Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014"

Transkript

1 Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget samt seneste årsregnskab til orientering 5. Behandling af indkomne forslag: Forslag 1: revision af afdelingens husorden samt vedligeholdelsesreglement Forslag 2: forslag til ændring af husorden vedrørende affaldshåndtering Forslag 3: forslag til ændring af husorden vedrørende antenner og paraboler Forslag 4: forslag til ændring af husorden vedrørende bad og toilet Forslag 5: forslag til ændring af husorden vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden Forslag 6: forslag til ændring af husorden vedrørende hegn og beplantning Forslag 7: forslag til ændring af husorden vedrørende overdækkede terrasser Forslag 8: forslag til ændring af husorden vedrørende parkering og motorkørsel Forslag 9: forslag til ændring af husorden vedrørende udhuse Forslag 10: forslag til tilføjelse til husorden vedrørende anmeldelse af skader Forslag 11: forslag til ændring af vedligeholdelsesreglement Forslag 12: forslag til låneoptagelse i forbindelse med individuel modernisering af køkken og bad i Baunevangen Forslag 13: forslag om anskaffelse af 3-4 mindre trailere til brug i affaldshåndteringen 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg: Carsten Groth-Rasmussen og Henrik Svendsen 7. Valg af suppleanter 8. Eventuelt

2 ad 1) Velkomst og valg af dirigent Carsten Groth-Rasmussen bød velkommen til ordinært afdelingsmøde i Baunevangen. Han præsenterede de tilstedeværende: forretningsfører John Gilbert Nielsen fra KAB driftschef Thomas Hay (pt. på barselsorlov) vikarierende driftschef Henrik Rune Jensen økonomimedarbejder Khesraw Rye Nayebkhail fra KAB Afdelingsbestyrelsen, repræsenteret af Henrik Svendsen, Vagn Bille, Eugen Sølberg, Lars Henriksen (fraværende) og Carsten Groth-Rasmussen Afdelingsbestyrelsen foreslog Birgit Bilstrup som dirigent. Forslaget blev vel modtaget, og Birgit Bilstrup takkede for valget. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til afdelingsmødet, regnskab, indkomne forslag og dagsorden alle var udsendt rettidigt og i overensstemmelse med Hvidovre Boligselskabs vedtægter, og at afdelingsmødet således var beslutningsdygtigt. Til beboermødet var 33 lejemål repræsenteret, hvorfor der samlet kunne afgives 66 stemmer. ad 2) Valg af stemmeudvalg og referent Gerd (driftsleder) og Kim (driftslederassistent) blev valgt til stemmeudvalg, og Mette Nørgaard blev valgt til referent. ad 3) Fremlæggelse af beretning Carsten Groth-Rasmussen fremlagde formandskabets beretning. Beretning: Ultimo marts 2013 konstituerede afdelingsbestyrelsen atter uden formand, men med det kendte kollektive formandsudvalg bestående af 3 medlemmer: Vagn Bille, Henrik Svendsen og Carsten Groth-Rasmussen. Derudover blev pladserne i underudvalgene fordelt og pladserne i Hvidovre Boligselskabs repræsentantskab blev besat. Henrik Svendsen afløste Martin Nielskov i Hvidovre Boligselskabs organisationsbestyrelse, hvor også Birgit Bilstrup sidder som medlem for Baunevangen. Undertegnede (CGR) er nyvalgt formand for Hvidovre Boligselskabs organisationsbestyrelse..

3 På sidste afdelingsmøde oplevede vi det glædelige, at der var så stor interesse for deltagelse i beboerarbejdet, at vi måtte ud i kampvalg om pladserne i afdelingsbestyrelsen. Desværre måtte Kathrine Nørgaard tidligt udtræde af afdelingsbestyrelsen, grundet nyt og tidskrævende arbejde. Martin Nielskov forlod afdelingsbestyrelsen i februar, da han fraflytter afdelingen. Henrik Svendsen har overtaget kassererposten efter Martin. Vi siger tak til Kathrine og Martin for deres indsats! Arbejdsbyrden i afdelingsbestyrelsen kræver, at afdelingsbestyrelsen er på fuld styrke, så derfor håber vi at nogle af jer er klar til at deltage i beboerarbejdet, så vi efter mødet i aften atter kan have en afdelingsbestyrelse med fuld bemanding På sidste afdelingsmøde kunne vi godkende budgettet uden bemærkninger og tog regnskabet til efterretning uden kommentarer. Så afdelingens og afdelingsbestyrelses, signal til KAB om kvalitet i budgetter og regnskaber, var blevet opfattet. Ikke mindst samarbejdet imellem afdelingsbestyrelsen og økonomimedarbejder Khrasraw Rye, som er tilknyttet Hvidovre Boligselskab, har stor andel i dette. Kloak: Medio 2013 er TV inspektion af samtlige kloakstrenge afsluttet. Undersøgelsen har desværre vist sig at problemerne er større en først antaget. Afdelingsbestyrelsen har derfor sammen med KAB og driften besluttet at søge ekspertbistand til afklaring af problemernes omfang, samt klarlægge omkostningerne ved en fuld renovering, alternativ delrenovering. I samme projekt vil afdelingens faldstammer, stigestrenge og gårdarealer blive vurderet. Da der vil blive tale om betydelige investeringer kan et samlet renoveringsprojekt give de bedste muligheder for tilskud fra Landsbyggefonden. Hoved- og kældertrapper: Det har desværre været nødvendigt at stoppe renoveringen af afdelingens kældertrapper, da der er opstået tvivl om det udførte arbejdets kvalitet. Med udgangspunkt i en rapport fra eksternt konsulentfirma er der taget kontakt til en ny entreprenør, som på baggrund af rapporten vil komme med oplæg til fremtidig renovering. Afdelingsbestyrelsen har kontaktet KAB, for afklaring af forløbet omkring igangsættelse og opfølgning på trappeprojektet. Det er afdelingsbestyrelsens holdning, at KAB ikke har levet op til sine administrative forpligtigelser i sagen. I efteråret er alle, ikke renoverede, kældertrapper blevet nødrenoveret, så de nu fremstår pæne og sikre. Alle hovedtrapper er også gennemgået inden vinteren. Hulmursisolering: Arbejdet med hulmursisolering af gavle er afsluttet og dette med god effekt. Individuel modernisering: Puljen for individuel modernisering er opbrugt. Afdelingsbestyrelsen fremsætter i dag beslutningsforslag til ny pulje. Energi:

4 Den nye forsyningsafgift, med en stigning i fjernvarmepriserne på kr. pr. år, trådte ikraft pr. 1. februar Samtidig hævede Hvidovre Forsyning vandprisen med 23% pr. 1. januar. Alle fik tidligt mulighed for at få hævet aconto betalingen for vand, hvilket kun ganske få benyttede sig af. Stigningerne på vand og varme har påvirket acontoafregningen fra dec Årsafregningerne har set fornuftige ud og vi har kun et udestående med KAB energi, nemlig hvordan pulsmålerne skal aflæses, så der er sammenhæng imellem vandmåleren og pulsmåleren. Afdelingsbestyrelsen forfølger sagen. Den gamle varmecentrals skorsten og dieselmotor blev fjernet først på sommeren. Samtidig blev husets gavl og ene side renoveret og der er, i et ledigt rum, gjort plads til afdelingens vandstøvsuger. På grund af en fejl, har Baunevangen i en årrække betalt for dele af Ældreboligernes udendørsbelysning kr Efter at dette er korrigeret i regnskaberne, har Ældreboligerne påberåbt sig en forældelsesfrist og mener derfor ikke at de skal betale til Baunevangen. Afdelingsbestyrelsen kan ikke acceptere en forældelsesfrist indenfor samme familie. Sagen behandles i organisationen, hvor AB står fast på det samlede krav. Arbejdet med at undersøge mulighederne for anvendelse af solenergi i afdelingen er taget op med kommunen, men der foreligger desværre ikke en afklaring. Emnet vil igen blive taget op på organisationens årlige styringsdialogmøde med kommunen. Da energiselskabet EON på det sidste har tabt flere sager om ulovlig fortjeneste på salg af fjernvarme og derfor tilbagebetalt store beløb, har AB bevilget 8000 kr. til en advokatforundersøgelse, som skal vurderer om det er muligt for Baunevangen at stille tilsvarende krav om tilbagebetaling. Der kan være tale om beløb på flere hundrede tusinde kroner. Hvis en egentlig sag skulle blive aktuelt, vil denne blive forelagt afdelingen. Afdelingen er repræsenteret i Hvidovre Fjernvarme ved OBs næstformand Mogens Bentzen Affald: På afdelingsmødet 2013, besluttede afdelingen at godkende driftsfællesskabets oplæg til etablering af et nyt affaldssystem. Byggeri og renovering startede op i september og skulle stå færdigt ultimo november. Projektet blev forsinket og stod klar til brug ultimo januar Orientering og brugervejledning er udsendt til beboerne. Udover de egentlige affaldsfaciliteter har Baunevangen fået opført ny oplagsplads, samt etableret ekstra parkeringspladser til biler, motorcykler og trailere. Omkostningerne til projektet er dækket af organisationens arbejdskapital og har derfor ikke indflydelse på huslejen. Det nye affaldssystem giver os mulighed for at leve op til kommunens krav til affaldshåndtering, sortering og håndtering af maskinpark. Endvidere sikre det vore medarbejderes arbejdsmiljø. Projektets endelige succes afhænger af at vi som beboere anvender systemet efter de givne regler. De første erfaringer viser at fire ud af fem gårde i Baunevangen lever op til de nye

5 regler. Den sidste gård kommer vel også med. Driftsfællesskabets udvalg og afdelingsbestyrelsen evaluerer løbende på projektet. IT/TV Efter at afdelingen på et fælles afdelingsmøde med Hvidovreparken og Ældreboligerne havde valgt YouSee som den fremtidige leverandør af TV og fortsætte med Comx som tele og internet leverandør, skiftede vi signalleverandør medio 13. Efter at have overvundet de sædvanlige børnesygdomme ved leverandørskift, ser det ud til at vi har en fornuftig TV leverandør. IT udvalget har afholdt møder med YouSee og her påpeget de forskellige uhensigtsmæssige problemstillinger, vi har været udsat for. YouSee har lovet at rette ind. Udvalget holder løbende kontakt til YouSee og ComX. YouSees overtagelse af ComX vil ikke få indflydelse på vort samarbejde med ComX. I forbindelse med overgang til YouSee blev parabolmasterne ved beboerhuset fjernet og området renoveret. Det årelange underskud på antennebudgettet er nu ændret til et mindre overskud. KAB har betalt sin del af regningen. Afdelingsbestyrelsen arbejder dog fortsat på at få godskrevet betalte administrationsomkostninger for perioden Aktivitetsudvalg og Beboerhus: Da aktivitetsudvalgets arrangementer i 11 og 12 har haft meget lille tilslutning, har udvalget holdt lav profil i Med de mange opgaver som hviler på ABs skuldre, har AB valgt at nedlægge udvalget. Administration af beboerhuset overføres til Koordinations og kontaktudvalget. I forbindelse med ændrede kontorforhold og tilgængelighed er husets eltavle flyttet fra kontoret til toilettet ved gangen, hvilket skaber uafhængighed af personale i Weekenderne. Efter klager over støj fra Beboerhuset, med høj musik hele natten, er der installeret et ur, som slukker for musikken kl Arealfordelingen: Mod forventning ser det ikke ud til at arealfordelingen imellem Baunevangen og Ældreboligerne, har fundet sin afslutning. På repræsentantskabsmødet i november fremsatte ældreboligerne ønske om, at det areal af Baunevangens, som man har til rådighed mod betaling af ejendomsskat, udmatrikuleres til Ældreboligerne. Baunevangen kan ikke have interesse i en sådan udmatrikulering, hvilket afdelingsbestyrelsen har gjort klart overfor såvel ældreboligerne som organisationen. Vi opfatter Ældreboligernes ønske, som symbolpolitik, som ikke ændre ved tingenes tilstand, men blot vil påfører alle væsentlige omkostninger. Hjemmesiden: Organisationsbestyrelsens hjemmesideudvalg har arbejdet med en fornyelse af Hvidovre Boligselskabs hjemmesider, herunder Baunevangens. Formålet er at skabe en ensartet struktur i afdelingernes hjemmesider når det gælder design og oversigt/indhold. Formålet er også at de enkelte afdelingsbestyrelser selv skal kunne arbejde med hjemmesiden. Organisationsbestyrelsen har nikket ok til at der anvendes midler fra arbejdskapitalen. Steen Garset, som tidligere har udviklet Baunevangens hjemmeside, har påtaget sig udviklingsarbejdet.

6 Driftspersonalet: Der skal også her lyde en tak til driftspersonalet! Ikke mindst indsatsen omkring det nye affaldsprojekt, hvor driftspersonalet har været med og givet input i hele forløbet. Generelt har medarbejderne påtaget flere håndværksmæssige opgaver i marken, som feks. renovering af flisebelægningen ved beboerhuset, samt div. beplantningsopgaver, retablering af hegn og div. VVS opgaver. Samarbejde: Afdelingsbestyrelsen har fortsat en meget tæt dialog med administrationsselskabet og driften, omkring økonomi, strategi, planer og visioner. Vi mener at det er vigtigt med fokus på afdelingens forventninger til kvalitet og prioritering, for at kunne sikre den gode udvikling for afdelingen. Samarbejdet med forretningsførerselskabet er udviklet, meget er blevet bedre, men der er fortsat knaster som skal løses. De fremmødte beboere havde ingen kommentarer til formandens beretning, som derefter blev taget til efterretning. ad 4) Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget samt seneste årsregnskab til orientering Økonomimedarbejder, Khesraw Rye, fremlagde årsregnskabet. Regnskabet er allerede godkendt i organisationsbestyrelsen og hos revisoren. Baunevangens indtægter var i forløbne regnskabsår på 10,194 mio. kroner, mens udgifterne beløb sig til 9, 969 mio. kroner. Regnskabet viste således et overskud på kroner. På udgiftssiden var der følgende større afvigelser i forhold til budgettet for samme regnskabsår: Ejendomsskatterne blev kroner dyrere end forventet. Udgifter til renholdelse blev kroner lavere end forventet (forklaringen findes i, at den tidligere driftsleder er stoppet). Korrektioner fra tidligere år betød, at Baunevangen modtog kroner fra ældreboligerne (efter forhandlingerne om arealfordelingen mellem de to afdelinger). Forsikringsskader medførte en ekstra udgift på kroner. På indtægtssiden var der følgende større afvigelser i forhold til budgettet for samme regnskabsår:

7 Boligafgifter gav en øget indtjening på kroner (der var færre tab ved manglende huslejebetaling efter fraflytninger). Korrektioner fra tidligere år gav yderligere kroner i indtægter (ældreboligerne refunderede udgifterne til udendørsbelysning, som Baunevangen uretmæssigt havde betalt, tilbage til 2005, og samtidig afstedkom et fald i reserverede låneudgifter, at Baunevangen fik yderligere indtægter.). Der var ingen spørgsmål til regnskabet fra de fremmødte beboere. Økonomimedarbejder Khesraw Rye gennemgik driftsbudgettet for Driftsbudgettet var ved gennemgangen inddelt i 3 underkategorier: 1. Upåvirkelige udgifter (nettokapital, ejendomsskatter, indbetalinger til Landsbyggefonden, afvikling af tidligere underskud med videre) 2. Påvirkelige udgifter (renholdelse, almindelig vedligeholdelse, planlagt periodisk vedligeholdelse med videre) 3. Adfærdsafhængige udgifter (forbrug af energi, affald, forbrug i beboerlokale, afdelingens udgifter til arrangementer med videre) Inddelingen illustrerede, at 6 % af det samlede budget knytter sig til de adfærdsafhængige udgifter. I det kommende budgetår sænkes grundskyldpromillen i Hvidovre Kommune, og derfor forventes det, at Baunevangens ejendomsskatter vil falde med kroner. Der vil dog også være større ekstraordinære udgifter (udgifter til planlagt periodisk vedligeholdelse stiger med , renovering skal finansieres, hvilket øger kravet til henlæggelser, og samtidig stiger ydelsen vedrørende afskrivning på underskud). Samlet set viser budgettet et underskud på kroner, hvilket skal dækkes ind via en huslejeforhøjelse på 2,4 %. Det betyder i praksis, at en 3-værelses bolig på 91 m2 vil stige med 119 kr. om måneden. Herefter gennemgik driftschef Thomas Hay langtidsbudgettet. De største aktiviteter på langtidsplanen vil være, at: Skorstenene skal fuges Velux-vinduerne / ovenlysvinduerne skal vedligeholdes (slibes og olieres, og enkelte skal skiftes) for kroner. Udgifter ved fraflytninger skal stige med kroner (der forventes flere fraflytninger med normal istandsættelse, og samtidig vil man gerne bringe fraflyttede boliger op til moderne standard)

8 Stofledninger i lejemålene skal udskiftes, hvilket der budgetteres med kroner til. Vindskederne skal males, hvilket forventes at koste kroner. Kældertrapperne skal renoveres for cirka kroner. Fra salen var der et spørgsmål omkring post 106; Der så ud til at være en større uoverensstemmelse mellem de budgetterede og de reelle ejendomsskatter i Uoverensstemmelse viste sig at skyldes, at konti var slået sammen på forskellige måder i budget og regnskab. Dirigenten konkluderede efter opklaringen, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis regnskabets og budgettets poster er direkte sammenlignelige. Et andet spørgsmål handlede om baggrunden for, at henlæggelser stiger med 25 mio. kroner i det nye budget. Afdelingsbestyrelsens forklaring var, at dette skulle ses i sammenhæng med det forestående kloakprojekt, som måske skal finansieres via lån. Herefter forestod dirigenten afstemningen om budgettet, som blev vedtaget ved håndsoprækning med et overvejende flertal. ad 5) Behandling af indkomne forslag Forslag 1: Afdelingsbestyrelsen foreslår, at husorden og vedligeholdelsesreglement ændres Dirigenten gjorde beboerne opmærksomme på, at afdelingsbestyrelsen ønskede at lade forslagene vedrørende husorden komme til afstemning som samlet pakke. Hvis forslagene samlet set skulle blive forkastet, ville der blive foretaget afstemning om hvert enkelt forslag. Afdelingsbestyrelsen havde forslået i alt 9 forslag til ændring af husordenen samt 1 forslag til ændring af vedligeholdelsesreglementet. De foreslåede rettelser til vedligeholdelsesreglementet skulle dog behandles for sig selv. Carsten Groth-Rasmussen redegjorde for baggrunden for afdelingsbestyrelsens forslag; Da man skulle justere husordenen for at bringe den i overensstemmelse med den praksis, som den ændrede affaldshåndtering medførte, besluttede afdelingsbestyrelsen at granske husordenen nærmere. Det viste sig, at der var en række formuleringer, som det ville være relevant at ændre for at gøre husordenen mere aktuel. Carsten Groth-Rasmussen skitserede herefter baggrunden for de enkelte ændringsforslag.

9 Forslag 2: forslag til ændring af husorden vedrørende affaldshåndtering Forslaget sigter mod at beskrive de nye retningslinjer for affaldshåndtering i Baunevangen. Forslag 3: forslag til ændring af husorden vedrørende antenner og paraboler Forslaget sigter mod at underlægge solcellepaneler de samme krav, som gælder for TV-antenner og paraboler. Forslag 4: forslag til ændring af husorden vedrørende bad og toilet Forslaget sigter mod at præcisere, at hygiejnebind ikke må skylles ud i toilettet. Forslag 5: forslag til ændring af husorden vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden Forslaget sigter mod, at beboerne i ejendommen fremadrettet forbydes at filtse, male og berappe murværket ved terrassen. Murværk, som allerede er filtset, malet eller berappet, skal vedligeholdes og i modsat fald er der tale om misligholdelse. Forslag 6: forslag til ændring af husorden vedrørende hegn og beplantning Forslaget sigter mod at ensarte hækbeplantningen samt at forbyde opsætning af hegn i skel. Forslag 7: forslag til ændring af husorden vedrørende overdækkede terrasser Forslaget sigter mod at tillade anvendelse af træstolper ved overdækning af terrasser. Forslag 8: forslag til ændring af husorden vedrørende parkering og motorkørsel

10 Forslaget sigter mod, at trailere og motorcykler parkeres på særlige parkeringsområder i bebyggelsen, og at trailere med fastmonteret kasse og reklametrailere ikke kan tillades at parkere i bebyggelsen. Forslag 9: forslag til ændring af husorden vedrørende udhuse Forslaget sigter mod, at et tidligere udsendt regelsæt vedrørende udhuses mål og dimensioner skrives ind i afdelingens husorden. Forslag 10: forslag til tilføjelse til husorden vedrørende anmeldelse af skader Forslaget sigter mod, at beboerne gøres pligtige i forhold til anmeldelse af skader og at beboerne tilsvarende er ansvarlige, hvis de har kendskab til, at en skade udvikler sig. I den efterfølgende diskussion af de 9 forslag blev følgende drøftet: Kan man give campingvogne en dateret licens eller tilladelse til parkering, så der kan føres kontrol med, hvor længe campingvognene henstår? Carsten Groth- Rasmussen forklarede, at det allerede er driftsmedarbejdernes ansvar at forhindre, at campingvogne henstår på parkeringsområderne i længere perioder, og at det måske snarere er den praksis, der skal indskærpes. Bør man ikke præcisere formuleringerne i forslaget om parkering, så der tales om lastbiler og varevogne? Dirigenten gav beboeren ret og foreslog, at formuleringen ændres. Er det et rimeligt krav, hvis man pålægges at tildække sin trailer med en presenning? Carsten Groth-Rasmussen begrundede kravet med, at overdækning med presenning er et æstetisk hensyn, så skrammel i traileren ikke skæmmer afdelingens fremtræden. Er det tilstrækkelig tydeligt, hvilke områder af murværket, der tales om, når man ønsker at forhindre filtsning med videre? Carsten Groth-Rasmussen præciserede, at forbuddet mod filtsning med videre kun knytter sig til selve murværket ikke det pudsede område under vinduerne. Er det ikke mere relevant at føre krav om vedligeholdelse af hæk ind i husordenen, end det er at stille krav til hæktypen? Carsten Groth-Rasmussen medgav, at det måske er nødvendigt at følge op med påbud, når hæk og have ikke vedligeholdes. Hvorfor skal muligheden for filtsning stoppes, når murværket er grimt, og fugerne smuldrer? Carsten Groth-Rasmussen forklarede, at smuldrende fuger følger med ældre byggeri, og at man måske skal vurdere, om problemet med

11 gamle fuger skal løses. Hvis fugerne smuldrer på grund af murbier, skal dette dog anmeldes til kontoret. Hvorfor hæfter man sig ved utildækkede presenninger, når for eksempel den blå container skæmmer betydeligt mere? Carsten Groth-Rasmussen mente, at man på sigt kan gøre noget ved den blå container. Den kan eventuelt males men den er desværre en nødvendig omkostning ved affaldsprojektet. Hvorfor lader man mange haver se så sørgelige ud, når liguster er længe om at vokse til? Kunne ejendommen for eksempel bekoste nogle højere hækplanter? Carsten Groth-Rasmussen medgav, at der er tale om et budgetspørgsmål, som man kan overveje at diskutere i afdelingsbestyrelsen. Herefter var drøftelsen af forslagene færdig, og forslagene var klar til afstemning. En beboer vurderede dog, at de mange kommentarer fra de fremmødte beboere kunne give anledning til ændringsforslag til de stillede forslag. Beboeren foreslog, at kommentarerne skulle behandles, før der skulle stemmes om den samlede pakke med ændringsforslag til husordenen. Dirigenten slog fast, at der skulle stemmes om det mest vidtgående forslag. Hvis et flertal blandt beboerne ønskede at foretage afstemning om hvert enkelt forslag, måtte løsningen være at forkaste den samlede pakke. En anden beboer istemte, at der skulle stemmes om hvert enkelt forslag. Afdelingsbestyrelsen havde en kort intern drøftelse, hvorefter de frafaldt forslaget om at lade de 9 forslag komme til samlet afstemning. Dirigenten sendte derefter de enkelte forslag til afstemning med de ændringsforslag, som var fremkommet under den foregående drøftelse. Herefter blev forslagene 2-10 vedtaget ved håndsoprækning med et overvejende flertal. Forslag 11: Forslag til ændring af vedligeholdelsesreglement Carsten Groth-Rasmussen forklarede, at forslaget sigter mod at bringe vedligeholdelsesreglementet i overensstemmelse med de materialer, som anvendes i dag og dermed tillade brug af glasvæv, filt, rutex, lud og oliering, men omvendt forhindre anvendelse af strukturtapeter, maling og væv med særlige mønstre samt hvidpigmenteret lak. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning med overvejende flertal. Forslag 12: Låneoptagelse i forbindelse med individuel modernisering af køkken og bad

12 Forslaget sigter på at gøre det muligt for flere beboere at modernisere køkken eller bad ved at udvide lånepuljen (som allerede på indeværende tidspunkt er opbrugt). En beboer stillede forslag om, at beløbene indeksreguleres. Rentetekniske forhold gør dog, at det ikke er hensigtsmæssigt, at puljerne fortsætter. Derfor vil det ikke være nødvendigt at indeksregulere låneoptagelsen. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning med et overvejende flertal. Forslag 13: anskaffelse af flere trailere til affald Forslaget sigter mod at udvide antallet af trailere, så bortskaffelse af de enkelte gårdes særlige affald gøres lettere. Carsten Groth-Rasmussen problematiserede forslaget; det vil koste omkring kroner at anskaffe flere trailere, og det står endnu ikke klart, om der er tale om startvanskeligheder i forlængelse af det nye affaldsprojekt. Måske handler det om at vænne sig til at opbevare særlige affaldstyper, snarere end det handler om kapacitetsproblemer? Dirigenten afgjorde, at forslaget ikke kunne sættes til afstemning, så længe det ikke var afdækket, om forslaget skyldes en reel mangel eller modstand mod affaldsprojektet. ad 6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen Henrik Svendsen og Carsten Groth-Rasmussen var begge på valg og modtog valg. Begge blev genvalgt. ad 7) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen Eftersom Martin Neilskov var fraflyttet, var der mulighed for 1 års medlemskab af afdelingsbestyrelsen. Jens Eriksen stillede op og blev valgt for en 1-årig periode. Eugen Sølberg stillede op som suppleant for en 1-årig periode og blev valgt. ad 8) Eventuelt Der var ingen kommentarer eller spørgsmål fra de fremmødte beboere. Derfor kunne afdelingsbestyrelsen afslutte mødet med at rette en stor tak til Birgit Bilstrup for indsatsen som dirigent ved mange møder. Mødet blev afsluttet kl.21:20. Referent: Mette Nørgaard Formand: Carsten Groth-Rasmussen Dirigent: Birgit Bilstrup

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere