ORIENTERING. om franske forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING. om franske forhold"

Transkript

1 ORIENTERING om franske forhold Januar 2012 Beskatningen af danske livrenter og ratepensioner i Frankrig Indførelse af en ny praksis i Département du Var. I Frankrig beskattes danske pensioner, som er etableret i forbindelse med et ansættelsesforhold, og hvor arbejdsgiveren helt eller delvist har medvirket ved finansieringen af indbetalingerne, som pensions, retraites, rentes, hvilket betyder, at hele udbetalingen beskattes, idet der dog indrømmes et ligningsmæssigt fradrag på 10 %, dog ikke over ca euros. Dette gælder uanset, om der er tale om livrenter eller om ratepensioner. Har man finansieret pensionsordningen selv, og er denne ikke oprettet i forbindelse med et ansættelsesforhold, beskattes denne, hvis den er livsvarig, som rente viagère à titre onéreux, hvilket i praksis vil sige, at kun 40 % af udbetalingerne beskattes i Frankrig, medens de resterende 60 % er skattefrie, forudsat at udbetalingen af pensionerne er påbegyndt, når man er fyldt 60 år. Er man fyldt 70 år, når udbetalingen starter, er 30 % skattepligtigt. Er der tale om ophørende pensionsordninger, såkaldte ratepensioner, som man ligeledes har finansieret indbetalingerne af helt selv, og som ikke er oprettet i forbindelse med et ansættelsesforhold, beskattes disse i Frankrig betydeligt lempeligere efter reglerne om contrats de capitalisation et d assurances vie. Selve den indbetalte kapital er skattefri, og det er derfor kun tilvæksten i form af renter og kursgevinster, der beskattes i Frankrig. Det samme gælder, selvom pensionskontrakten er etableret med ens arbejdsgiver, såfremt man kan dokumentere, at arbejdsgiveren alene har administreret ordningen men ikke har medvirket til finansieringen af denne. Er ratepensionskontrakten indgået før den 25. september 1997, er det kun afkastet af indbetalinger foretaget fra og med den 1. januar 1998, der er skattepligtige, og er kontrakten oprettet før den 1. januar 1983, et udbetalingerne i sin helhed skattefrie i Frankrig. Endvidere har man et ligningsmæssigt fradrag på euros for enlige og på euros for ægtepar. Vil man læse mere om reglerne, kan jeg henvise til aprilnummeret fra år 2011 af mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold, hvor jeg har givet en udførlig beskrivelse af reglerne om beskatning i Frankrig af danske pensioner. Dette nyhedsbrev er offentliggjort på Danskere i 1

2 Toulouses hjemmeside hvor det kan hentes, hvis man ikke selv har nyhedsbrevet længere. Dog skal man være opmærksom på, at Frankrig ændrede reglerne om beskatning af kapital med virkning fra den 1. januar Som nævnt ovenfor er den indbetalte kapital af ratepensioner skattefri, men det er muligt, at der kan komme en ændring heri, således at også kapitaldelen af danske ratepensioner udbetalt fra og med den 1. januar 2011 bliver skattepligtig. Det vil så kunne betyde, at hele det udbetalte beløb på ratepensioner bliver skattepligtigt, og at man kun har det ligningsmæssige fradrag på euros, henholdsvis euros tilbage. Der er dog mig bekendt ikke nogen skattecentre i Frankrig, der har truffet beslutning om dette endnu. Men skulle det ske, vil det for nogle kunne betale sig at forsøge at lade deres danske ratepensioner beskatte efter reglerne om rentes viagères à titre onéreux. Man mister så det ligningsmæssige fradrag, men man opnår til gengæld den fordel, at kun 40 % af udbetalingerne af pensionen beskattes, såfremt man har påbegyndt udbetalingen efter at være fyldt 60 år. Dette er de regler, som anvendes vedrørende beskatning af danske pensioner i øjeblikket i stort set hele Frankrig. --oooooo Imidlertid er der i départementet Var og i særdeleshed indenfor skattecentret i Draguignans område indført en ny praksis med radikalt ændrede regler. Der er allerede færdigbehandlet et antal sager, som er blevet videresendt til Skattecentret i Toulon til stillingtagen, og skattecentret i Draguignan er i øjeblikket i færd med at indkalde yderligere skatteydere med danske pensioner til kontrol af deres selvangivelser. Hvor mange er der ikke endnu overblik over, men det kan komme til at dreje sig om et betydeligt antal personer, som vil blive indkaldt til gennemgang af deres danske pensioner i de kommende måneder. Får skattecentret medhold i deres nye praksis, kan denne være indledt ikke alene i Draguignans område, men over hele Département du Var. Den nye praksis er dog ikke generel, og der er også eksempler på, at skattecentret har afgjort pensionssager efter hidtil gældende regler og praksis. Skattecentrene i Frankrig har et betydeligt selvstyre, når det gælder fortolkningen af skattereglerne, og den nye praksis behøver derfor ikke nødvendigvis at brede sig udover départementsgrænsen, men det kan på den anden side ikke udelukkes, at noget sådant vil ske, specielt hvis den nye praksis fører til en retsafgørelse af en eller anden art, som kan anvendes generelt i Frankrig. Jeg har dog ikke endnu erfaret, at der skulle være skattecentre udenfor départementet Var, som skulle være begyndt at anvende den nye praksis. Efter den praksis, som er ved at blive indført i Skattecenter Draguignans område, anerkender man ikke længere, at danske pensioner omfattes af reglerne om contrats de capitalisation et d assurance vie som beskrevet ovenfor, hvor den oprindeligt indbetalte kapital er skattefri. Enten er 2

3 danske pensioner pensions, retraites, rentes, hvorved udbetalingerne beskattes fuldt ud efter et ligningsmæssigt fradrag på 10 %, eller også er de rentes à titre onéreux hvor kun 40 % af udbetalingerne beskattes, hvis udbetalingen er påbegyndt, når man er over 60 år. Har man haft skattefradrag ved indbetalingerne, anses pensionerne i alle tilfælde for at være fuldt ud skattepligtige efter reglerne for pensions, retraites, rentes, således at skatteyderen skal betale skat af hele udbetalingen, dog med et ligningsmæssigt fradrag å 10 % op til en maksimumgrænse på ca euros. Har man ikke haft skattefradrag for indbetalingerne, kan pensionerne være rentes à titre onéreux, men kun såfremt den pågældende har oprettet pensionskontrakten helt selv og har haft det frie valg mellem at oprette pensionskontrakten eller lade være, og pensionskontrakten ikke har haft nogen som helst relation til et ansættelsesforhold eller lignende. Man anvender i den forbindelse en analogislutning til de franske regler om beskatning af PERP, hvor der også er mulighed for at få fradrag for indbetalingerne, og hvor udbetalingerne så til gengæld er skattepligtige. Da næsten alle danske pensioner er indbetalt med skattefradrag for indskyderen og/eller med bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetaling, vil dette komme til at betyde, hele udbetalingen af danske pensioner bliver beskattet i Frankrig, dog reduceret med det ligningsmæssige fradrag, og at de danske pensioner i stedet for at blive lavt beskattet bliver højt beskattet. For personer, der ikke er under overgangsordningen i opsigelsesloven, vil det tilmed komme til at betyde, at man skal betale en høj skat af sine danske pensioner både i Danmark og i Frankrig. I de konkrete sager, som er blevet færdigbehandlet, har skattecentret krævet efterbetaling af den for lidt erlagte skat tre år tilbage (det vil sige, at hvis sagen er fra 2012, kræves efterbetaling tilbage fra og med 2009). Hertil opkræves et skattetillæg på 10 % af det skyldige beløb samt strafrenter fra betalingen skulle være sket til betaling sker. Det er dog blevet gjort gældende, at skattetillægget og strafrenterne bør frafaldes, men det er ikke endnu taget stilling til. Jeg har haft kontakt om dette spørgsmål til det førende franske advokatkontor indenfor skatteret, nemlig Bureau Francis Lefebvre i Paris med henblik på et samarbejde for at imødegå denne nye praksis. Dette advokatkontor har stor ekspertise, når det gælder fransk skatteret, og det er desuden vel indsat i danske pensioner og i hvorledes disse skattemæssigt behandles i Frankrig. I forvejen er advokatkontoret involveret i flere af de sager, som er under behandling i Draguignan, og advokatkontoret udtaler, at det er optimistisk med hensyn til chancerne for at kunne vinde i disse sager og altså få den nyindførte praksis standset i opløbet. Advokatkontoret har rådet til, at man straks henvender sig til dette for at få assistance, såfremt man bliver indkaldt af skattecentret i Draguignan til gennemgang af sine danske pensioner, da det har betydning, at advokatkontoret kommer ind i sagen så tidligt som muligt i forløbet.. Jeg kan i den forbindelse henvise til advokat Dimitar Hadjiveltchev, telefon , adresse eller advokat Pascaline Poirrier-Rossi, telefon , adresse Begge advokater taler både fransk og engelsk. 3

4 Advokatkontoret har desuden ventileret muligheden af, at man samler de personer i Département du Var, som har dette spørgsmål inde på livet, til et fælles møde i eller i nærheden af Draguignan, hvor også repræsentanter for Bureau Francis Lefebvre deltager, og på dette møde gennemgår de muligheder, der er, og overvejer i fællesskab at starte en sag med henblik på at få den nye praksis i Draguignan standset. Deltager flere deri, bliver omkostningerne derved mindre for den enkelte. På denne baggrund skal jeg herved opfordre til følgende: 1) Alle blandt mine læsere, som er blevet indkaldt af skattecentret i Draguignan (eller af andre skattecentre i Département du Var) med henblik på at få deres danske pensioner efterkontrolleret, bedes orientere mig derom per mail til således at jeg derigennem får et indtryk af problemets omfang. Man må også gerne orientere mig efterhånden som man modtager indkaldelse. Jeg betragter naturligvis disse oplysninger som fortrolige. 2) Alle, som kunne have interesse i at deltage i et fælles møde for at gennemgå de muligheder, der er i den nuværende situation, bedes ligeledes orientere mig derom per mail til I den forbindelse må man gerne uden forbindende tilkendegive, om man kunne have interesse i at deltage i en fælles aktion eller ikke. Dette spørgsmål interesserer indtil videre fortrinsvis personer, som er bosiddende i Var og ikke personer, som er bosiddende udenfor dette département. Jeg har derfor ikke til hensigt at skrive derom i mit nyhedsbrev for fremtiden, med mindre problemet skulle brede sig uden for départementet Var eller der skulle fremkomme oplysninger, der har interesse for mine læsere generelt. Derimod vil jeg skrive om emnet i en særlig afdeling af mit nyhedsbrev, som kun går til dem, som tilkendegiver, at de har interesse i at blive holdt underrettet om udviklingen i denne sag. Jeg kan f. eks. have behov for i denne særlige afdeling af mit nyhedsbrev at indkalde til møder om sagen eller at orientere om nyheder vedrørende dette spørgsmål. Såfremt man er interesseret i for fremtiden at modtage denne særlige afdeling af mit nyhedsbrev uanset om man bor i Département du Var eller ikke - bedes man sende mig en mail derom til og deri oplyse sit navn, sin adresse og sin adresse. Individuelle henvendelser til EU-Kommissionen Der er rigtigt mange, der har reflekteret på min anmodning om at præsentere deres sag for Europa Kommissionen, når de er ramt af bortfaldet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Frankrig. Europa Kommissionen er nu begyndt at svare på henvendelserne, og jeg skal nedenfor referere det svar, som Europa Kommissionen kommer med: Tak, fordi du har sendt os oplysninger om problemet med dobbeltbeskatning af din pension. 4

5 Dette alvorlige problem opstår, fordi der ikke er nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig. Når der ikke findes en sådan aftale, udøver medlemsstaterne deres fulde beskatningsrettigheder, og der er intet mellemstatsligt aftalesystem, der kan afhjælpe den deraf følgende dobbeltbeskatning. Desværre forpligter traktaten om Den Europæiske Unions funktionsområde (TEUF) ikke medlemsstaterne til at afskaffe dobbeltbeskatning. De ulemper, som kan opstå på grund af to medlemsstaters samtidige udøvelse af skattekompetencer, udgør ifølge Domstolens faste retspraksis ikke restriktioner, som er i strid med TEUF. I den forbindelse skal udøvelsen af skattekompetencerne naturligvis være ikke-diskriminerende. EU-Kommissionen er dog meget opsat på at afskaffe grænseoverskridende skattemæssige hindringer som f. eks. dobbeltbeskatning. Derfor vedtog Kommissionen den 11. november sidste år en meddelelse om mulige foranstaltninger til løsning af problemet med dobbeltbeskatning af enkeltpersoner og virksomheder i EU med henblik på en vurdering af problemstillingen og efterfølgende fremlæggelse af mulige løsninger. Meddelelsen kan findes på adressen: en.pdf I forlængelse af dette oplæg vil Kommissionen nu via en konsekvensanalyse undersøge problemer og mulige løsninger nærmere for at finde frem til de mest hensigtsmæssige foranstaltninger på EUniveau for at forhindre dobbeltbeskatning. I det forberedende arbejde med konsekvensanalysen har Kommissionen udarbejdet en køreplan, som giver en overordnet beskrivelse af det planlagte initiativ. Køreplanen findes på adressen: Vi kan forstå, at du har sendt os din sag for at give et håndgribeligt eksempel på problemet med dobbeltbeskatning til brug for vores arbejde med konsekvensanalysen. Vi er taknemmelige for disse oplysninger. Jeg vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at sager som din naturligvis kun vil blive brugt som illustrative eksempler, og at navne og adresser ikke vil blive nævnt i nogen sammenhæng. Vi håber, at disse oplysninger kan være til nytte. Med venlig hilsen Bert Zuijdendorp Kontorchef Før jeg tog initiativ til at opfordre til at man rettede henvendelse til Europa Kommissionen, besad denne kun ganske få oplysninger om konsekvenserne for den enkelte af bortfaldet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Frankrig. Nu har Kommissionen fået et betydeligt bedre materiale at gå ud fra og besidder derfor betydeligt bedre indsigt i dette spørgsmål. Jeg skal på denne baggrund takke de mange, som har rettet henvendelse til Kommissionen. 5

6 Er der nogle, som ikke endnu har rettet henvendelse til Kommissionen, og som er interesserede i at gøre dette, kan det nås endnu. Jeg kan i den forbindelse henvise til den vejledning, som jeg har givet i december nummeret af ORIENTERING om franske forhold. Ændringer i de franske skatter og afgifter for året 1012 For året 2012 er der sket en række mindre justeringer i de franske skatter, blandt andet ved den franske finanslov for året 2012, der blev vedtaget i Nationalforsamlingen den 28. december Blandt de vigtigste kan nævnes: 1) Der er sket mindre justeringer af beløbene indenfor de enkelte skattesatser vedrørende den franske indkomstskat (Impôt sur le revenu), men selve skattesatserne er uændrede, og den højeste skattesats er fortsat på 41 % for en indkomst på over euros. 2) Den franske socialskat (prélèvements sociaux) er fra den 1. januar 2012 hævet fra12,3 % til 13,5 %. 3) Der er indført en ny midlertidig procentsats på 7 % på den franske moms /TVA). De hidtidige momssatser på 5,5 % på en lang række dagligvarer og på 19,1 % i øvrigt bibeholdes, men fra og med den 1. januar 2012 er momsen på hotelophold og på restaurationsbesøg, på bygnings- og reparationsarbejder, på tv-abonnementer, på biografog teaterbilletter m. v. og på offentlig transport hævet fra 5,5 % til 7 %. Der er fortsat et betydeligt underskud på den franske finanslov, og man må derfor være indstillet på, at der vil ske gradvise forhøjelser af de franske skatter og afgifter også i de kommende år. Fritagelse for PAL-skat I Danmark har man en pensionsafkastskat (PAL-skat) på afkastet af pensionsordninger, som normalt beregnes af det penge- eller pensionsinstitut, hvor man har sin pensionsordning, og af dette indbetales til det danske skattevæsen. Denne PAL-skat beløber sig fra og med den 1. januar 2012 til 15,3 % af pensionsafkastet. Er man bosiddende i udlandet og ikke fuldt skattepligtig til Danmark, har man mulighed for at blive fritaget for betaling af denne PAL-skat, men man skal selv søge om fritagelse for betaling af skatten. Ellers vil den automatisk blive indbetalt til skattevæsenet i Danmark. Man skal ansøge Skat om skattefritagelse for hvert enkelt penge- eller pensionsinstitut, hvor man har pensionsopsparing, og man skal ansøge om skattefritagelse for PAL-skatten selvom man allerede har skattefritagelse vedrørende andet fra Skat. Ansøgningen om skattefritagelse skal afgives på en særlig blanket, som har nummer , ved navn Pensionsberettiget Ansøgning om, at mit penge-. eller pensionsinstitut fritages for at indeholde og indbetale pensionsskat, som kan hentes på Skats hjemmeside under borger/formularer. 6

7 Blanketten skal udfyldes med oplysninger om de danske penge- og pensionsinstitutter, hvor man har pensionsordninger, og sendes til Skattecenter Maribo, Brovejen 15 A, 4930 Maribo, som står for udstedelse af fritagelseserklæringerne. Ofte vil skattecentret anmode om også at få tilsendt en attestation af bopæls- og skatteforhold. Denne har nummeret og kan ligeledes rekvireres på Erklæringen skal afgives af det skattecenter (centre des impôts), som man er tilknyttet. Man vil derefter fra Skat modtage en skattefritagelseserklæring, som man skal sende til hvert enkelt af de penge- og pensionsinstitutter, hvor man har pensionsordninger. Man kan ikke få skattefritagelse for betaling af PAL-skat af ordninger i ATP, i Lønmodtagernes Dyrtidsfond og i enkelte andre ordninger. Man kan få PAL-skatten tilbageført tre år tilbage. For PAL-skat, der allerede er indbetalt til Skat skal man anmode sit penge- eller pensionsinstitut om at ansøge om at få PAL-skatten tilbageført. Betaling af TV-licens I Frankrig skal man betale TV-licens, den såkaldte contribution à l audiovisuel public, hvis man har et funktionsdygtigt TV-apparat opstillet. Den franske TV-licens opkræves sammen med opkrævning af den franske boligskat taxe d habitation. Hvis man IKKE har et TV-apparat opstillet, skal man oplyse om dette på den årlige selvangivelse. Gør man ikke det, opkræves licensen automatisk. Selvom man har flere ejendomme i Frankrig, f. eks en maison primaire og en maison secondaire, skal man kun betale en TV-licens pr. husstand. Bor man i Frankrig og har man tillige en ejendom i Danmark, skal man betale både fransk og dansk TV-licens, hvis man har et TV-apparat opstillet begge steder. Det samme gælder, hvis man bor i Danmark og har en bolig i Frankrig og der er TV-apparater opstillet begge steder. Der findes ingen EU-regler eller lignende, som foreskriver, at man kun skal betale en TV-licens, hvis man har opstillet TV-apparater både i Frankrig og i Danmark.. Derimod er der i 2010 indført et EU-direktiv om audiovisuelle medietjenester, der sikrer modtagefrihed for TV-signaler indenfor EU, og som begrænser medlemslandenes muligheder for at hindre modtagelse på deres område af retransmissioner af TV-programmer fra andre medlemsstater. Frankrig har mistet sin top rating hos Standard & Poors Det amerikanske analyseinstitut Standard & Poors nedgraderede i denne måned Frankrig fra sin hidtidige topplacering AAA til den næstbedste placering AA+. Samtidig nedgraderede analyseinstituttet otte andre EU-lande. Østrig mistede også sin topplacering og blev sammen med Malta, Slovakiet og Slovenien sat et trin ned, medens Cypern, Italien, Spanien og Portugal blev sat to trin ned. 7

8 Der er nu kun tolv lande tilbage i verden, som har den eftertragtede topplacering AAA/Aaa hos begge de to førende analyseinstitutter Standard & Poors og Moody s. Det er Danmark, Norge, Sverige og Finland, Tyskland, Holland, Storbritannien og Schweiz samt Luxembourg, Canada, Australien og Singapore. Både USA og Japan har også mistet deres topplaceringer. Den kreditvurdering, som analyseinstitutterne giver de enkelte lande, har betydning for de vilkår, som disse kan få, når de skal ud på de internationale lånemarkeder og optage lån til finansiering af de statslige underskud. Bliver man nedgraderet, kommer det til at betyde, at det bliver dyrere at låne. Dette kan f. eks. aflæses på den rente, som de enkelte lande skal betale ved udstedelse af 10- årige statsobligationer. Den tyske rente er i øjeblikket 1,97 %, og den franske 3,13 %. Frankrig skal altså betale 1,17 % højere rente end Tyskland skal. Den amerikanske rente er 2,06 %. Den italienske rente er 6,10 %. Det er bemærkelsesværdigt, at den danske rente i øjeblikket er lavere end den tyske, nemlig1,86 %. Det betyder, inflationen taget i betragtning, at det stort set er gratis for Danmark at optage lån i øjeblikket. Den danske økonomi anses altså for at være en af de mere stabile i Europa, og Danmark oplever derfor en ikke ubetydelig kapitalimport fra udlandet, og den lave danske rente gør, at det bliver lettere at få opsvinget i gang end ellers. Det er den store gæld, den høje arbejdsløshed og de lave investeringer i de Sydeuropæiske lande, der er årsagen til, at disse lande nu bliver nedgraderet. Disse lande har under de seneste års økonomiske krise haft betydelige underskud på de offentlige finanser, således at den statslige gæld er blevet så stor, at den nu begynder at vække bekymringer. Den græske krise er velkendt, men også Portugal og Irland er i problemer. Og både Spanien og Italien har en ganske stor statslig gæld. Hertil kommer så, at analyseinstituttet har løftet pegefingeren og fremhævet, at de bestræbelser, som indenfor EU har været gjort på at få rettet op på euro-zonens finansielle problemer, ikke har været tilstrækkelige. Standard & Poors efterlyser altså en mere gennemgribende indsats for at rette op på de forhold, som disse lande er kommet ud i, hvis man skal undgå et stigende markedspres på disse økonomier. I øjeblikket arbejder man i Europa på en Euro-pagt, som også Danmark ventes at deltage i, men som Storbritannien ikke har ønsket at medvirke til, til stabilisering af de europæiske landes økonomi. Et af de væsentligste kendetegn for denne euro-pagt er, at landene i højere grad end hidtil skal forpligte sig til at sætte tæring efter næring, og at man skal tilstræbe at få balance på de offentlige budgetter, så den offentlige gæld ikke øges. 8

9 Kvindetække I en opinionsundersøgelse for piger mellem 20 og 23 år spurgte man dem: Ville I gå i seng med Berlusconi? 33 procent svarede ja og 67 procent svarede igen? Silvio Berlusconi, tidligere italiensk regeringsleder Med venlig hilsen Klaus Vilner Orientering om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Jeg vil deri forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig. Informationsbrevet sendes gratis og uden forpligtelser af nogen som helst art som til enhver, der fremsætter anmodning derom på Desuden offentliggøres det på Danskere i Toulouse s hjemmeside Ønsker man at afmelde informationsbrevet, bedes dette meddelt på samme adresse. Indholdet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes at oplysningerne er rigtige, påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger. Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i informationsbrevet, eller med ønsker om emner, som ønskes belyst. 9

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 2. Juni 2012 Jeg har tidligere i mine nyhedsbreve ORIENTERING om franske forhold beskrevet hvorledes

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 8. Maj 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark ORIENTERING om franske forhold Oktober 2009 Velkomst og præsentation Hermed vil jeg gerne byde nye læsere velkommen som abonnenter på ORIENTERING om franske forhold. Denne orientering er et uafhængigt

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger ORIENTERING om franske forhold November 2009 Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger Det politiske forlig, som i sommeren 2007 åbnede op for, at regeringen kunne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 7. Marts 2014 Kære læsere I nummer 5 og 6 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 5. December 2013 Kære læsere Så er der nyt vedrørende den særlige skattesituation i département du

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 3. Alle mine læsere ønskes hermed en Glædelig Jul og et Godt Nytår December 2012 Kære Læsere Fredag

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 6. Januar 2014 Kære læsere I nummer 5 fra december 2013 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside

ORIENTERING. om franske forhold. Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside ORIENTERING om franske forhold April 2012 Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold er hidtil blevet offentliggjort på Danskere i

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Forhandlingssituationen mellem Danmark og Frankrig om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst er efterhånden

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 9.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 9. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 9. December 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2010 Kære Læsere, Selvom det ikke er ret lang tid siden jeg udsendte det seneste nummer af ORIENTERING om franske forhold for oktober måned 2010, har jeg besluttet

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2011 Danmark og Frankrig er blevet indklaget for Europa Kommissionen for overtrædelse af reglerne indenfor EU ved at dobbeltbeskatte pensionister, der modtager pension

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2012 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er udsendt til skatteyderne i begyndelsen af maj måned, og den skal

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2013 Refusion af udbytteskat af danske aktier og investeringsbeviser Virksomhederne har generelt set givet pæne overskud i det seneste regnskabsår, og nu giver det

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2010 Hvad er udsigterne til at der kan indgås nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig henholdsvis Spanien? Den 10. juni 2008 opsagde den danske

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2012 Danmark giver efter for krav fra EU-Kommissionen og ophæver forskelsbehandlingen af udlændinge ved opkrævning af dansk ejendomsværdiskat Den danske ejendomsværdiskat

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold September 2012 Kære Læsere Jeg plejer hver sommer at holde lidt ferie med hensyn til udgivelsen af mit orienteringsbrev, således at det ikke udkommer i en af sommermånederne.

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2013 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse skal i år indsendes til ens skattecenter noget tidligere end det har

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts ORIENTERING om franske forhold Februar 2013 Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts Det danske skattevæsen offentliggør mandag den 4. marts i år årsopgørelserne for

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2010 Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er nu udsendt til skatteyderne, og den skal afleveres på papir i

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 79 Offentligt J.nr. 2005-318-0450 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg januarnummeret af ORIENTERING om franske forhold.

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg januarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. ORIENTERING om franske forhold Januar 2011 Kære læsere. Hermed udsender jeg januarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. Jeg får stadig mange tilmeldinger til mit nyhedsbrev fra interesserede overalt

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold Marts 2011 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Jeg har modtaget en del forskellige forespørgsler fra mine læsere om reglerne for hvor længe og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark ORIENTERING om franske forhold Februar 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Hvis man i dag flytter fra Danmark til Frankrig, vil man blive dobbeltbeskattet af sine danske pensioner,

Læs mere

Udenlandsk indkomst og personfradrag

Udenlandsk indkomst og personfradrag - 1 06.13.2014-08 (20140222) Personfradrag udl. indkomst Udenlandsk indkomst og personfradrag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en henvendelse fra EU-Kommissionen har SKAT ændret praksis

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE

EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE 16. februar 2006 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE Skattepakken, der ifølge en tidligere EU-beslutning skal vedtages samlet, omfatter tre bestanddele:

Læs mere

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven Skatteudvalget (2. samling) L 187 - Svar på Spørgsmål 10 Offentligt j.nr. 08-118489 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2013 Opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster og ministerens svar

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold Januar 2014 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Som led i sin indsatsplan for at få personer, der har en bopæl i udlandet, men som reelt bor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske forskudsopgørelse for 2013 offentliggøres i begyndelsen af november

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske forskudsopgørelse for 2013 offentliggøres i begyndelsen af november ORIENTERING om franske forhold Oktober 2012 Den danske forskudsopgørelse for 2013 offentliggøres i begyndelsen af november Det danske skattevæsen offentliggør den 7. november 2012 forskudsopgørelsen og

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 76 Offentligt J.nr. 2005-418-0182 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april 2005. (Alm. del). Kristian

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen

Læs mere

Pensionsordning i DK eller udlandet

Pensionsordning i DK eller udlandet Pensionsordning i DK eller udlandet Fra- og tilflytning Advokat Peter Teisen Overvejelser ifm fra- og tilflytning Behov for (eller krav om) pensionsopsparing Skattefradrag (i dansk indkomst) for indbetalinger

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2010 Den franske formueskat Medens formueskatten er ophævet i Danmark, har man fortsat formueskat i Frankrig. Den har den optimistiske betegnelse Impôt de la Solidarité

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

1. Skatteprocent. Skattepligtig fortjeneste. 2. Ejertidsfradrag

1. Skatteprocent. Skattepligtig fortjeneste. 2. Ejertidsfradrag Fransk kapitalvindingsskat ved salg af feriebolig I Frankrig skal man betale kapitalvindingsskat ( taxe sur la plus-value ), når man sælger sin feriebolig ( résidence secondaire ) og salgsprisen overstiger

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold.

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. ORIENTERING om franske forhold Februar 2011 Kære læsere, Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. Nyhedsbrevet udsendes nu til over et tusinde abonnenter hovedsageligt i Frankrig,

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Maj 2011 Danmark og Frankrig er på ny blevet indklaget for Europa Kommissionen for overtrædelse af reglerne indenfor EU ved at dobbeltbeskatte pensionister, der modtager

Læs mere

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU På trods af, at Danmark har meget høje udgifter til sociale ydelser på de offentlige budgetter, ligger udgifterne i Danmark på et middelniveau,

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 189 Offentligt Europaudvalget og Skatteudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 13. april 2011 Et fælles selskabsskattegrundlag

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere