Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer"

Transkript

1 Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer 1. udgave 24. juni 2014 Udarbejdet af De Offentlige Tandlægers Hovedbestyrelse 1

2 Indhold 1. Generel del Indledning Definition Hvornår kan tandlægen anvende vågen sedation i børne- og ungdomstandplejen? Hvilke kooperationsproblemer anses for væsentlige Barnets og den unges helbredstilstand Informeret samtykke Uddannelseskrav til tandlæge og hjælpepersonale Sederingsjournal Krav til udstyr til overvågning og livreddende førstehjælp Pulsoximetri Pulsoximetret Virkningsmekanisme Tolkning af måleresultatet Nødsituation Speciel del Indledning Midazolam Lægemiddel: Lægemiddelform: Virkning: Bivirkning: Anvendelsesforskrift: Indikation: Kontraindikation: Forberedelse af patient: Sederingsteknik Tillægsdosis Sederingseffekt Overvågning og afslutning

3 2.2 Kvælstofforilte (Lattergas) Lægemiddel: Kvælstofforilte (lattergas) Virkning: Bivirkning: Anvendelsesforskrift Indikation: Kontraindikation: Forberedelse af patient og udstyr Sederingsteknik Sederingseffekt Overvågning og afslutning Triazolam Lægemiddel: Lægemiddelform: Virkning: Bivirkning: Anvendelsesforskrift: Indikation: Kontraindikation: Forberedelse af patient Sederingsteknik Sederingseffekt Overvågning og afslutning Bilag SEDERINGSJOURNAL Bilag Skriftlig information om vågen sedation med Midazolam Bilag Skriftlig information om vågen sedation med Lattergas (kvælstofforilte) Bilag Skriftlig information om vågen sedation med Triazolam

4 Bilag Information til forældrene efter præmedicinering med Midazolam Bilag Information til forældrene efter præmedicinering med lattergas (kvælstofforilte) Bilag Information til forældrene efter præmedicinering med Triazolam

5 Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af børn - og unge med væsentlige kooperationsproblemer. 1. Generel del 1.1 Indledning Sundhedsstyrelsen har, efter at vågen sedation af børn og unge i forbindelse med tandbehandling har været udført problemløst af tandlæger i en lang årrække, fundet det nødvendigt at præcisere den omhu og samvittighedsfuldhed, som tandlægen skal udvise, i relation til autorisationslovens 17 (bekendtgørelse af lov nr. 877 af 4. august 2011 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed). Dette er sket i Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 26. juni 2013 om vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af børn - og unge med væsentlige kooperationsproblemer. Formålet med denne procedurebeskrivelse er at supplere Sundhedsstyrelsens vejledning ved at præcisere, hvad der anses for at være normen for sædvanlig faglig standard ved vågen sedation af børn og unge. Procedurebeskrivelsen dækker de sedationsmidler midazolam, kvælstofforilte og triazolam, som anæstesiologer er sikre og pålidelige at anvende i tandbehandlingen i de i denne beskrivelse angivne doser. Det anbefales ikke, at tandlægen anvender andre midler end de ovenfor anførte. Andre midler vil ikke være dækket af denne procedurebeskrivelse og bør derfor kun anvendes under medvirken af anæstesilæge. Procedurebeskrivelsen er foretaget af De Offentlige Tandlægers hovedbestyrelse på baggrund af procedurebeskrivelser indhentet i Børne og Ungdomstandplejen i Københavns Kommune, de kommunale tandplejer i Randers og Furesø kommuner, riktlinje för sedering i barn - och ungdomstandvård, Folktandvården i Värmland og EAPD Guidelines on Sedation in Paediatric Dentistry. De Offentlige Tandlægers hovedbestyrelse har foretaget tekstmæssige opstramninger i denne procedurebeskrivelse for at imødekomme kravene og anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens vejledning. Procedurebeskrivelsen har været i høring ved anæstesiologisk intensiv afdeling ved Odense Universitetshospital samt i de kommunale børne- og ungdomstandplejer, der har bemærket sig de 5

6 opstramninger i normen for sædvanlig faglig standard, der har været en følge af Sundhedsstyrelsens vejledning. 1.2 Definition Ved vågen sedation forstås indgift af et beroligende og angstdæmpende lægemiddel i en mængde, der sikrer at patientens evne til at trække vejret og alle beskyttende reflekser bevares, ligesom patienten reagerer på tiltale og fysisk stimuli. 1.3 Hvornår kan tandlægen anvende vågen sedation i børne- og ungdomstandplejen? når der foreligger en faglig begrundelse for væsentlige kooperationsproblemer når barnet ikke lider af sygdom eller indtager medicin, der er forhindrende for dette når forældremyndighedshaver / værge efter behørig information om risici m.v. giver sit samtykke hertil. Samtykket kan være mundtligt eller skriftligt og skal journalføres jf. sundhedslovens bestemmelser herom når tandlægen besidder de tilstrækkelige faglige kvalifikationer 1.4 Hvilke kooperationsproblemer anses for væsentlige Vågen sedation kan anvendes i børne- og ungdomstandplejen når der er væsentlige kooperationsproblemer. Kooperationsproblemer anses for væsentlige: når behandlingstilvænning har været forsøgt uden, at det har resulteret i, at patienten vil medvirke ved almindelig tandbehandling som følge af angst når akut og nødvendig behandling skal gennemføres efter tandtraume, smertetilstande fra tænderne eller lignende og, der ikke kan opnås medvirken til behandlingen som følge af angst hvis tandlægen vurderer, at patienten i en konkret situation f.eks. som følge af en særlig smertefuld eller langvarig behandling vil udvikle tandlægeangst, såfremt vågen sedation ikke anvendes 1.5 Barnets og den unges helbredstilstand Det er en forudsætning for tandlægens brug af vågen sedation, at barnet eller den unge er sund og rask. Barnet eller den unge må således ikke lide af en akut sygdom (somatisk eller psykisk). Barnet eller den unge må ej heller have en kronisk sygdom (somatisk eller psykisk), der i sig selv eller ved sygdommens behandling gør det kontraindiceret at iværksætte vågen sedation. Tandlægen skal inden vågen sedation iværksættes vurdere barnets helbredstilstand - særligt, at luftveje er frie, og der ikke er symptomer, der kan indikere at vejrtrækningen eller kredsløbet er kompromitteret. Det er tandlægens ansvar i supplement til dette at indhente de nødvendige helbredsoplysninger hos forældremyndighedsindehaver / værge og om nødvendigt fra patientens egen læge, speciallæge og eller sygehus. Det er vigtigt, at tandlægen har en personlig kontakt med forældremyndighedsindehaver / værge for at sikre sig, at alle relevante helbredsoplysninger kommer frem, og at helbredsoplysningerne er korrekte. I den forbindelse er det vigtigt at anvende forskellige formuleringer af det samme spørgsmål for at sikre sig, at forældremyndighedsindehaver / værge har forstået de stillede spørgsmål. (Eks.: Får dit barn 6

7 medicin? Svar: Nej. Får dit barn nogen piller? Svar: Ja, han får piller mod.). Det er vigtigt at få hele barnets sygehistorie frem. Der kan være tidligere hospitalsindlæggelser herunder operationer som har betydning for helbredsbedømmelsen. Der kan være medfødte lidelser eller arvelige dispositioner, som kan have betydning ligesom der kan være kroniske sygdomme, som forældrene utilsigtet glemmer fordi den kroniske sygdom er en fuldstændig integreret del af dagligdagen. Skemaet (sederingsjournalens almene anamnese afsnit) i bilag 1 kan understøtte tandlægen i dette arbejde. Ved brug af ASA (American Society of Anesthesiologists) klassificeringssystemet (se nedenfor) kan børn og unge klassificeret i ASA klasse 1 umiddelbart behandles i vågen sedation medens børn og unge i ASA klasse 2 kan behandles i vågen sedation, hvis tandlægen har forudgående erfaring for dette eller aktuelt har indhentet information hos patientens egen læge, speciallæge eller sygehus. Børn og unge med ASA klassifikation 3 skal behandles under medvirken af anæstesilæge. Klasse 4, 5 og 6 er ikke relevant for denne vejledning, da patienterne vil være under sygehusforhold. Klassifikation i henhold til the American Society of Anesthesiologists: ASA Klassifikation Status 1 Rask 2 Lettere systemisk sygdom 3 Svær systemisk sygdom 4 Livstruende svær systemisk sygdom 5 Døende patient som ikke forventes at overleve uden operation 6 Hjernedød patient, organdonor Det er en forudsætning for brug af vågen sedation, at de eventuelle alders og eller vægtgrænser, der anføres under de enkelte midler i denne procedurebeskrivelse respekteres. Kontraindikationer i øvrigt anføres under det enkelte lægemiddel. 1.6 Informeret samtykke Forældremyndighedshaver skal informeres såvel mundtligt som skriftligt om vågen sedation. Informationen skal indeholde oplysninger om: Hvorfor tandlægen foreslår at tandbehandlingen skal foregå i vågen sedation Hvilken medicin, der anvendes, herunder om det er en off-label anvendelse Risici og bivirkninger ved medicineringen Hvordan medicinen indgives herunder eventuelle krav til faste inden medicinering 7

8 Hvordan overvågning finder sted herunder forældremyndighedsindehavers opgave og ansvar når barnet overgives fra tandklinikken til forældremyndighedshavers / værges fortsatte overvågning I bilag er der for hvert af de hyppigst anvendte sedationsmidler givet et eksempel på en sådan skriftlig information. Tandlægen skal ved samtale med forældremyndighedshaver / værge sikre sig, at forældremyndighedshaver / værge har forstået den skriftlige information og uddybende forklare punkter, som forældremyndighedshaver / værge ikke forstår. Forældremyndighedshavers / værges informerede samtykke skal journalføres uanset om det er givet mundtligt eller skriftligt jf. sundhedslovens bestemmelser herom. Det anbefales, at tandlægen udleverer skriftlig information om forældremyndighedsindehavers /værges opgave og ansvar når barnet overgives fra tandklinikken til forældremyndighedshavers / værges fortsatte overvågning. Oplysningerne skal svare til de oplysninger, der er givet i forbindelse med, at det informerede samtykke indhentes. I bilag er der for hvert enkelt sedationsmiddel angivet et eksempel på denne information. 1.7 Uddannelseskrav til tandlæge og hjælpepersonale En tandlæge må kun iværksætte vågen sedation såfremt tandlægen har den tilstrækkelige teoretiske viden og praktiske erfaring i vågen sedation. Uddannelsen af tandlægen består i et kursus eller lignende ved en anæstesilæge i kombination med en erfaren tandlæge med følgende indhold: Virkningsmekanisme for de anvendte sederingsmidler, Definition og karakterisering af anæstesiens forskellige faser herunder af vågen sedation Kontrol af at sederingen forbliver i denne fase Indikationer og kontraindikationer generelt samt specifikt for de enkelte midler, der anvendes til vågen sedation, Optagelse af anamnese og ASA klassificering Dosering og administrationsmåde af de sederingsmidler, der anvendes ved tandbehandling i vågen sedation samt uddannelse, der skal gentages mindst en gang årligt i: Observation før, under og efter behandling, herunder observation med pulsoximetri, Livreddende førstehjælp Uddannelsen består endvidere i praktisk oplæring i vågen sedation af en erfaren kollega, hvor de praktiske færdigheder i dosering, administration og overvågning indøves. Såfremt observation delegeres til andet personale (hjælpepersonale) i tandplejen, skal det personale have tilsvarende uddannelse, der gentages mindst 1 gang årligt, i: Observation før, under og efter behandling, herunder observation med pulsoximetri, Livreddende førstehjælp 8

9 Til dokumentation af, at såvel teoretisk som praktisk oplæring har fundet sted, kan anvendes et kursusbevis eller lignende skriftlig erklæring. 1.8 Sederingsjournal Det skal fremgå af journalen, hvordan sedering af den enkelte patient er gennemført, herunder de observationer der er foretaget i relation til den sederede patient, dels under selve tandbehandlingen, dels under overvågningen efter endt behandling. I bilag 1 er et eksempel på en sederingsjournal med de oplysninger, som journalen skal indeholde når vågen sedation gennemføres. 1.9 Krav til udstyr til overvågning og livreddende førstehjælp Der er krav om, at patienten under den vågne sedation såvel som i observationsperioden, som efter afslutning, er forsynet med pulsoximeter. Dette kan ikke erstatte den løbende fysiske overvågning af patienten (bl.a. farve af slimhinder, hudens farve, temperatur og fugtighedsgrad, thoraxbevægelser herunder respirationsfrekvens og respirationstype) samt den løbende samtale med patienten, der skal sikre, at patienten er vågen og reagerer. Det skal være muligt at ventilere patienten. Til det formål skal der være tilgang til en Rubens ballon eller andet ventilationsudstyr. Anvendes Rubens ballon skal der være adgang til alderssvarende maskestørrelser og balloner med forskelligt volumen, der passer til lungekapaciteten hos forskellige størrelser børn og unge. Den udskiftede luftmængde pr. ind- og udånding hos børn og unge er ca. 6 ml pr. kg. legemsvægt, der kan anvendes som tommelfingerregel ved valg af ventilationsballonens størrelse. Normalværdier for puls og respirationsfrekvens hos raske børn og unge er: Alder Puls (pr. minut) Respirationsfrekvens( pr. minut) 2 år 110 (80-130) år 100 (80-120) år 100 (75-115) år 90 (70-110) år 90 (70-110) 12 år 85 (65-105) (drenge) 12 år 90 (70-110) (piger) 14 år 80 (60-100) (drenge) 14 år 85 (65-105) (piger) Kilde: Uddrag fra Retningslinje, Normalværdier, ver. 1, Pædiatrisk afdeling, OHU. Der er ikke herudover krav om særligt udstyr til livreddende førstehjælp, men det anbefales, at klinikken har tungeholder i to forskellige størrelser en beregnet til mindre børn og en til unge. 9

10 1.10 Pulsoximetri Pulsoximetret Det anbefales at anvende et CE godkendt pulsoxiometer. Det kan være en fordel at pulsoxiometret kan køre batteridrevet såvel som på den almindelige elforsyning. Det anbefales, at pulsoxiometret har såvel visuel som akustisk alarm. Det anbefales at have fingerprober i forskellige størrelser, så der er prober der passer til mindre børn og prober der passer til unge. Pulsoxiometrets brugsanvisning følges herunder kalibrerings og vedligeholdelses anvisninger. Virkningsmekanisme Et pulsoxiometer måler som udgangspunkt det arterielle blods iltmætningsgrad udtrykt i % (iltmættet hæmoglobin i forhold til total hæmoglobin), samt pulsfrekvensen (antal pulsslag pr. minut). Pulsoxiometret består af to lyskilder, der udsender infrarødt lys respektive rødt lys, og af en detektor, der måler på lyset efter, at det har passeret måleobjektet. Pulsoxiometrets probe anbringes normalt på fingeren med lyskilderne over en fingernegl og detektoren anbragt på fingerens underside umiddelbart under lyskilderne. Proben forbindes med pulsoxiometrets beregningsenhed, hvor måleresultaterne præsenteres. Ved målingen udnyttes at iltbærende hæmoglobin absorberer lys forskelligt fra ikke iltbærende hæmoglobin. Pulsoximetrets detektor måler på det ikke absorberede infrarøde respektive røde lys og pulsoxiometrets beregningsenhed beregner herefter iltmætningsgraden under anvendelse af Lambert - Beers lov. Målingen udtrykkes i iltmætningsgraden på pulsoxiometrets display. Målingen foregår kontinuerligt og pulsslaget måles ved de små udsving i iltmætningsgraden, som hvert pulsslag giver anledning til. Pulsslaget vises i displayet som antal pulsslag pr. minut. Alternativt til probe, der anbringes på finger, kan prober til anbringelse på øre eller på tæer anvendes. Endelig findes prober til anbringelse i mundvig, men det er næppe relevant ved tandbehandling. Tolkning af måleresultatet Det pulsoximetriske måleresultat er et supplement til den løbende kliniske overvågning, som ikke kan erstattes af pulsoxiometret. 10

11 For at få valide målinger skal det sikres: at der ikke er anvendt neglelak at der er tilstrækkelig blodgennemstrømning i fingrene (kulde kan nedsætte cirkulationen) at pulsoxiometret er anbragt korrekt på fingeren med lyskilderne over neglen og detektoren på fingerens underside ud for lyskilden at proben passer til størrelsen af finger at pulsoximetrets strømkilde er virksom (batterier er tilstrækkeligt virksomme / forbindelse til elnettet er etableret) at forbindelse fra probe til aflæsningsskærm er forbundet korrekt at der ikke er lyskilder i rummet, der kan forstyrre målingen at der ikke er interferens mellem pulsoxiometer og andre elektroniske instrumenter Iltmætningsgraden ligger normalt over 95 %. Falder iltmætningsgraden fra udgangsværdien bør det kontrolleres at fingerproben sidder korrekt og ikke har forskubbet sig eller, at der er andre fejlkilder ved apparatet. Tjekliste: Proben sidder korrekt Der er forbindelse mellem probe og aflæsningsskærm Der er tilstrækkelig strømforsyning fra batteri eller elnettet Der er ikke lyskilder i rummet der kan genere målingerne Der er ikke andet elektronisk udstyr, der interfererer med pulsoxiometret. Hvis det hurtigt kan konstateres, at proben er anbragt korrekt, og der ikke er fejl ved apparatet i øvrigt, men at iltmætningen falder til under 92 %, skal der gribes ind. En iltmætningsgrad på 95 % eller derover er ikke nødvendigvis udtryk for, at barnet eller den unge ventilerer korrekt. Der kan opstå situationer, hvor iltmætningen i en kortere periode holdes højt i vævet og det arterielle blod selvom ventilationen er kompromitteret. Derfor skal den kliniske observation af vejrtrækningen opretholdes (brystkassen bevæger sig i normal vejrtrækningsfrekvens, slimhinderne har normal farve) i hele sedationsforløbet. Nødsituation Børns iltforbrug målt som ml ilt pr. kg. legemsvægt pr. minut, er op til dobbelt så højt som voksnes. Dette betyder, at iltmangel indtræder hurtigere hos børn end hos voksne. Hvis iltmætningen falder til under 92 %, og der ikke er tegn på apparatfejl iværksættes nødprocedure: Al tandbehandling standses Der tilkaldes lægeambulance i det der gives præcis besked om barnets tilstand 11

12 Der påbegyndes livreddende førstehjælp o Der sikres frie luftveje evt. anvendes tungeholder o Barnet påføres smerte for at stimulere normal vejrtrækning o Der tilføres ilt o Der ventileres kunstigt med Rubens ballon eller tilsvarende manuel ventilation eller kunstigt åndedræt ved mund til mund 2. Speciel del Indledning I den specielle del er anført de anvendelsesforskrifter m.v. der skal overholdes for de mest anvendte sederingsmidler. 12

13 2.1 Midazolam Lægemiddel: Midazolam tilhører lægemiddelgruppen benzodiazepiner Lægemiddelform: Midazolam fås som injektionsvæske. Da midazolam indgives peroralt eller rectalt efter denne procedure er der tale om off-label use, der medfører en skærpet informationspligt Virkning: Midazolam virker: sedativt anxiolytisk hypnotisk muskelrelaxerende antikonvulsivt giver anterograd amnesi Forstærket sedativ effekt ses ved samtidig indtagelse af: antipsykotika antidepressiva hypnotika sedative antihistaminer opioider Nedsat sedativ effekt ses ved samtidig indtagelse af: CNS stimulerende farmaka f.eks. Ritalin Nedsat omsætningshastighed med forlænget halveringstid ses ved samtidig indtagelse af: erythromycin cimetidin (mavesårsmedicin) antimykotika (Itraconazol) grapefrugtsaft Bivirkning: Bivirkninger, der kan forekomme ved brug af Midazolam: svimmelhed dobbelt syn hikke paradoks reaktion (1-2 % reagerer med agitation i stedet for sedation, fornyet brug af benzodiazepiner skal undgås) respirationsdepression 13

14 2.1.2 Anvendelsesforskrift: Indikation: Når der foreligger væsentlige kooperationsproblemer (se generel del) Kontraindikation: børn under 1 år og eller vægt under 10 kg enhver form for akut sygdom myastenia gravis porfyri søvnapnø nedsat leverfunktion nedsat lunge og eller hjertefunktion overfølsomhed overfor benzodiazepiner graviditet Forberedelse af patient: Besøget før første sedering (hvis muligt) bør omfatte: mundtlig og skriftlig information (se bilag 2.1) påbegynde udfyldelse af sederingsjournal (se bilag 1) at let faste er påkrævet (ingen fast føde eller mælkeprodukter 4 timer før, ingen væske 2 timer før behandling) (se bilag 2.1) Ved akut opstået behandlingsbehov foretager behandlende tandlæge en klinisk vurdering af fordelen ved midazolamsedering sammenholdt med risiko ved ikke at overholde fastekravet. Vurderingen journalføres i sederingsjournalen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at patienten forsynes med pulsoximeter inden sedering påbegyndes Sederingsteknik Præparater til peroral og rektal administration anbringes hver for sig i medicinskabet, således at risiko for fejldosering undgås Peroral sedering med midazolam 5mg/ml: Afmål midazolam med engangssprøjte og bland med en aromatisk drik (saft) i engangsbæger. Mængden må ikke være større end at indholdet kan synkes hurtigt. Større børn kan med fordel drikke blandingen med sugerør. Til mindre børn anbefales brug af Medicinus eller engangssprøjte, der muliggør administration af ublandet midazolam bagtil i mundhulen og med mindst mulig kontakt med tungen. 14

15 Doseringsskema ved peroral anvendelse af midazolam 5 mg pr. ml: Peroral administration af midazolam (0,5 mg/kg legemsvægt) Vægt Konc. 5,0 mg/ml Volumen i ml (dosis i mg) 10 kg 5,0 mg 1,0 ml 11 kg 5,5 mg 1,1 ml 12 kg 6,0 mg 1,2 ml 13 kg 6,5 mg 1,3 ml 14 kg 7,0 mg 1,4 ml 15 kg 7,5 mg 1,5 ml 16 kg 8,0 mg 1,6 ml 17 kg 8,5 mg 1,7 ml 18 kg 9,0 mg 1,8 ml 19 kg 9,5 mg 1,9 ml 20 kg 10,0 mg 2,0 ml 21 kg 10,5 mg 2,1 ml 22 kg 11,0 mg 2,2 ml 23 kg 11,5 mg 2,3 ml 24 kg 12,0 mg 2,4 ml 25 kg 12,5 mg 2,5 ml Voksendosis 15,0 mg (max.dosis) 3,0 ml (max.dosis) Rektal sedering med midazolam 1mg/ml: Afmål midazolam med engangssprøjte og påsæt rektalapplikator. Rektalapplikator indføres i rectum til stoppet nås lige inden for ringmusklen, lad applikatoren sidde 1-2 minutter efterfølgende mens baller holdes sammen. Doseringsskema ved rektal anvendelse af midazolam 1 mg pr. ml*: Rektal administration af midazolam (0,3 mg/kg legemsvægt) Vægt Konc. 1,0 mg/ml Volumen i ml (dosis i mg) 10 kg 3,0 mg 3,0 ml 11 kg 3,3 mg 3,5 ml 12 kg 3,6 mg 3,5 ml 13 kg 3,9 mg 4,0 ml 14 kg 4,2 mg 4,0 ml 15 kg 4,5 mg 4,5 ml 16 kg 4,8 mg 5,0 ml 17 kg 5,1 mg 5,0 ml 18 kg 5,4 mg 5,5 ml 19 kg 5,7 mg 5,5 ml 20 kg 6,0 mg 6,0 ml 21 kg 6,3 mg 6,5 ml 22 kg 6,6 mg 6,5 ml 15

16 23 kg 6,9 mg 7,0 ml 24 kg 7,2 mg 7,0 ml 25 kg 7,5 mg 7,5 ml Voksendosis 7,5 mg 7,5 ml (max.dosis) (max.dosis) * Såfremt anden styrke anvendes skal doseringsskemaet tilpasses den valgte styrke Tillægsdosis Ved utilstrækkelig sederingseffekt kan dosis øges med op til 1/3 dog ikke over den maksimale dosis. Dette skal ske i en ny sederingsseance en anden dag Sederingseffekt Sederingseffekten vurderes efter Wiltons sederingsskala (opskræmt, urolig, euforisk, rolig, døsig, sover). Sedering indtræder ved peroral administration efter ca minutter og ved rektal administration efter ca. 5-8 minutter. Barnets puls, vejrtrækning og almen tilstand skal følges under hele sederingsforløbet. Sundhedsstyrelsen anbefaler i vejledning nr af 26. juni 2013, at overvågningen understøttes af pulsoximetri Blodets iltmætningsgrad må ikke falde til under 92 % Overvågning og afslutning Virkningen persisterer i ca. 1½ time. Barnets puls, vejrtrækning og almentilstand overvåges af uddannet personale på klinikken indtil barnet er ved at nærme sig sin habitual tilstand (stadig påvirket, men uden at være utilpas). Dette sker under normale forhold indenfor den første time. Under overvågning anbefaler Sundhedsstyrelsen i vejledning nr af 26. juni 2013, at der anvendes pulsoximetri til at understøtte kontrollen af puls og vejrtrækning. Når tandlægen vurderer, at barnet har opnået habitual tilstand, kan barnet og voksen ledsager forlade klinikken. Det er vigtigt, at ledsager føler sig tryg, når klinikken forlades. Der udleveres skriftlig information om ledsagers opgaver og ansvar (se bilag 3.1) i det barnet skal være under vedvarende voksent tilsyn de følgende 12 timer jf. sundhedsstyrelsens vejledning nr af 26. juni

17 2.2 Kvælstofforilte (Lattergas) Lægemiddel: Kvælstofforilte (lattergas) Virkning: Kvælstofforilte virker: Sedativt Anxiolytisk Hypnotisk Giver eventuelt anterograd amnesi Bivirkning: Bivirkninger der kan forekomme ved brug af kvælstofforilte: Svimmelhed Kvalme Opkastning Fornemmelse af tryk i mellemøret Smerter (fornemmelse af at være oppustet) i mave - tarm Anvendelsesforskrift: Indikation: Når der foreligger væsentlige kooperationsproblemer (se generel del) Kontraindikation: Patienter, der ikke kan bruge maske Forkølelse Mellemørebetændelse Psykotiske patienter (angst og hallucinationer) Spastikere Patienter med alvorlige infektioner i mund og akutte hævelser i halsen Alvorlig anæmi Forberedelse af patient og udstyr Besøget før første sedering (hvis muligt) bør omfatte: mundtlig og skriftlig information (se bilag 2.2) påbegynde udfyldelse af sederingsjournal (se bilag 1) Ved akut opstået behandlingsbehov foretager behandlende tandlæge en klinisk vurdering af fordele ved lattergassedering. Vurderingen journalføres i sederingsjournalen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at patienten forsynes med pulsoximeter inden sedering påbegyndes. 17

18 Det kan være nødvendigt at tilpasse denne procedurebeskrivelse i forhold til det konkrete udstyr, der anvendes på klinikken. Indledende kontrol af udstyr: 1. Apparaterne skal være tætte ved haner, slangesamlinger m.v.. Dette gøres med hørelsen og evt. ved brug af sæbevand eller lækagesøgespray 2. Kontrol af remme og hjul 3. Undersøg for utætheder i slanger og reservoirposer 4. Kontroller, at lattergasapparatet ikke kan give kvælstofforilte alene. Dette gøres ved at lukke for iltflasken, åbne for kvælstofforilte-flasken og skrue op for ventilen. Der må ikke være kvælstofforilte flow 5. Kontroller, at lattergasapparatet giver mindst 2,5 l ren ilt i minuttet 6. Flyderen i flowmeteret skal gå ubesværet op. Forberedelse af sedationen: Vælg en maske af passende størrelse og kontroller, at indermasken sidder rigtigt i ydermasken (kig ind). Sæt slangerne på masken Ilt og gas-bortledningsudstyr tilsluttes On/ off knap aktiveres Stærksug tændes og fjernes fra holder Begge hovedhaner åbnes inden apparatet er i forbindelse med patienten Åbn først ilt flasken og derefter kvælstofforilte flasken Der skal ses et flow på 2,5 l ilt pr. minut, aldrig mindre. Kvælstofforilte må ikke kunne doseres alene jf. den indledende kontrols pkt. 4 Reguleringshaner til dosimetre løsnes Kuglen til flowindikatoren skal være i det grønne felt Placer masken så den slutter tæt. Det et vigtigt at sikre sig, at patienten trækker vejret gennem næsen Der anbringes et pulsoximeter på patienten, så det let kan aflæses Patienten instrueres om ikke at tale og ligge roligt Der skal være ro på klinikken under behandlingen Sederingsteknik Indledningsfase: Der arbejdes hyppigst med et samlet totalflow (ilt + kvælstofforilte) på 6 liter pr. minut. For fuldt udvoksede kan samlet totalflow sættes op til 8 liter pr. minut. Den vågne sedation indledes med et flow på 6 liter ren ilt pr. minut i 2-3 minutter. Herefter gives 5 l ren ilt pr. minut og 1 l kvælstofforilte pr. minut, der efter 2-3 minutter, nedsættes til 4 l ren ilt pr. minut og 2 l kvælstofforilte pr. minut i yderligere 2-3 minutter. Herefter kan vedligeholdelsesdosis indstilles jf. nedenfor. Vedligeholdelsesfase: 3-4 liter ren ilt pr. minut og 2-3 liter kvælstofforilte pr minut med samlet totalflow på 6 liter. Patienten må ikke forlades og patientens almentilstand kontrolleres løbende ligesom pulsoxiometeret kontrolleres løbende. 18

19 Reservoirposen (ballonen) kontrolleres løbende sammen med flowmarkør. Afslutningsfase: Kvælstofforilte flaskens håndtag lukkes og flowhanen lukkes når trykket er i bund. Der gives 6 liter ren ilt i 5 min. Fjern masken. Luk håndtaget på iltflasken og luk flowhane når trykket er nede. Luft ud på klinikken Sederingseffekt Sederingseffekten vurderes efter Wiltons sederingsskala (opskræmt, urolig, euforisk, rolig, døsig, sover) og indtræder gradvist igennem indledningsfasen. Sederingseffekten indtræder umiddelbart i forlængelse af indledningsfasen og ophører fuldstændigt minutter efter, at afslutningsfasen er gennemført. Barnets puls, vejrtrækning og almen tilstand skal følges under hele sederingsforløbet. Sundhedsstyrelsen anbefaler i vejledning nr af 26. juni 2013, at overvågningen understøttes af pulsoximetri. Blodets iltmætningsgrad må ikke falde til under 92 % Overvågning og afslutning Virkningen kan persistere i op til ½ time. Barnets puls, vejrtrækning og almentilstand overvåges af uddannet personale på klinikken indtil barnet er ved at nærme sig sin habitual tilstand (stadig påvirket, men uden at være utilpas). Dette sker under normale forhold indenfor de første 5-10 minutter. Under overvågning anbefaler Sundhedsstyrelsen i vejledning nr af 26. juni 2013, at der anvendes pulsoximetri til at understøtte kontrollen af puls og vejrtrækning. Når tandlægen vurderer, at barnet har opnået habitual tilstand kan barnet og voksen ledsager forlade klinikken. Det er vigtigt, at ledsager føler sig tryg, når klinikken forlades. Der udleveres skriftlig information om ledsagers opgaver og ansvar (se bilag 3.2) i det barnet skal være under vedvarende voksent tilsyn de følgende 12 timer jf. sundhedsstyrelsens vejledning nr af 26. juni

20 2.3 Triazolam Lægemiddel: Triazolam tilhører lægemiddelgruppen benzodiazepiner Lægemiddelform: Triazolam fås som tabletter. Da triazolam ikke anbefales til børn og unge er anvendelsen en offlabel use med deaf følgende skærpet informationspligt Virkning: Triazolam virker: sedativt anxiolytisk hypnotisk Forstærket sedativ effekt ses ved samtidig indtagelse af: antipsykotika antidepressiva hypnotika sedative antihistaminer opioider Nedsat sedativ effekt ses ved samtidig indtagelse af: CNS stimulerende farmaka f.eks. Ritalin Nedsat omsætningshastighed med forlænget halveringstid ses ved samtidig indtagelse af: Erythromycin, claritromycin Rifampicin (antibiotikum, der primært anvendes mod tuberkulose) cimetidin (mavesårsmedicin) antimykotika (Itraconazol, ketocanazol, fluconazol) grapefrugtsaft Bivirkning: Bivirkninger, der kan forekomme ved brug af Triazolam: hovedpine svimmelhed dobbeltsyn hikke paradoks reaktion (1-2 % reagerer med agitation i stedet for sedation, fornyet brug af benzodiazepiner skal undgås) respirationsdepression 20

Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af børn- og unge med væsentlige kooperationsproblemer.

Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af børn- og unge med væsentlige kooperationsproblemer. Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af børn- og unge med væsentlige kooperationsproblemer. 1. Generel del 1.1 Indledning Sundhedsstyrelsen har, efter at

Læs mere

Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer

Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer 2.udgave 27. januar 2015 Udarbejdet af De Offentlige Tandlægers

Læs mere

Bilag: Doseringsskema peroral og rektal Sedering med midazolam i forbindelse med tandbehandling af børn og unge

Bilag: Doseringsskema peroral og rektal Sedering med midazolam i forbindelse med tandbehandling af børn og unge Bilag: Doseringsskema peroral og rektal Sedering med midazolam i forbindelse med tandbehandling af børn og unge Formål At forebygge og behandle angst for tandbehandling (dental fear or anxiety (DFA) og

Læs mere

4.udgave 18. august 2015 Udarbejdet af De Offentlige Tandlægers Hovedbestyrelse

4.udgave 18. august 2015 Udarbejdet af De Offentlige Tandlægers Hovedbestyrelse Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation med Midazolam og Triazolam i forbindelse med tandbehandling af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer 4.udgave 18. august 2015 Udarbejdet af

Læs mere

Vejledning. Vejledning

Vejledning. Vejledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse VEJ nr. 9310 af 26/6/2013 European Academy of Pediatric Dentistry Guidelines for sedation in pediatric dentistry Hvornår er et barn, et barn Omhu og samvittighedsfuldhed

Læs mere

Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge

Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Tirsdag d. 11. november 2014 i Odense Velkommen til kursus i vågen sedation ved brug af lattergas

Læs mere

Vågen sedering i forbindelse med tandbehandling af børn og unge Kursusdag for offentligt ansatte tandlæger 28-11-2012

Vågen sedering i forbindelse med tandbehandling af børn og unge Kursusdag for offentligt ansatte tandlæger 28-11-2012 Vågen sedering i forbindelse med tandbehandling af børn og unge Kursusdag for offentligt ansatte tandlæger 28-11-2012 Pia Svendsen Tandlæge Københavns Kommunes Børne- og Ungetandpleje Pia Svendsen 1 Årsag

Læs mere

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Mandag den 2. juni 2014 i Aalborg Torsdag den 12. juni 2014 i Odense Mandag

Læs mere

Præmedicinering Kirurgi i tandlægepraksis. Hanna Aludden Uddannelsestandlæge, ph.d.-studerende

Præmedicinering Kirurgi i tandlægepraksis. Hanna Aludden Uddannelsestandlæge, ph.d.-studerende Præmedicinering Hanna Aludden Uddannelsestandlæge, ph.d.-studerende Dagens oplæg Profylaktisk antibiotika Angstdæmpende Analgetika Konklusion Profylaktisk antibiotika Gives som engangsdosis Engangsdosis

Læs mere

Dosering og administration Anvendelsen af Midazolam i forbindelse med:

Dosering og administration Anvendelsen af Midazolam i forbindelse med: Speciallæge Brian Lerche, klinik.lerche@yahoo.dk 1 Anvendelsen af Midazolam i forbindelse med: Børn Sedering til tandlægebehandling Peroral eller rektal administration Er en off label anvendelse og dermed

Læs mere

Hvis du er i medicinsk behandling aftales medicinering før operationsdagen og på selve operationsdagen med lægen.

Hvis du er i medicinsk behandling aftales medicinering før operationsdagen og på selve operationsdagen med lægen. Bedøvelse Før konsultationen Den personlige samtale og et højt informationsniveau er afgørende for, at du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Derfor kommer alle patienter indledningsvis til en forundersøgelse

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro.

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro. Indlægsseddel: Information til brugeren Oxabenz 15 mg tabletter Oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Patientinformation. Anæstesi. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Anæstesiologisk Center

Patientinformation. Anæstesi. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Anæstesiologisk Center Patientinformation Anæstesi Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Anæstesiologisk Center Samtale med anæstesilægen Samtale med anæstesilægen Inden operationen vil en anæstesilæge eller anæstesisygeplejerske

Læs mere

Koloskopi. Undersøgelse af endetarm, tyktarm og sidste stykke af tyndtarmen.

Koloskopi. Undersøgelse af endetarm, tyktarm og sidste stykke af tyndtarmen. Koloskopi Undersøgelse af endetarm, tyktarm og sidste stykke af tyndtarmen. Koloskopi Du bedes møde til undersøgelse af: a. endetarm b. tyktarm c. sidste stykke af tyndtarmen Du bedes møde den... /...

Læs mere

Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen

Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen Lattergas i Ortopædkirurgisk Ambulatorium Instruks Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen Formål:

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

Patienters retsstilling

Patienters retsstilling Patienters retsstilling Baggrund Sundhedsloven Afsnit III Patienters retsstilling Vejledninger Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. Vejledning om sundhedspersoners

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Christine Felding, speciallæge i gynækologi og obstetrik Rungsted Bytorv 1, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 4817 6250 hverdage 9-12 www.felding.dk gynaekolog@felding.dk Kære kvinde Inden

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense

Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense Historisk baggrund Meduna, Ungarsk neurolog, 1935. Kamfer-inducerede kramper hos patienter med katatoni. Cerletti

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Forfattere SFR Anæstesi Region H. Fagligt ansvarlig: SFR Anæstesi Region H og Sjælland

Forfattere SFR Anæstesi Region H. Fagligt ansvarlig: SFR Anæstesi Region H og Sjælland Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype DDKM: Version: Forfattere SFR Anæstesi Region H Fagligt ansvarlig: SFR Anæstesi Region H og Sjælland Godkendt: Revisionsdato: Søgeord: præmedicinering, præ, vurdering,

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel BILAG III Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel Bemærk: Ændringerne til produktresume og indlægsseddel skal, om nødvendigt, efterfølgende opdateres af den relevante nationale myndighed

Læs mere

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE)

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger CAPRELSA

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Kære pårørende Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste levedøgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Gastroskopi. Undersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm.

Gastroskopi. Undersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Gastroskopi Undersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Gastroskopi Du bedes møde til undersøgelse af: a. spiserør, b. mavesæk c. tolvfingertarm Du bedes møde den... /... / 20... kl... Informeret

Læs mere

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Jura og etik Læring via konkrete klagesager Samtykke fra patienter

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Koloskopi. Undersøgelse af endetarm, tyktarm og sidste stykke af tyndtarmen.

Koloskopi. Undersøgelse af endetarm, tyktarm og sidste stykke af tyndtarmen. Koloskopi Undersøgelse af endetarm, tyktarm og sidste stykke af tyndtarmen. 1 Hensigten med denne vejledning er at forklare, hvad der foregår ved en koloskopi. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er

Læs mere

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til tandlæger. Hvad betyder reglerne for dig?

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til tandlæger. Hvad betyder reglerne for dig? Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til tandlæger Hvad betyder reglerne for dig? Denne pjece informerer om Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn Det er en almindelig opfattelse at spædbørn og børn ikke bør have nogen strukturel stress eller spænding i sin krop, fordi de er så unge. Virkeligheden

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken Patientinformation Søvnambulatoriet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øre-næse-halsklinikken Velkommen i søvnambulatoriet Søvnambulatoriet modtager patienter der er henvist fra egen læge eller special læge

Læs mere

1. Virkning og anvendelse Alopam hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Alopam mod angst og uro.

1. Virkning og anvendelse Alopam hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Alopam mod angst og uro. Indlægsseddel: Information til brugeren Alopam 10 mg og 15 mg tabletter Oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem

Læs mere

Induktion. Vedligehold. Opvågning. Program. Generel anæstesi. Elementer i generel anæstesi. Anæstesi typer. Spørgsmål 1. Anæstesi forløb.

Induktion. Vedligehold. Opvågning. Program. Generel anæstesi. Elementer i generel anæstesi. Anæstesi typer. Spørgsmål 1. Anæstesi forløb. Program Generel anæstesi Centrale temaer Bestanddele af generel anæstesi Opbygning af generel anæstesi Typer af generel anæstesi Vigtige farmakologiske stoffer Holdundervisning farmakologi Tandlægehøjskolen

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

ALS og palliation

ALS og palliation ALS og palliation 26.09.17 Anne-Mette Friis Sottrup-Jensen Sygeplejerske & Merete Karlsborg Overlæge MND-teamet Neurologisk afdeling Bispebjerg Hospital Tværfaglige MND-team Daghospital Ptt. ses ca. hver

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Patientinformation. Trabekulektomi. Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom

Patientinformation. Trabekulektomi. Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom Patientinformation Trabekulektomi Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom Kvalitet Døgnet Rundt Øjenafdelingen Mødetider Dato for operation dag den 20 kl i øjenambulatoriet Sydvang 1,

Læs mere

kikkertundersøgelse af tyktarmen

kikkertundersøgelse af tyktarmen Patientinformation om kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) Regionshospitalet Randers Kirurgisk afdeling Hvad er en koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Ved undersøgelsen

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Anlæggelse af Hickman-kateter

Anlæggelse af Hickman-kateter Aarhus Universitetshospital Hæmatologisk afdeling R Tage-Hansens Gade DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Anlæggelse af Hickman-kateter Side 1 af 6 Udarbejdet af:nøgleperson R7, klinisk sygeplejespecialist, CVK-gruppen

Læs mere

DagKlinikken Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm (Koloskopi) Patientinformation. Moviprep.

DagKlinikken Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm (Koloskopi) Patientinformation. Moviprep. DagKlinikken Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm (Koloskopi) Patientinformation Moviprep www.koldingsygehus.dk Koloskopi Vi har planlagt at lave koloskopi. Det er en undersøgelse af endetarm og

Læs mere

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL Informationsbrochure til patient/plejepersonale Introduktion Din læge har stillet diagnosen bipolar lidelse type I og ordineret Aripiprazol. Denne brochure vil hjælpe dig og din

Læs mere

Sedering og smertekontrol i pædodontien

Sedering og smertekontrol i pædodontien Sedering og smertekontrol i pædodontien gro haukali Behovet for adækvat smertekontrol ved tandbehandling af børn stiller store krav til den behandlende tandlæge. Der skal i hvert enkelt tilfælde tages

Læs mere

2 NÅR DU SKAL BEDØVES

2 NÅR DU SKAL BEDØVES Når du skal bedøves 2 NÅR DU SKAL BEDØVES Samtale med anæstesilægen Inden operationen vil en anæstesilæge spørge til dit helbred, om du har allergi, om der er specielle forhold ved dine tænder. Vi skal

Læs mere

Information om øjenlågsoperationer

Information om øjenlågsoperationer Information om øjenlågsoperationer Hvem henvender øjenlågsoperationer til? Med alderen mister huden og de dybere lag i øjenlågene, sin elasticitet. På de øvre øjenlåg viser dette sig som et tiltagende

Læs mere

Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning

Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning Patientinformation Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning Revideret den 30.03.2011 Indledning Denne patientvejledning er udarbejdet af læge- og sygeplejepersonalet på afsnit T4 og har til formål

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN MICROTRAST 0,7 g/g Oral pasta. Bariumsulfat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN MICROTRAST 0,7 g/g Oral pasta. Bariumsulfat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN MICROTRAST 0,7 g/g Oral pasta Bariumsulfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Bedøvelse til fod- og håndoperationer

Bedøvelse til fod- og håndoperationer Patientinformation Bedøvelse til fod- og håndoperationer www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Bedøvelse til fod- og håndoperationer Denne pjece indeholder information om faste- og medicinregler samt

Læs mere

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den

Læs mere

Patientinformation. Bedøvelse

Patientinformation. Bedøvelse Patientinformation Bedøvelse Kvalitet Døgnet Rundt Anæstesi- og operationsafdelingen Samtale med anæstesilægen Indledning Denne pjece skal give dig nogle praktiske oplysninger omkring fuld bedøvelse, ryg-

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Anæstesi og operationsafdeling. Anæstesi (bedøvelse) Patientinformation

Anæstesi og operationsafdeling. Anæstesi (bedøvelse) Patientinformation Anæstesi og operationsafdeling Anæstesi (bedøvelse) Patientinformation FØR BEDØVELSEN Før bedøvelsen skal du tilses af en anæstesilæge. Dette kan ske ved den kirurgiske forundersøgelse eller på selve operationsdagen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Medicinsk Dinitrogenoxid Air Liquide 100%, medicinsk gas, flydende.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Medicinsk Dinitrogenoxid Air Liquide 100%, medicinsk gas, flydende. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Medicinsk Dinitrogenoxid Air Liquide 100%, medicinsk gas, flydende. Dinitrogenoxid 100 % (medicinsk lattergas) Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder

Læs mere

FORBEREDELSE TIL OPERATION

FORBEREDELSE TIL OPERATION FORBEREDELSE TIL OPERATION Hvis du planlægger at få en operation, er der nogle grundlæggende ting, du skal vide. Hver slags operation ligesom hver patient - adskiller sig fra hinanden. Forskellighederne

Læs mere

Medicin ved hofte- og knæoperation

Medicin ved hofte- og knæoperation Gentofte Hospital Ortopædkirurgi Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Medicin ved hofte- og knæoperation Fordeling af tabletter Den normale fordeling og dosis af tabletterne er: Præparat

Læs mere

Skelen operation af børn

Skelen operation af børn Skelen operation af børn Information om skelen Ved skelen peger øjnene ikke i samme retning. At skele er ikke ualmindeligt, da ca. 5 % af danske børn skeler. Det kan være medfødt, eller opstå når som helst.

Læs mere

Patientinformation. Når du skal bedøves. Fuld bedøvelse - Lokal bedøvelse - Ophold i opvågningsafdelingen. Anæstesiologisk - Intensiv Afd.

Patientinformation. Når du skal bedøves. Fuld bedøvelse - Lokal bedøvelse - Ophold i opvågningsafdelingen. Anæstesiologisk - Intensiv Afd. Patientinformation Når du skal bedøves Fuld bedøvelse - Lokal bedøvelse - Ophold i opvågningsafdelingen Anæstesiologisk - Intensiv Afd. V Indledning Denne pjece er til dig der skal bedøves til en undersøgelse

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

SIG til! ved kvalme og opkastning

SIG til! ved kvalme og opkastning SIG til! ved kvalme og opkastning Forord Denne pjece er udarbejdet af SIG Emesis, en landsdækkende gruppe af sygeplejersker, der beskæftiger med problematikker indenfor kvalme og opkastning. Pjecens indhold

Læs mere

Medicinsk Afdeling Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm (Koloskopi) Patientinformation. Picoprep. www.koldingsygehus.dk

Medicinsk Afdeling Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm (Koloskopi) Patientinformation. Picoprep. www.koldingsygehus.dk Medicinsk Afdeling Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm (Koloskopi) Patientinformation Picoprep www.koldingsygehus.dk Du bedes møde til undersøgelse dag, den kl på DagKlinikken. Skulle du være forhindret

Læs mere

Refluks 1. Patientvejledning

Refluks 1. Patientvejledning 1 Hvad er refluks?, også kaldet halsbrand eller kronisk syreopløb, opstår, når mavesækkens kraftige saltsyre løber op i spiserøret. Nederst i spiserøret sidder en lukkemuskel, som normalt hindrer mavesyren

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Information om BEHANDLING MED ECT

Information om BEHANDLING MED ECT Til voksne Information om BEHANDLING MED ECT Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ECT? 03 Hvem kan behandles med ECT? 05 Hvordan virker ECT? 05 Hvem møder du i ECT-teamet? 06 Forundersøgelse

Læs mere

Anlæggelse af centralt venekateter. HydroCath Assure

Anlæggelse af centralt venekateter. HydroCath Assure Aarhus Universitetshospital Hæmatologisk afdeling R Tage-Hansens Gade DK-8000 Aarhus C www.auh.dk HydroCath Assure På afdelingen omtales et centralt venekateter ofte med forkortelsen CVK Side 1 af 5 Sidst

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Skelen operation af børn

Skelen operation af børn Skelen operation af børn Information om skelen Ved skelen peger øjnene ikke i samme retning. At skele er ikke ualmindeligt, da ca. 5 % af danske børn skeler. Det kan være medfødt, eller opstå når som helst.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015

Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015 Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015 Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Medicin Hvorfor ikke bare behandle

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Disse områder beskrives :

Disse områder beskrives : Disse retningslinjer er lavet for at sikre, at I ved, hvordan I skal forholde jer, når et barn har brug for hjælp i forhold til sygdom eller tilskadekomst. Hvis et barn kommer til skade eller bliver syg

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved behandling

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Imodium 0,2 mg/ml oral opløsning loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Imodium 0,2 mg/ml oral opløsning loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Imodium 0,2 mg/ml oral opløsning loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Til voksne Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er bipolar lidelse? 03 Hvorfor behandle bipolar lidelse? 04 Hvordan behandler

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE GENERELT OM KOL 430.000 BORGERE MED KOL I DK 25.000 INDLÆGGELSER ÅRLIGT 4000 DØDSFALD ÅRLIGT VIDEN OM KOL KOL ER EN IRREVERSIBEL LUNGE LIDELSE LIDELSEN ER FORÅRSAGET AF RYGNING,

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere