Bacheloruddannelse i teknisk videnskab, systemdesign og strategisk analyse Danmarks Tekniske Universitet. Ny uddannelse, Ny uddannelse, 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bacheloruddannelse i teknisk videnskab, systemdesign og strategisk analyse Danmarks Tekniske Universitet. Ny uddannelse, 2013. Ny uddannelse, 2013"

Transkript

1 Bacheloruddannelse i teknisk videnskab, systemdesign og strategisk analyse Danmarks Tekniske Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 6 Begrundelse... 6 Juridiske opmærksomhedspunkter... 7 Grundoplysninger... 7 Uddannelsens kompetenceprofil... 8 Uddannelsens struktur... 8 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 18 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Bilag 1: Institutionens system for kvalitetssikring Indstilling til UI for bacheloruddannelsen i teknisk videnskab, systemdesign og strategisk analyse

4 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af Danmarks Akkrediteringsinstitution med støtte fra et akkrediteringspanel. Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) træffer afgørelse om uddannelsens juridiske forhold 2 på baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling. Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen, uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den faglige vurdering af uddannelsen - Indstilling og oplysninger til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering ACE Denmark blev pr. 1. juli 2013 til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som beskæftiger sig med akkreditering af hele det videregående uddannelsesområde. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 2 Uddannelsens tilskudsmæssige placering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UI-forhold) 4

5 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for bacheloruddannelsen i teknisk videnskab, systemdesign og strategisk analyse består af en kernefaglig ekspert og en aftagerrepræsentant. Kernefaglig ekspert Arvid Strand er professor på Transportøkonomisk institutt (TØI) i Oslo og er uddannet civilingeniør fra Norges tekniske høgskole (NTH). Arvid Strand har været ansat som forsker og forskningschef ved Norsk institut for by- og regionforskning og som afdelingsleder ved TØI. Arvid Strand har været ansat som professor i planlægning ved tre norske uddannelsesinsitituioner (NTH ( ), Norges landbrukshøgskole (NLH) ( ) og Arkitekthøgskolen i Oslo ( ). Arvid Strand forsker bl.a. inden for areal- og transportplanlægning. Aftagerrepræsentant Anders Stouge er uddannet cand.polit og er ansat som vicedirektør for Dansk Energi. Anders Stouge har i de sidste 17 år beskæftiget sig indgående med erhvervslivets problemstillinger herunder i relation virksomhedernes omverden, udvikling af markeder og produkter, leverandørforhold og virksomhedernes interne forhold og optimering. Det er bl.a. sket gennem ansættelse i rådgivningsvirksomheder og interesseorganisationer herunder DI og Dansk Energi. Datoer i sagsbehandlingen Ansøgning modtaget 1. maj 2013 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 31. maj 2013: Modtaget supplerende dokumentation for aftagerdialog (kriterium 1) 1. juli 2013: Modtaget supplerende dokumnetation om titelændring (kriterium 3) 5. september 2013: Modtaget supplerende dokumentation for: - sammenhæng mellem underviser, forskningsområde og undervisning (kriterium 2) - uddybning af kompetenceprofil i forhold til kvalifikationsramme (kriterium 3) - uddybning af det særlig fysikfag for uddannelsen (kriterium 4) Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 30. september

6 Høringssvar modtaget 9. oktober 2013 Kriterium 1 Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at universitetets udviklingsproces ikke havde sandsynliggjort et behov for uddannelsen, fordi DTU og de involverede aftagere i udviklingsprocessen ikke havde forholdt sig til DTU s egne ingeniøruddannelser og ingeniøruddannelser på andre universiteter. Herudover var det vurderingen, at bacheloruddannelsens erhvervssigte var uklart, og at aftagernes behovstilkendegivelser var for generelle til at understøtte et behov for uddannelsen. Vurderingen er ændret på baggrund af høringssvaret, som redegør for uddannelsens særkende i forhold til andre ingeniøruddannelser på DTU og på andre universiteter, og redegørelsen afdækker på den baggrund et tilstrækkeligt klart erhvervssigte for uddannelsen. Det at uddannelsens særkende er blevet klargjort betyder også, at aftagernes positive behovstilkendegivelser om uddannelsens faglige sammensætning og sigte, tydeliggør behovet for uddannelsen. Vurderingen af kriterium 1 er på den baggrund ændret fra ikke tilfredsstillende til delvist tilfredsstillende. Indstilling På baggrund af den ændrede vurdering af kriterium 1, er indstillingen ændret fra afslag til positiv akkreditering. Sagsbehandling afsluttet 30. oktober 2013 Dato for Akkrediteringsrådets møde 15. november 2013 Bemærkninger Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Afslag på akkreditering Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Begrundelse Bacheloruddannelsen i teknisk videnskab, systemdesign og strategisk analyse på Danmarks Tekniske Universitetet (DTU) indstilles til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på delvist tilfredsstillende vis opfylder kriteriet for: - Behovet for uddannelsen (kriterium 1), fordi universitetet ikke har beskrevet egne uddannelser og ingeniøruddannelser fra andre universiteter i redegørelsen for beslægtede uddannelser, ligesom at aftagerne heller ikke har modtaget information om ingeniøruddannelser fra andre universiteter. Det er dog vurderingen, at aftagerne har forhåndsviden om DTU s egne uddannelser, og at uddannelsen med sit tværfaglige fokus i tilstrækkelig grad adskiller sig fra beslægtede uddannelser. Derfor er det også vurderingen, at der er beskrevet et tilstrækkelig klart erhvervssigte for uddannelsen. Erhvervssigtet tager udgangspunkt i et kandidatarbejdsmarked og kun i mindre grad omfatter beskrivelsen det bachelorarbejdsmarked, som et mindretal dimittenterer til. Panelet vurderer videre, at de involverede aftagere er relevante for uddannelsen, og at dialogen er blevet brugt i udviklingen 6

7 af uddannelsen, og at aftagerne tilkendegiver et behov for uddannelsen, og at lave ledighedstal understøtter behovet. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2). - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5). Indstillingen sker på baggrund af en analyse af universitetets proces med udvikling af uddannelsen og vurdering af det samfundsmæssige behov for uddannelsen. Relevante aftagere har tilkendegivet et behov for uddannelsens faglige krydsfelt mellem teknisk videnskab og økonomi, og uddannelsen adskiller sig fra beslægtede uddannelser. Selvom universitetets udviklingsproces og dialog med aftagere blev kritiseret for ikke i tilstrækkelig grad at have inddraget beslægtede ingeniøruddannelser på DTU eller fra andre universiteter, har processen samlet set været tilstrækkelig til at sandsynliggøre et behov for uddannelsen. Der er også lagt vægt på, at der er lave ledighedstal på hhv. det teknisk videnskabelige og samfundsvidenskabelige hovedområder, som uddannelsen kombinerer. Derudover er der også lagt vægt på, at der er et solidt forskningsmiljø bag uddannelsen, og at der i tilrettelæggelsen af uddannelsen er sammenhæng mellem kompetenceprofilen og læringsmål for uddannelsens fagelementer, og at der er faglig progression fra første til sidste semester. Endelig er der lagt vægt på, at universitetets kvalitetssikringssystem er velfungerende og vil være med til at sikre kvaliteten og den fortsatte relevans af uddannelsen. Juridiske opmærksomhedspunkter Retskrav på flere end en kandidatuddannelse, jf. 9 i kandidatadgangsbekendtgørelsen modsætningsvist, se universitetets begrundelse. Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen skal udbydes i Lyngby. Sprog Undervisningen vil foregå på dansk. Hovedområde Uddannelsen hører under det teknisk-videnskabelige hovedområde Antal forventede studerende 30 Uddannelsen ønskes udbudt første gang 1. september 2014 Uddannelsen erstatter helt eller delvist en eksisterende uddannelse? Nej 7

8 Uddannelsens kompetenceprofil En bachelor i systemdesign og strategisk analyse fra DTU: 1) kan modellere simple operationelle problemstillinger ved brug af kvantitative redskaber fra beslutningsstøtte og operationsanalyse 2) kan gennemføre indsamling af data til simple problemstillinger ved brug af informationsteknologi 3) har kendskab til simple principper i data mining og kan bruge det som redskab til at uddrage relevante data gennem sortering af større datamængder 4) har kendskab til planlægnings- og beslutningsprocesser i ingeniøropgaver 5) kan forstå grundlæggende metoder og begreber inden for økonomisk teori 6) har kendskab til kompleksiteten i infrastrukturens delelementer 7) kan analysere ledelsesmæssige og organisatoriske elementer i en problemstilling, herunder forstå problemstillingens placering og betydning i en værdikæde 8) kan bidrage til implementering af tiltag til udvikling af nye produkter og serviceydelser 9) kan identificere faktorer i samspillet mellem et teknologisk system og dets omgivelser og vurdere om disse kan have betydning for udfaldet af planlægnings- og beslutningsproblemer Fællesfaglige kompetencer En bachelor i teknisk videnskab 10) kan kombinere forskningsbaseret og praktisk viden til at finde egnede teknologiske løsninger, og se disse i en samfundsmæssig kontekst 11) har et solidt kendskab til grundlæggende matematiske og naturvidenskabelige standardmetoder til at vurdere og løse idealiserede tekniske problemstillinger og kan anskue løsningerne i et bredt samfundsmæssigt perspektiv 12) har viden om basale begreber for programmeringssprog og kan løse og dokumentere mindre programmeringsopgaver 13) har en basal forståelse af ingeniørfagets videnskabsteori og kan identificere problemstillinger, der indgår i moderne ingeniørarbejde 14) har kendskab til fagets informationsstrukturer og fagrelevante informationskilder, og kan udføre relevant og kritisk informationssøgning 15) kan formidle teknisk information, teorier og resultater både grafisk, skriftligt og mundtligt og er i stand til at fremlægge dette for forskellige grupper af interessenter 16) er i stand til selvstændigt at tilegne sig ny viden på baggrund af evne til at lære, læse og lytte og er desuden i stand til at forholde sig kritisk til tilegnet viden 17) kan ud fra en selvstændig professionel tilgang bidrage til teknisk problemløsning gennem projektarbejde, på egen hånd såvel som i samarbejde med andre Uddannelsens struktur Uddannelsens struktur er vist i figuren nedenfor. Rød indikerer naturvidenskabeligt grundfag, lilla indikerer teknologisk linjefag, gult indikerer projekter og almene fag og gråt indikerer valgfrie kurser. 8

9 (Studieordningen, side 3) 9

10 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Karakteristik af processen Universitet forklarer om baggrunden for ansøgningen, at globaliseringen og en række større internationale udfordringer inden for miljø, sikkerhed, økonomi, klima, fødevarer, sundhed vil stille store krav til beslutningstagernes evne til at forstå, planlægge og prioritere i disse meget komplekse og hurtigt foranderlige systemer. I den forbindelse vil fokus på forretningsudvikling og intern procesoptimering være i vækst både inden for erhvervsliv og offentlige institutioner. I de dertil tilknyttede beslutningsprocesser, vil der være et behov for ingeniører, der med den ingeniørfaglige helhedsforståelse evner at kombinere den tekniske tilgang med den samfundsfaglige indsigt, når der skal udvikles nye services og produkter til samfundets og kunders behov. Det centrale faglige indhold i uddannelsen er matematisk modellering, beslutningsstøtte, økonomi samt organisation og ledelse, der kombineret med en teknisk tilgang med samfundsfaglig indsigt, udgør kernefagligheden i uddannelsen. (ansøgning s. 2 og 23) Aftagerne af uddannelsen vil primært være DTU s egne kandidatuddannelser, (kandidatuddannelsen i planlægning, innovation og ledelse, kandidatuddannelsen i transport og logistik, kandidatuddannelsen i bæredygtig energi og kandidatuddannelsen i matematisk modellering), og afhængig af valg af kandidatuddannelse vil der være beskæftigelse inden for styrelser og offentlige institutioner, store kommuner og regioner, EU, konsulent- og servicevirksomheder samt produktionsvirksomheder. (ansøgning s.1-3 og 55) Udviklingen af uddannelsen har været forankret på Institut for DTU Management Engineering. Universitetet har i udviklingsprocessen inddraget aftagerrepræsentanter fra to DTU-institutters advisory boards (herefter ABs), DTU s aftagerpanel samt seks eksterne aftagerrepræsentanter. Aftagerdialogen blev indledt i november 2012, hvor advisory boardet (herefter AB) for DTU Management Engineering på et møde drøftede uddannelsesforslaget på baggrund af en fremlagt studieplan og kompetenceprofil (ansøgning s. 6). Derefter blev uddannelsesforslaget sendt i skriftlige høringer, først til DTU s aftagerpanel i december 2012 og senere til AB for DTU Transport i april I forbindelse med høringerne modtog aftagerne en beskrivelse af uddannelsen, kompetenceprofilen og seks spørgsmål om bl.a. uddannelsens relevans. (ansøgning s ). Derefter afholdt DTU et møde med hver af de seks eksterne aftagere i medio april I samme periode mødtes AB fra DTU Management Engineering igen og drøftede uddannelsesforslaget, inden aftagerdialogen og udviklingsprocessen formelt blev afsluttet med indleveringen af ansøgningen 30. april (ansøgning, s. 4-6) Sammenhæng mellem kompetenceprofil og erhvervssigte Uddannelsen kombinerer de teknisk videnskabelige ingeniørkompetencer med kompetencer inden for forretningsforståelse, økonomi og samfundsfag. Målet med uddannelsen er at udbyde en ny teknologi- og systemorienteret uddannelse, som er rettet bredt mod industri-, forsknings- og servicevirksomheder og offentlige organisationer, enten som bachelor men især i kombination med en kandidatuddannelse. Uddannelsens bachelorer vil især kunne varetage funktioner inden for fagområderne beslutningsstøttesystemer, optimering og håndtering af store datamængder (herunder datamining, big data og business intelligence). Bacheloruddannelsen i kombination med en kandidatuddannelse giver mulighed for beskæftigelse i store planlægningstunge virksomheder, i rådgiverbranchen samt i strategienheder i offentlige virksomheder. (høringssvar af 13. oktober 2013) 10

11 I høringssvaret har universitetet uddybet erhvervssigterne for uddannelsen i kombination med DTU s egne kandidatuddannelser i hhv. transport og logistik og i planlægning, innovation og ledelse. (...) Ingeniører fra kandidatuddannelsen i Transport og Logistik får bredt ansættelser inden for transport- og logistiksektoren, bl.a. kan nævnes Producenter og konsumenter af varer (transport- og logistikafdelinger) Transportører (operatører, speditører, kollektive trafik operatører, flyselskaber, rederier) Transportinfrastrukturejere (offentlige myndigheder, havne, lufthavne, private firmaer) Offentlige myndigheder (stat, amter og kommuner, EU, kollektive trafikselskaber) Metodeudvikling og softwareteknologi (konsulent- og IT-firmaer, universiteter, specialistfunktioner hos de øvrige ansættelsessteder) Kandidatstudiet omfatter videregående matematisk modellering og computerbaserede løsninger samt statistik, operationsanalyse, økonomi, planlægning og ledelse. Disse områder er alle centrale elementer i den nye bacheloruddannelse, og bachelorer i teknisk videnskab, systemdesign og strategisk analyse, vil således have et solidt fundament for videregående studier på denne uddannelse. Kandidatuddannelsen i Planlægning. Innovation og Ledelse De færdige kandidater får typisk job i en privat eller offentlig virksomhed eller i en organisation med opgaver inden for planlægning, teknologi- og driftsledelse, udvikling og innovation eller kon- sulent- og rådgivningsarbejde. Kandidatstudiet omfatter fagområderne operationsanalyse, simulering af produktions- og servicesystemer, planlægning, projektledelse, tilrettelæggelse af innovative processer, problemstrukturering og optimering samt bæredygtig udvikling. Disse områder er centrale elementer i den nye bacheloruddannelse og bachelorer i teknisk videnskab, systemdesign og strategisk analyse, vil således også her have et solidt fundament for videregående studier på denne uddannelse. (høringssvar af 9. oktober 2013) Af uddannelsens kompetenceprofil fremgår bl.a, at dimittenden kan: - kan modellere simple operationelle problemstillinger ved brug af kvantitative redskaber fra beslutningsstøtte og operationsanalyse - kan gennemføre indsamling af data til simple problemstillinger ved brug af informationsteknologi - har kendskab til simple principper i data mining og kan bruge det som redskab til at uddrage relevante data gennem sortering af større datamængder - har kendskab til planlægnings- og beslutningsprocesser i ingeniøropgaver - kan identificere faktorer i samspillet mellem et teknologisk system og dets omgivelser og vurdere om disse kan have betydning for udfaldet af planlægnings- og beslutningsproblemer. Panelet vurderer, at der er beskrevet et klart erhvervssigte, og at der er sammenhæg mellem uddannelsens kompetenceprofil og det beskrevne erhvervssigte. Panelet vurderer, at bacheloruddannelsen med sit indhold vil give et solidt fundament for videregående studier på de ovennævnte kandidatuddannelser og vil understøtte de faglige kompetencer og udfordringer, som kandidatdimittenderne møder på arbejdsmarkedet. Panelet bemærker dog kritisk, at der i beskrivelsen af erhvervssigtet tages udgangspunkt i et kandidatarbejdsmarked, og at der kun i mindre grad er beskrevet et selvstændigt bachelorerhvervssigte. Panelet vurderer dog samlet, at der er beskrevet et tilstrækkeligt klart erhvervssigte for uddannelsen, og noterer at det er hensigten, at det store flertal af uddannelsens dimittender skal fortsætte på en kandidatuddannelse og videre derfra i beskæftigelse. Beslægtede uddannelser og beskæftigelse Universitetet har angivet følgende beslægtede danske uddannelser: 11

12 - Matematik-økonomi samt matematisk planlægning (KU og AU) - Cand.polit. (BSc Økonomi) (KU) - De erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser (CBS og ASB) - Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse på (RUC) (ansøgning s. 4-5) DTU konkluderer bl.a. i forhold til matematikuddannelserne, at den nye bacheloruddannelse adskiller sig fra uddannelserne på KU og AU ved at være en ingeniøruddannelse med stor vægt på teknologiforståelse samt at give de studerende kompetencer til at kunne understøtte, modellere og optimere planlægnings- og beslutningsprocesser i forbindelse med udvikling og implementering af nye produkter og serviceydelser. (ansøgning s. 5) DTU skriver, at cand. polit. har en betydelig større vægt på teoretiske økonomiske modeller end på de operationelle matematiske løsningsmetoder til erhvervsøkonomiske problemstillinger, som er en central del af bacheloruddannelsen fra DTU. (ansøgning s. 5) Forskellen til de erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser er ifølge DTU, at bacheloruddannelsen fra DTU adskiller sig fra denne ved at have lidt mindre vægt på de tilgrænsende erhvervsorienterede discipliner og et betydeligt indhold af teknologiforståelse og fysiske rammebetingelser for produktudvikling og optimeringsproblemer mv. (ansøgning s. 5) RUC uddannelsen er forskellig fra den ansøgte fordi, RUC-uddannelsen er en samfundsfaglig uddannelse med vægt på kvalitative metoder og analyser, hvorimod DTU uddannelsen er en ingeniøruddannelse med stor vægt på matematik, datahåndtering og kvantitativ modellering af ingeniørmæssige planlægningsopgaver. (ansøgning s. 5) DTU har ikke angivet nogen af universitetets egne ingeniørbacheloruddannelser eller uddannelser fra Aalborg Universitetet og Syddansk Universitet som beslægtede. DTU forklarer, at begrundelsen er, at DTU opfatter uddannelsen som en nytænkning inden for universitetets uddannelsesportefølje. Uddannelsen fordrer således oprettelse af 9 nye kurser (tilsammen 50 ETCS) point, svarende til næsten et helt studieår. (...) En del af disse kompetencer er tilføjet universitetet som led i universitetsfusionen i 2007 og også på dette område skal uddannelsen derfor ses som nytænkning.(...) (høringssvar af 9. oktober 2013, s. 4) DTU forklarer videre, at der i forbindelse med aftagerdialogen blev der spurgt til, hvilke type kandidater virksomheden i dag rekrutterer til de jobfunktioner, uddannelsen sigter mod. DTU oplyser, at der ved den lejlighed ikke blev peget på yderligere beslægtede uddannelser. (høringssvar af 9. oktober 2013, s. 4) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen adskiller sig for beslægtede uddannelser herunder andre ingeniøruddannelser med sit indhold af fagelementer, hvor ingeniørfagligheden kombineres med bl.a. samfundsvidenskab og økonomiske fagkompetencer. Panelet vurderer dog kritisk, at DTU s redegørelse for de beslægtede uddannelser ikke omfatter egne ingeniøruddannelser, fordi uddannelsen trods alt er en ingeniøruddannelse. I forlængelse heraf vurderer panelet, at der er ingeniøruddannelser på andre universiteter, som umiddelbart er mere beslægtet end de uddannelser, som DTU har angivet i ansøgningen, f. eks. bacheloruddannelsen i globale forretningssystemer på Aalborg Universitet og Syddansk Universitets bacheloruddannelse i Product Development and Innovation. DTU har i høringssvaret forklaret, at de pågældende uddannelser ikke indeholder kernekompetencerne matematisk modellering af planlægningsopgaver, beslutningsvidenskab, håndtering og strukturering af data og information, som er centrale i uddannelsesforslaget, men at der er et mindre overlap omkring ledelse og økonomi til de to uddannelser.(høringssvar af 9. oktober 2013). DTU skriver, at Bachelorer i Systemdesign og Strategisk Analyse forventes primært at fortsætte på en kandidatuddannelse på DTU eller et andet universitet, og først derefter komme ud på arbejdsmarkedet. Efter 12

13 endt uddannelse forventes kandidaterne at få en beskæftigelse, der ligner den generelle beskæftigelsessituation for civilingeniører. (ansøgning s. 3-4) I ansøgningen er der gengivet beskæftigelsestal for årene for nyuddannede kandidater i teknisk videnskab på landsplan, og tallene er sammenlignet med nyuddannede civilingeniørers ledighed fra DTU. Ansøgningerne er suppleret med ledighedstal for Akademikernes Centralorganisation. Det korrekte sammenligningsgrundlag er ledighedstal og ikke beskæftigelsestal. Ledighedstallene fra UI viser, at civilingeniørernes ledighed for alle årene er på niveau med landsgennemsnittet, jf. nedenfor DTU 2 % 1 % 7 % 4 % Landsgennemsnit 2 % 1 % 6 % 4 % Tabel over ledighed for dimittender efter 4-19 måneder efter dimission. Tabellen er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution på baggrund af tal fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. DTU har ikke angivet ledighedstal for DTU s ingeniørbachelorer. Styrelsens opgørelse viser, at ingen (eller få) (0 pct.) af bachelordimittenderne i perioden er registeret som ledige. (ui.dk) I høringssvaret har DTU opgjort ledighedstal for de angivne beslægtede uddannelsers hovedområde (samfundsvidenskab) for bachelor. (høringssvar af. 9. oktober 2013, s. 5-6). Tallene fra styrelsen viser, at flere end 97 procent af en årgang finder beskæftigelse eller fortsætter på en kandidatuddannelse. Der er ikke opgjort ledighedstal for beslægtede kandidatuddannelser herunder cand. polit. Af høringssvaret fremgår bl.a. videre, at man ved at oprette den nye uddannelse tilgodeser et samfundsmæssigt behov skitseret i IDA's "Prognose for lngeniørmangel" (dokumentationsrappor ten, s. 11 af 457). Prognosen viser, at der i 2015 vil mangle 7600 ingeniører i Danmark og i 2025 vil dette tal være steget til over Akkrediteringspanelet vurderer samlet, at universitetets redegørelse for de beslægtede uddannelser er tilstrækkelig til at understøtte, at uddannelsen adskiller sig fra beslægtede uddannelser, og at redegørelsen understøtter et behov for uddannelsen. Panelet vurderer kritisk, at DTU i ansøgningen ikke har redegjort for egne ingeniøruddannelser og for ingeniøruddannelser på andre universiteter i beskrivelsen af beslægtede uddannelser. Panelet vurderer dog på baggrund af uddannelsens særlige fagsammensætning og DTU s høringssvar, at uddannelsen i tilstrækkelig grad adskiller sig fra beslægtede uddannelser, og at dette understøtter et behov for uddannelsen. Panelet vurderer derudover, at de lave ledighedstal både på de teknisk videnskabelige og samfundsvidenskabelige hovedområder bidrager til at understøtte et behov for uddannelsen. Involvering af interessenter DTU skriver bl.a., at uddannelsen retter sig mod produktionsvirksomheder i erhvervslivet og offentlige institutioner som for eksempel styrelser og offentlige institutioner, store kommuner og regioner, EU, konsulent- og servicevirksomheder, som alle er udfordret af kraftigt stigende mængder af tilgængelige data (ansøgning s. 3 og 55). DTU har haft dialog om uddannelsen med AB for DTU Management, AB for DTU Transport, DTU s aftagerpanel samt seks eksterne aftagere. Tabellen nedenfor viser en oversigt over aftagerne: Medlemmer af AB Medlemmer af AB Medlemmer af DTU s Eksterne aftagere: DTU Management: DTU Transport: aftagerpanel: Novo Nordisk Dansk Industri Danmarks Danske Bank Fiskeriforening Børsen Trafikstyrelsen MT Højgaard A/S Dong Energy 13

14 Novo Nordisk Vejdirektoratet A.P. Møller-Maersk A/S DSB Dansk Byplan Lab Danmarks SEAS-NVE EA Energianalyse Rederiforening NNE Pharmaplan Banedanmark NESBI Consulting ApS IBM COWI IRD Fuel Cells A/S COWI KMD Fødevarestyrelsen Microsoft, Dynamics NAV Haldor Topsøe A/S Tabel udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitutution på baggrund af ansøgning s. 5, og bilag 1.1 a-h, 1.3b og c Af ansøgningen fremgår, at AB DTU Management modtog studieplan og kompetenceprofil i forbindelse med møderne om uddannelsen i november (ansøgning s. 5). DTU tilføjer, at aftagerne på møderne mundtligt blev orienteret om uddannelsens faglige sammensætning samt snitfalderne til de beslægtede samfundsvidenskabelige uddannelse, og DTU skriver, at aftagerne var godt bekendte med disse uddannelser. (Supplererende dokumnetation af 31. maj 2013) Derefter blev uddannelsesforslaget sendt i skriftlige høringer - først til DTU s aftagerpanel i december 2012 og senere til AB DTU Transport i april Aftagerne modtog en beskrivelse af uddannelsen, kompetenceprofilen og seks spørgsmål om bl.a. uddannelsens relevans. (ansøgning s. 5 og 88-91, bilag 3.1.b). Spørgsmålene lød: - Hvilken type kandidater inden for området ansætter virksomheden i dag? - Hvordan dækker de nuværende kandidater dette behov? - Er der et udækket behov hvilket (kan denne uddannelse dække det behov)? - skal nogle kompetencer styrkes/reduceres - er der behov for andre kompetencer - Er det er marked i vækst (hvad er fremtiden for branchen, bliver der behov for færre eller flere kandidater af denne type fremover) (ansøgning s. 91) Derefter fulgte dialogmøder med seks eksterne aftagere i april Af de vedlagte mødereferater fremgår, at møderne blev indledt med en beskrivelse af uddannelsen og arbejdet med at udvikle og ansøge om godkendelse af uddannelsen. (ansøgning s.79f, bilag 1a-h) Af ansøgningen fremgår det, at aftagerdialogen bl.a. har været brugt til at foretage ændringer i kurserne Beslutningsvidenskab, Business Analytics, Introduktion til projektarbejde og implementering (ingeniørarbejde 2), Micro- og macroøkonomi samt Fagprojektet. (ansøgning s. 6) Aftagerpanelet udtalte i december 2012, at der er tale om en bacheloruddannelse, der er således tilrettelagt, at den efterfølgende giver adgang til en bred vifte af DTU s kandidatuddannelser, og dermed giver mulighed for yderligere specialiseringer for kandidaterne. (ansøgning s. 5) AB DTU Management udtalte i 12. april 2013 bl.a. at: Advisory Boardet bemærkede også, at universitetet skal være opmærksomt på, at det for erhvervslivet kan være svært at få særskilt øje på en bacheloruddannelse, da langt de fleste aftagere ansætter kandidater med 5 årige uddannelser bag sig. Kombineret med den rette kandidatuddannelse mener panelet dog, at efterspørgslen efter uddannelsens bachelorer, der har samfundsmæssig forståelse og kan indsamle, omdanne og analysere store datamængder til udvikling af fremtidige forretningsstrategier og beslutninger, vil være stigende. Advisory Board gav 14

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi Aarhus Universitet Rektor Brian Bech Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@ @au.dk, mj@ @adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i offentlig politik og økonomi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Bacheloruddannelse i produktionsudvikling Aalborg Universitet

Bacheloruddannelse i produktionsudvikling Aalborg Universitet Bacheloruddannelse i produktionsudvikling Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

kandi- ologier. Christa Tranum Sendt pr. e-mail: den vedlagte akkredi- februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Lyngby versiteter.

kandi- ologier. Christa Tranum Sendt pr. e-mail: den vedlagte akkredi- februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Lyngby versiteter. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Anders O. Bjarklev Christa Tranum Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk, dtu-rektor@ @adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi-

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling...

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse

Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten.

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (engelsk) Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015 Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i ledelse og informatik i byggeriet.

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil).

Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil). Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme:

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse i pædagogisk antropologi

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere