LEVERANDØR AF LEMVIG KOMMUNE GENOPTRÆNING SUL 140, Muligheder, fordele, ulemper og konsekvenser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEVERANDØR AF LEMVIG KOMMUNE GENOPTRÆNING SUL 140, Muligheder, fordele, ulemper og konsekvenser"

Transkript

1 LEVERANDØR AF GENOPTRÆNING SUL 140, LEMVIG KOMMUNE Muligheder, fordele, ulemper og konsekvenser Vivi Altenburg, Leder af Rehabilitering, Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune Social- & Sundhedsudvalget Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, november

2 LEVERANDØR AF GENOPTRÆNING SUL 140, LEMVIG KOMMUNE Muligheder, fordele, ulemper og konsekvenser INDLEDNING BAGGRUND Social og Sundhedsudvalget har den , drøftet de lokale udfordringer som Lemvig Kommune har på genoptræningsområdet efter Sundhedslovens 140, genoptræning efter kontakt med hospitalet: Stærkt stigende andel af befolkningen der henvises til genoptræning efter Sundhedslovens 140. Stærkt stigende udgifter på det samlede genoptræningsområde (genoptræning under indlæggelse, specialiseret ambulant genoptræning, samt almen ambulant genoptræning). Faglige krav, dokumentation og ny lovgivning på vej, som kan udfordre kommunens leverancer Behovet for at revurdere leverandøraspektet på grund af forældede kontrakter I forbindelse med temadrøftelsen, ønskede Social- og Sundhedsudvalget et oplæg omkring forskellige muligheder for at løfte det kommunale ansvar for genoptræning efter Sundhedslovens 140. Administrationen har udarbejdet dette oplæg med afsæt i mulige løsningsmodeller: Udlicitering af alle eller dele af opgaverne Kommunal leverandør på alle opgaver Mellemkommunalt samarbejde om alle eller dele af opgaverne. De forskellige modeller vil blive beskrevet ud fra en ensartet skabelon der gør dem sammenlignelige. De parametre som vil indgå i beskrivelsen af modellerne, vil være: Lovgrundlaget Fordele og ulemper Konsekvenser ved modellen Evt. erfaringer. Anbefalinger der kan indgå i beslutningsprocessen. Økonomi Evt. bemærkninger fra administrationen til overvejelse Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, november

3 ADMINISTRATIONENS GENERELLE INPUT VEDR. VALG AF LEVERANDØR AF GENOPTRÆNINGSOPGAVER Vejledninger og opmærksomhedspunkter udlicitering. Udlicitering er en mulig model i forhold til genoptræningsopgaver efter Sundhedslovens 140 stk. 3, og Udbudsportalen har i november 2011 produceret et materiale til støtte for kommunerne 1. I 2012 udkom også et inspirationsmateriale fra udbudsportalen 2, her peges alene på Danske Fysioterapeuter som mulig leverandør af genoptræningsydelser. Siden er rammekravene til kommunernes udlicitering af genoptræningsopgaverne (bilag II B-ydelser) ændret, så der nu ikke er krav til samme procedurer for åben annoncering, som der var indtil , lige som der heller ikke er en grænseværdi for opgaveløsningen som skal iagttages. KL og Udbudsportalen har i fællesskab udarbejdet en vejledning til kommunerne, med afsæt i det nye regelsæt. 3 Kommunen skal vurdere om opgaven har grænseoverskridende interesse som element i vurdering af udbudskravene. Administrationen vurderer ikke at genoptræningsopgaverne har grænseoverskridende interesse med afsæt i nedenstående: Opgaven antages ikke at have et omfang der gør den interessant for leverandører i andre lande. Der er ingen erfaring med udenlandske leverandører andre steder i Danmark Tjenesteydelserne skal leveres lokalt og Lemvig Kommunes geografiske placering indbyder ikke umiddelbart omkringliggende lande til at byde på opgaven. Fagligt vurderes der ingen hindringer for opgavevaretagelsen fra andre lande, forudsat at borgerne modtager tjenesteydelsen på dansk, da forståelse og samarbejde er afgørende for succes. Netop sprogaspektet antages at begrænse andre landes interesse for leverancen. Med ophævelsen af annonceringspligten, som en generel regulering af udbudsprocessen, har kommunen frihed til at tilrettelægge den proces, der er mest velegnet til at sikre, at markedet leverer den rette opgaveløsning til den rette pris. Det kan være i form af en frivillig annoncering (fx på udbud.dk), men det kan også være, at underhåndsbud, prisbenchmarking, dialogmøder med udvalgte virksomheder eller undersøgelse af priserne i andre kommuner kan give det mest effektive resultat. De ændrede regler giver mulighed for at afdække markedet. Principperne om ligebehandling og gennemsigtighed gælder ikke længere, så det er muligt at tilrettelægge processen, uden at drukne i papir. Grundsætningen om økonomisk forsvarlighed indebærer til gengæld, at kommunen skal købe bedst og billigst ind. Det betyder, at kommunen skal sikre, at en kontrakt tildeles efter en proces, hvor markedet er blevet afdækket på tilstrækkelig vis i forhold til den givne opgave. (Sikre at opgaven er vurderet konkurrenceudsat). Men tildelingskriterierne eller evalueringsmodellen skal ikke beskrives på en bestemt måde, og fravalgte tilbudsgivere skal ikke have begrundede afslag. Overvejelser inden udlicitering Den udarbejdede vejledning til kommunerne 1, peger på nedenstående punkter som kommunen bør have en opmærksomhed på i forhold til genoptræningsområdet: 1. Har kommunen de nødvendige faglige kompetencer til at løse opgaven, og/eller vil kommunen kunne indhente og fastholde dem? 2. Hvilken løsning sikrer bedst hensynet til borgerperspektivet og målet om at skabe sammenhæng for borgere, der modtager andre tilbud i kommunalt regi i forvejen? 3. Kan der opnås stordrift og koordinationsmæssige fordele ved at varetage træning selv i forhold til lokaliteter, ressourcer, kompetencer mv.? 4. Er det hensigtsmæssigt at samarbejde med andre kommuner? 5. Hvordan er markedssituationen blandt de private aktører på området? 1 Vejledning i udbud af genoptræning efter sundhedslovens 140, Udbudsportalen, Offentligt-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde, Udbudsportalen, Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt, KL & Udbudsportalen, 2013 Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, november

4 Hvilke forventninger er der til økonomien? Administrationen vil besvare ovenstående opmærksomhedspunkter, så godt som det kan lade sig gøre med afsæt i indhentede erfaringer. 1. Lemvig Kommune har indtil videre haft de nødvendige kompetencer til at løfte % af opgaverne. Der er en del usikkerhed på hvilke kompetencer der stilles krav om i fremtiden, da en ny bekendtgørelse på genoptræningsområdet træder i kraft Denne giver hospitalerne ret til at bestille bestemte ydelser, udført med bestemte kompetencer og interval, i forhold til de mest komplekse genoptræningspatienter på avanceret niveau (forventet 5-10 % af patienterne). Kompetencer til de basale forløb og de fleste avancerede forløb besidder kommunen i dag. Der er selvfølgelig løbende behov for opkvalificering som en del af kompetenceudviklingsstrategien. Det er svært at forudsige om der tabes eller kan opretholdes kompetencer, på basalt og avanceret hvis der sker en delvis udlicitering af visse genoptræningsopgaver. Det er for alle leverandører muligt at opretholde kompetencerne til at udføre % af opgaverne monofagligt. 2. Når det handler om borgere der har behov for andre kommunale ydelser eller en tværfaglig genoptræning skabes sammenhæng bedst med opgaveløsning i den kommunale sektor. Det anbefales både af KL i deres stratificeringsmodel på genoptræning 4 og i Vejledning om træning i kommuner og regioner. 5 KL kommer med anbefaling om at samle genoptræningsindsatsen organisatorisk på færrest mulige hænder og vurdere den monofaglige kompleksitet i leverandøraspektet. Det vurderes at 60 % af genoptræningsopgaverne har en monofaglig kompleksitet og kan løses på hold. Det handler bl.a. om patienter indenfor disse kategorier: nakke, ryg, knæ, hofte, albue, KOL. Her anbefales dog en organisering som understøtter fokus på andre kommunale træningstilbud. I Lemvig Kommune samarbejder genoptræningsområdet med Sundhedsfremme og ældreområdet omkring nakke/ryg, Hofte og KOL patienter. 3. Hvorvidt der kan opnås stordrifts- og koordinationsmæssige fordele ved at varetage opgaverne selv, er svært at svare på. Med det stigende opgavepres er der allerede nu store lokalemæssige udfordringer i genoptræningsenheden. Det vil dog være muligt at se på opgaveløsning i sammenhæng med f.eks. Sundhedsfremme i fælles faciliteter i et udvidet areal. Hvor genoptræning primært sker i lokaler på hospitalet (det kommende sundhedshus), mens Sundhedsfremme løser opgaven i den tidsligere handelsskole. Koordinationsmæssigt giver det store fordele at være en del af det samlede kommunale sundhedsvæsen, men samme dokumentationssystem og kommunikationsveje. 4. Det kan være hensigtsmæssigt at samarbejde med en anden kommune, særligt omkring de små patientgrupper, hvor det kan være svært og dyrt at opretholde kompetencer, ved et lille patientgrundlag. F.eks. amputationer og håndpatienter. Nogle kommuner har valgt et tværkommunalt samarbejde omkring genoptræningsopgaver. Det kan blive endnu mere relevant når den nye bekendtgørelse på genoptræningsområdet træder i kraft , men det er svært at spå om. Lemvig Kommune samarbejder allerede med Herning Kommune på det komplekse senhjerneskade område, via aftale med Center for Kommunikation og Bytoften. Der er endnu usikkerhed på hvilke kompetencer hospitalerne vil bestille på de 5-10 % komplekse genoptræningsforløb, hvor de får udvidede beføjelser. 5. Markedssituationen på genoptræningsområdet i Lemvig Kommune burde være interessant. Der er mange leverandører af monofaglig fysioterapeutisk genoptræning (høj kapacitet), mens der ikke er private leverandører af ergoterapi eller tværfaglige indsatser. De nuværende leverandører vil gerne fortsætte samarbejdet, men ser dog gerne patient flowet ændret til en mere fast leverance. En enkelt klinik har givet udtryk for at den ikke forventer at kunne gøre det billigere end til den nuværende overenskomst takst. Der har ikke været afholdt dialogmøder med leverandørerne. 6. Økonomien på genoptræningsområdet er en konstant udfordring og budgettet har været overskredet gennem flere år. Primært med afsæt i den stigende opgavemængde og begrænsede muligheder for at drive hold af en rationel størrelse, grundet lokaleudfordringer. Der er pt. ingen tegn på at opgavepresset letter, men der er behov for konstant ledelsesmæssigt fokus. Opgavepresset gælder både på det fysioterapeutiske og ergoterapeutiske felt. En spredning af opgaverne på flere eksterne eller interne leverandører minimerer mulighederne for budgetoverholdelse og rationel opgaveløsning. Det må dog antages at udgiftsniveauet vil flade ud og stabiliseres omkring det nuværende leje på ca. 3,5 mill. + ergoterapeutisk genoptræning der udføres af terapeuter ansat i ældreområderne. Med baggrund i ovenstående har administrationen udarbejdet et skema for de forskellige modeller til sammenligning. 4 Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven, KL, Vejledning om træning i kommuner og regioner, Ministeriet for Sundhed & Forebyggelse/Indenrigsministeriet, Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, november

5 Vejledninger og opmærksomhedspunkter vedr. mellemkommunalt samarbejde eller offentlig/privat selskab. I henhold til SUL 140 stk. 3. kan Kommunalbestyrelsen tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Grundlaget for det mellemkommunale samarbejde er altså det samme som ved udlicitering til private leverandører. Ligesom muligheden for at oprette OPP (Offentlig-privat selskab) er en mulighed. Lov nr. 548 af om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommunernes og regioners deltagelse i selskaber og bekendtgørelse nr. 419 af om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder, regulerer området. I henhold til bekendtgørelsens 2 stk.2 skal kommunen foretage en fuldstændig beregning af de samlede omkostninger ved opgaveløsningen, og må ikke give tilbud eller indgå aftale om udførelse af opgaven på et lavere niveau end de beregnede omkostninger. Dette betyder, at det ikke skal være økonomiske kriterier der er afgørende for et mellemkommunalt samarbejde, men f.eks. kompetencekrav og/eller f.eks. fysisk kapacitet, der er grundlag for at indgå samarbejdet med andre offentlige myndigheder, herunder andre kommuner. I Vejledning i udbud af genoptræning efter Sundhedslovens 140, fremgår det, at der ikke kan oprettes selskab med privat og kommunal deltagelse til udførelse af kommunale opgaver, der tidligere har været udliciteret til private aktører. Den mulighed er derfor som udgangspunkt ikke en mulighed, da private siden 2007 har varetaget opgaver på genoptræning efter Sundhedslovens 140. KORA udgav i 2013 en evaluering af kommunernes organisering og udfordringer på træningsområdet 6. Heri behandles delelementerne 1) Organisationsmodeller, 2) Intern organisering af træningsafdelingen, 3) Private leverandører, 4) Samarbejde, 5) Personalesammensætning, 6) Typer af træning samt 7) Visitationsprocessen. Der ses ikke mindre produktivitet eller omkostningsniveau hos kommuner der selv løfter genoptræningsopgaven, fremfor brug af private leverandører. De mest fremtrædende elementer i evalueringen er; Organisering, visitation og leverancer på hold eller individuelt niveau. Den største effektivitet og produktivitet opnås i kommuner med samlet organisering af træningsområdet på tværs af personalegrupper, kompetencer og træningstyper (sundhed og servicelov). Altså i lighed med hvad loven anbefaler kommunerne, og hvor visitationen er helt centraliseret eller helt decentraliseret, så der ikke skal bruges mange administrative ressourcer. Derudover anbefales brugen af holdtræning i videst muligt omfang, hvor dette er fagligt forsvarligt og muligt. Det stiller igen krav til, at den nødvendige lokalekapacitet og inventar er tilgængeligt, for at sikre høj produktivitet på færrest mulige omkostninger pr. forløb. Kvalitetsparameter er ikke en del af evalueringen og der er ikke umiddelbart nogle evalueringer tilgængelige på området. 6 Organisering og produktivitet på det kommunale træningsområde, kortlægning og nøgletal. KORA, 2013 Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, november

6 1. UDLICITERING HELE GENOPTRÆNINGSOPGAVEN Lovgrundlaget Der er i henhold til SUL 140 stk. 2 mulighed for at udlicitere hele leverandøropgaven på genoptræningsområdet og det er muligt at indgå leverandøraftaler gennem forskellige modeller, som ikke kræver det store udbudsprojekt, da ydelsen er en Bilag II ydelse. Fordele Hvis der indgås aftale med 1-2 leverandører der dækker kommunen geografisk, vil det svare til kommunal leverance. Aftale med mindst 2 leverandører på alle patientgrupper vil give borgere et frit valg internt i kommunen. Kapaciteten vil være af et omfang som vil gøre det attraktivt for eksterne leverandører, og kunne sikre kompetencer hos leverandørerne. Ulemper Det kan være sværere at følge og tilpasse serviceniveauet, når myndigheden ikke har føling med patientbehovet. Det vil være en udfordring at skabe sammenhæng til andre kommunale træningstilbud og koordinering i forhold til andre kommunale servicetilbud, som de komplekse forløb kræver. Kompetencekrav og kapacitet kan ændre sig undervejs, og det kan blive nødvendigt at justere kontrakter i kontraktperioden. Patienter med genoptræningsplan på Alparken skal modtage genoptræning ved ekstern leverandør. Konsekvenser Aftaler med nuværende private klinikker skal opsiges. (Skal juridisk vurderes hvorledes opsigelsesvarslet skal håndteres på de forældede kontrakter). Der skal udarbejdes en model for aftaleindgåelse der sikre konkurrenceudsættelse. Der skal tages stilling til hvorvidt der skal ske virksomhedsoverdragelse af nuværende kommunale medarbejdere eller der skal ske opsigelse. Der skal laves kontraktudkast med kravspecifikationer og samarbejdsaftale med den kommunale myndighed og samarbejdspartnere i hjemmeplejen, ergoterapi og Sundhedsfremme. Arbejdet med implementering af Nationale Kliniske Retningslinjer skal beskrives inden kontraktindgåelse. Det bør vurderes hvorvidt genoptræningsopgaverne også i fremtiden skal indgå i matriklen, når hospitalet flyttes til Gødstrup og der skal oprettes et Akuthus. Nuværende lejekontrakt med hospitalet, hvor den kommunale klinik i dag praktiserer, skal opsiges, med mindre der indgås aftale med ekstern part om at praktisere i de lejede lokaler. Hvis Lemvig Kommune skal afgive kontrolbud, vil det kræve omkostningsberegning med ressourcer fra både Sundhedsafdelingen og Økonomiafdelingen og det vil tage tid. Der er ikke krav om omkostningsberegning hvis kommunen selv varetager opgaverne. Erfaringer Det er ikke lykkedes administrationen, at finde en kommune der har erfaring med udlicitering af alle genoptræningsopgaver efter Sundhedsloven. Anbefalinger Økonomi Administrationens bemærkninger Administrationen kan på det nuværende usikre grundlag ikke anbefale udlicitering af alle genoptræningsopgaver efter Sundhedslovens 140. Det vil være svært at beskrive opgaven konkret og korrekt på nuværende tidspunkt, både af hensyn til den løbende udvikling og forventede kompetence- og opgavekrav, samt manglende erfaringer med at implementere de nye kvalitetskrav der ligger i de nationale kliniske retningslinjer, og kommende stratificeringsmodel og krav om levering af ydelser på basalt, avanceret og specialiseret niveau. Dertil komme en beskrivelse af sammenhæng til andre kommunale træningsopgaver. Det er svært at vurdere de økonomiske konsekvenser, da erfaringer fra det nuværende samarbejde kun beror på de mindst komplekse genoptræningsforløb. Det kan være en udfordring at tilrettelægge opgaven i sammenhæng med andre kommunale træningstilbud efter anden lovgivning, som loven påpeger, er et kommunalt ansvar, og som KL i sin stratificeringsmodel også peger på som problematisk. Der bør være en skærpet opmærksomhed på koordination til andre kommunale tilbud som borgeren modtager f.eks. hjemmepleje, sygepleje, sundhedsfremmetilbud eller vedligeholdende træning. Det vil kræve tid og ressourcer at udarbejde kontraktmateriale, da der ikke er overblik over de fremtidige konsekvenser og beregning af kommunalt kontrolbud. Patienter vil altid have retten til at vælge en andens kommunes genoptræningstilbud, uagtet indgåelse af kontrakt med privat leverandør på alle opgaverne. Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, november

7 2. UDLICITERING DELE AF GENOPTRÆNINGSOPGAVEN Lovgrundlaget Der er i henhold til SUL 140 stk. 2 mulighed for at udlicitere dele af leverandøropgaven på genoptræningsområdet og det er muligt at indgå leverandøraftaler gennem forskellige modeller, som ikke kræver det store udbudsprojekt, da ydelsen er en Bilag II ydelse Fordele Gennem udlicitering af bestemte patientforløb, er det muligt for leverandøren at opretholde kompetencer og patient flow der er rentabelt og attraktivt for leverandører. Ved aftale med 1-2 leverandører kan borgerne tilbydes et frit valg. Ved udlicitering af afgrænsede patientgrupper på hold, kan presset på kommunale lokaler minimeres, og kompetenceudvikling fokuseres internt. Ulemper Der mistes kommunale kompetencer til private leverandører. Flere af de patientgrupper der vil give mening at udlicitere på holdtilbud, tilbydes i dag træning i samarbejde med f.eks. sundhedsfremmeafdelingen (nakke/ryg, KOL & hjertepatienter), mens f.eks. hoftepatienterne genoptrænes i tæt samarbejde med ergoterapeuterne og plejepersonalet. De mest rene patientgrupper vil være knæpatienter (på hold) og skulderpatienter (individuelt behandling), begge på basalt niveau. Visse af disse patientforløb vil kræve kompetence på avanceret niveau. Afhængig af valgte patientgrupper kan det have indflydelse på borgere der tilbydes ophold på Alparken. Det vil dog sjældent være knæ og skulderpatienter, da disse som regel er i den erhvervsaktive alder. Konsekvenser Aftaler med nuværende private klinikker skal opsiges. (Skal juridisk vurderes hvorledes opsigelsesvarslet skal håndteres på de forældede kontrakter). Der skal udvælges patientgrupper. Der skal udarbejdes en model for aftaleindgåelse der sikrer konkurrenceudsættelse. Der skal tages stilling til hvorvidt der skal ske virksomhedsoverdragelse af nuværende kommunale medarbejdere der udfører de valgte genoptræningsopgaver eller der skal ske opsigelse ændring af opgavevaretagelse. Der skal laves kontraktudkast med kravspecifikationer og samarbejdsaftale med den kommunale myndighed og samarbejdspartnere i hjemmeplejen, ergoterapi og Sundhedsfremme. Arbejdet med implementering af Nationale Kliniske Retningslinjer skal beskrives inden kontraktindgåelse. Det bør vurderes hvorvidt genoptræningsopgaverne også i fremtiden skal indgå i matriklen, når hospitalet flyttes til Gødstrup og der skal oprettes et Akuthus. Det kan minimere presset på de nuværende faciliteter og begrænse behovet for ekstra lokalekapacitet. Hvis Lemvig Kommune skal afgive kontrolbud, vil det kræve omkostningsberegning med ressourcer fra både Sundhedsafdelingen og Økonomiafdelingen. Der er ikke krav om omkostningsberegning hvis kommunen selv varetager opgaverne. Erfaringer Flere kommuner har valgt at forsøge sig med udlicitering af kommunale genoptræningsopgaver. Viborg Kommune har udbudt ryg og knæpatienter i 2010 og høstede en besparelse på kr på en opgave til 2.0 mill. kr. (16,5 %). Prisen var før udbuddet ca. 25 % over overenskomstniveauet. Landede på overenskomstniveauet 7. Varde Kommune har udbudt alle de ortopædkirurgiske opgaver til én privat klinik. Det var en besparelse i forhold til tidligere udbud, det er ikke muligt at sige hvor stor. Der har været stort fokus på kvalitetsparametre. Budgettet i Varde Kommune inkluderer også træning efter Serviceloven. Budget 2012 var på ca. 14,5 mill. og i 2014 på 17,5 mill. kr. til ca indbyggere. Konkrete oplysninger fra flere kommuner vil kræve et større udredningsarbejde, da der ikke fremgår flere kommunale oplysninger på udbudsportalen. Flere kommunerne har fravalgt udlicitering af opgaverne. Alle de opgaver der er sendt i udbud overskrider langt den kapacitet og økonomi som Lemvig Kommune har i kraft af sin størrelse. Anbefalinger Administrationen ser ingen problemer i at udlicitere afgrænsede ortopædkirurgiske patientforløb på basalt og evt. avanceret niveau. Det vil være relevant at udlicitere opgaven både på basalt og avanceret niveau, da kompetencerne til avanceret niveau ikke kan opretholdes i kommunalt regi, hvis de basale opgaver udliciteres. Det vurderes at der vil være ca. 75 knæ patienter og ca.100 rygpatienter der kan tilbydes genoptræning på hold og ca. 120 skulderpatienter som bør have et individuelt tilbud. Det antages at flere skulderpatienter vil være på avanceret niveau, da de i større grad er komplicerede, og Rehabteamet har kompetenceudviklet meget på området. Økonomi Det antages at der ikke vil være nogen besparelse ved at udlicitere skulderforløb. Et gennemsnit forløb på 12 gange/ 6,5 timer vil koste ca. kr efter den nuværende takst i praksissektoren. Den isolerede timeløn i kommunalt regi med ATA på 50 %, vil tilsvarende være ca. kr med tillæg af lokale og kompetenceomkostninger vil det svare til beløbet i den private sektor. Holdtilbud på knæ- og rygpatienter antages at skulle tilbydes løbende hele året, med løbende optag. Forudsat at hold kan drives med 8 konstante patienter vil omkostningerne til et patientforløb i den private sektor, med nuværende takst være ca. kr for 17 gange ( timer). Tilsvarende vil et kommunalt forløb koste ca i lønomkostning (ATA 50 7 Hentet fra Udbudsportalen.dk. Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, november

8 Administrationens bemærkninger %) Dertil skal lægges en andel af lokaledrift og kompetenceudvikling. Tilsvarende omkostninger vil gælde for knæholdene. Der skal rettes opmærksomhed på at den nye overenskomst for private fysioterapeuter indebærer at omkostningen til holdtilbud hæves fra 2015 som et element til at styrke motivationen for at oprette holdtilbud i den private sektor. Den nye takst er ikke vurderet. Lige som der ikke er indregnet udgifter til slutstatus som indgår i den kommunale ydelse. Hvis f.eks. alle knæ og rygpatienter udliciteres vil det være opgave til ca. kr kr. som i dag koster ca i kommunalt regi. Skulderpatienterne udgør ca. kr Der er ikke noget til hinder for at udlicitere delopgaver. Administrationen kan ikke ud fra et økonomisk perspektiv anbefale at udlicitere de afgrænsede, lette genoptræningsopgaver. Det vil som udgangspunkt være ukomplicerede holdtilbud der ikke kræver stor koordination med andre instanser, der vil være relevant at udlicitere, men det er også disse forløb som er billigst og mest produktionseffektive i den kommunale sektor. Udlicitering af forløb vil lette presset på lokalekapaciteten i den kommunale genoptræning, men samtidig bør der være en skærpet opmærksomhed på f.eks. rygpatienter og fælles drift med Sundhedsfremmeafdelingen. Såfremt der er et politisk ønske om at udlicitere bestemte patientforløb, bør det primært placeres på én maksimalt to leverandører, for at sikre høj kvalitet, tilpas volumen og patient flow samt effektivitet i driften. Beskrivelse af kravspecifikationer og økonomiske beregninger, vil kræve tid i administrationen, samt et bedre datagrundlag og det anbefales derfor at administrationen får 1-2 år for at sikre et korrekt politisk beslutningsgrundlag. Det vil begrænse det frie valg til den valgte leverandør, og en anden kommunes tilbud, men det er for at sikre optimal kvalitet og begrænse koordination, udvikling og myndighedsopgaver til få leverandører. Samt sikre aftaler der bygger på konkurrence og dermed bedste pris, kvalitet, effekt eller andet parameter. Patienter vil altid have retten til at vælge en andens kommunes genoptræningstilbud, uagtet indgåelse af kontrakt med privat leverandør på de valgte patientforløb. Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, november

9 3. KOMMUNAL LEVERANDØR PÅ ALLE OPGAVER Lovgrundlaget I henhold til SUL 140 stk. 3 kan kommunen vælge at tilvejebringe behandlingstilbud ved egne institutioner, herunder plejecentre og f.eks. Alparken Døgnrehabilitering. Fordele Lemvig Kommune kan løbende justere på serviceniveauet, dog vil der være et vist krav/forventning om, at kommunen lever op til gældende kvalitetsog kompetencekrav i nationale kliniske retningslinjer som er på vej. Det kan også bestilles bestemte opgaver, kompetencer og metoder i en mindre andel af de mest komplekse genoptræningsforløb fra Det er muligt at skabe tilbud i samspil med andre kommunale tilbud som loven siger, f.eks. sundhedsfremmetræning og træning efter Serviceloven. Der vil være hurtigt omstillingsparathed ved udsving i opgaverne, ny teknologi osv. som ikke kræver nye aftaler med anden leverandør. Kompetencer bevares i kommunen og kan opretholdes på basalt og avanceret niveau. Opgaven kan evt. fortsat ligge i det kommende Akuthus, når hospitalet flytter til Gødstrup. Administrative omkostninger til håndtering af bevillinger og afregning reduceres. Det antages at forudsætningerne for koordinerede og sammenhængende forløb vil være de bedste, når alle indsatser skal koordineres internt i kommunen, og et tæt samarbejde med ergoterapeuter og andre kommunale tilbud kan ske internt. Dette ligger i tråd med anbefalinger fra KL i deres stratificeringsmodel, men der er ikke grundlag for at sige, at der på nuværende tidspunkt ikke er et koordineret samarbejde med de eksisterende leverandører. Der kan løbende implementeres nye kvalitets og kompetencetiltag, samt omkostningsberegninger, akkreditering m.m. kan ske løbende, når der er politisk ønske om dette og ressourcer i organisationen. Alle borgere der ønsker den kommunale leverandør tilbydes dette. (Det er der ikke kapacitet til på nuværende tidspunkt). Ulemper Kapaciteten (lokaler) er pressede og vil blive yderligere presset, så der skal indgås aftale om yderligere lokalekapacitet på hospitalet. (Alternativt på Handelsskolen hvor Sundhedsfremme også udfører træning, De to kan evt. koordineres og sam-tænkes på én placering så lokaler og træningsmateriel udnyttes optimalt. Alternativt kan en 3. placering undersøges). Borgerne kan opleve manglende sammenhæng til tidligere indsats hos en privat klinik, hvor de selv har gået som lægehenvist med egenbetaling. (Kommunen har ikke adgang til at indhente data, der kan fortælle hvor mange det handler om). Vederlagsfri genoptræning er et tilbud, så en borger kan altid vælge selv at betale og fortsætte hos sin private leverandør. Borgere kan opleve forringet frit valg som tidligere har været praktiseret. Det kan, også i denne model, blive svært at opretholde kompetencer på enkeltstående avancerede opgaver efter den nye bekendtgørelse, men det er ikke muligt at sige på nuværende tidspunkt, og det beror alene på den patient volumen Lemvig Kommune udgør, ikke på leverandøren. Konsekvenser Aftaler med nuværende private klinikker skal opsiges. (Skal juridisk vurderes hvorledes opsigelsesvarslet skal håndteres på de forældede kontrakter). Der skal rekrutteres flere fysioterapeutressourcer i Rehabteamet. Det skal vurderes hvilket behov for yderligere lokalekapacitet der skal opfyldes, og hvor det evt. skal foregå. Borgerenes frie leverandørvalg begrænses til andre kommunernes genoptræningstilbud som alternativ til Lemvig Kommunes eget træningstilbud.. Det kan have indflydelse på forretningsgrundlaget for de private leverandører som på nuværende tidspunkt fungere som leverandør i en buffer model. Når der fremover ikke kan vælges anden leverandør. Erfaringer De fleste kommuner i Danmark anvender denne model, så der er flest erfaringer med den. Der er ikke evalueret hvorvidt det er den bedste og/eller mest effektive model, men der ligger anbefalinger omkring visitation, samlet organisering og leverancer for at opnå den bedst mulige produktivitet og effektivitet. (KORA) Dette er primært muligt hos én samlet kommunal leverandør, men der er også kommunale genoptræningstilbud som drives mindre effektivt end private leverandører. Anbefalinger Administrationen kan anbefale denne model. Modellen kan også i en periode bruges m.h.p. yderligere kvalificering af grundlaget for at vurdere alternativerne, hvis der er politisk ønske om det. Det vil tage tid at lave beregninger, kravspecifikationer og der skal høstes erfaring med konsekvenserne af den nye bekendtgørelse, og at give et reelt politisk beslutningsgrundlag. Det vil hjemtagelse af opgaverne i 1-2 år give. Alternativt kan midlertidig videreførelse af de nuværende kontrakter overvejes, (juridisk vurderes), indtil administrationen har haft et reelt grundlag for beregning og undersøgelse af alternative modeller. Borgerne bør dog som minimum tilbydes det fulde frie valg, som kan have drift konsekvenser for den kommunale leverandør. Økonomi Hvorvidt det vil være den økonomisk mest rationelle model, kan ikke vides, hvis ikke opgaven konkurrenceudsættes. Administrationen kan efter 2015 lave en konkret omkostningskalkulation m.h.p. at vurdere grundlaget for anden leverandør, set i et økonomisk perspektiv og på grundlag af indhøstede Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, november

10 Administrationens bemærkninger erfaringer med den nye bekendtgørelse, og korrekt datamateriale, der ikke fuldt ud er tilgængeligt på nuværende tidspunkt. Patienter vil altid have retten til at vælge en anden kommunes genoptræningstilbud, uagtet at Lemvig Kommune vælger at være eneleverandør på genoptræningsområdet. Det vil være muligt løbende, at arbejde med at kvalificere et politisk beslutningsgrundlag for evt. ønske om en anden leverandørmodel i løbet af 1-2 år, hvor der kan arbejdes med dataregistrering og beregninger på et korrekt datagrundlag. Der vil ikke være leverandørudfordringer i forhold til borgere med ophold på kommunale plejecentre eller Døgnrehabilitering Alparken. Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, november

11 4. MELLEMKOMMUNAL OPGAVEVARETAGELSE Lovgrundlaget Fordele Ulemper Konsekvenser Erfaringer Anbefalinger Økonomi Administrationens bemærkninger Der er i henhold til SUL 140 stk. 2 mulighed for at indgå samarbejds-/leverandøraftaler med andre offentlige myndigheder, herunder andre kommuner. Der er mulighed for at udnytte kompetencer og kapacitet på tværs af to eller flere kommuner. Det er muligt at oprette f.eks. ét fælles Sundhedscenter på tværs af to mindre kommuner. Udgifter til drift, ledelse og kompetenceudvikling af personale kan deles på to kommuner. Det kan medføre længere afstande for borgere med genoptræningsbehov knyttet til de aftalte opgaveområder, som centraliseres i én anden kommune end bopælskommunen. Det kan også medføre øgede transportomkostninger for borgere der bevilges transport eller befordringsgodtgørelse. Der skal laves en stor omkostningsberegning på opgaverne, og der kan ikke forventes økonomisk besparelse. Aftaler med nuværende private klinikker skal opsiges. Der skal afsøges muligheder for samarbejdsaftaler med relevante omkringliggende kommuner. Der skal udarbejdes konkrete omkostningsberegninger på de udvalgte ydelser. Der skal tages stilling til personalekonsekvenser, hvis opgaver alene overdrages til andre, uden at der tilsvarende også modtages opgaver fra andre. Ergoterapeutopgaver og træningsopgaver efter anden lovgivning, vil blive påvirket af sådan en aftale. Enkelte kommuner har indgået mellemkommunalt samarbejde på genoptræningsområdet. F.eks. har Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Rudersdal kommuner oprettet en aftale om fælles genoptræningscentre, men alle kommunerne har beholdt egne træningscentre. Der er ingen evalueringsrapport tilgængelig. Administrationen kan anbefale at det afsøges hvorvidt det på sigt giver mening at indlede et mellemkommunalt samarbejde med en/to andre kommuner. Da kommende kompetencekrav og opgaveløsning i forhold til den nye bekendtgørelse, endnu ikke er helt gennemskuelig, vil det være svært for både Lemvig Kommune og den anden kommune på nuværende tidspunkt, at kalkulere de samlede omkostninger på de genoptræningsopgaver som ændrer karakter pr Ligesom det vil være umuligt at udtale sig om kompetence og opgavekonsekvenser. Det vil være muligt at kalkulere omkostninger på afgrænsede opgaver, men vil kræve ressourcer i både Sundhedsafdelingen og Økonomiafdelingen og tage tid. Der er ikke lovkrav om denne omkostningsberegning hvis opgaven varetages internt af kommunen. Der kan ikke forventes økonomiske besparelser, da kommunerne ikke må løses opgaver der ligger under det beregnede omkostningsniveau. Det kan dog være at en anden kommune kan løse opgaven billigere end Lemvig Kommune, men som udgangspunkt er der genoptræningstakster som er nationale baseret på forventningerne af kommunale omkostninger på tværs af landets kommuner. Samarbejdet bør derfor primært have fokus på kvalitet, kapacitet og kompetencer. Umiddelbart er der ikke i administrationen kendskab til kapacitetsoverskud i Struer Kommune, som på sigt har planlagt at udbygge et Sundhedscenter for at have plads til de nuværende kommunale opgaver. Det kan dog blive relevant på sigt. Holstebro Kommune antages med det nye Sundhedshus som etableres, at have fysisk kapacitet, når det står færdigt. Det er ikke undersøgt om nogle af kommunerne allerede nu har overskudskapacitet. Det bør indgå i overvejelser omkring opgaver der på sigt kan indgå i Akuthuset i Lemvig, når hospitalet flytter til Gødstrup. Patienter vil altid have retten til at vælge en andens kommunes genoptræningstilbud, uagtet indgåelse af kontrakt med en kommunal leverandør, altså kan patienterne også vælge en tredje kommune som leverandør. Det skal undersøges nærmere hvilken indflydelse en aftale med anden kommune influerer på borgere med ophold på Alparken. Der vil være behov for drøftelse med andre kommuner om denne mulighed og det kræver ligeledes omfattende sammenlignelige beregninger, både i Lemvig Kommune og hos leverandørkommunen. Det vil kræve 1-2 år at forberede et beslutningsgrundlag baseret på korrekt datamateriale. Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, november

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere April 2014 Forord Udbudsportalen.dk 1 Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Forord Denne vejledning omhandler

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Offentlig-privat samarbejde om børne- og ungetandpleje Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesresumé 3 3. Faktabeskrivelse 5 4. Samarbejde med privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Vejledningspakke udbud af plejecentre

Vejledningspakke udbud af plejecentre Udbudsportalen.dk Vejledningspakke udbud af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 INTRODUKTION OG

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland

Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland 2009 Forord Formålet med Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland er at skabe en ramme og et grundlag for tilrettelæggelse

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune April 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K København, 08-04-2013 Att: komoko@oim.dk Cc: khs@oim.dk Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Dansk

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Skive. Region Midtjylland

Skive. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

hjælpemiddelområdet BILAG

hjælpemiddelområdet BILAG Effektanalyse Grænser for dialog af hjælpemiddelområdet BILAG December Juni 2010 2011 Effektanalyse af Hjælpemiddelområdet BILAG December 2011 år UDBUDSRÅDET Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere