Analyse af gasforbruget i Danmarks erhverv og industri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af gasforbruget i Danmarks erhverv og industri"

Transkript

1 Analyse af gasforbruget i Danmarks erhverv og industri Delrapport 1 Karakterisering og teknisk konverteringspotentiale Kunderapport Oktober 2013

2 Analyse af gasforbruget i Danmarks erhverv og industri, Delrapport 1 Karakterisering og teknisk konverteringspotentiale Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2013

3 Titel : Analyse af den gasfyrede industri, Delrapport 1 Rapport kategori : Kunderapport Forfatter : Lars Jørgensen Dato for udgivelse : 14. oktober 2013 Copyright : Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer : ; H:\739\08 Industriens gasanvendelse_ens\rapport\til ENS\Delrapport 1_Gasanvendelse i erhverv og industri_ _draft til ENS.docx Sagsnavn : Gasanvendelse i industrien

4 DGC-rapport 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Resume Indledning Generelt Afgrænsning af analysen Ressourcer Metode og fremgangsmåde Generelt vedrørende metode Datagrundlag og kilder Branchekoder Erhvervets gasforbrug i Danmark Karakterisering Gasforbrugere med branchekode Inddeling i funktions- og teknologiklasser Fordeling af gasapparater og forbrug på brancher Industriel kraftvarmeproduktion Konvertering Generelt Teknisk konverterbarhed Begrænsninger i konverterbarhed Konverteringsoversigt Kommentarer til konverteringsmuligheder Fødevareindustri og landbrug Gaskaloriferer og luftvarme Høj procestemperatur Lav procestemperatur Flamme som procesdel Væskeopvarmning Vand- og dampproduktion til proces Rød IR Sort IR Forhold vedrørende konvertering til el Kommentarer til Kortlægning af VE til proces, December 2012, af Viegand & Maagøe31

5 DGC-rapport 2 7 F-gas Generelt F-gasforbrug i Danmark F-gas anvendelse og konverterbarhed Referencer Bilag Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Branchekoder Teknologibeskrivelser F-gas

6 DGC-rapport 3 1 Resume Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har for Energistyrelsen (ENS) udført en analyse af gasforbruget i Danmarks erhverv og industri med henblik på at belyse potentialet for teknisk konverterbart gasforbrug til el eller CO 2 - neutrale brændsler. Denne rapport (delrapport 1) omhandler karakterisering og teknisk konverterbarhed af gasforbruget i erhvervet og industrien. Analysen er baseret på naturgasselskabernes lister over samtlige gasforbrugende apparater og installationer i Danmark. Listerne indeholder diverse nøgletal, herunder oplysninger om apparattype og model, effekt og gasforbrug i Undersøgelsen omfatter gasapparater på adresser med branchekoder. Apparater til vandbåren opvarmning, køkkendrift og kraftvarmeproduktion er ikke omfattet af analysen mht. omkostninger til konvertering i delrapport 2. Hovedresultatet er vist i Tabel 1. Tabel 1 Teknisk konverterbart gasforbrug Teknologigruppe Fødevareindustri og landbrug Antal apparater Konverterbarhed Forbrug [m 3 ] Konverterbart forbrug [m 3 ] Konverterbart forbrug [PJ] Andel [%] 388 1, ,58 2,0% Fødevare Landbrug Gaskaloriferer og luftvarme , ,87 3,1% Høj procestemperatur , ,91 3,2% Lav procestemperatur 785 0, ,50 1,8% Flamme som procesdel 206 0, Væskeopvarmning 77 1, ,25 0,9% Vand og dampproduktion til proces , ,4 65,4% Vand Damp Rød IR (strålepaneler) 672 1, ,04 0,2% Sort IR (strålepaneler) , ,49 1,7% Ukendt (1,00) ( ) (2,00) (7,1%) Total ,1 (24,1*) * Inklusive andel fra Ukendt 78,3% (85,3%*)

7 DGC-rapport 4 DGC skønner, at der er et teknisk konverterbart potentiale på PJ svarende til % af potentialet 1. Opgjort på effekt vurderes 5,5 mio. kw ud af potentialet på 6,9 mio. kw at være teknisk konverterbar. Medregnes apparater og installationer under Ukendt er tallet 6,0 mio. kw. For alle teknologigrupper i Tabel 1, undtaget Vand- og damp-produktion til proces, gælder, at der kan konverteres til elbaserede alternativer. For den store gruppe med vand- og dampproduktion gælder, at fast biomasse i en stor del af tilfældene kan anvendes som alternativ teknologi. Viegand & Maagøe (V&M) opgør i rapporten Kortlægning af VE til proces fra 2012 det tekniske potentiale for VE til proces, dvs. hvor stor andel af det fossile brændselsforbrug i Danmarks erhverv kan konverteres til biomasse. Under hensyntagen til de forskellige måder at opgøre det konverterbare potentiale på 2 vurderer DGC, at resultatet fra de to firmaer ligger i samme størrelsesorden. 1 Eksklusive vandbåren opvarmning, køkkenapparater og kraftvarmeproduktion 2 DGC foretager analysen Bottom-up, dvs. med indgangsvinkel i de installerede apparater og deres forbrug til forskel fra V&M, der i VE til proces bruger tal fra DS mv.

8 DGC-rapport 5 2 Indledning 2.1 Generelt I forbindelse med energiforliget fra 2012 blev det besluttet at gennemføre en analyse af gasinfrastrukturens rolle i den danske gassektor. I den forbindelse udarbejdede Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) i juli 2013 en analyse af den gasfyrede kraftvarmesektor for Energistyrelsen. Energistyrelsen har bestilt DGC til at udføre tilsvarende analyse af den gasfyrede erhvervs- og industrisektor i Danmark. Projektet/analysen består af tre deleelementer: 1. Karakterisering af industriens gasforbrug Karakterisering af det industrielle erhvervs gasforbrug på anvendelse i specifikke apparattyper og til specifikke formål opdelt på brancher. Industriel gasanvendelse defineres her som: gasforbrug, der hverken anvendes til elproduktion eller vandbåren varmeproduktion med formålet rumopvarmning. Det industrielle gasforbrug vil således inkludere fx varmtvandsproduktion til et større vaskeri eller fødevarevirksomhed og gasfyrede strålepaneler anvendt til rumopvarmning. Metodemæssigt tages udgangspunkt i de apparat- og installationslister, som DGC har adgang til over gasforbrugende udstyr, kombineret med brancheoplysninger (branchekoder) fra tilgængelige registre. 2. Tekniske konverteringsmuligheder for industriens gasforbrug Analyse af de specifikke muligheder for at konvertere gasforbruget til fx el eller CO 2 -neutrale brændsler, herunder faste biobrændsler, biogas eller forgasningsgas. Det industrielle gasforbrug klassificeres i tre grupper: "Umiddelbart teknisk konverterbart", "Umiddelbart ikke teknisk konverterbart" og en restgruppe, der skal undersøges nærmere. Opgørelsen vil inkludere effektforhold og mængder (m 3 gas årligt). Metodemæssigt gennemgås de væsentligste tekniske industrielle gasanvendelser, og konverteringsmulighederne dokumenteres.

9 DGC-rapport 6 3. Industriens omkostninger til konvertering Branche for branche analyseres erhvervets omkostninger (drift og investering) ved en eventuel konvertering, eksklusive brændselspriser. Det undersøges, om der er andre effekter, der kan påvirke en konvertering, fx produktkvalitet, stabilitet af processer eller andre forhold, som kan spille ind. Analysen fokuserer på de gasmængdemæssigt større industrisegmenter, som fx fødevareindustri og teglværker. Karakteriseringen af gasforbruget vil blive sammenholdt med en eksisterende anden analyse samt oplysninger fra Danmarks Statistik vedrørende forbrug på relevante brancher. Delelement 1 og 2 rapporteres i en samlet rapport (nærværende Delrapport 1), mens omkostninger til konvertering afrapporteres separat (Delrapport 2). 2.2 Afgrænsning af analysen Analysen fokuserer primært på den industrielle anvendelse af naturgas i Danmark. Øvrige gastyper berøres perifert. Gasforbrug på følgende anvendelser er ikke omfattet af analysen: - El- og varmeproduktion på centrale værker - El- og varmeproduktion på decentrale værker - Vandbåren varmeproduktion til rumopvarmning i erhverv og industri - Raffinaderigas Industriel kraftvarmeproduktion bliver berørt, men er ikke belyst detaljeret. 2.3 Ressourcer Arbejdet er udført af en projektgruppe i DGC bestående af Per G. Kristensen, Mikael Näslund, Henrik Iskov, Jan de Wit og Lars Jørgensen. Per G. Kristensen og Lars Jørgensen har fungeret som projektledere og sidstnævnte har udarbejdet nærværende rapport. Rapporten er kvalitetssikret af Jan de Wit, DGC.

10 DGC-rapport 7 3 Metode og fremgangsmåde 3.1 Generelt vedrørende metode Til forskel fra andre tilsvarende undersøgelser baseres nærværende arbejde på kendskab til stamdata og gasforbrug for de enkelte gasapparater 3 på forbrugsstederne. Disse oplysninger har DGC adgang til via detaljerede lister fra gasdistributionsselskaberne DONG Energy A/S, HMN Naturgas I/S og Naturgas Fyn I/S herefter kaldet DONG, HMN og NGF. Ud fra DGC s kendskab til de gasforbrugende apparaters fabrikat og model samt oplysninger om apparaternes branchemæssige tilhørsforhold opdeles de i teknologiske grupper med ensartede egenskaber, hvad angår formål, anvendelse og i nogen grad også konverterbarhed til anden teknologi. Denne proces beskrives nærmere i Kapitel 5 og 6. Overordnet beskrevet har fremgangsmåden været som følger: 1. Sammenlægge lister fra de tre gasselskaber. 2. Via CVR er der søgt branchekoder for NGF-forbrugere. a. Fynske virksomheder lokaliseres via postnumre. b. Kun én branche på adressen. c. Manuelt er de 500 største fynske forbrugere sikret. 3. Frasortere alle forbrugere uden branchekode (private forbrugere). Resten defineres som erhvervsmæssig gasanvendelse, herunder industri. 4. Karakterisering af apparater til vandbaseret opvarmning, elproduktion og køkkendrift. 5. Karakterisering af resterende apparater på teknologier. 6. Tildeling af gennemsnitsværdier for effekt og forbrug til apparater, hvor der er opgivet et gasforbrug, men hvor der for samtlige apparater på den givne gasmåler mangler effektopgivelse i gasselskabernes lister. Det registrerede naturgasforbrug baseres på gasmåleren i den enkelte installation. Der kan være og er ofte flere gasapparater tilsluttet samme måler. Da 3 Gasapparater omfatter i denne rapport alle former for gasforbrugende apparater, herunder også kedler, gasmotorer og gasturbiner.

11 DGC-rapport 8 disse apparater kan tilhøre forskellige teknologiklasser, dvs. være væsentligt forskellige i forhold til evt. konvertering til anden teknologi, er det nødvendigt at fordele gasmålerens forbrug ud på de enkelte apparater i installationen. Denne fordeling foretages vægtet ud fra apparaternes effekt. I de tilfælde, hvor der på en målerinstallation optræder apparater uden effektangivelse, vil de ikke få tildelt forbrug. Det registrerede forbrug tildeles altså de apparater, hvor der er opgivet effekt. Ved karakteriseringen jævnfør pkt. 5 blev der set apparater, for hvilke der var opgivet et gasforbrug, men der manglede en opgivelse af apparaternes effekt. I tilfælde, hvor samtlige apparater på gasmåleren har opgivet 0 i effekt, vil gasapparaterne tildeles en gennemsnitlig effekt beregnet for branchen (standardgruppe 19) under den aktuelle DGC-funktionsklasse. Det vurderes, at denne fremgangsmåde er hensigtsmæssig, da apparater ikke kan have 0 i effekt. Derefter fordeles det registrerede gasforbrug. 3.2 Datagrundlag og kilder Resultatet af undersøgelserne baseres hovedsageligt på følgende kilder: 1. Lister fra gasdistributionsselskaberne (DONG, NGF, HMN) a. Indeholder i alt gasapparater b. Stamoplysninger (adresser og branchekoder) c. Apparatdata (fabrikat og model, effekt, installations ID m.v.) d. Gasforbrug 2. CVR-registeret 3. Brancheoplysninger fra Danmarks Statistik a. Dansk Branchekode 2007 (DB07) 4. Virksomheders hjemmesider 5. Personlig kontakt til relevante personer i virksomheder primært i forbindelse med at indhente prisoplysninger på alternative teknologier. Derudover anvendes viden primært fra projekter og rapporter udført af DGC, Dansk Energianalyse A/S samt Viegand Maagøe A/S. Der henvises til referencelisten for komplet opgørelse.

12 DGC-rapport Branchekoder I forbindelse med branchekoder refereres til forskellige brancheopdelinger og koder, jævnfør Dansk Branchekode (DB). Seneste version, Dansk Branchekode 2007 (DB07), trådte i kraft d. 1. januar Dansk Branchekode (DB) er en sekscifret brancheklassifikation til beskrivelse af den økonomiske aktivitet. Den er først og fremmest udarbejdet til statistisk brug. Dansk Branchekode bygger direkte på EU's brancheklassifikation NACE, der er en underopdeling af FN's brancheklassifikation ISIC. Danmarks Statistik har organiseret det samlede antal registrerede brancher (726) i fire overskuelige standardgrupperinger. Formålet med standardgrupperne er at lette brugernes mulighed for på en overskuelig måde at sammenstille og sammenholde brancheoplysninger fra de forskellige offentlige statistikker. De fire valgte standardgrupperinger med henholdsvis 10, 19, 36 og 127 grupper er udgangspunktet for anvendelsen af DB07 i offentliggørelser fra Danmarks Statistik. I denne rapport vil angivelse af branchegrupper være fulgt af oplysning om det aktuelle standardgruppenummer. Bilag 1 viser detaljeret information om DB07 strukturen og de 4 standardgrupperinger.

13 DGC-rapport 10 4 Erhvervets gasforbrug i Danmark Danmarks Statistik opgør erhvervets gasforbrug fordelt på brændsler og brancher. Nedenstående er baseret på statistikbankens 2011 oplysninger i ENE3N: Bruttoenergiforbrug i brændværdier (GJ) efter branche og type Det ses, at industrien er ansvarlig for 45 % af naturgasforbruget i brancherne totalt. For F-gas anvendes 50 % af det samlede erhvervsforbrug i industrien. Tabel 2 Erhvervets gasforbrug i Danmark 2011 [GJ] 1 Branche/erhverv (std. gr. 19) Naturgas LPG Biogas Raffinaderigas Bygas Brancher i alt A Landbrug, skovbrug og fiskeri C Industri Industriens andel af gasforbruget 45 % 50 % 17 % 100 % 52 % D Energiforsyning E Vandforsyning og renovation F Bygge og anlæg G Handel H Transport I Hoteller og restauranter J Information og kommunikation K Finansiering og forsikring LA Ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme LB Boliger M Videnservice N Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service O Offentlig administration, forsvar og politi P Undervisning Q Sundhed og socialvæsen R Kultur og fritid SA Andre serviceydelser SB Private husholdninger med ansat medhjælp 1 ENE3N: Bruttoenergiforbrug i (GJ) efter type og branche. Danmarks Statistik 2011 Tabel 3 viser industriens forbrug opgjort på et detaljeringsniveau højere (std. gr. 36). Naturgas og raffinaderigas udgør 98 % af gasforbruget i den danske industribranche, hvor naturgas alene andrager 66 % af det samlede forbrug, målt på bruttoenergiforbrug i GJ.

14 DGC-rapport 11 Tabel 3 Gasforbrug i 2011 i den danske industri [GJ] 1 Branche/erhverv (std. gr. 36) Naturgas LPG Biogas Raffinaderigas Bygas C Industri CA Føde, drikke og tobaksvareindustri CB Tekstil og læderindustri CC Træ og papirindustri, trykkerier CD Olieraffinaderier mv CE Kemisk industri CF Medicinalindustri CG Plast, glas og betonindustri CH Metalindustri CI Elektronikindustri CJ Fremst. af elektrisk udstyr CK Maskinindustri CL Transportmiddelindustri CM Møbel og anden industri mv ENE3N: Bruttoenergiforbrug i brændværdier (GJ) efter type og branche. Danmarks Statistik 2011

15 DGC-rapport 12 5 Karakterisering 5.1 Gasforbrugere med branchekode Gasdistributionsselskabernes lister over det samlede antal gasapparater, der er tilsluttet gasmålere i Danmark omfatter apparater med en samlet, indfyret effekt på kw. DONG og HMN har på deres lister opgivet DB07 branchekode, mens NGF ikke har registreret branchekode i deres lister. Her er branchekoder tilvejebragt manuelt vha. CVR-registeret for de 500 største forbrugere. Blandt disse er der fundet skoler og plejehjem, som ikke hører under industrisektoren, og derfor sorteres fra i den senere databehandling. Under arbejdet med CVR-registeret er der dog lokaliseret en del flere virksomheder, således at det endelige datamateriale med branchekoder for NGFinstallationer omfatter 2674 gasmålerinstallationer med i alt 4219 gasapparater. DGC skønner, at der antalsmæssigt er fundet omkring 50 % af de fynske forbrugere målt som gasmålerinstallationer. Tabel 4 Gasapparater opgjort på antal, jf. selskabernes registreringer Gasdistributionsselskab Antal gasapparater i alt Gasapparater installeret på erhvervsvirksomhed 1 DONG Energy A/S HMN Naturgas I/S Naturgas Fyn I/S I alt Virksomheder med DB07 branchekode Skønsmæssigt ca. 50 % af installerede apparater i NGF målt på antal, herunder de 500 største forbrugere

16 DGC-rapport Inddeling i funktions- og teknologiklasser Det reducerede datamateriale omfattende naturgasforbrugende gasapparater på erhvervsvirksomheder opdeles i to hovedgrupper: Gruppe 1. El- og varmeproduktion, vandbåren varmeproduktion med formålet opvarmning samt køkken. Denne gruppe er ikke omfattet af analysen vedrørende omkostninger til konvertering. Gruppe 2: Restgruppen, der opdeles på 9 teknologiklasser. Indgangsvinklen til klassificering af apparaterne er, som tidligere nævnt, kendskab til apparaternes formål og funktion. Når det ikke har været muligt at rubricere et apparat på baggrund af fabrikat/model/funktion, er der som næste skridt anvendt branchekoder. Eksempelvis vil et apparat, der i forvejen ikke er klassificeret under opvarmning, og som er placeret i branchen Bagerier, brødfabrikker mv., blive placeret i teknologiklassen Fødevareindustri og landbrug. Når apparaternes tilhørsforhold ikke har været umiddelbart kendt, er der søgt oplysninger hos leverandører fortrinsvis på internettet. Mange apparater er relativt gamle, og oplysninger har ofte kun kunnet findes via gamle installationsmanualer etc. Bilag 2 indeholder beskrivelse af teknologierne med hensyn til funktion og egenskaber, anvendelsesområder, produktfabrikater samt konverteringsmuligheder. Dette bilag er centralt i rapporten og indeholder resultatet af arbejdet, der er udført i projektet med karakterisering og konverteringsmuligheder. Tabel 5 og Tabel 6 viser en oversigt over resultatet af karakteriseringen af gasapparaterne opdelt på teknologier. For detaljeret viden om fordeling på brancher, anvendelse og fabrikater henvises til Bilag 2.

17 DGC-rapport 14 Tabel 5 Karakterisering af gasapparater Gruppe 1 Undergruppe Antal apparater Effekt [kw] Forbrug [m 3 /år] Beskrivelse Gruppe 1 O K OK Vandbåren opvarmning Køkken, storkøkken mv. Vandbåren opvarmning og køkkenapparater klassificeret på baggrund af branchekode GM Gasmotorer GT Gasturbiner Gruppe 1 i alt Tabel 6 Karakterisering af gasapparater Gruppe 2 Gruppe 2 Hovedgruppe Hovedgruppe Teknologigruppe Fødevareindustri og landbrug Antal apparater Effekt [kw] Forbrug [m 3 /år] Beskrivelse Bageriovne, stegeovne, tørring, korntørring, CO 2 gødskning Fødevare Bageriovne, stegeovne Landbrug Korntørring og CO 2 gødskning Gaskaloriferer og luftvarme Høj procestemperatur Lav procestemperatur Flamme som procesdel Krympeplast, flammehærdning, glasfiberproduktion. Væskeopvarmning Vand og dampproduktion til proces Opvarmning af industri, lager og produktionslokaler Opvarmning, smeltning og varmebehandling af metalliske og ikkemetalliske materialer med temperaturer op til over 1000 C Opvarmning og tørring (fx fødevareproduktion, laktørring) op til omkring C. Ikke opvarmning af vand Slagterier, fremstilling af olier og fedtstoffer, fremstilling af mejeriprodukter, fremstilling af færdige foderblandinger, fremstilling af fortykningsmidler (pektin) m.v Fordampning og tørring i industriprocesser. Sterilisering og hygiejnisering inden for medicin og lægemiddelindustrien. Vand Damp Rød IR Opvarmning af industri Metalforarbejdende industrier, lagerhaller, produktionsindustrier, autoværksteder, sportshaller. Rød IR til proces Tørring, overfladebehandling, hærdning, fødevareproduktion, Sort IR Opvarmning af industri Metalforarbejdende industrier, lagerhaller, produktionsindustrier, autoværksteder, sportshaller. Opvarmning af drivhuse er et alternativ, som er afprøvet. Ukendt Gruppe 2 i alt Tabel 7 Karakterisering af gasapparater Gruppe 1 og 2 total Hovedgruppe Antal apparater Effekt [kw] Forbrug [m 3 /år] Gruppe 1 og 2 i alt Figur 1 og Figur 2 viser ovenstående tabeller som grafik.

18 DGC-rapport 15 Figur 1 Fordeling af effekt i kw og gasforbrug i m 3 /år for Gruppe 1 og 2 Figur 2 Fordeling af effekt i kw og gasforbrug i m 3 /år for Gruppe 2

19 DGC-rapport Fordeling af gasapparater og forbrug på brancher De knap gasapparater omfattet af karakteriseringen i Kapitel 5.2 fordeler sig på brancher, jævnfør nedenstående Tabel 8. Efter frasortering af gasapparater til el- og varmeproduktion, vandbåren varmeproduktion i erhverv med formålet opvarmning samt køkkeninstallationer fordeler de resterende apparater sig branchemæssig som vist i Tabel 9 (Gruppe 2). Som forventet koncentreres gasapparaterne i Gruppe 2 på industribranchen med en andel på hele 77 %. De øvrige apparater i gruppen er fordelt på 19 brancher hvor de største er handel og energiforsyning med hver ca. 5 % af gasforbruget. Detaljerede resultater ses i Bilag 2. Tabel 8 Karakterisering af gasapparater Gruppe 1 og 2 fordelt på brancher Branche (standardgruppe 19) Antal Effekt [kw] Forbrug [m 3 ] Andel (Forbrug) Energiforsyning % Industri % Ejendomshandel og udlejning ,7% Handel ,1% Offentlig administration, forsvar og politi ,0% Landbrug, skovbrug og fiskeri ,0% Videnservice ,4% Undervisning ,0% Andre serviceydelser mv ,0% Sundhed og socialvæsen ,8% Bygge og anlæg ,7% Finansiering og forsikring ,7% Uoplyst aktivitet ,6% Vandforsyning og renovation ,5% Transport ,5% Hoteller og restauranter ,4% Kultur og fritid ,4% Råstofindvinding ,2% Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service ,2% Information og kommunikation ,1% Hovedtotal %

20 DGC-rapport 17 Tabel 9 Karakterisering af gasapparater Gruppe 2 fordelt på brancher Branche (standardgruppe 19) Antal Effekt [kw] Forbrug [m 3 ] Andel Industri % Handel ,2% Energiforsyning ,3% Videnservice ,3% Ejendomshandel og udlejning ,5% Landbrug, skovbrug og fiskeri ,1% Bygge og anlæg ,5% Andre serviceydelser mv ,2% Vandforsyning og renovation ,1% Uoplyst aktivitet ,6% Transport ,6% Offentlig administration, forsvar og politi ,4% Undervisning ,3% Kultur og fritid ,3% Råstofindvinding ,2% Hoteller og restauranter ,2% Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service ,2% Finansiering og forsikring ,1% Sundhed og socialvæsen ,04% Information og kommunikation ,03% Hovedtotal % 5.4 Industriel kraftvarmeproduktion Central og decentral kraftvarmeproduktion er som udgangspunkt ikke omfattet af undersøgelsen, og gasmotorer og gasturbiner er placeret i gruppe 1 som beskrevet i Kapitel 5.2. Der eksisterer dog en mindre andel gasmotorer og gasfyrede gasturbiner i industrien, og Tabel 10 og Tabel 11 viser deres fordeling på brancher (standardgruppe 19 og 36) sammen med effekt og gasforbrug. Som forventet er de fleste enheder og det største forbrug at finde i energiforsyningssektoren. Ligeledes viser tallene som forventet, at der i dette segment relativt set er flere industrielle turbiner end tilsvarende gasmotorer.

21 DGC-rapport 18 Gasmotorer i energiforsyningsbranchen er typisk placeret på decentrale kraftvarmeværker og mindre blokvarmecentraler, hvor de ud over el producerer varme til fjernvarmenettet/opvarmningsformål. Derudover er der en større gruppe gasmotorer på gartnerier, hvor røggassen anvendes til varmeproduktion og CO 2 -gødskning. Gasmotorer i energiforsyningssektoren og gartnerier anvender 92 % af naturgasforbruget. Det er kun i forbindelse med gartnerier, der anvender røggassen til CO 2 - gødskning, at man kan tale om en egentlig procesmæssig anvendelse af gasmotoren. Tabel 10 Gasmotorinstallationer fordelt på brancher Branche Antal Effekt [kw] Forbrug [m3/år] Forbrug (andel i %) Energiforsyning % Landbrug, skovbrug og fiskeri ,7% Øvrige (sum af 13 forskellige brancher) ,8% Industri ,3% Føde, drikke og tobaksvareindustri ,5% Maskinindustri ,3% Træ og papirindustri, trykkerier ,2% Plast, glas og betonindustri ,1% Tekstil og læderindustri ,1% Metalindustri ,0% Transportmiddelindustri ,0% Fremst. af elektrisk udstyr ,0% Elektronikindustri ,0% Hovedtotal % 11 af de 30 naturgasfyrede gasturbiner i Danmark er installeret i industrien. Det er typisk mindre turbiner under 7 MW e på virksomheder, hvor produktionen har en karakter, så de kan opnå store driftstider. Gasturbinerne leverer varmt vand og/eller evt. damp til opvarmning og proces og vil uden videre rent teknisk kunne erstattes af anden teknologi. Tabel 11 Naturgasfyrede gasturbineinstallationer fordelt på brancher Branche Antal Effekt [kw] Forbrug [m 3 ] Andel (forbrug)

22 DGC-rapport 19 Energiforsyning % Transport ,1% Ejendomshandel og udlejning ,0% Industri % Føde, drikke og tobaksvareindustri % Kemisk industri % Medicinalindustri % Træ og papirindustri, trykkerier % Hovedtotal %

23 DGC-rapport 20 6 Konvertering 6.1 Generelt Kapitel 6 omhandler analysen af de specifikke muligheder for at konvertere gasforbruget til fx el eller CO 2 -neutrale brændsler, herunder faste biobrændsler, biogas eller forgasningsgas. De gasforbrugende apparater klassificeres under tre grupper: "Umiddelbart teknisk konverterbart", "Umiddelbart ikke teknisk konverterbart" og en restgruppe, der skal undersøges nærmere. Hver teknologigruppe gennemgås separat og de væsentligste tekniske gasanvendelser og konverteringsmuligheder dokumenteres Teknisk konverterbarhed Teknisk konverterbarhed defineres i dette projekt som muligheden for, at der eksisterer en teknisk løsning, dvs. at der findes et apparat eller evt. en delkomponent, der gør det muligt at skifte fra anvendelsen af det gasfyrede apparat til en alternativ energiform, uden at ydelse eller produkt forringes i kvalitet. Den alternative energiform skal i dette tilfælde være el eller CO 2 - neutrale brændsler. Der er i projektet set bort fra mere avancerede og komplekse konverteringsmuligheder, som eksempelvis delvis opvarmning med fjernvarme, varmepumper på spildvarme etc. Systemløsninger med delvis konvertering eller anvendelse af flere konverteringsteknologier samtidig er heller ikke omfattet af rapporten. Sådanne løsninger kræver anlægsspecifik gennemgang og projektering. Teknisk konverterbarhed Primært 1:1-udskiftning eller ombygning af det gasforbrugende apparat Den alternative løsning skal være kendt og kommercielt tilgængelig, men behøver ikke nødvendigvis være den mest almindeligt anvendte løsning i sektoren.

24 DGC-rapport 21 Anvendelse af opgraderet biogas (biometan) er ikke angivet som en konverteringsmulighed, da denne løsning er umiddelbart anvendelig i det eksisterende gasforbrugende udstyr. Man kan anføre, at med anvendelse af grønne gasser er der allerede foretaget en konvertering til VE 4. Biometan, som tilsættes naturgasnettet, skal overholde gasreglementets krav, og det vil derfor udelukkende være brændslets pris, der influerer på anvendelse af biometan kontra konventionel naturgas Begrænsninger i konverterbarhed Der kan være tilfælde, hvor det med udgangspunkt i gasapparatets placering i teknologiklasse rent teknisk vil være muligt at foretage en konvertering, men hvor andre forhold kan begrænse mulighederne. Processpecifikke krav som produktionshastighed, kapacitet, opvarmningsrater, varmeovergang, atmosfære etc. kan alle have betydning for konverterbarheden. En anden begrænsende faktor kan være pladsforhold, infrastruktur og logistik. Som eksempel herpå kan nævnes udskiftning af en gaskedel til en biomassekedel baseret på træflis eller træpiller. Dels er kedlen større, dels stilles også krav til lager og transport af brændsel. Økonomiske forhold i forbindelse med konvertering til anden energiform/brændsel adresseres i delrapport 2 og er ikke en faktor, der indgår i vurderingen af konverterbarhed. Begrænsninger i konverterbarhed adresseres desuden i de enkelte teknologibeskrivelser i bilag 2. 4 VE: Vedvarende Energi

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Energiforbrug og -besparelser i produktionserhverv

Energiforbrug og -besparelser i produktionserhverv Ea Energianalyse Energiforbrug og -besparelser i produktionserhverv Sektoranalyse Produktionserhverv Udarbejdet af RISØ DTU og Ea Energianalyse September 2009 2 Klimakommissionen Sektoranalyse: Produktionserhverv

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

Emission fra større gasfyrede kedler. Projektrapport Juli 2003

Emission fra større gasfyrede kedler. Projektrapport Juli 2003 Emission fra større gasfyrede kedler Projektrapport Juli 23 Emission fra større gasfyrede kedler Jan de Wit Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 23 Titel : Emission fra større gasfyrede

Læs mere

Indsamling af energiforbrugsdata i BBR

Indsamling af energiforbrugsdata i BBR Erhvervs- og Byggestyrelsen Indsamling af energiforbrugsdata i BBR 10 juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

GTS-institutternes markedsposition

GTS-institutternes markedsposition Publikationen indeholder to dele: Innovationspresset på danske virksomheder - GTS-nettets anbefalinger GTS-institutternes markedsposition og potentiale - baggrundsanalyse Om publikationen Denne publikation

Læs mere

Biomasse, kedler. Biomasse, KV. Biomasse, transport. Biogas/forgas., KV. Biogas/forgas, transport. Affald, varmekedler. Affald, KV.

Biomasse, kedler. Biomasse, KV. Biomasse, transport. Biogas/forgas., KV. Biogas/forgas, transport. Affald, varmekedler. Affald, KV. PJ/år PJ/år Ea Energianalyse 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bruttoenergiforbrug fremtidsforløb Omgivelsesvarme Solvarme bølgekraft geotermi solceller Affald Biogas Biomasse Vind Naturgas Kul Olie 25 2 15 1 5 Biomasseanvendelse,

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE KORTLÆGNING & NØGLETAL Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE April 2012 Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

Analyse af nuværende indsats til fremme af virksomheders energieffektivitet

Analyse af nuværende indsats til fremme af virksomheders energieffektivitet Analyse af nuværende indsats til fremme af virksomheders energieffektivitet Projektrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen Miljøprojekt nr. 1480, 2013 Titel: Analyse af nuværende indsats til fremme af virksomheders

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance Støttet af velux fonden Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet Dansk Energi Analyse A/S Weel & Sandvig ApS April 2009 Energibesparelser i erhvervslivet Udarbejdet af: Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S Mogens Weel Hansen,

Læs mere

Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver

Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-531-0 Indholdsoversigt 1 INDLEDNING 3 2 TEKNOLOGIUDVIKLING OG

Læs mere

Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008

Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008 Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008 Dansk Energi Analyse A/S Viegand & Maagøe ApS Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug Udarbejdet af: Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Sortemosevej 2 Telefon 4810 4711

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2009. Hård kamp om vigende F-gasmarked

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2009. Hård kamp om vigende F-gasmarked Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2009 Hård kamp om vigende F-gasmarked Mere energi, mindre CO 2 Sådan forandrer vi energien Vores moderne livsform byder på masser af spændende udfoldelsesmuligheder,

Læs mere

Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015

Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015 Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015 Henrik Lund, Poul Alberg Østergaard og Karl Sperling Aalborg Universitet

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2011. Forgasning af biomasse bevarer vigtige næringsstoffer

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2011. Forgasning af biomasse bevarer vigtige næringsstoffer Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2011 Forgasning af biomasse bevarer vigtige næringsstoffer energi I FOrANDrING Vi finder ny energi DONG Energy s vision er at levere ren og stabil energi.

Læs mere

Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE

Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE Udarbejdet for Energistyrelsen af Ea Energianalyse og Wazee 17-03-2011 2 Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser, biomasse - 17-03-2011

Læs mere

Rådgivning i forbindelse med forprojektering omhandlende energianalyse og -forsyning på Livø

Rådgivning i forbindelse med forprojektering omhandlende energianalyse og -forsyning på Livø Naturstyrelsen Rådgivning i forbindelse med forprojektering omhandlende energianalyse og -forsyning på Livø Fase 1 - Idékatalog Juli 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

Vækstanalyse Bornholm

Vækstanalyse Bornholm BILAG 7 Bornholms Vækstforum BILAG 23 3. juni 2013 Bornholms Vækstforum 30. september 2013 Vækstanalyse Bornholm September 2013 Titel: Vækstanalyse Bornholm Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere