Collectia Årsdag 2016 Persondataforordningen Onsdag, den 2. november 2016 Pia Kirstine Voldmester, advokat og partner hos Bruun & Hjejle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Collectia Årsdag 2016 Persondataforordningen Onsdag, den 2. november 2016 Pia Kirstine Voldmester, advokat og partner hos Bruun & Hjejle"

Transkript

1 Collectia Årsdag 2016 Persondataforordningen Onsdag, den 2. november 2016 Pia Kirstine Voldmester, advokat og partner hos Bruun & Hjejle

2 Der er masser af persondata i inkasso-opgaver Processen i en god inkassohistorie Ubetalt krav Rykkerskrivelse(r) og inkassovarsel Personlige henvendelser, fortsat ingen betaling Fundament indgås (betalingspåkrav, forlig mv.) Oversendelse til fogedret, fogedretsmøde og afdragsordning Sagen afsluttes med betaling til kreditor og en glad kunde 2

3 Overordnet Tidshorisont, indhold og form Hvad ved vi? Forordning 2016/679 (på alle EU-sprog) Koordineret og ensartet fortolkning, særligt via European Data Protection Board Reglerne åbner op for nationale særregler på en del områder Trådte i kraft 24. maj 2016 Anvendes fra 25. maj 2018 Mange nye proces- og dokumentationskrav Ensartet og mærkbar sanktionering i EU/EØS Hvad udestår? Medlemsstaternes stillingtagen til særregler Udarbejdelse af delegerede retsakter Fortolkningsbidrag til mange uklare regler Op til 2-4% Op til mio. kr. 3

4 Det, der (næsten) ikke ændrer sig Gældende regler, som genfindes i forordningen 1 Dataansvarlig, databehandler Samme definitioner Fortsat krav om skriftlig databehandleraftale og kontrol med databehandleren Databehandlere får dog direkte ansvar for sikkerhed, underdatabehandlere, dokumentation, mv. 2 3 Datakategorier Proportionalitet og saglighed og behandlingsgrundlag Samme følsomme vs. ikke-følsomme data fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og helbredsoplysninger mv. er stadig følsomme Børn under 16 år (ned til 13 år) Genetiske data og biometriske data når behandling mhp. identifikation De grundlæggende principper kendt fra PDL 5 fortsætter Lignende adgang til behandling (øget fokus på frivillighed i samtykket) Nye regler om profilering 4 Registreredes rettigheder Rettighederne styrkes, f.eks. udvidet oplysningspligt (f.eks. grundlag for behandling), indsigtsret, indsigelsesret, retten til sletning 5 Sikkerhedskrav Overordnede krav om teknisk og organisatorisk sikkerhed vil fortsat gælde men er mere detaljerede Slettepligten består fortsat videregivelse Nye krav om privacy by design og privacy by default it-systemer (!) 6 Internationale dataoverførsler Forsat krav om overførselsgrundlag ved overførsel til tredjelande (fx Kommissionens standardkontrakter og nye overførselsgrundlag f.eks. interesseafvejning) Materielle regler i grundmaterien (næsten) same same 4

5 Det, der er nyt i overblik Udvalgte fokuspunkter 1 2 Registreredes rettigheder mere i fokus Accountability Krav om (en del) politikker om registreredes rettigheder og håndtering heraf f.eks. af indsigt, sikkerhedsbrud, sletning af data ved tilbagekaldelse af samtykke, mv. Nye rettigheder f.eks. blokering og dataportabilitet Ubetinget ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring Accountability det er ikke nok at være compliant I skal underbygge med processer og kontroller Dokumentation for behandlingsaktiviteter mv. 3 Risikoanalyse I forbindelse med processer og it-systemer skal den dataansvarlige udarbejde risikoanalyser som grundlag for den valgte sikkerhed 4 Konsekvensanalyse (DPIA) Hvis risikoanalysen viser, at risikoen ved behandlingen er høj, skal der yderligere gennemføres konsekvensanalyser (Data Protection Impact Asssessments) 5 Sikkerhedsbrud Nye krav til håndtering af sikkerhedsbrist underretningskrav til tilsyn og de registrerede Tidsfrister Praktisk håndtering 6 Data Protection Officer Udpegning af data protection officer men en opgave for de relativt få Samlet set: Mange og omfattende nye proces- og dokumentationskrav 5

6 Materielle behandlingsprincipper og -regler 6

7 Grundlæggende principper for al behandling ART. 5 Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed Lovlig, rimelig og gennemsigtig over for den registrerede Formålsbegrænsning Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og legitime formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål. Statistiske formål (mv.) som udgangspunkt forenelige (artikel 83) A n s v a r l i g h e d Dataminimering Datakvalitet Lagringsbegrænsning i tid Oplysningerne skal være relevante, tilstrækkelige og begrænset til hvad der er nødvendigt i forhold til formålene Kan vi nå formålet med færre oplysninger? Oplysninger skal være rigtige og om nødvendigt ajourførte; Der skal tages ethvert rimelig skridt for at sikre, at personoplysninger, der er urigtige, omgående slettes eller berigtiges Oplysninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end formålet tilsiger Muligheder for opbevaring mhp. statistiske formål mv. (art. 83) Integritet og fortrolighed Tilstrækkelig sikkerhed for personoplysninger, herunder mod ubemyndiget eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, ødelæggelse eller beskadigelse, under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger. Den dataansvarlige skal kunne dokumentere, at ovenstående overholdes 7

8 Datakategorierne i overblik Almindelige oplysninger Navn, adresse, indkomst og formueforhold, civil stand, gæld (8inkl. restancer)osv. Alle andre oplysninger end de særlige kategorier (inkl. rent private forhold) Følsomme oplysninger Racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold (ikke A-kasse), helbredsmæssige og seksuelle forhold Genetiske og biometriske data, ved behandling mhp. identifikation Straffeattester mv. Behandling for private virksomheder kræver lovhjemmel (samtykke ikke en mulighed) Cpr. nr. Mulighed for opretholdelse af nationale særregler (art. 87) 8

9 Samtykkekravet skærpes Art. 7 Et samtykke skal være 1. Frivilligt Et reelt frit valg Kan trækkes tilbage (hvorefter data skal slettes!) Separat samtykke til forskellige databehandlinger Gennemførelse af en kontrakt eller levering af en service må ikke betinges af samtykke til behandling eller brug af oplysninger, som ikke er nødvendige for gennemførelsen af kontrakten 2. Specifikt 3. Informeret 4. Utvetydigt (nogle gange udtrykkeligt) Samtykket skal være tydeligt adskilt fra øvrig tekst (f.eks. ikke indeholdt i almindelige betingelser for brug af netbank, kundeaftaler osv.) Systemer skal indrettes, så der sikres opsamling og opbevaring af dokumentation (bevisbyrde) Opdatering af nuværende samtykkeformularer- og metoder Forældre/værge samtykke for børn op til 16 år ved brug af informationssamfundstjenesteydelser (medlemsstater kan vælge at lempe, så samtykke kun ned til 13 år ) 9

10 Registreredes rettigheder 10

11 Overblik over registreredes rettigheder Art Oplysningspligt Ret til uden forespørgsel at blive oplyst om behandling af oplysninger om ham/hende Indsigt Ret til på forespørgsel at få indsigt i hvilke oplysninger den dataansvarlige behandler om ham/hende selv U n i v e r s e l l e k r a v Berigtigelse Sletning Begrænsning Dataportabilitet Indsigelse Ret til at få urigtige oplysninger berigtiget Ret til at få slettet oplysninger om ham/hende selv (retten til at blive glemt) Ret til at kræve begrænsning af behandling ( blokering ) i en periode Ret til at oplysninger afgivet af vedkommende selv med til en ny leverandør Ret til at gøre indsigelse mod behandling af hans/hendes personoplysninger Automatisk individuel beslutningstagning Ret til ikke at blive underlagt automatisk, individuel beslutningstagning Klart og enkelt sprog, tidsfrister mv. 11

12 Universelle krav ifm. den registreredes rettigheder Art. 12 Kortfattet (!), gennemsigtig, letforståelig og let tilgængelig form i et klart og enkelt sprog (standardiserede ikoner fsva. oplysningspligten) U n i v e r s e l l e k r a v Skriftlighed eller (hvis hensigtsmæssigt) elektronisk form (på anmodning mundtligt) Ved tvivl om identitet på den anmodende person, må virksomheden anmode om yderligere oplysninger for at bekræfte identitet Anmodninger må ikke afvises, med mindre den dataansvarlige kan bevise, at det ikke er muligt at identificere den person, der fremsætter anmodningen Svar på henvendelser inden for 1 måned fra modtagelsen. Forlængelse med højst 2 måneder. Ved afvisning af en henvendelse, skal virksomheden svare inden for 1 måned om årsag mv. (Andre frister for oplysningspligten) Den dataansvarlige skal facilitere udnyttelsen af de registreredes rettigheder Gratis at udnytte rettigheder Mulighed for at afvise eller opkræve gebyr (svarende til administrative omkostninger) ved åbenbart grundløse/overdrevne anmodninger. Bevisbyrde hos virksomhed. 12

13 Oplysningspligt - hvad skal der oplyses om? Art. 13 og 14 Den dataansvarliges identitet og kontaktoplysninger Formålene med behandlingen af oplysningerne Behandlingsgrundlaget; ved interesseafvejning; de interesser, der forfølges (Kategorierne af) modtagere (fx videregivelse til politi, skat) Overførsler til tredjelande (detaljer om sikkerhedsniveau) Opbevaringsperioden eller hvis ej muligt, kriterierne derfor Den registreredes rettigheder Retten til at tilbagekalde et samtykke Retten til at klage til Datatilsynet/tilsyn Om afgivelsen af personoplysninger følger af lov eller er nødvendig for at indgå en kontrakt Ved indsamling hos den registrerede: konsekvenser af ikke at afgive oplysninger Evt. brug af automatiserede beslutningsprocesser, meningsfuld information om den bagvedliggende logik og konsekvenserne/betydningen for den registrerede Ved indsamling hos 3. mand; typen af oplysninger, der er indsamlet 13

14 Oplysningspligten Oplysningspligten påhviler den dataansvarlige Databehandleren kan instrueres i at gøre det på dataansvarliges vegne Gælder både ved indsamling hos den registrerede selv og ved indsamling hos 3. mand Ved kreditrådgivningsværktøjer Ved mobilbankløsninger Facebook, osv. Overvågning Osv. osv. kort sagt ALT Gælder også selv om den registrerede selv har offentliggjort oplysningerne 14

15 Ret til indsigt Art. 15 Krav på at få oplyst om der behandles oplysninger og i bekræftende fald også kontekstuelle oplysninger om (ALT!): Formålet med behandlingen Kategorier af personoplysninger (Kategorier af) modtagere, navnlig i tredjelande eller internationale organisationer Opbevaringsperiode og hvis ej muligt, kriterierne derfor Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning, begrænsning og retten til at gøre indsigelse Retten til at klage til en tilsynsmyndighed Tilgængelig information om kilderne til informationen Eksistensen af en automatiserede afgørelser, herunder profilering, meningsfulde oplysninger om den bagvedliggende logik og de forventede konsekvenser for den registrerede Oplysning om overførsel til tredjelande og de trufne foranstaltninger efter overførselsreglerne Dataansvarlig skal give en KOPI af de personlige oplysninger. Mulighed for gebyr ved anmodning om yderligere kopier 15

16 Hvad er profilering? Definition - artikel 4(4) Enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats økonomiske situation helbred personlige præferencer interesser pålidelighed adfærd geografisk position eller bevægelser 16

17 Individuel automatisk afgørelse (og profilering) mv. Artikel 22 Udgangspunkt Den registrerede har ret til ikke at blive underlagt afgørelser, som udelukkende er baseret på automatiseret behandling af personoplysninger, herunder profilering, og som har retsvirkning for ham/hende eller på lignende vis betydeligt påvirker ham/hende Undtagelser a) Beslutningen er nødvendige for kontraktindgåelse eller opfyldelse b) Afgørelsen er hjemlet i lokal lov c) Den registreredes udtrykkelige samtykke. a + c: Dog ret til menneskelig intervention fra dataansvarlig, ret til at den registrerede kan udtrykke sin holdning og ret til at udfordre afgørelsen Følsomme oplysninger kun ved samtykke eller offentlig interesse (dvs. ikke kontrakt!) Mulige situationer Automatisk stillingtagen til om gæld kan eftergives på grundlag af profilering Automatisk stillingtagen til låneansøgning på grundlag af profilering Automatisk lønafregning i forhold til tidsregistrering ved brug af stempelkort eller lign. 17

18 Databehandlere 18

19 Hvad er parternes opgaver efter GDPR? Dataansvarlig Databehandler Fx Vurdering af saglighed/lovlighed Indhentelse af samtykke mv. Information til de registrerede Håndtering af indsigtsanmodninger Undersøgelse af databehandlere Indgåelse af databehandleraftaler Dokumentationskrav Sikkerhedskrav (anmeldelse til Datatilsynet) DPO Fx Dokumentationskrav Sikkerhedskrav Underdatabehandlere DPO Bistand til dataansvarlige fsva. konsekvensanalyser, sikkerhedsbrud, registreredes rettigheder mv. Har fortsat ansvaret for at indgå en databehandleraftale 19

20 Databehandlere Databehandleraftaler, instrukser og kontrol Pre-audit Databehandlerens fornødne garantier Hvilke procedurer har databehandleren til sikring af oplysningerne? Databehandleraftaler Behandling må kun finde sted i henhold til skriftlig aftale mellem parterne Aftalen skal indeholde bestemmelser om, at databehandleren kun må behandle oplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, og at lovkravene overholdes Instrukser Personer, virksomheder osv., der behandler oplysninger for den dataansvarlige eller databehandleren, og som har adgang til oplysninger, må kun foretage behandling efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige (ifølge aftale eller lovgivning) Audit Den dataansvarlige skal sikre, at databehandleren er i stand til at implementere de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og sikre compliance med disse foranstaltninger 20

21 Databehandleraftaler Artikel 28 Aftalen skal fastsætte: 1 (Databehandlerens fornødne garantier for behandlingens lovlighed) Adfærdskodeks Certificering 2 Genstanden for behandlingen 3 Varigheden af behandlingen 4 Behandlingens karakter og formål 5 Typen af personoplysninger 6 Kategorier af registrerede 7 Parternes rettigheder og forpligtelser Se næste slide. 21

22 Parternes rettigheder og forpligtelser Artikel 28 Aftalens regulering af databehandlerens forpligtelser Behandling må kun ske efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige til databehandleren U: EU-ret eller national ret kræver behandling. Personer, der er autoriseret til at behandle oplysninger skal være underlagt fortrolighed (i aftale eller lov) Nødvendige foranstaltninger for behandlingssikkerhed Under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt bistå dataansvarlig ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder. Bistå dataansvarlige med overholdelse af reglerne om behandlingssikkerhed, anmeldelse af sikkerhedsbrud til myndighederne og de registrerede, konsekvensanalyser og forudgående høring af tilsynsmyndigheden (næste slide) Slette eller tilbagelevere personoplysninger til den dataansvarlige, efter at tjenesterne vedrørende behandling er ophørt, og slette eksisterende kopier. U: EU-ret eller MS ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne Stille alle oplysninger til rådighed og give mulighed for inspektioner Omgående underrette den dataansvarlige om instrukser i strid med GDPR, EU-ret eller national ret 22

23 Bistandsforpligtelser Revisioner Databehandleren skal give mulighed for og bidrage til revisioner Anmodninger fra de registrerede Bistå med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelser ift. at besvare anmodninger om udøvelse af registreredes rettigheder. Databehandleren skal stille alle nødvendige oplysninger til rådighed Gælder alle typer af anmodninger Databehandleren skal videresende anmodningerne vedrørende den dataansvarliges data Sikkerhed Databehandleren skal bistå med at sikre overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger Konsekvensanalyser Databehandleren skal bistå ved udarbejdelse af og opfølgning på konsekvensanalyser Gælder alle forpligtelser vedr. sikkerhed, også anmeldelse og underretning ved brud på sikkerhed Forpligtelse til at gøre den dataansvarlige opmærksom på brud Dataansvarlige er ansvarlig for konsekvensanalysen Skal ske hver gang en type behandling medfører høj risiko for de registrerede gælder også behandlinger hos databehandler 23

24 Accountability, dokumentation sikkerhedsbrud 24

25 Accountability / ansvarlighed for dataansvarlige (1) Under hensyntagen til den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og Realitet frem for formalitet frihedsrettigheder gennemfører den dataansvarlige passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre og for at være i stand til at påvise, at behandling er i overensstemmelse med denne forordning. Disse foranstaltninger skal om nødvendigt revideres og ajourføres. (2) Hvis det står i rimeligt forhold til behandlingsaktiviteter, skal de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, omfatte den dataansvarliges implementering af passende databeskyttelsespolitikker. 1 DOKUMENTATIONSKRAV RISIKOANALYSE KONSEKVENSANALYSE AUDITERING/LØBENDE KONTROL 25

26 Dokumentationskrav dataansvarlige og databehandlere Princippet om accountability 1 Dataansvarlige Databehandlere M I N D S T E K R A V Dokumentation for behandlingsaktiviteter Den dataansvarliges/den dataansvarliges eventuelle repræsentanters/dpo ens navn og kontaktoplysninger Behandlingens formål Kategorier af registrerede og persondata Kategorier af modtagere af persondata Tredjelandsoverførsler og grundlaget herfor (herunder vurderinger efter art. 44(6) Sletteregler Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger Dokumentation for behandlingsaktiviteter Databehandlerens/databehandlerens eventuelle repræsentanters navn og kontaktoplysninger Kategorier af databehandling Tredjelandsoverførsler og grundlaget herfor (herunder vurderinger efter art. 44(6) Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger Fortegnelsen Skriftlig Elektronisk Kan kræves udleveret af Datatilsynet < 250 ansatte undtaget Medmindre Højrisiko-behandling Regelmæssig behandling Følsomme oplysninger 26

27 Sikkerhedsbrud for dataansvarlige Art t Kendskab til sikkerhedsbrud Anmeldelse til Datatilsynet Underretning af registrerede Tilføje til fortegnelse over sikkerhedsbrud Løbende undersøgelse og beskrivelse 1 Sikkerhedsbrud Kendskab til sikkerhedsbrud Eventuel databehandler underretter straks dataansvarlig 2 Undersøgelse og beskrivelse Undersøgelser og beskrive kategorier af data, antal af registrerede, kontaktoplysninger, foranstaltninger, konsekvenser for registrerede, mv. 3 Anmeldelse til Datatilsynet Den dataansvarlige anmelder tilsynsmyndigheden senest 72 timer efter kendskab Evt. trinvist hvis det ikke er muligt at give oplysningerne samlet 4 Underretning til registrerede Den dataansvarlige underretter den registrerede, hvis sikkerhedsbruddet indebærer en høj risiko 5 Fortegnelse Tilføje til fortegnelsen over sikkerhedsbrud 27

28 Compliance-øvelsen 28

29 Forordningens to indbyggede compliance øvelser kort og langt sigt 25. maj 2018 Overblik over datastrømme, databehandlinger (formål mv.) Indsamle/udarbejde dokumentation for behandlinger Udarbejde risiko- og evt. konsekvensanalyser Evt. nødvendige tilpasninger i it og it sikkerhed Overblik over umiddelbart nødvendige itsystemændringer (samt begyndende data protection by design and default) Tilpasning af dokumenter, herunder Databehandleraftaler (og forhandling deraf) Samtykker, oplysningstekster, politikker mv. Iagttagelse af proces- og dokumentationskrav Opdatering af politikker, samtykker mv. Håndtering af evt. indsigtsbegæringer Håndtering af evt. klagesager Data protection by design og by default i nye systemer Træning af medarbejdere Auditering Mv. Den vedvarende forpligtelse Processer til varetagelse af registreredes rettigheder Ansvars- og rollefordeling, evt. udpegning af DPO 29

30 Stakeholder management Overblik compliance-projektet fra A- Å (Den korte bane) Den juridiske del Hovedaktiviteter 1 Nedsættelse af projektorganisation Få ledelsen om bord Afdæk og sælg fordelene for back-end og forretningen Nedsætte en styregruppe og en projektgruppe (frigøre og tilføre ressourcer) Samarbejde på tværs af organisationen 2 Scoping af projekt/ planlægning Udvælg typer af data, datasubjekter, databehandlere, behandlinger og processer, afdelinger, lovgivning mv. Allokere nødvendige ressourcer, økonomisk, systemmæssigt og menneskelige ressourcer Projekt- og tidsplan 3 Analyse af datastrømme mv. Afdække processer og derefter datastrømme herunder oprindelige formål, senere formål, modtagere, lande, overførselsgrundlag, mv. Indsamle eksisterende dokumenter, f.eks. databehandleraftaler, samtykker mv. Afdække sikkerhedsaspekter (med teknisk kyndig bistand) 4 Juridisk og teknisk compliance-analyse ift. forordningen Gennemgå det indsamlede materiale Identificere gaps, særlige risikoområder og anbefalinger om konkrete tiltag Organisationen vedtage (evt. delvist) tiltag og tilføre nye ressourcer 5 Nye tiltag forberedes Leverandørforhandling - ændring i teknisk opsætning (samtykke, dataportabilitet), databehandleraftaler, udføre ændringer Udpege DPO og DPO-organisation Udarbejde dokumentation (databehandleraftaler, SOPs/guidelines, processer for sikkerhedsbrud mv. ) Samtykker, privacy policies (udarbejde nye tekster, indhente nye samtykker og kommunikere nye privacy policies) 6 Implementering & launch (+clean-up) Udarbejde kommunikation og kick-off Oprydning i nuværende og gamle systemer (slette/anonymisere/destruere data) Udrulle træning og nye arbejdsgange GO LIVE Auditering mv. Løbende dokumentation, træning, privacy impact assessments (udarbejdelse og review), høring af registrerede, nye databehandleraftaler, nye leverandøraftaler, mv. 30

31 Kontaktoplysninger Pia Kirstine Voldmester, Partner IP, markedsføring og persondata Tel

Overblik over persondataforordningen

Overblik over persondataforordningen Overblik over persondataforordningen November 2016 2 Sanktioner Overtrædelsestype: Indhentning af samtykke ift. børn Behandlinger, som ikke kræver identifikation Data protection by Design/Default Delt

Læs mere

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning Danske Vandværker Praktiske spørgsmål vi modtog Hvem har ansvaret for beskyttelse af forbrugernes persondata? Er medlemslister i ringbindsmapper

Læs mere

Persondataforordningen. Overblik over initiativer og ansvar. Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016

Persondataforordningen. Overblik over initiativer og ansvar. Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016 Persondataforordningen Overblik over initiativer og ansvar Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016 Rasmus Lund Advokat, partner Leder af persondata team Agenda Henning Mortensen, DI har givet overblik

Læs mere

PERSONDATAFORORDNINGEN STATUS???? OG ER DER NOGET NYT I DEN?

PERSONDATAFORORDNINGEN STATUS???? OG ER DER NOGET NYT I DEN? PERSONDATAFORORDNINGEN STATUS???? OG ER DER NOGET NYT I DEN? Jacob Bjørnsholm Madsen, BL, Juridisk Konsulent 3. Maj Hotel Nyborg Strand, EBF Seminar Hvorfor en persondatalov? Persondataloven af 1. juli

Læs mere

September Indledning

September Indledning September 2016 Eksempel fra KOMBIT: Vejledning til gennemførelse af indledende overordnet kortlægning af it-løsningers parathed i forhold til efterlevelse af kendte krav i Databeskyttelsesforordningen

Læs mere

Birgitte Toxværd Bruun & Hjejle

Birgitte Toxværd Bruun & Hjejle Birgitte Toxværd Bruun & Hjejle Databeskyttelsesforordningen og lidt om den ny markedsføringslov Temadag for dækbranchen Dækbranchen Danmark, onsdag den. 20. september 2017 Birgitte Toxværd, advokat Fra

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Tjekliste til databehandleraftaler

Tjekliste til databehandleraftaler Tjekliste til databehandleraftaler Bruun & Hjejle har i november 2017 udarbejdet denne tjekliste til brug for gennemgang af databehandleraftaler modtaget fra samarbejdspartnere. Tjeklistens pkt. 1 indeholder

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard www.pwc.dk Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard September 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Personsdataforordningen igen. Udkast til erklæring i høring hos revisorer, advokater, databehandlere,

Læs mere

Overblik over persondataforordningen

Overblik over persondataforordningen Overblik over persondataforordningen København, den 26. maj 2016 2 Agenda Hvad er personoplysninger? Status på persondataforordningen Væsentligste ændringer: Oplysningskategorier Behandlingsbestemmelser

Læs mere

Den nye persondataforordning. 17. maj 2016

Den nye persondataforordning. 17. maj 2016 Den nye persondataforordning 17. maj 2016 2 Agenda Hvad er personoplysninger? Status på processen mod forordningens ikrafttrædelse Væsentligste ændringer: Oplysningskategorier Behandlingsbestemmelser Skærpede

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Den nye persondataforordning. 2. februar 2017

Den nye persondataforordning. 2. februar 2017 Den nye persondataforordning 2. februar 2017 Vores persondata compliance team er forankret i afdelingen for Corporate Compliance & Investigations Det største advokatkontor i Danmark* Retsområder Arbejdsret

Læs mere

Håndtering af personoplysninger ved salg og markedsføring

Håndtering af personoplysninger ved salg og markedsføring Håndtering af personoplysninger ved salg og markedsføring DI s seminar om personoplysninger den 20. december 2017 Pia Kirstine Voldmester, advokat (H) og partner Introduktion til forordningen og grundlæggende

Læs mere

Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv. Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017

Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv. Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017 Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017 Brancheorganisationen Mathilde Øelund Jensen Konsulent cand. Jur. Direkte: 35 300 422 msj@danskenergi.dk Agenda

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner www.pwc.dk Persondataforordningen Morgenmøde Henrik Aslund Pedersen Partner Revision. Skat. Rådgivning. Hvorfor en ny Persondataforordning? EU persondataforordning - Morgenmøde Hillerød 2 Hvorfor en ny

Læs mere

I KORT FORM FORORDNINGEN GDPR PERSONDATA PERSONDATA FORORDNINGEN

I KORT FORM FORORDNINGEN GDPR PERSONDATA PERSONDATA FORORDNINGEN PERSONDATA I KORT FORM Persondataforordningen får virkning fra den 25. maj 2018. Fra denne dato skal alle virksomheder kunne dokumentere, at de overholder forordningen og dens mange nye krav. Denne vejledning

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Persondataforordningen

Persondataforordningen Persondataforordningen Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Thomas Munk Rasmussen og persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg 2 Aktuelt persondataret Brud på sikkerheden

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

EU s Persondataforordning - Håndtering af kundedata. DI s konference, torsdag den 15. juni 2017 Pia Kirstine Voldmester, advokat (H) og partner

EU s Persondataforordning - Håndtering af kundedata. DI s konference, torsdag den 15. juni 2017 Pia Kirstine Voldmester, advokat (H) og partner EU s Persondataforordning - Håndtering af kundedata DI s konference, torsdag den 15. juni 2017 Pia Kirstine Voldmester, advokat (H) og partner Mød Esben! (Hipster)mand 31 år Kandidatgrad i humanistisk

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

DEN KOMMENDE EU-FORORDNING

DEN KOMMENDE EU-FORORDNING DEN KOMMENDE EU-FORORDNING Aarhus, 5. april 2016 Daiga Grunte-Sonne, advokat SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 DEN KOMMENDE EU-FORORDNING Januar 2012 Forslag fra Kommissionen

Læs mere

PERSONDATAKONFERENCEN - FORORDNINGENS DOKUMENTATIONSKRAV. Advokat Pia Kirstine Voldmester

PERSONDATAKONFERENCEN - FORORDNINGENS DOKUMENTATIONSKRAV. Advokat Pia Kirstine Voldmester PERSONDATAKONFERENCEN - FORORDNINGENS DOKUMENTATIONSKRAV Advokat Pia Kirstine Voldmester DOKUMENTATIONSKRAV OG INTERN KONTROL Udspringer af Forordningsforlagets krav om accountability Ønske om realitet

Læs mere

7. NOVEMBER Side 1. Udbud og persondata. Advokat Jesper Nørøxe samt advokat Rasmus Holm Hansen

7. NOVEMBER Side 1. Udbud og persondata. Advokat Jesper Nørøxe samt advokat Rasmus Holm Hansen Side 1 Udbud og persondata Advokat Jesper Nørøxe samt advokat Rasmus Holm Hansen Side 2 Det nye retlige landskab forordningen Persondataloven (og bekendtgørelserne udstedt i medfør af den) ophæves Forordningen

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

Personoplysninger. Jens Hørlück

Personoplysninger. Jens Hørlück Personoplysninger Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede) Vi bør have kontrol over vores personoplysninger. Det er vigtigt at skabe den tillid,

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN]

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] Tekst markeret med GRØN, udfyldes inden udsendelse til leverandøren Tekst markeret med TURKIS, udfyldes af leverandøren Side 1/16 Side 2/16 DATABEHANDLERAFTALE

Læs mere

Rigsarkivets konference 2. november 2016

Rigsarkivets konference 2. november 2016 Pligten til at huske retten til at blive glemt Rigsarkivets konference 2. november 2016 Birgit Kleis, kommitteret i Datatilsynet Persondatabeskyttelse: afvejning af hensyn Privatlivets fred Informations-

Læs mere

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate Persondataloven i en Smart City kontekst Alexander Tureczek, Ph.d. candidate atur@dtu.dk Indholdsfortegnelse Persondataloven historie og hensigt Opdeling af loven Vigtige paragrafer Fremtiden Intentionen

Læs mere

Persondata, compliance og datasikkerhed. Ved Charlotte Bagger Tranberg

Persondata, compliance og datasikkerhed. Ved Charlotte Bagger Tranberg Persondata, compliance og datasikkerhed Ved Charlotte Bagger Tranberg 2 Agenda Indledende bemærkninger Status på den kommende persondataforordning Persondata compliance Datasikkerhed Indledende bemærkninger

Læs mere

Almindelig viden om persondataforordningen

Almindelig viden om persondataforordningen Almindelig viden om persondataforordningen Hvad er persondata? En Personoplysning er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person ( den registrerede ). Dette gælder

Læs mere

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995)

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Persondataforordningen & kommuner Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall Forordningen I dag Persondataloven (fra 2000) Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Forskelle i implementering

Læs mere

Persondataforordning og IT-sikkerhed - hvordan har vi grebet det an

Persondataforordning og IT-sikkerhed - hvordan har vi grebet det an Persondataforordning og IT-sikkerhed - hvordan har vi grebet det an Erfa-møde Administration og Regnskab 11.+12. oktober 2017 //KSH Persondataforordning Ved alle hvad det er? Regelsæt vedr. behandlingen

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Det skal du have styr pa inden 2018

Det skal du have styr pa inden 2018 Det skal du have styr pa inden 2018 Nedenfor kan du få et overblik over, hvad din virksomhed skal have styr på inden den ny persondataforordning træder i kraft. Dataansvarlig eller databehandler I persondatalovens

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

FORSYNINGSTRÆF 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET?

FORSYNINGSTRÆF 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET? FORSYNINGSTRÆF 2016 - BEHANDLING AF PERSONDATA Line Markert, advokat Egil Husum, advokat 4. og 11. februar 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET? side 2 Er persondataretten relevant for forsyningsselskaber?

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Uddannelses- og Forskningsudvalget og Retsudvalget EU-konsulenterne EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer

Læs mere

Persondatareguleringen. Hvorfor, hvornår, systemet og lidt om maj 2018

Persondatareguleringen. Hvorfor, hvornår, systemet og lidt om maj 2018 Persondatareguleringen Hvorfor, hvornår, systemet og lidt om maj 2018 Hvorfor? I er så meget i et brændpunkt for persondataretten, at vi er nødt til at stige op i helikopteren. Hvad tænker EU? Hvad tænker

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

PERSONDATAFORORDNINGEN 10. December 2015. Pia Kirstine Voldmester Advokat (H), Partner

PERSONDATAFORORDNINGEN 10. December 2015. Pia Kirstine Voldmester Advokat (H), Partner PERSONDATAFORORDNINGEN 10. December 2015 Pia Kirstine Voldmester Advokat (H), Partner Persondatareglerne i dag status EU-Kommissionen Udvalgte evalueringskonklusioner Beskyttelsen er ikke tilstrækkelig

Læs mere

Kundedata og markedsføring

Kundedata og markedsføring Kundedata og markedsføring Hvordan er reglerne - i lovgivningen - i praksis Lovgivning Persondataloven Persondataforordningen Markedsføringsloven Lov om visse forbrugeraftaler (dørsalgsloven) 2 Persondataforordningen

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

Persondataretlig compliance - Hvordan bliver din organisation klar?

Persondataretlig compliance - Hvordan bliver din organisation klar? Persondataretlig compliance - Hvordan bliver din organisation klar? København, den 26. maj 2016 2 Projektoverblik Fase 1: Foranalyse 2: Planlægning 3: Analyse 4: Risk mitigation 5: Procedurer 6: Forankring

Læs mere

Gå-hjem-møde Persondataforordning

Gå-hjem-møde Persondataforordning Gå-hjem-møde Persondataforordning Lars Japp Haslund Advokat (CIPM/CIPP/E) Bech-Bruun Mette Haagensen Advokat, juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Tidsplan 15.00 Velkomst 15.10 Persondataforordningen

Læs mere

Ny persondataforordning

Ny persondataforordning Ny persondataforordning GUIDE Hvorfor? Ny persondataforordning Den eksisterende persondatalov gennemfører direktiver fra 1995 en tid, som digitaliseringen for længst har overhalet. En ny persondataforordning

Læs mere

Persondata i sundhedsapps

Persondata i sundhedsapps 11. OKTOBER 2016 Side 1 Persondata i sundhedsapps Side 2 Overblik og indflyvning Indflyvning Persondataloven bliver til databeskyttelsesforordningen Gælder for elektronisk behandling af personoplysninger

Læs mere

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017 SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017 Side 1/19 Vejledning til brug af skabelonen Tekst, der er sat i [ ] og markeret med gul er aftaletekst,

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

PERSONDATA - INDSAMLING, BEHANDLING OG OPBEVARING AF FORBRUGSDATA I FORSYNINGSSEKTOREN

PERSONDATA - INDSAMLING, BEHANDLING OG OPBEVARING AF FORBRUGSDATA I FORSYNINGSSEKTOREN PERSONDATA - INDSAMLING, BEHANDLING OG OPBEVARING AF FORBRUGSDATA I FORSYNINGSSEKTOREN PRÆSENTATION DAN B. LARSEN Advokat (H), Partner hos DAHL Advokatfirma Udvalgte beskæftigelsesområder: Forsyningsselskaber

Læs mere

Den nye persondataforordning. Advokat Marie Albæk Jacobsen DEIC-konference, den 6. oktober 2015

Den nye persondataforordning. Advokat Marie Albæk Jacobsen DEIC-konference, den 6. oktober 2015 Den nye persondataforordning Advokat Marie Albæk Jacobsen DEIC-konference, den 6. oktober 2015 2 Den kommende forordning Kommissionens forslag til en persondataforordning, KOM(2012)11 af 25. januar 2012

Læs mere

Workshop om persondataforordningen

Workshop om persondataforordningen ARBEJDET MED PERSONDATA Workshop om persondataforordningen Den 14. november 2016 Af Birthe Boisen, Juridisk konsulent ARBEJDET MED FORORDNINGEN 25. maj 2018 Forordningen træder i kraft i hele EU 1.kvartal

Læs mere

Gå-hjem-møde Persondataforordning

Gå-hjem-møde Persondataforordning Gå-hjem-møde Persondataforordning Pernille Nyholm Gaarskjær Persondataspecialist Bech-Bruun Mette Haagensen Advokat, juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Tidsplan 15.00 Velkomst 15.05 Persondataforordningen

Læs mere

Bilag 11 - Databehandleraftale

Bilag 11 - Databehandleraftale Bilag 11 - Databehandleraftale [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK), jf. udbudsbetingelsernes punkt 3.2.3.2

Læs mere

INTRO TIL PERSONDATAFORORDNINGEN. Væsentligste nyskabelser af relevans for IT-leverandører 8. juni 2016

INTRO TIL PERSONDATAFORORDNINGEN. Væsentligste nyskabelser af relevans for IT-leverandører 8. juni 2016 INTRO TIL PERSONDATAFORORDNINGEN Væsentligste nyskabelser af relevans for IT-leverandører 8. juni 2016 DAGENS PROGRAM 1. Introduktion Dagens emne Dagens indlægsholder Persondataforordningen 2. Persondata

Læs mere

Regler om persondata Koordinatormøde den 28. nov. 2017

Regler om persondata Koordinatormøde den 28. nov. 2017 Regler om persondata Koordinatormøde den 28. nov. 2017 Gældende regler i persondataloven I dag er det den danske persondatalov, der beskriver reglerne for, hvordan personoplysninger må indsamles, opbevares

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

PERSONDATAFORORDNINGEN. DRF s årsmøde, april 2017

PERSONDATAFORORDNINGEN. DRF s årsmøde, april 2017 PERSONDATAFORORDNINGEN DRF s årsmøde, april 2017 Historik Hvad er persondataloven? Nuværende lov i DK fra nr. 421 af 31. maj 2000 Gammel EU lovgivning fra 1990 erne Rdir 95/46 om beskyttelse af fysiske

Læs mere

Fællesmøde for flis- og brændselspillegruppen samt halmgruppen

Fællesmøde for flis- og brændselspillegruppen samt halmgruppen ARBEJDET MED PERSONDATA Fællesmøde for flis- og brændselspillegruppen samt halmgruppen Den 10. november 2016 Af Birthe Boisen, Juridisk konsulent ARBEJDET MED FORORDNINGEN 25. maj 2018 Forordningen træder

Læs mere

En introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af personoplysninger

En introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af personoplysninger En introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af personoplysninger 1/20 Oktober 2017 Indhold 1.0 Forord 3 2.0 Hvornår gælder forordningen? 5 3.0 Hvad er en personoplysning? 7 3.1 Følsomme

Læs mere

Overblik over Justitsministeriets betænkning og de væsentligste ændringer i persondataforordningen

Overblik over Justitsministeriets betænkning og de væsentligste ændringer i persondataforordningen www.pwc.dk Overblik over Justitsministeriets betænkning og de væsentligste ændringer i persondataforordningen Juni 2017 Indhold Indledning 03 Overblik over regulering 04 Justitsministeriets betænkning

Læs mere

Grab n Go: Session 2 EU s persondataforordning og hvad så?!? 17. marts 2016

Grab n Go: Session 2 EU s persondataforordning og hvad så?!? 17. marts 2016 Grab n Go: Session 2 EU s persondataforordning og hvad så?!? 17. marts 2016 Introduktion 2016 Deloitte 2 Introduktion: Den nye EU-persondataforordning Rationale Forskelle i hastigheden af lovgivningsmæssige

Læs mere

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA) /Data Protection Impact Assessment (DIA) Nye instrumenter i persondataretten Janne Glæsel (Gorrissen Federspiel) Max Sørensen () Oversigt 01 Kort om konsekvensanalyse/data Protection Impact Assessment

Læs mere

Forstå de nye krav til databehandling og lær at afkræfte myter om persondata

Forstå de nye krav til databehandling og lær at afkræfte myter om persondata Forstå de nye krav til databehandling og lær at afkræfte myter om persondata Birgitte Kofod Olsen, Partner, Cand.jur., PhD, Carve Consulting Medstifter af DataEthics Vi skaber muligheder & realiserer potentialet

Læs mere

Plesner Certifikat i Persondataret

Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Med vedtagelsen af EU s persondataforordning indføres et krav om udpegning af en Data Protection Officer (DPO) for en række organisationer,

Læs mere

Persondataforordningen Data Protection Officer. Advokat, Marie Albæk Jacobsen

Persondataforordningen Data Protection Officer. Advokat, Marie Albæk Jacobsen Persondataforordningen Data Protection Officer Advokat, Marie Albæk Jacobsen 2 Data Protection Officer - DPO Data Protection Officer (DPO) Databeskyttelsesrådgiver Ny bestemmelse - har ikke tidligere været

Læs mere

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra? Erika Wolf, jurist i

Læs mere

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale]

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale] Databehandleraftale om [Indsæt navn på aftale] Jf. bestemmelserne i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer (Persondataloven) mellem Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Pia Conradsen, 25. april 2017 Finder anvendelse pr. d. 25. maj 2018 i Danmark Baggrund, formål og anvendelse Interessenter Databehandler Persondata Sonlincs aktiviteter og overordnet plan Anbefalinger

Læs mere

Rollen som DPO. September 2016

Rollen som DPO. September 2016 Rollen som September 2016 2 Udpegning af Hvilke organisationer (både dataansvarlige og databehandlere) skal have en (artikel 37)? Offentlige myndigheder (undtagen domstole) Private virksomheder, hvis kerneaktivitet

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn Denne databehandleraftale er et bilag til den mellem Parterne indgåede Aftale om Danløn ( Aftalen om Danløn ) og udgør en integreret del deraf jf. Aftalen

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

INTRODUKTION TIL PERSONDATAFORORDNINGEN

INTRODUKTION TIL PERSONDATAFORORDNINGEN INTRODUKTION TIL PERSONDATAFORORDNINGEN 31. maj 2017 www.dlapiper.com 11. maj 2017 0 25. MAJ 2018 PERSONDATAFORORDNINGEN Finder anvendelse fra den 25. maj 2018 Højere beskyttelsesniveau og større kontrolmuligheder

Læs mere

Plesner Certifikat i Persondataret

Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Med vedtagelsen af EU's persondataforordning indføres et krav om udpegning af en Data Protection Officer (DPO) for en række organisationer,

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

EU-FORORDNING OM PERSONDATA I UDKAST

EU-FORORDNING OM PERSONDATA I UDKAST Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

EU s persondataforordning. Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse

EU s persondataforordning. Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse EU s persondataforordning Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse Disposition Kort om forordningen Implementering - Processen i Justitsministeriet og UVM i forhold

Læs mere

Persondataforordningen og offentlige organisationer

Persondataforordningen og offentlige organisationer Persondataforordningen og offentlige organisationer Nis Peter Dall, advokat, partner BvHD Gladsaxe, den 30. oktober 2012 www.bvhd.dk Forordning, ikke et direktiv 2 1 Forordning, ikke direktiv Hvad betyder

Læs mere

DEN NYE PERSONDATAFORORDNING. er din virksomhed klar?

DEN NYE PERSONDATAFORORDNING. er din virksomhed klar? DEN NYE PERSONDATAFORORDNING er din virksomhed klar? DEN NYE PERSONDATAFORORDNING ER DIN VIRKSOMHED KLAR? Den nye europæiske persondataforordning, General Data Protection Regulation, træder i kraft den

Læs mere

Håndtering af Persondataforordningen. Aarhus den 22. august 2017 Advokat Kamilla Mondrup

Håndtering af Persondataforordningen. Aarhus den 22. august 2017 Advokat Kamilla Mondrup Håndtering af Persondataforordningen Aarhus den 22. august 2017 Advokat Kamilla Mondrup Overblik Persondatalovgivningen i dag og i fremtiden Særlige emner under Persondataforordningen Personoplysninger

Læs mere

BIG DATA OG PERSONDATABESKYTTELSE

BIG DATA OG PERSONDATABESKYTTELSE BIG DATA OG PERSONDATABESKYTTELSE B R A I N S B U S I N E S S / I C T N O R T H - K O N F E R E N C E D. 1 3. S E P T E M B E R 2 0 1 6 S Ø R E N S A N D F E L D J A K O B S E N P R O F E S S O R, P H.

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Persondataretlig compliance i praksis Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Compliance hvorfor er det vigtigt nu? Øget fokus på persondata Den teknologisk

Læs mere

1 Generelt Formål med behandlingen af dine personoplysninger De personlige oplysninger, som vi behandler om dig...

1 Generelt Formål med behandlingen af dine personoplysninger De personlige oplysninger, som vi behandler om dig... INTERN PERSONDATAPOLITIK FOR FRIVILLIGE I MUSKELSVINDFONDEN INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 2 Formål med behandlingen af dine personoplysninger... 3 3 De personlige oplysninger, som vi behandler om

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Behandling af personoplysninger i (i forhold til persondataloven)

Behandling af personoplysninger i <virksomhed> (i forhold til persondataloven) Behandling af personoplysninger i (i forhold til persondataloven) Version 1.3 1 Hvad er personoplysninger Personoplysninger (også kaldet persondata) er oplysninger, der kan henføres til en

Læs mere

Persondataforordningen

Persondataforordningen Persondataforordningen Myter og muligheder løsninger og praktiske ansvisninger August 2016 ATV s digitale vismænd Temamøde om persondataforordningen Advokat Janne Glæsel - jgl@gorrissenfederspiel.com 1

Læs mere

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part )

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part ) Databehandleraftale 1 Mellem: Firma: Cvr-nr.: Adresse: Postnr. ( Dataansvarlig ) By: Og: MedCom Cvr-nr.: 26919991 Forskerparken 10 5230 Odense M ( Databehandler ) (Dataansvarlig og Databehandler herefter

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Sikkerhed og persondata 16. marts 2017 Sikkerhed Hvad siger kontrakten om sikkerhed Leverandøren skal iagttage de sikkerhedsforanstaltninger, der følger af Bilag

Læs mere

Ny persondataforordning

Ny persondataforordning Ny persondataforordning www.centex.dk Ny persondataforordning Flere virksomheder betragter ikke deres persondata som et must. Det kan være at det ikke er set som et forretningskritisk område, og derfor

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere