Er vidensmonopolet på efterretningsvirksomhed brudt?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er vidensmonopolet på efterretningsvirksomhed brudt?"

Transkript

1 Er vidensmonopolet på efterretningsvirksomhed brudt? Indlæg af chefen for operations- og analysesektoren, Peter Michael Nielsen, ved en workshop om Efterretningstjenesters Vidensproduktion den 18. november 2009 hos Centre for Advanced Security Theory, (CAST) på Københavns Universitet. (Indholdet er let redigeret) Indhold Historisk baggrund FE s definition af efterretning FE s opgave Varsling Trussels- og risikovurderinger Nye krav til efterretningstjenesterne Produktion af viden Håndtering af viden Indhentning og bearbejdning Analyse Rapportering Samarbejdet med andre tjenester Medarbejdere Har vi monopol Historisk baggrund Den moderne efterretningstjeneste i Danmark går ikke meget længere tilbage end 2. verdenskrigs sidste måneder. På det tidspunkt blev det erkendt, at militær efterretningstjeneste i traditionel forstand måtte kombineres med økonomisk, politisk og teknisk-videnskabelig analyse. Da Danmark indtrådte i Atlantpagten i 1950 blev Forsvarsstaben oprettet. De forskellige værns efterretningstjenester blev samlet som Forsvarsstabens Efterretningsafdeling. I 1967 overgik den til at blive en selvstændig myndighed direkte under Forsvarsministeriet og fik navnet Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Tjenesten havde i begyndelsen et meget lille antal medarbejdere, og oplæring skete løbende som en slags mesterlære, hvor ældre, selvlærte analytikere lærte nye analytikere op. I takt med at tjenesten er vokset, og opgaverne er udvidet, er behovet for en mere systematisk indføring i den teoretiske baggrund for efterretningsmæssig analyse også vokset. De fleste efterretningstjenester har på samme måde erkendt et behov for at revidere deres uddannelse af analytikere efter erfaringerne fra 11. september 2001 og optakten til Irak-krigen. FE s definition af efterretning I FE definerer vi en efterretning som en oplysning, der er indsamlet og analyseret med henblik på at informere og varsle civile og militære myndigheder under udnyttelse af tjenestens særlige 1

2 muligheder for at indhente hemmelige oplysninger. Formålet er at give svar på de spørgsmål, tjenesten har stillet ud fra prioriteter, der er formuleret i samråd med kunderne og godkendt på regeringsniveau. FE s opgave FE s opgave er fastsat i Lov om forsvaret. Kort formuleret skal vi medvirke til at tilvejebringe det bedst mulige efterretningsmæssige grundlag for udformningen af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder også støtten til vore udsendte styrker og observatører. Vi fokuserer på forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed. Den merværdi, vi som efterretningstjeneste kan tilføre beslutningsprocessen, består i, at vi også kan varsle på basis af oplysninger om forhold, som andre lande eller aktører forsøger at holde hemmelige. De hemmelige oplysninger kaldes i fagjargonen for lukket stof, fordi de kommer fra lukkede kilder i modsætning til åbent stof fra åbne kilder, dvs. alle former for massemedier, forskning m.v. Varsling Tilsammen skaber disse oplysninger blandt andet grundlag for vores varsling. Formålet med varslingen er at gøre det nemmere at træffe beslutninger i et miljø, der er præget af usikkerhed. Vores opgave er ikke at pege på bestemte løsninger eller tage beslutningerne. Under den kolde krig var det den strategiske varsling, der dominerede, dvs. vurderinger af Warszawapagtens hensigter og muligheder. Det har ændret sig betydeligt i de senere år. Vi producerer stadigvæk strategiske analyser, men udsendelsen af danske styrker og observatører gør det nødvendigt også at levere taktisk varsling dér, hvor truslen er størst. Med det nuværende terrortrusselsbillede udgør terrorbekæmpelsen en meget væsentlig del af vores arbejde, både på det taktiske og det strategiske niveau. Varslingen kommer til udtryk i vores trusselsvurderinger, hvor vi arbejder med en skala for forskellige trusselsniveauer. Til forskel fra universitetet arbejder vi på en struktureret måde med varsling og med lukkede kilder til rådighed. På strategisk og taktisk niveau arbejder vi så konkret med oplysningerne, at man kan tage forebyggende skridt, f.eks. ved terrorbekæmpelse eller, hos udsendte styrker, ved gennemførelse af operationer. I modsætning til den sikkerhedspolitiske forskning er vi ofte underlagt et betydeligt tidspres. Hvis ikke en efterretning bliver leveret til tiden, kan den være blevet irrelevant og nogle gange med et 2

3 fatalt resultat. Det er en balancegang at finde det rigtige kompromis mellem kvalitet og tidsmæssig relevans. Det er arbejdsvilkår, som mange af vores universitetsuddannede analytikere skal vænne sig til. Trussels- og risikovurderinger Trusselsniveauer kan betragtes som konklusionen i vores forskellige trusselsvurderinger, der enten er klassificerede eller ikke-klassificerede. Vores kunder skal være sikkerhedsgodkendte for at modtage de klassificerede vurderinger. Det betyder, at offentligheden er henvist til de ikke-klassificerede analyser, vi har lagt ud på vores hjemmeside. Måske kan de virke lidt tynde, hvad hemmeligheder angår. Selv om detaljer ofte er udeladt af hensyn til kildebeskyttelse, giver de dog vores overordnede, efterretningsmæssigt baserede vurderinger. De offentliggjorte trusselsvurderinger falder i to grupper: Trusselsvurderinger til brug for folketingsbeslutninger, når Danmark skal udsende et troppebidrag, og den årlige Efterretningsmæssig risikovurdering. I begge tilfælde er det hensigten at yde et bidrag til orienteringen af den danske offentlighed, men de sikkerhedspolitiske eksperter på universiteter, i medierne eller andre steder kan også se, om vi deler eller ikke deler deres vurderinger. Nye krav til efterretningstjenesterne Udviklingen siden Murens fald har ændret vores arbejdsvilkår på flere måder. Under den kolde krig var truslen velkendt, og Warszawapagtens hensigter og især muligheder (eller kapaciteter) blev efterhånden også ganske velkendte, takket være en systematisk indhentning af oplysninger om militære enheder og aktiviteter i Warszawapagt-området, primært gennem elektronisk indhentning. Afslutningen af den kolde krig og globaliseringen har medført, at trusler og risici ændrer sig hurtigere og antager nye former. Terror, spredning af masseødelæggelsesvåben og organiseret kriminalitet er kommet langt kraftigere i fokus. Det gælder også nye forhold som sikkerhedspolitiske konsekvenser af klimaforandringer, f.eks. Arktis og sikkerheden i cyberspace. Det stiller yderligere krav, at Danmark har valgt at føre en mere aktivistisk udenrigspolitik. Ikke kun vores deltagelse i de militære operationer i Eksjugoslavien, i Irak og i Afghanistan, men også vores eksponering som følge af tegningerne af profeten Muhammed stiller nye og større krav til FE. Opgaverne er således mange. Vi forsøger at klare en del af problemet ved at prioritere både hårdere og skarpere, men opstår der en krise et uventet sted, er vi nødt til at levere en efterretningsmæssig vurdering. 3

4 Samtidig har udviklingen medført, at skellet mellem indre og ydre trusler ikke længere er så skarpt. Terrorismen er blevet mere og mere grænseoverskridende, og derfor er det helt naturligt, at FE og PET samarbejder om at bekæmpe disse transnationale trusler. En del af dette samarbejde sker gennem Center for Terroranalyse, CTA, der blev oprettet i Det har til huse i Buddinge hos PET, men består af medarbejdere fra både FE, PET, Beredskabsstyrelsen og Udenrigsministeriet. Derudover foregår samarbejdet mellem PET og FE i det daglige også gennem direkte kontakt mellem medarbejderne og ved en omfattende udveksling af oplysninger. De to tjenester har en ordning med forbindelsesofficerer, som udstationerede kontaktpersoner hedder i den militære jargon. I nogle tilfælde skifter de også arbejde og søger over i den anden af de to tjenester. Produktion af viden Den måde, vi producerer viden på, foregår gennem den såkaldte efterretningscirkel. I virkeligheden er efterretningscirklen eller efterretningskredsløbet et netværk på kryds og tværs. Kunden er placeret i toppen, fordi det er kundens, dvs. beslutningstagernes behov, der skal tilgodeses. Derfor er det også regeringen, der fastsætter vores prioriteter. I praksis sker det gennem en iterativ (gentagende) proces, hvor forslag fra FE justeres efter kundernes ønsker. I FE har vi både en årlig og en langsigtet prioritering. Det sidste hænger sammen med det meget væsentlige forhold, at hemmelig indhentning af oplysninger kræver lang indkøring, før de kan levere på nye områder. Her er der altså virkelig tale om varsling eller snarere selvvarsling. Vi skal allerede i dag vurdere, hvilke problemer der er aktuelle om adskillige år for at sikre os, at vi har de rigtige indhentnings- og analysekapaciteter. Det kan lyde overraskende, men vores virkelighed er mere kompliceret, end man måske umiddelbart forestiller sig. Håndtering af viden Inden for de prioriterede områder stilles de indledende spørgsmål om, hvad vi har brug for at søge svar på. I princippet er det første spørgsmål, vi må stille os: Hvem er kunden i den konkrete sag? Dernæst skal vi ikke kun finde ud af, hvad kunden ønsker at vide, men også hvad han bør vide. Det fører til den første selvransagelse: Hvad ved vi allerede selv? Hvad har vi brug for at få at vide? Hvordan finder vi ud af det på den nemmeste og billigste måde? Hvad kan vi finde i åbne kilder, hvad kan vi få fra partnere, og hvad er vi nødt til at bruge kostbare indhentningsressourcer på? Internt har vi for længst forladt need to know-princippet og indført need to share, eller dare to share, men det kræver både mod og en vis disciplin at praktisere det. 4

5 Man kan vove den påstand, at fremtidens konflikter, inklusive krigen mod terror, bliver vundet af den, der bedst behersker de moderne informationsstrømme. Om det gælder i alle tilfælde, er svært at bevise, men man har et alvorligt handikap, hvis man ikke har styr på sine data. Indhentning og bearbejdning Indhentningen foregår i et tæt parløb mellem analytikere og indhentere. Man kan sige, at vi udvikler målet for vores indhentning. Vi forsøger at skaffe oplysningerne ved vores egen indhentning på de højest prioriterede områder. Det er ofte en meget krævende og kompleks proces, men det er nødvendigt, hvis vi skal kunne trække på vores partnere i vores internationale samarbejde. De rå data skal bearbejdes, før de kan analyseres og rapporteres. Bearbejdningen kan bestå i udvælgelse, dekryptering, dvs. brydning af eventuelle koder, og oversættelse. Det er en meget betydelig del af en efterretningstjenestes arbejde, der foregår med indhentning og bearbejdning. Man kan illustrere det med isbjerget og de ni tiendedele, der er under vandoverfladen. Ja, faktisk er det langt mere end ni tiendedele, hvis man kun ser på den endelige rapportering, som for kunderne er det eneste synlige resultat. Analyse De senere års udvikling har øget kravene til systematisk og struktureret analyse baseret på videnskabelige normer. Derfor har vi sat gang i en mere formaliseret uddannelse af analytikerne. Selv om vi følger de samme principper som på universitetet, kræver vores rapportering alligevel en betydelig efteruddannelse i en række analysemetoder. Kun de færreste er specielle for efterretningstjenesterne, og fælles for dem er, at de fremmer kreativitet, strukturering eller kritisk analyse. Det sidste går i øvrigt også på vurdering af kilder og oplysninger. Belært af erfaringerne fra Irakkrigen, især de britiske og amerikanske, gør vi meget ud af kildevalidering, dvs. kildekritik. Især er det vigtigt at indskærpe, at fordi noget er hemmeligt, er det hverken mere sandt eller bedre end det, der ikke er hemmeligt. Vi har selvfølgelig fokus på de hemmelige kilder, men som Curveballkilden fra Irakkrigen demonstrerede, vil der altid være kilder, der vil levere det budskab, nogen gerne vil betale for. Det skal man være meget bevidst om. Helt grundlæggende arbejder vi meget med at gøre medarbejderne bevidste om den bias [forudindtagethed], vi alle er udstyret med, og som hjælper os til at overleve i hverdagen. Desværre er den ofte en hæmsko i indhentning og analyse. Ud over at inspirere medarbejderne til at være selvkritiske, hjælper det også, at vores medarbejdere ikke kun har dansk etnisk baggrund, og at vi hyppigt anvender teknikker som Djævelens Advokat. 5

6 Rapportering Der er både tale om mundtlig og skriftlig rapportering. Begge genrer stiller særlige krav til analytikeren. For at sikre, at vi formulerer os præcist, har vi indført en sprogpolitik. Den består at to hovedelementer: 1. Normer for godt sprog, som det burde skrives af alle, der er interesserede i en ligefrem og effektiv kommunikation. Det er ikke et spørgsmål om sproglig korrekthed som et mål i sig selv, men som et middel til at styrke rapporteringens troværdighed. 2. Særlige faste formuleringer for bedømmelse af kilder, oplysninger og sandsynlig udvikling/sammenhæng. Målet er at sikre bedst mulig overensstemmelse mellem den vurdering, analytikeren er nået frem til, og den vurdering, læseren opfatter. Som nævnt forbinder man normalt en statslig efterretningstjeneste med at finde frem til hemmeligheder, som har interesse for statens interne og eksterne sikkerhed. Hvis man accepterer dette udgangspunkt, har FE pr. definition et dansk monopol på efterretningsvirksomhed, når det drejer sig om ydre trusler. Samarbejdet med andre tjenester FE og PET har som Danmarks efterretnings- og sikkerhedstjenester desuden det fortrin, at de har monopol på at samarbejde med udenlandske efterretnings- og sikkerhedstjenester. Alle lande er nødt til at deltage i et sådant samarbejde, men for små lande er det ofte afgørende. Derfor gør FE meget ud af at pleje samarbejdet med udenlandske partnere og kompensere for det forhold, at vi kun har kræfter til at forsøge at skaffe hemmelige oplysninger fra de områder, vi prioriterer højest. Analyser baseret på åbne kilder og vores generelle viden kan dog også bruges i det internationale samarbejde. Det er også med til at give FE en form for monopol, at vi er i stand til at levere en integreret politisk, økonomisk, transnational og militær analyse på grundlag af både åbne og lukkede oplysninger. Et eksempel på denne form for integreret analyse er de tidligere omtalte trussels- og risikovurderinger. Medarbejdere Lad os til sidst se på, hvilke medarbejdere vi har. I 2005 annoncerede vi i dagspressen efter nye medarbejdere under overskriften ekstraordinære talenter og markerede dermed et brud med tidligere tiders diskrete headhunting blandt folk, vi mere eller mindre kendte på forhånd. Det var et 6

7 udtryk for både større åbenhed og større risikovillighed. Den virkede, og gav også en mængde ansøgninger og en masse omtale i medierne. FE beskæftiger også mere ordinære talenter. Vi har en meget bred vifte af både militære og civile analytikere. I de senere år er der sket en tydelig højnelse af det formelle uddannelsesniveau ved nyansættelser, og FE hører til blandt de større arbejdspladser med hensyn til beskæftigelse af akademisk arbejdskraft. Blandt de civile medarbejdere er der kandidater i historie, sprog, økonomi, statskundskab, områdestudier (f.eks. Mellemøsten, Østeuropa), antropologi, religionsvidenskab, jura, fysik og kemi. [Ligesom vi også har ingeniører og it-specialister] Alt i alt kan vi kun glæde os over denne udvikling. Det er lykkedes at skabe en anerkendt, spændende og attraktiv arbejdsplads. Når vi annoncerer efter specialister, får vi som regel et stort antal ansøgere. På den måde har vi udviklet et arbejdsmiljø, der både er præget af akademisk fordybelse og forståelse for, at det, vi producerer, skal kunne anvendes umiddelbart af kunder, der skal tage væsentlige beslutninger på Danmarks vegne. Har vi monopol? Konklusionen på dette oplæg er, at efterretningstjenesterne stadig har et monopol på en særlig viden. På nogle områder er der ikke nogen principiel forskel på denne viden og anden sikkerhedspolitisk viden. I andre tilfælde har vi en meget mere detaljeret og undertiden eksklusiv viden i kraft af vores indhentning af hemmelige oplysninger. Offentligheden spiller nu om dage en stadig mere fremtrædende rolle for udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Det indvarsler ikke en ændring af vores metoder, hverken, hvad angår indhentning eller analyse. Derimod har det helt klart medført en større åbenhed, hvad angår vores vurderinger. Den stærkt øgede mængde af oplysninger er både en mulighed og en udfordring, men det er ikke nok, at der er mange oplysninger i de åbne kilder. Det er f.eks. stadig muligheden for at afsløre terroristen via lukket indhentning, der forhindrer et konkret angreb. Samarbejdet med kunderne har også ændret sig. FE har i dag ikke blot et tæt samarbejde med Forsvarsministeriet og forsvaret samt PET (inklusive CTA), men også et meget tættere samarbejde med Stats- og Udenrigsministeriet. Endelig er vi også meget interesserede i dialog med forskningen. 7

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse Oktober 2005 Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Retsstaten og antiterrorismen

Retsstaten og antiterrorismen Et lille bidrag om Retsstaten og antiterrorismen Anders Henriksen Adjunkt, Juridisk Fakultet Københavns Universitet 1 2 Indholdsfortegnelse: Forord s. 5 Indledning s. 9 Kapitel 1. Den danske antiterrorlovgivning

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007

Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007 ÅRSBERETNING 2006-2007 Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007 SIDE 2 FORORD Forord Politiets Efterretningstjeneste (PET) har som national sikkerhedsmyndighed til opgave at forebygge, efterforske

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

FORSVARET & PRESSEN. - Forsvar på Dåse? Speciale: Kaptajnløjtnant Martin Ole Thorup

FORSVARET & PRESSEN. - Forsvar på Dåse? Speciale: Kaptajnløjtnant Martin Ole Thorup FORSVARET & PRESSEN Forsvaret & Corporate Branding d - Forsvar på Dåse? Speciale: Kaptajnløjtnant Martin Ole Thorup FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT-II/L STK, 2004-2005

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Guide til HR-portalen

Guide til HR-portalen Af proceskonsulent, cand. comm. Mads Richard Møller, Intracom Consult. Udarbejdet marts 2004. Intracom Consult mads@intracom.dk - www.intracom.dk Introduktion er en hjælp og vejledning til virksomheder,

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme.

100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. 1 100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. Det er ikke tilfældigt, jeg holder netop denne tale i dag. Og for jer, her på Center for Militære Studier.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere