215 Universalreiniger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "215 Universalreiniger"

Transkript

1 Side 1 af 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent Firma: Gade: By: Tunap Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG Bürgermeister-Seidl-Str. 2 D Wolfratshausen Telefon: + 49 (0) 8171/ Telefax:+ 49 (0) 8171/ Internet: Leverandør Firma: TUNAP Danmark Gade: Industrivej 7 By: Telefon: Internet: 1.4. Nødtelefon: PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 2.2. Mærkningselementer Faresymboler: DK-6200 Aabenraa +45 (0) Telefax: +45 (0) Tel: (Giftlinjen) Indikationer af farer : Yderst brandfarlig, Lokalirriterende, Miljøfarlig R-sæt: Yderst brandfarlig. Irriterer huden. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. F+ - Yderst brandfarlig; Xi - Lokalirriterende; N - Miljøfarlig F+ - Yderst brandfarlig Xi - Lokalirriterende N - Miljøfarlig R-Sætninger 12 Yderst brandfarlig. 38 Irriterer huden. 51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. S-Sætninger 23 Undgå indånding af Aerosol. 24 Undgå kontakt med huden. 51 Må kun bruges på steder med god ventilation. 61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

2 Side 2 af 10 Særlig mærkning af visse blandinger Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn Andre farer Ved utilstrækkelig udluftning og/eller ved brug er der mulighed for dannelse af eksplosive/letantændelige blandinger. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger Farlige komponenter EF-nr. CAS-nr. Indeksnr. REACH-nr Kemisk betegnelse Klassifikation GHS-klassificering naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let F - Meget brandfarlig, Xn - Sundhedsskadelig, Xi - Lokalirriterende, N - Miljøfarlig R Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H304 H336 H411 n-hexan F - Meget brandfarlig, Repr. Cat. 3, Xn - Sundhedsskadelig, Xi - Lokalirriterende, N - Miljøfarlig R / Flam. Liq. 2, Repr. 2, Asp. Tox. 1, STOT RE 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2; H225 H361f *** H304 H373 ** H315 H336 H411 Kulldioksid Mængde % 1-5 % 1-5 % R- og H-sætningernes ordlyd: se under afsnit 16. Andre informationer Forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter 30 % eller derover Alifatiske hydrocarboner PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt råd Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper. Bring folk i sikkerhed. Hvis det indåndes Sørg for frisk luft. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (Vis etiketten, hvis det er muligt). I tilfælde af hudkontakt VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. I tilfælde af øjenkontakt Skyl straks forsigtigt og grundigt med øjenbad eller vand.

3 Side 3 af 10 Ved indtagelse Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand. Pas på ved opkastning: aspirationsfare! 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Kuldioxid (CO2). Skum. Slukningspulver. Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes Hel vandstråle Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brændbar. Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften Anvisninger for brandmandskab Bær selvstændig lukket åndedrætsværn og kemibeskyttelsesdragt. Beskyttelsesheldragt. Andre informationer Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere. Gas/dampe/tåge slås ned med vandstråle. opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Fjern antændelseskilder. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug personlig beskyttelsesudrustning Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Lad ikke produktet nå ukontrolleret ud i miljøet. Eksplosionsfare Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse Henvisning til andre punkter Se kap. 8. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Sikkerhedsinformation Ved åben omgang skal der anvendes indretninger med lokal udsugning. Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger. Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse Undgå at sprøjte mod flammer og glødende genstande. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares køligt og på et godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

4 Side 4 af 10 Samlagringshenvisninger Må ikke lagres sammen med: Materiale, iltrig, brandnærende. Yderligere information om opbevaringsforhold Beskyt mod frost Særlige anvendelser PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier for luftforurening CAS-nr. Stof/materiale ml/m³ mg/m³ f/cm³ Anm. Bem naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let Carbondioxid n-hexan E E Øvrige råd-kontrolparametre a no restriction b End of exposure or shift c in long-term exposure: after several shifts d prior to next shift U: Urea 8.2. Eksponeringskontrol Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering Ved åben omgang skal der anvendes indretninger med lokal udsugning. Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger. Hygiejniske foranstaltninger Tilsmudset tøj tages straks af. Forebyggende beskyttelse af huden med beskyttelsessalve til huden. Vask hænder og ansigt efter endt arbejde. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Åndedrætsværn Håndværn Øjenværn Hudværn Ved påvirkning af dampe, stov og aerosoler bor åndedrætsværn bæres. egnet åndedrætsværn: Kombinationsfilterapparat (DIN EN 141). filterapparat med filter hhv. blæserfilterapparat type: AX Egnet materiale: NBR (Nitrilkautsjuk). gennembrudstid: 480min Handskematerialets tykkelse: 0,45 mm Egnet øjenværn: Tætsluttende beskyttelsesbrille. Bær kun passende, bekvemt siddende og ren beskyttelsesdragt. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform: Farve: Lugt: Aerosol farveløs efter opløsningsmiddel Metode

5 Side 5 af 10 ph-værdien (ved 20 C): ikke anvendelig Tilstand-ændringer Smeltepunkt: Kogepunkt: Sublimeringstemperatur: Blødgørelsespunkt: : Flammepunkt: 80 C -12 C Laveste Eksplosionsgrænser: Højeste Eksplosionsgrænser: Antændelsestemperatur: Damptryk: Damptryk: 1 vol. % 8 vol. % Relativ massefylde (ved 20 C): 0,71 g/cm³ DIN Vandopløselighed: Fordelingskoefficient: Viskositet/dynamisk: Viskositet/kinematisk: Udløbstid: Dampmassefylde: Fordampningshastighed: Opløsningsmiddel separat Test: Opløsningsmiddeldampe: 9.2. Andre oplysninger Faststof indhold: Massefylde: Oplysningerne vedrører det tekniske virkemiddel. tryk: - bar (20 C) PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet reagerer med : Oxidationsmidler Kemisk stabilitet Produktet er stabilt under normale forhold. uopløselig Der foreligger ingen oplysninger Risiko for farlige reaktioner Må ikke udsættes for temperatur over 50 C. Opvarmning fører til forøget tryk og fare for brist Forhold som skal undgås Må ikke udsættes for varme. Antændelsesfare Materialer, der skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter Yderligere information Må ikke blandes med andre kemikalier.

6 Side 6 af 10 PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Toksikokinetik, stofskifte og fordeling Akut toksicitet CAS-nr. Kemisk betegnelse Eksponeringsvej Metode naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let oral dermal n-hexan oral dermal inhalativ (4 h) Dose LD50 > 5000 mg/kg LD50 > 2000 mg/kg LD mg/kg LD50 >2000 mg/kg LC mg/l Arter Rotte. Kanin. Rotte. Rotte. Rotte. Kilde Specifikke virkninger i dyreforsøg Irriterende og ætsende virkninger Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Ved hudkontakt: irriterende. Sensibiliserende virkninger Alvorlige skadevirkninger ved gentagen eller langvarig eksponering Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger Andre informationer til godkendelser Klassificeringen blev foretaget efter blandingsdirektivets beregningsprocedure (1999/45/EF). PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

7 Side 7 af 10 CAS-nr Kemisk betegnelse Giftig i vand Metode Dose h Arter Kilde naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let Akut fiske giftighed LC mg/l 96 Pimephales promelas Akut algetoxicitet ErC mg/l 72 Pseudokirchneriella subcapitata Akut crustaceatoxicitet EC mg/l 48 Daphnia magna n-hexan Akut fiske giftighed LC50 2,5 mg/l 96 Pimephales promelas Akut algetoxicitet ErC50 9,285 mg/l 72 Pseudokirchneriella subcapitata Akut crustaceatoxicitet EC50 21,85 mg/l 48 Daphnia magna Persistens og nedbrydelighed Der foreligger ingen data for blandingen. AOX (mg/l): 0 Kompleksdanner: 0 mg/l Bioakkumulationspotentiale Der foreligger ingen data for blandingen Mobilitet i jord Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger Andre informationer Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Klassificeringen blev foretaget efter blandingsdirektivets beregningsprocedure (1999/45/EF). PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Overvejelser ved bortskaffelse Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Destrueres efter gældende bestemmelser. Affaldsnummer - overskud AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I LISTEN; Gasarter i trykbeholdere og kasserede kemikalier; Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer Klassifiseret som farligt affald. Affaldsnummer - produktet after brug AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I LISTEN; Gasarter i trykbeholdere og kasserede kemikalier; Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer Klassifiseret som farligt affald. Affaldsnummer - forurenet emballage EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET; Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger); Metalemballage Bortskaffelse af forurenet emballage Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Forurenet emballage bør behandles som produktet.

8 Side 8 af 10 PUNKT 14: Transportoplysninger Landtransport UN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): UN1950 AEROSOLS Faresedler: 2.1 Klassifikationskode: 5F Særlige bestemmelser: Flydende kvantitet (LQ): 1 L Befordringskategori: 2 Tunnelrestriktionskode: D Andre relevante oplysninger (Landtransport) E0 Indenrigsskibstransport UN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): 2 UN1950 AEROSOLS Faresedler: 2.1 Klassifikationskode: 5F Særlige bestemmelser: Flydende kvantitet (LQ): 1 L Andre relevante oplysninger (Indenrigsskibstransport) E0 Skibstransport UN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: Faresedler: Særlige bestemmelser: Flydende kvantitet (LQ): EmS: Andre relevante oplysninger (Skibstransport) E0 Fly transport UN/ID-nr.: UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Faresedler: Særlige bestemmelser: Flydende kvantitet (LQ) Passenger: IATA-Pakningsinstruktion - Passenger: 2 UN1950 AEROSOLS 2-2, see SP63 63, 190, 277, 327, 344, 959 See SP277 F-D, S-U UN1950 AEROSOLS, flammable A145 A167 A kg G 203

9 Side 9 af 10 IATA-Maksimum kvantitet - Passenger: IATA-Pakningsinstruktion - Cargo: IATA-Maksimum kvantitet - Cargo: Andre relevante oplysninger (Fly transport ) E0 : Y Miljøfarer Miljøfarlig: PUNKT 15: Oplysninger om regulering ja 75 kg kg Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU oplysninger om regulering 1999/13/EF (VOC): VOC-CH: 0,339 kg/500 ml Dose (95,8 % w/w) VOC 1999/13/EG: 95,8 % w/w Andre informationer i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Oplysninger til direktiv 1999/13/EG om begrænsningen af emissionen af flygtige organiske forbindelser (VOC-RL) National regulativ information Vandforurenende-klasse (D): PUNKT 16: Andre oplysninger 1 - Svagt vandforurenende Forkortelser og akronymer ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail ) IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) DNEL/DMEL: Derived No Effect Level / Derived Minimal Effect Level WEL (UK): Workplace Exposure Limits TWA (EC): Time-Weighted Average ATE: Acute Toxicity Estimate STEL (EC) Short Term Exposure Limit LC50: Lethal Concentration EC50: half maximal Effective Concentration ErC50: means EC50 in terms of reduction of growth rate Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3 11 Meget brandfarlig. 12 Yderst brandfarlig. 38 Irriterer huden. 48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. 51 Giftig for organismer, der lever i vand. 51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 62 Mulighed for skade på forplantningsevnen. 65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. 67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

10 Side 10 af 10 Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3 H225 Meget brandfarlig væske og damp. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H315 Forårsager hudirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen. H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Yderligere information Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme (Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenorens sikkerhedsdatablad.)

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid Side 1 af 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 Trykt dato: 29.07.2013 Katalog-nr.: LCK300-1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Revision : 04.03.2014 Version (Revision) : 2.0.0 (1.0.0) Trykt : 04.03.2014

Revision : 04.03.2014 Version (Revision) : 2.0.0 (1.0.0) Trykt : 04.03.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 1.2 der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING SIKKERHEDSDATABLAD Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Wax Undershield Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Wax Undershield Aerosol Revision 19/04/2012 Revision 2 Erstatter dato 22/03/2012 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. RF00876C

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Vare nr. 25285 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer PRnr: 1159153 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 821102 Betegnelse: Ammonium-standardopløsning 10 mg/l NH4-N Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner Revision 22/11/2012 Revision 8 Erstatter dato 15/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 73141130004,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II Side 1 af 17 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID 9/02/2012 Erstatter dato 23/12/2011 1 / 9 SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug. Ref. MA10002435/E Rev. nr. 1.1 Behandlet den 12.06.2015 Trykdato 26.06.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevante

Læs mere

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden side: 1/7 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator -nummer: 49PM20036 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Brava Klæbefjerner Servietter. Sikkerhedsdatablad

Brava Klæbefjerner Servietter. Sikkerhedsdatablad 24. februar 2014 Version 2.0 Sikkerhedsdatablad Baseret på skabelonversion 3.0 Punkt 1 Identifikation af stoffet/blandingen og fremstiller/virksomhed 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: Produktkode:

Læs mere