Overenskomst. mellem. Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst. mellem. Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration"

Transkript

1 Overenskomst mellem Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område Arbejdstiden... 5 Stk Arbejdstiden... 5 Stk Arbejdstidens tilrettelæggelse... 5 Stk Lokalaftaler indgået jf. 2, stk. 1 og Stk Søgnehelligdage... 5 Stk Overarbejde/afspadsering... 6 Stk Overarbejde deltidsansatte Opsigelsesvarsel Tryghedsaftale Ferie... 8 Stk Feriegodtgørelse... 8 Stk Ferielukning... 9 Stk Optjening af feriefridage Arbejdstøj Sygdom, graviditet, barsel og adoption Stk Sygdom Stk Graviditet, barsel og adoption Stk Forældreorlov Stk Pensionsbidrag under barselsorlov Børns sygdom/hospitalsindlæggelse Stk Børns sygdom Stk Børns hospitalsindlæggelse Lønninger og lønudbetaling Stk Lønninger Stk Virksomhedsanciennitet Stk Løsarbejdere Stk Korttidsansættelse Stk Lønfastsættelse Stk Vurdering af lønforhold Stk Løn inkl. tillæg Stk Lønudbetaling

4 10 - Diner transportable Stk Fast personale Stk Overarbejde Stk Løsarbejdere Forskudttidstillæg Pension Sundhedsordning Elever Retsforhold Regler for tillidsrepræsentanter Stk Hvor kan tillidsrepræsentant vælges? Stk Valget til tillidsrepræsentant Stk Tillidsrepræsentantens opgaver Stk Klubber, opslag Stk Afskedigelse af tillidsrepræsentant Uddannelse/efteruddannelse Uddannelsesfonden PROTOKOLLATER Overenskomstens ikrafttræden Ansættelseskontrakter Tjenesteattest (anbefaling) Pensionsordning EU-direktiver Ferie Seniorordninger Indførelse af kontrolforanstaltninger Social dumping Øvrige protokollater

5 1 - Overenskomstens område Overenskomsten omfatter 3F s faglige område for kokke, smørrebrødsjomfruer, catere, gastronomassistenter samt områdets elever, ansat ved medlemmer af Danske Slagtermestre. DSM og 3F er enige om at anbefale, at alle medarbejdere, der arbejder inden for overenskomstens dækningsområde, er medlemmer af 3F. 3F anbefaler ligeledes nye aktører inden for overenskomstens dækningsområde at indmelde sig i DSM. 2 - Arbejdstiden Stk Arbejdstiden Den normale ugentlige effektive arbejdstid må ikke overstige 37 timer. Den normale effektive arbejdstid kan tilrettelægges på en 4-ugers turnus, dog således, at arbejdstiden i den enkelte uge ikke overstiger 45 timer. Alt arbejde ud over 37 timer i gennemsnit i 4-ugers perioden aflønnes som overarbejde. Arbejdstiden pr. dag må maksimalt udgøre 11 timer. Ændring af arbejdstiden skal aftales mindst 14 dage før, ændringen sker. Arbejdstid såvel som spisepauser aftales lokalt. Dog skal mindst en af spisepauserne være på 30 minutter. Stk Arbejdstidens tilrettelæggelse Arbejdstiden tilrettelægges i videst muligt omfang på 5 af ugens hverdage (mandag-lørdag). Medarbejderen har krav på, at arbejdstiden tilrettelægges sådan, at der er frihed fra arbejdstids ophør fredag til arbejdstids begyndelse mandag 5 gange inden for hvert kvartal (januar, april, juli og oktober kvartal). Stk Lokalaftaler indgået jf. 2, stk. 1 og 2 Der kan indgås lokalaftaler vedrørende bestemmelserne i 2, stk. 1 og 2 med deltagelse af den lokale 3F-afdeling. Efterfølgende sendes lokalaftalen til organisationerne til orientering. Stk Søgnehelligdage For hver søgnehelligdag: nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, påskedag, 2. påske

6 dag, st. bededag, Kr. himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag reduceres den enkelte medarbejders arbejdstid med det antal timer, som medarbejderen skulle have arbejdet den pågældende dag, uden fradrag i lønnen. Har fuldtidsbeskæftigede medarbejdere fridage eller fritimer, der falder på søgnehelligdage, skal der i stedet for ydes dem tilsvarende samlet fritid på et andet tidspunkt med fuld løn. Denne bestemmelse gælder kun for butikker eller dele af butikker, der er åbne på alle ugens hverdage (mandag-lørdag). Grundlovsdag er søgnehelligdag fra kl Ovenstående regler for søgnehelligdage anvendes også for grundlovsdag og juleaftensdag fra kl samt nytårsaftensdag fra det tidspunkt, hvor butikken måtte lukke tidligere end normalt på denne ugedag. For grundlovsdag og juleaftensdag sker alene reduktion for de timer, den enkelte medarbejder skulle have arbejdet efter kl , hvilket betyder, at arbejdstimer på disse dage fra almindelig arbejdstids påbegyndelse indtil kl kan aftales placeret på et andet tidspunkt i turnusperioden. Stk Overarbejde/afspadsering Tillæg for overarbejde fastsættes til 50% for de første 2 timer og derefter med 100% af den personlige, oppebårne løn. Mistet fridag betales med et tillæg på 100% til den personlige løn. Der er mellem parterne enighed om, at alle overarbejdstimer som hovedregel skal afspadseres. Det aftales lokalt, om overarbejdstillægget udbetales eller afspadseres. Såfremt man enes om at afspadsere overarbejde, afspadseres det således, at 50% timer afspadseres med 1½ time og 100% timer med 2 timer for hver overarbejdstime. Afspadseringen lægges på et for arbejdsstedet og for medarbejderne passende tidspunkt. Dog skal der varsles med mindst 8 dage fra begge parter. Fritiden skal så vidt muligt gives som hele eller halve fridage og skal være afviklet inden én måned efter overarbejdets udførelse

7 Overarbejdsbetaling ydes kun, når arbejdet er udført efter ordre fra arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder på arbejdsstedet. Det præciseres i den forbindelse, at klargøring og nedlukning af virksomheden skal indeholdes i den ugentlige arbejdstid. Stk Overarbejde deltidsansatte Arbejder den deltidsbeskæftigede ud over den aftalte arbejdstid, aflønnes sådanne ekstratimer med vedkommendes normale timeløn op til 37 timer. Såfremt der over en 12-ugers periode konstant forekommer overarbejde, er virksomheden forpligtet til efter skriftligt ønske fra medarbejderen at bringe den aftalte arbejdstid i overensstemmelse med den faktiske arbejdstid. 3 - Opsigelsesvarsel I de første 3 måneder af ansættelsesforholdet er det gensidige opsigelsesvarsel 14 kalenderdage. Herefter er opsigelsesvarslet 14 dage til den sidste i en måned fra begge sider. Opsigelse skal være afgivet senest den 15. i måneden kl Efter 2 års ansættelse er opsigelsesvarslet 1 måned. Efter 5 års ansættelse er opsigelsesvarslet 2 måneder. Efter 8 års ansættelse er opsigelsesvarslet 4 måneder. Efter 10 års ansættelse er opsigelsesvarslet 6 måneder. Opsigelsesfrister fra lønmodtagerside er højst 1 måned. Opsigelse, begrundet i virksomhedens forhold, kan ikke finde sted under ferie. Opsigelse, begrundet i en arbejdsskade, kan ikke betragtes som sagligt begrundet. Opsigelsen skal i henhold til ovenstående fra begge parter ske skriftligt til en måneds udgang. Medarbejdere, som afskediges grundet omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, har ret til frihed med løn i op til 2 timer - placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen - til at søge vejledning i 3F/3FA

8 Medarbejdere, der uden egen skyld afskediges fra virksomheden, og som genansættes senest 3 måneder fra fratrædelsestidspunktet, genindtræder i den på virksomheden tidligere opnåede anciennitet. 4 - Tryghedsaftale 1. Aftalen vedrører alle, som arbejder under denne overenskomst. 2. Aftalen skal medvirke til at øge medarbejdertilfredsheden samt trygheden i ansættelsen og gennem dette bidrage til at fremme et godt arbejdsklima. 3. Ved afskedigelser, begrundet i virksomhedens forhold, udbetales der til medarbejderne en godtgørelse i henhold til pkt Til medarbejdere med 6 års anciennitet betales en fratrædelsesgodtgørelse på kr ,00. Til medarbejdere med 8 års anciennitet betales en fratrædelsesgodtgørelse på kr ,00. Til medarbejdere med 10 års anciennitet betales en fratrædelsesgodtgørelse på kr ,00. Godtgørelsen udbetales i forbindelse med sidste lønudbetaling. De faste kronebeløb beregnes forholdsmæssigt for deltidsansatte. 5. Såfremt medarbejderen overgår til efterløn eller pension, finder denne bestemmelse ikke sted. 5 - Ferie Stk Feriegodtgørelse Ferielovens bestemmelser er gældende. Feriegodtgørelsen indbetales til Slagtermestrenes Feriefond. Ferieprocenten udgør 13,5%. Pr. 1. april 2015 hæves satsen til 14,35%. For medarbejdere, der holder ferie med løn, udgør ferietillægget 2% af den ferieberettigede løn. Pr. 1. april 2015 forhøjes tillægget til 2,85%

9 Tillægget udbetales normalt sammen med maj-lønnen, men kan også udbetales i den måned, hvori ferien afholdes. Stk Ferielukning Der henvises til Ferielovens regler. Stk Optjening af feriefridage Der optjenes frihed i overensstemmelse med nedenstående regler: 1. Der optjenes i overenskomstperioden ret til 5 fridage pr. år. Feriefridage optjenes også under ferieafvikling. 2. Fridagen betales med normal løn for 7,4 timer. Normal løn beregnes af de sidste 4 ugers indtjening, ekskl. overarbejdstillæg. Der ydes feriegodtgørelse og pensionsbidrag af ovennævnte. 3. Fridagene afvikles og placeres under hensyntagen til virksomhedens tarv og så vidt muligt efter den enkelte lønmodtagers ønske. 4. Fridagene skal afholdes senest 1 år efter optjening. Fridagene skal afholdes inden for afviklingsperioden. Fridage, der ikke er afviklet, skal udbetales i forbindelse med fratrædelse. 5. Hvis friheden begrundet i sygdom, fødsel, overgang til selvstændig erhvervsdrivende, overgang til arbejde i hjemmet, ophold i udlandet fængsling eller tvangsanbringelse, aftjening af værnepligt eller anden tilsvarende omstændighed ikke afholdes, kan den optjente løn for fridagene udbetales. 6. Opsparede fridage kan ikke afvikles i en opsigelsesperiode. 7. Ved fritstilling i forbindelse med opsigelse kan optjente fridage forlanges afviklet i fritstillingsperioden. Omregningsfaktor Der optjenes feriefrihed, som følger: 1. april april 2017: 0,711 timer pr. uge - 9 -

10 6 - Arbejdstøj Forretningen udleverer til medarbejderen rent arbejdstøj, herunder fodtøj med skridsikre såler. 7 - Sygdom, graviditet, barsel og adoption Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (sygedagpenge/barselsdagpenge) er gældende. Stk Sygdom Ved sygdom oppebærer medarbejderen fuld løn i indtil 4 uger og herefter 90% af den oppebårne løn. Sygdom skal meddeles virksomheden senest ved arbejdstids begyndelse, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende. Arbejdsgiveren kan forlange dokumentation for, at fravær skyldes sygdom (tro- og love erklæring). Lægeattest kan dog først kræves udstedt ved sygdom af over 3 dages varighed. Endvidere kan lægeattest kræves, hvis fravær af 1-2 dages varighed hyppigt forekommer. Stk Graviditet, barsel og adoption Til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet, udbetaler virksomheden fuld løn under barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet, udbetales fuld løn under udrejseorlov i op til 4 uger, samt løn i 14 uger fra barnets modtagelse (barselsorlov). Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under fædreorlov. Beløbene indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Stk Forældreorlov Arbejdsgiver yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Holdes orloven, der er

11 reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten den ene eller den anden forælder. Betalingen i disse 13 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog max. 140,00 kr. pr. time. De 13 uger skal afholdes inden for 52 uger (46 uger) efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Orlovsperioder: Graviditets-/udrejseorlov: Barselsorlov: Fædreorlov: Forældreorlov: Lønforpligtelse: 4 uger med fuld løn 14 uger med fuld løn 2 uger med fuld løn 13 uger med fuld løn, dog max. kr. 140,00 pr. time. 5 uger til hver af forældrene og 3 uger til enten den ene eller den anden forælder. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. Forældrene kan holde samtidig forældreorlov med betaling. Stk Pensionsbidrag under barselsorlov Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: Pensionsbidraget udgør: Arbejdsgiverbidrag pr. md. Arbejdstagerbidrag pr. md. Samlet bidrag pr. md. kr ,00 kr. 680,00 kr ,00 Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag

12 8 - Børns sygdom/hospitalsindlæggelse Stk Børns sygdom I tilfælde af pasning af sygt, hjemmeværende barn under 14 år har medarbejderen ret til frihed med fuld løn. Friheden ydes kun til den ene af barnets forældre og omfatter alene barnets første sygedag. Stk Børns hospitalsindlæggelse Til medarbejdere med 9 måneders anciennitet gives der frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Der ydes fuld løn, dog max. kr. 135,00 pr. time. Såfremt medarbejderen er dagpengeberettiget eller berettiget til anden form for offentlig ydelse under barnets hospitalsindlæggelse, yder arbejdsgiveren et tillæg op til den normale løn, dog max. kr. 135,00 pr. time. 9 - Lønninger og lønudbetaling Stk Lønninger Minimallønnen stiger pr. 1. april 2014 med kr. 240,50 pr. måned (kr. 1,50 pr. time), pr. 1. april 2015 med kr. 264,54 (kr. 1,65 pr. time) og pr. 1. april 2016 med yderligere kr. 288,59 pr. måned (kr. 1,80 pr. time). Satsforhøjelserne tillægges den personlige løn, og der kan ikke ske modregning i personlige tillæg. Minimallønnen udgør: 1. april april april 2016 Pr. måned u/fagtillæg kr ,66 kr ,20 kr ,79 Fagtillæg kr ,07 kr ,52 kr ,38 Pr. måned m/fagtillæg kr ,73 kr ,72 kr ,

13 Fagtillægget, som udgør 10% af minimallønnen, udbetales til medarbejdere med svendebrev inden for fagene. Timelønnen for fuldtidsansatte findes ved at dividere månedslønnen med 160,33. Timelønnen for deltidsansatte findes ved at omregne deltidsansattes månedsløn til fuldtidsløn og dividere med 160,33. Deltidsansatte kan ikke aflønnes med mindre end 15 timer i den enkelte uge. Stk Virksomhedsanciennitet Voksne medarbejdere, som har et års anciennitet i virksomheden, oppebærer et personligt tillæg. Tillægget udgør pr. time: 1. april april april ,81 3,87 3,94 Der er fuld modregningsret for de givne tillæg, hvis den samlede personlige løn overstiger den til enhver tid gældende minimalløn med tillæg af det til enhver tid gældende anciennitetstillæg. Stk Løsarbejdere Løsarbejdere, der antages for en periode på max. 21 dage, aflønnes med: Pr. 1. april 2014: Første 8 timer: kr. 165,10 pr. time (minimalløn + 30%) 9. og 10. time: kr. 190,50 pr. time (minimalløn + 50%) Derefter: kr. 254,00 pr. time (minimalløn +100%) Pr. 1. april-2015: Første 8 timer: kr. 167,45 pr. time (minimalløn + 30%) 9. og 10. time: kr. 193,22 pr. time (minimalløn + 50%) Derefter: kr. 257,62 pr. time (minimalløn + 100%) Pr. 1. april 2016: Første 8 timer: kr. 170,03 pr. time (minimalløn + 30%) 9. og 10. time: kr. 196,19 pr. time (minimalløn + 50%)

14 Derefter: kr. 261,58 pr. time (minimalløn + 100%) Stk Korttidsansættelse a. Ved korttidsansættelse forstås ethvert arbejde, som omfatter en forud aftalt periode af mindst 22 dages varighed, men til og med 5 måneder. b. Anvendelse af korttidsbeskæftigelse i virksomhederne kan kun etableres ud fra følgende saglige begrundelser: virksomheder, der kun har åbent en bestemt periode af året, virksomheder, der i perioden har ekstraordinære spidsbelastningssituationer, eller ved sygdom, ferie, afspadsering eller barselsorlov. Engagementet sluttes for hele perioden i den pågældende virksomhed enten således, at det er uopsigeligt fra en eller begge parter side, eller opsigeligt i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser om opsigelse. Aftalen skal oprettes skriftligt, og det af organisationerne godkendte ansættelsesbevis skal anvendes. c. For korttidsansættelser af mere end 21 dages varighed, men til og med 5 måneder, betales et tillæg på 20% af minimallønnen inkl. fagtillæg. Stk Lønfastsættelse Lønnen aftales ved arbejdsaftalens indgåelse skriftligt og kan ikke aftales med mindre beløb end de i denne overenskomst anførte. Minimallønssystemet forudsætter en lønspredning, gradueret efter arbejdstagerens job, dygtighed, alder m.v. Stk Vurdering af lønforhold Lønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfælde mellem virksomheden og medarbejderen. Vurdering og eventuel regulering af lønforhold sker individuelt mindst en gang om året. Stk Løn inkl. tillæg Der kan med medarbejderen aftales en samlet personlig løn, der angives på ansættelsesbeviset, jf. nedenstående

15 Lønnen fastlægges efter flg. retningslinjer: Minimallønnen Fagtillæg Anciennitetstillæg Forskudttidstillæg Korttidstillæg Personligt tillæg Personlig løn i alt Stk Lønudbetaling Lønnen skal ved månedsvis udbetaling være til rådighed den sidste bankdag i måneden. Lønudbetalingen kan dog aftales lokalt (ugevis, 14-dagesvis eller månedsvis) Diner transportable Stk Fast personale Det faste personale kan deltage i udbringning og anretning. Stk Overarbejde Såfremt der forekommer overarbejde ved diner transportable, afregnes dette fra første time med timeløn + 100%. Stk Løsarbejdere Løsarbejdere, der assisterer ved selve udbringningen, ansættes og aflønnes for minimum 5 timer, der betales efter samme satser som under 9, stk Forskudttidstillæg For arbejde inden for normal effektiv arbejdstid betales følgende tillæg pr. time: 1. april april april 2016 Hverdage: kl kr. 17,71 kr. 17,99 kr. 18,28 kl % tillæg af minimallønnen Lørdage: kl kr. 33,15 kr. 33,68 kr. 34,

16 kl % tillæg af minimallønnen Søn- og helligdage: kl kr. 46,12 kr. 46,86 kr. 47,66 kl % tillæg af minimallønnen Tillæggene ydes tillige ved overarbejde og ved arbejde på vagtplanerede fridage. Der regnes ved udbetaling med kvarte timer Pension Pensionsbidraget udgør 12,0%. Arbejdsgiveren betaler 2/3 og lønmodtageren 1/3 af pensionsbidraget. Medarbejdere med 5 måneders anciennitet inden for de forudgående 5 kalenderår er omfattet af pensionsordningen fra det fyldte 20. år. Anciennitetskravet bortfalder, såfremt medarbejderen ved ansættelsen er omfattet af en arbejdsmarkedspension baseret på kollektiv overenskomst, jf. stk. 4 i protokollaterne bagest i overenskomsten. For medarbejdere, omfattet af arbejdsmarkedspension fra EU/EØS-lande, bortfalder anciennitetskravet. Konvertering af pension til løn til medarbejdere over pensionsalderen Parterne er enige om, at medarbejdere over pensionsalderen kan konvertere virksomhedens pensionsbidrag til løn ved lokal aftale herom Sundhedsordning Medarbejderne er omfattet af sundhedsordning i PensionDanmark med virkning fra 1. april Bidrag opkræves sammen med pensionsbidraget, og udgør 0,15%, der betales af arbejdsgiveren. Arbejdsgiverens bidrag bliver således pr. 1. april 2015 på 8,15% og medarbejderens bidrag er uændret 4% Elever Læreforholdene er omfattet af elevoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

17 Elevoverenskomsten kan rekvireres på DSM s sekretariat og hos 3F. Ansættelsen sker på den af Undervisningsministeriet godkendte uddannelsesformular. Uddannelsen gennemføres efter de regler, der er udfærdiget af Det Faglige Udvalg for Gastronomuddannelserne i henhold til Lov om erhvervsuddannelser. Eleverne er herudover omfattet af denne overenskomst. FOR UDDANNELSESAFTALER, DER INDGÅS TIL OG MED 30. JUNI Grundforløbet tæller med i ancienniteten. Prøvetiden begynder først på virksomheden. Elevlønnen andrager pr. måned: 1. april april 2015 Under 18 år kr ,61 kr ,19 (er kun gældende det 1. læreår) Over 18 år: 1. april april april 2016 Fra 1-12 måneder: kr ,49 kr ,40 kr ,83 Fra måneder: kr ,40 kr ,63 kr ,51 Fra måneder: kr ,09 kr ,06 kr ,77 Fra måneder: kr ,98 kr ,29 kr ,44 EGU-elever over 18 år lønnes pr måned: kr ,49 kr ,40 FOR UDDANNELSESAFTALER, DER INDGÅS 1. JULI 2014 OG FREMEFTER. Grundforløbet tæller med i ancienniteten. Prøvetiden begynder først på virksomheden. Caterelever:

18 1. juli april april 2016 Fra 1-12 måneder: kr ,90 kr ,81 kr ,80 Fra måneder: kr ,70 kr ,84 kr ,51 Fra måneder: kr ,00 kr ,05 kr ,26 Smørrebrødselever: 1. juli april april 2016 Fra 1-12 måneder: kr ,90 kr ,81 kr ,80 Fra måneder: kr ,70 kr ,84 kr ,51 Fra måneder: kr ,00 kr ,05 kr ,26 Kokkeelever: 1. juli april april 2016 Fra 1-12 måneder: kr ,90 kr ,81 kr ,80 Fra måneder: kr ,50 kr ,15 kr ,03 Fra måneder: kr ,00 kr ,69 kr ,17 Fra måneder: kr ,40 kr ,43 kr ,20 Elever, der ved uddannelsens start er fyldt 25 år, aflønnes efter minimallønssatsen uden fagtillæg. For de elevers vedkommende, der ved nærværende overenskomsts ikrafttræden oppebærer højere løn, må denne ikke forringes. Vurdering og evt. regulering af lønforhold sker individuelt mindst en gang om året. Den ugentlige arbejdstid for elever er den samme, som er gældende for de voksne arbejdere. Alle øvrige forhold skal være i overensstemmelse med Erhvervsuddannelsesloven. Alle uoverensstemmelser vedrørende lærekontrakter henvises til det ifølge Erhvervsuddannelsesloven nedsatte udvalg. Ved prøvetidens udløb udbetales til værktøjskøb mod dokumenteret regning et beløb på kr ,00, ligesom eleverne får de indkøbte lærebøger til ejendom. Forskudttidstillæg: 1. april april april 2016 Hverdage: kl kr. 7,89 kr. 8,04 kr. 8,19 kl % tillæg af lærlingelønnen

19 Lørdage: kl kr. 7,89 kr. 8,04 kr. 8,19 kl % tillæg af lærlingelønnen Søn- og helligdage: kl kr. 16,62 kr. 16,94 kr. 17,26 Nattillæg: For alt arbejde fra kl ydes et tillæg på 30% af gældende minimalløn Retsforhold Ved behandling af uoverensstemmelser mellem parterne vedrørende overenskomstens forståelse gælder "Norm for regler for behandling af faglig strid". Hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark er ligeledes gældende Regler for tillidsrepræsentanter Stk Hvor kan tillidsrepræsentant vælges? I enhver virksomhed, der har kollektiv overenskomst, samt i særskilt beliggende afdelinger eller filialer, der enten selvstændigt eller sammen med hovedfirmaet er omfattet af kollektiv overenskomst, kan de organiserede medarbejdere af deres midte vælge en til at være deres tillidsrepræsentant over for arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder. I virksomheder, hvor der på hver enkelt arbejdsplads beskæftiges 5 organiserede medarbejdere eller derunder under overenskomstens område, kan der dog kun vælges tillidsrepræsentant, såfremt parterne er enige herom, og denne aftale kan kun igen bortfalde, såfremt parterne er enige herom. I virksomheder, hvor der på hver enkelt arbejdsplads beskæftiges 35 organiserede medarbejdere eller derover under overenskomstens område, kan der vælges en stedfortrædende tillidsrepræsentant til at virke under den ordinære tillidsrepræsentants fravær af længere varighed på grund af sygdom, ferie, kursusdeltagelse eller lignende. Stedfortræderen skal opfylde de samme betingelser for valg som tillidsrepræsentanten, jf. stk

20 Den stedfortrædende tillidsrepræsentant er under sit virke som fungerende tillidsrepræsentant omfattet af samme beskyttelsesregler, som er gældende for den ordinære tillidsrepræsentant. Stk Valget til tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten vælges blandt de organiserede, anerkendt dygtige medarbejdere, der har været ansat mindst et år i den pågældende virksomhed. Hvor sådanne ikke findes i et antal af mindst 5, suppleres dette tal med de organiserede medarbejdere, der har arbejdet der længst. En lærling, elev eller ungarbejder kan ikke vælges som tillidsrepræsentant. I en virksomhed med filialer eller geografisk adskilte afdelinger kan en medarbejder kun vælges som tillidsrepræsentant for det sted, hvor pågældende er beskæftiget. Valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af forbundet og meddelt DSM. Denne meddelelse skal ske hurtigst muligt og senest 14 dage efter valget. Eventuel indsigelse fra arbejdsgiverens side mod det foretagne valg skal være forbundet i hænde senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelsen om valget. Organisationerne er enige om det ønskelige i, at flest muligt stemmeberettigede deltager i valg af tillidsrepræsentant. Ved sin godkendelse garanterer forbundet, at alle stemmeberettigede har været sikret mulighed for at deltage i valget. Stk Tillidsrepræsentantens opgaver Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sine kolleger og sin organisation som over for arbejdsgiveren at gøre sit bedste for at jævne ethvert opstået stridsspørgsmål og vedligeholde et godt og roligt samarbejde på arbejdsstedet. Når en foreliggende sag kun berører en enkelt eller enkelte af virksomhedens medarbejderes personlige anliggender, bør disse selv direkte over for virksomhedens leder eller dennes stedfortræder forelægge klager eller henvisninger til mulig direkte afgørelse i foreliggende tilfælde. I anliggender vedrørende løn- og arbejdsforhold kan tillidsrepræsentanten, når

21 det ønskes, og tillidsrepræsentanten efter en foretagen undersøgelse finder det berettiget, forelægge klager eller henstillinger for arbejdsgiveren, dog kun såfremt sagen ikke bliver ordnet tilfredsstillende ved dennes stedfortræder på arbejdsstedet. Er tillidsrepræsentanten ikke tilfreds med arbejdsgiverens afgørelse, kan tillidsrepræsentanten frit anmode sin organisation om at tage sig af sagen, men det er tillidsrepræsentantens og kollegernes pligt at fortsætte arbejdet uforstyrret, indtil anden bestemmelse træffes af organisationens ledelse. Udførelsen af tillidsrepræsentantens påhvilende hverv skal ske på en sådan måde, at det er til mindst gene for tillidsrepræsentantens arbejde, og såfremt tillidsrepræsentanten for at opfylde sine forpligtelser må forlade sit arbejde, må dette kun ske efter forudgående aftale med arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder. Efter aftale med arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder skal der, i den udstrækning arbejdets art og omfang tillader det, gives tillidsrepræsentanten den nødvendige frihed til at deltage i instruktionskurser og samarbejdskurser for tillidsrepræsentanter. Stk Klubber, opslag Hvis de organiserede medarbejdere i en virksomhed, hhv. en afdeling heraf, slutter sig sammen i en klub, skal tillidsrepræsentanten være formand. I det omfang, arbejdet tillader det, kan arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder efter anmodning give tilladelse til fornøden frihed for medlemmer af klubbens bestyrelse til at deltage i instruktionskurser og samarbejdskurser for tillidsrepræsentanter. På et dertil af arbejdsgiveren anvist for medarbejderne tilgængeligt sted er det klubben tilladt at opslå faglige foreningsbekendtgørelser til medlemmer. Et eksemplar af sådanne opslag afleveres samtidig til arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder. Hvor der er mulighed herfor, stiller arbejdsgiveren lokaler til rådighed for klubbens mødevirksomhed. Stk Afskedigelse af tillidsrepræsentant Organisationerne anbefaler, at en virksomhed, der påtænker at afskedige en til

22 lidsrepræsentant, kontakter sin organisation med henblik på eventuel afholdelse af møde under organisationernes medvirken inden afskedigelsen. Der er enighed om, at et sådant møde skal afholdes hurtigst muligt. En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager. Det er en selvfølge, at den omstændighed, at en medarbejder fungerer som tillidsrepræsentant, aldrig må give anledning til, at den pågældende afskediges, eller at den pågældendes stilling forringes. Tillidsrepræsentantens ansættelsesforhold kan ikke afbrydes inden for opsigelsesperioden, og inden forbundet har haft mulighed for at få afskedigelsens berettigelse gjort til genstand for fagretlig behandling, medmindre der på lokalt plan er enighed herom. Det bør tilstræbes, at sagens fagretlige behandling fremmes mest muligt, således at afgørelsen foreligger inden opsigelsesperiodens udløb. Disse regler gælder dog ikke, dersom arbejdsgiveren foretager en berettiget bortvisning af tillidsrepræsentanten i medfør af Funktionærlovens 4. Fastholder en arbejdsgiver sin afskedigelse af tillidsrepræsentanten, efter at afskedigelsen er kendt uberettiget ved den fagretlige behandling, er arbejdsgiveren ud over lønnen i opsigelsesperioden pligtig at betale en godtgørelse, hvis størrelse skal være afhængig af sagens omstændigheder. Denne godtgørelse er endelig, således at der ikke tillige kan kræves godtgørelse efter regler om urimelig afskedigelse. Spørgsmålet om berettigelsen af en tillidsrepræsentants afskedigelse og størrelse af den eventuelt tilkommende godtgørelse til tillidsrepræsentanten afgøres endeligt ved faglig voldgift. Foreligger der i sagen sådanne særlige forhold, som klart giver udtryk for, at der har foreligget organisationsforfølgelse, kan dette spørgsmål indbringes for Arbejdsretten. Såfremt forbundet hævder, at afskedigelse af en tillidsrepræsentant er urimelig, kan der fremsættes krav om erstatning, respektive genansættelse i henhold til Hovedaftalens 4, stk. 3. Dette spørgsmål kan sammen med spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger tvin

Overenskomst. Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Overenskomst. Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 OVERENSKOMST MELLEM DANSKE SLAGTERMESTRE OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 31-08-2009(19:15) 2009-2010 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING OVERENSKOMST 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING INDHOLD 1 Overenskomstens område 5 2 Arbejdstid 5 3 Afgrænsning mellem timeløn og -månedsløn 6 4 Timeløn 6 5 Månedsløn

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2014-2017 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Kasinooverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014

Kasinooverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014 Kasinooverenskomst For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014 KASINOOVERENSKOMST 2012 2014 2012 2014 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 4 Afsnit 1 - Overenskomstens gyldighedsområde Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 KAPITEL 2 - ANSÆTTELSE... 8 2. Uddannede og erfarne medarbejderes

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T for mejeripersonale og chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Fagligt Fælles Forbund Dansk Funktionærforbund/

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2012 2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

OVERENSKOMST 2012 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING. mellem

OVERENSKOMST 2012 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING. mellem OVERENSKOMST 2012 2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING INDHOLD 1 Overenskomstens område.................................. 5 2 Arbejdstid...............................................

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

3.43.0 OVERENSKOMST. mellem. 3F Privat Service, Hotel og Restauration COOP DANMARK A/S. vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012

3.43.0 OVERENSKOMST. mellem. 3F Privat Service, Hotel og Restauration COOP DANMARK A/S. vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012 3.43.0 OVERENSKOMST mellem 3F Privat Service, Hotel og Restauration og COOP DANMARK A/S vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012 INDHOLD 3.43.0 3F 1 OVERENSKOMSTOMRÅDET... 5 2 ARBEJDSTID... 5 3 LØNFORHOLD...

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2014-2017 Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre Arbejds- og lønoverenskomst for detailslagtere med specialerne butik, pølsemageri, delikatesse og fisk og vildt BUTIKSOMRÅDET

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Storbutikkernes Forhandlingsudvalg/ Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening.

OVERENSKOMST MELLEM. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Storbutikkernes Forhandlingsudvalg/ Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening. 3.57.0 2012/2014 OVERENSKOMST MELLEM 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Storbutikkernes Forhandlingsudvalg/ Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer for supermarkeder mv. mellem Dansk Erhverv

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere