Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven"

Transkript

1 Skatteudvalget L 31 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af toldloven (Kontrol med likvide midler, kontrolanlæg ved landfaste forbindelser til udlandet og hjemmel til anvendelse af kropsscannere i forbindelse med personeftersyn) 1. Ændringsforslag Der er stillet 4 ændringsforslag til lovforslaget. Skatteministeren har stillet ændringsforslag nr. 2 og 4, og Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis og Radikale Venstres medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1 og Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 13. oktober 2010 og var til 1. behandling den 4. november Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og skatteministeren sendte den 9. juli 2010 dette udkast til udvalget, jf. SAU alm. del bilag 245, (folketingsåret ). Den 13. oktober 2010 sendte Skatteministeriet de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Spørgsmål Udvalget har stillet 49 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 3. Indstillinger Et mindretal i udvalget (V, DF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af skatteministeren under nr. 2 og 4 stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme imod de af et mindretal under nr. 1 og 3 stillede ændringsforslag. Et andet mindretal i udvalget (S, SF, RV og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag. Et tredje mindretal (LA) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag. [af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)] Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Til titlen Af et mindretal (S, SF og RV), tiltrådt af et mindretal (EL): 1) I undertitlen ændres»,«til:»og«, og»og hjemmel til anvendelse af kropsscannere i forbindelse med personeftersyn«udgår. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 3] Til 1 Af skatteministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af LA): 2) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af 10 a, stk. 2, ændres» euro«til:» kr.«[angivelse af beløbsstørrelse i danske kroner] Af et mindretal (S, SF og RV), tiltrådt af et mindretal (EL): 3) Nr. 4 udgår. AX012708

2 2 [Den del af lovforslaget, som giver SKAT hjemmel til anvendelse af kropsscanning af rejsende, udgår] Af skatteministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af LA): 4) I den under nr. 6 foreslåede affattelse af 83, stk. 2, ændres» euro«til:» kr.«[angivelse af beløbsstørrelse i danske kroner] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 og 3 Ændringsforslag nr. 3 indebærer, at den del af lovforslaget, som giver SKAT hjemmel til anvendelse af kropsscanning af rejsende, udgår af lovforslaget. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre finder, at det er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt og i strid med god lovkvalitetsskik, at Folketinget skal give skatteministeren en sådan hjemmelsbestemmelse, før Folketinget har fået forelagt relevante oplysninger om forskellige problemer forbundet med anvendelse af kropsscannere. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre finder, at Folketinget bør vente med at give skatteministeren den pågældende hjemmelsbestemmelse, til det er afklaret, om skatteministeren overhovedet har tænkt sig at anvende en sådan hjemmel, og i givet fald hvilke sundhedsmæssige, administrative, ressourcemæssige og datasikkerhedsmæssige m.fl. konsekvenser der vil være forbundet med anvendelse af kropsscannere. Først når disse oplysninger foreligger, har Folketinget det fornødne grundlag til at vurdere, om ministeren bør gives en sådan hjemmel. Dertil kommer, at der aktuelt foregår en debat i EU om anvendelse af kropsscannere. De tre partier finder, at det vil være relevant at inddrage de forskellige argumenter og overvejelser, som pågår i EU-regi, i forhold til de nationale overvejelser om anvendelse af kropsscannere. Ændringsforslag nr. 1 er en konsekvensændring til lovforslagets titel som følge af ændringsforslag nr. 3 om, at det element i lovforslaget, der omhandler kropsscannere, udgår. Til nr. 2 I mit svar på spørgsmål 11 nævnte jeg, at jeg ville stille et ændringsforslag, således at modværdien af euro i danske kroner kommer til at fremgå af loven. Efter min opfattelse bør beløbsangivelser i dansk lovgivning i det omfang det er muligt foretages i danske kroner. Med ændringsforslaget bliver beløbsgrænsen for, hvornår der skal ske anmeldelse af likvide midler i uledsagede forsendelser, fastsat til kr. og ikke euro kr. svarer tilnærmelsesvis til euro. Dette giver ikke anledning til EU-retlige problemer. Forordning nr. 1889/2005, som beløbsgrænsen på de euro stammer fra, regulerer ikke likvide midler i uledsagede forsendelser som den foreslåede 10 a, stk. 2, omhandler men alene likvide midler, som medføres af rejsende. Ændringsforslaget er således ikke i strid med forordningen. Til nr. 4 Som det fremgår af bemærkningerne til ændringsforslag nr. 2, er det min opfattelse, at beløbsangivelser i dansk lovgivning, i det omfang det er muligt, bør foretages i danske kroner. Med ændringsforslaget bliver beløbsgrænsen for, hvornår der under visse omstændigheder kan ske tilbageholdelse af likvide midler, fastsat til kr. og ikke euro. Bestemmelsen omfatter tilbageholdelse af såvel likvide midler, der bliver medført af rejsende, som likvide midler i uledsagede forsendelser. For så vidt angår den sidstnævnte gruppe, er der tale om en konsekvensrettelse, idet grænsen for, hvornår der skal ske anmeldelse, foreslås fastsat til kr., jf. ændringsforslag nr. 2. For så vidt angår likvide midler, der medbringes af rejsende, kan der i princippet opstå et problem i forhold til EUlovgivningen. Dette hænger sammen med, at anmeldelsespligten fremgår af forordning nr. 1889/2005, hvor det i artikel 3 hedder, at alle personer, som rejser ind eller forlader EU med likvide midler til en værdi af euro eller derover, skal angive beløbet til den relevante myndighed. I artikel 4 siges det, at likvide midler i tilfælde af manglende overholdelse af angivelsespligten kan tilbageholdes administrativt i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i den nationale lovgivning. Eftersom angivelsespligten udløses, når det medbragte beløb svarer til euro eller derover, må det lægges til grund, at en tilbageholdelse forudsætter, at der medbringes et beløb svarende til mindst euro. På grund af kursudsving kan der opstå tilfælde, hvor det medbragte og uanmeldte beløb svarer til kr. eller derover, men samtidig ligger under euro. Det vil formentlig stride mod forordningen, såfremt der sker tilbageholdelse af de likvide midler i disse situationer. Det forudsættes derfor, at SKAT undlader at tilbageholde likvide midler med hjemmel i toldlovens 83, stk. 2, såfremt det medbragte beløb svarer til et beløb, der er mindre end euro. Ændringsforslaget strider således ikke imod EU-retten. Torsten Schack Pedersen (V) Karsten Lauritzen (V) Mads Rørvig (V) Jacob Jensen (V) Mikkel Dencker (DF) Pia Adelsteen (DF) Mike Legarth (KF) Charlotte Dyremose (KF) Anders Samuelsen (LA) nfmd. Nick Hækkerup (S) John Dyrby Paulsen (S) Klaus Hækkerup (S) René Skau Björnsson (S) Thomas Jensen (S) Malene Søgaard-Andersen (SF) Niels Helveg Petersen (RV) fmd. Frank Aaen (EL)

3 3 Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Socialdemokratiet (S) 45 Dansk Folkeparti (DF) 24 Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Det Konservative Folkeparti (KF) 17 Radikale Venstre (RV) 9 Enhedslisten (EL) 4 Liberal Alliance (LA) 3 Kristendemokraterne (KD) 1 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Sambandsflokkurin (SP) 1 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2

4 4 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 31 Bilagsnr. Titel 1 Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren 2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 3 Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 4 1. udkast til betænkning 5 Ændringsforslag, fra skatteministeren 6 2. udkast til betænkning 7 3. udkast til betænkning 8 Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget 9 4. udkast til betænkning 10 Nyt ændringsforslag, som erstatter tidligere fremsatte ændringsforslag, fra skatteministeren udkast til betænkning udkast til betænkning Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 31 Spm.nr. Titel 1 Spm., om der er overvejelser om, at pengeoverførsler via elektroniske midler skal anmeldes på tilsvarende måde som ved overførsel af likvide midler over landegrænserne, til skatteministeren, 2 Spm. om, hvad begrundelsen er for, at ministeren finder det nødvendigt allerede på nuværende tidspunkt at stille forslag om en hjemmelsbestemmelse til anvendelse af krospscannere, til skatteministeren, 3 Spm. om, hvad ministerens holdning er til at lade den del af lovforslaget, som omhandler anvendelse af kropsscannere, udgå af lovforslaget, til skatteministeren, 4 Spm. om at oplyse, hvilke erfaringer andre lande har gjort sig i forbindelse med anvendelse af kropsscannere, til skatteministeren, 5 Spm. om at oplyse, om SKAT vil få tilført ekstra ressourcer, til skatteministeren, 6 Spm. om konsekvenser for Femern Bælt-forbindelsen i forhold til økonomien og tidsplanen, til skatteministeren, 7 Spm., om det nye indberetningssystem vil være klar til ibrugtagning på tidspunktet for lovforslagets ikrafttræden den 1. januar 2011, til skatteministeren, og ministerens 8 Spm. om, hvilken viden man på nuværende tidspunkt har om de sundhedsmæssige aspekter forbundet med kropsscannere, til skatteministeren, og ministerens 9 Spm. om en opgørelse over omkostninger og effektiviseringsgevinster ved at anskaffe og anvende kropsscannere, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 10 Spm. om, hvad begrundelsen er for, at den foreslåede beløbsgrænse for anmeldelse ved forsendelse af likvide midler er angivet i euro og ikke i danske kroner, til skatteministeren, 11 Spm. om at stille ændringsforslag, hvorefter den foreslåede beløbsgrænse på euro for anmeldelse ved forsendelse af likvide midler ændres til en beløbsgrænse i danske kroner, til skatteministeren, 12 Spm. om, hvilket etisk regelsæt der vil blive fastsat i forhold til at sikre, at resultater og oplysninger fra kropsscanninger ikke misbruges, til skatteministeren, 13 Spm. om, hvilke administrative konsekvenser det vil få for medarbejderne i SKAT, at TastSelv-indberetningssystemet ikke vil være klar til brug på tidspunktet for lovens forventede ikrafttræden den 1. januar 2011, til skatteministeren,

5 14 Spm. om baggrunden for, at ministeren ikke har igangsat undersøgelser om de sundhedsmæssige aspekter ved at bruge kropsscannere, til skatteministeren, og ministerens 15 Spm. om at garantere, at der ikke er sundhedsmæssige risici for mor og foster forbundet med kropsscanning af gravide, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 16 Spm. om at redegøre for, om der er en øget risiko for kropsscanning af syge mennesker, til skatteministeren, 17 Spm., om der er specifikke sygdomme, hvor kropsscanning generelt ikke bør anvendes, til skatteministeren, 18 Spm., om personalet, der skal betjene kropsscannere, vil kunne se på billederne, om f.eks. en kvinde er gravid, eller om en person har en sygdom, til skatteministeren, 19 Spm. om, hvor stor stråledosis»den mindre stråledosis«er udtryk for, til skatteministeren, 20 Spm., om ministeren har kendskab til en kropsscanner, hvor det er dokumenteret, at man kan opnå den ønskede billedkvalitet, til skatteministeren, og ministerens 21 Spm., om de sundhedsmæssige vurderinger først endeligt kan vurderes, når man har truffet beslutning om, hvilken kropsscanner man vil anvende, til skatteministeren, 22 Spm. om udgifter forbundet med indkøb af kropsscannere og udgifter til uddannelse af det personale, som skal betjene scanneren, til skatteministeren, og ministerens 23 Spm. om at bekræfte, at der hele tiden de steder, hvor kropsscannere anvendes, vil skulle være mindst fire specialuddannede personer til stede, til skatteministeren, 24 Spm., om det vil være påkrævet, at en person med lægefaglig uddannelse skal være til stede, til skatteministeren, 25 Spm. om at redegøre for, hvilke retssikkerhedsmæssige betragtninger der ligger til grund for vurderingen af, at der bør være en hjemmelsbestemmelse, inden ministeren ved, om han overhovedet vil anskaffe og anvende kropsscannere, til skatteministeren, 26 Spm. om retssikkerhedsmæssige betragtninger i relation til behandlingen af spørgsmålet om at give hjemmel til anvendelse af kropsscannere, til skatteministeren, 27 Spm., om det vil være nødvendigt med indførelse af en straffebestemmelse, der kan bringes i anvendelse over for eventuelt personale, der misbruger oplysningerne fra en scanning, til skatteministeren, 28 Spm., om det vil være nødvendigt med ændringer af straffeloven for at sikre, at oplysninger fra et scanningsbillede kan anvendes i en eventuel straffesag mod den person, der er blevet scannet, til skatteministeren, 29 Spm. om begrundelsen for, at ministeren ikke først søger Folketingets tilslutning til anvendelse af kropsscannere, når det er afklaret, hvilket udstyr der dokumenteret kan give den nødvendige billedkvalitet, til skatteministeren, og ministerens 30 Spm., om der er nogle juridiske regler og betragtninger, der indebærer, at hjemmelsbestemmelsen nødvendigvis skal gennemføres på nuværende tidspunkt, til skatteministeren, 31 Spm. om at oplyse, om der alene er vurderet udstyr fra ét specifikt firma, eller om SKAT har været/er i dialog med flere firmaer/producenter, til skatteministeren, 32 Spm., om der er andre lande end Storbritannien, der anvender kropsscannere og har gjort sig erfaringer hermed, til skatteministeren, 33 Spm., om der har været foretaget en høring af Transportministeriet, til skatteministeren, kopi til transportministeren, og skatteministerens 5

6 34 Spm., om ministeren er bekendt med, at Københavns Lufthavn har fået tilladelse til at teste securityscannere, som bygger på mikrobølgeteknologi, til skatteministeren, kopi til transportministeren, og skatteministerens 35 Spm. om, hvornår testscannerne er taget i brug i Københavns Lufthavn, til skatteministeren, kopi til transportministeren, og skatteministerens 36 Spm., om der har været foretaget en høring af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, til skatteministeren, kopi til indenrigs- og sundhedsministeren, og skatteministerens 37 Spm., om det er korrekt, at typen med mikrobølger vurderes at være den mindst sundhedsskadelige, men at billedkvaliteten er bedst ved typer, der anvender røntgenstråler, til skatteministeren, kopi til indenrigs- og sundhedsministeren, og skatteministerens 38 Spm., om ministeren kan bekræfte, at der er amerikanske forskere, der mener, at stråler fra kropsscannerne kan være sundhedsskadelige og øge risikoen for hudkræft, til skatteministeren, kopi til indenrigs- og sundhedsministeren, og skatteministerens 39 Spm. om, hvilken type kropsscanner der anvendes i Storbritannien, til skatteministeren, 40 Spm., om ministeren kan bekræfte, at tysk politi for nylig har påbegyndt testning af kropsscannere i Hamburg Lufthavn, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 41 Spm. om, at ministeren bedes forholde sig til artiklen»debat om kropsscannere i Kastrup Lufthavn«på Teknologirådets hjemmeside til skatteministeren, 42 Spm. om, hvornår det er lufthavnene henholdsvis SKAT, der skal betale for indkøb og drift af de eventuelle kropsscannere, der skal anvendes i lufthavnene, til skatteministeren, 43 Spm. om, hvornår det er personale ansat af lufthavnen henholdsvis SKATs medarbejdere, der skal foretage kropsscanningerne, til skatteministeren, og ministerens 44 Spm. om, i hvilket omfang spørgsmålet om anvendelse af kropsscannere har været drøftet/behandlet i EU-regi, til skatteministeren, 45 Spm., om EU har beslutningskompetence til at stille krav om, at alle medlemslande skal anvende kropsscannere, og i givet fald hvilken type, til skatteministeren, 46 Spm. om at bekræfte, at der i en artikel på Teknologirådets hjemmeside refereres til kropsscannere, der benytter sig af røntgenstråling, til skatteministeren, og ministerens 47 Spm. om at begrunde forskelle i de danske og tyske toldmyndigheders behov for at anvende henholdsvis mikrobølgescannere og røntgenscannere, til skatteministeren, 48 Spm., om ministeren har søgt oplyst, hvilke vurderinger der ligger til grund for de tyske toldmyndigheders valg af microbølgescannere frem for røntgenscannere, til skatteministeren, 49 Spm. om at indhente nærmere oplysninger om de amerikanske undersøgelser, til skatteministeren, 6

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om spil

Betænkning. Forslag til lov om spil Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 1. Ændringsforslag Skatteministeren har stillet 19 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2010 og var

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011.

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011 Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 67 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2009-10 L 113 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 24. december 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 24 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1. Ændringsforslag

Læs mere

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2010-11 OMTRYK Fejl i bilagstabel Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2003-04 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 51 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 0. december 2013 Udkast til Betænkning

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven Retsudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 28. april 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 222 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. juni 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere