Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013"

Transkript

1 Ikke teknisk resume af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg Juni 2013

2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2009 Del 2: Ikke teknisk resume (fra Miljøvurderingen) Del 3: Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Juni 2013

3 Nyt biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg I Aarhus Kommune Del 2 Ikke teknisk resumé Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK København Ø Tlf.: (+45) Kun internetudgave ISBN nr

4 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning, bekendtgørelse nr af 15. december Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes til ideer og forslag til det videre arbejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og forslag om alternativer. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på Mennesker, fauna og flora Jordbund, vand, luft, klima og landskab Materielle goder og kulturarv, og Samspillet mellem disse faktorer Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen med ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. Naturstyrelsen varetager imidlertid opgaven for det anlæg, hvor Miljøstyrelsen har godkendelseskompetencen og anlægget ikke er omfattet af gældende lokalplan.

5 Indholdsfortegnelse Læsevejledning alternativ... 9 Hovedforslag... 9 Placeringsalternativer... 9 Luftforurening og klima Vandmiljø, spildevand og overfladevand Råstoffer, affald og forurenet jord Grundvand Støjforurening Trafikale forhold Naturbeskyttelse Landskab, kulturhistorie og rekreative forhold Mennesker, sundhed og samfund m.v Anlæg af ny varmetransmissionsledning Kumulative effekter Skrotning Miljøvurderingen af lokalplan nr. 940 og Tillæg nr. 55 til Kommuneplan

6 1. Indledning Som led i Aarhus kommunes Klimavarmeplan ønsker AffaldVarme Aarhus at etablere et nyt CO2-neutralt biomassefyret kraftvarmeværk på AffaldsCenteret i Lisbjerg. Der vil ved etableringen blive taget særlige miljømæssige hensyn til planerne om at etablere den nye Lisbjerg By syd for anlægget, og det vil sikres at anlægget ikke giver anledning til støj- og lugtgener i eksisterende og nye boligområder. Der tages endvidere specielle hensyn til drikkevandsinteresser. Anlægget er planlagt som et 110 MW biomassefyret kraftvarmeværk, hvor hovedbrændslet er halm, med mulighed for at anvende op til 50 % tilsatsfyring med flis eller lignende biobrændsler i år, hvor halmtilførslen eventuelt svigter. Læsevejledning Denne publikation er opbygget i tre dele. Del 1 indeholder Forslag til kommuneplantillæg. Denne del gennemgår forslag til kommuneplantillæg til Aarhus kommunes Kommuneplan Forslaget til kommuneplantillæg indeholder en gennemgang af forholdet til anden planlægning. Del 2 indeholder et ikke-tekniske resumé af den VVM-redegørelse og miljørapport, der er indeholdt i del 3. Dette er nærværende rapport. Naturstyrelsens og Aarhus Kommunes vurderinger af miljøpåvirkningerne fremgår af det ikke-tekniske resumé. Del 3 indeholder VVM-redegørelsen samt en miljørapport der er udarbejdet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Samtidig hermed er der også offentliggjort et forslag til miljøgodkendelse. Aarhus Kommune offentliggør forslag til Lokalplan nr. 940 og et kommuneplantillæg. Planerne er fulgt af en miljørapport, som består af del 2 og 3 i denne VVM-redegørelse og indeholder oplysning jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Del 1 er udarbejdet af Naturstyrelsen som myndighed i samarbejde med AffaldVarme Aarhus, Miljøstyrelsen og Aarhus Kommune. Del 2 og 3 er udarbejdet af AffaldVarme Aarhus som bygherre i samarbejde med Naturstyrelsen som VVM myndighed, Miljøstyrelsen som miljømyndighed og Aarhus Kommune som planmyndighed. Denne arbejdsdeling er betinget af, at VVM myndigheden i henhold til planlovens 57a kan anmode bygherren om at give oplysninger og foretage de undersøgelser, der er nødvendige for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når bygherren påtænker at etablere VVM pligtige anlæg. I de fleste sager sker dette ved, at bygherren, evt. sammen med sine konsulenter, udarbejder et udkast til VVM redegørelse, som så færdigredigeres i samarbejde med VVM myndigheden. Det er i sidste ende VVM myndigheden, der er ansvarlig for gennemførelsen af den offentlige høring omkring forslaget til kommuneplantillæg med VVM redegørelse.

7 2. Omgivelserne Det nye biomassefyrede kraftvarmeværk placeres på det eksisterende AffaldsCenter ved Lisbjerg. Placering af Affaldscenteret er vist på Figur 1. Figur 1 Placering af AffaldsCenteret med det nye biomassefyrede kraftvarmeværk (kort kopieret fra Google Earth) Placeringen af det biomassefyrede kraftvarmeanlæg ved det eksisterende forbrændingsanlæg er vist i Figur 2. Området er i dag reguleret af lokalplanerne nr. 635 og 545. Lokalplan nr. 545 dækker hele området, mens Lokalplan 635 kun dækker det nuværende forbrændingsanlæg. Det ansøgte projekt er kun delvist i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og forudsætter derfor en ændring af kommuneplanen. Ændringen er vist i forslag til Lokalplan nr Lokalplanen skal muliggøre opførelsen af det biomassefyrede kraftvarmeværk samt en ny ovnlinje til erstatning for to eksisterende. Lokalplanens byggefelter fastlægger placering af bebyggelse, ligesom den maksimale bygningshøjde også er fastlagt i lokalplanens bestemmelser. Visualiseringer af det kommende byggeri fremgår af Bilag 19.5: Visualiseringer, som findes bagerst i VVM-redegørelsen.

8 Figur 2 Udvidelsen af AffaldsCenteret (udvidelsen viser både placering af det nye biomassebaserede kraftvarmeværk, og en evt. senere udvidelse med en ny ovnlinje 5 som muliggøres med vedtagelsen af Lokalplan nr. 940 og Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2009). 3. Alternativer AffaldVarme Aarhus har undersøgt forskellige alternativer for levering af CO2 neutral el- og varmeforsyning. Udover hovedforslaget i Lisbjerg, er der med henblik på at vurdere den bedst tænkelige og mest optimale miljø- og samfundsmæssige løsning, undersøgt forskellige placeringsalternativer, samt et såkaldt 0- alternativ.

9 0 alternativ 0-alternativet til det biomassefyrede kraftvarmeværk er, at Studstrupværket dækker varmeforsyningen med træpiller på blok 3 i stedet for den planlagte produktion på det biomassefyrede kraftvarmeværk. På Affaldscenter Aarhus sker der derfor ingen drifts- og anlægsændringer. 0-alternativet svarer til den situation, hvor planerne for det biomassefyrede kraftvarmeværk ikke gennemføres og er grundlaget for at sammenligne planernes påvirkning på omgivelserne. Konsekvenserne af 0-alternativet er en mindre bredspektret energiforsyning med tilhørende større usikkerhed på leverancen i tilfælde af driftsproblemer på træpillefyret på Studstrupværket. Det betyder samtidig en manglende udnyttelse af en national energiressource (halm) på bekostning af import af træpiller. Gennemførelse af 0- alternativet vil endvidere indebære øget brug af oliefyrede spidslastcentraler i Aarhus området. De miljømæssige konsekvenser af at gennemføre 0-alternativet er beskrevet under de enkelte kapitler i VVM-redegørelsen. Hovedforslag Hovedforslaget omfatter etablering af det biomassefyrede kraftvarmeværk på AffaldsCenteret ved Lisbjerg. Anlægget er ud fra tekniske overvejelser planlagt som et 110 MW biomassefyret kraftvarmeværk, hvor hovedbrændslet er halm, med mulighed for at anvende op til 50 % tilsatsfyring med flis eller lignende biobrændsler i år, hvor halmtilførslen eventuelt svigter. Anlægget bygges som et vandkølet ristefyringsanlæg, og forsynes med turbine og røggasrensning i et kompakt anlæg. Røggasrensning omfatter både anlæg til reduktion af kvælstofoxider, posefilter og røggasskrubber med mulighed for tilsætning af hydratkalk og aktivt kul. Ved beregningerne og vurderingerne af miljøpåvirkningen fra etableringen af et nyt biomassefyret kraftvarmeværk er der desuden vurderet konsekvenser af en fremtidig etablering af en ny ovnlinje til erstatning af to eksisterende. En ny ovnlinje 5 indgår ikke som et selvstændigt element i denne VVMredegørelse, men kan realiseres efter den endelige vedtagelse af Lokalplan nr De miljømæssige konsekvenser af denne planlægning er indeholdt i del 2 og 3 i VVM-redegørelsen og berører bl.a. emissionen af luftforureninger, lugt, støj, CO2-reduktionen, depositioner (nedfald fra luften) og overfladevand, herunder risikovurdering for påvirkning af grundvandsressourcen. AffaldsCenteret har desuden overvejelser om eventuelt at udvide den nuværende afbrænding af farligt affald på anlægget indenfor rammerne af den gældende godkendelse, men det er besluttet at gennemføre en selvstændig VVM proces for dette projekt, som derfor ikke er omfattet af denne VVM. Placeringsalternativer AffaldVarme Aarhus har undersøgt 5 alternative lokaliseringer, og Lisbjerg er fundet at være den bedste placering ud fra bl.a. overvejelser om adgangsveje, lignende aktiviteter på anlægget, muligheder for samkøring af drift med det eksisterende anlæg, tilslutning til el- og varmenet samt miljø- og planmæssige hensyn, og en relativ nem adgang til halm via eksisterende og kommende vejforbindelser. 4. Forhøring Vurderet ud fra debatfasen fremgår det, at den største bekymring blandt områdets beboere er usikkerhed omkring trafiksikkerheden, bl.a. på grund af den forøgelse af den tunge trafik som halmtransporterne forårsager.

10 5. Miljøpåvirkninger Luftforurening og klima Der opføres en 104 m skorsten til sikring af, at der sker den nødvendige spredning til at overholde gældende lovgivning, herunder grænseværdier i EU lovgivningen for affaldsforbrændingsanlæg og biomassefyringsanlæg i det nye IE Direktiv, der er implementeret i dansk lovgivning den 7. januar Ved beregningerne af skorstenshøjden er der taget hensyn til de forventede emissioner fra en eventuel ny ovnlinje 5. Af hensyn til Ny Lisbjerg By er der desuden foretaget lugtberegninger ved forskellige receptorhøjder, for at sikre, at der ikke opstår uacceptable lugtgener i de øverste lejligheder i de planlagte højhusområder. Beregningerne viser at de 3 nærmeste planlagte etageboligområder ikke kan bygges højere end henholdsvis 75,5 m, 83,5 m og 87, 5 m, da lugtgrænsen på 5 LE/m3 skal overholdes i de øverste etager. Der kan fortsat planlægges for bebyggelse i de øvrige områder op til en højde af 88,7 meter. Samlet set vurderes det på baggrund af beregningerne af nedfaldet (depositionen), at det biomassefyrede kraftvarmeværk ikke vil medføre nedfald af kvælstof, svovl eller metaller i et omfang, hvor det udgør en væsentlig risiko for mennesker eller natur. Lugtberegninger viser, at det maksimale lugtbidrag udenfor AffaldsCenteret's egne arealer vil være under 10 LE/m3 undtagen i et lille område øst for Randersvej i Lisbjerg skov. Skoven ejes af Aarhus Kommune som også ejer Affaldscenteret. I planlagte boligområder syd for anlægget, vil den maksimale emission være godt under 5 LE/m3, og anlægget er i overensstemmelse med Kommuneplantillæg nr. 9 for Lisbjerg By. Ved campingpladsen øst for værket, er lugtgrænsen 10 LE/m 3, jf. mail af 13. november 2012 fra Aarhus Kommune, Natur og Miljø. Dette overholdes bortset fra et lille hjørne i den nordvestlige del af campingpladsen, hvor der er skov i dag. Dette vurderes at være acceptabelt i forhold til kommuneplanen. CO 2 -reduktionen som konsekvens af etableringen af det biomassefyrede kraftvarmeværk vil være på tons CO 2 per år i 2016 fra varmeproduktionen i Aarhus. Reduktionen svarer til ca. 3 % af den nuværende CO 2 -emission fra fjernvarmeforsyningen i Aarhus Kommune. Køb af biomasse i udlandet kan i visse tilfælde ændre det samlede CO2 regnskab. Selv om biomasse sammenlignet med fossile brændsler er forbundet med genplantning og dermed kulstofbinding i plantermaterialet er biomasse ikke altid 100 % CO 2 neutralt. Det foreslås, at Aarhus Kommune derfor søger den mest bæredygtige biomasse og fortsat bidrager til reduktion af CO 2 i kommunen. Vandmiljø, spildevand og overfladevand Anlægget producerer spildevand fra genvinding af varme fra røggas. Spildevandet renses og genbruges internt som spædevand i fjernvarmesystemet. Overfladevand fra befæstede arealer, tagflader og veje udledes via et nyt regnvandsbassin til Ølsted Bæk, der i dag har en moderat vandløbskvalitet (målsat til god økologisk kvalitet, men målopfyldelsen er udsat til efter 2015). Bassinet dimensioneres, så der maksimalt afledes samme vandmængde som Affaldscenteret har tilladelse til i dag, og med et overløb, der maksimalt forekommer hvert 10. år under særlig kraftig regn. Ved overløb kortsluttes bassinet, og vandet ledes direkte i afløbet. I de år hvor der anvendes flis i anlægget, vil afløbet fra flispladsen blive omstillet, så vandet afledes til rensningsanlægget, idet der er en lille risiko for forurening af vandet, når det passerer gennem flis. Det foreslås, at der gennemføres analyser af spildevandet, i det omfang som fastlægges i spildevandstilladelsen til anlægget, ligesom tæthed af bassin vil blive kontrolleret gennem eksisterende

11 boringer til overvågning af grundvand omkring Lisbjerg. Råstoffer, affald og forurenet jord Forbruget af råstoffer i det nye biomassefyrede kraftvarmeværk vil primært være halm, men også flis eller anden biomasse i tilfælde af mangel på halm. Affaldet fra driften af anlægget er primært bundaske (slagge) og flyveaske. Bundasken forventes genanvendt på marker, mens flyveasken enten genanvendes eller deponeres. Affaldet fra byggeprocessen vil blive håndteret efter gældende forskrifter på eget anlæg for byggeaffald nord for Affaldscentret. Aarhus Kommune vil udtage de nødvendige prøver af bundasken og sikre, at asken udbringes efter reglerne om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål. Der er kortlagte jordforureninger på og omkring arealet, som er knyttet til forbrændingsanlæggets aktiviteter, og dette skal der tages hensyn til i forbindelse med eventuelle, supplerende anlægsaktiviteter som f.eks. anlæg af nye køreveje og lignende. De kortlagte jordforureninger skyldes et depot og en støjvold bestående af forurenet fyldjord, slagge/askedepotet og selve forbrændingsanlæggets areal. Grundvand Da anlægget placeres i et område, hvor grundvandet er sårbart, vil der blive truffet omfattende foranstaltninger til at sikre, at grundvandet ikke kan forurenes. De omfatter bl.a., at store dele af området befæstes med opsamling af evt. spild, enten i beton kummer eller i regnvandsbassinet. Regnvandsbassinet forsynes med tæt bund og mulighed for afspærring, så det kan fungere som opsamlingsbassin, f.eks. til slukningsvand, hvis der skulle opstå brand. Det foreslås, at Aarhus Kommune vil overvåge grundvand omkring Lisbjerg gennem eksisterende boringer. Støjforurening Støjniveauet i omgivelserne vil i det væsentligste påvirkes af det øgede antal transporter inde på anlægget. Der er gennemført beregning af støjniveauet i naboområderne herunder også i den planlagte Ny Lisbjerg By både for den nuværende situation og den fremtidige situation, hvor der er størst mulig støjbelastning, dvs. hvor der udover det biomassebaserede kraftvarmeværk også etableres en ny ovnlinje 5 som erstatning for de eksisterende ovnlinjer 1 og 2. I begge situationer kan støjgrænserne i den nugældende godkendelse overholdes, og støjkonsekvenszonerne i Kommuneplan 2009 er ligeledes overholdt. Støjemissionen i 2016 vil stige under 1 db(a), hvilket normalt ikke kan registreres af det menneskelige øre. Ændringen af støjemissionen i 2020 vil ikke være hørbar. Der vurderes ikke at være behov for overvågning. Trafikale forhold Anlægget indebærer en forøgelse af antallet af lastbiltransporter til AffaldsCenteret fra de nuværende ca. 300 til ca. 370 (70 lastbiler pr. døgn svarende til 140 ture frem- og tilbage), og den miljømæssige effekt af denne forøgelse er undersøgt og vurderet. Konklusionen er, at den øgede lastbiltrafik til værket vil være marginal i forhold til den generelt øgede trafik som kommer på grund af udbygningen af Lisbjerg By syd for anlægget. En øgning af trafikken på Randersvej med 70 lastbiler i døgnet, vurderes ikke at fremskynde planerne om trafikdæmpning af Randersvej, idet en så lille stigning i trafikken ikke vurderes at medføre en væsentlig forringelse af trafiksikkerheden i området.

12 Den samlede trafik ad Randersvej forventes ved udbygningen og uden etablering af Ny Høgemosevej at blive forøget fra ca til bilture per døgn, hvor andelen af tung trafik forøges fra til ture per døgn svarende til ca. 13 % på grund af det nye biomassefyrede kraftvarmeværk. Den forøgede lastbiltrafik er støj- og forureningsmæssigt ubetydelig i forhold til bidrag fra den eksisterende trafik gennem Lisbjerg. I forbindelse med eventuel etablering af Ny Høgemosevej vil det skulle sikres, at lastbiltrafik til Affaldscenteret primært anvender denne vej med henblik på at kunne reducere tung trafik gennem Lisbjerg. Dette sikres gennem aftaler mellem AffaldVarme og leverandørerne. Naturbeskyttelse I forhold til Natura 2000 er der foretaget en væsentlighedsvurdering for de nærmest liggende områder, som er Brabrand Sø med omgivelser der ligger ca. 9 km fra AffaldsCenteret, og øvrige Natura 2000 områder der ligger mere end 14 km fra AffaldsCenteret. Depositionen (nedfald) af tungmetaller og forøgelsen af forsuringen og kvælstofdepositionen på grund af det biomassefyrede kraftvarmeværk vurderes at være så lille at det ikke vil påvirke Lisbjerg skov eller Natura 2000 områdernes tilstand. Transport af halm vil kunne medføre spredning af løs halm fra læsset, hvilket dog løses let med et fintmasket net over halmballerne. Fældningen af fredsskov kræver ophævelse af fredsskov pligten og kompenserende genbeplantning af dobbelt så meget skov ifølge de gældende regler. Aarhus Kommune fører jævnligt tilsyn med de beskyttede områder. Yderligere overvågning vurderes ikke at være relevant. Landskab, kulturhistorie og rekreative forhold Påvirkningen af de landskabelige og visuelle forhold kan i grove træk beskrives som "mere af det samme". Visualiseringerne, som fremgår af bilag 19.5 i VVM redegørelsen viser, at det eksisterende anlæg allerede er meget synligt fra mange steder i landskabet, og det vil med tilføjelsen af de nye anlæg fylde mere i landskabsbilledet. Men den overordnede påvirkning vurderes ikke at være væsentligt anderledes, end hvad der allerede ses i dag, da bebyggelsens præg af teknisk anlæg med et industrielt præg fastholdes. Projektet påvirker ikke synlige kulturhistoriske landskabsspor af betydning. Moesgård Museum anbefaler, at man får foretaget en prøvegravning til sikring af eventuelle arkæologiske interesser i området. Påvirkningen af de rekreative interesser omfatter påvirkning fra støj, trafik og lugt samt visuelle påvirkninger. Den visuelle påvirkning af de rekreative interesser i Lisbjerg Camping og Lisbjerg Skov vurderes at være ubetydelige. Støjberegninger viser tilsvarende at påvirkningen af campingpladsen og Lisbjerg Skov er under grænseværdierne. Lugtberegningen viser at de planlagte boligområder i Ny Lisbjerg By og campingpladsen ikke påvirkes af uacceptable lugtgener. Ændringen af trafikken på Randersvej vurderes ikke at påvirke trafiksikkerheden i området, herunder adgangen til de planlagte nye rekreative arealer i Ny Lisbjerg By. Der vurderes ikke at være behov for overvågning. Mennesker, sundhed og samfund m.v. Påvirkning er vurderet ud fra visualiseringer af tre scenarier eksisterende forhold, udvidelsen af affaldsforbrændingsanlægget med det biomassefyrede kraftvarmeværk samt yderligere en udvidelse med en

13 ny ovnlinje 5 til erstatning for ovnlinje 1 og 2. Visualiseringerne, som fremgår af bilag 19.5 i VVM redegørelsen viser, at det biomassefyrede kraftvarmeværk fremtræder tydeligt på fotos taget fra større afstande og set fra Vest, Nord og Øst fra Egå Engsø. På billederne med de korteste afstande og set fra Lisbjerg området dækkes anlægsdelene helt eller delvist af bygninger og vegetation. Fra Randersvej opleves de nederste dele af anlægget. Dette afhjælpes med afskærmende beplantning mod Randersvej. Derudover har den eksisterende fredsskovbeplantning ligeledes en afskærmende effekt for øvrige nederste dele af værket. Det eksisterende anlæg fremtræder mange steder synligt i landskabet. Det nye anlæg vil fylde mere i landskabsbilledet, men det vil ikke ændre den overordnede vurdering: at forholdene ikke bliver væsentligt anderledes end, hvad der allerede ses i dag, da bebyggelsens præg af teknisk anlæg med et industrielt præg fastholdes. Det vurderes samlet, at projektets påvirkning på eksisterende og kommende bebyggelse skal ses i forhold til det eksisterende Affaldscenter, som er et byggeri med en industriel karakter og også med et væsentligt volumen. På den baggrund vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig. Det samme vurderes at være tilfældet for campingpladsen og de rekreative muligheder i omgivelserne. Risikoen for uheld reduceres væsentlig ved brandsikring af halm- og flislager, og der etableres nødvendige brandtekniske foranstaltninger Det er usikkert, om udvidelsen af affaldsforbrændingsanlægget til et byggeri med en ikke uvæsentlig grøn profil vil få målbar betydning for byudviklingsprojektet Ny Lisbjerg By. Da det biomassefyrede kraftvarmeværk vil være etableret, før byudviklingen har taget fart, forventes det, at projektets påvirkning på ny bebyggelse i Ny Lisbjerg By vil være ubetydelig. Ligeledes har udvidelsen ingen målbar betydning for den nye by ved Lisbjerg, som er rettet mod at sikre velfærd, trivsel og tryghed for svage og underpriviligerede grupper. AffaldVarme vil oplyse borgerne i nærområdet i kommunen i øvrigt om de positive afledte effekter af det fremtidige biomassfyrede kraftvarmeværk blandt andet gennem info på AffaldVarmes hjemmeside. For at imødegå et eventuelt negativt image reserverer lokalplanen et areal til opsætning af en pylon. Her kan der orienteres nærmere om, hvilket anlæg ligger skjult bag alt det grønne med den synlige skorsten. Denne opsættes ved adgangsvejen til værket. Der vurderes ikke at være behov for overvågning. Anlæg af ny varmetransmissionsledning Drift af det nye biomassefyrede kraftvarmeværk forudsætter, at der etableres en ny varmetransmissionsledning. Ledningen bliver så vidt muligt placeret i kanten af eksisterende veje, men forventes at krydse vandløb, der er beskyttet af Lov om naturbeskyttelse samt levesteder for bilag IV-arter samt fredede og rødlistede arter. Ledningen forløber i kanten af fredskov. Sideløb til Egåen krydses to steder. Under nedgravning af varmetransmissionsledningen er der en risiko for at vandløb nordvest for Lisbjerg Bro, kan blive påvirket med sediment under gravearbejdet. Det sikres, at der ikke sker udvaskning eller udskridning af materiale til vandløbene under gravearbejdet, og der oplagres ikke jord langs vandløbene. Oddere opholder sig i området. Da odderen hovedsagelig er nat-aktiv, og anlæg foregår i en begrænset periode i dagtimerne, forventes anlægsarbejdet derfor ikke at have større negativ påvirkning af arten. For at sikre, Odderen ikke påvirkes i ynglesæsonen, gennemføres al anlægsarbejdet omkring Egå ådal mellem 1. juli og 1. oktober.

14 Anlægget påvirker ikke egnede levesteder for flagermus. Der er sandsynlighed for at padder og mindre pattedyr kan falde i arbejdsgrøfter under anlægsarbejdet. Ledningens arbejdsgrøft tømmes dagligt for padder samt mindre pattedyr. Efter afslutning af anlægsarbejdet, vil arealet over den nye ledning være ryddet for vegetation. Det forventes, at lignende plantesamfund genetableres. Krydsning af vandløb kan ske ved underboring af ledning eller ved at grave igennem vandløbet. Vælger AffaldVarme at grave igennem vandløbet, forlægges det midlertidigt og sediment fra anlægsarbejdet opfanges i et sandfang. Sandfanget tømmes løbende for at bevare dets funktionalitet. Aarhus Kommune fører jævnligt tilsyn med de beskyttede områder. Yderligere overvågning vurderes ikke at være relevant. Kumulative effekter Ved planlægningen af miljøvurderingerne blev der taget højde for at vurdere de kumulative effekter i en "worst case" situation, hvor der både findes det eksisterende affaldforbrændingsanlæg i form af ovnlinie 4, og en eventuel etablering af en ny ovnlinje 5 som erstatning for eksisterende ovnlinjer 1og 2 samt det nye biomassefyrede kraftvarmeværk. Analyserne er gennemført for emissionen af luftforureninger, herunder lugt og CO 2, støj, nedfaldet fra luften og overfladevand. Analyserne viser, at der ikke vil forekomme betydende kumulative effekter. Skrotning Ved anlæggets ophør, enten ved salg, nedlæggelse eller påbegyndelse af ny type virksomhed, vil der blive truffet foranstaltninger for at forebygge en eventuel forurening. 6. Miljøvurderingen af lokalplan nr. 940 og Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2009 VVM-redegørelsen indeholder vurdering af de miljøpåvirkninger, som kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Scoping af lokalplan og kommuneplantillæg er gennemført i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og er udført på baggrund af en række delrapporter, udkast til lokalplan og lokalplankort samt kommuneplantillæg. I forbindelse med anlæg af det biomassefyrede kraftvarmeværk bliver der anlagt en ny varmetransmissionsledning. Rapporten indeholder også en vurdering af miljøpåvirkningerne ved anlæg af denne nye ledning.

15 Naturstyrelsen Haraldsgade København

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Kommuneplantillæg. til Aarhus Kommuneplan 2013 for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning

Kommuneplantillæg. til Aarhus Kommuneplan 2013 for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk Debatoplæg Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk 1 INDHOLD INDLEDNING 2 HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? 4 MILJØPÅVIRKNINGER 5 ÆNDRING AF PLANGRUNDLAGET 7 MYNDIGHEDSBEHANDLING 8 Vattenfall

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

MILJØVURDERING AF ET NYT DRIFTSCENTER, ET BIOMASSEFYRET KRAFTVARMEVÆRK OG EN GENBRUGSPLADS

MILJØVURDERING AF ET NYT DRIFTSCENTER, ET BIOMASSEFYRET KRAFTVARMEVÆRK OG EN GENBRUGSPLADS NOVEMBER 214 FORSYNING HELSINGØR A/S MILJØVURDERING AF ET NYT DRIFTSCENTER, ET BIOMASSEFYRET KRAFTVARMEVÆRK OG EN GENBRUGSPLADS VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008 Indkaldelse af ideér og forslag Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund Juli 2008 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder.

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder. Lokalplan nr. 8 Maglevad fjernvarmecentral Oversigt over høringssvar samt planafdelingens bemærkninger og indstilling Høringssvar nr. Afsender indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændring af

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune 24. august 2015 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Til at understøtte den generelle udvikling af Sønderborg Nordhavn etableres et p hus

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket Januar 2012 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for vurdering af virkninger på miljøet. VVM-reglerne

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Lone H. Frederiksen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Kommune Disposition Hvad er nyttiggørelse? Lidt statistik Reglerne

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Teknik og Miljø 26.11.2014/drj Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Energipolitisk Konference København, den 4. september 2014 Niels From 1 Hvorfor skal vi omstille til VE? Forsyningssikkerhed /

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Beskrivelse af projektet Lorens Simonsen ønsker at få lavet en støjvold for at begrænse støjen fra motorvejen.

Beskrivelse af projektet Lorens Simonsen ønsker at få lavet en støjvold for at begrænse støjen fra motorvejen. Sønderjysk Miljørådgivning Jejsing den 10. oktober 2013 c/o Knud Damgaard Christensen Søndertoften 29, Jejsing 6270 Tønder Mail: kdc@sjmr.dk www.sjmr.dk Tlf. 28 77 72 69 Haderslev Kommune Teknik og Miljø

Læs mere

VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg

VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Etablering af nyt testbaneanlæg Virksomheden ønsker at etablere et nyt testbaneanlæg til afprøvning af nye hydrauliske, mekaniske og elektroniske

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere