LEVERANDØR AF LEMVIG KOMMUNE GENOPTRÆNING SUL 140, Muligheder, fordele, ulemper og konsekvenser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEVERANDØR AF LEMVIG KOMMUNE GENOPTRÆNING SUL 140, Muligheder, fordele, ulemper og konsekvenser"

Transkript

1 LEVERANDØR AF GENOPTRÆNING SUL 140, LEMVIG KOMMUNE Muligheder, fordele, ulemper og konsekvenser Vivi Altenburg, Leder af Rehabilitering, Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune Social- & Sundhedsudvalget Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, november

2 LEVERANDØR AF GENOPTRÆNING SUL 140, LEMVIG KOMMUNE Muligheder, fordele, ulemper og konsekvenser INDLEDNING BAGGRUND Social og Sundhedsudvalget har den , drøftet de lokale udfordringer som Lemvig Kommune har på genoptræningsområdet efter Sundhedslovens 140, genoptræning efter kontakt med hospitalet: Stærkt stigende andel af befolkningen der henvises til genoptræning efter Sundhedslovens 140. Stærkt stigende udgifter på det samlede genoptræningsområde (genoptræning under indlæggelse, specialiseret ambulant genoptræning, samt almen ambulant genoptræning). Faglige krav, dokumentation og ny lovgivning på vej, som kan udfordre kommunens leverancer Behovet for at revurdere leverandøraspektet på grund af forældede kontrakter I forbindelse med temadrøftelsen, ønskede Social- og Sundhedsudvalget et oplæg omkring forskellige muligheder for at løfte det kommunale ansvar for genoptræning efter Sundhedslovens 140. Administrationen har udarbejdet dette oplæg med afsæt i mulige løsningsmodeller: Udlicitering af alle eller dele af opgaverne Kommunal leverandør på alle opgaver Mellemkommunalt samarbejde om alle eller dele af opgaverne. De forskellige modeller vil blive beskrevet ud fra en ensartet skabelon der gør dem sammenlignelige. De parametre som vil indgå i beskrivelsen af modellerne, vil være: Lovgrundlaget Fordele og ulemper Konsekvenser ved modellen Evt. erfaringer. Anbefalinger der kan indgå i beslutningsprocessen. Økonomi Evt. bemærkninger fra administrationen til overvejelse Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, november

3 ADMINISTRATIONENS GENERELLE INPUT VEDR. VALG AF LEVERANDØR AF GENOPTRÆNINGSOPGAVER Vejledninger og opmærksomhedspunkter udlicitering. Udlicitering er en mulig model i forhold til genoptræningsopgaver efter Sundhedslovens 140 stk. 3, og Udbudsportalen har i november 2011 produceret et materiale til støtte for kommunerne 1. I 2012 udkom også et inspirationsmateriale fra udbudsportalen 2, her peges alene på Danske Fysioterapeuter som mulig leverandør af genoptræningsydelser. Siden er rammekravene til kommunernes udlicitering af genoptræningsopgaverne (bilag II B-ydelser) ændret, så der nu ikke er krav til samme procedurer for åben annoncering, som der var indtil , lige som der heller ikke er en grænseværdi for opgaveløsningen som skal iagttages. KL og Udbudsportalen har i fællesskab udarbejdet en vejledning til kommunerne, med afsæt i det nye regelsæt. 3 Kommunen skal vurdere om opgaven har grænseoverskridende interesse som element i vurdering af udbudskravene. Administrationen vurderer ikke at genoptræningsopgaverne har grænseoverskridende interesse med afsæt i nedenstående: Opgaven antages ikke at have et omfang der gør den interessant for leverandører i andre lande. Der er ingen erfaring med udenlandske leverandører andre steder i Danmark Tjenesteydelserne skal leveres lokalt og Lemvig Kommunes geografiske placering indbyder ikke umiddelbart omkringliggende lande til at byde på opgaven. Fagligt vurderes der ingen hindringer for opgavevaretagelsen fra andre lande, forudsat at borgerne modtager tjenesteydelsen på dansk, da forståelse og samarbejde er afgørende for succes. Netop sprogaspektet antages at begrænse andre landes interesse for leverancen. Med ophævelsen af annonceringspligten, som en generel regulering af udbudsprocessen, har kommunen frihed til at tilrettelægge den proces, der er mest velegnet til at sikre, at markedet leverer den rette opgaveløsning til den rette pris. Det kan være i form af en frivillig annoncering (fx på udbud.dk), men det kan også være, at underhåndsbud, prisbenchmarking, dialogmøder med udvalgte virksomheder eller undersøgelse af priserne i andre kommuner kan give det mest effektive resultat. De ændrede regler giver mulighed for at afdække markedet. Principperne om ligebehandling og gennemsigtighed gælder ikke længere, så det er muligt at tilrettelægge processen, uden at drukne i papir. Grundsætningen om økonomisk forsvarlighed indebærer til gengæld, at kommunen skal købe bedst og billigst ind. Det betyder, at kommunen skal sikre, at en kontrakt tildeles efter en proces, hvor markedet er blevet afdækket på tilstrækkelig vis i forhold til den givne opgave. (Sikre at opgaven er vurderet konkurrenceudsat). Men tildelingskriterierne eller evalueringsmodellen skal ikke beskrives på en bestemt måde, og fravalgte tilbudsgivere skal ikke have begrundede afslag. Overvejelser inden udlicitering Den udarbejdede vejledning til kommunerne 1, peger på nedenstående punkter som kommunen bør have en opmærksomhed på i forhold til genoptræningsområdet: 1. Har kommunen de nødvendige faglige kompetencer til at løse opgaven, og/eller vil kommunen kunne indhente og fastholde dem? 2. Hvilken løsning sikrer bedst hensynet til borgerperspektivet og målet om at skabe sammenhæng for borgere, der modtager andre tilbud i kommunalt regi i forvejen? 3. Kan der opnås stordrift og koordinationsmæssige fordele ved at varetage træning selv i forhold til lokaliteter, ressourcer, kompetencer mv.? 4. Er det hensigtsmæssigt at samarbejde med andre kommuner? 5. Hvordan er markedssituationen blandt de private aktører på området? 1 Vejledning i udbud af genoptræning efter sundhedslovens 140, Udbudsportalen, Offentligt-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde, Udbudsportalen, Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt, KL & Udbudsportalen, 2013 Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, november

4 Hvilke forventninger er der til økonomien? Administrationen vil besvare ovenstående opmærksomhedspunkter, så godt som det kan lade sig gøre med afsæt i indhentede erfaringer. 1. Lemvig Kommune har indtil videre haft de nødvendige kompetencer til at løfte % af opgaverne. Der er en del usikkerhed på hvilke kompetencer der stilles krav om i fremtiden, da en ny bekendtgørelse på genoptræningsområdet træder i kraft Denne giver hospitalerne ret til at bestille bestemte ydelser, udført med bestemte kompetencer og interval, i forhold til de mest komplekse genoptræningspatienter på avanceret niveau (forventet 5-10 % af patienterne). Kompetencer til de basale forløb og de fleste avancerede forløb besidder kommunen i dag. Der er selvfølgelig løbende behov for opkvalificering som en del af kompetenceudviklingsstrategien. Det er svært at forudsige om der tabes eller kan opretholdes kompetencer, på basalt og avanceret hvis der sker en delvis udlicitering af visse genoptræningsopgaver. Det er for alle leverandører muligt at opretholde kompetencerne til at udføre % af opgaverne monofagligt. 2. Når det handler om borgere der har behov for andre kommunale ydelser eller en tværfaglig genoptræning skabes sammenhæng bedst med opgaveløsning i den kommunale sektor. Det anbefales både af KL i deres stratificeringsmodel på genoptræning 4 og i Vejledning om træning i kommuner og regioner. 5 KL kommer med anbefaling om at samle genoptræningsindsatsen organisatorisk på færrest mulige hænder og vurdere den monofaglige kompleksitet i leverandøraspektet. Det vurderes at 60 % af genoptræningsopgaverne har en monofaglig kompleksitet og kan løses på hold. Det handler bl.a. om patienter indenfor disse kategorier: nakke, ryg, knæ, hofte, albue, KOL. Her anbefales dog en organisering som understøtter fokus på andre kommunale træningstilbud. I Lemvig Kommune samarbejder genoptræningsområdet med Sundhedsfremme og ældreområdet omkring nakke/ryg, Hofte og KOL patienter. 3. Hvorvidt der kan opnås stordrifts- og koordinationsmæssige fordele ved at varetage opgaverne selv, er svært at svare på. Med det stigende opgavepres er der allerede nu store lokalemæssige udfordringer i genoptræningsenheden. Det vil dog være muligt at se på opgaveløsning i sammenhæng med f.eks. Sundhedsfremme i fælles faciliteter i et udvidet areal. Hvor genoptræning primært sker i lokaler på hospitalet (det kommende sundhedshus), mens Sundhedsfremme løser opgaven i den tidsligere handelsskole. Koordinationsmæssigt giver det store fordele at være en del af det samlede kommunale sundhedsvæsen, men samme dokumentationssystem og kommunikationsveje. 4. Det kan være hensigtsmæssigt at samarbejde med en anden kommune, særligt omkring de små patientgrupper, hvor det kan være svært og dyrt at opretholde kompetencer, ved et lille patientgrundlag. F.eks. amputationer og håndpatienter. Nogle kommuner har valgt et tværkommunalt samarbejde omkring genoptræningsopgaver. Det kan blive endnu mere relevant når den nye bekendtgørelse på genoptræningsområdet træder i kraft , men det er svært at spå om. Lemvig Kommune samarbejder allerede med Herning Kommune på det komplekse senhjerneskade område, via aftale med Center for Kommunikation og Bytoften. Der er endnu usikkerhed på hvilke kompetencer hospitalerne vil bestille på de 5-10 % komplekse genoptræningsforløb, hvor de får udvidede beføjelser. 5. Markedssituationen på genoptræningsområdet i Lemvig Kommune burde være interessant. Der er mange leverandører af monofaglig fysioterapeutisk genoptræning (høj kapacitet), mens der ikke er private leverandører af ergoterapi eller tværfaglige indsatser. De nuværende leverandører vil gerne fortsætte samarbejdet, men ser dog gerne patient flowet ændret til en mere fast leverance. En enkelt klinik har givet udtryk for at den ikke forventer at kunne gøre det billigere end til den nuværende overenskomst takst. Der har ikke været afholdt dialogmøder med leverandørerne. 6. Økonomien på genoptræningsområdet er en konstant udfordring og budgettet har været overskredet gennem flere år. Primært med afsæt i den stigende opgavemængde og begrænsede muligheder for at drive hold af en rationel størrelse, grundet lokaleudfordringer. Der er pt. ingen tegn på at opgavepresset letter, men der er behov for konstant ledelsesmæssigt fokus. Opgavepresset gælder både på det fysioterapeutiske og ergoterapeutiske felt. En spredning af opgaverne på flere eksterne eller interne leverandører minimerer mulighederne for budgetoverholdelse og rationel opgaveløsning. Det må dog antages at udgiftsniveauet vil flade ud og stabiliseres omkring det nuværende leje på ca. 3,5 mill. + ergoterapeutisk genoptræning der udføres af terapeuter ansat i ældreområderne. Med baggrund i ovenstående har administrationen udarbejdet et skema for de forskellige modeller til sammenligning. 4 Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven, KL, Vejledning om træning i kommuner og regioner, Ministeriet for Sundhed & Forebyggelse/Indenrigsministeriet, Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, november

5 Vejledninger og opmærksomhedspunkter vedr. mellemkommunalt samarbejde eller offentlig/privat selskab. I henhold til SUL 140 stk. 3. kan Kommunalbestyrelsen tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Grundlaget for det mellemkommunale samarbejde er altså det samme som ved udlicitering til private leverandører. Ligesom muligheden for at oprette OPP (Offentlig-privat selskab) er en mulighed. Lov nr. 548 af om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommunernes og regioners deltagelse i selskaber og bekendtgørelse nr. 419 af om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder, regulerer området. I henhold til bekendtgørelsens 2 stk.2 skal kommunen foretage en fuldstændig beregning af de samlede omkostninger ved opgaveløsningen, og må ikke give tilbud eller indgå aftale om udførelse af opgaven på et lavere niveau end de beregnede omkostninger. Dette betyder, at det ikke skal være økonomiske kriterier der er afgørende for et mellemkommunalt samarbejde, men f.eks. kompetencekrav og/eller f.eks. fysisk kapacitet, der er grundlag for at indgå samarbejdet med andre offentlige myndigheder, herunder andre kommuner. I Vejledning i udbud af genoptræning efter Sundhedslovens 140, fremgår det, at der ikke kan oprettes selskab med privat og kommunal deltagelse til udførelse af kommunale opgaver, der tidligere har været udliciteret til private aktører. Den mulighed er derfor som udgangspunkt ikke en mulighed, da private siden 2007 har varetaget opgaver på genoptræning efter Sundhedslovens 140. KORA udgav i 2013 en evaluering af kommunernes organisering og udfordringer på træningsområdet 6. Heri behandles delelementerne 1) Organisationsmodeller, 2) Intern organisering af træningsafdelingen, 3) Private leverandører, 4) Samarbejde, 5) Personalesammensætning, 6) Typer af træning samt 7) Visitationsprocessen. Der ses ikke mindre produktivitet eller omkostningsniveau hos kommuner der selv løfter genoptræningsopgaven, fremfor brug af private leverandører. De mest fremtrædende elementer i evalueringen er; Organisering, visitation og leverancer på hold eller individuelt niveau. Den største effektivitet og produktivitet opnås i kommuner med samlet organisering af træningsområdet på tværs af personalegrupper, kompetencer og træningstyper (sundhed og servicelov). Altså i lighed med hvad loven anbefaler kommunerne, og hvor visitationen er helt centraliseret eller helt decentraliseret, så der ikke skal bruges mange administrative ressourcer. Derudover anbefales brugen af holdtræning i videst muligt omfang, hvor dette er fagligt forsvarligt og muligt. Det stiller igen krav til, at den nødvendige lokalekapacitet og inventar er tilgængeligt, for at sikre høj produktivitet på færrest mulige omkostninger pr. forløb. Kvalitetsparameter er ikke en del af evalueringen og der er ikke umiddelbart nogle evalueringer tilgængelige på området. 6 Organisering og produktivitet på det kommunale træningsområde, kortlægning og nøgletal. KORA, 2013 Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, november

6 1. UDLICITERING HELE GENOPTRÆNINGSOPGAVEN Lovgrundlaget Der er i henhold til SUL 140 stk. 2 mulighed for at udlicitere hele leverandøropgaven på genoptræningsområdet og det er muligt at indgå leverandøraftaler gennem forskellige modeller, som ikke kræver det store udbudsprojekt, da ydelsen er en Bilag II ydelse. Fordele Hvis der indgås aftale med 1-2 leverandører der dækker kommunen geografisk, vil det svare til kommunal leverance. Aftale med mindst 2 leverandører på alle patientgrupper vil give borgere et frit valg internt i kommunen. Kapaciteten vil være af et omfang som vil gøre det attraktivt for eksterne leverandører, og kunne sikre kompetencer hos leverandørerne. Ulemper Det kan være sværere at følge og tilpasse serviceniveauet, når myndigheden ikke har føling med patientbehovet. Det vil være en udfordring at skabe sammenhæng til andre kommunale træningstilbud og koordinering i forhold til andre kommunale servicetilbud, som de komplekse forløb kræver. Kompetencekrav og kapacitet kan ændre sig undervejs, og det kan blive nødvendigt at justere kontrakter i kontraktperioden. Patienter med genoptræningsplan på Alparken skal modtage genoptræning ved ekstern leverandør. Konsekvenser Aftaler med nuværende private klinikker skal opsiges. (Skal juridisk vurderes hvorledes opsigelsesvarslet skal håndteres på de forældede kontrakter). Der skal udarbejdes en model for aftaleindgåelse der sikre konkurrenceudsættelse. Der skal tages stilling til hvorvidt der skal ske virksomhedsoverdragelse af nuværende kommunale medarbejdere eller der skal ske opsigelse. Der skal laves kontraktudkast med kravspecifikationer og samarbejdsaftale med den kommunale myndighed og samarbejdspartnere i hjemmeplejen, ergoterapi og Sundhedsfremme. Arbejdet med implementering af Nationale Kliniske Retningslinjer skal beskrives inden kontraktindgåelse. Det bør vurderes hvorvidt genoptræningsopgaverne også i fremtiden skal indgå i matriklen, når hospitalet flyttes til Gødstrup og der skal oprettes et Akuthus. Nuværende lejekontrakt med hospitalet, hvor den kommunale klinik i dag praktiserer, skal opsiges, med mindre der indgås aftale med ekstern part om at praktisere i de lejede lokaler. Hvis Lemvig Kommune skal afgive kontrolbud, vil det kræve omkostningsberegning med ressourcer fra både Sundhedsafdelingen og Økonomiafdelingen og det vil tage tid. Der er ikke krav om omkostningsberegning hvis kommunen selv varetager opgaverne. Erfaringer Det er ikke lykkedes administrationen, at finde en kommune der har erfaring med udlicitering af alle genoptræningsopgaver efter Sundhedsloven. Anbefalinger Økonomi Administrationens bemærkninger Administrationen kan på det nuværende usikre grundlag ikke anbefale udlicitering af alle genoptræningsopgaver efter Sundhedslovens 140. Det vil være svært at beskrive opgaven konkret og korrekt på nuværende tidspunkt, både af hensyn til den løbende udvikling og forventede kompetence- og opgavekrav, samt manglende erfaringer med at implementere de nye kvalitetskrav der ligger i de nationale kliniske retningslinjer, og kommende stratificeringsmodel og krav om levering af ydelser på basalt, avanceret og specialiseret niveau. Dertil komme en beskrivelse af sammenhæng til andre kommunale træningsopgaver. Det er svært at vurdere de økonomiske konsekvenser, da erfaringer fra det nuværende samarbejde kun beror på de mindst komplekse genoptræningsforløb. Det kan være en udfordring at tilrettelægge opgaven i sammenhæng med andre kommunale træningstilbud efter anden lovgivning, som loven påpeger, er et kommunalt ansvar, og som KL i sin stratificeringsmodel også peger på som problematisk. Der bør være en skærpet opmærksomhed på koordination til andre kommunale tilbud som borgeren modtager f.eks. hjemmepleje, sygepleje, sundhedsfremmetilbud eller vedligeholdende træning. Det vil kræve tid og ressourcer at udarbejde kontraktmateriale, da der ikke er overblik over de fremtidige konsekvenser og beregning af kommunalt kontrolbud. Patienter vil altid have retten til at vælge en andens kommunes genoptræningstilbud, uagtet indgåelse af kontrakt med privat leverandør på alle opgaverne. Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, november

7 2. UDLICITERING DELE AF GENOPTRÆNINGSOPGAVEN Lovgrundlaget Der er i henhold til SUL 140 stk. 2 mulighed for at udlicitere dele af leverandøropgaven på genoptræningsområdet og det er muligt at indgå leverandøraftaler gennem forskellige modeller, som ikke kræver det store udbudsprojekt, da ydelsen er en Bilag II ydelse Fordele Gennem udlicitering af bestemte patientforløb, er det muligt for leverandøren at opretholde kompetencer og patient flow der er rentabelt og attraktivt for leverandører. Ved aftale med 1-2 leverandører kan borgerne tilbydes et frit valg. Ved udlicitering af afgrænsede patientgrupper på hold, kan presset på kommunale lokaler minimeres, og kompetenceudvikling fokuseres internt. Ulemper Der mistes kommunale kompetencer til private leverandører. Flere af de patientgrupper der vil give mening at udlicitere på holdtilbud, tilbydes i dag træning i samarbejde med f.eks. sundhedsfremmeafdelingen (nakke/ryg, KOL & hjertepatienter), mens f.eks. hoftepatienterne genoptrænes i tæt samarbejde med ergoterapeuterne og plejepersonalet. De mest rene patientgrupper vil være knæpatienter (på hold) og skulderpatienter (individuelt behandling), begge på basalt niveau. Visse af disse patientforløb vil kræve kompetence på avanceret niveau. Afhængig af valgte patientgrupper kan det have indflydelse på borgere der tilbydes ophold på Alparken. Det vil dog sjældent være knæ og skulderpatienter, da disse som regel er i den erhvervsaktive alder. Konsekvenser Aftaler med nuværende private klinikker skal opsiges. (Skal juridisk vurderes hvorledes opsigelsesvarslet skal håndteres på de forældede kontrakter). Der skal udvælges patientgrupper. Der skal udarbejdes en model for aftaleindgåelse der sikrer konkurrenceudsættelse. Der skal tages stilling til hvorvidt der skal ske virksomhedsoverdragelse af nuværende kommunale medarbejdere der udfører de valgte genoptræningsopgaver eller der skal ske opsigelse ændring af opgavevaretagelse. Der skal laves kontraktudkast med kravspecifikationer og samarbejdsaftale med den kommunale myndighed og samarbejdspartnere i hjemmeplejen, ergoterapi og Sundhedsfremme. Arbejdet med implementering af Nationale Kliniske Retningslinjer skal beskrives inden kontraktindgåelse. Det bør vurderes hvorvidt genoptræningsopgaverne også i fremtiden skal indgå i matriklen, når hospitalet flyttes til Gødstrup og der skal oprettes et Akuthus. Det kan minimere presset på de nuværende faciliteter og begrænse behovet for ekstra lokalekapacitet. Hvis Lemvig Kommune skal afgive kontrolbud, vil det kræve omkostningsberegning med ressourcer fra både Sundhedsafdelingen og Økonomiafdelingen. Der er ikke krav om omkostningsberegning hvis kommunen selv varetager opgaverne. Erfaringer Flere kommuner har valgt at forsøge sig med udlicitering af kommunale genoptræningsopgaver. Viborg Kommune har udbudt ryg og knæpatienter i 2010 og høstede en besparelse på kr på en opgave til 2.0 mill. kr. (16,5 %). Prisen var før udbuddet ca. 25 % over overenskomstniveauet. Landede på overenskomstniveauet 7. Varde Kommune har udbudt alle de ortopædkirurgiske opgaver til én privat klinik. Det var en besparelse i forhold til tidligere udbud, det er ikke muligt at sige hvor stor. Der har været stort fokus på kvalitetsparametre. Budgettet i Varde Kommune inkluderer også træning efter Serviceloven. Budget 2012 var på ca. 14,5 mill. og i 2014 på 17,5 mill. kr. til ca indbyggere. Konkrete oplysninger fra flere kommuner vil kræve et større udredningsarbejde, da der ikke fremgår flere kommunale oplysninger på udbudsportalen. Flere kommunerne har fravalgt udlicitering af opgaverne. Alle de opgaver der er sendt i udbud overskrider langt den kapacitet og økonomi som Lemvig Kommune har i kraft af sin størrelse. Anbefalinger Administrationen ser ingen problemer i at udlicitere afgrænsede ortopædkirurgiske patientforløb på basalt og evt. avanceret niveau. Det vil være relevant at udlicitere opgaven både på basalt og avanceret niveau, da kompetencerne til avanceret niveau ikke kan opretholdes i kommunalt regi, hvis de basale opgaver udliciteres. Det vurderes at der vil være ca. 75 knæ patienter og ca.100 rygpatienter der kan tilbydes genoptræning på hold og ca. 120 skulderpatienter som bør have et individuelt tilbud. Det antages at flere skulderpatienter vil være på avanceret niveau, da de i større grad er komplicerede, og Rehabteamet har kompetenceudviklet meget på området. Økonomi Det antages at der ikke vil være nogen besparelse ved at udlicitere skulderforløb. Et gennemsnit forløb på 12 gange/ 6,5 timer vil koste ca. kr efter den nuværende takst i praksissektoren. Den isolerede timeløn i kommunalt regi med ATA på 50 %, vil tilsvarende være ca. kr med tillæg af lokale og kompetenceomkostninger vil det svare til beløbet i den private sektor. Holdtilbud på knæ- og rygpatienter antages at skulle tilbydes løbende hele året, med løbende optag. Forudsat at hold kan drives med 8 konstante patienter vil omkostningerne til et patientforløb i den private sektor, med nuværende takst være ca. kr for 17 gange ( timer). Tilsvarende vil et kommunalt forløb koste ca i lønomkostning (ATA 50 7 Hentet fra Udbudsportalen.dk. Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, november

8 Administrationens bemærkninger %) Dertil skal lægges en andel af lokaledrift og kompetenceudvikling. Tilsvarende omkostninger vil gælde for knæholdene. Der skal rettes opmærksomhed på at den nye overenskomst for private fysioterapeuter indebærer at omkostningen til holdtilbud hæves fra 2015 som et element til at styrke motivationen for at oprette holdtilbud i den private sektor. Den nye takst er ikke vurderet. Lige som der ikke er indregnet udgifter til slutstatus som indgår i den kommunale ydelse. Hvis f.eks. alle knæ og rygpatienter udliciteres vil det være opgave til ca. kr kr. som i dag koster ca i kommunalt regi. Skulderpatienterne udgør ca. kr Der er ikke noget til hinder for at udlicitere delopgaver. Administrationen kan ikke ud fra et økonomisk perspektiv anbefale at udlicitere de afgrænsede, lette genoptræningsopgaver. Det vil som udgangspunkt være ukomplicerede holdtilbud der ikke kræver stor koordination med andre instanser, der vil være relevant at udlicitere, men det er også disse forløb som er billigst og mest produktionseffektive i den kommunale sektor. Udlicitering af forløb vil lette presset på lokalekapaciteten i den kommunale genoptræning, men samtidig bør der være en skærpet opmærksomhed på f.eks. rygpatienter og fælles drift med Sundhedsfremmeafdelingen. Såfremt der er et politisk ønske om at udlicitere bestemte patientforløb, bør det primært placeres på én maksimalt to leverandører, for at sikre høj kvalitet, tilpas volumen og patient flow samt effektivitet i driften. Beskrivelse af kravspecifikationer og økonomiske beregninger, vil kræve tid i administrationen, samt et bedre datagrundlag og det anbefales derfor at administrationen får 1-2 år for at sikre et korrekt politisk beslutningsgrundlag. Det vil begrænse det frie valg til den valgte leverandør, og en anden kommunes tilbud, men det er for at sikre optimal kvalitet og begrænse koordination, udvikling og myndighedsopgaver til få leverandører. Samt sikre aftaler der bygger på konkurrence og dermed bedste pris, kvalitet, effekt eller andet parameter. Patienter vil altid have retten til at vælge en andens kommunes genoptræningstilbud, uagtet indgåelse af kontrakt med privat leverandør på de valgte patientforløb. Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, november

9 3. KOMMUNAL LEVERANDØR PÅ ALLE OPGAVER Lovgrundlaget I henhold til SUL 140 stk. 3 kan kommunen vælge at tilvejebringe behandlingstilbud ved egne institutioner, herunder plejecentre og f.eks. Alparken Døgnrehabilitering. Fordele Lemvig Kommune kan løbende justere på serviceniveauet, dog vil der være et vist krav/forventning om, at kommunen lever op til gældende kvalitetsog kompetencekrav i nationale kliniske retningslinjer som er på vej. Det kan også bestilles bestemte opgaver, kompetencer og metoder i en mindre andel af de mest komplekse genoptræningsforløb fra Det er muligt at skabe tilbud i samspil med andre kommunale tilbud som loven siger, f.eks. sundhedsfremmetræning og træning efter Serviceloven. Der vil være hurtigt omstillingsparathed ved udsving i opgaverne, ny teknologi osv. som ikke kræver nye aftaler med anden leverandør. Kompetencer bevares i kommunen og kan opretholdes på basalt og avanceret niveau. Opgaven kan evt. fortsat ligge i det kommende Akuthus, når hospitalet flytter til Gødstrup. Administrative omkostninger til håndtering af bevillinger og afregning reduceres. Det antages at forudsætningerne for koordinerede og sammenhængende forløb vil være de bedste, når alle indsatser skal koordineres internt i kommunen, og et tæt samarbejde med ergoterapeuter og andre kommunale tilbud kan ske internt. Dette ligger i tråd med anbefalinger fra KL i deres stratificeringsmodel, men der er ikke grundlag for at sige, at der på nuværende tidspunkt ikke er et koordineret samarbejde med de eksisterende leverandører. Der kan løbende implementeres nye kvalitets og kompetencetiltag, samt omkostningsberegninger, akkreditering m.m. kan ske løbende, når der er politisk ønske om dette og ressourcer i organisationen. Alle borgere der ønsker den kommunale leverandør tilbydes dette. (Det er der ikke kapacitet til på nuværende tidspunkt). Ulemper Kapaciteten (lokaler) er pressede og vil blive yderligere presset, så der skal indgås aftale om yderligere lokalekapacitet på hospitalet. (Alternativt på Handelsskolen hvor Sundhedsfremme også udfører træning, De to kan evt. koordineres og sam-tænkes på én placering så lokaler og træningsmateriel udnyttes optimalt. Alternativt kan en 3. placering undersøges). Borgerne kan opleve manglende sammenhæng til tidligere indsats hos en privat klinik, hvor de selv har gået som lægehenvist med egenbetaling. (Kommunen har ikke adgang til at indhente data, der kan fortælle hvor mange det handler om). Vederlagsfri genoptræning er et tilbud, så en borger kan altid vælge selv at betale og fortsætte hos sin private leverandør. Borgere kan opleve forringet frit valg som tidligere har været praktiseret. Det kan, også i denne model, blive svært at opretholde kompetencer på enkeltstående avancerede opgaver efter den nye bekendtgørelse, men det er ikke muligt at sige på nuværende tidspunkt, og det beror alene på den patient volumen Lemvig Kommune udgør, ikke på leverandøren. Konsekvenser Aftaler med nuværende private klinikker skal opsiges. (Skal juridisk vurderes hvorledes opsigelsesvarslet skal håndteres på de forældede kontrakter). Der skal rekrutteres flere fysioterapeutressourcer i Rehabteamet. Det skal vurderes hvilket behov for yderligere lokalekapacitet der skal opfyldes, og hvor det evt. skal foregå. Borgerenes frie leverandørvalg begrænses til andre kommunernes genoptræningstilbud som alternativ til Lemvig Kommunes eget træningstilbud.. Det kan have indflydelse på forretningsgrundlaget for de private leverandører som på nuværende tidspunkt fungere som leverandør i en buffer model. Når der fremover ikke kan vælges anden leverandør. Erfaringer De fleste kommuner i Danmark anvender denne model, så der er flest erfaringer med den. Der er ikke evalueret hvorvidt det er den bedste og/eller mest effektive model, men der ligger anbefalinger omkring visitation, samlet organisering og leverancer for at opnå den bedst mulige produktivitet og effektivitet. (KORA) Dette er primært muligt hos én samlet kommunal leverandør, men der er også kommunale genoptræningstilbud som drives mindre effektivt end private leverandører. Anbefalinger Administrationen kan anbefale denne model. Modellen kan også i en periode bruges m.h.p. yderligere kvalificering af grundlaget for at vurdere alternativerne, hvis der er politisk ønske om det. Det vil tage tid at lave beregninger, kravspecifikationer og der skal høstes erfaring med konsekvenserne af den nye bekendtgørelse, og at give et reelt politisk beslutningsgrundlag. Det vil hjemtagelse af opgaverne i 1-2 år give. Alternativt kan midlertidig videreførelse af de nuværende kontrakter overvejes, (juridisk vurderes), indtil administrationen har haft et reelt grundlag for beregning og undersøgelse af alternative modeller. Borgerne bør dog som minimum tilbydes det fulde frie valg, som kan have drift konsekvenser for den kommunale leverandør. Økonomi Hvorvidt det vil være den økonomisk mest rationelle model, kan ikke vides, hvis ikke opgaven konkurrenceudsættes. Administrationen kan efter 2015 lave en konkret omkostningskalkulation m.h.p. at vurdere grundlaget for anden leverandør, set i et økonomisk perspektiv og på grundlag af indhøstede Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, november

10 Administrationens bemærkninger erfaringer med den nye bekendtgørelse, og korrekt datamateriale, der ikke fuldt ud er tilgængeligt på nuværende tidspunkt. Patienter vil altid have retten til at vælge en anden kommunes genoptræningstilbud, uagtet at Lemvig Kommune vælger at være eneleverandør på genoptræningsområdet. Det vil være muligt løbende, at arbejde med at kvalificere et politisk beslutningsgrundlag for evt. ønske om en anden leverandørmodel i løbet af 1-2 år, hvor der kan arbejdes med dataregistrering og beregninger på et korrekt datagrundlag. Der vil ikke være leverandørudfordringer i forhold til borgere med ophold på kommunale plejecentre eller Døgnrehabilitering Alparken. Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, november

11 4. MELLEMKOMMUNAL OPGAVEVARETAGELSE Lovgrundlaget Fordele Ulemper Konsekvenser Erfaringer Anbefalinger Økonomi Administrationens bemærkninger Der er i henhold til SUL 140 stk. 2 mulighed for at indgå samarbejds-/leverandøraftaler med andre offentlige myndigheder, herunder andre kommuner. Der er mulighed for at udnytte kompetencer og kapacitet på tværs af to eller flere kommuner. Det er muligt at oprette f.eks. ét fælles Sundhedscenter på tværs af to mindre kommuner. Udgifter til drift, ledelse og kompetenceudvikling af personale kan deles på to kommuner. Det kan medføre længere afstande for borgere med genoptræningsbehov knyttet til de aftalte opgaveområder, som centraliseres i én anden kommune end bopælskommunen. Det kan også medføre øgede transportomkostninger for borgere der bevilges transport eller befordringsgodtgørelse. Der skal laves en stor omkostningsberegning på opgaverne, og der kan ikke forventes økonomisk besparelse. Aftaler med nuværende private klinikker skal opsiges. Der skal afsøges muligheder for samarbejdsaftaler med relevante omkringliggende kommuner. Der skal udarbejdes konkrete omkostningsberegninger på de udvalgte ydelser. Der skal tages stilling til personalekonsekvenser, hvis opgaver alene overdrages til andre, uden at der tilsvarende også modtages opgaver fra andre. Ergoterapeutopgaver og træningsopgaver efter anden lovgivning, vil blive påvirket af sådan en aftale. Enkelte kommuner har indgået mellemkommunalt samarbejde på genoptræningsområdet. F.eks. har Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Rudersdal kommuner oprettet en aftale om fælles genoptræningscentre, men alle kommunerne har beholdt egne træningscentre. Der er ingen evalueringsrapport tilgængelig. Administrationen kan anbefale at det afsøges hvorvidt det på sigt giver mening at indlede et mellemkommunalt samarbejde med en/to andre kommuner. Da kommende kompetencekrav og opgaveløsning i forhold til den nye bekendtgørelse, endnu ikke er helt gennemskuelig, vil det være svært for både Lemvig Kommune og den anden kommune på nuværende tidspunkt, at kalkulere de samlede omkostninger på de genoptræningsopgaver som ændrer karakter pr Ligesom det vil være umuligt at udtale sig om kompetence og opgavekonsekvenser. Det vil være muligt at kalkulere omkostninger på afgrænsede opgaver, men vil kræve ressourcer i både Sundhedsafdelingen og Økonomiafdelingen og tage tid. Der er ikke lovkrav om denne omkostningsberegning hvis opgaven varetages internt af kommunen. Der kan ikke forventes økonomiske besparelser, da kommunerne ikke må løses opgaver der ligger under det beregnede omkostningsniveau. Det kan dog være at en anden kommune kan løse opgaven billigere end Lemvig Kommune, men som udgangspunkt er der genoptræningstakster som er nationale baseret på forventningerne af kommunale omkostninger på tværs af landets kommuner. Samarbejdet bør derfor primært have fokus på kvalitet, kapacitet og kompetencer. Umiddelbart er der ikke i administrationen kendskab til kapacitetsoverskud i Struer Kommune, som på sigt har planlagt at udbygge et Sundhedscenter for at have plads til de nuværende kommunale opgaver. Det kan dog blive relevant på sigt. Holstebro Kommune antages med det nye Sundhedshus som etableres, at have fysisk kapacitet, når det står færdigt. Det er ikke undersøgt om nogle af kommunerne allerede nu har overskudskapacitet. Det bør indgå i overvejelser omkring opgaver der på sigt kan indgå i Akuthuset i Lemvig, når hospitalet flytter til Gødstrup. Patienter vil altid have retten til at vælge en andens kommunes genoptræningstilbud, uagtet indgåelse af kontrakt med en kommunal leverandør, altså kan patienterne også vælge en tredje kommune som leverandør. Det skal undersøges nærmere hvilken indflydelse en aftale med anden kommune influerer på borgere med ophold på Alparken. Der vil være behov for drøftelse med andre kommuner om denne mulighed og det kræver ligeledes omfattende sammenlignelige beregninger, både i Lemvig Kommune og hos leverandørkommunen. Det vil kræve 1-2 år at forberede et beslutningsgrundlag baseret på korrekt datamateriale. Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, november

Temadrøftelse genoptræning S&S-udvalget 21.10.2014

Temadrøftelse genoptræning S&S-udvalget 21.10.2014 Temadrøftelse genoptræning S&S-udvalget 21.10.2014 Udvikling, Udsigter og Udfordringer Sundhedsafdelingen Vivi Altenburg UDVIKLINGEN HVAD ER DER SKET? Kilde. E-sundhed Kilde. E-sundhed & Danmarks Statstik

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet Velfærdssekretariatet Sagsnr. 262484 Brevid. 1966841 NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet 3. september 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede den 10. juni 2014 analyse af genoptræningsområdet.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet 1. Lovgrundlag for inddragelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

KL publicerede udspillet Det Nære Sundhedsvæsen i marts 2012 med følgende

KL publicerede udspillet Det Nære Sundhedsvæsen i marts 2012 med følgende N O TAT Inspirationspapir - Effektiv håndtering af genoptræningsplanen giver patienterne hu r- tig afklaring af deres genoptræningsforløb KL publicerede udspillet Det Nære Sundhedsvæsen i marts 2012 med

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for Genoptræning Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for Genoptræning Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for Genoptræning Jf. Sundhedslovens 140 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Godkendt i Udvalget den 9. december 2016. Sag

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

Genoptræning i Mariagerfjord Kommune

Genoptræning i Mariagerfjord Kommune Genoptræning i Mariagerfjord Kommune Genoptræningsområdet er reguleret ved Lov om sundhed og Lov om social service. Endvidere er kommunernes og regionernes ansvar på træningsområdet præciseret i Vejledning

Læs mere

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet.

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Reglerne på området... 4 4. Frit valg scenarier... 5 5. Økonomi...

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning 3. september 2015 Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Bemærk, at vejledningen er udarbejdet før vedtagelsen af udbudsloven (ikrafttræden 1. januar 2016) og er ikke opdateret i henhold hertil.

Bemærk, at vejledningen er udarbejdet før vedtagelsen af udbudsloven (ikrafttræden 1. januar 2016) og er ikke opdateret i henhold hertil. Bemærk, at vejledningen er udarbejdet før vedtagelsen af udbudsloven (ikrafttræden 1. januar 2016) og er ikke opdateret i henhold hertil. Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November

Læs mere

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Favrskov Kommune Favrskov Kommune varetager alle ambulante almindelige Træningen foregår decentralt på kommunens træningscentre

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Genoptræning og Hjerneskade området.

Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræningsplaner Frit valg Ventetidsgennemgang Rehabilitering på specialiseret niveau Hjerneskadeområdet Hjerneskadekoordinatorer

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Standardens indhold 1. Rammer 2. Visitation og tildeling 3. Indhold 4. Udførelsen 1. Rammer

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

Kommunal genoptræning - Produktivitet, udvikling og faglighed

Kommunal genoptræning - Produktivitet, udvikling og faglighed Kommunal genoptræning - Produktivitet, udvikling og faglighed Temamøde 10. oktober 2013 Program 1. Indledning styringsmæssige udfordringer 2. Seniorprojektleder Simon Feilberg Benchmark af genoptræningsplaner

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017 Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarderne

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk KL s høringssvar vedr. udkast til revision af bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud

Læs mere

CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET

CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET 20-05-2015 CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om genoptrænings- og rehabiliteringsområdet den 4. juni 2015

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Konkurrence udsættelse. - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet

Konkurrence udsættelse. - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet Konkurrence udsættelse - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet TØNDER KOMMUNE April 2013 Vi skal være konkurrencedygtige Ligesom alle andre virksomheder skal vi hele tiden sikre, at vi

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Genoptræning i Københavns Kommune

Genoptræning i Københavns Kommune Genoptræning i Københavns Kommune Merete Røn Christensen Chef for genoptræning www.kk.dk Side 2 / Drift 2012 Myndigheds - og finansieringsansvaret for: Sundhedslovens genoptræning - almen Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013

SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013 SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013 Lone Vinhard, konsulent KL Sophie Leth-Møller, student KL Sofie Mondrup Nielsen, student KL Formål med spørgeskemaet? Belyse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Holstebro Kommune Kultur og Sundhed - Økonomi og Analyse. Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal 4116. senest revideret: 28. maj 2014. Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Resume:

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Denne sagsfremstilling handler primært om udviklingen i opgaver ift genoptræning efter sygehusindlæggelse.

Denne sagsfremstilling handler primært om udviklingen i opgaver ift genoptræning efter sygehusindlæggelse. Genoptræning kommunalt efter sundhedslovens 140 normering i træningsafdeling Genoptræningsområdet er reguleret ved Lov om sundhed og Lov om social service. Endvidere er kommunernes og regionernes ansvar

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter

Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter Skema 1: Principper for overordnet organisering Høringssvar Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i

Læs mere

Praksisplan på fysioterapiområdet

Praksisplan på fysioterapiområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Tine.Canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/17608 Telefon: 76631409 Dato: 11. august 2009 Notat Praksisplan på

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere