Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014"

Transkript

1 Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget samt seneste årsregnskab til orientering 5. Behandling af indkomne forslag: Forslag 1: revision af afdelingens husorden samt vedligeholdelsesreglement Forslag 2: forslag til ændring af husorden vedrørende affaldshåndtering Forslag 3: forslag til ændring af husorden vedrørende antenner og paraboler Forslag 4: forslag til ændring af husorden vedrørende bad og toilet Forslag 5: forslag til ændring af husorden vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden Forslag 6: forslag til ændring af husorden vedrørende hegn og beplantning Forslag 7: forslag til ændring af husorden vedrørende overdækkede terrasser Forslag 8: forslag til ændring af husorden vedrørende parkering og motorkørsel Forslag 9: forslag til ændring af husorden vedrørende udhuse Forslag 10: forslag til tilføjelse til husorden vedrørende anmeldelse af skader Forslag 11: forslag til ændring af vedligeholdelsesreglement Forslag 12: forslag til låneoptagelse i forbindelse med individuel modernisering af køkken og bad i Baunevangen Forslag 13: forslag om anskaffelse af 3-4 mindre trailere til brug i affaldshåndteringen 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg: Carsten Groth-Rasmussen og Henrik Svendsen 7. Valg af suppleanter 8. Eventuelt

2 ad 1) Velkomst og valg af dirigent Carsten Groth-Rasmussen bød velkommen til ordinært afdelingsmøde i Baunevangen. Han præsenterede de tilstedeværende: forretningsfører John Gilbert Nielsen fra KAB driftschef Thomas Hay (pt. på barselsorlov) vikarierende driftschef Henrik Rune Jensen økonomimedarbejder Khesraw Rye Nayebkhail fra KAB Afdelingsbestyrelsen, repræsenteret af Henrik Svendsen, Vagn Bille, Eugen Sølberg, Lars Henriksen (fraværende) og Carsten Groth-Rasmussen Afdelingsbestyrelsen foreslog Birgit Bilstrup som dirigent. Forslaget blev vel modtaget, og Birgit Bilstrup takkede for valget. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til afdelingsmødet, regnskab, indkomne forslag og dagsorden alle var udsendt rettidigt og i overensstemmelse med Hvidovre Boligselskabs vedtægter, og at afdelingsmødet således var beslutningsdygtigt. Til beboermødet var 33 lejemål repræsenteret, hvorfor der samlet kunne afgives 66 stemmer. ad 2) Valg af stemmeudvalg og referent Gerd (driftsleder) og Kim (driftslederassistent) blev valgt til stemmeudvalg, og Mette Nørgaard blev valgt til referent. ad 3) Fremlæggelse af beretning Carsten Groth-Rasmussen fremlagde formandskabets beretning. Beretning: Ultimo marts 2013 konstituerede afdelingsbestyrelsen atter uden formand, men med det kendte kollektive formandsudvalg bestående af 3 medlemmer: Vagn Bille, Henrik Svendsen og Carsten Groth-Rasmussen. Derudover blev pladserne i underudvalgene fordelt og pladserne i Hvidovre Boligselskabs repræsentantskab blev besat. Henrik Svendsen afløste Martin Nielskov i Hvidovre Boligselskabs organisationsbestyrelse, hvor også Birgit Bilstrup sidder som medlem for Baunevangen. Undertegnede (CGR) er nyvalgt formand for Hvidovre Boligselskabs organisationsbestyrelse..

3 På sidste afdelingsmøde oplevede vi det glædelige, at der var så stor interesse for deltagelse i beboerarbejdet, at vi måtte ud i kampvalg om pladserne i afdelingsbestyrelsen. Desværre måtte Kathrine Nørgaard tidligt udtræde af afdelingsbestyrelsen, grundet nyt og tidskrævende arbejde. Martin Nielskov forlod afdelingsbestyrelsen i februar, da han fraflytter afdelingen. Henrik Svendsen har overtaget kassererposten efter Martin. Vi siger tak til Kathrine og Martin for deres indsats! Arbejdsbyrden i afdelingsbestyrelsen kræver, at afdelingsbestyrelsen er på fuld styrke, så derfor håber vi at nogle af jer er klar til at deltage i beboerarbejdet, så vi efter mødet i aften atter kan have en afdelingsbestyrelse med fuld bemanding På sidste afdelingsmøde kunne vi godkende budgettet uden bemærkninger og tog regnskabet til efterretning uden kommentarer. Så afdelingens og afdelingsbestyrelses, signal til KAB om kvalitet i budgetter og regnskaber, var blevet opfattet. Ikke mindst samarbejdet imellem afdelingsbestyrelsen og økonomimedarbejder Khrasraw Rye, som er tilknyttet Hvidovre Boligselskab, har stor andel i dette. Kloak: Medio 2013 er TV inspektion af samtlige kloakstrenge afsluttet. Undersøgelsen har desværre vist sig at problemerne er større en først antaget. Afdelingsbestyrelsen har derfor sammen med KAB og driften besluttet at søge ekspertbistand til afklaring af problemernes omfang, samt klarlægge omkostningerne ved en fuld renovering, alternativ delrenovering. I samme projekt vil afdelingens faldstammer, stigestrenge og gårdarealer blive vurderet. Da der vil blive tale om betydelige investeringer kan et samlet renoveringsprojekt give de bedste muligheder for tilskud fra Landsbyggefonden. Hoved- og kældertrapper: Det har desværre været nødvendigt at stoppe renoveringen af afdelingens kældertrapper, da der er opstået tvivl om det udførte arbejdets kvalitet. Med udgangspunkt i en rapport fra eksternt konsulentfirma er der taget kontakt til en ny entreprenør, som på baggrund af rapporten vil komme med oplæg til fremtidig renovering. Afdelingsbestyrelsen har kontaktet KAB, for afklaring af forløbet omkring igangsættelse og opfølgning på trappeprojektet. Det er afdelingsbestyrelsens holdning, at KAB ikke har levet op til sine administrative forpligtigelser i sagen. I efteråret er alle, ikke renoverede, kældertrapper blevet nødrenoveret, så de nu fremstår pæne og sikre. Alle hovedtrapper er også gennemgået inden vinteren. Hulmursisolering: Arbejdet med hulmursisolering af gavle er afsluttet og dette med god effekt. Individuel modernisering: Puljen for individuel modernisering er opbrugt. Afdelingsbestyrelsen fremsætter i dag beslutningsforslag til ny pulje. Energi:

4 Den nye forsyningsafgift, med en stigning i fjernvarmepriserne på kr. pr. år, trådte ikraft pr. 1. februar Samtidig hævede Hvidovre Forsyning vandprisen med 23% pr. 1. januar. Alle fik tidligt mulighed for at få hævet aconto betalingen for vand, hvilket kun ganske få benyttede sig af. Stigningerne på vand og varme har påvirket acontoafregningen fra dec Årsafregningerne har set fornuftige ud og vi har kun et udestående med KAB energi, nemlig hvordan pulsmålerne skal aflæses, så der er sammenhæng imellem vandmåleren og pulsmåleren. Afdelingsbestyrelsen forfølger sagen. Den gamle varmecentrals skorsten og dieselmotor blev fjernet først på sommeren. Samtidig blev husets gavl og ene side renoveret og der er, i et ledigt rum, gjort plads til afdelingens vandstøvsuger. På grund af en fejl, har Baunevangen i en årrække betalt for dele af Ældreboligernes udendørsbelysning kr Efter at dette er korrigeret i regnskaberne, har Ældreboligerne påberåbt sig en forældelsesfrist og mener derfor ikke at de skal betale til Baunevangen. Afdelingsbestyrelsen kan ikke acceptere en forældelsesfrist indenfor samme familie. Sagen behandles i organisationen, hvor AB står fast på det samlede krav. Arbejdet med at undersøge mulighederne for anvendelse af solenergi i afdelingen er taget op med kommunen, men der foreligger desværre ikke en afklaring. Emnet vil igen blive taget op på organisationens årlige styringsdialogmøde med kommunen. Da energiselskabet EON på det sidste har tabt flere sager om ulovlig fortjeneste på salg af fjernvarme og derfor tilbagebetalt store beløb, har AB bevilget 8000 kr. til en advokatforundersøgelse, som skal vurderer om det er muligt for Baunevangen at stille tilsvarende krav om tilbagebetaling. Der kan være tale om beløb på flere hundrede tusinde kroner. Hvis en egentlig sag skulle blive aktuelt, vil denne blive forelagt afdelingen. Afdelingen er repræsenteret i Hvidovre Fjernvarme ved OBs næstformand Mogens Bentzen Affald: På afdelingsmødet 2013, besluttede afdelingen at godkende driftsfællesskabets oplæg til etablering af et nyt affaldssystem. Byggeri og renovering startede op i september og skulle stå færdigt ultimo november. Projektet blev forsinket og stod klar til brug ultimo januar Orientering og brugervejledning er udsendt til beboerne. Udover de egentlige affaldsfaciliteter har Baunevangen fået opført ny oplagsplads, samt etableret ekstra parkeringspladser til biler, motorcykler og trailere. Omkostningerne til projektet er dækket af organisationens arbejdskapital og har derfor ikke indflydelse på huslejen. Det nye affaldssystem giver os mulighed for at leve op til kommunens krav til affaldshåndtering, sortering og håndtering af maskinpark. Endvidere sikre det vore medarbejderes arbejdsmiljø. Projektets endelige succes afhænger af at vi som beboere anvender systemet efter de givne regler. De første erfaringer viser at fire ud af fem gårde i Baunevangen lever op til de nye

5 regler. Den sidste gård kommer vel også med. Driftsfællesskabets udvalg og afdelingsbestyrelsen evaluerer løbende på projektet. IT/TV Efter at afdelingen på et fælles afdelingsmøde med Hvidovreparken og Ældreboligerne havde valgt YouSee som den fremtidige leverandør af TV og fortsætte med Comx som tele og internet leverandør, skiftede vi signalleverandør medio 13. Efter at have overvundet de sædvanlige børnesygdomme ved leverandørskift, ser det ud til at vi har en fornuftig TV leverandør. IT udvalget har afholdt møder med YouSee og her påpeget de forskellige uhensigtsmæssige problemstillinger, vi har været udsat for. YouSee har lovet at rette ind. Udvalget holder løbende kontakt til YouSee og ComX. YouSees overtagelse af ComX vil ikke få indflydelse på vort samarbejde med ComX. I forbindelse med overgang til YouSee blev parabolmasterne ved beboerhuset fjernet og området renoveret. Det årelange underskud på antennebudgettet er nu ændret til et mindre overskud. KAB har betalt sin del af regningen. Afdelingsbestyrelsen arbejder dog fortsat på at få godskrevet betalte administrationsomkostninger for perioden Aktivitetsudvalg og Beboerhus: Da aktivitetsudvalgets arrangementer i 11 og 12 har haft meget lille tilslutning, har udvalget holdt lav profil i Med de mange opgaver som hviler på ABs skuldre, har AB valgt at nedlægge udvalget. Administration af beboerhuset overføres til Koordinations og kontaktudvalget. I forbindelse med ændrede kontorforhold og tilgængelighed er husets eltavle flyttet fra kontoret til toilettet ved gangen, hvilket skaber uafhængighed af personale i Weekenderne. Efter klager over støj fra Beboerhuset, med høj musik hele natten, er der installeret et ur, som slukker for musikken kl Arealfordelingen: Mod forventning ser det ikke ud til at arealfordelingen imellem Baunevangen og Ældreboligerne, har fundet sin afslutning. På repræsentantskabsmødet i november fremsatte ældreboligerne ønske om, at det areal af Baunevangens, som man har til rådighed mod betaling af ejendomsskat, udmatrikuleres til Ældreboligerne. Baunevangen kan ikke have interesse i en sådan udmatrikulering, hvilket afdelingsbestyrelsen har gjort klart overfor såvel ældreboligerne som organisationen. Vi opfatter Ældreboligernes ønske, som symbolpolitik, som ikke ændre ved tingenes tilstand, men blot vil påfører alle væsentlige omkostninger. Hjemmesiden: Organisationsbestyrelsens hjemmesideudvalg har arbejdet med en fornyelse af Hvidovre Boligselskabs hjemmesider, herunder Baunevangens. Formålet er at skabe en ensartet struktur i afdelingernes hjemmesider når det gælder design og oversigt/indhold. Formålet er også at de enkelte afdelingsbestyrelser selv skal kunne arbejde med hjemmesiden. Organisationsbestyrelsen har nikket ok til at der anvendes midler fra arbejdskapitalen. Steen Garset, som tidligere har udviklet Baunevangens hjemmeside, har påtaget sig udviklingsarbejdet.

6 Driftspersonalet: Der skal også her lyde en tak til driftspersonalet! Ikke mindst indsatsen omkring det nye affaldsprojekt, hvor driftspersonalet har været med og givet input i hele forløbet. Generelt har medarbejderne påtaget flere håndværksmæssige opgaver i marken, som feks. renovering af flisebelægningen ved beboerhuset, samt div. beplantningsopgaver, retablering af hegn og div. VVS opgaver. Samarbejde: Afdelingsbestyrelsen har fortsat en meget tæt dialog med administrationsselskabet og driften, omkring økonomi, strategi, planer og visioner. Vi mener at det er vigtigt med fokus på afdelingens forventninger til kvalitet og prioritering, for at kunne sikre den gode udvikling for afdelingen. Samarbejdet med forretningsførerselskabet er udviklet, meget er blevet bedre, men der er fortsat knaster som skal løses. De fremmødte beboere havde ingen kommentarer til formandens beretning, som derefter blev taget til efterretning. ad 4) Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget samt seneste årsregnskab til orientering Økonomimedarbejder, Khesraw Rye, fremlagde årsregnskabet. Regnskabet er allerede godkendt i organisationsbestyrelsen og hos revisoren. Baunevangens indtægter var i forløbne regnskabsår på 10,194 mio. kroner, mens udgifterne beløb sig til 9, 969 mio. kroner. Regnskabet viste således et overskud på kroner. På udgiftssiden var der følgende større afvigelser i forhold til budgettet for samme regnskabsår: Ejendomsskatterne blev kroner dyrere end forventet. Udgifter til renholdelse blev kroner lavere end forventet (forklaringen findes i, at den tidligere driftsleder er stoppet). Korrektioner fra tidligere år betød, at Baunevangen modtog kroner fra ældreboligerne (efter forhandlingerne om arealfordelingen mellem de to afdelinger). Forsikringsskader medførte en ekstra udgift på kroner. På indtægtssiden var der følgende større afvigelser i forhold til budgettet for samme regnskabsår:

7 Boligafgifter gav en øget indtjening på kroner (der var færre tab ved manglende huslejebetaling efter fraflytninger). Korrektioner fra tidligere år gav yderligere kroner i indtægter (ældreboligerne refunderede udgifterne til udendørsbelysning, som Baunevangen uretmæssigt havde betalt, tilbage til 2005, og samtidig afstedkom et fald i reserverede låneudgifter, at Baunevangen fik yderligere indtægter.). Der var ingen spørgsmål til regnskabet fra de fremmødte beboere. Økonomimedarbejder Khesraw Rye gennemgik driftsbudgettet for Driftsbudgettet var ved gennemgangen inddelt i 3 underkategorier: 1. Upåvirkelige udgifter (nettokapital, ejendomsskatter, indbetalinger til Landsbyggefonden, afvikling af tidligere underskud med videre) 2. Påvirkelige udgifter (renholdelse, almindelig vedligeholdelse, planlagt periodisk vedligeholdelse med videre) 3. Adfærdsafhængige udgifter (forbrug af energi, affald, forbrug i beboerlokale, afdelingens udgifter til arrangementer med videre) Inddelingen illustrerede, at 6 % af det samlede budget knytter sig til de adfærdsafhængige udgifter. I det kommende budgetår sænkes grundskyldpromillen i Hvidovre Kommune, og derfor forventes det, at Baunevangens ejendomsskatter vil falde med kroner. Der vil dog også være større ekstraordinære udgifter (udgifter til planlagt periodisk vedligeholdelse stiger med , renovering skal finansieres, hvilket øger kravet til henlæggelser, og samtidig stiger ydelsen vedrørende afskrivning på underskud). Samlet set viser budgettet et underskud på kroner, hvilket skal dækkes ind via en huslejeforhøjelse på 2,4 %. Det betyder i praksis, at en 3-værelses bolig på 91 m2 vil stige med 119 kr. om måneden. Herefter gennemgik driftschef Thomas Hay langtidsbudgettet. De største aktiviteter på langtidsplanen vil være, at: Skorstenene skal fuges Velux-vinduerne / ovenlysvinduerne skal vedligeholdes (slibes og olieres, og enkelte skal skiftes) for kroner. Udgifter ved fraflytninger skal stige med kroner (der forventes flere fraflytninger med normal istandsættelse, og samtidig vil man gerne bringe fraflyttede boliger op til moderne standard)

8 Stofledninger i lejemålene skal udskiftes, hvilket der budgetteres med kroner til. Vindskederne skal males, hvilket forventes at koste kroner. Kældertrapperne skal renoveres for cirka kroner. Fra salen var der et spørgsmål omkring post 106; Der så ud til at være en større uoverensstemmelse mellem de budgetterede og de reelle ejendomsskatter i Uoverensstemmelse viste sig at skyldes, at konti var slået sammen på forskellige måder i budget og regnskab. Dirigenten konkluderede efter opklaringen, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis regnskabets og budgettets poster er direkte sammenlignelige. Et andet spørgsmål handlede om baggrunden for, at henlæggelser stiger med 25 mio. kroner i det nye budget. Afdelingsbestyrelsens forklaring var, at dette skulle ses i sammenhæng med det forestående kloakprojekt, som måske skal finansieres via lån. Herefter forestod dirigenten afstemningen om budgettet, som blev vedtaget ved håndsoprækning med et overvejende flertal. ad 5) Behandling af indkomne forslag Forslag 1: Afdelingsbestyrelsen foreslår, at husorden og vedligeholdelsesreglement ændres Dirigenten gjorde beboerne opmærksomme på, at afdelingsbestyrelsen ønskede at lade forslagene vedrørende husorden komme til afstemning som samlet pakke. Hvis forslagene samlet set skulle blive forkastet, ville der blive foretaget afstemning om hvert enkelt forslag. Afdelingsbestyrelsen havde forslået i alt 9 forslag til ændring af husordenen samt 1 forslag til ændring af vedligeholdelsesreglementet. De foreslåede rettelser til vedligeholdelsesreglementet skulle dog behandles for sig selv. Carsten Groth-Rasmussen redegjorde for baggrunden for afdelingsbestyrelsens forslag; Da man skulle justere husordenen for at bringe den i overensstemmelse med den praksis, som den ændrede affaldshåndtering medførte, besluttede afdelingsbestyrelsen at granske husordenen nærmere. Det viste sig, at der var en række formuleringer, som det ville være relevant at ændre for at gøre husordenen mere aktuel. Carsten Groth-Rasmussen skitserede herefter baggrunden for de enkelte ændringsforslag.

9 Forslag 2: forslag til ændring af husorden vedrørende affaldshåndtering Forslaget sigter mod at beskrive de nye retningslinjer for affaldshåndtering i Baunevangen. Forslag 3: forslag til ændring af husorden vedrørende antenner og paraboler Forslaget sigter mod at underlægge solcellepaneler de samme krav, som gælder for TV-antenner og paraboler. Forslag 4: forslag til ændring af husorden vedrørende bad og toilet Forslaget sigter mod at præcisere, at hygiejnebind ikke må skylles ud i toilettet. Forslag 5: forslag til ændring af husorden vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden Forslaget sigter mod, at beboerne i ejendommen fremadrettet forbydes at filtse, male og berappe murværket ved terrassen. Murværk, som allerede er filtset, malet eller berappet, skal vedligeholdes og i modsat fald er der tale om misligholdelse. Forslag 6: forslag til ændring af husorden vedrørende hegn og beplantning Forslaget sigter mod at ensarte hækbeplantningen samt at forbyde opsætning af hegn i skel. Forslag 7: forslag til ændring af husorden vedrørende overdækkede terrasser Forslaget sigter mod at tillade anvendelse af træstolper ved overdækning af terrasser. Forslag 8: forslag til ændring af husorden vedrørende parkering og motorkørsel

10 Forslaget sigter mod, at trailere og motorcykler parkeres på særlige parkeringsområder i bebyggelsen, og at trailere med fastmonteret kasse og reklametrailere ikke kan tillades at parkere i bebyggelsen. Forslag 9: forslag til ændring af husorden vedrørende udhuse Forslaget sigter mod, at et tidligere udsendt regelsæt vedrørende udhuses mål og dimensioner skrives ind i afdelingens husorden. Forslag 10: forslag til tilføjelse til husorden vedrørende anmeldelse af skader Forslaget sigter mod, at beboerne gøres pligtige i forhold til anmeldelse af skader og at beboerne tilsvarende er ansvarlige, hvis de har kendskab til, at en skade udvikler sig. I den efterfølgende diskussion af de 9 forslag blev følgende drøftet: Kan man give campingvogne en dateret licens eller tilladelse til parkering, så der kan føres kontrol med, hvor længe campingvognene henstår? Carsten Groth- Rasmussen forklarede, at det allerede er driftsmedarbejdernes ansvar at forhindre, at campingvogne henstår på parkeringsområderne i længere perioder, og at det måske snarere er den praksis, der skal indskærpes. Bør man ikke præcisere formuleringerne i forslaget om parkering, så der tales om lastbiler og varevogne? Dirigenten gav beboeren ret og foreslog, at formuleringen ændres. Er det et rimeligt krav, hvis man pålægges at tildække sin trailer med en presenning? Carsten Groth-Rasmussen begrundede kravet med, at overdækning med presenning er et æstetisk hensyn, så skrammel i traileren ikke skæmmer afdelingens fremtræden. Er det tilstrækkelig tydeligt, hvilke områder af murværket, der tales om, når man ønsker at forhindre filtsning med videre? Carsten Groth-Rasmussen præciserede, at forbuddet mod filtsning med videre kun knytter sig til selve murværket ikke det pudsede område under vinduerne. Er det ikke mere relevant at føre krav om vedligeholdelse af hæk ind i husordenen, end det er at stille krav til hæktypen? Carsten Groth-Rasmussen medgav, at det måske er nødvendigt at følge op med påbud, når hæk og have ikke vedligeholdes. Hvorfor skal muligheden for filtsning stoppes, når murværket er grimt, og fugerne smuldrer? Carsten Groth-Rasmussen forklarede, at smuldrende fuger følger med ældre byggeri, og at man måske skal vurdere, om problemet med

11 gamle fuger skal løses. Hvis fugerne smuldrer på grund af murbier, skal dette dog anmeldes til kontoret. Hvorfor hæfter man sig ved utildækkede presenninger, når for eksempel den blå container skæmmer betydeligt mere? Carsten Groth-Rasmussen mente, at man på sigt kan gøre noget ved den blå container. Den kan eventuelt males men den er desværre en nødvendig omkostning ved affaldsprojektet. Hvorfor lader man mange haver se så sørgelige ud, når liguster er længe om at vokse til? Kunne ejendommen for eksempel bekoste nogle højere hækplanter? Carsten Groth-Rasmussen medgav, at der er tale om et budgetspørgsmål, som man kan overveje at diskutere i afdelingsbestyrelsen. Herefter var drøftelsen af forslagene færdig, og forslagene var klar til afstemning. En beboer vurderede dog, at de mange kommentarer fra de fremmødte beboere kunne give anledning til ændringsforslag til de stillede forslag. Beboeren foreslog, at kommentarerne skulle behandles, før der skulle stemmes om den samlede pakke med ændringsforslag til husordenen. Dirigenten slog fast, at der skulle stemmes om det mest vidtgående forslag. Hvis et flertal blandt beboerne ønskede at foretage afstemning om hvert enkelt forslag, måtte løsningen være at forkaste den samlede pakke. En anden beboer istemte, at der skulle stemmes om hvert enkelt forslag. Afdelingsbestyrelsen havde en kort intern drøftelse, hvorefter de frafaldt forslaget om at lade de 9 forslag komme til samlet afstemning. Dirigenten sendte derefter de enkelte forslag til afstemning med de ændringsforslag, som var fremkommet under den foregående drøftelse. Herefter blev forslagene 2-10 vedtaget ved håndsoprækning med et overvejende flertal. Forslag 11: Forslag til ændring af vedligeholdelsesreglement Carsten Groth-Rasmussen forklarede, at forslaget sigter mod at bringe vedligeholdelsesreglementet i overensstemmelse med de materialer, som anvendes i dag og dermed tillade brug af glasvæv, filt, rutex, lud og oliering, men omvendt forhindre anvendelse af strukturtapeter, maling og væv med særlige mønstre samt hvidpigmenteret lak. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning med overvejende flertal. Forslag 12: Låneoptagelse i forbindelse med individuel modernisering af køkken og bad

12 Forslaget sigter på at gøre det muligt for flere beboere at modernisere køkken eller bad ved at udvide lånepuljen (som allerede på indeværende tidspunkt er opbrugt). En beboer stillede forslag om, at beløbene indeksreguleres. Rentetekniske forhold gør dog, at det ikke er hensigtsmæssigt, at puljerne fortsætter. Derfor vil det ikke være nødvendigt at indeksregulere låneoptagelsen. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning med et overvejende flertal. Forslag 13: anskaffelse af flere trailere til affald Forslaget sigter mod at udvide antallet af trailere, så bortskaffelse af de enkelte gårdes særlige affald gøres lettere. Carsten Groth-Rasmussen problematiserede forslaget; det vil koste omkring kroner at anskaffe flere trailere, og det står endnu ikke klart, om der er tale om startvanskeligheder i forlængelse af det nye affaldsprojekt. Måske handler det om at vænne sig til at opbevare særlige affaldstyper, snarere end det handler om kapacitetsproblemer? Dirigenten afgjorde, at forslaget ikke kunne sættes til afstemning, så længe det ikke var afdækket, om forslaget skyldes en reel mangel eller modstand mod affaldsprojektet. ad 6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen Henrik Svendsen og Carsten Groth-Rasmussen var begge på valg og modtog valg. Begge blev genvalgt. ad 7) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen Eftersom Martin Neilskov var fraflyttet, var der mulighed for 1 års medlemskab af afdelingsbestyrelsen. Jens Eriksen stillede op og blev valgt for en 1-årig periode. Eugen Sølberg stillede op som suppleant for en 1-årig periode og blev valgt. ad 8) Eventuelt Der var ingen kommentarer eller spørgsmål fra de fremmødte beboere. Derfor kunne afdelingsbestyrelsen afslutte mødet med at rette en stor tak til Birgit Bilstrup for indsatsen som dirigent ved mange møder. Mødet blev afsluttet kl.21:20. Referent: Mette Nørgaard Formand: Carsten Groth-Rasmussen Dirigent: Birgit Bilstrup

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget 2015-2016

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Orientering fra driftschefen 5. Godkendelse

Læs mere

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Ordinært beboermøde afholdt Mandag, den 20. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset på Dannerhøj REFERAT: 1 Afdelingsformand Eigil Stausholm bød velkommen til beboermødet. 2. Valg

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt.

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt. Boligforeningen AAB afdeling 20 Referat Ordinært afdelingsmøde 10. september 2013. Tilstede 28 stemmeberettigede Fra AAB Formand Bent Haupt Jensen, (Afdeling 50) Stemmeudvalg Mogens Bøgild og Jane Nielsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 30. marts 2015 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Åhavnen II Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19.00 i Fiskerhytten Fremmøde: 26 ejerlejligheder (ud af 48 mulige), heraf

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Referat af beboermøde d. 20. april 2006

Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Fremmødte: - Bjarke F11 - Christian F5 - Elsebeth F1 - Kim F1 - Kim C6 - Christian B4 - Per KK - Lisbeth KK - Jørgen KK Ikke mødt:... Referent: Christian F5 Dagsordenen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Ballerup almennyttige Boligselskab

Ballerup almennyttige Boligselskab Kollektivbyen Grantoften Ballerup almennyttige Boligselskab AFDELINGSBESTYRELSEN AFDELINGSMØDE REFERAT Sag nr.: 204-15-700 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Initialer: /BKo afholdt torsdag den 23.

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Beboermøde Afdeling 11

Beboermøde Afdeling 11 Beboermøde Afdeling 11 Dagsorden beboermøde afdeling 11 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Status helhedsplanen 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene #JobInfo Criteria=Høje-TåstrupS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene Repræsentantskabet Formand Birgit

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 42

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 42 LmenBo Til beboerne i afdeling 42 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013 28. august 2012

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere