Lean energy klyngen I REGION SYDDANMARK. - en faktabaseret analyse af Region Syddanmarks specialisering indenfor Cleantech

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean energy klyngen I REGION SYDDANMARK. - en faktabaseret analyse af Region Syddanmarks specialisering indenfor Cleantech"

Transkript

1 Lean energy klyngen I REGION SYDDANMARK - en faktabaseret analyse af Region Syddanmarks specialisering indenfor Cleantech Udarbejdet af REG X - Det Danske Klyngeakademi Glenda Napier Lotte Langkilde Henrik Bjerregaard

2 INDHOLD Forord Baggrund Struktur Hvad er lean energy Analysen og metode Hovedresultater Udviklingen af lean energy klyngen Lean energy klyngen i dag En klynge med både store etablerede og mindre virksomheder En international orienteret klynge Lean energy specialiseringen er høj i Syddanmark Iværksætteri i klyngen Klyngen kan tiltrække venture kapital Klyngens kompetenceniveau Klyngen som et økosystem Konklusion Idé & layout: Trine Vu, LEAN ENERGY KLYNGEN I REGION SYDDANMARK 2

3 FORTSÆT DEN BÆREDYGTIGE VEJ I det seneste årti er der kommet et voksende fokus på energi-effektiviseringer både i den offentlige og i den private sektor i Danmark. Samtidig er den globale efterspørgsel indenfor energi- og klimaområdet vokset markant. Derfor er det stærkt opløftende at se resultaterne fra analysen af Lean Energy Cluster og dens udvikling i Region Syddanmark. Kortlægningen bekræfter at regionen har en meget stærk erhvervsklynge, set nationalt og med meget stor eksportandel - og at vores satsning og specialisering for at sikre effektive syddanske klyngeorganisationer giver positivt udbytte. Dermed står vi i regionen stærkt i konkurrencen både nationalt og globalt for at kunne udbygge vores styrkepositioner. Analysen viser også, at der er skabt markant øget omsætning i regionens energi- klynge: Fra 15 til 24 mia. kr. over seks år. Både antallet af virksomheder og arbejdspladser er vokset markant de seneste år. Netop energiområdet er fremover en vigtig del af vores arbejdsmarked, da næsten halvdelen af de 22. arbejds pladser inden for energieffektivisering - lean energy - er lokaliseret i Region Syddanmark. Samtidig dokumenterer analysen, at virksomhederne på området formår at tilføre et stærkt økonomisk afkast, blandt andet har klyngen en eksportintensitet på 7 %, og eksporten er vokset til over 16 mia. kr. årligt. Analysen er et vigtigt dokument i Syddansk Vækstforums og regionsrådets bestræbelser på at fortsætte og udvikle regionens styrkepositioner, og samtidig underbygger analysen argumentet for, at vi skal fortsætte med investeringer ad den bæredygtige vej. Carl Holst (V), Regionsrådsformand i Region Syddanmark, formand for Syddansk Vækstforum Netop energiområdet er frem over en vigtig del af vores arbejdsmarked, da næsten halvdelen af de 22. arbejds pladser inden for energi effektivisering - lean energy - er lokaliseret i Region Syddanmark. LEAN ENERGY KLYNGEN I REGION SYDDANMARK 3

4 BAGGRUND Der er et voksende erhvervspolitisk fokus på klynger og erhvervsmæssige styrkepositioner som kritiske drivkræfter for innovation og øko nomisk vækst. I den globale konkurrence er det altafgørende at kunne fastholde og udbygge de erhvervsmæssige områder, hvor Danmark er på forkant. Den globale konkurrence er både en national og regional udfordring. På den ene side tager de danske styrkepositioner afsæt i nationalt forankrede erhvervsområder, som f.eks. cleantech eller fødevaresektoren. Grobunden for udviklingen af de nationale styrkepositioner er til stedeværelsen af stærke danske virksomheder og gode rammebetingelser, herunder f.eks. adgang til universiteter og videninstitutioner i verdensklasse. På den anden side er det specialiseringerne inden for den enkelte styrkeposition, som giver landene deres unikke position og globale konkurrencefordele og disse specialiseringer er regionale. En erhvervsmæssig specialisering bygger på den koncentration af virksomheder, viden, teknologi og kompetencer, der er til stede på regionalt plan. De regionale spids kompetencer bliver i stigende grad de væsent ligste konkurrenceparametre mellem lande og i høj grad mellem regioner verden over. I denne sammenhæng stilles der store krav til de danske klynger og regioner om at blive klogere på, hvad der netop kendetegner deres unikke erhvervsmæssige specialisering og komparative fordele. Viden herom vil skærpe regionernes konkurrenceevne på det globale marked. Regioner og klynger kan indgå strategiske sam arbejder med andre regioner og klynger inden for samme, eller på tværs af, forskellige erhvervsmæssige specialiseringer og undgå at konkurrere om de samme knappe ressourcer ved at styrke den unikke regionale specialisering. I både Europæiske og nationale sammenhænge anvendes smart eller intelligent specialise ring i stigende grad til at retningsgive ny regional erhvervspolitik og klyngeudvikling. Intelligent specialisering refererer til regioners evne til at differentiere sig inden for erhvervsområder, der er særligt kendetegnende for deres geografiske område. En intelligent specialisering bygger på regionale styrker og potentielle udviklingsområder det indebærer et kendskab til f.eks. hvil ken unik specialisering, en region har inden for cleantech og energi. Den intelligente specialise ring skal bygge på faktabaserede og systematiske analyser af en regions komparative fordele, det vil sige klyngerne. OECD har netop anbefalet, at der iværksættes en mere omfattende scanning af danske regioners internationale positionering inden for prioriterede sektorer. Der er behov for sammenhængende kortlægninger af virksomhedsspecifikke behov/karakteristika og medarbejder-/forskningskompetencer inden for satsningsområderne som tager højde for de globale tendenser inden for områderne (OECD, 212). Betragter man Danmark udefra kan det være svært at få øje på de regionale specialiseringer. Det skyldes dels, at der ikke eksisterer databa ser, som er tilstrækkeligt branchespecifikke til, at man kan benchmarke regionale styrkepositioner inden for netop cleantechområdet eller andre tværgående erhvervsområder. Men det skyldes også, at de metoder der i dag anvendes til at kort lægge f.eks. de europæiske cleantechklynger ikke er tilstrækkeligt geografisk detaljerede til at identificere de regionale forskelle landene imellem. Dette er en særlig udfordring for Danmark, idet Danmark betragtes som én region inden for europæisk benchmarking af klynger. Der er altså behov for en ny metode til at kortlægge og benchmarke klynger og regionale specialise r. Det er formålet med nærværende analyse at afprøve en ny analysemetode og bidrage til udviklingen af en metode, som i højere grad kan bruges til at forstå den regionale specialisering inden for cleantech eller andre bredere er hvervsområder fremadrettet. Analysen er udarbejdet af REG X i samarbejde med Region Syddanmark, Lean Energy Cluster og Oxford Research. Joe Cortright har også fungeret som sparringspartner på analysen, og ana lysens design blev oprindeligt inspireret af hans klyngeanalyser. I et partnerskab mellem REG X, Region Syddanmark og Lean Energy Cluster er det formålet med analysen at undersøge muligheden for at udvikle nye metoder til at analysere klynger, og samtidigt skal den fungere som strategisk input til en fremadrettet udvikling af lean energy klyngen, Region Syddanmarks klyngearbejde og som input til REG X uddannelsesprogrammer for klyngeaktører. 1 1 Joe Cortright deltager også i REG X styregruppe og har også rådgivet REG X i forhold til at udvikle metoder for, hvordan man arbejder strategisk med et advisory board. LEAN ENERGY KLYNGEN I REGION SYDDANMARK 4

5 STRUKTUR I analysen ser vi nærmere på følgende: Hvad kendetegner lean energy klyngen i Region Syddanmark Klyngens udvikling over tid Hvor stærk er klyngen i forhold til andre lean energy klynger i Danmark og Europa Hvad betyder iværksætteri i klyngen Klyngens evne til at tiltrække venture kapital Kompetenceniveauet i klyngen Klyngen som et økosystem HVAD ER LEAN ENERGY Lean energy er et erhvervsområde inden for den danske cleantech-sektor. Det er en betegnelse for de teknologier og løsninger, der kan effekti visere vores energiforbrug. Mere konkret dækker lean energy over aktiviteter, der bidrager til udvikling, fremstilling eller implementering af nye processer og produkter, der reducerer energiforbrug eller brug af fossile brændstoffer. Lean energy dækker over tre områder: intelligente energisystemer, energieffektivisering og dele af den grønne energiproduktion, jvf. figur 1. Energieffektive teknologier bidrager til at reducere energiforbruget i f.eks. bygninger ved brug af solceller og intelligente energisystemer. Lean energy dækker også over aktiviteter inden for varme og kølesystemer, og dele af den grønne energiproduktion kan også betegnes som lean energy, i særdeleshed bioenergi og sol, idet det er virksomhedsaktiviteter, der bidrager til at reducere forbruget af de fossile brænd stoffer. Inden for den grønne energiproduktion er der fokus på decentrale løsninger, dvs. solceller på taget. Denne del omfatter ikke de store energiproducenter af grøn energi. LEAN ENERGY FOKUS{ FIGUR 1 CLEANTECH LUFT OG MILJØ DRIKKEVAND OG SPILDEVAND EFFEKTIVISERING AF ENERGIFORBRUGET INTELLIGENTE ENERGISYSTEMER GRØN ENERGI PRODUKTION BÆREDYGTIGE MATERIALER AFFALD OG GENBRUG KILDE: LEAN ENERGY CLUSTER Mere konkret dækker lean energy over aktiviteter, der bidrager til udvikling, fremstilling eller implementering af nye processer og produkter, der reducerer energiforbrug eller brug af fossile brændstoffer. LEAN ENERGY KLYNGEN I REGION SYDDANMARK 5

6 ANALYSEN OG METODE Analysen er gennemført som en nulpunktsanalyse med udgangspunkt i lean energy virksomheder i Region Syddanmark i 29. Det var ikke muligt at få data fra 21, da analysearbejdet blev igangsat. Analysen omfatter bagudrettede aktiviteter i klyngen i perioden med det formål at undersøge klyngens udvikling. Metoden, som er anvendt til at identificere lean energy virksomheder i klyngen, er udviklet til formålet og endnu ikke en udbredt og veludviklet analysemetode inden for klyngeanalyser. 2 En del af formålet med analysen har været at bidrage til udvikling og testning af nye analysemetoder, som kan anvendes til klyngeanalyser i stedet for de traditionelle brancheanalyser. Det skyldes, at de traditionelle brancheanalyser ikke i tilstrækkelig grad fanger de unikke regionale specialiseringer i klynger. Med de eksisterende internationale sammenlignelige databaser baseret på branchekoder, såsom European Cluster Observatory, er det ikke muligt at identificere regioner, der er specialiseret inden for f.eks. lean energy. En klyngeanalyse af lean energy virksomhederne kompliceres af, at aktiviteter som energieffektivisering og intelligente energisystemer ikke dækkes af specifikke branchekoder, men foregår på tværs af mange brancher og vil formentlig opstå i endnu flere brancher i fremtiden. Derfor kan de traditionelle brancheanalyser ikke anvendes, når en særlig specialisering inden for f.eks. cleantech skal undersøges nærmere. Der skal således nye metoder til for at kunne forstå en klynges specialisering og særligt den regionale specialisering. Denne analyse er et første skridt i den retning. Data for virksomhederne i analysen er identificeret via udtræk på branchekoder hos Danmarks Statistik. Forud for denne proces er virksomheder og brancher blevet undersøgt nærmere (figur 2). Branchekoderne er screenet og identificeret på baggrund af kvalitative input og viden fra eksperter i og uden for Region Syddanmark, som har vurderet, at det er brancher, hvor der formodentlig er mange lean energy virksomheder. De identificerede virksomheder er efterfølgende blevet screenet via hjemmesider og andet materiale. Virksomheder uden lean energy aktiviteter er efterfølgende blevet frasorteret i analysen. Dermed medtages kun virksomheder i lean energy klynger, som rent faktisk har lean energy aktiviteter. 2 Metoden er udviklet i samarbejde mellem REG X og Oxford Research med input fra Joe Corthright, metoden skal forsat udvikles og afprøves på andre områder for at forbedre kvaliteten i metoden. FIGUR 2 IDENTIFICERING AF KLYNGENS VIRKSOMHEDER Bestilling af data på bag grund af virksomheds listen Frasortering af virksomheder. Resultatet var en virksomhedsliste Screening af virksomheder, igen bl.a. med input fra regionale eksperter Indsamling af virksomheder indenfor de identificerede brancher Kvalitative input fra eksperter omkring mulige lean energy brancher Screening af branchekoder for lean energy virksomheder i Region Syddanmark i samarbej de 1 med regionale og internationale eksperter Ved at frasortere og udvikle virksomhedslisten i samarbejde med aktørerne fra klyngen og med udgangspunkt i klyngens unikke specialisering lægger metoden i højere grad op til en egentlig klyngeanalyse. På dette punkt adskiller metoden sig markant fra mere traditionelle brancheanalyser. Resultatet af metoden fremgår af figuren på næste side, hvor andelen af virksomheder, som karakteriseres som lean energy virksomheder inden for en branche, er angivet (figur 3). En del af formålet med analysen har været at bidrage til udvikling og testning af nye analysemetoder, som kan anvendes til klyngeanalyser i stedet for de traditionelle brancheanalyser. Det skyldes, at de traditionelle brancheanalyser ikke i tilstrækkelig grad fanger de unikke regionale specialiseringer i klynger. LEAN ENERGY KLYNGEN I REGION SYDDANMARK 6

7 FIGUR 3 RESULTATET AF FORDELING AF ANALYSENS VIRKSOMHEDER PÅ TVÆRS AF BRANCHER Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) Fremstilling af andre pumper og kompressorer Fremstilling af andre haner og ventiler Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg 5% Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater 42% Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler 33% Transmission af elektricitet 33% Fremstilling af hydraulisk udstyr 25% Fremstilling af aluminium 2% Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal 2% Ventureselskaber og kapitalfonde 2% Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions og maskinteknik 16% Fremstilling af elektriske komponenter og plader 14% Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol 14% Fremstilling af elektriske belysningsartikler 11% Fremstilling af andre værktøjsmaskiner 1% Fremstilling af kommunikationsudstyr 9% Anden måling og teknisk analyse 6% Fremstilling af glasfiber 5% Fremstilling af andet elektrisk udstyr 5% Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 5% Anden teknisk rådgivning 4% Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør 4% Anden bygningsinstallationsvirksomhed 4% Anden forsikring 4% Agenturhandel med specialiseret varesortiment 3% Oplagrings- og pakhusvirksomhed 3% Teknisk afprøvning og kontrol 3% Engroshandel med elektronisk udstyr 3% Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr 2% Anden fremstillingsvirksomhed 2% Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål 1% Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 1% Andre brancher <1% 57% 67% 73% 78% Andel af lean energy virksomheder ud af branchens samlede antal virksomheder placeret i Region Syddanmark Det fremgår af figuren, at lean energy virksomheder er repræsenteret bredt på tværs af mange brancher, og at det ikke er alle branchens virksomheder, som er karakteriseret som lean energy virksomheder. F.eks. er det kun 78% af regionens virksomheder inden for fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere, som kan karakteriseres som lean energy virksomheder. Det er formålet med analysen, at få en bedre forståelse for Region Syddanmarks specialisering inden for cleantech. En måde at kvantificere en regional specialisering er ved at anvende lokaliseringskvotienten (LQ). LQ måler betydningen af lean energy arbejdsplader i regionen sammenlignet med betydningen af de samme typer af arbejdspladser i andre regioner. I analysen sammenlignes med danske regioner, samt med regioner i fire europæiske lande. De europæiske lande er identificeret på baggrund af input fra eksperter i regionen og er vurderet som steder i Europa, hvor man formentlig vil kunne forvente en grad af tilsvarende lean energy-aktiviteter. Den europæiske benchmark er lavet med udgangspunkt i de fem brancher, hvor der er identificeret flest lean energy virksomheder i Region Syddanmark (se figur 3). Herefter er der trukket data fra European Cluster Observatory (Eurostat) og Danmarks Statistik. VVS- og blikkenslagerforretninger, el-installation, anden trykning, fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf, reparation af jern- og metalvarer, anden undervisning, arkitektvirksomhed, reklamebureauer, konsulentbistand vedrørende it, tøjforretninger, autoreparationsværksteder mv., virksomheds rådgivning og anden rådgivning om driftsledelse, ikke-finansielle holdingselskaber. LEAN ENERGY KLYNGEN I REGION SYDDANMARK 7

8 HOVEDRESULTATER UDVIKLINGEN AF LEAN ENERGY KLYNGEN Lean energy klyngen i Region Syddanmark er en klynge, som er vokset i antallet af virksomheder de seneste 1-15 år, selvom en del af klyngens virksomheder er endnu ældre (figur 4). FIGUR 4 UDVIKLING AF LEAN ENERGY KLYNGEN OVER TID 9 Antal nye virksomheder i klyngen i dag KILDE: EXPERIAN Som forretningsområde er lean energy et nyere område. Det skyldes, at der i det seneste årti er kommet et voksende fokus på energieffektivisering både i den offentlige og private sektor i Danmark. Samtidig er den globale efterspørgsel på løsninger, som kan imødekomme de store globale udfordringer inden for energi og klimaområdet vokset markant. Det har givet både nye og eksisterende virksomheder nogle nye, spændende forretningsmuligheder inden for ener gieffektivisering. Nye lean energy virksomheder er blevet etableret, og eksisterende virksomheder har reageret på efterspørgslen ved at omlægge deres forretning, så den skaber eller bidrager til mere energieffektive produkter og services. Omlægning af produktionen og udvikling af mere energieffektive forretningsområder i eksisterende virksomheder er med til at forklare, hvorfor nogle af klyngens virksomheder er modne virksomheder (figur 4), selvom lean energy er et nyere erhvervsområde. En række virksomheder har formentlig også sidesteppet, dvs. bevæget sig ind på lean energy området fra helt andre erhvervsområder. En væsentlig motor i udviklingen af lean energy klyngen er virksomheden Danfoss. Danfoss blev etableret i 1933 af Mads Clausen, som fremstillede de første termostater med det formål at kunne regulere varmeforbruget. Danfoss kan på den måde beskrives som en lean energy virksomhed allerede fra dens spæde start. I 198 erne implementerede Danfoss en globaliseringsstrategi, som betød, at Danfoss kom ind på nye markeder og i stigende omfang opkøbte og udviklede virksomheder. Det havde en af smittende effekt for regionens virksomheder og betød nye muligheder for lean energy klyngen i Region Syddanmark. Siden 2 har Danfoss været en aktiv aktør i forhold til at fremme udviklingen af klyngen. Særlige tiltag har fokuseret på at gøre regionen mere attraktiv for nye studerende og højtuddannede medarbejdere til klyngen med etable ringen af Alsion og Danfoss Universe. Danfoss har også styrket investeringer i forsknings- og udviklingsaktiviteter i samarbejde med klyngens øvrige virksomheder og videnmiljøer, og særlige initiativer for at fremme iværksætteri er gennemført. LEAN ENERGY KLYNGEN I REGION SYDDANMARK 8

9 Danfoss har bl.a. etableret Mads Clausen Entrepreneur Park i 26, som huser nye virksomheder inden for Danfoss relaterede områder. I parken tilbydes bl.a. en mentorord ning for at hjælpe iværksættere gennem processen fra idé til forretning og for at udnytte de områder, hvor iværksætteren kan samarbejde med større virksomheder som Danfoss, Sauer Danfoss, Siemens Flow Instruments og Dansk Flydepresse Teknologi. Med en stor virksomhed i baglandet kan spirende iværksættere lettere få åbnet dørene hos leverandører, kunder og finansielle forbindelser. I 22 var Danfoss bl.a. initiativtager til at samarbej de med det amerikanske konsulentfirma Monitor Group, som er stiftet af klyngeguruen Michael Porter. 3 Formålet med samarbejdet var bl.a. at identificere nye forretningsområder, som kunne understøtte udviklingen af nye forretningsområder i Danfoss og til etableringen af nye virksomheder inden for klyngen. Til formålet etablerede Danfoss bl.a. en investeringsfond, som kunne investere i udviklingen af nye forretningsidéer og virksomheder. Klyngens virksomheder er blevet mere effektive siden 23. Det måles ved, at virksomhederne beskæftiger færre, men samtidig har øget klyngens samlede omsætning i perioden Værditilvæksten 5 pr. medarbejder er vokset fra 42.5 kr. pr. medarbejder i 23 til 66.5 kr. pr. medarbejder i 29. Det er vigtige parametre, da det er et udtryk for, at klyngen er blevet mere konkurrencedygtig og klyngens medarbejdere i højere grad bidrager til at skabe vækst i klyngen. Det skyl des dels, at klyngens virksomheder har formået at øge omsætningen, dels de store fyringsrunder under krisen. F.eks. afskedigede Sauer Danfoss omkring 7 af sine ansatte i 29. I 21 blev Lean Energy Cluster (LEC) etableret som klyngeorganisation med det formål at samle klyngens virksomheder og understøtte virksomhedernes udvikling inden for energi- og klimateknologi via forskellige typer af aktiviteter. 6 LEAN ENERGY KLYNGEN I DAG I dag består lean energy klyngen af virksomheder, der er lokaliseret i hele Region Syddanmark. I perioden er antallet af lean energy virksomheder vokset i klyngen fra 125 virksomheder til 182 virksomheder i 29. Denne stigning kan formentlig skyldes den indsats, der har været på at udvikle lean energy forretningsområdet, og den særlige indsats omkring iværksætteri i klyngen (se afsnittet Iværksætteri i klyngen ). Klyngen beskæftigede medarbejdere i 29, hvoraf omkring halvdelen er lokaliseret i Danfoss i Sønderborg (figur 5). I perioden er antallet af lean energy virksomheder vokset i klyngen fra 125 virksomheder til 182 virksomheder i 29. Denne stigning kan formentlig skyldes den indsats, der har været på at udvikle lean energy forretningsområdet, og den særlige indsats omkring iværksætteri i klyngen. FIGUR 5 UDVIKLING AF LEAN ENERGY KLYNGEN Antal virksomheder Samlet beskæftigelse Samlet omsætning (mia. kr.) ,4 16,6 28,7 24 KILDE: DANMARKS STATISTIK Læs Monitor Group analysen: Det var ikke muligt at få 21 data, da analysen blev igangsat. Værditilvæksten måles som samlet omsætning pr. medarbejder i klyngen. LEAN ENERGY KLYNGEN I REGION SYDDANMARK 9

10 EN KLYNGE MED BÅDE STORE ETABLEREDE OG MINDRE VIRKSOMHEDER Lean energy klyngen er en klynge med både små og store virksomheder. Omkring halvdelen af klyngens virksomheder er virksomheder med færre end 1 ansatte. Men det er samtidig også en klynge med nogle ganske store spillere som f.eks. Danfoss, LINAK og Alfa Laval. Faktisk er der generelt mange store virksomheder i lean energy klyngen, sammenlignet med det øvrige danske erhvervsliv og også sammenholdt med fremstilling og videnservice generelt (figur 6). Klyngens virksomheder har 69 ansatte i gennemsnit sammenlignet med 7 for det danske er hvervsliv generelt. Klyngen har virksomheder på tværs af forskellige brancher. Klyngens brancher er identificeret på baggrund af ekspertvurderinger og screening af virksomhederne (se også metodeafsnittet). Klyngen har lean energy virksomheder inden for både produktion, installation og service (figur 7). Virksomhederne er særligt koncentreret omkring aktiviteterne køle- og ventilationsanlæg, rådgivende ingeniørvirksomheder inden for produktions- og maskinteknik, byggeri og anlæg, og fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater. FIGUR 6 KLYNGES VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ STØRRELSE, 29 Andel af virksomheder i (lean energy klyngen) 13,2% 7,1% 11% 12,6% 56% Andel af virksomheder (fremstilling og videnservice) 2,4%,7%,6% 4% -9 ansatte 1-19 ansatte 2-49 ansatte 5-99 ansatte Mere end 1 ansatte KILDE: DANMARKS STATISTIK Andel af virksomheder (dansk erhvervsliv generelt) 92,3% 88,3% 5,4% 3,7% 1,4% 1,3% FIGUR 7 KLYNGENS HOVEDBRANCHER, 29 ANTAL ANDEL 43 23, ,7 1 5,5 1 5,5 8 4,4 8 4,4 7 3,8 6 3,3 5 2,7 4 2,2 4 2,2 4 2,2 4 2,2 3 1,6 3 1,6 38 2, BRANCHE Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder Fremstilling af andre haner og ventiler Anden teknisk rådgivning Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere VVS- og blikkenslagerforretninger El-installation Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol Fremstilling af andre pumper og kompressorer Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal Fremstilling af hydraulisk udstyr Andre brancher Total Svarer til andelen af klyngens samlede antal virksomheder. LEAN ENERGY KLYNGEN I REGION SYDDANMARK 1

11 EN INTERNATIONAL ORIENTERET KLYNGE En stærk, eksportorienteret klynge er væsentlig for den regionale økonomi, idet den er et udtryk for en global konkurrencedygtig klynge, der formår at tilføre regionen et økonomisk afkast. Lean energy klyngen i Syddanmark eksporterede for 16,2 mia. i 29 (figur 8). Til sammenligning eksporterede det samlede danske fødevareerhverv for omkring 7 mia. i 212 og den samlede danske beklædningsbranche for 21,8 mia. i 21. Klyngen har en høj eksportintensitet, dvs. eks porten udgør en stor andel af klyngens samlede omsætning, og mange af klyngens virksomheder har eksportaktiviteter. Eksportintensiteten er faldet under den finansielle krise, Det er eksporten, der først rammes af krisen, og det ses også i lean energy klyngen. Selvom faldet i eksporten er høj, svarer det til det fald, som det resterende erhvervsliv i Danmark har oplevet. Men det er langt fra alle klyngens virksomheder, der eksporterer. En stor del af virksomhederne eksporterer ikke (51%), men denne gruppe af virksomheder udgør en meget lille andel af beskæftigelsen (7%). Der er her særligt tale om små enkeltmandsvirksomheder, især inden for rådgivningsbranchen eller installationsvirksomheder. Alligevel spiller denne type virksomheder en væsentlig rolle i klyngen, f.eks. særligt som leveran dører af viden inden for lean energy specialiseringen. Så selvom de mindre virksomheder ikke eksporterer, så indgår de stadigvæk som vigtige spillere i klyngen og i klyngens økosystem og kan anses for indirekte globalt orienterede virksomheder, da de leverer produkter/ viden ind til de virksomheder, som eksporterer. Størstedelen af klyngens beskæftigede arbejder i eks porterende virksomheder. 85% af klyngens ansatte arbejder i virksomheder, der eksporterer for mere end 1 mio. i 29. Lean energy klyngen i Syddanmark eksporterede for 16,2 mia. i 29. Til sammenligning eksporterede det samlede danske fødevareerhverv for omkring 7 mia. i 212 og den samlede danske beklædningsbranche for 21,8 mia. i 21. FIGUR 8 EN EKSPORTINTENSIV KLYNGE Samlet import (mia. kr.) Samlet eksport (mia. kr.) Eksportintensitet Andel af eksporterende virksomheder 3,8 12, 77% 46% 5,3 7,7 5,6 14,8 19, 16,2 89% 66% 68% 47,2% 47,8% 48,3% KILDE: DANMARKS STATISTIK Klyngens eksportintensitet beregnes ved at se den samlede eksport i forhold til klyngens samlede omsætning. LEAN ENERGY KLYNGEN I REGION SYDDANMARK 11

12 LEAN ENERGY SPECIALISERINGEN ER HØJ I SYDDANMARK En væsentlig del af formålet med denne analyse er at forstå region Syddanmarks specialisering inden for cleantech sammenlignet med andre regioner i Danmark og udlandet. På baggrund af en analyse af regionernes lokaliseringskvotient (se metodeafsnit for flere detaljer), er der foretaget en national og international bechmark-analyse. Specialiseringen inden for lean energy er høj i Region Syddanmark sammenlignet med andre regioner i Danmark (figur 9). FIGUR 9 SPECIALISERING AF LEAN ENERGY I REGION SYDDANMARK REGION Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden LQ Antal LEarbejdspladser 2, ,% 1, ,3%, ,3%, ,5% Andel af LEarbejdspladser i DK Faktisk er koncentration af virksomheder inden for lean energy brancherne højest i Syddanmark (2.3) efterfulgt af Region Midtjylland. Region Midtjylland er den eneste region ud over Syddanmark, der også har en LQ højere end 1. Sjælland Landsgennemsnit for Danmark KILDE: EXPERIAN, ,9% 1, ,% Det vurderes, at der samlet er lean energy arbejds pladser i Danmark, hvoraf 48% er lokaliseret i Region Syddanmark. Af de omkring 11. lean energy arbejdsplader i Region Syddanmark står Danfoss for omkring halvdelen. For at sammenligne den syddanske lean energy klynge med lignende klynger i udlandet er regionale lean energy eksperter i Syddanmark blevet spurgt, hvilke geografiske områder med lean energy aktiviteter, de kender til. I den sammenhæng har eksperterne foreslået regioner i Tyskland, Finland og Østrig som mulige benchmark-regioner. På den baggrund er der gennemført en særkørsel på regionale lean energy data i Tyskland, Finland og Østrig. Sammenlignes lean energy specialiseringen (LQ) i Region Syddanmark med lean energy klynger i Tyskland, Østrig og Finland, fremgår det, at også i europæiske sammenhænge er specialiseringen i den syddanske lean energy klynge høj (figur 1). Lean energy klyngen i Region Syddanmark er placeret som 4 ud af 1 lean energy klynger på tværs af i Tyskland, Finland, Østrig og Danmark. I Tyskland har regionerne Unterfranken og Mittelfranken i Bayern en høj koncentration af virksomheder inden for energieffektivise ring, solarenergi og energiopbevaring. De tyske virksomheder er samlet i klyngeorganisationen Cluster Energietechnik. I Finland er en stærk energieffektiviseringsklynge lokaliseret i Länsi-Suomi regionen og formaliseret og samlet i klyngeorganisationen Energy Vaasa. Energy Vaasa beskæftiger omkring 1. ansatte, og klyngen står for cirka 3% af Finlands eksport inden for energieffektivisering. Virksomheder og data på antal ansatte er udtrukket via Experian (Webdirect) den 13. januar 212 på følgende branchekoder: Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg, Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere, Fremstilling af pumper og kompressorer, Fremstilling af andre haner og ventiler, Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg. Filialer og kommanditselskaber er udeladt. LQ er beregnet ud fra den gennemsnitlige del af lean energy ansatte i samtlige af de medtagne lande/regioner. Det vil sige, at en LQ på over 1 antyder, at lean energy har en højere beskæftigelsesmæssig betydning i den pågældende region/land end den gennemsnitlige betydning i samtlige regioner/lande. Tyskland Tyskland Tyskland Danmark Finland Tyskland Tyskland Østrig Østrig Østrig FIGUR 1 TOP 1 AF LEAN ENERGY KLYNGER I TYSKLAND, ØSTRIG, FINLAND OG DANMARK LAND REGION LQ Unterfranken 3, Mittelfranken 2,31 Freiburg 2,14 Region Syddanmark 2,13 Länsi-Suomi 1,86 Detmold Arnsberg Wien Oberösterreich Vorarlberg 1,85 1,84 1,83 1,78 1,72 KILDE: SÆRUDTRÆK FRA EU OBSERVATORY (EUROSTAT) OG DANMARKS STATISTIK Lean energy er her defineret som brancherne (Nace Rev. 2): Manufacture of central heating radiators and boilers, Manufacture of electric motors, generators and transformers, Manufacture of electricity distribution and control apparatus, Manufacture of other pumps and compressors, Manufacture of other taps and valves. LEAN ENERGY KLYNGEN I REGION SYDDANMARK 12

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK

ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK Glenda Napier & Sofie Rasmussen REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 11 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet 11

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne SYDDANMARK Klimastrategi Grøn omstilling booster væksten Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne Energi er dyrt. Heldigvis er det nemt at spare på den 1 intro Tekst: Kim Jensen / Foto: Hyldager

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer InTra-Net Projekt - Notat REG X, Kolding, DK, and WTSH GmbH, Kiel, DE Indhold Mål og metode Antagelser Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Model

Læs mere

LEAN ENERGY CLUSTER teknologier og løsninger der kan effektivisere vores energiforbrug

LEAN ENERGY CLUSTER teknologier og løsninger der kan effektivisere vores energiforbrug Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 147 Offentligt LEAN ENERGY CLUSTER teknologier og løsninger der kan effektivisere vores energiforbrug Teknologier der kan effektivisere vores

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Energi og miljø I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Oplevelseserhverv KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Anvendelse af design Vækstbarometer Beskæftigelse Omsætning og eksport VIDEN TIL HANDLING ANALYSE AF SYDDANSK VÆKSTFORUMS FORRETNINGSOMRÅDER VIDEN TIL VÆKST

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Punkt 4 Erhvervs- og beskæftigelseskommunen - en præsentation på kort og i tal

Punkt 4 Erhvervs- og beskæftigelseskommunen - en præsentation på kort og i tal Punkt 4 Erhvervs- og beskæftigelseskommunen - en præsentation på kort og i tal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2014 Sagsnr. 2014-2092 www.ballerup.dk Kommunens erhvervsområder 2 Skovlunde

Læs mere

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Miljøministeriet Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark 14. marts 2012 Det Blå Danmark er en af Danmarks

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK. En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland

PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK. En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland Glenda Napier og Henrik Bjerregaard, REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 6 9 11 17 20

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS BIDRAG TIL UDVIKLING I REGION NORDJYLLAND

AALBORG UNIVERSITETS BIDRAG TIL UDVIKLING I REGION NORDJYLLAND UDVIKLING I REGION NORDJYLLAND ANALYSEN OG ANBEFALINGERNE ER UDARBEJDET AF AALBORG UNIVERSITET I SAMARBEJDE MED REGION NORDJYLLAND JUNI 2014 Indhold Introduktion... 3 Aalborg Universitet samarbejder bredt

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted November 2009 Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted Udarbejdet for Energi Horsens www.damvad.dk Indhold 1 SAMMENFATNING... 2 1.1 Hovedresultater fra analyserne... 2 2 INDLEDNING... 4 3 STATISTISK

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere