Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013"

Transkript

1 Ikke teknisk resume af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg Juni 2013

2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2009 Del 2: Ikke teknisk resume (fra Miljøvurderingen) Del 3: Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Juni 2013

3 Nyt biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg I Aarhus Kommune Del 2 Ikke teknisk resumé Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK København Ø Tlf.: (+45) Kun internetudgave ISBN nr

4 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning, bekendtgørelse nr af 15. december Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes til ideer og forslag til det videre arbejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og forslag om alternativer. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på Mennesker, fauna og flora Jordbund, vand, luft, klima og landskab Materielle goder og kulturarv, og Samspillet mellem disse faktorer Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen med ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. Naturstyrelsen varetager imidlertid opgaven for det anlæg, hvor Miljøstyrelsen har godkendelseskompetencen og anlægget ikke er omfattet af gældende lokalplan.

5 Indholdsfortegnelse Læsevejledning alternativ... 9 Hovedforslag... 9 Placeringsalternativer... 9 Luftforurening og klima Vandmiljø, spildevand og overfladevand Råstoffer, affald og forurenet jord Grundvand Støjforurening Trafikale forhold Naturbeskyttelse Landskab, kulturhistorie og rekreative forhold Mennesker, sundhed og samfund m.v Anlæg af ny varmetransmissionsledning Kumulative effekter Skrotning Miljøvurderingen af lokalplan nr. 940 og Tillæg nr. 55 til Kommuneplan

6 1. Indledning Som led i Aarhus kommunes Klimavarmeplan ønsker AffaldVarme Aarhus at etablere et nyt CO2-neutralt biomassefyret kraftvarmeværk på AffaldsCenteret i Lisbjerg. Der vil ved etableringen blive taget særlige miljømæssige hensyn til planerne om at etablere den nye Lisbjerg By syd for anlægget, og det vil sikres at anlægget ikke giver anledning til støj- og lugtgener i eksisterende og nye boligområder. Der tages endvidere specielle hensyn til drikkevandsinteresser. Anlægget er planlagt som et 110 MW biomassefyret kraftvarmeværk, hvor hovedbrændslet er halm, med mulighed for at anvende op til 50 % tilsatsfyring med flis eller lignende biobrændsler i år, hvor halmtilførslen eventuelt svigter. Læsevejledning Denne publikation er opbygget i tre dele. Del 1 indeholder Forslag til kommuneplantillæg. Denne del gennemgår forslag til kommuneplantillæg til Aarhus kommunes Kommuneplan Forslaget til kommuneplantillæg indeholder en gennemgang af forholdet til anden planlægning. Del 2 indeholder et ikke-tekniske resumé af den VVM-redegørelse og miljørapport, der er indeholdt i del 3. Dette er nærværende rapport. Naturstyrelsens og Aarhus Kommunes vurderinger af miljøpåvirkningerne fremgår af det ikke-tekniske resumé. Del 3 indeholder VVM-redegørelsen samt en miljørapport der er udarbejdet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Samtidig hermed er der også offentliggjort et forslag til miljøgodkendelse. Aarhus Kommune offentliggør forslag til Lokalplan nr. 940 og et kommuneplantillæg. Planerne er fulgt af en miljørapport, som består af del 2 og 3 i denne VVM-redegørelse og indeholder oplysning jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Del 1 er udarbejdet af Naturstyrelsen som myndighed i samarbejde med AffaldVarme Aarhus, Miljøstyrelsen og Aarhus Kommune. Del 2 og 3 er udarbejdet af AffaldVarme Aarhus som bygherre i samarbejde med Naturstyrelsen som VVM myndighed, Miljøstyrelsen som miljømyndighed og Aarhus Kommune som planmyndighed. Denne arbejdsdeling er betinget af, at VVM myndigheden i henhold til planlovens 57a kan anmode bygherren om at give oplysninger og foretage de undersøgelser, der er nødvendige for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når bygherren påtænker at etablere VVM pligtige anlæg. I de fleste sager sker dette ved, at bygherren, evt. sammen med sine konsulenter, udarbejder et udkast til VVM redegørelse, som så færdigredigeres i samarbejde med VVM myndigheden. Det er i sidste ende VVM myndigheden, der er ansvarlig for gennemførelsen af den offentlige høring omkring forslaget til kommuneplantillæg med VVM redegørelse.

7 2. Omgivelserne Det nye biomassefyrede kraftvarmeværk placeres på det eksisterende AffaldsCenter ved Lisbjerg. Placering af Affaldscenteret er vist på Figur 1. Figur 1 Placering af AffaldsCenteret med det nye biomassefyrede kraftvarmeværk (kort kopieret fra Google Earth) Placeringen af det biomassefyrede kraftvarmeanlæg ved det eksisterende forbrændingsanlæg er vist i Figur 2. Området er i dag reguleret af lokalplanerne nr. 635 og 545. Lokalplan nr. 545 dækker hele området, mens Lokalplan 635 kun dækker det nuværende forbrændingsanlæg. Det ansøgte projekt er kun delvist i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og forudsætter derfor en ændring af kommuneplanen. Ændringen er vist i forslag til Lokalplan nr Lokalplanen skal muliggøre opførelsen af det biomassefyrede kraftvarmeværk samt en ny ovnlinje til erstatning for to eksisterende. Lokalplanens byggefelter fastlægger placering af bebyggelse, ligesom den maksimale bygningshøjde også er fastlagt i lokalplanens bestemmelser. Visualiseringer af det kommende byggeri fremgår af Bilag 19.5: Visualiseringer, som findes bagerst i VVM-redegørelsen.

8 Figur 2 Udvidelsen af AffaldsCenteret (udvidelsen viser både placering af det nye biomassebaserede kraftvarmeværk, og en evt. senere udvidelse med en ny ovnlinje 5 som muliggøres med vedtagelsen af Lokalplan nr. 940 og Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2009). 3. Alternativer AffaldVarme Aarhus har undersøgt forskellige alternativer for levering af CO2 neutral el- og varmeforsyning. Udover hovedforslaget i Lisbjerg, er der med henblik på at vurdere den bedst tænkelige og mest optimale miljø- og samfundsmæssige løsning, undersøgt forskellige placeringsalternativer, samt et såkaldt 0- alternativ.

9 0 alternativ 0-alternativet til det biomassefyrede kraftvarmeværk er, at Studstrupværket dækker varmeforsyningen med træpiller på blok 3 i stedet for den planlagte produktion på det biomassefyrede kraftvarmeværk. På Affaldscenter Aarhus sker der derfor ingen drifts- og anlægsændringer. 0-alternativet svarer til den situation, hvor planerne for det biomassefyrede kraftvarmeværk ikke gennemføres og er grundlaget for at sammenligne planernes påvirkning på omgivelserne. Konsekvenserne af 0-alternativet er en mindre bredspektret energiforsyning med tilhørende større usikkerhed på leverancen i tilfælde af driftsproblemer på træpillefyret på Studstrupværket. Det betyder samtidig en manglende udnyttelse af en national energiressource (halm) på bekostning af import af træpiller. Gennemførelse af 0- alternativet vil endvidere indebære øget brug af oliefyrede spidslastcentraler i Aarhus området. De miljømæssige konsekvenser af at gennemføre 0-alternativet er beskrevet under de enkelte kapitler i VVM-redegørelsen. Hovedforslag Hovedforslaget omfatter etablering af det biomassefyrede kraftvarmeværk på AffaldsCenteret ved Lisbjerg. Anlægget er ud fra tekniske overvejelser planlagt som et 110 MW biomassefyret kraftvarmeværk, hvor hovedbrændslet er halm, med mulighed for at anvende op til 50 % tilsatsfyring med flis eller lignende biobrændsler i år, hvor halmtilførslen eventuelt svigter. Anlægget bygges som et vandkølet ristefyringsanlæg, og forsynes med turbine og røggasrensning i et kompakt anlæg. Røggasrensning omfatter både anlæg til reduktion af kvælstofoxider, posefilter og røggasskrubber med mulighed for tilsætning af hydratkalk og aktivt kul. Ved beregningerne og vurderingerne af miljøpåvirkningen fra etableringen af et nyt biomassefyret kraftvarmeværk er der desuden vurderet konsekvenser af en fremtidig etablering af en ny ovnlinje til erstatning af to eksisterende. En ny ovnlinje 5 indgår ikke som et selvstændigt element i denne VVMredegørelse, men kan realiseres efter den endelige vedtagelse af Lokalplan nr De miljømæssige konsekvenser af denne planlægning er indeholdt i del 2 og 3 i VVM-redegørelsen og berører bl.a. emissionen af luftforureninger, lugt, støj, CO2-reduktionen, depositioner (nedfald fra luften) og overfladevand, herunder risikovurdering for påvirkning af grundvandsressourcen. AffaldsCenteret har desuden overvejelser om eventuelt at udvide den nuværende afbrænding af farligt affald på anlægget indenfor rammerne af den gældende godkendelse, men det er besluttet at gennemføre en selvstændig VVM proces for dette projekt, som derfor ikke er omfattet af denne VVM. Placeringsalternativer AffaldVarme Aarhus har undersøgt 5 alternative lokaliseringer, og Lisbjerg er fundet at være den bedste placering ud fra bl.a. overvejelser om adgangsveje, lignende aktiviteter på anlægget, muligheder for samkøring af drift med det eksisterende anlæg, tilslutning til el- og varmenet samt miljø- og planmæssige hensyn, og en relativ nem adgang til halm via eksisterende og kommende vejforbindelser. 4. Forhøring Vurderet ud fra debatfasen fremgår det, at den største bekymring blandt områdets beboere er usikkerhed omkring trafiksikkerheden, bl.a. på grund af den forøgelse af den tunge trafik som halmtransporterne forårsager.

10 5. Miljøpåvirkninger Luftforurening og klima Der opføres en 104 m skorsten til sikring af, at der sker den nødvendige spredning til at overholde gældende lovgivning, herunder grænseværdier i EU lovgivningen for affaldsforbrændingsanlæg og biomassefyringsanlæg i det nye IE Direktiv, der er implementeret i dansk lovgivning den 7. januar Ved beregningerne af skorstenshøjden er der taget hensyn til de forventede emissioner fra en eventuel ny ovnlinje 5. Af hensyn til Ny Lisbjerg By er der desuden foretaget lugtberegninger ved forskellige receptorhøjder, for at sikre, at der ikke opstår uacceptable lugtgener i de øverste lejligheder i de planlagte højhusområder. Beregningerne viser at de 3 nærmeste planlagte etageboligområder ikke kan bygges højere end henholdsvis 75,5 m, 83,5 m og 87, 5 m, da lugtgrænsen på 5 LE/m3 skal overholdes i de øverste etager. Der kan fortsat planlægges for bebyggelse i de øvrige områder op til en højde af 88,7 meter. Samlet set vurderes det på baggrund af beregningerne af nedfaldet (depositionen), at det biomassefyrede kraftvarmeværk ikke vil medføre nedfald af kvælstof, svovl eller metaller i et omfang, hvor det udgør en væsentlig risiko for mennesker eller natur. Lugtberegninger viser, at det maksimale lugtbidrag udenfor AffaldsCenteret's egne arealer vil være under 10 LE/m3 undtagen i et lille område øst for Randersvej i Lisbjerg skov. Skoven ejes af Aarhus Kommune som også ejer Affaldscenteret. I planlagte boligområder syd for anlægget, vil den maksimale emission være godt under 5 LE/m3, og anlægget er i overensstemmelse med Kommuneplantillæg nr. 9 for Lisbjerg By. Ved campingpladsen øst for værket, er lugtgrænsen 10 LE/m 3, jf. mail af 13. november 2012 fra Aarhus Kommune, Natur og Miljø. Dette overholdes bortset fra et lille hjørne i den nordvestlige del af campingpladsen, hvor der er skov i dag. Dette vurderes at være acceptabelt i forhold til kommuneplanen. CO 2 -reduktionen som konsekvens af etableringen af det biomassefyrede kraftvarmeværk vil være på tons CO 2 per år i 2016 fra varmeproduktionen i Aarhus. Reduktionen svarer til ca. 3 % af den nuværende CO 2 -emission fra fjernvarmeforsyningen i Aarhus Kommune. Køb af biomasse i udlandet kan i visse tilfælde ændre det samlede CO2 regnskab. Selv om biomasse sammenlignet med fossile brændsler er forbundet med genplantning og dermed kulstofbinding i plantermaterialet er biomasse ikke altid 100 % CO 2 neutralt. Det foreslås, at Aarhus Kommune derfor søger den mest bæredygtige biomasse og fortsat bidrager til reduktion af CO 2 i kommunen. Vandmiljø, spildevand og overfladevand Anlægget producerer spildevand fra genvinding af varme fra røggas. Spildevandet renses og genbruges internt som spædevand i fjernvarmesystemet. Overfladevand fra befæstede arealer, tagflader og veje udledes via et nyt regnvandsbassin til Ølsted Bæk, der i dag har en moderat vandløbskvalitet (målsat til god økologisk kvalitet, men målopfyldelsen er udsat til efter 2015). Bassinet dimensioneres, så der maksimalt afledes samme vandmængde som Affaldscenteret har tilladelse til i dag, og med et overløb, der maksimalt forekommer hvert 10. år under særlig kraftig regn. Ved overløb kortsluttes bassinet, og vandet ledes direkte i afløbet. I de år hvor der anvendes flis i anlægget, vil afløbet fra flispladsen blive omstillet, så vandet afledes til rensningsanlægget, idet der er en lille risiko for forurening af vandet, når det passerer gennem flis. Det foreslås, at der gennemføres analyser af spildevandet, i det omfang som fastlægges i spildevandstilladelsen til anlægget, ligesom tæthed af bassin vil blive kontrolleret gennem eksisterende

11 boringer til overvågning af grundvand omkring Lisbjerg. Råstoffer, affald og forurenet jord Forbruget af råstoffer i det nye biomassefyrede kraftvarmeværk vil primært være halm, men også flis eller anden biomasse i tilfælde af mangel på halm. Affaldet fra driften af anlægget er primært bundaske (slagge) og flyveaske. Bundasken forventes genanvendt på marker, mens flyveasken enten genanvendes eller deponeres. Affaldet fra byggeprocessen vil blive håndteret efter gældende forskrifter på eget anlæg for byggeaffald nord for Affaldscentret. Aarhus Kommune vil udtage de nødvendige prøver af bundasken og sikre, at asken udbringes efter reglerne om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål. Der er kortlagte jordforureninger på og omkring arealet, som er knyttet til forbrændingsanlæggets aktiviteter, og dette skal der tages hensyn til i forbindelse med eventuelle, supplerende anlægsaktiviteter som f.eks. anlæg af nye køreveje og lignende. De kortlagte jordforureninger skyldes et depot og en støjvold bestående af forurenet fyldjord, slagge/askedepotet og selve forbrændingsanlæggets areal. Grundvand Da anlægget placeres i et område, hvor grundvandet er sårbart, vil der blive truffet omfattende foranstaltninger til at sikre, at grundvandet ikke kan forurenes. De omfatter bl.a., at store dele af området befæstes med opsamling af evt. spild, enten i beton kummer eller i regnvandsbassinet. Regnvandsbassinet forsynes med tæt bund og mulighed for afspærring, så det kan fungere som opsamlingsbassin, f.eks. til slukningsvand, hvis der skulle opstå brand. Det foreslås, at Aarhus Kommune vil overvåge grundvand omkring Lisbjerg gennem eksisterende boringer. Støjforurening Støjniveauet i omgivelserne vil i det væsentligste påvirkes af det øgede antal transporter inde på anlægget. Der er gennemført beregning af støjniveauet i naboområderne herunder også i den planlagte Ny Lisbjerg By både for den nuværende situation og den fremtidige situation, hvor der er størst mulig støjbelastning, dvs. hvor der udover det biomassebaserede kraftvarmeværk også etableres en ny ovnlinje 5 som erstatning for de eksisterende ovnlinjer 1 og 2. I begge situationer kan støjgrænserne i den nugældende godkendelse overholdes, og støjkonsekvenszonerne i Kommuneplan 2009 er ligeledes overholdt. Støjemissionen i 2016 vil stige under 1 db(a), hvilket normalt ikke kan registreres af det menneskelige øre. Ændringen af støjemissionen i 2020 vil ikke være hørbar. Der vurderes ikke at være behov for overvågning. Trafikale forhold Anlægget indebærer en forøgelse af antallet af lastbiltransporter til AffaldsCenteret fra de nuværende ca. 300 til ca. 370 (70 lastbiler pr. døgn svarende til 140 ture frem- og tilbage), og den miljømæssige effekt af denne forøgelse er undersøgt og vurderet. Konklusionen er, at den øgede lastbiltrafik til værket vil være marginal i forhold til den generelt øgede trafik som kommer på grund af udbygningen af Lisbjerg By syd for anlægget. En øgning af trafikken på Randersvej med 70 lastbiler i døgnet, vurderes ikke at fremskynde planerne om trafikdæmpning af Randersvej, idet en så lille stigning i trafikken ikke vurderes at medføre en væsentlig forringelse af trafiksikkerheden i området.

12 Den samlede trafik ad Randersvej forventes ved udbygningen og uden etablering af Ny Høgemosevej at blive forøget fra ca til bilture per døgn, hvor andelen af tung trafik forøges fra til ture per døgn svarende til ca. 13 % på grund af det nye biomassefyrede kraftvarmeværk. Den forøgede lastbiltrafik er støj- og forureningsmæssigt ubetydelig i forhold til bidrag fra den eksisterende trafik gennem Lisbjerg. I forbindelse med eventuel etablering af Ny Høgemosevej vil det skulle sikres, at lastbiltrafik til Affaldscenteret primært anvender denne vej med henblik på at kunne reducere tung trafik gennem Lisbjerg. Dette sikres gennem aftaler mellem AffaldVarme og leverandørerne. Naturbeskyttelse I forhold til Natura 2000 er der foretaget en væsentlighedsvurdering for de nærmest liggende områder, som er Brabrand Sø med omgivelser der ligger ca. 9 km fra AffaldsCenteret, og øvrige Natura 2000 områder der ligger mere end 14 km fra AffaldsCenteret. Depositionen (nedfald) af tungmetaller og forøgelsen af forsuringen og kvælstofdepositionen på grund af det biomassefyrede kraftvarmeværk vurderes at være så lille at det ikke vil påvirke Lisbjerg skov eller Natura 2000 områdernes tilstand. Transport af halm vil kunne medføre spredning af løs halm fra læsset, hvilket dog løses let med et fintmasket net over halmballerne. Fældningen af fredsskov kræver ophævelse af fredsskov pligten og kompenserende genbeplantning af dobbelt så meget skov ifølge de gældende regler. Aarhus Kommune fører jævnligt tilsyn med de beskyttede områder. Yderligere overvågning vurderes ikke at være relevant. Landskab, kulturhistorie og rekreative forhold Påvirkningen af de landskabelige og visuelle forhold kan i grove træk beskrives som "mere af det samme". Visualiseringerne, som fremgår af bilag 19.5 i VVM redegørelsen viser, at det eksisterende anlæg allerede er meget synligt fra mange steder i landskabet, og det vil med tilføjelsen af de nye anlæg fylde mere i landskabsbilledet. Men den overordnede påvirkning vurderes ikke at være væsentligt anderledes, end hvad der allerede ses i dag, da bebyggelsens præg af teknisk anlæg med et industrielt præg fastholdes. Projektet påvirker ikke synlige kulturhistoriske landskabsspor af betydning. Moesgård Museum anbefaler, at man får foretaget en prøvegravning til sikring af eventuelle arkæologiske interesser i området. Påvirkningen af de rekreative interesser omfatter påvirkning fra støj, trafik og lugt samt visuelle påvirkninger. Den visuelle påvirkning af de rekreative interesser i Lisbjerg Camping og Lisbjerg Skov vurderes at være ubetydelige. Støjberegninger viser tilsvarende at påvirkningen af campingpladsen og Lisbjerg Skov er under grænseværdierne. Lugtberegningen viser at de planlagte boligområder i Ny Lisbjerg By og campingpladsen ikke påvirkes af uacceptable lugtgener. Ændringen af trafikken på Randersvej vurderes ikke at påvirke trafiksikkerheden i området, herunder adgangen til de planlagte nye rekreative arealer i Ny Lisbjerg By. Der vurderes ikke at være behov for overvågning. Mennesker, sundhed og samfund m.v. Påvirkning er vurderet ud fra visualiseringer af tre scenarier eksisterende forhold, udvidelsen af affaldsforbrændingsanlægget med det biomassefyrede kraftvarmeværk samt yderligere en udvidelse med en

13 ny ovnlinje 5 til erstatning for ovnlinje 1 og 2. Visualiseringerne, som fremgår af bilag 19.5 i VVM redegørelsen viser, at det biomassefyrede kraftvarmeværk fremtræder tydeligt på fotos taget fra større afstande og set fra Vest, Nord og Øst fra Egå Engsø. På billederne med de korteste afstande og set fra Lisbjerg området dækkes anlægsdelene helt eller delvist af bygninger og vegetation. Fra Randersvej opleves de nederste dele af anlægget. Dette afhjælpes med afskærmende beplantning mod Randersvej. Derudover har den eksisterende fredsskovbeplantning ligeledes en afskærmende effekt for øvrige nederste dele af værket. Det eksisterende anlæg fremtræder mange steder synligt i landskabet. Det nye anlæg vil fylde mere i landskabsbilledet, men det vil ikke ændre den overordnede vurdering: at forholdene ikke bliver væsentligt anderledes end, hvad der allerede ses i dag, da bebyggelsens præg af teknisk anlæg med et industrielt præg fastholdes. Det vurderes samlet, at projektets påvirkning på eksisterende og kommende bebyggelse skal ses i forhold til det eksisterende Affaldscenter, som er et byggeri med en industriel karakter og også med et væsentligt volumen. På den baggrund vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig. Det samme vurderes at være tilfældet for campingpladsen og de rekreative muligheder i omgivelserne. Risikoen for uheld reduceres væsentlig ved brandsikring af halm- og flislager, og der etableres nødvendige brandtekniske foranstaltninger Det er usikkert, om udvidelsen af affaldsforbrændingsanlægget til et byggeri med en ikke uvæsentlig grøn profil vil få målbar betydning for byudviklingsprojektet Ny Lisbjerg By. Da det biomassefyrede kraftvarmeværk vil være etableret, før byudviklingen har taget fart, forventes det, at projektets påvirkning på ny bebyggelse i Ny Lisbjerg By vil være ubetydelig. Ligeledes har udvidelsen ingen målbar betydning for den nye by ved Lisbjerg, som er rettet mod at sikre velfærd, trivsel og tryghed for svage og underpriviligerede grupper. AffaldVarme vil oplyse borgerne i nærområdet i kommunen i øvrigt om de positive afledte effekter af det fremtidige biomassfyrede kraftvarmeværk blandt andet gennem info på AffaldVarmes hjemmeside. For at imødegå et eventuelt negativt image reserverer lokalplanen et areal til opsætning af en pylon. Her kan der orienteres nærmere om, hvilket anlæg ligger skjult bag alt det grønne med den synlige skorsten. Denne opsættes ved adgangsvejen til værket. Der vurderes ikke at være behov for overvågning. Anlæg af ny varmetransmissionsledning Drift af det nye biomassefyrede kraftvarmeværk forudsætter, at der etableres en ny varmetransmissionsledning. Ledningen bliver så vidt muligt placeret i kanten af eksisterende veje, men forventes at krydse vandløb, der er beskyttet af Lov om naturbeskyttelse samt levesteder for bilag IV-arter samt fredede og rødlistede arter. Ledningen forløber i kanten af fredskov. Sideløb til Egåen krydses to steder. Under nedgravning af varmetransmissionsledningen er der en risiko for at vandløb nordvest for Lisbjerg Bro, kan blive påvirket med sediment under gravearbejdet. Det sikres, at der ikke sker udvaskning eller udskridning af materiale til vandløbene under gravearbejdet, og der oplagres ikke jord langs vandløbene. Oddere opholder sig i området. Da odderen hovedsagelig er nat-aktiv, og anlæg foregår i en begrænset periode i dagtimerne, forventes anlægsarbejdet derfor ikke at have større negativ påvirkning af arten. For at sikre, Odderen ikke påvirkes i ynglesæsonen, gennemføres al anlægsarbejdet omkring Egå ådal mellem 1. juli og 1. oktober.

14 Anlægget påvirker ikke egnede levesteder for flagermus. Der er sandsynlighed for at padder og mindre pattedyr kan falde i arbejdsgrøfter under anlægsarbejdet. Ledningens arbejdsgrøft tømmes dagligt for padder samt mindre pattedyr. Efter afslutning af anlægsarbejdet, vil arealet over den nye ledning være ryddet for vegetation. Det forventes, at lignende plantesamfund genetableres. Krydsning af vandløb kan ske ved underboring af ledning eller ved at grave igennem vandløbet. Vælger AffaldVarme at grave igennem vandløbet, forlægges det midlertidigt og sediment fra anlægsarbejdet opfanges i et sandfang. Sandfanget tømmes løbende for at bevare dets funktionalitet. Aarhus Kommune fører jævnligt tilsyn med de beskyttede områder. Yderligere overvågning vurderes ikke at være relevant. Kumulative effekter Ved planlægningen af miljøvurderingerne blev der taget højde for at vurdere de kumulative effekter i en "worst case" situation, hvor der både findes det eksisterende affaldforbrændingsanlæg i form af ovnlinie 4, og en eventuel etablering af en ny ovnlinje 5 som erstatning for eksisterende ovnlinjer 1og 2 samt det nye biomassefyrede kraftvarmeværk. Analyserne er gennemført for emissionen af luftforureninger, herunder lugt og CO 2, støj, nedfaldet fra luften og overfladevand. Analyserne viser, at der ikke vil forekomme betydende kumulative effekter. Skrotning Ved anlæggets ophør, enten ved salg, nedlæggelse eller påbegyndelse af ny type virksomhed, vil der blive truffet foranstaltninger for at forebygge en eventuel forurening. 6. Miljøvurderingen af lokalplan nr. 940 og Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2009 VVM-redegørelsen indeholder vurdering af de miljøpåvirkninger, som kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Scoping af lokalplan og kommuneplantillæg er gennemført i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og er udført på baggrund af en række delrapporter, udkast til lokalplan og lokalplankort samt kommuneplantillæg. I forbindelse med anlæg af det biomassefyrede kraftvarmeværk bliver der anlagt en ny varmetransmissionsledning. Rapporten indeholder også en vurdering af miljøpåvirkningerne ved anlæg af denne nye ledning.

15 Naturstyrelsen Haraldsgade København

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg med VVMredegørelse og miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 940, Teknisk Anlæg, Lisbjerg forslag. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 8.

Indstilling. Lokalplan 940, Teknisk Anlæg, Lisbjerg forslag. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 8. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. maj 2013 Lokalplan 940, Teknisk Anlæg, Lisbjerg forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 940, Teknisk Anlæg ved Ølstedvej

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 3: Ikke-teknisk resumé Del 1. Forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Debatoplæg. Biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg

Debatoplæg. Biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg Debatoplæg Biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg 1 INDHOLD INDLEDNING 2 HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? 4 MILJØPÅVIRKNINGER 6 ÆNDRING AF KOMMUNE- PLANENS RAMMER 10 MYNDIGHEDSBEHANDLNG 12 Etablering af et

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Udvidelse af åbningstider for roemodtagelse i Nordic Sugar A/S i Nykøbing April 2017 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for udvidelse af åbningstider for roemodtagelse

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Kommuneplantillæg. til Aarhus Kommuneplan 2013 for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning

Kommuneplantillæg. til Aarhus Kommuneplan 2013 for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Debatoplæg Planlægning for Pig City

Debatoplæg Planlægning for Pig City Debatoplæg Planlægning for Pig City -Et kombineret svinebrug og gartneri med integreret slagteri, pakkeri, miljø- og energianlæg inklusiv gårdbiogasanlæg m.m., på Kollens Møllevej 33, Stjær Ideer og forslag

Læs mere

et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge

et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge Bilag 3 til lokalplanforslag 599 December 2015 Svendborg Kommune Erhverv, Bolig og Natur Miljøvurdering af lokalplan 599 et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge 1 Miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Nyt biomassevarmeværk i Horsens Juni 2015 Indkaldelse af idéer og forslag VVM og Kommuneplantillæg for nyt biomassevarmeværk i Horsens Udgivet juni 2015 af Miljøstyrelsen

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning. UDKAST Miljøscreening af regnvandsbassin ved Teglværksvej Nørre Snede Nord - Tillæg nr. 8 til Ikast Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Planen er omfattet af 3 i lovbekendtgørelse nr. 936 af 03-07-2013

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Udvidelse af åbningstider for roemodtagelse i Nordic Sugar A/S i Nakskov April 2017 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for udvidelse af åbningstider for roemodtagelse

Læs mere

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79947431 Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Formel baggrund Som følge af VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016

Læs mere

Ønsker til VVM redegørelsen (scoping)

Ønsker til VVM redegørelsen (scoping) Ønsker til VVM redegørelsen (scoping) rev. 2 Aarhus Kommune lægger vægt på, at VVM redegørelsen bruges til at få en god og let læselig belysning af de miljømæssige konsekvenser af projekter, der er omfattet

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Indkaldelse af Ideer og forslag

Indkaldelse af Ideer og forslag Indkaldelse af Ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals ApS Januar 2010 Indkaldelse af ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup Basisoplysninger Tekst Kommunens vurdering Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Lovliggørelse af eksisterende kantsikring ved Hopballe Mølle Lovliggørende vandløbsregulering i Grejs Å ved Hopballevej 56,

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23091 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2009

Forslag til kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2009 Forslag til kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2009 For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2009 Del 2: Ikke teknisk resume Del

Læs mere

VVM-redegørelse. For Kapacitetsudvidelse af I/S Reno-Nords Energianlæg Aalborg. Del 1 Ikke-teknisk resumé Del 2 VVM redegørelse

VVM-redegørelse. For Kapacitetsudvidelse af I/S Reno-Nords Energianlæg Aalborg. Del 1 Ikke-teknisk resumé Del 2 VVM redegørelse VVM-redegørelse For Kapacitetsudvidelse af I/S Reno-Nords Energianlæg Aalborg Del 1 Ikke-teknisk resumé Del 2 VVM redegørelse 13. november 2017 Udgiver: Miljøstyrelsen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg www.mst.dk

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Det vurderes at planen vil have en positiv indflydelse på vandmiljø og en uvæsentlig miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 27. marts

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag.

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nordvand,

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (journalnummer: SVANA-130-00062)

Læs mere

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23044 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Lokalplan nr. 397 med Kommuneplantillæg

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3b

Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3b Odense Kommune Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning.

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K.

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K. Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag HOLBÆK KOMMUNE Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag VVM-redegørelse for Colas Danmark A/S, asfaltværk i Undløse Dato: 27. august 2015 Sagsb.: Jørgen Sandal Møller Sagsnr.:

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

Kommuneplantillæg 7. til Hørsholm Kommune for Ny ovnlinje 5 på I/S Nordforbrænding

Kommuneplantillæg 7. til Hørsholm Kommune for Ny ovnlinje 5 på I/S Nordforbrænding Kommuneplantillæg 7 til Hørsholm Kommune for Ny ovnlinje 5 på I/S Nordforbrænding Del 1: Kommuneplantillæg Del 2: Ikke-teknisk resumé (Miljøstyrelsen) Del 3: VVM redegørelse (Miljøstyrelsen) Del 4: Sammenfattende

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere