Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26."

Transkript

1 Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26. maj Disse regler (herefter: Reglerne) gælder, når dette er aftalt mellem parterne. Reglerne indebærer, at Voldgiftsinstituttet (herefter: instituttet) nedsætter et tvistløsningspanel (herefter: panelet), som består af et eller flere medlemmer, og som har til opgave at bistå parterne med at løse tvister, som løbende kan opstå imellem parterne under opfyldelsen af en kontrakt. Stk. 2. Medmindre parterne har aftalt andet, kan tvistløsningspanelet, jf , fremkomme med: a) ikke bindende tilkendegivelser, og/eller b) afgørelser, som er bindende, og hvor parterne anses for at have givet afkald på retten til enhver form for prøvelse, såfremt et sådant afkald lovligt kan gives, medmindre en part fremsætter skriftlig indsigelse over for den anden part inden 14 kalenderdage, regnet fra datoen for afgørelsen. Stk. 3. Panelet kan endvidere yde parterne uformel bistand med at løse en tvist, jf. 13. Stk. 4. Panelets kompetence ophører, når parterne er enige herom. 2 Instituttet er et non-profit og uafhængigt institut, som udfører administrative opgaver ved løsning af tvister i henhold til Reglerne. Stk. 2. Formanden og næstformanden for instituttets bestyrelse (herefter: bestyrelsen) udgør instituttets formandskab (herefter: formandskabet). Formandskabet varetager de funktioner og træffer de afgørelser, som følger af Reglerne. Formandens stemme er afgørende, såfremt stemmerne står lige ved en afgørelse. I tilfælde af, at formanden og/eller næstformanden er inhabil, eller på anden måde er forhindret i at varetage deres funktioner eller træffe afgørelse, erstattes formanden og/eller næstformanden af et andet medlem, henholdsvis to medlemmer, af bestyrelsen. Stk. 3. Instituttets sekretariat (herefter: sekretariatet) virker under ledelse af en generalsekretær. Sekretariatet varetager de opgaver, som følger af Reglerne. Sekretariatet eller generalsekretæren kan endvidere varetage opgaver eller træffe afgørelser efter formandskabet eller bestyrelsens bemyndigelse. 3 En part, der ønsker nedsat et panel i henhold til Reglerne, skal indgive en anmodning herom til instituttet. Stk. 2. Anmodningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: a) Parternes navne, adresser, telefonnumre, adresser samt moms- og registreringsnummer (CVR). J.nr.: K

2 b) Navne, adresser, telefonnumre og adresser på parternes eventuelle advokater. c) En beskrivelse af det kontraktsforhold, hvoraf ønsket om at få nedsat et panel udspringer. d) Eventuelle bemærkninger om antallet af medlemmer i panelet, og om hvem parterne ønsker udpeget som medlemmer, med angivelse af den/de pågældendes navn, adresse, telefonnummer og adresse, eller hvilke faglige kvalifikationer sådanne medlemmer skal besidde. Stk. 3. Dokumenter, der henvises til i anmodningen, herunder aftalen om at anvende Reglerne, skal vedlægges i original eller kopi. Stk. 4. Anmodningen og eventuelle bilag skal ledsages af kopier heraf i et sådant antal, at en kopi kan udleveres til medlemmerne af panelet og hver af de øvrige parter. 4 Sammen med anmodningen skal der indbetales et registreringsgebyr på DKK eller det tilsvarende beløb i euro (EUR) til instituttet. Registreringsgebyret refunderes ikke. Stk. 2. Er registreringsgebyret ikke modtaget senest samtidig med anmodningen, fastsætter sekretariatet en frist for indbetaling af gebyret. Hvis gebyret ikke er betalt inden fristens udløb, kan sekretariatet afslutte sagen, uden præjudice for at en part kan indgive en ny anmodning af samme indhold på et senere tidspunkt. 5 Udover det i 4 anførte registreringsgebyr, skal parterne inden en af sekretariatet fastsat frist indbetale et kontant depositum som sikkerhed for: a) de indledende udgifter, som skønnes at være forbundet med nedsættelsen af panelet, herunder betaling af et honorar til medlemmerne af panelet for at sætte sig ind i parternes kontraktsgrundlag og de relevante omstændigheder i øvrigt, herunder ved eventuel besigtigelse mv., b) udgifterne ved afholdelsen af det i 12 nævnte indledende møde, og c) instituttets administrationsafgift ved behandling af sagen, jf. 22, stk.3. Stk. 2. Sekretariatet fastsætter størrelsen af sikkerhedsstillelsen. Der forlanges sædvanligvis samme beløb af begge parter, medmindre parterne aftaler andet, eller sekretariatet bestemmer andet. Indbetaler en part ikke sin andel, må den anden part indbetale hele beløbet, for at panelet kan nedsættes. Stk. 3. Indbetales den af sekretariatet opkrævede sikkerhed ikke inden fristens udløb, kan sekretariatet afslutte sagen, uden præjudice for at der kan indgives en ny anmodning om at nedsætte et panel på et senere tidspunkt. Såfremt parterne ikke har aftalt andet, skal panelet bestå af tre medlemmer. 6 Stk. 2. Alle medlemmer af panelet skal være tilgængelige, upartiske og uafhængige. Formanden for panelet skal være jurist, medmindre parterne aftaler andet. J.nr.: K

3 Stk. 3. Før godkendelse af et medlem af panelet, skal medlemmet underskrive en erklæring om accept, upartiskhed og uafhængighed. Den pågældende skal samtidig skriftligt oplyse om ethvert forhold, der kan give anledning til berettiget tvivl om vedkommendes tilgængelighed, upartiskhed eller uafhængighed. Den pågældende skal endvidere fremlægge oplysninger om sin arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund mv. (CV). Sekretariatet forelægger erklæringen om accept og om uafhængighed og upartiskhed samt CV for parterne med en frist for eventuelle bemærkninger. Stk. 4. Medlemmer af panelet skal under behandling af sagen straks skriftligt oplyse parterne og sekretariatet om forhold, der skulle have været oplyst, jf. stk. 3, såfremt de forelå dengang. Stk. 5. Et medlem af panelet kan ikke udpeges som voldgiftsdommer i en eventuel fremtidig voldgiftssag vedrørende sagen, medmindre parterne aftaler andet. Alle udpegninger af medlemmer af panelet skal godkendes af formandskabet. 7 Stk. 2 Hver part kan udpege et medlem. Det tredje medlem, som skal være formand for panelet, kan inden en af sekretariatet fastsat frist, udpeges af parterne i fællesskab. Stk. 3. Formandskabet kan af de i 8, stk. 1, anførte grunde nægte at godkende et udpeget medlem. I så fald kan parten/parterne udpege et andet medlem inden udløb af en af sekretariatet fastsat frist. Stk. 4. Er der to eller flere parter med i det væsentlige sammenfaldende interesse, skal disse parter optræde samlet i forbindelse med udpegningen af et medlem. Stk. 5. Formanden for panelet kan have samme nationalitet og hjemsted i samme land som en af parterne, medmindre en part anmoder om, at formanden skal være af en anden nationalitet og have hjemsted i et andet land end nogen af parterne. Stk. 6. Har parterne aftalt, at medlemmet/medlemmerne skal udpeges af instituttet, eller hvis en part ikke inden den fastsatte frist har udpeget et medlem, eller hvis parterne ikke i fællesskab har udpeget et medlem, eller hvis medlemmet ikke er udpeget i overensstemmelse med stk. 4 eller 5, udpeger formandskabet det eller de manglende medlemmer af panelet. 8 En part kan kun gøre indsigelse mod et medlem af panelet, hvis parten finder, at der foreligger forhold, som giver anledning til berettiget tvivl om den pågældendes upartiskhed eller uafhængighed, eller hvis parten finder, at den pågældende ikke har de kvalifikationer, som parterne har aftalt. Indsigelsen skal indgives skriftligt til sekretariatet straks efter, at parten blev bekendt med udpegningen af medlemmet og de forhold, som indsigelsen bygger på. Stk. 2. Medmindre medlemmet trækker sig eller parterne er enige om, at medlemmet ikke skal godkendens eller at medlemmets hverv skal ophøre, træffer formandskabet afgørelse om indsigelsen. 9 Såfremt et medlem af panelet fratræder, afgår ved døden, eller såfremt medlemmet af andre grunde udskiftes, udpeges et andet medlem efter de regler, som gjaldt for den, der er fratrådt mv. J.nr.: K

4 Stk. 2. Såfremt sagen ikke fremmes behørigt, eller hvis de øvrige pligter, som påhviler et medlem af panelet, ikke overholdes, kan en part anmode formandskabet om at tage stilling til, hvorvidt medlemmet skal udskiftes. Uanset, at der ikke er indgivet en sådan anmodning, kan formandskabet beslutte at udskifte medlemmet af de i 1. pkt. nævnte grunde. 10 Når den i 5 nævnte sikkerhedsstillelse er indbetalt og medlemmerne af panelet er godkendt, fremsender sekretariatet akterne i sagen til medlemmerne af panelet. Al korrespondance skal herefter foregå direkte mellem panelet og parterne med kopi til sekretariatet, som gennem kopierne følger udviklingen for om fornødent at bistå panelet og parterne med at sikre, at sagen fremmes behørigt. 11 Panelet skal være fair og upartisk, og sikre at parterne behandles lige og at hver part har rimelig lejlighed til at fremføre sin sag. Stk. 2. Behandlingen af sagen sker i overensstemmelse med Reglerne. Såfremt et spørgsmål ikke er omtalt i Reglerne, afgøres spørgsmålet efter de regler, parterne i øvrigt har aftalt, eller i mangel af sådanne aftaler efter de regler, panelet måtte bestemme. Stk. 3. Alle indlæg, dokumenter, sagkyndige erklæringer, som en part indgiver til panelet, skal sendes til den anden part og sekretariatet i kopi. Sagkyndige erklæringer og bevisdokumenter, som panelet har modtaget direkte fra tredjemand, skal også meddeles parterne. Stk. 4. Efter anmodning fra en part, kan panelet træffe beslutninger vedrørende fortroligheden af sagens behandling eller andre forhold i forbindelse med sagen og anordne foranstaltninger med henblik på at beskytte forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger. 12 Panelet indkalder hurtigst muligt, efter at panelet er nedsat, parterne til et indledende møde. Mødet kan afholdes ved brug af telekommunikation. På mødet tilrettelægges det videre forløb, ligesom panelet i indkaldelsen skal angive, hvilke øvrige spørgsmål der særligt skal drøftes på mødet, så som: a) en præsentation af parternes kontrakt og status for opfyldelsen heraf, b) proceduren og frekvensen for parternes løbende orienteringer til panelet om kontraktens opfyldelse, eventuelle tvister, der udspringer heraf mv., c) behovet for og i givet fald berammelse af tid og sted for løbende møder og besigtigelser, d) eventulle fremgangsmåder ved panelets løsning af tvister gennem uformel bistand, jf. 1, stk. 3, jf. 13, e) frister for eventuel udveksling af skriftlige indlæg i anledning af tvist, jf. 15 og 16, samt eventuelle øvrige forhold vedrørende behandlingen af tvister efter 14-19, og f) et budget for omkostningerne, som er forbundet med panelets arbejde, herunder blandt andet fastlæggelse af principperne for honorering af medlemmerne af panelet i forbindelse med det i nævnte arbejde og om udbetalingen heraf, samt om parterne skal stille sikkerhed herfor og i givet fald hvordan. J.nr.: K

5 Stk. 2. Parterne skal efterkomme anmodninger fra panelet og kan i fællesskab eller hver for sig fremlægge oplysninger på den aftalte måde, sådan at panelet sættes i stand til at følge opfyldelsen af kontrakten. 13 Panelet kan på ethvert tidspunkt under møder, besigtigelser mv. yde parterne uformel bistand med at løse en tvist, hvis en part anmoder om det. Panelets udtalelser mv. i forbindelse med sådan uformel bistand er ikke bindende for parterne, og panelet er heller ikke bundet heraf, hvis tvisten efterfølgende skal afgøres efter reglerne i En part, der ønsker bistand til at få en tvist afgjort af panelet på den i 1, stk. 2, anførte måde, skal indgive en skriftlig anmodning herom til panelet med kopi til den anden part og sekretariatet. Stk. 2. Anmodningen skal som minimum indeholde: a) en kort, præcis og neutral redegørelse for tvisten, b) den pågældende parts syn herpå, herunder de spørgsmål som panelet skal tage stilling til, c) en angivelse af, hvad den pågældende part ønsker, at panelets afgørelse skal være, herunder om der ønskes en ikke bindende tilkendegivelse eller en bindende afgørelse, jf. 1, stk. 2, litra a) og b) og d) en angivelse af de dokumenter, erklæringer samt andre beviser, som den pågældende part påberåber sig. 15 Den anden part kan indgive et svar inden en af panelet fastsat frist. 16 Panelet kan anmode parterne om at indgive yderligere skriftlige indlæg eller fremlægge yderligere dokumenter. Stk. 2. Panelet kan efter høring af parterne indhente yderligere oplysninger eller foretage yderligere undersøgelser, besigtigelser mv. Stk. 3. Medmindre parterne har aftalt andet, afgøres tvisten efter afholdelse af en mundtlig forhandling, som panelet indkalder til, og som skal finde sted hurtigst muligt efter, at panelet har modtaget et eventuelt svar, jf. 15. Medmindre parterne har aftalt andet, afholdes den mundtlige forhandling på det sted, som panelet efter en samlet vurdering finder mest hensigtsmæssigt. Stk. 4. Udebliver en part uden rimelig grund fra et møde, herunder en mundtlig forhandling, eller undlader en part uden rimelig grund at fremlægge dokumenter, kan panelet fortsætte behandlingen af sagen og træffe afgørelse på det foreliggende grundlag. Det samme gælder, hvis en part uden rimelig grund undlader at indgive et rettidigt svar, jf. 15. Stk. 5. Medmindre parterne har aftalt andet, afholdes møder, herunder mundtlig forhandling for lukkede døre. J.nr.: K

6 Stk. 6. Panelet udarbejder referat over de afholdte møder med angivelse af tid og sted for mødet, de i mødet deltagende personer samt de på mødet trufne beslutninger. Referatet sendes til parterne og sekretariatet. 17 Panelet afgør tvister i overensstemmelse med de retsregler, som parterne har valgt til afgørelse af de rejste spørgsmål. Har parterne ikke valgt de retsregler, som de rejste spørgsmål skal afgøres efter, anvender panelet de retsregler, som det, efter høring af parterne, finder hensigtsmæssige. Stk. 2. Panelet afgør i alle tilfælde de rejste spørgsmål i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser og tager hensyn til sædvaner i den branche, som retsforholdet er underlagt. 18 Panelets afgørelse skal i videst mulige omfang foreligge i umiddelbar tilknytning til, at parterne har haft lejlighed til at fremføre deres synspunkter, eventuelt under en mundtlig forhandling. Hvis afgørelsen ikke foreligger inden 7 kalenderdage herefter, skal panelet meddele parterne og sekretariatet, hvornår afgørelsen forventes at foreligge. Stk. 2. Afgørelsen skal dateres og som minimum være underskrevet af panelets formand, ligesom afgørelsen skal angive de grunde, som den bygger på, medmindre parterne har aftalt, at den ikke skal begrundes. Medmindre parterne har aftalt andet, skal afgørelsen endvidere indeholde: a) En sagsfremstilling, herunder parternes påstande og i fornødent omfang en gengivelse af parts- og vidneforklaringer. b) Oplysninger om, hvem der har givet møde under en eventuel mundtlig forhandling, relevante besigtigelser mv., herunder hvorvidt en part uden rimelig grund er udeblevet eller vist sig uvillig til at medvirke til sagens oplysning. c) En beskrivelse af de relevante bestemmelser i parternes kontrakt. d) En beskrivelse af sagens forløb. e) En oversigt over, hvilke dokumenter der er indgået i denne del af sagen. f) En fordeling af omkostningerne til medlemmerne af panelet på anden måde end, hvad der fremgår af 21, hvis dette i særlige tilfælde findes rimeligt. Stk. 3. I tilfælde, hvor panelet består af mere end et medlem træffer panelet afgørelse ved et flertal af medlemmerne. Formandens stemme er afgørende, såfremt stemmerne står lige. Et medlem, der er i mindretal med hensyn til begrundelsen og/eller resultatet, har ret til at få sit votum medtaget i afgørelsen. En part kan inden 14 kalenderdage efter modtagelsen af afgørelsen anmode panelet om at: 19 a) rette en afgørelse, der på grund af en skrive- eller regnefejl, en trykfejl eller anden lignende fejl har fået et indhold, som ikke er i overensstemmelse med panelets mening, b) fortolke afgørelsen eller c) fremkomme med en tillægsafgørelse om forhold, som ved en fejl ikke er medtaget i afgørelsen. J.nr.: K

7 Stk. 2. Anmodningen om rettelse eller fortolkning af en afgørelse eller om tillægsafgørelse skal sendes til panelet og den anden part med kopi til sekretariatet. Panelet træffer afgørelse herom, efter at have anmodet den anden part om bemærkninger. Stk. 3. Panelet kan inden 14 kalenderdage efter datoen for afgørelsen på eget initiativ rette afgørelsen, jf. stk. 1, litra a), efter at have anmodet parterne om bemærkninger. Stk. 4. Panelet kan i særlige tilfælde forlænge fristerne nævnt i stk. 1 og 3. Stk. 5. Bestemmelsen i 18 finder også anvendelse på afgørelser om at rette eller fortolke afgørelser samt på tillægsafgørelser. 20 Panelets afgørelser og tilkendegivelser efter 1, stk. 2 og 3 kan ikke fremlægges i en eventuel senere rets- eller voldgiftssag, medmindre parterne aftaler andet eller medmindre der er tale om afgørelser efter 1, stk. 2, litra b), som er bindende. 21 Medmindre parterne har aftalt andet eller panelet har bestemt andet efter 18, stk. 2, litra f), bærer parterne ligeligt omkostningerne til medlemmerne af panelet, herunder disses honorar og omkostninger, som er relateret til sagen, samt til instituttet, herunder registreringsgebyret, en administrationsafgift og omkostninger, som er relateret til sagen. Stk. 2. Parterne hæfter solidarisk for de samlede omkostninger. En part, der herved muligt kommer til at betale for en anden part, har regres hos denne. 22 Honorarer til medlemmerne af panelet kan udbetales løbende, f.eks. på månedsbasis i takt med, at arbejdet er udført, medmindre andet er aftalt, jf. 12, stk. 1, litra f). Alle udbetalinger skal forudgående godkendes af formandskabet på baggrund af et begrundet oplæg om honorarets størrelse og fordeling blandt panelets medlemmer fra panelets formand. Formandskabet kan fastsætte honoraret til et mindre beløb, end det, som følger af oplægget, hvis honoraret er fastsat i strid med de honoreringsprincipper, som er aftalt mellem panelet og parterne, jf. 12, stk. 1, litra f) eller hvis honoraret efter formandskabets opfattelse i øvrigt findes urimeligt. Stk. 2. De fastsatte honorarer inkluderer ikke eventuel moms eller andre skatter eller afgifter mv., der måtte være gældende for honoraret, medmindre dette udtrykkeligt er angivet. Parterne er ansvarlige for at betale sådanne skatter eller afgifter, idet eventuel refusion heraf udelukkende er et anliggende mellem det enkelte medlem af panelet og parterne. Stk. 3: Instituttets administrationsafgift fastsættes af formandskabet. Administrationsafgiften, som skal være rimelig og afspejle det arbejde, som instituttet har haft med sagen og omstændighederne i øvrigt, fastsættes med udgangspunkt i de takster for beregning af instituttets administrationsafgift, som findes i bilag 1 i Regler for behandling af voldgiftssager. J.nr.: K

8 23 Alle meddelelser fra instituttet, panelet eller parterne i mellem anses for gyldigt modtaget af en part, når de er sendt med anbefalet brev, eller på anden måde, som dokumenterer afsendelsen til en parts adresse eller sidst kendte adresse, eller beviseligt er kommet frem til parten. 24 Panelets medlemmer, medlemmer af bestyrelsen eller repræsentantskabet, formandskabet, sekretariatet og generalsekretæren skal opretholde fortrolighed med hensyn til alle forhold vedrørende sagen. Uanset 1. pkt., kan formandskabets afgørelser efter 8, stk. 2, offentliggøres i anonymiseret form. Stk. 2. Hverken panelets medlemmer, personer udpeget af panelet, medlemmer af instituttets bestyrelse, repræsentantskab, formandskab, sekretariat eller generalsekretæren kan af en part begæres ført som vidner i forbindelse med en rets- eller voldgiftssag om tvisten, medmindre parterne aftaler andet. 25 Hverken panelets medlemmer, personer udpeget af panelet, instituttet, medlemmer af instituttets bestyrelse, repræsentantskab, formandskab, sekretariat eller generalsekretæren kan gøres ansvarlig for nogen handling eller undladelse i forbindelse med indledningen af en sag, sagens behandling eller panelets afgørelser, medmindre og kun i det omfang at en sådan ansvarsbegrænsning er udelukket ved lov. J.nr.: K

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

REGLER FOR FORENKLET VOLDGIFT. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 1. maj 2013

REGLER FOR FORENKLET VOLDGIFT. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 1. maj 2013 REGLER FOR FORENKLET VOLDGIFT Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 1. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledende bestemmelser 6 1 Organisation 6 2 Voldgiftsaftalen 6 3 Meddelelser

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT 1 Tvister, som efter parternes aftale skal afgøres i overensstemmelse med Det Danske Voldgiftsinstituts regler, afgøres af en voldgiftsret

Læs mere

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008 REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008 1 Tvister, som efter parternes aftale skal afgøres i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttet Danish Arbitrations

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift Givið út 20. november 2015 17. november 2015. Nr. 1254. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 44

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Civilafdelingen Dato: 04. februar 2015 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2011-745-0002 Dok.: 1483544 U D K A S T III Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift I

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole Strengt privat og fortroligt Problemstilling 2 Bevisoptagelse ved de almindelige domstole 1 Kort rids af sagen Voldgiftssag blev anlagt 15. maj 2013 af virksomhed A mod virksomhed B. A B Sagen drejer sig

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2010) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard)

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) IT-konfliktløsning Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) Disposition 1. Hvad er problemet med IT-tvister? 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA 3. Gennemgang af regler

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAGKYNDIGE I IT-SAGER

VEJLEDNING TIL SAGKYNDIGE I IT-SAGER VEJLEDNING TIL SAGKYNDIGE I IT-SAGER Voldgiftsinstituttet er en non-profit selvejende institution, som virker for at fremme brugen af alternativ tvistløsning herunder særligt voldgift og mediation. Voldgiftsinstituttet

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Kap. 1. Begæring om mediation og udpegning af mediator

Kap. 1. Begæring om mediation og udpegning af mediator Regler for mediation Kap. 1. Begæring om mediation og udpegning af mediator 1 Begæring om mediation sendes til Mediationsinstituttet af parterne i fællesskab eller af en af parterne. Stk. 2. Begæringen

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for det i henhold til 4, stk. 3 i Hovedaftalen af 1974 med senere ændringer nedsatte permanente nævn Afskedigelsesnævnet for Landbrugsområdet August 2006 Pkt. 1 Afskedigelsesnævnet

Læs mere

20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret. Ved Asbjørn Jensen

20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret. Ved Asbjørn Jensen 20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret Ved Asbjørn Jensen Retsplejelovens grundprincipper: Forhandlingsprincippet, 338 Parterne skal tilvejebringe

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Responsumudvalg. 01 Formål

Responsumudvalg. 01 Formål 01 Formål 1.1 et afgiver på foreningens vegne responsa i sager vedrørende godkendte revisorer med beskikkelse og godkendte revisionsvirksom-heder angående god revisorskik, herunder god revisionsskik, god

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Praktisk voldgiftsret

Praktisk voldgiftsret Praktisk voldgiftsret MED FOKUS PÅ VOLDGIFTSINSTITUTTET Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen Håkun Djurhuus Praktisk voldgiftsret med fokus på Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad,

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/ FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/10 2009 1. Formål og opgaver 1.1 Fondens vedtægtsbestemte formål er, at arbejde på at løfte eliteidrætten i Århus til højt nationalt og

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul:

Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet har den 17. november 2004 vedtaget følgende standardforretningsorden

Læs mere

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner PROTOKOL 3 om gensidig bistand i toldanliggender Artikel 1 Definitioner I denne protokol forstås ved: a)»toldlovgivning«, gældende bestemmelser på de Kontraherende Parters område for indførsel, udførsel

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Kap. 1. Begæring om mediation og udpegning af mediator

Kap. 1. Begæring om mediation og udpegning af mediator REGLER FOR MEDIATION Kap. 1. Begæring om mediation og udpegning af mediator 1 Begæring om mediation sendes til Mediationsinstituttet af parterne i fællesskab eller af en af parterne. Stk. 2 Begæringen

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ J.nr.: 89-14666 SOF/ADJ Forretningsorden for bestyrelsen i Stutgården Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 2. udkast af 19.03.2004 til forretningsorden for bestyrelsen Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet UDKAST 12/09/2014 Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet I medfør af 345, stk. 13, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. august 2014, som ændret

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Studienævnets møder 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere