DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S Udbudsbekendtgørelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 85-140461. Udbudsbekendtgørelse."

Transkript

1 1/15 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2004/18/EF Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 Kontaktpunkt(er): Henrik Østergård 2300 København S DANMARK Telefon: Mailadresse: Internetadresse(r): Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) I.2) I.3) I.4) Type ordregivende myndighed Offentligt organ Hovedaktivitet Andet: Indkøbscentral Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja Del II: Kontraktens genstand II.1) Beskrivelse II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale Konsulentbistand til anskaffelse og anvendelse af IT. Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne Tjenesteydelser Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Danmark eksklusiv Grønland & Færøerne. NUTS-kode DK0 Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale Oplysninger om rammeaftale Rammeaftale med flere aktører 1/15

2 2/15 II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) største antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 21 Rammeaftalens varighed Varighed i år: 3 Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid Anslået værdi eksklusive moms: DKK Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene SKI udbyder rammeaftale Konsulentbistand til anskaffelse og anvendelse af IT. Rammeaftalen er opdelt i følgende 4 delaftaler: 1) It-strategi, it-arkitektur og it-processer, 2) Konsulentbistand vedr. It-systemer til administration og sagsbehandling, 3) Konsulentbistand vedr. It-infrastruktur og 4) Konsulentbistand vedr. teledata. Hver delaftale udgør en selvstændig rammeaftale. For nærmere beskrivelse af hver delaftale henvises til bilag B i nærværende udbudsbekendtgørelse. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud. Det forventes, at der vil blive prækvalificeret 10 leverandører for hver af delaftalerne 1-3, og 5 leverandører for delaftale 4. Det forventes endvidere, at der vil blive indgået aftaler med 6 leverandører for hver af delaftalerne 1-3, og 3 leverandører for delaftale 4. Rammeaftalen kan benyttes af offentlige organisationer og institutioner, som på tidspunktet for fremsendelse af denne udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i Supplement i EU-Tidende, er kunde hos SKI. Der er på nuværende tidspunkt ca kunder. Kunder på Grønland og Færøerne vil dog ikke kunne gøre brug af rammeaftalen. Liste over SKI kunder kan rekvireres hos SKI kundeservice på tlf. nr Opmærksomheden henledes på, at SKI også står på kundelisten. Kunderne vil kunne indgå leveringsaftaler baseret på rammeaftalen ved en fornyet konkurrenceudsættelse (miniudbud). Proceduren for fornyet konkurrenceudsættelse vil være beskrevet i udbudsmaterialet. En leverandørs bistand i henhold til leveringsaftale baseret på rammeaftalen vil overordnet bestå i, at kunden i henhold til leveringsaftalen med leverandøren engagerer den eller de konsulent(er), som leverandøren råder over og har tilbudt kunden i miniudbuddet, til at deltage i kundens organisation og, under kundens instruktionsbeføjelse, yde kunden bistand inden for den pågældende delaftales specifikke ydelsesområder i den periode og i relation til de opgaver og problemstillinger, som kunden har beskrevet i forbindelse med gennemførelse af miniudbuddet. I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , , Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja Delaftaler Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler Oplysninger om alternative tilbud Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej Kontraktens mængde eller omfang Samlet mængde eller omfang: Anslået værdi eksklusive moms: DKK Oplysninger om optioner Optioner: ja Beskrivelse af disse optioner: Option på forlængelse af rammeaftalen én gang á 12 måneder. 2/15

3 3/15 II.2.3) II.3) Oplysninger om forlængelse Denne kontrakt kan forlænges: ja Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 1 Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter: måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten) Oplysninger om delaftaler Delaftale nr.: 1 Betegnelse: It-strategi, it-arkitektur og it-processer 1) Kort beskrivelse Delaftale 1 "It-strategi, it-arkitektur og it-processer" adresserer kundens behov for at tilrettelægge sin itunderstøttelse effektivt i forhold til forretningen og den til enhver tid tilgængelige teknologi. Delaftalen giver kunden mulighed for at rekvirere bistand i form af rådgivning og assistance fra it-konsulenter til løsning af opgaver, der dækker disse behov. Opgaverne falder under følgende overskrifter: I. Konsulentbistand til strategi for it-understøttelse af forretningen II. Konsulentbistand til budgettering af it-understøttelse af forretningen III. Konsulentbistand til enterprise arkitektur IV. Konsulentbistand til it-processer relateret til governance V. Konsulentbistand til driftsrelaterede processer VI. Konsulentbistand relateret til sourcing af It drift Ad I. Konsulentbistand til strategi for it-understøttelse af forretningen: Der ønskes bistand til: a. Sparing om samt udvikling og dokumentation af strategi b. Implementering af strategi c. Udvikling af materiale til kommunikation / præsentation af strategi, såvel mundtlig som skriftlig d. Opfølgning på strategi e. Review og revidering af strategi f. Evaluering af opnået effekt af strategi Ved 'strategi for it-understøttelse af forretningen' forstås: Strategi for digitalisering, der fastlægger hvilke af de forretningsmæssige services kunden tilbyder sine kunder, der med fordel kan it-understøttes og eventuelt tilbydes som selvbetjening, It strategi, der fastlægger hvordan kunden organiserer og benytter informationsteknologien til at løse de opgaver, kunden i bred forstand er forpligtet til, har aftalt eller besluttet sig for at løse, It service strategi, der fastlægger hvordan og på hvilke vilkår kundens it-afdeling vil levere de it-ydelser, der skal til for at opfylde kundens it-strategi og/eller kundens strategi for digitalisering og selvbetjening. Ad II. Konsulentbistand til budgettering af it-understøttelse af forretningen: Der ønskes bistand til: a. Kortlægning af eksisterende omkostningsstruktur b. Kortlægning af nødvendige aktiviteter og anskaffelser med henblik på it-understøttelse af forretningen for den kommende periode c. Estimering af it-udgifter for den kommende periode, herunder udarbejdelse af business case d. Opstilling af periodiseret it-budget med forudsætninger 3/15

4 4/15 e. Implementering it-budget i kundens organisation og hos kundens it-leverandører f. Udvikling af materiale til kommunikation / præsentation af it-budget og forudsætninger, såvel mundtligt som skriftligt g. Opfølgning på it-budget i forhold til faktiske udgifter og periodisering h. Review og revidering af it-budget i. Periodeafslutning for it-budget med opgørelse af faktiske udgifter for perioden Ved 'budgettering af it-understøttelse af forretningen' forstås: En specificeret oversigt over de forventede udgifter forbundet med it-understøttelsen af forretningen. Ad III. Konsulentbistand til enterprise arkitektur: Der ønskes bistand til: a. Sparing om samt udvikling og dokumentation af enterprise arkitektur b. Planlægning og styring af implementering af enterprise arkitektur c. Udvikling af materiale til kommunikation / præsentation af enterprise arkitektur, såvel mundtligt som skriftlig d. Opfølgning på implementering af enterprise arkitektur e. Review og revidering af enterprise arkitektur f. Evaluering af opnået effekt af enterprise arkitektur Ved 'enterprise arkitektur' forstås: retningslinjer for sammenstilling af it-teknologi, -systemer og data, så kompleksiteten og omkostningerne forbundet med kundens it-anvendelse holdes under kontrol samtidig med at forretningens behov for it-understøttelse dækkes forsvarligt. Enterprise arkitekturen skal medvirke til at fastholde fleksibiliteten af de it-systemer kunden anvender og dermed mindske udviklingstid og -omkostninger ved ændringer og it-understøttelse af nye opgaver. Enterprise arkitekturen indeholder retningslinjer for: Kundens valg af it-teknologi, Struktur, styring og placering data, Acering af it-services, herunder anvendelsen af cloud-computing, Valg af applikationer og integration mellem disse. Ad IV. Konsulentbistand til it-processer relateret til governance og ad V. Konsulentbistand til driftsrelaterede processer: Der ønskes bistand til: a. Valg, definition og udvikling af struktur og proces b. Planlægning, styring og implementering af struktur og proces c. Dokumentation af proces d. Review og revidering af struktur og proces e. Evaluering af anvendeligheden af og omkostningseffektivitet for struktur og proces f. Udarbejdelse af vejledninger for struktur og proces g. Tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelse i anvendelse af struktur og proces Ved 'it-processer relateret til governance' forstås: Standard it-processer og metoder, Kundespecifikke it-processer og metoder, It-governance struktur, Proces for projektstyring, Proces for ressourcestyring, Proces for projektporteføljestyring. Ved 'driftsrelaterede processer' forstås: Driftsrutiner og -struktur, Service level management procedurer, 4/15

5 5/15 Applikationsstyring, Brugeradministration / identity management procedurer, Sikkerhedsprocedurer. Ad VI. Konsulentbistand relateret til sourcing af it-drift. Der ønskes bistand til: a. Afklaring 1. Afdækning og beskrivelse af behov 2. Udvikling / revidering af sourcingstrategi, herunder opstilling af business case 3. Udarbejdelse af tilstandsbeskrivelse for driftsmiljø 4. Dokumentation af driftsydelser og -rutiner samt SLA b. Insourcing 1. Udarbejdelse / revidering af strategi for insourcing 2. Valg af metode til insourcing 3. Planlægning og styring af insourcing c. Outsourcing 1. Udarbejdelse / revidering af strategi for outsourcing 2. Valg af metode for udbud 3. Planlægning og styring af udbud 4. Udarbejdelse af udbudsmateriale 5. Gennemførelse i henhold til EU's regler 6. Vurdering af tilbud 7. Begrundelse for tildeling / afslag på tilbud 8. Kontraktindgåelse 9. Dokumentation af udbud d. Transition mellem driftsleverandører 1. Udarbejdelse / revidering af strategi for transition af drift 2. Planlægning af transition af drift 3. Forberedelse af transition af drift 4. Ledelse af transitionsproces 5. Gennemførelse af transition af drift 6. Idriftsættelse i forbindelse med transition 7. Test af drift hos ny leverandør 8. Overdragelse af drift 9. Styring af og opfølgning på ny og tidligere leverandør Ved 'sourcing af it-drift' forstås: Indkøbspraksis i forhold til driften af it-understøttelse af forretningen. Med "insourcing" menes, hvis driften i stedet for at blive indkøbt hos en ekstern leverandør flyttes til kunden selv. Med "outsourcing" forståes, at driften flyttes fra kunden selv og i stedet købes hos en ekstern leverandør. 2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , , ) Mængde eller omfang 4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten) 5) Yderligere oplysninger om delaftaler 5/15

6 6/15 Ad 4) Delaftalen kan forlænges én gang á 12 måneder, jf. punkt II.2). Hver delaftale kan forlænges uafhængigt af de øvrige delaftaler. Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Konsulentbistand vedr. It-systemer til administration og sagsbehandling 1) Kort beskrivelse Delaftale 2 'It-systemer til administration og sagsbehandling' vedrører kundens behov for tilvejebringelse og opretholdelse af velfungerende it-systemer, der effektivt understøtter det faglige og administrative arbejde, som kundens slutbrugere skal udføre. Delaftalen giver kunden mulighed for at rekvirere bistand i form af rådgivning og assistance fra it-konsulenter til tilrettelæggelse og løsning af opgaver, der dækker disse behov. Opgaverne falder under følgende to overskrifter: I. Konsulentbistand til anskaffelse og anvendelse af ikke forretningsspecifikke standard it-systemer II. Konsulentbistand til anskaffelse og anvendelse af fag- og administrative systemer Under de to overskrifter, som angivet oven for, ønskes bistand til: a. Anskaffelse 1. Afdækning og beskrivelse af behov 2. Valg af metode for anskaffelse / udbud 3. Planlægning og styring af anskaffelse / udbud 4. Udarbejdelse af udbudsmateriale 5. Anskaffelse i henhold til EU's regler 6. Vurdering af tilbud 7. Begrundelse for tildeling / afslag på tilbud 8. Kontraktindgåelse 9. Dokumentation af anskaffelse b. Tilpasning 1. Valg af udviklingsmetode og -værktøj 2. Specificering af konfigurering og tilpasning 3. Udarbejdelse af brugervejledning c. Brugerrelateret test 1. Opstille strategi for test 2. Planlægning og styring af test 3. Forberedelse af test 4. Gennemførelse af test 5. Opfølgning på test 6. Dokumentation af test d. Implementerings relaterede ydelser 1. Planlægning og styring af implementering 2. Beskrivelse af arbejdsprocesser for anvendelse af systemet 3. Opfølgning på implementering 4. Evaluering af implementering e. Systemadministration 1. Leverandør og licensstyring 2. Review af eksisterende it-systemers egnethed og omkostningseffektivitet 3. Virtualisering Ved 'ikke forretningsspecifikke standard it-systemer' forstås: officeprodukter, 6/15

7 7/15 mail / kalender, databaser. Ved 'fag- og administrative systemer' forstås: Systemer til understøttelse af sagsbehandling, Systemer til understøttelse af business intelligence / datawarehouse, Systemer til understøttelse af økonomistyring og personale administration, Portalløsning, Selvbetjeningsløsning, Mobile applikationer (Apps). 2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , , ) Mængde eller omfang 4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten) 5) Yderligere oplysninger om delaftaler Ad 4) Delaftalen kan forlænges én gang á 12 måneder, jf. punkt II.2). Hver delaftale kan forlænges uafhængigt af de øvrige delaftaler. Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Konsulentbistand vedr. It-infrastruktur 1) Kort beskrivelse Delaftale 3 'It-infrastruktur' vedrører kundens behov for tilvejebringelse og opretholdelse af en infrastruktur, der - på baggrund af den aktuelle markedssituation, herunder den tilgængelige teknologi - tillader en effektiv drift af de it-løsninger, som skal understøtte det faglige og administrative arbejde, som kunden skal eller har valgt at udføre. Delaftalen giver kunden mulighed for at rekvirere bistand i form af rådgivning og assistance fra itkonsulenter til tilrettelæggelse og løsning af opgaver, der dækker disse behov. Opgaverne falder under følgende overskrifter: I. Konsulentbistand til anskaffelse og anvendelse af netværk II. Konsulentbistand til anskaffelse og anvendelse af driftsrelaterede systemer / services III. Konsulentbistand relateret til anskaffelse og anvendelse af hardware Under disse overskrifter ønskes bistand til: a. Anskaffelse 1. Afdækning og beskrivelse af behov 2. Valg af metode for anskaffelse / udbud 3. Planlægning og styring af anskaffelse / udbud 4. Udarbejdelse af udbudsmateriale 5. Gennemførelse af anskaffelser i henhold til EU's regler. 6. Vurdering af tilbud 7. Begrundelse for tildeling / afslag på tilbud 8. Kontraktindgåelse 9. Dokumentation af anskaffelse b. Tilpasning 1. Specificering af konfigurering, tilpasning 2. Udarbejdelse af vejledning relateret til anvendelsen c. Kunderelateret test 7/15

8 8/15 1. Opstille strategi for test 2. Planlægning og styring af test 3. Forberedelse af test 4. Gennemførelse af test 5. Opfølgning på test 6. Dokumentation af test d. Implementerings relaterede ydelser 1. Planlægning og styring af implementering 2. Beskrivelse af standarder for anvendelse af it-infrastruktur 3. Opfølgning på implementering 4. Evaluering af implementering e. Administration 1. Leverandør- og licensstyring 2. Review af egnethed og omkostningseffektivitet i forhold til den aktuelle markedssituation og den teknologiske udvikling 3. Virtualisering Ved 'netværk' forstås: Kabling, Trådløst netværk, Mobilt netværk, Router, Firewall. Ved 'driftsrelaterede systemer / services' forstås: Back end operativsystem, Server operativsystem, Klient operativsystem, Integrationssoftware / -service, Virtualiseringssoftware, Overvågningsværktøj /-service, Backup/restore værktøj /-service, Værktøj til jobskedulering /-service, Softwaredistributions værktøj /-service, Helpdeksværkstøj /-service, System til brugerstyring /-service. Ved 'hardware' forstås: Back end platform, Serverplatform, Storageplatform, Klientplatform, It arbejdsplads, It hjemmearbejdsplads, Printer. 2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , , ) Mængde eller omfang 8/15

9 9/15 4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten) 5) Yderligere oplysninger om delaftaler Ad 4) Delaftalen kan forlænges én gang á 12 måneder, jf. punkt II.2). Hver delaftale kan forlænges uafhængigt af de øvrige delaftaler. Delaftale nr.: 4 Betegnelse: Konsulentbistand vedr. teledata 1) Kort beskrivelse Delaftale 4 'Teledata' vedrører kundens behov for tilvejebringelse og opretholdelse af telefoniløsninger, herunder integration af mobile platforme. Der er i denne sammenhæng tale om løsninger, der er tidssvarende teknologisk set og omkostningseffektive set i lyset af den aktuelle markedssituation. Delaftalen giver kunden mulighed for at rekvirere bistand i form af rådgivning og assistance fra it-konsulenter til tilrettelæggelse og løsning af opgaver, der dækker disse behov. Opgaverne falder under overskriften: I. Konsulentbistand til anskaffelse og anvendelse af teledata Under denne overskrift ønskes bistand til: a. Anskaffelse 1. Afdækning og beskrivelse af behov 2. Valg af metode for anskaffelse / udbud 3. Planlægning og styring af anskaffelse / udbud 4. Udarbejdelse af udbudsmateriale 5. Gennemførelse af anskaffelser i henhold til EU's regler. 6. Vurdering af tilbud 7. Begrundelse for tildeling / afslag på tilbud 8. Kontraktindgåelse 9. Dokumentation af anskaffelse b. Implementerings relaterede ydelser 1. Planlægning og styring af implementering 2. Beskrivelse af arbejdsprocesser for anvendelse 3. Opfølgning på implementering 4. Evaluering af implementering c. Løsningsadministration og -tilpasning 1. Leverandør- og abonnementsstyring 2. Review af egnethed og omkostningseffektivitet i forhold til den aktuelle markedssituation og den teknologiske udvikling Ved 'teledata' forstås: Mobile terminaler og platforme, Fastnettelefoner, Abonnementer på teledata services, herunder fastnet- og mobilabonnementer samt WAN-adgang, Call center / omstillingsbordsystemer, Ip-telefoniløsninger, Omstillingssystemer (PABX). 2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , , ) Mængde eller omfang 9/15

10 10/15 4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten) 5) Yderligere oplysninger om delaftaler Ad 4) Delaftalen kan forlænges én gang á 12 måneder, jf. punkt II.2). Hver delaftale kan forlænges uafhængigt af de øvrige delaftaler. Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger III.1) Kontraktbetingelser III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Intet krav. De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom: Vederlæggelse til en leverandør under en leveringsaftale vil ske efter medgået tid - under hensyntagen til den pris, som leverandøren har tilbudt ved miniudbuddet. Fakturering kan som nærmere bestemt i rammeaftalen ske for periodevis bistand, der er udført. Det bemærkes, at nogle af SKI's kunder kan kræve elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af om offentlige betalinger mv. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles: En sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal hæfte solidarisk, og der skal udpeges en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Andre særlige vilkår Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej Betingelser for deltagelse De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Oplysning om ansøgers navn, adresse og CVR.nr. Oplysninger afgives ved udfyldelse af spørgeskemaet "Spørgsmål vedr. egnethed, jvf. bekendtgørelsens pkt. III.2)". 2) Erklæring på tro og love om, at ansøger ikke har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder i Danmark over DKK jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af Erklæring på tro og love om, at ansøger ikke befinder sig i en udelukkelsesgrund, som angivet i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a, b, c og d. Afgivelse af erklæring på tro og love afgives ved udfyldelse af "Tro- og loveerklæring", jvf. pkt. VI.3)". Er ansøger en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) afgives samtlige oplysninger for alle deltagerne i sammenslutningen. Ordregiver forbeholder sig ret til efter tildeling, men før aftaleindgåelse at forlange en serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af den/de tildelte virksomheder som er max. 3 måneder gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for at virksomheden ikke befinder sig i en af udelukkelsesgrundende i udbudsdirektivets art. 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f. Økonomisk og finansiel kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Oplysning om ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som ansøgers samlede egenkapitals værdi i forhold til ansøgers samlede aktiver. Soliditetsgraden udregnes således som (Samlede egenkapitals værdi/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), beregnes ansøgers soliditetsgrad som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver. 10/15

11 11/15 III.2.3) Såfremt ansøgeren baserer sig på andre virksomheders formåen, beregnes ansøgers soliditetsgrad som ansøgerens og de andre virksomheders samlede egenkapitals værdi i forhold til ansøgeren og de andre virksomheders samlede aktiver. 2) I forhold til hver delaftale, som ansøgningen omfatter, skal ansøgeren oplyse sin samlede ydelsesspecifikke omsætning indenfor de specifikke ydelsesområder, som delaftalen vedrører. For sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes sammenslutningens samlede ydelsesspecifikke omsætning inden for de specifikke ydelsesområder, som delaftalen omfatter, som summen af de enkelte deltageres omsætning inden for disse ydelsesområder. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre virksomheders formåen, beregnes ansøgerens samlede ydelsesspecifikke omsætning inden for de ydelsesområder, som delaftalen omfatter, som summen af ansøgerens og disse andre virksomheders omsætning inden for disse ydelsesområder. Såfremt ansøgeren i relation til oplysningerne om 1) og 2) baserer sig på andre virksomheders økonomiske formåen, skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren kan råde over de nødvendige ressourcer inden for de specifikke ydelsesområder under de delaftaler, som anmodningen om deltagelse omfatter, og ansøgeren skal vedlægge dokumentation for disse virksomheders forpligtelser i så henseende. Til dette anvendes skemaet "Bekræftelse angående anden enheds formåen (støtteerklæring)". De specifikke ydelsesområder er for hver delaftale (parti) beskrevet nedenfor i bilag B. Oplysningerne afgives ved udfyldelse af spørgeskemaet "Spørgsmål vedr. egnethed, jvf. bekendtgørelsens pkt. III.2)". Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ad punkt 1) Ansøger skal have en soliditetsgrad på min. 10 %. Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) I forhold til hver delaftale, som ansøgningen vedrører, skal ansøgeren udarbejde og vedlægge liste over de op til 5 mest betydelige tjenesteydelser, som er udført inden for de seneste 3 år inden for de specifikke ydelsesområder, som delaftalen omhandler, og uanset, hvor de(n) enhed(er), der ansøger om deltagelse i udbudsforretningen, har udført de pågældende opgaver. Referencelisterne skal indeholde angivelse af honorar og tidsperiode for udførelsen af ydelserne samt kundens navn (den offentlige eller private modtager). Oplysningerne afgives ved at udfylde "Spørgsmål vedr. egnethed, jvf. bekendtgørelsens pkt. III.2)" ("III.2.3.) Teknisk kapacitet"). 2) Erklæring om ansøgerens gennemsnitlige antal konsulenter det seneste disponible regnskabsår opdelt på den/de delaftale(r), som ansøgningen om deltagelse omfatter, samt oplysninger om konsulenternes generelle uddannelsesmæssige kvalifikationer. Der efterspørges en opgørelse om over konsulenternes uddannelsesmæssige kvalifikationer. Ansøgeren skal ikke vedlægge CV'er for konkrete konsulenter. Oplysningerne afgives ved at udfylde spørgeskemaet "Spørgsmål vedr. egnethed, jvf. bekendtgørelsens pkt. III.2)" ("Produktionskapacitet"). 3) Beskrivelse af de foranstaltninger ansøgeren har truffet med henblik på at sikre kvaliteten i sine ydelser, samt en beskrivelse af hvorledes ansøgeren sikrer, at de faglige kvalifikationer hos ansøgerens konsulenter opretholdes, herunder i forbindelse med personaleafgang og tilgang. Oplysningerne afgives ved at udfylde skemaet "Kvalitet". Såfremt ansøgeren i relation til oplysningerne om 1) - 3) baserer sig på andre virksomheders formåen, skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren kan råde over de nødvendige ressourcer inden for de specifikke ydelsesområder under de delaftaler, som anmodningen om deltagelse omfatter, og ansøgeren skal vedlægge dokumentation for disse virksomheders forpligtelser i så henseende. Til dette anvendes skemaet "Bekræftelse angående anden enheds formåen (støtteerklæring)". 11/15

12 12/15 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) De specifikke ydelsesområder er for hver delaftale (parti) beskrevet nedenfor i bilag B. Oplysningerne afgives ved udfyldelse af spørgeskemaet "Spørgsmål vedr. egnethed, jvf. bekendtgørelsens pkt. III.2)" ("Kvalitet"). Oplysning om reserverede kontrakter Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter Oplysninger om en bestemt profession Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej Del IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) Type procedure Begrænset Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage Forventet antal økonomiske aktører: 35 Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Begrænsning af ansøgere pr. delaftale, der opfordres til at afgive tilbud, vil baseret på oplysningerne angivet i punkt III.2.2 og III.2.3 ske efter vurdering af, hvilke ansøgere der for de specifikke ydelsesområder på den/de delaftale(r), hvortil der anmodes om prækvalifikation, 1) har største samlede ydelsesspecifikke omsætning, 2) har de bedste og mest relevante referencer inden for de specifikke ydelsesområder, som er omfattet af den pågældende delaftale, 3) har den bedste produktionskapacitet bedømt på grundlag af antallet af konsulenter og opgørelsen over deres uddannelsesmæssige kvalifikationer,og 4) har de bedste foranstaltninger til at sikre kvaliteten i sine ydelser og til at sikre, at de faglige kvalifikationer hos ansøgerens konsulenter opretholdes i rammeaftalens løbetid, herunder i forbindelse med personaleafgang og -tilgang. I bedømmelsen vægter nr. 1) med 30 %, nr. 2) vægter med 40 %, nr. 3) vægter med 15 % og nr. 4) vægter med 15 %. De specifikke ydelsesområder er for hver delaftale (parti) beskrevet nedenfor, jf. bilag B. Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen Tildelingskriterier Tildelingskriterier Laveste pris Oplysninger om elektronisk auktion Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej Administrative oplysninger Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: Rammeaftale Konsulentbistand til anskaffelse og anvendelse af it Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt? nej Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter 12/15

13 13/15 IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Skal der betales for dokumenterne?: nej Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse :00 Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse dansk. Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud Åbning af bud Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om gentagelse Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: Rammeaftalen forventes udbudt på ny i perioden afhængigt af optionens udnyttelse, jf. pkt. II.2.2). VI.2) VI.3) Oplysninger om EU-midler Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej Yderligere oplysninger Ad I.1): Der er ikke inden fremsendelse af anmodning om deltagelse i udbudsforretningen yderligere specifikationer eller dokumenter at få hos SKI. Udbudsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt for de ansøgere, der udvælges til at deltage i udbudsforretningen. Ad II.1.4) og II.2.1): For så vidt angår de anførte beløb bemærkes, at der er tale om et skønnet forbrug over 4 år opgjort på baggrund af historiske data og kundernes forventede forbrug, inkl. optionsperioder. Ad II.1.4): SKI påtænker at indgå rammeaftale med 6 virksomheder for hver af delaftalerne 1-3, og 3 virksomheder for delaftale 4. Ad II.2.2) Hver delaftale under rammeaftalen kan forlænges uafhængigt af de øvrige delaftaler under rammeaftalen. Ad II.1.4), II.2.2) og II.3): Uanset de angivne vilkår om varighed og (option på) forlængelse er SKI berettiget til uden varsel straks at forlænge aftalen med en i forlængelsen angivet periode, såfremt et kommende udbud af en ny Rammeaftale, der skal erstatte Rammeaftalen, der udbydes ved nærværende bekendtgørelse, ikke kan træde i kraft efter den forventede tidsplan, f.eks. som følge af, at Klagenævnet for Udbud har givet en klage angående den nye aftale opsættende virkning, at Klagenævnet for Udbud har annulleret tildelingen af den nye Rammeaftale, eller at SKI selv har vurderet, at udbuddet af den nye Rammeaftale skal aflyses. En sådan forlængelse kan dog ikke indebære, at Rammaftalens samlet varighed overstiger 48 måneder. Ad II.3) Det skal præciseres, at varigheden af de enkelte delaftaler under rammeaftalen beregnes fra delaftalernes indgåelse. Ad III.2.1) Såfremt ansøger ikke angiver den samlede omsætning indenfor den ydelsesspecifikke delaftale, hvortil der anmodes om prækvalifikation, vil omsætningen i forbindelse med den samlede evaluering blive sat til 0 DKK. Ad IV.1.2): SKI påtænker at prækvalificere 10 virksomheder for hver af delaftalerne 1-3 og 5 virksomheder for delaftale 4. Ad II.1.5 og IV.2.1): Evalueringen i henhold til tildelingskriteriet "laveste pris" af tilbud på rammeaftalen vil for hver delaftale ske på baggrund af de principper, som angives i udbudsmaterialet. Leveringsaftaler baseret på rammeaftalen vil blive tildelt i henhold til tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" vurderet på 13/15

14 14/15 VI.4) VI.4.1) baggrund af de kriterier og i overensstemmelse med de principper, som ligeledes angives i udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt for de virksomheder, som bliver prækvalificeret. Ad II.1.8): Ansøger bedes angive, hvilke(n) delaftale(r) ansøger ønsker at blive udvalgt til at afgive tilbud på. Hvis intet er angivet, lægger SKI til grund, at der ansøges om prækvalifikation på samtlige 4 delaftaler. Såfremt samme juridiske enhed deltager i flere ansøgninger, f.eks. ved at indgive egen ansøgning og samtidig indgå som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Afgivelse af et tilbud som konsortium skal dog ske under iagttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet mod karteldannelser. Ad IV.3.4) Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til nærværende udbudsbekendtgørelse. Spørgsmål stilles via udbudssiden ETHICS, via menupunktet "Send spørgsmål". Fremgangsmåden er følgende: Klik på "Send spørgsmål", Skriv det konkrete spørgsmål (kortfattet), Klik på "Send spørgsmål". Det skal bemærkes, at spørgsmål skal relatere sig til nærværende udbudsbekendtgørelse. SKI kan ikke svare på spørgsmål, der angår øvrige dele af udbuddet. Spørgsmål skal formuleres på dansk. Spørgsmål, der stilles senere end 10 dage før fristen for modtagelse af ansøgninger om deltagelse, vil ikke blive besvaret. Spørgsmål besvares løbende og forventes besvaret inden for 5 arbejdsdage. Alle spørgsmål besvares og offentliggøres i annonymiseret form på udbudssiden for udbuddet under punktet "Spørgsmål og svar". Det er virksomhedernes ansvar at holde sig opdateret med indholdet i "Spørgsmål/ svar". Angående brug af det elektroniske udbudssystem ETHICS: Afgivelse af ansøgning om prækvalifikation hhv. afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via den særlige prækvalifikationsside, som indeholder prækvalifikationsmaterialet samt de nødvendige faciliteter til afgivelse af ansøgning om deltagelse. Adgangen hertil sker via Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S' hjemmeside Gå ind under rubrikken Aktuelt" og herefter under "Oversigt over SKI's udbud". Derefter klikkes på "Klik her for at åbne ETHICS". Alternativt kan følgende link anvendes: https://www.ethics.dk/asp3/qualify/ ski_0217_ nsf. Herefter klikkes på ikonet for prækvalifikation ud for det udbud, der ønskes adgang til, hvorved der opnås adgang til prækvalifikationssiden. For at afgive elektronisk ansøgning om prækvalifikation skal virksomheden tilmelde sig via funktionen Tilmelding. Efter ordregivers godkendelse modtager virksomheden mail indeholdende brugernavn samt den signaturfil, der skal anvendes ved signering af ansøgning hhv. tilbud. Kun den signaturfil, virksomheden modtager efter ordregivers godkendelse, må anvendes til digital signering af ansøgning hhv. tilbud. For så vidt angår afgivelse af tilbud for en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal disse virksomheder, som anført i punkt III.1.3), udpege en befuldmægtiget. Den befuldmægtigede virksomhed skal afgive konsortiets samlede tilbud. For at kunne udfylde, gemme og signere dokumenter i Pdf-format skal virksomheden anvende Adobe Reader (9.0 eller nyere version) - alternativt kan Adobe Acrobat (version 6.0 eller nyere version) anvendes. Tilbud tidsstemples elektronisk ved modtagelse. Klageprocedurer Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Kampmannsgade 1 14/15

15 15/15 VI.4.2) VI.4.3) VI.5) 1780 København V DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne Der er intet mæglingsorgan i Danmark Indgivelse af klager Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 12 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. håndhævelseslovens 7, stk. 2,3 (lov nr. 492 af 12.maj.2010). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. håndhævelseslovens 6, stk. 3. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. håndhævelseslovens 12, stk.1. Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: /15

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Officielt navn: Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Zeppelinerhallen,

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433246-2013:text:da:html Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266169-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131552-2013:text:da:html DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Betonvej 12 By: Roskilde Postnummer: 4000

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Betonvej 12 By: Roskilde Postnummer: 4000 1/ 16 ENOTICES_EnviDan 28/10/2011- ID:2011-150558 Standardformular 2 - DA Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFax (352)

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177573. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177573. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177573-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177573 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70210-2013:text:da:html DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177564. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177564. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177564-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177564 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220908-2010:text:da:html DK-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger,

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91612-2011:text:da:html DK-Gentofte: Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb 2011/S

Læs mere

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:148788-2015:text:da:html Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57875-2011:text:da:html DK-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S 35-057875 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørvirksomhed 2011/S 181-295141

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørvirksomhed 2011/S 181-295141 1/15 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295141-2011:text:da:html DK-København: Ingeniørvirksomhed 2011/S 181-295141 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Officielt navn: Region Midtjylland Adresse: Skottenborg 26 By: Viborg Postnummer: 8800

Officielt navn: Region Midtjylland Adresse: Skottenborg 26 By: Viborg Postnummer: 8800 DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

1/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID:2011-136311 Standardformular 5 - DA Energinet.dk - Udbud af rengøring 2011

1/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID:2011-136311 Standardformular 5 - DA Energinet.dk - Udbud af rengøring 2011 1/ 14 ENOTICES_Menerginet 30/09/2011- ID:2011-136311 Standardformular 5 - DA Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 017-027044. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 017-027044. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:27044-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 017-027044 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Officielt navn: Boligselskabet Sjælland Adresse: Parkvænget 25 By: Roskilde Postnummer: 4000

Officielt navn: Boligselskabet Sjælland Adresse: Parkvænget 25 By: Roskilde Postnummer: 4000 1/ 16 ENOTICES_AlexBliddalHytting 13/07/2011- ID:2011-097455 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

UDBUDSBEKENDTGØRELSE DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

UDBUDSBEKENDTGØRELSE DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Vordingborg Kommune Adresse: Valdemarsgade 43 By: Vordingborg Postnummer: 4760

Vordingborg Kommune Adresse: Valdemarsgade 43 By: Vordingborg Postnummer: 4760 DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397116-2013:text:da:html Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter,

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

UDBUDSBEKENDTGØRELSE DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

UDBUDSBEKENDTGØRELSE DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-København: Servere 2014/S 184-324408. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Servere 2014/S 184-324408. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:324408-2014:text:da:html Danmark-København: Servere 2014/S 184-324408 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed (Direktiv 2004/17/EF)

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed (Direktiv 2004/17/EF) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Ågerupvej 84-86 By: Ballerup Postnummer: 2750 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Ågerupvej 84-86 By: Ballerup Postnummer: 2750 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed (Direktiv 2004/17/EF)

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed (Direktiv 2004/17/EF) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbud.dk. 1 af 9 13-08-2015 13:05. Danmark-København: Lægemidler 2014/S 104-182595. Lægemidler. Tip en ven

Udbud.dk. 1 af 9 13-08-2015 13:05. Danmark-København: Lægemidler 2014/S 104-182595. Lægemidler. Tip en ven 1 af 9 13-08-2015 13:05 Udbud.dk Tip en ven Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud" Danmark-København: Lægemidler 2014/S 104-182595 Lægemidler Amgros er et interessentskab

Læs mere

Indsamling af historiske oplysninger om muligt forurenende aktiviteter

Indsamling af historiske oplysninger om muligt forurenende aktiviteter DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

1/ 15 ENOTICES_olesloth - ID:2011-XXXXXX Standardformular 2 - DA Boligselskabet Østparken - ombygning/renovering af 190 boliger

1/ 15 ENOTICES_olesloth - ID:2011-XXXXXX Standardformular 2 - DA Boligselskabet Østparken - ombygning/renovering af 190 boliger 1/ 15 ENOTICES_olesloth - ID:2011-XXXXXX Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670

Læs mere

1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA Implementering og drift (hosting) af et it-system

1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA Implementering og drift (hosting) af et it-system 1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax

Læs mere