Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014"

Transkript

1 Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget samt seneste årsregnskab til orientering 5. Behandling af indkomne forslag: Forslag 1: revision af afdelingens husorden samt vedligeholdelsesreglement Forslag 2: forslag til ændring af husorden vedrørende affaldshåndtering Forslag 3: forslag til ændring af husorden vedrørende antenner og paraboler Forslag 4: forslag til ændring af husorden vedrørende bad og toilet Forslag 5: forslag til ændring af husorden vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden Forslag 6: forslag til ændring af husorden vedrørende hegn og beplantning Forslag 7: forslag til ændring af husorden vedrørende overdækkede terrasser Forslag 8: forslag til ændring af husorden vedrørende parkering og motorkørsel Forslag 9: forslag til ændring af husorden vedrørende udhuse Forslag 10: forslag til tilføjelse til husorden vedrørende anmeldelse af skader Forslag 11: forslag til ændring af vedligeholdelsesreglement Forslag 12: forslag til låneoptagelse i forbindelse med individuel modernisering af køkken og bad i Baunevangen Forslag 13: forslag om anskaffelse af 3-4 mindre trailere til brug i affaldshåndteringen 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg: Carsten Groth-Rasmussen og Henrik Svendsen 7. Valg af suppleanter 8. Eventuelt

2 ad 1) Velkomst og valg af dirigent Carsten Groth-Rasmussen bød velkommen til ordinært afdelingsmøde i Baunevangen. Han præsenterede de tilstedeværende: forretningsfører John Gilbert Nielsen fra KAB driftschef Thomas Hay (pt. på barselsorlov) vikarierende driftschef Henrik Rune Jensen økonomimedarbejder Khesraw Rye Nayebkhail fra KAB Afdelingsbestyrelsen, repræsenteret af Henrik Svendsen, Vagn Bille, Eugen Sølberg, Lars Henriksen (fraværende) og Carsten Groth-Rasmussen Afdelingsbestyrelsen foreslog Birgit Bilstrup som dirigent. Forslaget blev vel modtaget, og Birgit Bilstrup takkede for valget. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til afdelingsmødet, regnskab, indkomne forslag og dagsorden alle var udsendt rettidigt og i overensstemmelse med Hvidovre Boligselskabs vedtægter, og at afdelingsmødet således var beslutningsdygtigt. Til beboermødet var 33 lejemål repræsenteret, hvorfor der samlet kunne afgives 66 stemmer. ad 2) Valg af stemmeudvalg og referent Gerd (driftsleder) og Kim (driftslederassistent) blev valgt til stemmeudvalg, og Mette Nørgaard blev valgt til referent. ad 3) Fremlæggelse af beretning Carsten Groth-Rasmussen fremlagde formandskabets beretning. Beretning: Ultimo marts 2013 konstituerede afdelingsbestyrelsen atter uden formand, men med det kendte kollektive formandsudvalg bestående af 3 medlemmer: Vagn Bille, Henrik Svendsen og Carsten Groth-Rasmussen. Derudover blev pladserne i underudvalgene fordelt og pladserne i Hvidovre Boligselskabs repræsentantskab blev besat. Henrik Svendsen afløste Martin Nielskov i Hvidovre Boligselskabs organisationsbestyrelse, hvor også Birgit Bilstrup sidder som medlem for Baunevangen. Undertegnede (CGR) er nyvalgt formand for Hvidovre Boligselskabs organisationsbestyrelse..

3 På sidste afdelingsmøde oplevede vi det glædelige, at der var så stor interesse for deltagelse i beboerarbejdet, at vi måtte ud i kampvalg om pladserne i afdelingsbestyrelsen. Desværre måtte Kathrine Nørgaard tidligt udtræde af afdelingsbestyrelsen, grundet nyt og tidskrævende arbejde. Martin Nielskov forlod afdelingsbestyrelsen i februar, da han fraflytter afdelingen. Henrik Svendsen har overtaget kassererposten efter Martin. Vi siger tak til Kathrine og Martin for deres indsats! Arbejdsbyrden i afdelingsbestyrelsen kræver, at afdelingsbestyrelsen er på fuld styrke, så derfor håber vi at nogle af jer er klar til at deltage i beboerarbejdet, så vi efter mødet i aften atter kan have en afdelingsbestyrelse med fuld bemanding På sidste afdelingsmøde kunne vi godkende budgettet uden bemærkninger og tog regnskabet til efterretning uden kommentarer. Så afdelingens og afdelingsbestyrelses, signal til KAB om kvalitet i budgetter og regnskaber, var blevet opfattet. Ikke mindst samarbejdet imellem afdelingsbestyrelsen og økonomimedarbejder Khrasraw Rye, som er tilknyttet Hvidovre Boligselskab, har stor andel i dette. Kloak: Medio 2013 er TV inspektion af samtlige kloakstrenge afsluttet. Undersøgelsen har desværre vist sig at problemerne er større en først antaget. Afdelingsbestyrelsen har derfor sammen med KAB og driften besluttet at søge ekspertbistand til afklaring af problemernes omfang, samt klarlægge omkostningerne ved en fuld renovering, alternativ delrenovering. I samme projekt vil afdelingens faldstammer, stigestrenge og gårdarealer blive vurderet. Da der vil blive tale om betydelige investeringer kan et samlet renoveringsprojekt give de bedste muligheder for tilskud fra Landsbyggefonden. Hoved- og kældertrapper: Det har desværre været nødvendigt at stoppe renoveringen af afdelingens kældertrapper, da der er opstået tvivl om det udførte arbejdets kvalitet. Med udgangspunkt i en rapport fra eksternt konsulentfirma er der taget kontakt til en ny entreprenør, som på baggrund af rapporten vil komme med oplæg til fremtidig renovering. Afdelingsbestyrelsen har kontaktet KAB, for afklaring af forløbet omkring igangsættelse og opfølgning på trappeprojektet. Det er afdelingsbestyrelsens holdning, at KAB ikke har levet op til sine administrative forpligtigelser i sagen. I efteråret er alle, ikke renoverede, kældertrapper blevet nødrenoveret, så de nu fremstår pæne og sikre. Alle hovedtrapper er også gennemgået inden vinteren. Hulmursisolering: Arbejdet med hulmursisolering af gavle er afsluttet og dette med god effekt. Individuel modernisering: Puljen for individuel modernisering er opbrugt. Afdelingsbestyrelsen fremsætter i dag beslutningsforslag til ny pulje. Energi:

4 Den nye forsyningsafgift, med en stigning i fjernvarmepriserne på kr. pr. år, trådte ikraft pr. 1. februar Samtidig hævede Hvidovre Forsyning vandprisen med 23% pr. 1. januar. Alle fik tidligt mulighed for at få hævet aconto betalingen for vand, hvilket kun ganske få benyttede sig af. Stigningerne på vand og varme har påvirket acontoafregningen fra dec Årsafregningerne har set fornuftige ud og vi har kun et udestående med KAB energi, nemlig hvordan pulsmålerne skal aflæses, så der er sammenhæng imellem vandmåleren og pulsmåleren. Afdelingsbestyrelsen forfølger sagen. Den gamle varmecentrals skorsten og dieselmotor blev fjernet først på sommeren. Samtidig blev husets gavl og ene side renoveret og der er, i et ledigt rum, gjort plads til afdelingens vandstøvsuger. På grund af en fejl, har Baunevangen i en årrække betalt for dele af Ældreboligernes udendørsbelysning kr Efter at dette er korrigeret i regnskaberne, har Ældreboligerne påberåbt sig en forældelsesfrist og mener derfor ikke at de skal betale til Baunevangen. Afdelingsbestyrelsen kan ikke acceptere en forældelsesfrist indenfor samme familie. Sagen behandles i organisationen, hvor AB står fast på det samlede krav. Arbejdet med at undersøge mulighederne for anvendelse af solenergi i afdelingen er taget op med kommunen, men der foreligger desværre ikke en afklaring. Emnet vil igen blive taget op på organisationens årlige styringsdialogmøde med kommunen. Da energiselskabet EON på det sidste har tabt flere sager om ulovlig fortjeneste på salg af fjernvarme og derfor tilbagebetalt store beløb, har AB bevilget 8000 kr. til en advokatforundersøgelse, som skal vurderer om det er muligt for Baunevangen at stille tilsvarende krav om tilbagebetaling. Der kan være tale om beløb på flere hundrede tusinde kroner. Hvis en egentlig sag skulle blive aktuelt, vil denne blive forelagt afdelingen. Afdelingen er repræsenteret i Hvidovre Fjernvarme ved OBs næstformand Mogens Bentzen Affald: På afdelingsmødet 2013, besluttede afdelingen at godkende driftsfællesskabets oplæg til etablering af et nyt affaldssystem. Byggeri og renovering startede op i september og skulle stå færdigt ultimo november. Projektet blev forsinket og stod klar til brug ultimo januar Orientering og brugervejledning er udsendt til beboerne. Udover de egentlige affaldsfaciliteter har Baunevangen fået opført ny oplagsplads, samt etableret ekstra parkeringspladser til biler, motorcykler og trailere. Omkostningerne til projektet er dækket af organisationens arbejdskapital og har derfor ikke indflydelse på huslejen. Det nye affaldssystem giver os mulighed for at leve op til kommunens krav til affaldshåndtering, sortering og håndtering af maskinpark. Endvidere sikre det vore medarbejderes arbejdsmiljø. Projektets endelige succes afhænger af at vi som beboere anvender systemet efter de givne regler. De første erfaringer viser at fire ud af fem gårde i Baunevangen lever op til de nye

5 regler. Den sidste gård kommer vel også med. Driftsfællesskabets udvalg og afdelingsbestyrelsen evaluerer løbende på projektet. IT/TV Efter at afdelingen på et fælles afdelingsmøde med Hvidovreparken og Ældreboligerne havde valgt YouSee som den fremtidige leverandør af TV og fortsætte med Comx som tele og internet leverandør, skiftede vi signalleverandør medio 13. Efter at have overvundet de sædvanlige børnesygdomme ved leverandørskift, ser det ud til at vi har en fornuftig TV leverandør. IT udvalget har afholdt møder med YouSee og her påpeget de forskellige uhensigtsmæssige problemstillinger, vi har været udsat for. YouSee har lovet at rette ind. Udvalget holder løbende kontakt til YouSee og ComX. YouSees overtagelse af ComX vil ikke få indflydelse på vort samarbejde med ComX. I forbindelse med overgang til YouSee blev parabolmasterne ved beboerhuset fjernet og området renoveret. Det årelange underskud på antennebudgettet er nu ændret til et mindre overskud. KAB har betalt sin del af regningen. Afdelingsbestyrelsen arbejder dog fortsat på at få godskrevet betalte administrationsomkostninger for perioden Aktivitetsudvalg og Beboerhus: Da aktivitetsudvalgets arrangementer i 11 og 12 har haft meget lille tilslutning, har udvalget holdt lav profil i Med de mange opgaver som hviler på ABs skuldre, har AB valgt at nedlægge udvalget. Administration af beboerhuset overføres til Koordinations og kontaktudvalget. I forbindelse med ændrede kontorforhold og tilgængelighed er husets eltavle flyttet fra kontoret til toilettet ved gangen, hvilket skaber uafhængighed af personale i Weekenderne. Efter klager over støj fra Beboerhuset, med høj musik hele natten, er der installeret et ur, som slukker for musikken kl Arealfordelingen: Mod forventning ser det ikke ud til at arealfordelingen imellem Baunevangen og Ældreboligerne, har fundet sin afslutning. På repræsentantskabsmødet i november fremsatte ældreboligerne ønske om, at det areal af Baunevangens, som man har til rådighed mod betaling af ejendomsskat, udmatrikuleres til Ældreboligerne. Baunevangen kan ikke have interesse i en sådan udmatrikulering, hvilket afdelingsbestyrelsen har gjort klart overfor såvel ældreboligerne som organisationen. Vi opfatter Ældreboligernes ønske, som symbolpolitik, som ikke ændre ved tingenes tilstand, men blot vil påfører alle væsentlige omkostninger. Hjemmesiden: Organisationsbestyrelsens hjemmesideudvalg har arbejdet med en fornyelse af Hvidovre Boligselskabs hjemmesider, herunder Baunevangens. Formålet er at skabe en ensartet struktur i afdelingernes hjemmesider når det gælder design og oversigt/indhold. Formålet er også at de enkelte afdelingsbestyrelser selv skal kunne arbejde med hjemmesiden. Organisationsbestyrelsen har nikket ok til at der anvendes midler fra arbejdskapitalen. Steen Garset, som tidligere har udviklet Baunevangens hjemmeside, har påtaget sig udviklingsarbejdet.

6 Driftspersonalet: Der skal også her lyde en tak til driftspersonalet! Ikke mindst indsatsen omkring det nye affaldsprojekt, hvor driftspersonalet har været med og givet input i hele forløbet. Generelt har medarbejderne påtaget flere håndværksmæssige opgaver i marken, som feks. renovering af flisebelægningen ved beboerhuset, samt div. beplantningsopgaver, retablering af hegn og div. VVS opgaver. Samarbejde: Afdelingsbestyrelsen har fortsat en meget tæt dialog med administrationsselskabet og driften, omkring økonomi, strategi, planer og visioner. Vi mener at det er vigtigt med fokus på afdelingens forventninger til kvalitet og prioritering, for at kunne sikre den gode udvikling for afdelingen. Samarbejdet med forretningsførerselskabet er udviklet, meget er blevet bedre, men der er fortsat knaster som skal løses. De fremmødte beboere havde ingen kommentarer til formandens beretning, som derefter blev taget til efterretning. ad 4) Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget samt seneste årsregnskab til orientering Økonomimedarbejder, Khesraw Rye, fremlagde årsregnskabet. Regnskabet er allerede godkendt i organisationsbestyrelsen og hos revisoren. Baunevangens indtægter var i forløbne regnskabsår på 10,194 mio. kroner, mens udgifterne beløb sig til 9, 969 mio. kroner. Regnskabet viste således et overskud på kroner. På udgiftssiden var der følgende større afvigelser i forhold til budgettet for samme regnskabsår: Ejendomsskatterne blev kroner dyrere end forventet. Udgifter til renholdelse blev kroner lavere end forventet (forklaringen findes i, at den tidligere driftsleder er stoppet). Korrektioner fra tidligere år betød, at Baunevangen modtog kroner fra ældreboligerne (efter forhandlingerne om arealfordelingen mellem de to afdelinger). Forsikringsskader medførte en ekstra udgift på kroner. På indtægtssiden var der følgende større afvigelser i forhold til budgettet for samme regnskabsår:

7 Boligafgifter gav en øget indtjening på kroner (der var færre tab ved manglende huslejebetaling efter fraflytninger). Korrektioner fra tidligere år gav yderligere kroner i indtægter (ældreboligerne refunderede udgifterne til udendørsbelysning, som Baunevangen uretmæssigt havde betalt, tilbage til 2005, og samtidig afstedkom et fald i reserverede låneudgifter, at Baunevangen fik yderligere indtægter.). Der var ingen spørgsmål til regnskabet fra de fremmødte beboere. Økonomimedarbejder Khesraw Rye gennemgik driftsbudgettet for Driftsbudgettet var ved gennemgangen inddelt i 3 underkategorier: 1. Upåvirkelige udgifter (nettokapital, ejendomsskatter, indbetalinger til Landsbyggefonden, afvikling af tidligere underskud med videre) 2. Påvirkelige udgifter (renholdelse, almindelig vedligeholdelse, planlagt periodisk vedligeholdelse med videre) 3. Adfærdsafhængige udgifter (forbrug af energi, affald, forbrug i beboerlokale, afdelingens udgifter til arrangementer med videre) Inddelingen illustrerede, at 6 % af det samlede budget knytter sig til de adfærdsafhængige udgifter. I det kommende budgetår sænkes grundskyldpromillen i Hvidovre Kommune, og derfor forventes det, at Baunevangens ejendomsskatter vil falde med kroner. Der vil dog også være større ekstraordinære udgifter (udgifter til planlagt periodisk vedligeholdelse stiger med , renovering skal finansieres, hvilket øger kravet til henlæggelser, og samtidig stiger ydelsen vedrørende afskrivning på underskud). Samlet set viser budgettet et underskud på kroner, hvilket skal dækkes ind via en huslejeforhøjelse på 2,4 %. Det betyder i praksis, at en 3-værelses bolig på 91 m2 vil stige med 119 kr. om måneden. Herefter gennemgik driftschef Thomas Hay langtidsbudgettet. De største aktiviteter på langtidsplanen vil være, at: Skorstenene skal fuges Velux-vinduerne / ovenlysvinduerne skal vedligeholdes (slibes og olieres, og enkelte skal skiftes) for kroner. Udgifter ved fraflytninger skal stige med kroner (der forventes flere fraflytninger med normal istandsættelse, og samtidig vil man gerne bringe fraflyttede boliger op til moderne standard)

8 Stofledninger i lejemålene skal udskiftes, hvilket der budgetteres med kroner til. Vindskederne skal males, hvilket forventes at koste kroner. Kældertrapperne skal renoveres for cirka kroner. Fra salen var der et spørgsmål omkring post 106; Der så ud til at være en større uoverensstemmelse mellem de budgetterede og de reelle ejendomsskatter i Uoverensstemmelse viste sig at skyldes, at konti var slået sammen på forskellige måder i budget og regnskab. Dirigenten konkluderede efter opklaringen, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis regnskabets og budgettets poster er direkte sammenlignelige. Et andet spørgsmål handlede om baggrunden for, at henlæggelser stiger med 25 mio. kroner i det nye budget. Afdelingsbestyrelsens forklaring var, at dette skulle ses i sammenhæng med det forestående kloakprojekt, som måske skal finansieres via lån. Herefter forestod dirigenten afstemningen om budgettet, som blev vedtaget ved håndsoprækning med et overvejende flertal. ad 5) Behandling af indkomne forslag Forslag 1: Afdelingsbestyrelsen foreslår, at husorden og vedligeholdelsesreglement ændres Dirigenten gjorde beboerne opmærksomme på, at afdelingsbestyrelsen ønskede at lade forslagene vedrørende husorden komme til afstemning som samlet pakke. Hvis forslagene samlet set skulle blive forkastet, ville der blive foretaget afstemning om hvert enkelt forslag. Afdelingsbestyrelsen havde forslået i alt 9 forslag til ændring af husordenen samt 1 forslag til ændring af vedligeholdelsesreglementet. De foreslåede rettelser til vedligeholdelsesreglementet skulle dog behandles for sig selv. Carsten Groth-Rasmussen redegjorde for baggrunden for afdelingsbestyrelsens forslag; Da man skulle justere husordenen for at bringe den i overensstemmelse med den praksis, som den ændrede affaldshåndtering medførte, besluttede afdelingsbestyrelsen at granske husordenen nærmere. Det viste sig, at der var en række formuleringer, som det ville være relevant at ændre for at gøre husordenen mere aktuel. Carsten Groth-Rasmussen skitserede herefter baggrunden for de enkelte ændringsforslag.

9 Forslag 2: forslag til ændring af husorden vedrørende affaldshåndtering Forslaget sigter mod at beskrive de nye retningslinjer for affaldshåndtering i Baunevangen. Forslag 3: forslag til ændring af husorden vedrørende antenner og paraboler Forslaget sigter mod at underlægge solcellepaneler de samme krav, som gælder for TV-antenner og paraboler. Forslag 4: forslag til ændring af husorden vedrørende bad og toilet Forslaget sigter mod at præcisere, at hygiejnebind ikke må skylles ud i toilettet. Forslag 5: forslag til ændring af husorden vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden Forslaget sigter mod, at beboerne i ejendommen fremadrettet forbydes at filtse, male og berappe murværket ved terrassen. Murværk, som allerede er filtset, malet eller berappet, skal vedligeholdes og i modsat fald er der tale om misligholdelse. Forslag 6: forslag til ændring af husorden vedrørende hegn og beplantning Forslaget sigter mod at ensarte hækbeplantningen samt at forbyde opsætning af hegn i skel. Forslag 7: forslag til ændring af husorden vedrørende overdækkede terrasser Forslaget sigter mod at tillade anvendelse af træstolper ved overdækning af terrasser. Forslag 8: forslag til ændring af husorden vedrørende parkering og motorkørsel

10 Forslaget sigter mod, at trailere og motorcykler parkeres på særlige parkeringsområder i bebyggelsen, og at trailere med fastmonteret kasse og reklametrailere ikke kan tillades at parkere i bebyggelsen. Forslag 9: forslag til ændring af husorden vedrørende udhuse Forslaget sigter mod, at et tidligere udsendt regelsæt vedrørende udhuses mål og dimensioner skrives ind i afdelingens husorden. Forslag 10: forslag til tilføjelse til husorden vedrørende anmeldelse af skader Forslaget sigter mod, at beboerne gøres pligtige i forhold til anmeldelse af skader og at beboerne tilsvarende er ansvarlige, hvis de har kendskab til, at en skade udvikler sig. I den efterfølgende diskussion af de 9 forslag blev følgende drøftet: Kan man give campingvogne en dateret licens eller tilladelse til parkering, så der kan føres kontrol med, hvor længe campingvognene henstår? Carsten Groth- Rasmussen forklarede, at det allerede er driftsmedarbejdernes ansvar at forhindre, at campingvogne henstår på parkeringsområderne i længere perioder, og at det måske snarere er den praksis, der skal indskærpes. Bør man ikke præcisere formuleringerne i forslaget om parkering, så der tales om lastbiler og varevogne? Dirigenten gav beboeren ret og foreslog, at formuleringen ændres. Er det et rimeligt krav, hvis man pålægges at tildække sin trailer med en presenning? Carsten Groth-Rasmussen begrundede kravet med, at overdækning med presenning er et æstetisk hensyn, så skrammel i traileren ikke skæmmer afdelingens fremtræden. Er det tilstrækkelig tydeligt, hvilke områder af murværket, der tales om, når man ønsker at forhindre filtsning med videre? Carsten Groth-Rasmussen præciserede, at forbuddet mod filtsning med videre kun knytter sig til selve murværket ikke det pudsede område under vinduerne. Er det ikke mere relevant at føre krav om vedligeholdelse af hæk ind i husordenen, end det er at stille krav til hæktypen? Carsten Groth-Rasmussen medgav, at det måske er nødvendigt at følge op med påbud, når hæk og have ikke vedligeholdes. Hvorfor skal muligheden for filtsning stoppes, når murværket er grimt, og fugerne smuldrer? Carsten Groth-Rasmussen forklarede, at smuldrende fuger følger med ældre byggeri, og at man måske skal vurdere, om problemet med

11 gamle fuger skal løses. Hvis fugerne smuldrer på grund af murbier, skal dette dog anmeldes til kontoret. Hvorfor hæfter man sig ved utildækkede presenninger, når for eksempel den blå container skæmmer betydeligt mere? Carsten Groth-Rasmussen mente, at man på sigt kan gøre noget ved den blå container. Den kan eventuelt males men den er desværre en nødvendig omkostning ved affaldsprojektet. Hvorfor lader man mange haver se så sørgelige ud, når liguster er længe om at vokse til? Kunne ejendommen for eksempel bekoste nogle højere hækplanter? Carsten Groth-Rasmussen medgav, at der er tale om et budgetspørgsmål, som man kan overveje at diskutere i afdelingsbestyrelsen. Herefter var drøftelsen af forslagene færdig, og forslagene var klar til afstemning. En beboer vurderede dog, at de mange kommentarer fra de fremmødte beboere kunne give anledning til ændringsforslag til de stillede forslag. Beboeren foreslog, at kommentarerne skulle behandles, før der skulle stemmes om den samlede pakke med ændringsforslag til husordenen. Dirigenten slog fast, at der skulle stemmes om det mest vidtgående forslag. Hvis et flertal blandt beboerne ønskede at foretage afstemning om hvert enkelt forslag, måtte løsningen være at forkaste den samlede pakke. En anden beboer istemte, at der skulle stemmes om hvert enkelt forslag. Afdelingsbestyrelsen havde en kort intern drøftelse, hvorefter de frafaldt forslaget om at lade de 9 forslag komme til samlet afstemning. Dirigenten sendte derefter de enkelte forslag til afstemning med de ændringsforslag, som var fremkommet under den foregående drøftelse. Herefter blev forslagene 2-10 vedtaget ved håndsoprækning med et overvejende flertal. Forslag 11: Forslag til ændring af vedligeholdelsesreglement Carsten Groth-Rasmussen forklarede, at forslaget sigter mod at bringe vedligeholdelsesreglementet i overensstemmelse med de materialer, som anvendes i dag og dermed tillade brug af glasvæv, filt, rutex, lud og oliering, men omvendt forhindre anvendelse af strukturtapeter, maling og væv med særlige mønstre samt hvidpigmenteret lak. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning med overvejende flertal. Forslag 12: Låneoptagelse i forbindelse med individuel modernisering af køkken og bad

12 Forslaget sigter på at gøre det muligt for flere beboere at modernisere køkken eller bad ved at udvide lånepuljen (som allerede på indeværende tidspunkt er opbrugt). En beboer stillede forslag om, at beløbene indeksreguleres. Rentetekniske forhold gør dog, at det ikke er hensigtsmæssigt, at puljerne fortsætter. Derfor vil det ikke være nødvendigt at indeksregulere låneoptagelsen. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning med et overvejende flertal. Forslag 13: anskaffelse af flere trailere til affald Forslaget sigter mod at udvide antallet af trailere, så bortskaffelse af de enkelte gårdes særlige affald gøres lettere. Carsten Groth-Rasmussen problematiserede forslaget; det vil koste omkring kroner at anskaffe flere trailere, og det står endnu ikke klart, om der er tale om startvanskeligheder i forlængelse af det nye affaldsprojekt. Måske handler det om at vænne sig til at opbevare særlige affaldstyper, snarere end det handler om kapacitetsproblemer? Dirigenten afgjorde, at forslaget ikke kunne sættes til afstemning, så længe det ikke var afdækket, om forslaget skyldes en reel mangel eller modstand mod affaldsprojektet. ad 6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen Henrik Svendsen og Carsten Groth-Rasmussen var begge på valg og modtog valg. Begge blev genvalgt. ad 7) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen Eftersom Martin Neilskov var fraflyttet, var der mulighed for 1 års medlemskab af afdelingsbestyrelsen. Jens Eriksen stillede op og blev valgt for en 1-årig periode. Eugen Sølberg stillede op som suppleant for en 1-årig periode og blev valgt. ad 8) Eventuelt Der var ingen kommentarer eller spørgsmål fra de fremmødte beboere. Derfor kunne afdelingsbestyrelsen afslutte mødet med at rette en stor tak til Birgit Bilstrup for indsatsen som dirigent ved mange møder. Mødet blev afsluttet kl.21:20. Referent: Mette Nørgaard Formand: Carsten Groth-Rasmussen Dirigent: Birgit Bilstrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013

Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 Mødedeltagere Afdelingsbestyrelsen Henrik Svendsen (HS). Carsten Groth-Rasmussen (CGR). Vagn Bille (VB). Lars Henriksen (LH). Eugen Sølberg (ES). Kathrine Nørgaard (KN). Martin Nielskov (MN). KN MN LH

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget 2015-2016

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Referat Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Annette Ploug Pihl, Birgit Bilstrup, Carsten Groth-Rasmussen,

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent.

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent. Ordinært afdelingsmøde i afd. 6, Boelholm II 28. september 2016 Afholdt den: 30. august 2016 Til stede: 20 husstande ved 27 beboere Fra SØB: Torben Tingstrup og Bo Mølgaard Espenhain Fra KAB: Christian

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax Beboere i afdeling 42, Hærtoften Referat fra ordinært afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 16.30. Mødet blev afholdt på Rødekro Kro. Deltagere: Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Referat af afdelingsmøde afholdt den 10. oktober 2017 Så mange beboere deltog: 67 beboere fordelt på 41 husstande Fra administrationen deltog: Kundechef Lars

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Flyverbo 19.2.2015 1 Der var 38 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem Rødding Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 21. marts 2011 kl. 15.00 Mødet startede med organisationsbestyrelsesmøde og efterfølgende repræsentantskabsmøde, på Jels Motel

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder.

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder. Vedtægter for Vildtbanegård I 1 Bebyggelsen "Vildtbanegård I", er en selvstændig afdeling under Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29.Januar 1946, bestående af 600 lejemål med hjemsted i Ishøj

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg og referent 4. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 5. Fremlæggelse

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Referat ordinært afdelingsmøde afholdt torsdag den 18. oktober 2012 kl. 16:30 i fælleslokalet beliggende Bragesvej, Væggerløse.

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Forretningsorden for afdelingsbestyrelser side 1 Vedtaget den 11.06. 2001 FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGENSBESTYRELSER... Som retningslinier for afdelingsbestyrelsernes arbejde gælder

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Vægterparken 9.2.2015 1 Der var 59 lejemål repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 7

AAB Silkeborg Afdeling 7 AAB Silkeborg Afdeling 7 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 12 september 2016 Deltagere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Teddy Pedersen Poul Rosenkvist Flemming Jensen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 20. juni 2011 kl. 14.30 i fælleslokalet Tømmergaarden 36, 1., 5600 Faaborg Dagsorden Side 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Referat fra budgetafdelingsmøde Afdeling 1-3051

Referat fra budgetafdelingsmøde Afdeling 1-3051 Referat fra budgetafdelingsmøde Afdeling 1-3051 Østerhøj Mødedato: Onsdag den 13. september 2010 Sted: Fælleshuset, Østerhøj Bygade 73A Deltagere: Afdelingsbestyrelsen for Østerhøj, Steen Jørgensen og

Læs mere

Referat af beboermøde tirsdag den 1. september 2009

Referat af beboermøde tirsdag den 1. september 2009 Referat af beboermøde tirsdag den 1. september 2009 med følgende dagsorden: 1. a) Valg af dirigent. b) Valg af 4 stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde for a) Foreningen.

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 24

Beboermøde. Afdeling 24 Beboermøde Afdeling 24 Dagsorden beboermøde afdeling 24 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2011/2012

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 30. maj 2013 Udsendt den 12. juni 2013 #JobInfo Criteria=KABside1#

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 30. maj 2013 Udsendt den 12. juni 2013 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den 30. maj 2013 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde torsdag den 30. maj 2013, kl. 19.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Tårnbyparken 25.2.2016 1 2 Der var 103 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 14,3 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Fælleshuset i Byagerparken

Fælleshuset i Byagerparken Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 2. maj 2012 Referat: Afdelingsmøde afholdt tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i Fælleshuset i Byagerparken 1. Velkomst samt valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Læs mere

Boligselskabet BSB Assens

Boligselskabet BSB Assens Boligselskabet BSB Assens af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 15.00 i Skjoldvænget 100, 5610 Assens Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter Til beboerne Afd. 136 Anemonevej Aulum Aulum, den 6. september 2010 Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter Der var mødt 12 beboere repræsenterende 10

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

1. oktober 2012. Til stede: 45 lejemål, svarende til 90 stemmer

1. oktober 2012. Til stede: 45 lejemål, svarende til 90 stemmer Referat af ordinært afdelingsmøde i Afdeling 37-36 Nordre Munkegård onsdag den 19. september 2012 kl. 17.00 i afdelingens beboerlokaler, Dalstrøget 177, kælderen Til stede: 45 lejemål, svarende til 90

Læs mere

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene #JobInfo Criteria=Høje-TåstrupS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene Repræsentantskabet Formand Birgit

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 30

AAB Silkeborg Afdeling 30 AAB Silkeborg Afdeling 30 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 6. september 2016 kl. 18.30 i Beboerhuset. Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 16 beboere

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere