Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet"

Transkript

1 Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulæret omhandler organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger samt kontrol med autorisationer for brug af edb-udstyr og programmer med adgang til Kirkenettet. Desuden omhandler cirkulæret Kirkeministeriets godkendelse af øvrige it-systemer. Cirkulærets bilag findes alene på Kirkenettets Intranet under punktet IT-sikkerhed. Cirkulærets anvendelsesområde 1. Cirkulæret omfatter alle edb-arbejdspladser der har adgang til Kirkenettet. Hjemmearbejdspladser og arbejdspladser i Rigsrevisionen, samt hos Kirkeministeriets ITleverandører med adgang til Kirkenettet, er også omfattet af bestemmelserne i cirkulæret. Stk. 2. Alle brugere af Kirkenettet er omfattet af bestemmelserne i nærværende cirkulære. Stk. 3. Alle hjemmearbejdspladser er desuden omfattet af de i Bilag 6 nævnte bestemmelser. Stk. 4. I cirkulærets bilag 8 er der fastsat bestemmelser vedrørende de it-systemer Kirkeministeriet godkender. Definitioner 2. Ved Kirkenettet forstås det edb-netværk med tilhørende edb-arbejdspladser, der er etableret i og mellem myndigheder, institutioner og ansatte. Desuden omfatter Kirkenettet arbejdspladser i Rigsrevisionen og hos Kirkeministeriets IT-leverandører. Ved en bruger forstås en person, som er tildelt et brugernavn og en adgangskode til Kirkenettet. Ved autorisation forstås kombinationen af et brugernavn og en adgangskode, som giver adgang til Kirkenettet eller et program tilknyttet Kirkenettet. Ved sikkerhedsansvarlig forstås en person, der har et sikkerhedsmæssigt ansvar for en eller flere brugere og for et eller flere installationssteder. Organisatoriske forhold 3. Afdelingschefen for Kirkeministeriets Personale- og IT-Afdeling er øverste sikkerhedsansvarlige for Kirkenettet og tilhørende systemer og herunder for, at der fastsættes retningslinier for tilsyn med overholdelsen af de sikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat. 4. Kirkeministeriets IT-Kontor forestår den daglige drift af Kirkenettet og træffer herunder de fornødne tekniske foranstaltninger til opretholdelse og kontrol af sikkerheden i Kirkenettet. 5. Til varetagelse af de sikkerhedsmæssige opgaver i Kirkenettets enkelte dele er udpeget lokale sikkerhedsansvarlige. Stk.2. De lokale sikkerhedsansvarlige tildeler, ændrer og fratager brugerne autorisation. De skal desuden sikre, at: - oplysninger ikke misbruges eller kommer til uvedkommendes kendskab

2 - lokalerne, hvori der sker behandling af data, er indrettet med henblik på at forhindre uvedkommende adgang til oplysningerne. Stk. 3. De lokale sikkerhedsansvarlige skal sikre, at brugerne får udleveret dette cirkulære og overholder de heri indeholdte regler og sikkerhedsforskrifter, der gælder for Kirkenettet, og skal påtale, hvis regler og forskrifter ikke overholdes. Hvis en bruger herefter fortsat tilsidesætter de gældende sikkerhedsforanstaltninger, foranlediger den lokale sikkerhedsansvarlige at Kirkeministeriets IT-Kontor straks spærrer den pågældende brugers autorisation. Stk. 4. En fortegnelse over de lokale sikkerhedsansvarlige fremgår af Bilag 1 til cirkulæret. Autorisation af brugere 6. Autorisation af nye brugere, ændring af og fratagelse af autorisation for eksisterende brugere iværksættes af IT-Kontoret på grundlag af skriftlig anmodning fra den lokale sikkerhedsansvarlige. Anmodninger skal af de lokale sikkerhedsansvarlige fremsendes på de blanketter, som er optrykt i Bilag 2. Stk. 2. Såfremt IT-Kontoret: - ikke kan verificere den sikkerhedsansvarliges underskrift, skal anmodningens autenticitet kontrolleres ved opringning til den sikkerhedsansvarlige - ikke kan kontrollere en ny brugers identitet i Kirkeministeriets informationssystem (KIS), skal identiteten verificeres ved opringning til den sikkerhedsansvarlige eller eventuelt ved opringning til den relevante stiftsøvrighed - er i tvivl om anmodningens ægthed, skal anmodningen forelægges chefen for IT- Kontoret. Stk. 3. Når en anmodning er ekspederet og kontrolleret af IT-Kontoret, sendes det i Bilag 3 indeholdte stamkort i 3 eksemplarer til den sikkerhedsansvarlige i udfyldt stand. - et eksemplar er den sikkerhedsansvarliges kvittering - et eksemplar er til brugeren med oplysning om, hvilke autorisationer han er tildelt - et eksemplar, der skal underskrives af brugeren, returneres til IT-Kontoret som kvittering for modtagelsen. Stk. 4. Samtidig sendes til brugerens privatadresse en pinkodekuvert med brugerens hemmelige og strengt personlige adgangskode sammen med dette cirkulære. Desuden vedlægges en instruks til brugeren om at gennemlæse cirkulæret og derefter henvende sig til den lokale sikkerhedsansvarlige for at få udleveret brugernavn(e). Ved udlevering af brugernavn(e) skal brugeren underskrive det i stk. 3 nævnte stamkort og kvitterer hermed for at have modtaget og læst bestemmelserne i cirkulæret. Stk. 5. For autorisation af vikarer i stifterne gælder særlige retningslinjer, jf. Bilag Ved tildeling af autorisation(er) er det den sikkerhedsansvarliges ansvar, at brugere ikke autoriseres til anvendelser, som de ikke har behov for. Stk. 2. Den lokale sikkerhedsansvarlige skal, som angivet i 6 stk. 1, give besked om fratagelse af en autorisation ved ændret arbejdsfordeling, fravær længere end 6 måneder og ved fratræden.

3 Adgang til og adgangskontrol i Kirkenettet 8. Autorisationen giver brugeren adgang til Kirkenettets postsystem og til Intra- og Internettet. I postsystemet er brugeren tildelt en personlig postadresse og tilhørende postkasse. I den udstrækning brugeren er tildelt flere autorisationer, er der også adgang til disse andre systemer. 9. Den enkelte bruger skal overholde følgende regler vedrørende adgangskoden: 1) adgangskoden skal udskiftes efter højst 90 dages brug, 2) længden af adgangskoden skal være mindst 8 tegn, heraf - mindst 1 stort bogstav - mindst 1 lille bogstav - mindst 1 ciffer (tal), 3) brugerens egne navne må ikke indgå i adgangskoden, 4) adgangskoden kan ikke genbruges ved de næste tre skift, og 5) adgangskoden skal ændres, hvis den kan være blevet kendt af andre. Stk. 2. Den enkelte bruger har sin egen autorisation. To eller flere medarbejdere må ikke dele autorisation. Stk. 3. Autorisationen vil blive spærret efter et antal mislykkede forsøg på at indtaste den rigtige adgangskode. Koder, der er blevet spærret eller glemt, vil først kunne benyttes efter henvendelse til IT-Kontorets Brugerservice. Hvis Brugerservice ikke ved tilbageringning eller på anden måde kan skabe vished for, at det er den rigtige person, der anmoder om at få genåbnet en autorisationskode, kan genåbning kun ske efter skriftlig henvendelse. 10. Ved arbejdet med systemerne må brugeren ved søgninger og opslag alene skaffe sig adgang til oplysninger, som er nødvendige for at kunne udføre pålagte funktioner og opgaver, dvs. oplysninger, som naturligt indgår i sagsbehandlingen/opgaveløsningen. Adgang til og anvendelse af Internettet er dog ikke underlagt denne begrænsning. Stk. 2. Det er tilladt at anvende e-post og Internet til private, ikke-kommercielle formål. Stk. 3. Såfremt en bruger bliver opmærksom på, at han/hun eller andre har adgang til systemer og/ eller oplysninger, som er mere vidtgående, end vedkommende er autoriseret til, skal han/hun straks underrette den lokale sikkerhedsansvarlige eller IT- Kontoret. 11. Enhver anvendelse af DNK og/ eller CPR-systemet til privat brug er strengt forbudt. Stk. 2. Alle forespørgsler og databehandlinger i DNK- og/ eller CPR-systemerne registreres på den enkelte persons autorisation. Denne registrering danner grundlag for udskrift i tilfælde, hvor der er mistanke om misbrug. De sikkerhedsansvarliges kontrol af brugen af udstyr og programmer 12. For den daglige brug af udstyr og programmer, herunder hvilket udstyr, der må tilsluttes Kirkenettet, gælder "Vejledning og retningslinier for brug af programmer og udstyr i Kirkenettet", som er optrykt i Bilag 4. Stk. 2. Det indskærpes særligt, at de sikkerhedsansvarlige skal føre tilsyn med, at der: - ikke sker uautoriseret indgreb i det installerede udstyr

4 - kun tilkobles udstyr, der er godkendt til brug i Kirkenettet - ikke tilkobles ekstraudstyr, der kræver fysisk indgriben i installeret udstyr - kun installeres programmer, hvortil der er erhvervet licens. Stk. 3. De sikkerhedsansvarlige skal sikre, at de rutiner, der er fastsat for sikkerhedskopiering, bliver fulgt, herunder at eksterne lagringsmedier (tapes/bånd, cdrom m.m.) opbevares under lås. Stk. 4. Ved mistanke om misbrug kan de sikkerhedsansvarlige hos IT-Kontoret rekvirere en benyttelsesstatistik fra DNK systemet, der for et brugernavn angiver, hvilke transaktionstyper der har været anvendt, og antallet af gange den enkelte type har været anvendt. Stk. 5. For edb-installationerne i Kirkeministeriet, stiftsøvrighederne og i IT-Kontoret gælder særlige regler for edb-installationernes udførelse og sikring samt for sikkerhedskopieringen, der er nævnt i Bilag 5. Opgaver og regler for IT-Kontoret og dets medarbejdere 13. IT-kontoret, der er driftsansvarlig for Kirkenettet, skal have etableret faste arbejdsrutiner til sikring af, at de fornødne sikkerhedsforanstaltninger er implementeret og er virksomme. Stk. 2. Det skal sikres, at ingen pc kan tilkobles Kirkenettet uden aktivering af programmer, der overvåger og eventuelt installerer nødvendige opdateringer til virusbeskyttelse og andre komponenter, der har betydning for datasikkerheden og som sikkerhed imod uvedkommendes misbrug af oplysninger. Stk. 3. Efter nærmere fastsatte intervaller opsamles tekniske informationer, der bruges til: - kontrol af uautoriserede indlogningsforsøg - deaktivering af autorisationskoder, der ikke har været brugt i 6 måneder - overvågning af, at der ikke installeres modems - kontrol af, at pc'er og servere er installeret med de rigtige programversioner. 14. Medarbejderne i IT-Kontoret og hos leverandører til Kirkeministeriet har tavshedspligt med hensyn til oplysninger de i den forbindelse kommer i besiddelse af. Det gælder både i deres opfyldelse af nærværende kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger og i deres hjælp til brugerne igennem Brugerservice. Stk. 2. Der er forbudt at skaffe sig adgang til brugeres arkivområder, dokumenter, postkasser og lignende. Undtaget er dog tilfælde, hvor dette sker efter udtrykkelig aftale med den pågældende bruger, og da alene med det formål at bistå brugeren i tekniske spørgsmål. Stk. 3. Der er forbudt at registrere brugernes adfærd på Internettet, herunder forsøge at skaffe sig oplysning om hvilke adresser en bruger benytter. Dette gælder også vedrørende en brugers e-post trafik. Stk. 4. Såfremt afhjælpning af et teknisk problem afhænger af, at IT-Kontoret eller en leverandør får adgang til informationer om hvilke Internet og/eller e-postadresser en bruger korresponderer med, skal IT-Kontorets chef først give tilladelse hertil. De adresseinformationer, der derved opnås adgang til, skal behandles fortroligt. 15. Der skal regelmæssigt gennemføres kontrol af, at de implementerede sikkerhedsforanstaltninger virker.

5 Stk. 2. Beredskabsøvelserne skal gennemføres under realistiske forhold. Mindst én gang årligt skal det uvarslet: - af en uvildig instans efterprøves om Kirkenettet har den fornødne sikkerhed mod uautoriseret indtrængen - konstateres om data og systemer kan genskabes på grundlag af foretagne sikkerhedskopieringer. 16. Mindst én gang årligt skal der foretages en gennemgang af sikkerhedsbestemmelserne med henblik på at sikre, at de er fyldestgørende og afspejler de faktiske forhold i og omkring Kirkenettet. 17. Cirkulæret træder i kraft straks. Stk. 2. Samtidig ophæves Kirkeministeriets cirkulære af 8. december 2006 om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet. Kirkeministeriet, den ** 2006 Steffen Brunés Afdelingschef / Torben Stærgaard IT-chef

6 Godkendelse af øvrige it-systemer Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Bilag 8 1. Systemer til førelse af kirkegårdsprotokol I henhold til 26 stk. 3 i Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (BEK ** af **) skal Kirkeministeriets IT-Kontor godkende systemer, der anvendes til førelse af en kirkegårdsprotokol. For at et system kan godkendes, skal det kunne registrere de i bekendtgørelsens 26 stk. 1 nævnte oplysninger og tillige omfatte det i 26 stk. 2 nævnte register. For den konkrete anvendelse af systemet er det et krav, at systemet og dets anvendelse opfylder kravene i Justitsministeriets Bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts Såfremt det godkendte system betjenes fra en Kirkenet-pc er Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet gældende for dets anvendelse. For nærværende er nedenstående systemer godkendt: - ingen - Kirkeministeriets journal: Cirkulære/IT - dokument nr

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere

IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia

IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia Bestyrelsen den 9. august 2007 Dagsordenens punkt 07 IT-politik for Movia Bilag 2 IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia Version 1.0 15. januar 2007 CBL / SCE-IUa Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR Parter Denne aftale om at anvende den Nationale Serviceplatform (NSP) er indgået mellem Statens Serum Institut (SSI) v/national Sundheds-it (NSI) som systemansvarlig

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014 Aarhus Kommune IT-sikkerhedspolitik Politik 25-04-2014 Indholdsfortegnelse Politik 1 Indledning 1 Formål 1 Politikkens omfang 2 Ledelsesansvar 2 IT-sikkerhedsorganisationen 2 IT-sikkerhedsniveau 3 IT-sikkerhedshåndbogen

Læs mere

Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik

Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik Oprettet august 2013 (Revideret marts 2014) Side 1 af 62 Indholdsfortegnelse Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik... 1 Indledning og formål... 6 Bilag:... 6 Hvem er

Læs mere

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16 Oversigt over dokumentet...3

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik

Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik Oprettet august 2013 (Revideret maj 2015) Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik...1 Indledning og formål...6 Bilag:...6 Hvem er omfattet?...7

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1)

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1) LOV nr 468 af 17/06/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Links til EU direktiver, jf. note 1 32005L0036 32006L0043

Læs mere

Certifikatpolitik for OCES-personcertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service)

Certifikatpolitik for OCES-personcertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) Certifikatpolitik for OCES-personcertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5 Introduktion...6 1 Oversigt og formål...7 2 Referencer...8

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater Krav til CA'er, der udsteder -virksomhedscertifikater Certifikatpolitik for -virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Uddybende it-sikkerhedsregler

Uddybende it-sikkerhedsregler Københavns Kommune Koncernservice Uddybende it-sikkerhedsregler 2015-04-29 Indholdsfortegnelse 6 Organisering af it-sikkerhed 6.1 Interne organisatoriske forhold 6.2 Organisering af aftaler med eksterne

Læs mere

Pc-, internet- og mail-politik

Pc-, internet- og mail-politik Pc-, internet- og mail-politik Group 4 Falck A/S SSC IT Danmark - oktober 2003 Indhold 1 Indledning... 3 2 Vedrørende adgang til internettet... 5 2.1 Generelle retningslinier for brug af internettet....5

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteker og behandling af personoplysninger RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteker og behandling af personoplysninger RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteker og behandling af personoplysninger RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteker og behandling af personoplysninger Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere