tidspunkt eksisterer inden for svangreomsorgen i regionen. Endelig er fødeplanen udarbejdet på baggrund af det analyse- og rådgivningsarbejde, regionens forskellige læge- og sundhedsfaglige råd og udvalg udøver. Der lægges med denne fødeplan ikke op til en grundlæggende ændring af svangreomsorgen i Region Midtjylland. Der er tale om en styrkelse af indsatsen på forskellige områder for at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og for at Side 10

11 imødekomme kvindernes/familiernes ønsker og behov. Fødeplanen beskriver tilrettelæggelsen af svangreomsorgen i regionen i forbindelse med graviditet, fødsel og barselsperiode indtil en uge efter barnets fødsel Sundhedslovens bestemmelser om svangreomsorg Svangreomsorgen reguleres i Sundhedsloven, som indeholder de grundlæggende bestemmelser om sundhedsmyndighedernes pligter og patienters rettigheder, herunder forhold med betydning for svangreomsorgen. Sundhedsloven angiver desuden de overordnede bestemmelser i forhold til forebyggende helbredsundersøgelser, svangerskabshygiejne, adgang til frit sygehusvalg og information til den gravide. Der er ikke lovkrav om, at sundhedsaftalerne mellem kommuner og region skal omfatte svangreomsorgen, men den nye struktur med kommunalreformen og ændret opgavefordeling har gjort det væsentligt at fokusere på det tværsektorielle arbejde. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at samarbejdet inden for svangreomsorgen tilrettelægges lokalt, eksempelvis i et fødeplanudvalg, og at det er muligt at indgå frivillige sundhedsaftaler på området (Sundhedsstyrelsen (SST) 2009:12) Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorgen De lovbundne krav beskrives endvidere i Sundhedsstyrelsens udgivelse Anbefalinger for svangreomsorgen (2009). Derudover fungerer Sundhedsstyrelsens anbefalinger netop som anbefalinger om hensigtsmæssige tiltag og tilrettelæggelsesmetoder i svangreomsorgen. Indholdet i anbefalingerne er baseret på den tilgængelige viden på området, og litteraturen er kritisk gennemgået af eksperter og medicinske selskaber, der har vurderet den kliniske evidens. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen beskriver dermed de konkrete tilbud, det anbefales at give til gravide, fødende og barslende, bl.a. tilrettelæggelse af svangreomsorgen, kontakter i graviditeten, levevis i graviditeten samt undersøgelse og vurdering af den gravide. Organiseringen af svangreomsorgen i Region Midtjylland er baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen. Fødeplanen beskriver regionens særlige tilrettelæggelse af svangreomsorgen organisering af koordinering og samarbejde mellem praksis, hospitaler og kommuner, geografisk tilrettelæggelse af fødselshjælpen, samarbejde og visitation på tværs af hospitaler samt konkretisering af tilrettelæggelsen af lovgivningsmæssige og anbefalede tilbud i Region Midtjylland. Desuden belyser fødeplanen, dels hvor Region Midtjylland afviger fra de anbefalede tilbud, og dels hvor svangreomsorgen i regionen favner ud over de anbefalede tiltag. Side 11

12 For en uddybning af indholdet i de anbefalede basis og udvidede tilbud til gravide, fødende og barslende, samt den faglige baggrund herfor, henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen. 1.3 Fødeplan/proces Ifølge Sundhedsloven skal regionerne udarbejde en Sundhedsplan, og denne Sundhedsplan skal jf. bemærkninger til Sundhedslovens 206 indeholde en beskrivelse af svangerskabshygiejne og fødselshjælp mv. I praksis har regionen besluttet af følge amternes tidligere praksis omkring udarbejdelse af en særskilt fødeplan. Derfor er Sundhedslovens bemærkninger udmøntet i en specifik fødeplan for Region Midtjylland, som erstatter de tidligere amters fødeplaner. Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger bør der i alle regioner være et formaliseret samarbejde mellem fødestederne, jordemodercentre, praktiserende læger og kommunerne mhp. bl.a. at udarbejde beslutningsgrundlaget for den regionale planlægning af svangreomsorgen. Derfor har Region Midtjylland siden regionsdannelsen haft nedsat en tværfaglig og tværsektoriel styregruppe, fødeplanudvalget. Nærværende fødeplan beskriver det overordnede samarbejde mellem svangreomsorgens involverede sundhedsfaglige instanser, mens sundhedsaftaler konkretiserer dette samarbejde på tværs af kommuner og region. Fødeplanen er udarbejdet af repræsentanter for de fagfolk, der til dagligt beskæftiger sig med svangreomsorgen og er efterfølgende godkendt i regionsrådet. Regionsrådet godkendte sammen med fødeplanen d. 25. april 2012 et forslag til styrkelse af svangreomsorgen i Region Midtjylland. Forslaget betyder, at regionsrådet har bevilliget 3 mio. kr. til styrkelse af svangreomsorgen i samt 5,478 mio. kr. fra 2013 og fremefter. Forslaget medfører følgende: Indførelse af et fælles regionalt fødsels- og forældreforberedende program for alle førstegangsfødende og deres partner. Undervisningen foregår på hold á 10 par, med 4 standardiserede moduler. Indførelse af et struktureret opfølgningsforløb, således at der er planlagte kontakter med fødestedet og sundhedsplejen i løbet af de første 10 dage efter fødslen. 2 Forslaget vil ikke opnå helårsvirkning i Derfor er der bevilliget 2,478 mio. kr. mindre i 2012 end i 2013 og fremefter. Side 12

13 Som supplement til det strukturerede opfølgningsforløb udformes en individuel plan for efterfødselsperioden, som aftales med parret allerede i graviditeten, og som tilrettes ved fødslen. Familien skal kunne komme i kontakt med fødestedet 24 timer i døgnet i den første uge eller indtil, der er etableret kontakt til sundhedsplejen. Der indføres en samlepakke, således at screeningsundersøgelser (PKU, hørescreening, vejning) lægges sammen med undersøgelser af mor og barn, hvor der også gives vejledning og støtte til forældrene. Dette bl.a. for at reducere familiens transport i den tidlige barselsperiode. Alle førstegangsfødende tilbydes en efterfødselssamtale, således at forløbet kan bearbejdes i det omfang, familien har brug for. Flergangsfødende tilbydes efterfødselssamtale efter behov. Forslaget til styrelse af svangreomsorgen i Region Midtjylland er efterfølgende blevet skrevet ind i fødeplanen, således det fremgår hvilke tilbud, der samlet set tilbydes i Region Midtjylland med godkendelsen af fødeplanen samt forslaget til styrkelse af svangreomsorgen i Region Midtjylland. 1.4 Læsevejledning I det efterfølgende afsnit (afsnit 2) beskrives de visioner og strategispor, Region Midtjylland har som pejlemærker for de opstillede målsætninger. Desuden præsenteres nogle af de udfordringer, som svangreomsorgen, står over for. For at danne et nutidsbillede af fødslerne i Region Midtjylland beskriver afsnit 3 organiseringen af den primære og den sekundære sundhedstjeneste i svangreomsorgen, ligesom kapitlet indeholder en kort status over aktiviteter, herunder demografisk fødselsfremskrivning. I afsnit 4 beskrives tilbuddene til gravide/par i regionen i tre søjler: graviditet, fødsel og barsel. Afsnittet er opbygget, så de faglige anbefalinger indledningsvis præsenteres for hvert enkelt område, og efterfølgende beskrives en kort status for Region Midtjylland. Dog adskiller afsnittet 4.3 Barselsperioden sig ved først at nævne den særlige tilrettelæggelse af barselstilbud i Region Midtjylland, hvorefter de faglige anbefalinger præsenteres for de enkelte tilbud i barselsperioden og sammenholdes med status i regionen. Det tværsektorielle samarbejde uddybes i afsnit 5, herunder også de indgåede sundhedsaftaler mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen. I afsnit 6 beskrives de anvendte værktøjer i kvalitetsudviklingen af svangreomsorgen i Region Midtjylland og regionens konkrete tiltag i forhold til denne kvalitetssikring. Afslutningsvis indeholder afsnit 7 en liste over prioriterede indsatsområder for hvert af de beskrevne strategispor. Afsnit 8 beskriver strategi for implementering af Side 13

14 fødeplanen. Sammensætningen af fødeplanudvalget fremgår af bilag 1, endvidere er der vedlagt en ordliste som bilag 2. Side 14

15 2 - Vision og strategispor for svangreomsorgen i Region Midtjylland Da dette er regionens første fødeplan, er det væsentligt at fastlægge fælles vision og strategispor for svangreomsorgen i Region Midtjylland. I dette afsnit peges der således på de visioner, Region Midtjylland har som pejlemærker for en række opstillede målsætninger. Indledningsvis præsenteres nogle af de udfordringer, svangreomsorgen står overfor. De konkrete udfordringer og målsætninger fremgår efterfølgende af de enkelte kapitler og opsummeres afslutningsvis i hvert kapitel. 2.1 Udfordringer Sundhedsvæsenet er generelt under et betydeligt pres. Bl.a. den konstante teknologiske udvikling og omfattende forskning gør, at flere og flere årsagssammenhænge kan påvises og flere undersøgelser og bedre behandlinger kan tilbydes borgerne. Dette betyder større betingelser og risiko for nedprioritering af de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser i svangreomsorgen. Desuden har det økonomiske pres i sundhedsvæsenet bl.a. medført, at fødestederne har tilstræbt at fastholde kernetilbuddet ved at prioritere fødselsbetjeningen på de enkelte fødesteder. Dette har f.eks. haft konsekvenser i form af reducerede tilbud i den sundhedsfremmende indsats i fødsels og forældreforberedelsen samt kortere indlæggelsestid efter fødslen. En af svangreomsorgens store udfordringer er de forventninger og krav, der stilles af nutidens borgere. Dette er helt andre forventninger end de, der hidtil har præget tilrettelæggelsen af svangreomsorgen, og som ikke alene stiger i takt med udviklingen og mulighederne inden for svangreomsorgen, men som også skal ses som resultat af borgernes hidtidige oplevelse af og mulighed for kontrol over eget liv. Eksempelvis er store dele af svangreomsorgens målgruppe meget bevidste borgere, der selv er vidensopsøgende i forhold til faglige behandlingsmuligheder. Det afspejler sig bl.a. ved, at gravide aktivt sætter spørgsmålstegn f.eks. ved tidspunkt for igangsættelse af fødslen samt fremsætter ønske om kejsersnit, oftest hvis de tidligere har haft et forløb, som af den ene eller den anden grund har sat sig spor. Behovet for og kravet om inddragelse af borgerne i tilrettelæggelsen af eget forløb er afgørende i en vellykket svangreomsorg. Samspillet og koordinering af de forskellige sundhedsprofessionelles indsats spiller en større og større rolle i svangreomsorgen. Rutineundersøgelser samt en række specialundersøgelser udføres i almen praksis, men fordrer opfølgning i den sekundære sundhedstjeneste, f.eks. screening for gestationel diabetes og undersøgelse af fosterets rhesus-type, når den gravide er rhesus negativ. Som det også er kendt inden Side 15

16 for andre grene af sundhedssektoren, er det en udfordring at sikre en koordineret indsats og overlevering mellem overgange og mellem sektorer. Der er behov for veletablerede kommunikationsveje og metoder til at sikre kommunikation, koordination og kontinuitet i svangreomsorgen. Disse behov er der grundlag for at videreudvikle. Ud over ovenstående udfordringer er der en række forhold, der efterlader regionens svangreomsorg med specifikke faglige udfordringer. Der er bl.a. vished for, at en række livsstilsfaktorer som rygning, overvægt og misbrugsproblemer har betydning for udfaldet af graviditet, fødsel og barselsperioden. Region Midtjylland har særlige udfordringer i forhold til overvægtige gravide, idet regionen placerer sig højere end landsgennemsnittet i forekomsten af overvægtige (SST 2008:3). Dette stiller krav til, at der struktureret gøres en indsats på en række områder. Opsporing af væksthæmmede fostre er fortsat en af de store kliniske udfordringer i svangreomsorgen, idet væksthæmning er tæt associeret med forekomsten af en række komplikationer under graviditeten, fødslen og i nyfødthedsperioden (DSOG 2007:8). Den primære diagnostik af væksthæmmede fostre foregår hos egen læge og jordemoder, og der er en væsentlig opgave i at sikre koordinerede undersøgelsesmetoder og videreformidling af kliniske fund. Der optræder desuden nye grupper af gravide, hvilket fordrer tæt faglig opmærksomhed og videndeling mellem involverede fagprofessionelle. Det drejer sig f.eks. om gravide med behandlingskrævende depression forud for, under og efter graviditeten samt Gastric Bypass-opererede gravide. Når nye grupper optræder, og der efterhånden indsamles viden og erfaringer om undersøgelser og behandlinger af disse nye grupper, er det væsentligt, at kendskabet hertil udbredes i hele svangreomsorgen og til alle relevante fagprofessionelle. 2.2 Vision for svangreomsorgen i Region Midtjylland Tilrettelæggelsen af svangreomsorgen i Region Midtjylland bygger på de grundlæggende værdier for regionen; Dialog, dygtighed og dristighed. Svangreomsorgen skal bygge på dialog - mellem alle involverede parter, tværfagligt og tværsektorielt blandt sundhedsprofessionelle og med kvinder og familier. Svangreomsorgen skal desuden bygge på et højt fagligt niveau i en kultur, der fremmer udvikling, involvering og faglig nysgerrighed. Dristighed er en vigtig forudsætning for understøttelse af brugernes egenomsorg, for udviklingen af svangreomsorgens ydelser samt for udfordringen af eksisterende arbejdsgange og tilbud til de kommende familier i regionen. Side 16

17 Vision for svangreomsorgen i Region Midtjylland: Svangreomsorgen i Region Midtjylland sikrer alle nyfødte børn den bedst mulige begyndelse på livet. To af de centrale pejlemærker i Region Midtjyllands Sundhedsplan, Lighed i sundhed og Sundhedsfremme og forebyggelse danner en naturlig ramme for visionen med svangreomsorgen, hvilket også afspejles i de følgende specifikke visioner for svangreomsorgen i regionen; Den sundhedsfaglige indsats som Region Midtjylland tilbyder i forbindelse med graviditet, fødsel og barselsperioden skal bidrage til, at barnet, kvinden, partneren og den samlede familie gennemlever perioden som en positiv livsproces med bevarelse eller mulighed for forbedring af egen sundhedstilstand. Forløbet skal prioriteres som en naturlig sammenhængende livsproces med mulighed for personlig udvikling og tryghed. Dette opnås ved at styrke det sundhedsfremmende og sammenhængende forløb for familierne, som det fremgår af sundhedsaftalen. Region Midtjylland skal fremadrettet sikre social lighed i sundhed. Graviditeten er en væsentlig periode for indsatser, der kan forbedre borgernes folkesundhed. Når indsatser struktureres og iværksættes før eller tidligt i graviditeten vil den enkelte gravide opleve en forbedret sundhedstilstand, der ikke alene betyder flere sunde år for den enkelte, men også for den kommende generation. Graviditeten er en optimal periode for ændring af livsstil, idet den enkelte gravide/parret er ekstra motiverede på grund af hensyn til det ufødte barns sundhed. Borgerne i regionen skal have mulighed for at udnytte deres sundhedsmæssige potentiale bedst muligt via målrettede indsatser for overvægtige gravide, gravide rygere, gravide misbrugere mm. Gravide og mødre er agenter i sundhedsændringer i hele familien. Herved øges folkesundheden hos regionens borgere i to generationer. 2.3 Målsætninger for svangreomsorgen Det overordnede mål med svangreomsorgen er, at alle gravide sikres et sammenhængende forløb, der er præget af høj kvalitet gennem alle tilbud i graviditeten, fødselshjælpen og i barselsforløbet. Dette skal sikres både til den store gruppe af kvinder, hvis graviditet vurderes uden øget risiko, og til de kvinder, hvis livsvilkår eller livsstil medfører særlige risici for mor og/eller foster. Endelig skal det også sikres til de kvinder, hvor graviditeten, fødslen eller barselsperioden forventes eller udvikler sig kompliceret. Det er derfor essentielt, at udgangspunktet er et godt og tilstrækkeligt basistilbud til kvinder, hvor der er fokus på tidlig opsporing og ud fra en sundhedsfremmende, forebyggende, rådgivende og behandlende tilgang er opmærksomhed på kvinden/hendes partner, og at der eksisterer mulighed for at differentiere tilbuddene i forhold til den enkeltes behov, ønsker og ressourcer. Side 17

18 Svangreomsorgen i regionen skal foregå i et tæt og velkoordineret samarbejde mellem praksis, hospitaler og kommuner. Det er af afgørende betydning, at der opbygges et velfungerende tværsektorielt samarbejde mhp. tidlig indsats over for problemstillinger, der relaterer sig til graviditeten, fødslen og det nyfødte barn. Herunder også sociale eller psykiske problemstillinger eller andre forhold, der kræver tidlig tværfaglig indsats. Sundhedsaftaler skal styrke samarbejdet, kontinuiteten og strukturen i indsatsen. Forbedring af kommunikationen, herunder digital kommunikation mellem de forskellige sundhedsprofessionelle er nødvendigt for at sikre et stærkt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Det er desuden naturligt at inddrage borgerne i tilrettelæggelsen af svangreomsorgen. De skal derfor indgå i kommunikationsnetværket, således at den gravide/parret sikres orientering og overblik samt medindflydelse på tilrettelæggelsen af eget forløb. 2.4 Strategispor i Region Midtjylland Region Midtjylland har udpeget fem overordnede strategispor, som udgør fundamentet i tilrettelæggelsen og fremtidsvisionerne for svangreomsorgen. Strategisporene er bærende for, at regionen realiserer de opstillede målsætninger. Gennem den videre præsentation af fødeplanen understøttes den overordnede strategiske ramme, ligesom der afslutningsvis foretages en opsamling på målsætninger inden for de fem strategispor Innovation Region Midtjylland skal turde gå nye veje og tilrettelægge svangreomsorgen på nye måder, dels for at svangreomsorgen til stadighed udvikles i takt med nye faglige muligheder og krav, dels for at tilpasse organisationerne efter de nuværende økonomiske og geografiske rammer og dels for at imødekomme nationale og internationale innovationsstrategier på sundhedsområdet. Der skal iværksættes nye udviklingstiltag, der er i overensstemmelse med fremtidens kapacitet og behandlingsmuligheder som f.eks. hjemmemonitorering af gravide patientgrupper, der hidtil har været indlagte på hospital. Der skal udvikles nye metoder til opgaveløsninger, som kan løse flere opgaver med de samme ressourcer. Det er væsentligt, at innovation ikke bremses af behovet for harmonisering af svangreomsorgen. De enkelte fødesteder skal sikre harmonisering omkring det faglige indhold i svangreomsorgen, så der tilbydes samme faglige kvalitet på alle regionens fødesteder, men der skal være plads til individuelt råderum og forskellig udformning fødestederne imellem. For også fremover at kunne tilbyde en svangreomsorg i udvikling, skal aktørerne kunne lade sig inspirere af hinanden i en tid, hvor der er grobund for nytænkning og nye tilrettelæggelsesmetoder. Side 18

19 Endeligt skal der tilrettelægges på nye måder for at tilpasse tilbuddene efter brugernes ønsker og behov. Eksempler på igangværende udviklingsprojekter vil fremgå af denne fødeplan Kvalitet Svangreomsorgen i regionen skal være af høj faglig kvalitet, og der skal tilstræbes størst mulig ensartethed i klinisk praksis og service til borgerne. Der skal sikres fri og lige adgang til sundhedsydelserne ved samme behov. Sundhedsaftalerne mellem region og kommuner medvirker til at sikre faglig kvalitet i de tværgående forløb. Den faglige kvalitet sikres ligeledes bl.a. via arbejdet med fastsatte nationale kvalitetsområder. Derudover tilstræbes det, at Region Midtjylland bevarer og udvider positionen som fagligt fyrtårn inden for svangreomsorgen i Danmark, dels i kraft af allerede igangværende tiltag dels i kraft af, at forskning fortsat understøttes i regionen. I regionens svangreomsorg eksisterer der veletablerede og velfungerende tiltag, der karakteriserer et systematisk samarbejde og målrettede initiativer til udbredelse af et højt fagligt niveau på tværs af regionen. Dette foregår bl.a. via ultralydsskolen, hvor Aarhus Universitetshospital (AUH) er udnævnt som spydspids. Ultralydsskolen tilbyder support til læger og sonografer på alle regionens ultralydsafdelinger for at sikre, at alle regionens gravide kan tilbydes ensartede tilbud med samme høje faglige standard inden for diagnostisk ultralyd. Det unikke og systematiske samarbejde i regionen har ligeledes affødt det regionale obstetriske instruks-udvalg, som udarbejder fælles faglige instrukser, der er med til at sikre, at gravide, fødende og barslende tilbydes en ensartet faglig behandling, uanset hvor i regionen de er bosiddende. Disse instrukser er udarbejdet på baggrund af nationale guidelines og den nyeste viden på området Valgmuligheder/differentieret indsats Tilbuddene til gravide, fødende og barslende skal differentieres og behovsorienteres. En differentiering, der allerede starter hos egen læge med niveau-inddeling af den samlede indsats, og som fortsætter i det videre forløb, bl.a. via jordemoderens, fødestedets og sundhedsplejens videre arbejde i familien. En behovsdifferentiering som er dynamisk, og som fordrer tæt tilbagemelding og samspil mellem de forskellige sundhedsfaglige aktører. Svangreomsorgen skal dermed være tilpasset den enkelte, og der rettes særlig opmærksomhed mod kvinder, hvis graviditet, fødsel og barsel kan forventes at blive kompliceret. Der skal gives særlig støtte til udsatte og sårbare gravide, som er kendetegnet ved misbrug, overvægt, rygning og sociale problemer. Side 19

20 Indsatsen skal desuden tilpasses kvindernes og familiernes erfaringsgrundlag, og indsatsen skal respektere kvindens og parrets integritet. Indsatsen skal understøtte partnerens naturlige medvirken i forløbet, og regionen prioriterer fortsat, at der eksisterer valgmuligheder for de kommende familier, f.eks. om fødested Brugerinddragelse En øget dialog er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de ydelser, svangreomsorgen tilbyder. Når den samlede indsats er splittet op mellem sektorer, er det væsentligt, at svangreomsorgen formår at levere en samlet indsats, og derfor må de sundhedsprofessionelle tilrettelægge indsatsen med udgangspunkt i kvindens og familiens præmisser. De kommende familier har det samlede forløb for øje, og det er afgørende, at der formås at skabe sammenhæng i deres forløb. Der er brug for kvindernes og familiernes hjælp til dette. Brugerne af svangreomsorgen er som udgangspunkt unge og raske mennesker, der er videnssøgende og som gerne vil involveres. De sundhedsprofessionelle er derfor afhængige af at sætte deres unikke viden og erfaringer i spil. Særligt i en tid, hvor hele svangreomsorgen brydes op, har sundhedsprofessionelle brug for hjælp til at nytænke, hvordan indsatsen og tilbuddene målrettes efter brugerne. Brugerne er eksperter i brugeroplevelser, behov og interesser, mens sundhedsprofessionelle er eksperter i undersøgelses- og behandlingsmetoder. Det er derfor nødvendigt, at svangreomsorgen i regionen formår at virkeliggøre brugerinddragelse, dels på det individuelle plan og dels i den overordnede planlægning, udvikling og evaluering af svangreomsorgen. Det kan f.eks. iværksættes ved brugerrepræsentation og bestyrelser, men vil også kunne effektueres i digitale forløbsredskaber. Derudover handler brugerinddragelse også om egenomsorg og mestringsevne. Det er nødvendigt at nytænke tilrettelæggelsen og opgaveløsningerne i forbindelse med ambulant fødsel eller tidlig udskrivelse. Der er behov for en fremtidig tilrettelæggelse af svangreomsorgen, hvor barselstilbuddet bygger på egenomsorg, uden at omsorgen tages fra familierne. Der skal tilstræbes en mere individualiseret og differentieret tilgang, hvor forløbet er tilrettelagt efter den enkelte familie Høj faglighed i den tværfaglige og tværsektorielle indsats Graviditet, fødsel og barsel er et komplekst forløb, der involverer flere myndigheder og sundhedspersoner i kommunen, på hospitalet og i almen praksis. Det er væsentligt, at nybagte mødre og familier oplever et sammenhængende forløb. For at sikre sammenhæng i graviditets og barselsforløbet er der behov for et velfungerende samarbejde mellem de tre parter. Side 20

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Sundhedsplejerskens besøg i hjemmet tilbydes vederlagsfrit til alle familier, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger Forebyggende sundhedsydelser til børn

Læs mere

Udrulning af kendt jordemoderordning

Udrulning af kendt jordemoderordning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Udrulning af kendt jordemoderordning 1. Resume Kendt jordemoderordning er indført ved fire ud af regionens

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Den tidlige barselsperiode

Den tidlige barselsperiode N O T A T Den tidlige barselsperiode Gennem den seneste tid har der været en debat om, at kvinder bliver udskrevet for hurtigt efter en fødsel, og at flere nyfødte derfor oplever at blive genindlagt. Debatten

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/28913 Dato: 16. januar 2012 Notat Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Baggrund: Notatet: Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested:

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: Dato: 6. marts 2012 Brevid: 1621031 Bilag 1: Beregninger for etablering af fødeklinikker Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: 1.

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 2, april 2014 Forord Fødeplanen for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk UDKAST i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk UDKAST Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder. Planen

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Revideret juni 2016 1. Baggrund I Sundhedsaftalen 2015-2018 er der fokus på at mindske

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29.maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder.

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370.

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370. NOTAT Oplæg om større kommunal inddragelse på svangreområdet KL har taget det indledende skridt til at se nærmere på nye måder at organisere svangreområdet på med henblik på at styrke de nære sundhedstilbud

Læs mere

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Tilbud til fødende Region Hovedstaden Region Hovedstaden Tilbud til fødende i Region Hovedstaden Center for Sundhed Januar 2016 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilbud til fødende 4 Fødesteder i regionen

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Patientforløb AC-fuldmægtig Mona Buss Buksti Sundhedsfremmekonsulent Iben Mortensen 7. april 2017 NOTAT Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Denne afrapportering beskriver den model for screening

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Forslag til kommissorium for styregruppen vedr. regional fødeplan

Forslag til kommissorium for styregruppen vedr. regional fødeplan Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Grethe Hylleberg & Alice Skaarup Jepsen Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9864 Telefon: 76631313

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Antal af fødesteder og befolkningsunderlag pr. fødested i regionerne

Antal af fødesteder og befolkningsunderlag pr. fødested i regionerne 1. Forslag nr.: 4.1 2. Spareforslag overskrift: Samle fødslerne i regionen på fem matrikler og omlægning af pædiatrien i den østlige del af Midtjylland 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Spørgsmål til diskussion

Spørgsmål til diskussion 2010 27-05-2011 1 Baggrund for de nye Etiske Retningslinjer for Jordemødre Kommisoriet udstukket af Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse Arbejdsprocessen Begrebsafklaringer Indholdet af de reviderede

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre

Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre 1 Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre Svangreomsorgen skal være differentieret, og der gives særlig støtte til udsatte og sårbare gravide, som er kendetegnet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet

Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet i Region Syddanmark omkring gravide med risikoforbrug af alkohol, rusmidler og/eller vanedannende medicin 2012 Region Syddanmark og

Læs mere

0 Anbefalinger Læsevejledning... 9

0 Anbefalinger Læsevejledning... 9 Udkast til Fødeplan 0 Anbefalinger... 6 1 Læsevejledning... 9 2 Indledning... 11 2.1 Sundhedslovens bestemmelser på området... 11 2.2 Formål og principper for svangreomsorgen... 12 3 Baggrund for og indhold

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Sygehus OUH SHS

Sygehus OUH SHS Afdeling: Sundhedsplanlægning Udarbejdet af: Sidsel Bang Skovgaard Journal nr.: 17-550 E-mail: sbs@rsyd.dk Dato: 06. januar 2017 Telefon: 2496 5613 Aktivitetsudvikling og økonomigrundlag på fødselsområdet

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Jens Peter Hegelund Direktør, Silkeborg Kommune Rikke Skou Jensen Konst. Vicedirektør, Region Midtjylland Dagsorden Den

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Fødselsplan. Region Nordjyllands plan og mål på fødselsområdet. Side 1 af 43

Fødselsplan. Region Nordjyllands plan og mål på fødselsområdet. Side 1 af 43 Fødselsplan Region Nordjyllands plan og mål på fødselsområdet Side 1 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 RESUME... 5 FORMÅL OG RAMMER... 6 Afsnit 1: Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Hospitalsenheden Horsens Kvindeafdelingen Fødeafdelingen og Barselsafsnittet Med denne pjece ønsker jordemødre og personale på Fødeafdelingen

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Gravid 1.lægebesøg. Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital

Gravid 1.lægebesøg. Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital Gravid 1.lægebesøg Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital Gravid og hva så? Hvad skal den gravide gøre? Besøg hos egen læge Fødested? Gravid og hva

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb N O T A T Social- og Integrationsministeriet Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb Danske Regioner er blevet bedt om at give kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv.

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. 13.oktober 2013 Ida Götke www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Formålet med forløbsplanen er at informere

Læs mere