50 pct. vindkraft i Danmark i en teknisk-økonomisk analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse"

Transkript

1 50 pct. vindkraft i Danmark i en teknisk-økonomisk analyse Ea Energianalyse a/s

2 Juni 2007 Udarbejdet af: Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 1, København K Tel: Fax: E mail: Web: pct. vindkraft i Danmark i 2025 en teknisk økonomisk analyse, juni 2007

3 Indholdsfortegnelse 1 Resumé Indledning Konklusioner Del I: 50 pct. vind i 2025 en scenarieanalyse Del II: Vilkårene for vindkraft i Danmark Indledning...19 Del 1: 50 pct. vind i 2025 en scenarieanalyse Analyse af 50 pct. vindkraft i Danmark Analysens konklusioner Metode Hovedforudsætninger Referencescenariet Den komparative analyse Samfundsøkonomiske konsekvenser Konsekvenser for udledning af NO x og SO Omkostninger til elinfrastruktur Konklusioner og fokuspunkter Rammer for udbygning af den danske elinfrastruktur Forudsætningerne i denne rapport Valg af havmølleplaceringer Økonomi Samlet vurdering af samfundsøkonomi...69 Del 2: Vilkårene for vindkraft i Danmark Rammer for vindkraftudbygning De planlægningsmæssige vilkår Forskning og udvikling De økonomiske vilkår Investeringer i vindkraft Incitamenter til investeringer Vindkraften i elmarkedet Elmarkedet Balancering af vindkraft Vindkraften og elprisen Vindkraft og forsyningssikkerhed Systemtilstrækkelighed Systemsikkerhed Regulérkraft og reserver Energi og brændselsforsyningssikkerhed Er eloverløb et problem? pct. vindkraft i Danmark i 2025 en teknisk økonomisk analyse, juni

4 8.6 Fleksibelt elforbrug Vil mere vindkraft forringe elforsyningssikkerheden i fremtiden? Litteratur Bilag 1: Miljøomkostninger ved elproduktionsanlæg Bilag 2: Balmorel modellen pct. vindkraft i Danmark i 2025 en teknisk økonomisk analyse, juni 2007

5 1 Resumé Ea Energianalyse a/s har i foråret 2007 i samarbejde med SEAS NVE gennemført et analysearbejde for Vindmølleindustrien med fokus på at kvantificere fordele og ulemper ved at udbygge vindkraften i Danmark, så den producerer en mængde svarende til 50 pct. af det danske elforbrug i Denne rapport er resultatet af arbejdet. 1.1 Indledning Den 19. januar 2007 offentliggjorde regeringen sit energioplæg En visionær dansk energipolitik, der beskriver målene for den danske energipolitik frem mod Oplægget er et led i regeringens langsigtede målsætning om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas, og det indeholder bl.a. et mål om, at andelen af vedvarende energi skal fordobles til 30 pct. inden Samtidig peger oplægget på, at der i de kommende år skal gøres en indsats for at videreudvikle og kommercialisere de danske styrkepositioner inden for bl.a. store og højeffektive vindmøller. Regeringens oplæg til en energistrategi Vedvarende energi i 2025: Opfyldelse af målet om 30 pct. vedvarende energi skal baseres på den teknologiske udvikling. De mest omkostningseffektive VE former vil løbende blive søgt fremmet, bl.a. gennem støttesystemet. Væsentlige bidrag kunne komme fra: En fordobling af vindmøllekapaciteten fra ca MW til ca MW Ca. 50 pct. af det danske elforbrug i 2025 dækkes af vindmøller havvindmøller vil alene producere strøm svarende til elforbruget i alle Danmarks boliger. I Danmarks nabolande er der også planer for udbygning med vindkraft. I Tyskland er der et mål om, at vindkraft i 2020 skal udgøre 20 pct. af elforbruget mod 4 pct. i dag. Det forventes i den forbindelse, at en stor del af udbygningen etableres som havvindmølleparker i Nordtyskland. Sverige har et nationalt planlægningsmål for vindkraft på 10 TWh i Norge har et mål for vedvarende energi og energieffektivisering på 30 TWh inden Fordelingen på teknologier er ikke specificeret, men det forventes, at en stor del af udbygningen skal foregå med vindkraft. Finland har et mål for vindkraft på 500 MW i 2010 og en vision om MW vindkraft i Finland i Den 9. marts 2007 indgik stats og regeringscheferne i EU tilsvarende en aftale, som har et mål om at reducere CO 2 udledningen med 20 pct. i 2020, og et bindende mål om at 20 pct. af energiforbruget i EU skal dækkes af vedvarende energi i VEmålet skal omsættes til nationale målsætninger, der tager hensyn til nationale forhold. Kommissionen skal endvidere fremlægge en strategisk teknologiplan i løbet af 2007 til drøftelse senest på forårstopmødet i pct. vindkraft i Danmark i 2025 en teknisk økonomisk analyse, juni

6 EU Kommissionen vurderer i sin køreplan for vedvarende energi fra januar 2007, at vindkraften vil kunne dække 12 pct. af EU s elbehov inden Blandt hovedopgaverne nævnes at gøre storskala offshore vindkraft konkurrencedygtig på kort sigt og at bane vej for et europæisk supernet af havvindmøller. De politiske visioner, som er udtrykt i den danske regerings energioplæg og i EUledernes aftale, skal i den kommende tid udmøntes i mere konkrete retningslinjer og handlinger. Det sker både som en del af EU Kommissionens arbejde med en fælles energistrategi og i Danmark i form af en politisk aftale, som udmønter energioplægget fra januar. I den forbindelse rejser der sig en række spørgsmål om den fremtidige udbygning med vindkraft i Danmark: Hvordan er det muligt at indpasse en større mængde vindkraft rent fysisk i det danske elsystem? Hvilke konsekvenser vil det få for det nordeuropæiske elmarked og for forsyningssikkerheden? Hvilke drivkræfter og barrierer oplever investorer i Danmark, sammenlignet med vilkårene i andre lande? Hvad er fordele og ulemper ved en målsætning om 50 pct. vindkraft i 2025? Det er disse spørgsmål, som er udgangspunktet for den gennemførte analyse, som resumeres nedenfor. 1.2 Konklusioner Der er gennemført en analyse af to scenarier for den fremtidige udvikling af el og kraftvarmesektoren i Danmark og i vores nabolande. Ét scenarie, hvor dansk udbygning med vindkraft sker på markedsvilkår, og et scenarie, hvor vindudbygningen i årene bestemmes af en målsætning om gradvist at udbygge vindkraften til at producere en mængde elektricitet svarende til 50 pct. af det danske elforbrug i Konklusionerne fra dette arbejde viser: At indpasning af 50 pct. vindkraft er teknisk muligt, uden at forsyningssikkerheden forringes. Forudsætningen for, at målet kan nås med god samfundsøkonomi, er tilpasning af infrastrukturen, udvikling af et mere dynamisk elsystem samt et effektivt internationalt elmarked, hvor også reguleringsopgaven og reservehold kan håndteres over landegrænser. At der med stor sandsynlighed kan etableres i alt MW landmøller uden forstærkninger i det overordnede elnet. Der er dog ikke gennemført egentlige netberegninger pct. vindkraft i Danmark i 2025 en teknisk økonomisk analyse, juni 2007

7 At der ud over de eksisterende og besluttede havvindmølleparker kan etableres yderligere MW med ilandføring i Danmark uden etablering af nye luftledninger alene af hensyn til vindmølleudbygningen. At investeringer i netinfrastrukturen i årene udgør i størrelsesordenen 500 mio. kr./år. Denne omkostning for samfundet modsvares af tilsvarende indtægter som følge af sparede omkostninger til brændsel, reduceret forbrug af CO 2 kvoter, reducerede skadesomkostninger fra NO x og SO 2 samt øget eleksport. At den samfundsøkonomiske gevinst ved 50 pct. scenariet er ca. 20 mio. kr./år i grundberegningen med 3 pct. kalkulationsrente. For det samlede nordeuropæiske system vil 50 pct. vindscenariet give en gevinst på 660 mio. kr. pr. år. At der i begge scenarier forudsættes en betydelig vindudbygning i vores nabolande, svarende til ca. 15 pct. af landenes elforbrug. Sammen med den danske 50 pct. målsætning øges flaskehalsindtægterne i et omfang, der sandsynligvis giver god økonomi i netforstærkninger imellem landene. Dette vil øge værdien af vindkraften yderligere. At udbygningen med vindmøller får priserne på det danske elmarked i 2025 til at blive ca. 3 øre/kwh lavere, end de ellers ville være. Dette er isoleret set til gavn for elforbrugerne. 1.3 Del I: 50 pct. vind i 2025 en scenarieanalyse Kan vindkraften dække 50 pct. af det danske elforbrug, og hvilke konsekvenser har det for elforsyningen og for samfundsøkonomien? For at besvare dette spørgsmål er der gennemregnet to scenarier for det nordeuropæiske elmarked Danmark, Norge, Sverige, Finland og Tyskland frem mod I det ene scenarie, referencescenariet, styres udbygningen med vindkraft i Danmark af markedet, i det andet scenarie, 50 pct. vindscenariet, fastlægges udbygningen ud fra en målsætning om, at der gradvis skal opbygges til 50 pct. vindkraft i det danske elnet i Foruden modelanalyser af det samlede elsystem er det vurderet, hvordan infrastrukturen vil skulle tilpasses i Danmark for 50 pct. vindscenariet. Grundforudsætningerne i de to scenarier er ens, med en enkelt undtagelse. Der fastlægges på forhånd en udbygning med vindkraft i Danmark, som sikrer, at vindkraft kan producere elektricitet svarende til 50 pct. af det danske elforbrug i 2025, stigende jævnt fra den nuværende vindkraftandel. Denne beslutning påvirker principielt omfanget af de markedsdrevne investeringer, ikke kun i Danmark, men i det samlede system. Ud fra grundforudsætningerne foretager scenariemodellen en optimering af det samlede elsystem i de to scenarier, både med hensyn til de anlæg, der etableres af investorer i markedet, og med hensyn til driften af anlæggene i løbet af året. 50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 en teknisk økonomisk analyse, juni

8 Grundforudsætninger i de to scenarier Elforbruget stiger svagt i Tyskland, Sverige, Norge, Finland og Danmark, samtidig med at der hvert år skrottes 3 pct. af de termiske kraftværker. I Tyskland afvikles a kraften som hidtil planlagt. En række produktionsanlæg er exogent lagt ind i modellen som følge af vedtagne beslutninger eller politiske målsætninger. Således forudsættes en betydelig udbygning med vindkraft i Norge, Sverige og Tyskland. Samlet set øges vindkraften til ca MW i Finland, Norge og Sverige og til ca MW i Tyskland. Produktionen herfra svarer til 14 pct. af landenes samlede elforbrug. Brændselsprisudviklingen er baseret på de seneste forventninger fra IEA med en oliepris på 52 US$ pr. tønde. CO2 kvoteprisen er 150 kr./ton i hele perioden. Øvrige investeringer i produktionsanlæg optimeres i modellen ud fra et teknologikatalog og med et minimums afkastkrav på knap 12 pct. af investeringen. Det internationale elmarked er i øvrigt velfungerende med mulighed for effektiv handel på tværs af grænserne. Produktionsudbygningen i de to scenarier Referencescenariet I referencescenariet bestemmes udbygningen med vindkraft i Danmark som nævnt udelukkende af investorernes lyst til at investere i vindkraft frem for i andre anlæg, på basis af de forventninger om prisudvikling der hentes fra Teknologikataloget. Modelanalyserne viser, at der i Danmark etableres en række nye biomassefyrede kraftvarmeværker som følge af afgiftsfritagelse for biomasse. Af samme årsag erstattes de decentrale kraftvarmeværker i et vist omfang af varmekedler. Den danske produktionskapacitet reduceres over perioden som følge af, at skrotning af eksisterende anlæg overstiger nyinvesteringer. Dette medvirker til, at Danmark udvikler sig fra at have en nettoeleksport på omtrent 10 TWh årligt til at have en nettoimport på 2 TWh i slutningen af perioden. I Danmark falder CO 2 emissionen fra el og kraftvarmesektoren til 57 pct. over perioden. Elprisen stiger til omtrent 36 øre pr. kwh som årsgennemsnit mod slutningen af perioden. 50 pct. vindscenariet Målsætningen om 50 pct. vindkraft i Danmark medfører, at modellen vælger at udbygge med vindkraft på land i starten af perioden op til den besluttede grænse på MW. I slutningen af perioden udbygges der med de dyrere havmøller, MW i vest og ca MW i øst. Mængden af vindkraft på havet er begrænset af den udbygning af den tilhørende infrastruktur, der er valgt pct. vindkraft i Danmark i 2025 en teknisk økonomisk analyse, juni 2007

9 Reference 50 pct. vind Biomasse Vind Biomasse Vind Figur 1: Udbygning med kraftværkskapacitet i Danmark i de to scenarier. I referencescenariet udbygges med biomassefyrede kraftværker, især i starten af perioden. I 50 pct. vindkraftscenariet udbygges jævnt med vindkraft som følge af 50 pct. målsætningen. Herudover sker der en udbygning med biomasseanlæg. De øvrige investeringer i kraftværkskapacitet påvirkes kun lidt af vindmålsætningen, og elprisen i 2025 er i dette scenarie 33 øre pr. kwh i Danmark i Selvom elprisen i Danmark således er lavere end i referencen, reduceres udbygningen med termiske værker kun med ca. 400 MW. Danmark fastholder til forskel fra i referencescenariet sin rolle som nettoeksportør af el. Alligevel reduceres den danske CO 2 emission til 54 pct. over perioden. I det samlede nordeuropæiske system stiger flaskehalsindtægterne yderligere til i alt ca. 5 mia. kr. årligt, hvilket er et signal om, at transmissionsforbindelserne mellem områderne kan udbygges med positiv samfundsøkonomi. Dette er dog ikke yderligere analyseret. Den fysiske indpasning Som led i analysen er de fysiske muligheder for at indpasse 50 pct. vindkraft i det danske eltransmissionssystem vurderet. Der er ikke udarbejdet en egentlig plan for, hvor fremtidens vindkraftanlæg skal placeres, men de overordnede placeringer er skitseret, og de nødvendige infrastrukturomkostninger er vurderet. Den forudsatte stigning i elforbruget betyder, at der skal produceres knap 20 TWh vindkraft i Med et fastsat maksimum på MW landvind og brug af tilgængelige vinddata for land og havmøller viser modelberegningen, at den danske elinfrastruktur i 2025 skal håndtere i alt MW vindkraft eller ca. dobbelt så meget vindmølleeffekt som i dag. En vigtig forudsætning for, at dette kan realiseres, er, at der gennem den kommunale planlægning skabes plads til de MW landmøller. Hvis denne udbygning på land afpasses skrotningstakten for de eksisterende ca MW ældre og mindre møller, vurderes, at der med stor sandsynlighed ikke er behov for forstærkninger i det overordnede net alene på grund af landmøllerne. Ud over de eksisterende og besluttede ca. 825 MW havmøller skal der etableres MW frem mod Det er i projektet besluttet, at den nødvendige infrastruktur i form af ilandføringsanlæg og netforstærkninger skal etableres uden at bygge nye luftledninger. Det er valgt at gøre plads til ca MW havmøller i Vestdanmark og ca MW i Østdanmark. En nærmere sammenligning med analyserne i rapporten Fremtidens havmølleplaceringer 2025 kan vise, om mølleparkerne med fordel kan placeres bedre ud fra en helhedsbetragtning. 50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 en teknisk økonomisk analyse, juni

10 Det vurderes muligt at etablere ca MW havmøller og MW landmøller, uden at der er behov for at forstærke det overordnede eltransmissionsnet med luftledninger. Ilandføringen af elektriciteten fra nye havmøller foreslås som hovedregel at ske gennem nye jævnstrømskabler frem til stærke knudepunkter i transmissionsnettet. Hovedfilosofien i de løsninger, der er valgt, er så vidt muligt at anvende kabelløsninger i form af højspændt jævnstrømsteknik, såkaldt HVDC VSC, til at føre strømmen i land fra parkerne og frem til de eksisterende knudepunkter i nettet. Stærke punkter er Landerupgaard station i Jylland og Bjæverskov på Sjælland. Endvidere antages, at det planlagte Skagerrak 4 kabel mellem Norge og Vestdanmark kan vælges etableret som en multiterminal med to danske terminaler i det sydlige Jylland. Økonomiske konsekvenser af 50 pct. vindkraft Ved at sammenligne de to scenarier kan de økonomiske konsekvenser af den danske 50 pct. målsætning beregnes. I analyserne er disse omkostninger vurderet både for Danmark isoleret betragtet og for det samlede område (Danmark, Norge, Sverige, Finland og Tyskland). Et vigtigt resultat fra modelberegningerne er de samlede årlige energiomkostninger for at tilfredsstille behovet for el og varme i de fem lande, der indgår i modelområdet. Omkostningerne omfatter kapitalomkostninger til nye anlæg, brændselsomkostninger, drift og vedligehold, samt reguléromkostninger for vindkraften. Udledningen af CO 2 er forskellig i de to scenarier, og en økonomisk fordel ved 50 pct. scenariet er lavere omkostninger til køb af CO 2 kvoter. Merudgifter til netinfrastrukturen skyldes investeringer i ilandføringsanlæg fra havmølleparkerne og de nødvendige netforstærkninger. De samlede omkostninger for netinfrastrukturdelen vurderes til godt 8 mia. kr. over 16 år, svarende til godt 3,6 mio. kr. pr. MW havmøllepark. Denne investering giver mulighed for at etablere MW havmøller og sikrer en kabelløsning uden etablering af nye luftledninger af hensyn til vind. Reduktion i skadesomkostninger hidrører fra mindre udledning af SO 2 og NO x som følge af, at produktion fra termiske anlæg erstattes af vindkraft uden udledninger af skadelige stoffer. I grundberegningen anvendes en samfundsøkonomisk kalkulationsrente på 3 pct. Tabel 1 viser, at der som gennemsnit over årene er et samfundsøkonomisk overskud ved 50 pct. målsætningen sammenlignet med referencen. Vores analyse viser, at overskuddet bliver godt 20 mio. kr. pr. år for Danmark og ca. 660 mio. kr. pr. år for hele området. Hvis der alternativt anvendes en kalkulationsrente på 6 pct., får Danmark et underskud på 215 mio. kr., mens der er et overskud på ca. 240 mio. kr. årligt for hele modelområdet pct. vindkraft i Danmark i 2025 en teknisk økonomisk analyse, juni 2007

11 Beregningerne viser også, at den gennemsnitlige danske elpris falder fra 36 øre pr. kwh i 2010 til ca. 33 øre pr. kwh i 2025 i 50 pct. scenariet. Mio. kr. pr. år Danmark Hele området Fald i energiomkostninger Mindre forbrug af CO 2 kvoter Netinfrastruktur Reduktion i skadesomkostninger (SO 2 og NO x ) Samlet gevinst Tabel 1: Samfundsøkonomi for 50 pct. vindkraft i Danmark. Samfundsøkonomien er den gennemsnitlige omkostning i perioden Der er regnet med 3 pct. rente. Selvom samfundsøkonomien samlet set er positiv, kan forskellige aktørgrupper blive påvirket i positiv eller negativ retning af målsætningen. Som hovedregel vil elproducenterne samlet set tabe ved øget vindudbygning ifølge modellen, mens forbrugerne vil få en gevinst som følge af de lavere elpriser og indirekte i form af øgede flaskehalsindtægter, der tilfalder systemansvaret. I praksis vil aktørøkonomien være afhængig af de konkrete virkemidler, der vælges for at nå målsætningen, herunder hvordan eventuelle tilskud finansieres. 1.4 Del II: Vilkårene for vindkraft i Danmark I del 1 er de fysiske og samfundsøkonomiske konsekvenser af et scenarie med 50 pct. vindkraft i det danske elsystem vurderet. I del 2 behandles en række andre spørgsmål om vindkraftens indpasning i energisystemet og elmarkedet. Det drejer sig om vilkårene for investeringer i vindkraft, samt hvordan vindkraften håndteres i elmarkedet. Endelig beskrives sammenhængen mellem vindkraften og forsyningssikkerheden i elsystemet. Vindkraft fra et investorsynspunkt Størrelsen af den fremtidige vindkraftudbygning i Danmark bestemmes i praksis af, om det er attraktivt at investere i vindmøller i Danmark, sammenlignet med vilkårene i andre lande. Afregningsvilkårene er uden tvivl en afgørende parameter, men det spiller også en rolle, hvor nemt det er at etablere vindmøller. Afregningsvilkår Der er forskel på afregningsvilkårene for vindmøller på land og offshore. Ejerne af nye vindmøller på land sælger elektriciteten på elmarkedet til markedspris og får herudover et pristillæg på 10 øre pr. kwh, indtil møllen er 20 år. Hvis den nye vindmølle erstatter en eksisterende mølle, ydes et ekstrapristillæg på 12 øre pr. kwh (skrotningsordningen). Hertil kommer et balanceringstilskud på 2,3 øre pr. kwh, som skal kompensere for vindmølleejernes udgifter til balancering af vindkraften på elmarkedet. Offshore vindmøller bygges efter udbud, hvor afregningsprisen fastsættes ud fra tilbuddet. De to nyeste parker, som endnu ikke er etableret, får en afregningspris på henholdsvis 49,9 og 51,8 øre pr. kwh for de første fuldlasttimer, svarende til 50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 en teknisk økonomisk analyse, juni

12 ca. 14 års elproduktion. Derefter sælges elektriciteten på markedsvilkår uden tilskud. De højere afregningspriser for offshore anlæg sammenlignet med landmøller modsvares af højere investeringsomkostninger. I 2006 var den gennemsnitlige markedspris for vindmølleelektricitet ca. 31 øre pr. kwh for den danske vindkraftproduktion. Med pristillægget på 10 øre pr. kwh gav det en samlet afregningspris på 41 øre pr. kwh for en ny vindmølle på land. En sammenligning med afregningsforholdene i Tyskland, Spanien og Storbritannien, hvor vindmølleudbygningen har været i stor vækst i de senere år, viser, at den danske afregning for landmøller er væsentlig lavere end afregningen i de øvrige lande. I de tre lande ligger niveauet på omkring de 67 øre pr. kwh i dag, jf. Tabel 2. Land Støttetype Støtteniveau (øre/kwh) Gns. afregningspris 2006 (øre/kwh) Tyskland Fast afregningspris Spanien Fast afregningspris 51,4 51,4 Markedspris + tillæg 28,5 69,6 Storbritannien Grønne certifikater Danmark (nye møller) Markedspris + tillæg Tabel 2: Sammenligning af støtteniveau i Tyskland, Spanien, Storbritannien og Danmark, angivet i øre/kwh (IEA 2006: World Wind Energy Outlook 2006, BTM Consult 2007: World Market Update 2006). Set fra et investorsynspunkt er det i dag mere interessant at investere i vindmøller i Tyskland, Spanien og Storbritannien end i Danmark. Planlægningsrammer Siden 2004 har der været en udskiftningsordning for landmøller, som skal erstatte gamle, mindre effektive vindmøller (175 MW) med større, mere effektfulde vindmøller (350 MW) inden udgangen af Der er dog indtil videre kun udpeget få arealer til nye vindmøller. Efter den nye strukturreform er det kommunerne, der skal udpege arealer til opstilling af vindmøller på land, og et udvalg under regeringen er i februar 2007 kommet med en række anbefalinger, som skal sætte mere gang i den langsigtede vindmølleplanlægning på land. Der er hidtil opført otte havvindmølleparker i de danske farvande. Endnu et udvalg under regeringen har i april 2007 udgivet rapporten Fremtidens havmølleplaceringer 2025, som foreslår syv områder med et samlet areal på godt km 2, hvor der kan placeres op til 23 havmølleparker hver med en installeret effekt på 200 MW pct. vindkraft i Danmark i 2025 en teknisk økonomisk analyse, juni 2007

13 Det er afgørende for den fremtidige udbygning med især landvindmøller, at der kommer gang i kommunernes planlægning, og at der skabes et folkeligt engagement i udbygningen. Vindkraft i elmarkedet I det nordiske elmarked indmeldes vindkraft på lige fod med anden elproduktion til den nordiske elbørs, Nord Pool, for det kommende driftsdøgn. De vindprognoser, der anvendes til forhåndsanmeldelsen af den forventede vindkraftproduktion, indmeldes op til 36 timer før driftstimen, og de rammer ofte ved siden af den faktiske produktion. Dermed skabes de såkaldte ubalancer mellem indmeldt og faktisk produktion. Vindkraftens prognosefejl er dog ikke dominerende for dimensionering af reservebehov ved håndtering af systemubalancer, selv i Danmark hvor vindkraften udgør ca. 20 pct. af den samlede elproduktion. I ca. 40 pct. af tilfælde med prognosefejl går vindkraftens ubalance i modsat retning og hjælper dermed med at genoprette systembalancen. Det er ikke kun vindkraft, der skaber ubalance i elmarkedet. Andre årsager til afvigelser mellem planlagt og faktisk drift er fejl i forbrugsprognoser, driftsproblemer på værker og transmissionslinjer. Nord Pool har forskellige handelspladser. På spotmarkedet skal salgs og købstilbud meldes ind senest kl. 12 dagen før driftsdøgnet, og markedsprisen fastsættes ud fra disse indmeldinger. Efterfølgende kan afvigelser i forhold til indmeldingerne reguleres via handel på markedspladsen Elbas, som gør det muligt at handle ned til en time, før leveringen finder sted. Den endelige tilpasning mellem elforbrug og elproduktion, den såkaldte balancering, håndteres af systemansvaret i selve driftstimen. Dette gøres gennem et fællesnordisk regulérkraftmarked, hvor de systemansvarlige selskaber er eneopkøbere. Nord Pools markedsdesign gør det muligt at håndtere vindkraften i elmarkedet, selvom produktionen er bestemt af vindforholdene, og det derfor er vanskeligt at forudsige produktionen lang tid i forvejen. Det bør dog undersøges, om vindkraftens reguleringsomkostninger kan reduceres ved at flytte indmeldingerne til Elspot tættere på driftstimen. Systemansvarets balanceomkostninger betales af de markedsaktører, der forårsager ubalancen. Balanceringsomkostninger for vind har i de senere år i Danmark andraget ca. 2 øre pr. kwh vindkraft, højest i Vestdanmark. Disse balanceomkostninger kan principielt reduceres ved øget handel på Elbas, som dog først er kommet i funktion i april 2007 i Vestdanmark. Det må forventes, at Elbas i stigende grad vil blive anvendt til balancering af unøjagtige vindkraftprognoser i frem 50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 en teknisk økonomisk analyse, juni

14 tiden, da det kan blive en effektiv måde at reducere omkostningerne ved prognosefejl på. Vindkraft og elprisen De lave marginale driftsomkostninger ved vindkraftproduktionen betyder, at elektriciteten fra vindkraftanlæggene i princippet bydes ind på markedet til prisen nul. Vindkraft har derfor en prissænkende effekt på elmarkedsprisen i perioder med meget vind. Figur 2: Stiliseret udbud /efterspørgselskurve for det nordiske og tyske elmarked. Når vindmøllerne producerer, presses de dyre værker ud af elmarkedet i den pågældende time, hvorved elmarkedsprisen sænkes. Indfødning af vindkraft kan også føre til, at vandkraftværker i Norge og Sverige tilbageholder produktion, som så indfødes i systemet på tidspunkter, hvor elprisen er høj. Vindkraften har dermed både en direkte og indirekte prisdæmpende effekt på elmarkedsprisen. Nulpriser og eleksport Vindkraft, en del af kraftvarmeanlæggene samt elproduktion, der kører af hensyn til forsyningssikkerheden, kaldes for bunden elproduktion. Især i Vestdanmark kan den bundne elproduktion overstige elforbruget, og produktionen må eksporteres uanset priserne i elmarkedet. Dette kan fx ske, når vinden blæser kraftigt. Siden 1999 er elprisen i Vestdanmark på denne måde faldet til nul i ca. 200 timer. Prisforskellen mellem Danmark og naboområdet, der eksporteres til, deles mellem de to systemansvar, og den danske del indkasseres af Energinet.dk til gavn for de danske forbrugere. Det danske samfund får også i nulpristimer indtægter ved eleksport. Det vil dog alligevel være en fordel for det samlede system, hvis den bundne elproduktion fra kraftvarmeanlæg og regulerende anlæg reduceres. Det kan fx ske ved at dække fjernvarmebehovet ved ren varmeproduktion eller ved elpatroner og varmepumper i perioder med lave elpriser. Sådanne tiltag vil også øge værdien af en yderligere udbygning med vind pct. vindkraft i Danmark i 2025 en teknisk økonomisk analyse, juni 2007

15 Figur 3: Udvikling i elmarkedsprisen i Norden i perioden (månedsgennemsnit for systemprisen). Vindkraft og forsyningssikkerhed Store mængder vindkraft kan udfordre elsystemets sikkerhed, ved at produktionen ændres hurtigt og uventet for aktørerne, men vindkraften kan også udfordre systemets tilstrækkelighed, ved at der kan mangle kraftværkseffekt, når forbruget er højt, og der ikke er vind. Forsyningssikkerhed i elsystemet generelt handler netop om systemsikkerhed og systemtilstrækkelighed. Systemsikkerheden siger noget om elsystemets evne til at modstå spontane driftsforstyrrelser og handler især om at sikre elnettets stabilitet. Sikkerheden leveres fra anlæg i drift og fra komponenter i nettet. Pludselige ændringer i vinden lokalt kan udfordre sikkerheden, men moderne vindkraftanlæg vil typisk kunne give et positivt bidrag til sikkerhed. MW time Figur 4: Vindkraftproduktion i Vestdanmark 8. januar 2006 under passage af stormen Gudrun. Den maksimale reduktion time for time er 600 MW fra time 13 til time pct. vindkraft i Danmark i 2025 en teknisk økonomisk analyse, juni

16 Stormen Gudrun ramte Danmark i januar 2006, og de danske vindkraftanlæg reducerede produktionen fra godt MW til under en tiendedel over ca. 8 timer. Det største fald i vindkraftproduktionen skete dog over ca. 3 timer, hvor produktionen faldt med mere end 400 MW/time. Med god planlægning, kommunikation og geografisk spredning af vindmøllerne er den hurtige ændring i produktionen fra vindmøller ikke et problem for systemsikkerheden. Episoden i januar 2006 illustrerer dog, at større mængder vindmøller, der er koncentreret på ét sted, måske med fordel kan indstilles til at stoppe ved forskellige maksimale vindhastigheder. Selv om den fluktuerende produktion fra vindmøller ikke er et problem for systemsikkerheden, kan den være et problem for systemtilstrækkkeligheden, som udtrykker, i hvilket omfang der er nok elproduktionskapacitet og elnet til at dække elforbruget til enhver tid. Inden for et større geografisk område som for eksempel Norden vil elkapacitet i ét land gennem udlandsforbindelserne kunne bidrage til tilstrækkeligheden i nabolandene. Eksempelvis er Finland i dag afhængig af import for at opfylde tilstrækkelighedskravet. Vindkraftens værdi for systemtilstrækkeligheden er især afhængig af, hvor meget det blæser i de timer, hvor elforbruget er højest. I 2006 ydede de danske vindkraftværker i gennemsnit ca. 35 pct. af deres maksimale ydeevne i de 100 timer, hvor elbehovet var allerstørst. Hvis disse 35 pct. kunne garanteres med rimelig høj sikkerhed, kunne vindkraften tillægges en effektværdi på 35 pct. I dag indgår den danske vindkrafts bidrag til tilstrækkeligheden med en effektværdi på nul. MW 3000 Vindproduktion Timer Figur 5: Varighedskurve over vindkraftproduktion i de 100 timer, hvor det danske elforbrug var højest i I ni af timerne var produktionen under 300 MW. Den gennemsnitlige effekt var MW. Vindkraftens effektværdi vil også være afhængig af, hvor fleksibelt det øvrige system er. I et mere dynamisk energisystem vil elforbruget med hjælp af automatik og kommunikationsudstyr være styret af elprisen i hver time, og når der er knaphed på effekt vil forbruget falde som følge af de høje elpriser. Når det ikke blæser på en vinterdag, pct. vindkraft i Danmark i 2025 en teknisk økonomisk analyse, juni 2007

17 vil elpriserne derfor stige, men forsyningssikkerheden vil være intakt, fordi forbruget falder vel at mærke, hvis markedet fungerer effektivt. Udviklingen af et prisfleksibelt elforbrug er et vigtigt led i det fremtidige energisystem. Vindkraft udfordrer principielt forsyningssikkerheden, når ændringer i vinden ikke er forudset, og når der mangler vind ved højt elforbrug. I Norden kan samspillet mellem vindkraft og vandkraft øge forsyningssikkerheden i alle lande ved at sikre Norge mod elmangel i tørår og ved at sikre Danmark mod effektmangel i vindstille perioder. Effektiv samhandel over et stort geografisk område kan også sikre, at vindkraften med meget stor sandsynlighed leverer et bidrag større end nul til ethvert tidspunkt. Endelig vil prisfleksibelt elforbrug skulle spille en større rolle ved større mængder vindkraft. 50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 en teknisk økonomisk analyse, juni

18 18 50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 en teknisk økonomisk analyse, juni 2007

19 2 Indledning Vindkraften i voldsom vækst globalt Vindkraft har gennem de seneste 20 år fået en rolle i den globale energiforsyning. Specielt har udviklingen i de seneste fem år taget fart internationalt, og den installerede vindkraftkapacitet i Verden er mere end fordoblet. De 10 største lande mht. installeret vindkraftkapacitet er Tyskland, Spanien, USA, Indien, Danmark, Italien, Storbritannien, Kina, Holland og Japan. Alle de nævnte lande har i perioden haft gennemsnitlige årlige vækstrater på mellem 20 og 42 pct. Danmark har haft en gennemsnitlig vækstrate på 6 pct. i perioden og i dag dækker vindkraften næsten 20 pct. af elforbruget. 1 Ændrede politiske målsætninger I løbet af 2006 var der både på globalt plan, på europæisk plan og i Danmark en stigende erkendelse af nødvendigheden af en mere aktiv indsats for at fremme vedvarende energi. IEA s World Energy Outlook 2 fremhæver, at en fremskrivning af de hidtidige udviklingstendenser er både dyr, beskidt og usikker, mens et alternativt scenarie med vægt på energibesparelser og alternative energikilder vurderes at være mere økonomisk, miljømæssigt bedre samt mere bæredygtigt med hensyn til forsyningssikkerheden. EU Kommissionens grønbog En europæisk Energistrategi fra 2006 peger blandt andet på behovet for bindende målsætninger for vedvarende energi, en ide som tidligere har mødt stor modstand fra medlemslandene. Regeringens Energiplan frem til 2025 En Energipolitik for Europa I januar 2007 offentliggjorde Regeringen sit udspil til en ny energiplan under titlen En visionær dansk energipolitik. Udspillet sigter mod en reduktion af anvendelsen af fossile brændsler med 15 pct. inden 2025, hvilket blandt andet skal ved at fordoble andelen af vedvarende energi fra i dag 15 pct. til at udgøre 30 pct. af energiforsyningen i Som et af midlerne nævnes muligheden for at fordoble vindmøllekapaciteten til ca MW. Hermed kan 50 % af det danske elforbrug i 2025 dækkes af vindmøller. I marts 2007 indgik de europæiske stats og regeringsledere en energipolitisk aftale på baggrund af EU Kommissionens udspil til En Energipolitik for Europa. Aftalen indeholder blandt andet et bindende mål på at 20 pct. af EU s samlede energiforbrug i 2020 skal dækkes af vedvarende energikilder. Målet skal omsættes til nationale målsætninger, der tager hensyn til nationale forhold. Samtidig blev det besluttet, at EUlandene skal reducere udledningen af drivhusgasser med mindst 20 pct. i 2020 gennem implementering af bl.a. den energipolitiske aftale. Kommissionen skal endvidere fremlægge en strategisk teknologiplan i løbet af 2007 til drøftelse senest på forårstopmødet i Blandt hovedopgaverne nævnes at gøre storskala offshore vindkraft konkurrencedygtigt på kort sigt og at bane vej for et europæisk supernet af havvindmøller. 1 Global Wind 2005 Report fra Global Wind Energy Council (GWEC). 2 World Energy Outlook 2006, det Internationale Energiagentur, oktober pct. vindkraft i Danmark i 2025 en teknisk økonomisk analyse, juni

20 EU kommissionen vurderer i sin køreplan for vedvarende energi fra januar 2007, at vindkraften er et af de mest økonomiske VE teknologier i dag, og at den vil kunne dække 12 pct. af EU s elbehov inden Opfølgning Udbygning med vindkraft i Danmark De politiske visioner som er udtrykt i den danske regerings energioplæg og i EUledernes aftale skal i den kommende tid udmøntes i mere konkrete retningslinjer og handlinger. Det sker både som en del af EU kommissionens arbejde med en fælles energistrategi og i Danmark i form af en politisk aftale som udmønter energioplægget fra januar. I den forbindelse rejser der sig en række spørgsmål om den fremtidige udbygning med vindkraft i Danmark: Hvordan er det muligt at indpasse en større mængde vindkraft rent fysisk i det danske elsystem? Hvilke konsekvenser vil det få for elmarkedet og for forsyningssikkerheden? Hvilke drivkræfter og barrierer oplever investorer i Danmark? Hvad er fordele og ulemper ved en målsætning om 50 % vind elektricitet i 2025? Det er disse spørgsmål, som er udgangspunktet for den analyse, som er afrapporteret her. I rapportens del 1 gennemgås to scenarier for det nordeuropæiske elmarked Danmark, Norge, Sverige, Finland og Tyskland frem mod I det ene scenarie, referencescenariet, styres udbygningen med vindkraft i Danmark af markedet, i det andet scenarie, 50 pct. vindscenariet, fastlægges udbygningen ud fra en målsætning om, at der gradvis skal opbygges til 50 pct. vind elektricitet i det danske elnet i Foruden modelanalyser af det samlede elsystem er det vurderet, hvordan infrastrukturen vil skulle tilpasses i Danmark for 50 pct. vindscenariet. I del 2 behandles en række andre spørgsmål om vindkraftens indpasning i energisystemet, den fysiske planlægning og i elmarkedet. Det drejer sig om vilkårene for investeringer i vindkraft, samt hvordan vindkraften håndteres i elmarkedet. Endelig beskrives sammenhængen mellem vindkraften og forsyningssikkerheden i elsystemet pct. vindkraft i Danmark i 2025 en teknisk økonomisk analyse, juni 2007

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING

BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING I dette dokument præsenteres resultater og anvendte forudsætninger til forsyningssektorfremskrivning i Miljø og Økonomi 2010. Forsyningssektorfremskrivningen

Læs mere

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til

Læs mere

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-534-5 Indhold Denne rapport beskriver de forudsætninger, som antages

Læs mere

Investering og prisdannelse på et liberaliseret elmarked

Investering og prisdannelse på et liberaliseret elmarked Risø-R-59(DA) Investering og prisdannelse på et liberaliseret elmarked Poul Erik Morthorst Stine Grenaa Jensen Peter Meibom Forskningscenter Risø Roskilde Danmark Maj 25 Forfatter: Poul Erik Morthorst

Læs mere

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden Med delanalyse af betydningen for elsystemet af 500.000 elbiler i Norden Januar 2011 Udarbejdet for: Energi- og olieforum og Norsk Petroleumsinstitutt

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 114 Offentligt Ea Energianalyse CO 2 udledning fra fremtidens personbiler i Norden med delanalyse af betydningen for el-systemet af 500.000 el-biler i Norden Udarbejdet

Læs mere

Vindkraftens pris. Samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygning af vindkraft. Vindkraftens pris -

Vindkraftens pris. Samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygning af vindkraft. Vindkraftens pris - Vindkraftens pris Samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygning af vindkraft Vindkraftens pris - Samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygning af vindkraft Juni 2007 07 Vindkraftens pris Samfundsøkonomiske

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Sammenfattende baggrundsrapport for Energistrategi 2025

Sammenfattende baggrundsrapport for Energistrategi 2025 Sammenfattende baggrundsrapport for Energistrategi 2025 Juni 2005 Indholdsoversigt Forord 5 Indledning 6 DEL 1: Overordnede udfordringer og perspektiver 1. Hovedudfordringer for dansk energiforsyning 8

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT IDAs Klimaplan 2050 Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT IDAs Klimaplan 2050 Baggrundsrapport Forfattere: Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet Henrik

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus Ea Energianalyse Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus 22. marts 2010 1 Bidragydere: Søren Rygaard, Nordjysk Elhandel Per Lauritzen, Vindenergi Danmark Grethe Føns Hjortbak og Allan

Læs mere

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014 HMN Naturgas 05 november 2014 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen, Senior Economist Camilla Ringsted, Economist Indholdsfortegnelse Sammenfatning 4 1 Gevinster ved senere udfasning

Læs mere

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Til Energinet.dk Markedets aktører Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 16. september 2014 CHR/CHR 2. Økonomiske nøgletal...

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 20. maj 2014. 1. De europæiske rammer og udfordringer En ramme for EU s klima- og

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Redegørelse nr. R 16 (20/5 2014) Folketinget 2013-14 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Energipolitisk

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

OmEnergi TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen

OmEnergi TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen OmEnergi Maj 2012 TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen Indhold Elforbindelser giver billigere VE... 4 Fart på ny el-infrastruktur

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3]

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] P2 Projekt Gruppe B135 Energi Aalborg Universitet 22. maj 2013 Studenterrapport Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Energi Strandvejen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Bilag:

Indholdsfortegnelse: Bilag: 1 Indholdsfortegnelse: 0.0 Resumé Side 3 1.0 Indledning Side 4 2.0 Hvad forstås ved prisfleksibelt elforbrug. Side 5 3.0 Hvorfor prisfleksibelt elforbrug? Side 6 4.0 Prisfleksibelt elforbrug og dets betydning

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere