Analyser af produktionsprocesser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyser af produktionsprocesser"

Transkript

1 KAPITEL 2 Analyser af P. Langaa Jensen O. Broberg

2 22 Indledning De enkelte risikofaktorer i arbejdsmiljøet - støj, støv, dampe m.m. - må ikke anskues isoleret i en undersøgelsesstrategi, der har til formål at forbedre arbejdsmiljøet. De skal ses i forhold til den produktionsproces, hvori de indgår som ét blandt flere aspekter af de samlede arbejdsforhold. En analyse af virksomhedens produktionsproces giver mulighed for at vurdere 1) repræsentativiteten af arbejdshygiejniske målinger, 2) betydningen af de undersøgte risikofaktorer i forhold til andre gode og dårlige sider af arbejdsforholdene, 3) effekten af foranstaltninger i forhold til de samlede arbejdsforhold og ikke kun i forhold til de faktorer, man på det aktuelle tidspunkt har rettet sin opmærksomhed imod, 4) hvordan produktionsprocessen og dermed risikofaktorerne kan tænkes at udvikle sig i takt med teknologiske forandringer. Dette kapitel giver en introduktion til, hvordan man på en systematisk måde kan analysere en virksomheds produktionsproces eller dele heraf. Virksomhedens produktionsproces Begrebet en produktionsproces omfatter både traditionelle industrielle produktioner og serviceproduktioner, der leverer ydelser af såvel materiel som immateriel karakter. En produktionsproces består af fire elementer (fig. 2.1):

3 23 Arbejdsgenstande, der er de materialer, som bearbejdes til et produkt, fx plastgranulat, der sprøjtestøbes til et bestemt emne. Arbejdsmidler, der er de værktøjer og maskiner, hvormed arbejdsgenstanden bearbejdes, fx sprøjtestøbningsmaskiner. Arbejdskraft, der er alle de arbejdere, som indgår i produktionsprocessen. Arbejdsorganisationen, der er den måde, hvorpå arbejdsfunktionerne fordeles mellem de personer, der indgår som arbejdskraft i produktionsprocessen. Et første overblik over den samlede produktionsproces kan fås ved at beskrive dens forløb, dvs beskrive arbejdsgenstandens gang fra råvare til færdigt produkt. En produktionsproces kan have et konvergent forløb, et divergent forløb eller en blanding af disse to. I fig. 2.2 ses et eksempel på et konvergent produktionsforløb. Forskellige arbejdsgenstande - råvarer og halvfabrikata - bringes sammen i processen og resulterer i det færdige produkt. Arbejdskraft Arbejdsgenstand Arbejdsmidler Arbejdsorganisation Figur 2.1. Produktionsprocessens elementer. Figur 2.3. Eksempel på divergent produktionsforløb. Svejsning af rør Stel Overfladebehandling Overfladebehandlet stel Lakering Sæde Ryg Montage Stol Udpakning Plastdupper Figur 2.2. Eksempel på konvergent produktionsforløb. Flis af bark Planker Træstammer Afbarkning Afbarkede stammer Opskæring Spåner Spånplader Laminater I fig. 2.3 ses et eksempel på et divergent produktionsforløb. Her startes med en arbejdsgenstand, der i processens forløb opdeles i en række forskellige dele, som hver især er et slutprodukt. En

4 24 given produktionsproces vil ofte i sit forløb veksle mellem konvergens og divergens. Beskrivelsen af produktionsprocessens forløb fortæller noget om sammenhængen mellem produktionens delelementer, men den siger sjældent noget entydigt om dens fysiske udformning, dvs hvordan de enkelte delprocesser konkret er placeret i forhold til hinanden. Hertil kræves en beskrivelse af produktionsprocessens layout. Der kan skelnes mellem følgende hovedtyper: positionslayout linielayout funktionslayout. Positionslayout er kendetegnet ved, at alle delprocesser, der er involveret i fremstillingen af et produkt, er grupperet om samme position. En byggeplads er et eksempel herpå. Linielayout er karakteriseret ved, at alle de delprocesser, der indgår i fremstillingen af et produkt, er placeret i en rækkefølge svarende til procesforløbet. I fig. 2.4 er vist tre principper for linielayout. Figur 2.4. Tre principper for linielayout. AG = Arbejdsgenstand AG AG 1 AG 2 AG AG 1 AG 2 AG 3 AG 2 AG 1 AG Komponent Komponent AG 1 AG 1 Produkt Produkt Endelig betyder funktionslayout, at man har samlet samme type af bearbejdning i afdelinger eller værksteder, fx drejeværksted, maleværksted, montageafdeling osv. Et eksempel på funktionslayout er vist i fig En produktionsproces kan være opbygget gennem en kombination af disse layout-typer. Men de rene typer findes ofte.

5 25 Funktionslayout Hvert funktionsområde har sin værkfører og arbejdsgruppe. K S M B K: Klippe B: Bukke S: Svejse M: Male Den samlede produktionsproces vil ofte bestå af en række forskellige bearbejdningstyper. Disse kan overordnet inddeles i: Figur 2.5. Eksempel på funktionslayout. Materialeforvandlende processer, hvor udgangsmaterialet forandres i sin struktur, eksempelvis via kemiske reaktioner, blanding eller formaling. Materialeformende processer, hvor arbejdsgenstandens ydre form forandres, fx ved drejning eller boring af et metalemne. Montageprocesser, hvor enkeltdele bliver sat sammen til en kompleks genstand, eller hvor genstanden bliver adskilt (demontering). Pakkeprocesser, herunder produktindpakning og tømning. Reparation og vedligeholdelse, som er nødvendige hjælpeprocesser. En given produktionsproces på en virksomhed vil ofte bestå af flere bearbejdningstyper i forskellig rækkefølge. Analyse af delprocesser Ved undersøgelser af en produktionsproces er det sjældent nødvendigt - og aldrig overkommeligt - at analysere hele produktionsprocessen. Man fokuserer på bestemte dele af den. Afgrænsningen af delprocesserne kan ske ud fra forskellige kriterier. Den kan være bestemt af det fysiske layout (en bestemt del af fabrikshallen), af organisationens opbygning (et område under en bestemt kontorchef) eller af specielle kendetegn ved produktionsforløbet.

6 26 De enkelte delprocesser i en produktionsproces kan karakteriseres ved et teknologisk niveau, som beskriver graden af mekanisering eller automatisering. Industrielle kan groft inddeles i tre teknologiske niveauer på grundlag af karakteren af de menneskelige arbejdsfunktioner: Manuel bearbejdning. Der er tale om simpelt håndarbejde i modsætning til håndværksmæssigt arbejde, som i dag stort set ikke findes i den direkte produktion, men kun i reparationsog vedligeholdelsesarbejdet. Det simple håndarbejde er kendetegnet ved nogle få, ofte tilbagevendende bevægelser. Et eksempel er manuel montage af komponenter ved et samlebånd. Mekaniseret bearbejdning. Dette niveau er nået, når den formgivende eller udførende aktivitet er indlagt i maskinen. De menneskelige arbejdsfunktioner, der er tilbage, er til- og fraførsel af arbejdsgenstanden, omstillinger samt kontrol- og korrektionsfunktioner. Et eksempel er til- og fraførsel af emner i en stansemaskine. Automatiseret bearbejdning. Her er også til- og fraførsel af arbejdsgenstande indlagt i maskineriet. De menneskelige arbejdsfunktioner ligger nu uden for selve forarbejdningsprocessen og omfatter opstilling, kontrol og korrektion. Et eksempel er automatiseret komponentisætning i elektronikindustrien. De forskellige delprocesser i en samlet produktionsproces vil ofte befinde sig på forskellige teknologiske niveauer. En bestemmelse af de teknologiske niveauer i en produktionsproces anvendes til tre ting. For det første siger det teknologiske niveau noget om, hvor tæt den beskæftigede er på selve forarbejdningsprocessen og dermed på potentielle forureningskilder. For det andet er det muligt at identificere flaskehalse i produktionsprocessen. Det vil ofte være delprocesser på et markant lavere teknisk niveau end de tilstødende delprocesser. Ved sådanne processer kan der forventes særlig store arbejdsmiljøbelastninger. Endelig kan man ud fra en grov betragtning sige, at hvert af de teknologiske niveauer har sine potentielle arbejdsmiljøproblemer. Fra manuel til automatisk bearbejdning sker der en forskydning fra primært arbejdsfysiologiske belastninger af bevægeapparatet til overvejende psykiske belastninger i form af kontrol- og overvågningsarbejde. Som et sidste led i produktionsprocesanalysen skal der peges på det forhold, at en produktion ikke altid kører normalt. Der kan skelnes mellem forskellige procestilstande eller driftstilstande, som fx:

7 27 start af produktion normal drift forstyrrelsestilstand vedligeholdelse og rengøring afslutning af produktion. Ved de ikke-normale driftstilstande kan der ofte forekomme særlig store arbejdsmiljøbelastninger. Det er derfor vigtigt at få oplysninger om, hvor hyppigt de optræder, hvordan arbejdet foregår samt arbejdets varighed ved de forskellige tilstande. Endelig skal det fremhæves, at normal drift ikke altid er et entydigt begreb. Eksempelvis kan bestemte maskiner eller anlæg være ude af drift i bestemte perioder, fordi de pågældende komponenter eller produkter ikke produceres kontinuerligt. Arbejdets organisation For at få et overblik over produktionsprocessen er det centralt at få en forståelse af ikke blot produktionsprocessens forløb, dens layout og de forskellige typer af processer, der indgår i produktionen, men også af arbejdets organisering. I forbindelse med at fastlægge eller forstå produktionsprocessens forløb identificerer man en række funktioner, der skal varetages som led i at få omformet råvarer og halvfabrikata til det færdige produkt. I en restaurant kan der fx identificeres følgende nødvendige (men bestemt ikke tilstrækkelige) funktioner: planlægning af menuen opgørelse over, hvad der skal bruges for at lave menuen indkøb af råvarerne forberedelse af råvarerne tilberedelse af retterne servering afrydning opvask oprydning. Disse funktioner kan være fordelt på forskellige måder mellem de personer, der er involveret i arbejdet. Med arbejdsorganisationen fastlægges, hvordan arbejdsfunktionerne fordeles mellem de personer, der indgår i produktionsprocessen (tab. 2.1). Arbejdsorganisationen indeholder således:

8 28 en opdeling af arbejdet, dvs en fordeling af arbejdsfunktionerne på job en koordinering af arbejdet en fastlæggelse af den arbejdsydelse, der skal leveres af de involverede. Tabel 2.1. Fordeling af arbejdsfunktioner i en restaurant. Funktion Planlægning af menuen Opgørelse over, hvad der skal bruges for at lave menuen Indkøb af råvarerne Forberedelse af råvarerne Tilberedelse af retterne Servering Afrydning Opvask Oprydning Varetages af Køkkenchefen Køkkenchefen sammen med 2 kokke De 2 kokke Køkkenassistenter og kokkeelever Køkkenassistenter, kokkeelever og kokkene Tjenere Tjenere, køkkenassistenter og opvaskere Opvaskerne Køkkenassistenter, kokkeelever og opvasker Arbejdsorganisationen opbygges ved hjælp af formelle regler, etablerede traditioner og alment accepterede normer. Men også de tekniske hjælpemidler kan spille en væsentlig rolle. Således kan EDB-systemer og større maskinsystemer være væsentlige faktorer ved fastlæggelsen af arbejdets organisering. Arbejdet kan opdeles såvel vertikalt (lodret) som horisontalt (vandret). Den vertikale arbejdsdeling opdeler arbejdet i på den ene side arbejdsfunktioner knyttet til ledelse af produktionsprocessen og på den anden arbejdsfunktioner knyttet til den praktiske gennnemførelse af arbejdet. Den horisontale arbejdsdeling opdeler de forskellige aktiviteter i grupper. Af et organisationsdiagram får man et indtryk af den formelle organisation. Heri vises såvel den vertikale som den horisontale arbejdsdeling. Den formelle arbejdsorganisation i restauranten kan afbildes som vist i fig Et organisationsdiagram har dog sine begrænsninger. For det første giver det ikke et billede af arbejdsdelingen på afdelingsniveau. Det betyder, at man i en analyse selv må opbygge et billede af organisationen af arbejdet på afdelings- eller værkstedsniveau. For det andet sker der i mange organisationer så ofte ændringer i den formelle organisation, at det eksisterende organisationsdiagram ikke er opdateret i forhold til den seneste udvikling. Det

9 Vertikal arbejdsdeling 29 Horisontal arbejdsdeling Figur 2.6. Organisationshierarkiet og arbejdsdelingen. betyder, at man i en analyse ikke ukritisk skal fæste lid til det officielle organisationsdiagram. For det tredje adskiller den formelle organisation sig fra den reelle. Det er ikke kun de officielle regler, der bestemmer organisationen. Alle parter i en virksomhed opbygger en praksis, der tager et vist hensyn til de officielle regler, men også modificerer og ændrer disse. Denne modificerede praksis fastholdes i normer og traditioner. Det er i foreningen af den formelle organisation og denne uformelle organisation, at den reelle organisation etableres. Ud fra den præsentation, man har fået af den formelle organisation, er det derfor væsentligt gennem samtaler med mange forskellige personer, iagttagelser o.l. at få indsigt i den reelle arbejdsorganisation. Indsigt i arbejdsorganisationen har betydning i flere sammenhænge i forbindelse med en arbejdshygiejnisk undersøgelse. For det første giver den mulighed for at bedømme, hvordan, hvor ofte og hvor længe hver person er udsat for de forskellige arbejdsmiljøfaktorer. Den danner altså basis for at give en vurdering af eksponeringen. En arbejdsorganisation præget af en fordeling af arbejdsfunktioner, således at hver ansat varetager én funktion, vil for nogle af disse personer kunne betyde en højere eksponering end en arbejdsorganisation baseret på, at hver ansat varetager flere funktioner.

10 30 For det andet giver den et indtryk af de muligheder, de ansatte har, for i deres daglige praksis at gennemføre foranstaltninger, der reducerer belastningerne. I arbejdspsykologisk terminologi betegnes dette coping-strategier. For det tredje giver det arbejdshygiejnikeren mulighed for at identificere centrale personer i forbindelse med gennemførelse af forebyggende foranstaltninger. Det drejer sig både om, hvem der har det formelle ansvar for beslutningen, og hvem der skal arbejde med og leve med foranstaltningen. Således vil man ofte både i offentlige og private virksomheder kunne konstatere, at afdelingslederen, der formelt sidder med ansvaret for afdelingen, ikke reelt har kompetence til at få gennemført større ændringer i det, der sker i afdelingen. Andre instanser er centrale, fx en planlægningsenhed, et byggekontor eller en kvalitetsstyringsafdeling. Arbejdsforholdene En analyse af produktionsprocessen og af arbejdsorganisationen giver samtidig et første indtryk af arbejdsforholdene i virksomheden. Denne indsigt vil typisk omfatte følgende forhold: Belastninger i arbejdet: fysiske påvirkninger (fx støj, vibrationer, ultralyd, temperatur og vindhastighed), kemiske påvirkninger, biologiske påvirkninger og fysiologiske påvirkninger. Kvalifikationsforhold: de krav arbejdet stiller til én, dvs mulighederne for at bruge de kvalifikationer, man har, samt at udvikle dem i arbejdet, Indflydelsesmuligheder: graden af indflydelse på eget arbejde og på de øvrige beslutninger, der træffes i virksomheden, Samarbejdsmuligheder: de sociale kontakter jobbet medfører og giver mulighed for både i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver, under pauser og i fritiden (fx i tilknytning til skæve arbejdstider). Lønforhold: såvel lønnens (relative) størrelse som lønformen. Arbejdstid: længde og placering samt forhold vedrørende pauser. Andre aspekter kan dog også være væsentlige at inddrage, fx at afklare, hvilke aspekter man selv og de personer, man har kontakt med, anser som væsentlige. I en analyse af disse forhold er det væsentligt at være opmærksom på såvel negative som positive sider. De negative sider vedrører forhold, der af hensyn til de ansattes levevilkår bør undgås. Disse forhold betegnes ofte risikofaktorer.

11 31 De positive sider vedrører forhold, der af hensyn til de ansattes levevilkår bør tilstræbes. De udgør nogle muligheder i arbejdet. Typiske eksempler er her: indhold og variation i arbejdet muligheder for at bruge det, man kan, og lære noget nyt i arbejdet muligheder for at træffe beslutninger og have indflydelse på arbejdet kontakt med andre i arbejdet gode løn- og ansættelsesvilkår. I en arbejdshygiejnisk analyse kan man anlægge to forskellige tilgange i forhold til de samlede arbejdsforhold. Man kan enten isoleret fokusere på den eller de faktorer, man er sat til at undersøge. Eller man kan, med de ressourcer man aktuelt har til rådighed, søge at få et samlet indtryk af den eller de faktorer, der undersøges, i sammenhæng med de øvrige aspekter af arbejdsforholdene. Den sidste tilgang har nogle klare fordele både for arbejdshygiejnikeren og for andre involverede. For det første giver den et indtryk af de samlede arbejdsforhold for de ansatte. Dette er relevant for en vurdering af den betydning, den aktuelle faktor har i forhold til andre akspekter af arbejdsforholdene. Det drejer sig både om de ansattes egen vurdering og om den vurdering, man selv anlægger. For det andet giver et indblik i de samlede arbejdsforhold mulighed for at vurdere de ansattes muligheder for selv at iværksætte foranstaltninger, der reducerer belastninger. Et arbejde præget af stor indflydelse på eget arbejde og løbende god kontakt med kolleger og ledelse giver bedre muligheder end et job, der ikke har disse karakteristika. For det tredje har indsigt i de samlede arbejdsforhold betydning, når man skal anbefale foranstaltninger. Det er således uhensigtsmæssigt at indføre foranstaltninger, der godt nok fjerner eller reducerer et aktuelt arbejdshygiejnisk problem, hvis de samtidig forringer andre centrale aspekter af arbejdet. Dataindsamling De data, der skal fremskaffes til en analyse af produktionsprocessen, fås fra flere forskellige typer af kilder. Der kan være tale om: 1) egne observationer, 2) samtaler med forskellige personer (den

12 32 tekniske ledelse, værkførere, tillidsfolk, sikkerhedsrepræsentanter mfl) og 3) skitser og planer over maskinanlæg, fabrikshaller mv. Mængden af data, der skal indsamles, er som regel omfattende. Derfor bør man altid udarbejde en checkliste. I lærebøger, vejledninger mv findes der standardiserede checklister, men disse bør ikke anvendes ukritisk. Hver produktionsproces kræver ofte sin specielle checkliste. Ofte har branchesikkerhedsrådene udarbejdet sådanne lister eller materiale, der kan danne grundlag for selv at lave dem. Forebyggelsesprincipper Tabel 2.2. Metoder og aktiviteter til forebyggelse. Det er tidligere nævnt, at en analyse af produktionsprocessen kan danne grundlag for at vurdere, hvordan risikofaktorerne og arbejdsforholdene ændrer sig i takt med teknologiske forandringer. Herved er der samtidig skabt et grundlag for at forebygge, at der optræder risikofaktorer i arbejdsmiljøet. De forskellige forebyggelsesmetoder og -aktiviteter illusteres af de generelle forebyggelsesprincipper, som de er formuleret i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse. I tab. 2.2 er de enkelte punkter i bekendtgørelsen opdelt på henholdsvis metoder og aktiviteter. Den oprindelige nummerering er bibeholdt. Metode Aktivitet 1. Forhindring af risici 2. Evaluering af risci, som ikke kan forhindres 3. Bekæmpelse af risici ved kilden 4. Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så vidt angår udformningen af arbejdspladsen samt valg af arbejdsudstyr og arbejds- og produktionsmetoder, i særdeleshed med henblik på at begrænse monotont arbejde og arbejde i en bestemt rytme og at mindske virkningerne af sådant arbejde på helbredet. 6. Udskiftning af det, der er farligt, med noget, der 5. Hensynstagen til den tekniske udvikling er ufarligt eller mindre farligt 8. Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv 7. Planlægning af forebyggelsen for af gøre den til en sammenbeskyttelse frem for foranstaltninger til individuel hængende helhed, inden for hvilken forebyggelsen omfatter beskyttelse teknik, tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, sociale relationer og påvirkning fra faktorer i arbejdsmiljøet 9. Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne Flere af disse principper indebærer, at der allerede under planlægningen af ny teknik og arbejdsorganisation tages hensyn til arbejdsforholdene. En analyse af produktionsprocessen eller dele

13 33 heraf og de nuværende arbejdsforhold vil være et godt udgangspunkt for at fastlægge kriterier for, hvordan arbejdsforholdene kan forbedres. Samtidig er det væsentligt at kunne vurdere de samlede konsekvenser for arbejdsforholdene, når der i dele af produktionen indføres ny teknologi. Flere af de generelle forebyggelsesprincipper falder i tråd med begrebet renere teknologi, som oprindeligt tog udgangspunkt i ydre miljø, men nu også i et vist omfang omfatter arbejdsmiljø. Renere teknologi sigter mod, at virksomheden eliminerer eller begrænser problemerne mest muligt så tæt ved kilden som muligt. Det kan ske ved, at virksomheden ændrer produktet eller fremstillingsprocessen. Ud fra en arbejdsmiljøbetragtning er det væsentligt at fremhæve, at teknologien ikke er ren, hvis ikke arbejdsmiljøet er det. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ændringer i produkt eller fremstillingsproces af hensyn til miljøeller ressourceforhold ikke forringer arbejdsmiljøet. To af de centrale værktøjer i renere teknologi er miljøgennemgang og livscyklusvurdering. En miljøgennemgang svarer i princippet til den analyse af produktionsprocessen, som er præsenteret i det foregående. Det drejer sig om at kortlægge alle miljøforhold i virksomheden og dens enkelte processer eller områder. Det er derfor nærliggende at koble en miljøgennemgang sammen med en arbejdsmiljørettet produktionsprocesanalyse. Livscyklusvurdering er rettet mod virksomhedens produkter og bevæger sig ud over forholdene på fremstillingsvirksomheden. Ligesom begrebet renere teknologi er livscyklusvurderingsværktøjet hovedsageligt udviklet med henblik på miljø- og ressourceforbedringer. Et produkts livscyklus spænder over råstofudvinding, materiale- og komponentfremstilling, produktfremstilling, brug og bortskaffelse. Målet er at opgøre og vurdere materialeog energiforbruget og de medfølgende emissioner til miljøet i form af luftforureninger, spildevand, affald m.m. Herved etableres der et grundlag for at mindske produktets samlede påvirkning af miljøet i hele dets livscyklus. Når livscyklusvurderinger bruges af virksomheder til at udvikle mere miljøvenlige produkter, er det igen væsentligt at understrege, at arbejdsmiljøet kan blive berørt, ikke alene på fremstillingsvirksomheden, men også hos fx brugere og bortskaffere af produktet. Hermed er der imidlertid også en chance for at forebygge arbejdsmiljøproblemer allerede under udviklingen af produktet. En analyse af den eksisterende produktionsproces kan give input til produktudviklerne om, hvilke arbejdsmiljøproblemer de skal forsøge at eliminere eller mindske i forbindelse med udvikling at et nyt produkt. Arbejdsmiljø har indgået som vurderingsparameter i livscyklusvurderinger udført i de nordiske lande og Holland. Der hersker i

14 34 dag ikke international enighed om, at arbejdsmiljø skal indgå i disse vurderinger, ligesom der heller ikke findes nogen ensartet metode. Litteratur Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober Broberg O, Jelnes JE, Kamp A, Laustsen S, Midtgård U, Rasmussen E. et al. Livscyklusvurderinger og arbejdsmiljø. København: Arbejdsmiljøinstituttet, Broberg O. Arbejdsmiljø i livscyklusvurderinger af produkter. Lyngby: Institut for Arbejdsmiljø, Danmarks Tekniske Højskole, Jensen PL. Arbejdsmiljø - en afgrænsning af emneområdet. Lyngby: Institut for Teknologi og Samfund, Danmarks Tekniske Universitet, Kern H, Schumann M. Industriearbeit und Arbeiterbewusstsein. Frankfurt/Main: Europäische Verlagsanstalt, Kirwan B, Ainsworth LK. A guide to task analysis. London: Taylor & Francis, 1992.

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

MSSM 2011 Sikkerhedsorganisationen, hvad sker der, og hvad kan du gøre?

MSSM 2011 Sikkerhedsorganisationen, hvad sker der, og hvad kan du gøre? MSSM 2011 Sikkerhedsorganisationen, hvad sker der, og hvad kan du gøre? Hvordan understøtter arbejdsmiljøreglerne rederiernes sikkerhedsorganisation Kontorchef Per Sønderstrup, Center for Maritime Regulering,

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 med påbud om

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

TEKNISK ARBEJDSHYGIEJNE

TEKNISK ARBEJDSHYGIEJNE TEKNISK ARBEJDSHYGIEJNE BIND I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØINSTITUTTET REDIGERET AF THOMAS SCHNEIDER BASISBOG REDIGERET AF THOMAS SCHNEIDER BASISBOG TEKNISK ARBEJDSHYGIEJNE BIND I ARBEJDSMILJØINSTITUTTET

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Temadag om bygherreansvaret 1 Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 Program 2 Program 8.30

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 3. maj 2016 med påbud om

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d.

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Fælles Mål som udgangspunkt for elevernes medbestemmelse for kollegialt samarbejde for vurdering af undervisningsmidler

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Haderslev Handelsskole/Det Blå Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Struktur på privatlivsimplikationsrapporten

Struktur på privatlivsimplikationsrapporten Struktur på privatlivsimplikationsrapporten Appendiks 6 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Struktur på rapport over privatlivsimplikationsanalysen... 3 Introduktion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *)

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 som er offentliggjort

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Torben Rosenørn Kursets formål er at støtte de studerende i at opfylde studieordningens delmål for kontekstuel faglighed.

Torben Rosenørn Kursets formål er at støtte de studerende i at opfylde studieordningens delmål for kontekstuel faglighed. Kursets formål er at støtte de studerende i at opfylde studieordningens delmål for kontekstuel faglighed. At bibringe de studerende viden om og forståelse af teoretiske, empiriske samt metodiske værktøjer,

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 13-1-2014 BJERGET EFTERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 Udarbejdet af Kurt Jensen og Steffen Krøyer Indledning Arbejdspladsvurderingen på Bjerget Efterskole udarbejdes af ArbejdsMiljøOrganisationen,

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

MENNESKERS SUNDHED NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG MENNESKERS SUNDHED - NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG

MENNESKERS SUNDHED NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG MENNESKERS SUNDHED - NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG MENNESKERS SUNDHED NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG BEFOLKNING OG MENNESKERS SUNDHED VVM-direktiv 2014/52/EU Mennesker Befolkning og menneskers sundhed Implementering af VVM-direktivet i dansk lovgivning i

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2759 Titel: Metalindustriel bearbejdning Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

»Risikovurdering. Jasper Eriksen Tlf.:

»Risikovurdering. Jasper Eriksen Tlf.: »Risikovurdering Jasper Eriksen jaer@alectia.com Tlf.: 30109685 »Præsentation Jasper Eriksen Uddannet biolog Siden 1997 arbejdet med arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Sikkerhedsleder i kommune ALECTIA A/S Arbejdsområder,

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Termin August 2014 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Rybners HTX Teknologi B Peter Iversen Hold 2.E Oversigt over gennemførte

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere