Lean energy klyngen I REGION SYDDANMARK. - en faktabaseret analyse af Region Syddanmarks specialisering indenfor Cleantech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean energy klyngen I REGION SYDDANMARK. - en faktabaseret analyse af Region Syddanmarks specialisering indenfor Cleantech"

Transkript

1 Lean energy klyngen I REGION SYDDANMARK - en faktabaseret analyse af Region Syddanmarks specialisering indenfor Cleantech Udarbejdet af REG X - Det Danske Klyngeakademi Glenda Napier Lotte Langkilde Henrik Bjerregaard

2 INDHOLD Forord Baggrund Struktur Hvad er lean energy Analysen og metode Hovedresultater Udviklingen af lean energy klyngen Lean energy klyngen i dag En klynge med både store etablerede og mindre virksomheder En international orienteret klynge Lean energy specialiseringen er høj i Syddanmark Iværksætteri i klyngen Klyngen kan tiltrække venture kapital Klyngens kompetenceniveau Klyngen som et økosystem Konklusion Idé & layout: Trine Vu, LEAN ENERGY KLYNGEN I REGION SYDDANMARK 2

3 FORTSÆT DEN BÆREDYGTIGE VEJ I det seneste årti er der kommet et voksende fokus på energi-effektiviseringer både i den offentlige og i den private sektor i Danmark. Samtidig er den globale efterspørgsel indenfor energi- og klimaområdet vokset markant. Derfor er det stærkt opløftende at se resultaterne fra analysen af Lean Energy Cluster og dens udvikling i Region Syddanmark. Kortlægningen bekræfter at regionen har en meget stærk erhvervsklynge, set nationalt og med meget stor eksportandel - og at vores satsning og specialisering for at sikre effektive syddanske klyngeorganisationer giver positivt udbytte. Dermed står vi i regionen stærkt i konkurrencen både nationalt og globalt for at kunne udbygge vores styrkepositioner. Analysen viser også, at der er skabt markant øget omsætning i regionens energi- klynge: Fra 15 til 24 mia. kr. over seks år. Både antallet af virksomheder og arbejdspladser er vokset markant de seneste år. Netop energiområdet er fremover en vigtig del af vores arbejdsmarked, da næsten halvdelen af de 22. arbejds pladser inden for energieffektivisering - lean energy - er lokaliseret i Region Syddanmark. Samtidig dokumenterer analysen, at virksomhederne på området formår at tilføre et stærkt økonomisk afkast, blandt andet har klyngen en eksportintensitet på 7 %, og eksporten er vokset til over 16 mia. kr. årligt. Analysen er et vigtigt dokument i Syddansk Vækstforums og regionsrådets bestræbelser på at fortsætte og udvikle regionens styrkepositioner, og samtidig underbygger analysen argumentet for, at vi skal fortsætte med investeringer ad den bæredygtige vej. Carl Holst (V), Regionsrådsformand i Region Syddanmark, formand for Syddansk Vækstforum Netop energiområdet er frem over en vigtig del af vores arbejdsmarked, da næsten halvdelen af de 22. arbejds pladser inden for energi effektivisering - lean energy - er lokaliseret i Region Syddanmark. LEAN ENERGY KLYNGEN I REGION SYDDANMARK 3

4 BAGGRUND Der er et voksende erhvervspolitisk fokus på klynger og erhvervsmæssige styrkepositioner som kritiske drivkræfter for innovation og øko nomisk vækst. I den globale konkurrence er det altafgørende at kunne fastholde og udbygge de erhvervsmæssige områder, hvor Danmark er på forkant. Den globale konkurrence er både en national og regional udfordring. På den ene side tager de danske styrkepositioner afsæt i nationalt forankrede erhvervsområder, som f.eks. cleantech eller fødevaresektoren. Grobunden for udviklingen af de nationale styrkepositioner er til stedeværelsen af stærke danske virksomheder og gode rammebetingelser, herunder f.eks. adgang til universiteter og videninstitutioner i verdensklasse. På den anden side er det specialiseringerne inden for den enkelte styrkeposition, som giver landene deres unikke position og globale konkurrencefordele og disse specialiseringer er regionale. En erhvervsmæssig specialisering bygger på den koncentration af virksomheder, viden, teknologi og kompetencer, der er til stede på regionalt plan. De regionale spids kompetencer bliver i stigende grad de væsent ligste konkurrenceparametre mellem lande og i høj grad mellem regioner verden over. I denne sammenhæng stilles der store krav til de danske klynger og regioner om at blive klogere på, hvad der netop kendetegner deres unikke erhvervsmæssige specialisering og komparative fordele. Viden herom vil skærpe regionernes konkurrenceevne på det globale marked. Regioner og klynger kan indgå strategiske sam arbejder med andre regioner og klynger inden for samme, eller på tværs af, forskellige erhvervsmæssige specialiseringer og undgå at konkurrere om de samme knappe ressourcer ved at styrke den unikke regionale specialisering. I både Europæiske og nationale sammenhænge anvendes smart eller intelligent specialise ring i stigende grad til at retningsgive ny regional erhvervspolitik og klyngeudvikling. Intelligent specialisering refererer til regioners evne til at differentiere sig inden for erhvervsområder, der er særligt kendetegnende for deres geografiske område. En intelligent specialisering bygger på regionale styrker og potentielle udviklingsområder det indebærer et kendskab til f.eks. hvil ken unik specialisering, en region har inden for cleantech og energi. Den intelligente specialise ring skal bygge på faktabaserede og systematiske analyser af en regions komparative fordele, det vil sige klyngerne. OECD har netop anbefalet, at der iværksættes en mere omfattende scanning af danske regioners internationale positionering inden for prioriterede sektorer. Der er behov for sammenhængende kortlægninger af virksomhedsspecifikke behov/karakteristika og medarbejder-/forskningskompetencer inden for satsningsområderne som tager højde for de globale tendenser inden for områderne (OECD, 212). Betragter man Danmark udefra kan det være svært at få øje på de regionale specialiseringer. Det skyldes dels, at der ikke eksisterer databa ser, som er tilstrækkeligt branchespecifikke til, at man kan benchmarke regionale styrkepositioner inden for netop cleantechområdet eller andre tværgående erhvervsområder. Men det skyldes også, at de metoder der i dag anvendes til at kort lægge f.eks. de europæiske cleantechklynger ikke er tilstrækkeligt geografisk detaljerede til at identificere de regionale forskelle landene imellem. Dette er en særlig udfordring for Danmark, idet Danmark betragtes som én region inden for europæisk benchmarking af klynger. Der er altså behov for en ny metode til at kortlægge og benchmarke klynger og regionale specialise r. Det er formålet med nærværende analyse at afprøve en ny analysemetode og bidrage til udviklingen af en metode, som i højere grad kan bruges til at forstå den regionale specialisering inden for cleantech eller andre bredere er hvervsområder fremadrettet. Analysen er udarbejdet af REG X i samarbejde med Region Syddanmark, Lean Energy Cluster og Oxford Research. Joe Cortright har også fungeret som sparringspartner på analysen, og ana lysens design blev oprindeligt inspireret af hans klyngeanalyser. I et partnerskab mellem REG X, Region Syddanmark og Lean Energy Cluster er det formålet med analysen at undersøge muligheden for at udvikle nye metoder til at analysere klynger, og samtidigt skal den fungere som strategisk input til en fremadrettet udvikling af lean energy klyngen, Region Syddanmarks klyngearbejde og som input til REG X uddannelsesprogrammer for klyngeaktører. 1 1 Joe Cortright deltager også i REG X styregruppe og har også rådgivet REG X i forhold til at udvikle metoder for, hvordan man arbejder strategisk med et advisory board. LEAN ENERGY KLYNGEN I REGION SYDDANMARK 4

5 STRUKTUR I analysen ser vi nærmere på følgende: Hvad kendetegner lean energy klyngen i Region Syddanmark Klyngens udvikling over tid Hvor stærk er klyngen i forhold til andre lean energy klynger i Danmark og Europa Hvad betyder iværksætteri i klyngen Klyngens evne til at tiltrække venture kapital Kompetenceniveauet i klyngen Klyngen som et økosystem HVAD ER LEAN ENERGY Lean energy er et erhvervsområde inden for den danske cleantech-sektor. Det er en betegnelse for de teknologier og løsninger, der kan effekti visere vores energiforbrug. Mere konkret dækker lean energy over aktiviteter, der bidrager til udvikling, fremstilling eller implementering af nye processer og produkter, der reducerer energiforbrug eller brug af fossile brændstoffer. Lean energy dækker over tre områder: intelligente energisystemer, energieffektivisering og dele af den grønne energiproduktion, jvf. figur 1. Energieffektive teknologier bidrager til at reducere energiforbruget i f.eks. bygninger ved brug af solceller og intelligente energisystemer. Lean energy dækker også over aktiviteter inden for varme og kølesystemer, og dele af den grønne energiproduktion kan også betegnes som lean energy, i særdeleshed bioenergi og sol, idet det er virksomhedsaktiviteter, der bidrager til at reducere forbruget af de fossile brænd stoffer. Inden for den grønne energiproduktion er der fokus på decentrale løsninger, dvs. solceller på taget. Denne del omfatter ikke de store energiproducenter af grøn energi. LEAN ENERGY FOKUS{ FIGUR 1 CLEANTECH LUFT OG MILJØ DRIKKEVAND OG SPILDEVAND EFFEKTIVISERING AF ENERGIFORBRUGET INTELLIGENTE ENERGISYSTEMER GRØN ENERGI PRODUKTION BÆREDYGTIGE MATERIALER AFFALD OG GENBRUG KILDE: LEAN ENERGY CLUSTER Mere konkret dækker lean energy over aktiviteter, der bidrager til udvikling, fremstilling eller implementering af nye processer og produkter, der reducerer energiforbrug eller brug af fossile brændstoffer. LEAN ENERGY KLYNGEN I REGION SYDDANMARK 5

6 ANALYSEN OG METODE Analysen er gennemført som en nulpunktsanalyse med udgangspunkt i lean energy virksomheder i Region Syddanmark i 29. Det var ikke muligt at få data fra 21, da analysearbejdet blev igangsat. Analysen omfatter bagudrettede aktiviteter i klyngen i perioden med det formål at undersøge klyngens udvikling. Metoden, som er anvendt til at identificere lean energy virksomheder i klyngen, er udviklet til formålet og endnu ikke en udbredt og veludviklet analysemetode inden for klyngeanalyser. 2 En del af formålet med analysen har været at bidrage til udvikling og testning af nye analysemetoder, som kan anvendes til klyngeanalyser i stedet for de traditionelle brancheanalyser. Det skyldes, at de traditionelle brancheanalyser ikke i tilstrækkelig grad fanger de unikke regionale specialiseringer i klynger. Med de eksisterende internationale sammenlignelige databaser baseret på branchekoder, såsom European Cluster Observatory, er det ikke muligt at identificere regioner, der er specialiseret inden for f.eks. lean energy. En klyngeanalyse af lean energy virksomhederne kompliceres af, at aktiviteter som energieffektivisering og intelligente energisystemer ikke dækkes af specifikke branchekoder, men foregår på tværs af mange brancher og vil formentlig opstå i endnu flere brancher i fremtiden. Derfor kan de traditionelle brancheanalyser ikke anvendes, når en særlig specialisering inden for f.eks. cleantech skal undersøges nærmere. Der skal således nye metoder til for at kunne forstå en klynges specialisering og særligt den regionale specialisering. Denne analyse er et første skridt i den retning. Data for virksomhederne i analysen er identificeret via udtræk på branchekoder hos Danmarks Statistik. Forud for denne proces er virksomheder og brancher blevet undersøgt nærmere (figur 2). Branchekoderne er screenet og identificeret på baggrund af kvalitative input og viden fra eksperter i og uden for Region Syddanmark, som har vurderet, at det er brancher, hvor der formodentlig er mange lean energy virksomheder. De identificerede virksomheder er efterfølgende blevet screenet via hjemmesider og andet materiale. Virksomheder uden lean energy aktiviteter er efterfølgende blevet frasorteret i analysen. Dermed medtages kun virksomheder i lean energy klynger, som rent faktisk har lean energy aktiviteter. 2 Metoden er udviklet i samarbejde mellem REG X og Oxford Research med input fra Joe Corthright, metoden skal forsat udvikles og afprøves på andre områder for at forbedre kvaliteten i metoden. FIGUR 2 IDENTIFICERING AF KLYNGENS VIRKSOMHEDER Bestilling af data på bag grund af virksomheds listen Frasortering af virksomheder. Resultatet var en virksomhedsliste Screening af virksomheder, igen bl.a. med input fra regionale eksperter Indsamling af virksomheder indenfor de identificerede brancher Kvalitative input fra eksperter omkring mulige lean energy brancher Screening af branchekoder for lean energy virksomheder i Region Syddanmark i samarbej de 1 med regionale og internationale eksperter Ved at frasortere og udvikle virksomhedslisten i samarbejde med aktørerne fra klyngen og med udgangspunkt i klyngens unikke specialisering lægger metoden i højere grad op til en egentlig klyngeanalyse. På dette punkt adskiller metoden sig markant fra mere traditionelle brancheanalyser. Resultatet af metoden fremgår af figuren på næste side, hvor andelen af virksomheder, som karakteriseres som lean energy virksomheder inden for en branche, er angivet (figur 3). En del af formålet med analysen har været at bidrage til udvikling og testning af nye analysemetoder, som kan anvendes til klyngeanalyser i stedet for de traditionelle brancheanalyser. Det skyldes, at de traditionelle brancheanalyser ikke i tilstrækkelig grad fanger de unikke regionale specialiseringer i klynger. LEAN ENERGY KLYNGEN I REGION SYDDANMARK 6

7 FIGUR 3 RESULTATET AF FORDELING AF ANALYSENS VIRKSOMHEDER PÅ TVÆRS AF BRANCHER Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) Fremstilling af andre pumper og kompressorer Fremstilling af andre haner og ventiler Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg 5% Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater 42% Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler 33% Transmission af elektricitet 33% Fremstilling af hydraulisk udstyr 25% Fremstilling af aluminium 2% Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal 2% Ventureselskaber og kapitalfonde 2% Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions og maskinteknik 16% Fremstilling af elektriske komponenter og plader 14% Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol 14% Fremstilling af elektriske belysningsartikler 11% Fremstilling af andre værktøjsmaskiner 1% Fremstilling af kommunikationsudstyr 9% Anden måling og teknisk analyse 6% Fremstilling af glasfiber 5% Fremstilling af andet elektrisk udstyr 5% Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 5% Anden teknisk rådgivning 4% Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør 4% Anden bygningsinstallationsvirksomhed 4% Anden forsikring 4% Agenturhandel med specialiseret varesortiment 3% Oplagrings- og pakhusvirksomhed 3% Teknisk afprøvning og kontrol 3% Engroshandel med elektronisk udstyr 3% Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr 2% Anden fremstillingsvirksomhed 2% Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål 1% Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 1% Andre brancher <1% 57% 67% 73% 78% Andel af lean energy virksomheder ud af branchens samlede antal virksomheder placeret i Region Syddanmark Det fremgår af figuren, at lean energy virksomheder er repræsenteret bredt på tværs af mange brancher, og at det ikke er alle branchens virksomheder, som er karakteriseret som lean energy virksomheder. F.eks. er det kun 78% af regionens virksomheder inden for fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere, som kan karakteriseres som lean energy virksomheder. Det er formålet med analysen, at få en bedre forståelse for Region Syddanmarks specialisering inden for cleantech. En måde at kvantificere en regional specialisering er ved at anvende lokaliseringskvotienten (LQ). LQ måler betydningen af lean energy arbejdsplader i regionen sammenlignet med betydningen af de samme typer af arbejdspladser i andre regioner. I analysen sammenlignes med danske regioner, samt med regioner i fire europæiske lande. De europæiske lande er identificeret på baggrund af input fra eksperter i regionen og er vurderet som steder i Europa, hvor man formentlig vil kunne forvente en grad af tilsvarende lean energy-aktiviteter. Den europæiske benchmark er lavet med udgangspunkt i de fem brancher, hvor der er identificeret flest lean energy virksomheder i Region Syddanmark (se figur 3). Herefter er der trukket data fra European Cluster Observatory (Eurostat) og Danmarks Statistik. VVS- og blikkenslagerforretninger, el-installation, anden trykning, fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf, reparation af jern- og metalvarer, anden undervisning, arkitektvirksomhed, reklamebureauer, konsulentbistand vedrørende it, tøjforretninger, autoreparationsværksteder mv., virksomheds rådgivning og anden rådgivning om driftsledelse, ikke-finansielle holdingselskaber. LEAN ENERGY KLYNGEN I REGION SYDDANMARK 7

8 HOVEDRESULTATER UDVIKLINGEN AF LEAN ENERGY KLYNGEN Lean energy klyngen i Region Syddanmark er en klynge, som er vokset i antallet af virksomheder de seneste 1-15 år, selvom en del af klyngens virksomheder er endnu ældre (figur 4). FIGUR 4 UDVIKLING AF LEAN ENERGY KLYNGEN OVER TID 9 Antal nye virksomheder i klyngen i dag KILDE: EXPERIAN Som forretningsområde er lean energy et nyere område. Det skyldes, at der i det seneste årti er kommet et voksende fokus på energieffektivisering både i den offentlige og private sektor i Danmark. Samtidig er den globale efterspørgsel på løsninger, som kan imødekomme de store globale udfordringer inden for energi og klimaområdet vokset markant. Det har givet både nye og eksisterende virksomheder nogle nye, spændende forretningsmuligheder inden for ener gieffektivisering. Nye lean energy virksomheder er blevet etableret, og eksisterende virksomheder har reageret på efterspørgslen ved at omlægge deres forretning, så den skaber eller bidrager til mere energieffektive produkter og services. Omlægning af produktionen og udvikling af mere energieffektive forretningsområder i eksisterende virksomheder er med til at forklare, hvorfor nogle af klyngens virksomheder er modne virksomheder (figur 4), selvom lean energy er et nyere erhvervsområde. En række virksomheder har formentlig også sidesteppet, dvs. bevæget sig ind på lean energy området fra helt andre erhvervsområder. En væsentlig motor i udviklingen af lean energy klyngen er virksomheden Danfoss. Danfoss blev etableret i 1933 af Mads Clausen, som fremstillede de første termostater med det formål at kunne regulere varmeforbruget. Danfoss kan på den måde beskrives som en lean energy virksomhed allerede fra dens spæde start. I 198 erne implementerede Danfoss en globaliseringsstrategi, som betød, at Danfoss kom ind på nye markeder og i stigende omfang opkøbte og udviklede virksomheder. Det havde en af smittende effekt for regionens virksomheder og betød nye muligheder for lean energy klyngen i Region Syddanmark. Siden 2 har Danfoss været en aktiv aktør i forhold til at fremme udviklingen af klyngen. Særlige tiltag har fokuseret på at gøre regionen mere attraktiv for nye studerende og højtuddannede medarbejdere til klyngen med etable ringen af Alsion og Danfoss Universe. Danfoss har også styrket investeringer i forsknings- og udviklingsaktiviteter i samarbejde med klyngens øvrige virksomheder og videnmiljøer, og særlige initiativer for at fremme iværksætteri er gennemført. LEAN ENERGY KLYNGEN I REGION SYDDANMARK 8

9 Danfoss har bl.a. etableret Mads Clausen Entrepreneur Park i 26, som huser nye virksomheder inden for Danfoss relaterede områder. I parken tilbydes bl.a. en mentorord ning for at hjælpe iværksættere gennem processen fra idé til forretning og for at udnytte de områder, hvor iværksætteren kan samarbejde med større virksomheder som Danfoss, Sauer Danfoss, Siemens Flow Instruments og Dansk Flydepresse Teknologi. Med en stor virksomhed i baglandet kan spirende iværksættere lettere få åbnet dørene hos leverandører, kunder og finansielle forbindelser. I 22 var Danfoss bl.a. initiativtager til at samarbej de med det amerikanske konsulentfirma Monitor Group, som er stiftet af klyngeguruen Michael Porter. 3 Formålet med samarbejdet var bl.a. at identificere nye forretningsområder, som kunne understøtte udviklingen af nye forretningsområder i Danfoss og til etableringen af nye virksomheder inden for klyngen. Til formålet etablerede Danfoss bl.a. en investeringsfond, som kunne investere i udviklingen af nye forretningsidéer og virksomheder. Klyngens virksomheder er blevet mere effektive siden 23. Det måles ved, at virksomhederne beskæftiger færre, men samtidig har øget klyngens samlede omsætning i perioden Værditilvæksten 5 pr. medarbejder er vokset fra 42.5 kr. pr. medarbejder i 23 til 66.5 kr. pr. medarbejder i 29. Det er vigtige parametre, da det er et udtryk for, at klyngen er blevet mere konkurrencedygtig og klyngens medarbejdere i højere grad bidrager til at skabe vækst i klyngen. Det skyl des dels, at klyngens virksomheder har formået at øge omsætningen, dels de store fyringsrunder under krisen. F.eks. afskedigede Sauer Danfoss omkring 7 af sine ansatte i 29. I 21 blev Lean Energy Cluster (LEC) etableret som klyngeorganisation med det formål at samle klyngens virksomheder og understøtte virksomhedernes udvikling inden for energi- og klimateknologi via forskellige typer af aktiviteter. 6 LEAN ENERGY KLYNGEN I DAG I dag består lean energy klyngen af virksomheder, der er lokaliseret i hele Region Syddanmark. I perioden er antallet af lean energy virksomheder vokset i klyngen fra 125 virksomheder til 182 virksomheder i 29. Denne stigning kan formentlig skyldes den indsats, der har været på at udvikle lean energy forretningsområdet, og den særlige indsats omkring iværksætteri i klyngen (se afsnittet Iværksætteri i klyngen ). Klyngen beskæftigede medarbejdere i 29, hvoraf omkring halvdelen er lokaliseret i Danfoss i Sønderborg (figur 5). I perioden er antallet af lean energy virksomheder vokset i klyngen fra 125 virksomheder til 182 virksomheder i 29. Denne stigning kan formentlig skyldes den indsats, der har været på at udvikle lean energy forretningsområdet, og den særlige indsats omkring iværksætteri i klyngen. FIGUR 5 UDVIKLING AF LEAN ENERGY KLYNGEN Antal virksomheder Samlet beskæftigelse Samlet omsætning (mia. kr.) ,4 16,6 28,7 24 KILDE: DANMARKS STATISTIK Læs Monitor Group analysen: Det var ikke muligt at få 21 data, da analysen blev igangsat. Værditilvæksten måles som samlet omsætning pr. medarbejder i klyngen. LEAN ENERGY KLYNGEN I REGION SYDDANMARK 9

10 EN KLYNGE MED BÅDE STORE ETABLEREDE OG MINDRE VIRKSOMHEDER Lean energy klyngen er en klynge med både små og store virksomheder. Omkring halvdelen af klyngens virksomheder er virksomheder med færre end 1 ansatte. Men det er samtidig også en klynge med nogle ganske store spillere som f.eks. Danfoss, LINAK og Alfa Laval. Faktisk er der generelt mange store virksomheder i lean energy klyngen, sammenlignet med det øvrige danske erhvervsliv og også sammenholdt med fremstilling og videnservice generelt (figur 6). Klyngens virksomheder har 69 ansatte i gennemsnit sammenlignet med 7 for det danske er hvervsliv generelt. Klyngen har virksomheder på tværs af forskellige brancher. Klyngens brancher er identificeret på baggrund af ekspertvurderinger og screening af virksomhederne (se også metodeafsnittet). Klyngen har lean energy virksomheder inden for både produktion, installation og service (figur 7). Virksomhederne er særligt koncentreret omkring aktiviteterne køle- og ventilationsanlæg, rådgivende ingeniørvirksomheder inden for produktions- og maskinteknik, byggeri og anlæg, og fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater. FIGUR 6 KLYNGES VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ STØRRELSE, 29 Andel af virksomheder i (lean energy klyngen) 13,2% 7,1% 11% 12,6% 56% Andel af virksomheder (fremstilling og videnservice) 2,4%,7%,6% 4% -9 ansatte 1-19 ansatte 2-49 ansatte 5-99 ansatte Mere end 1 ansatte KILDE: DANMARKS STATISTIK Andel af virksomheder (dansk erhvervsliv generelt) 92,3% 88,3% 5,4% 3,7% 1,4% 1,3% FIGUR 7 KLYNGENS HOVEDBRANCHER, 29 ANTAL ANDEL 43 23, ,7 1 5,5 1 5,5 8 4,4 8 4,4 7 3,8 6 3,3 5 2,7 4 2,2 4 2,2 4 2,2 4 2,2 3 1,6 3 1,6 38 2, BRANCHE Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder Fremstilling af andre haner og ventiler Anden teknisk rådgivning Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere VVS- og blikkenslagerforretninger El-installation Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol Fremstilling af andre pumper og kompressorer Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal Fremstilling af hydraulisk udstyr Andre brancher Total Svarer til andelen af klyngens samlede antal virksomheder. LEAN ENERGY KLYNGEN I REGION SYDDANMARK 1

11 EN INTERNATIONAL ORIENTERET KLYNGE En stærk, eksportorienteret klynge er væsentlig for den regionale økonomi, idet den er et udtryk for en global konkurrencedygtig klynge, der formår at tilføre regionen et økonomisk afkast. Lean energy klyngen i Syddanmark eksporterede for 16,2 mia. i 29 (figur 8). Til sammenligning eksporterede det samlede danske fødevareerhverv for omkring 7 mia. i 212 og den samlede danske beklædningsbranche for 21,8 mia. i 21. Klyngen har en høj eksportintensitet, dvs. eks porten udgør en stor andel af klyngens samlede omsætning, og mange af klyngens virksomheder har eksportaktiviteter. Eksportintensiteten er faldet under den finansielle krise, Det er eksporten, der først rammes af krisen, og det ses også i lean energy klyngen. Selvom faldet i eksporten er høj, svarer det til det fald, som det resterende erhvervsliv i Danmark har oplevet. Men det er langt fra alle klyngens virksomheder, der eksporterer. En stor del af virksomhederne eksporterer ikke (51%), men denne gruppe af virksomheder udgør en meget lille andel af beskæftigelsen (7%). Der er her særligt tale om små enkeltmandsvirksomheder, især inden for rådgivningsbranchen eller installationsvirksomheder. Alligevel spiller denne type virksomheder en væsentlig rolle i klyngen, f.eks. særligt som leveran dører af viden inden for lean energy specialiseringen. Så selvom de mindre virksomheder ikke eksporterer, så indgår de stadigvæk som vigtige spillere i klyngen og i klyngens økosystem og kan anses for indirekte globalt orienterede virksomheder, da de leverer produkter/ viden ind til de virksomheder, som eksporterer. Størstedelen af klyngens beskæftigede arbejder i eks porterende virksomheder. 85% af klyngens ansatte arbejder i virksomheder, der eksporterer for mere end 1 mio. i 29. Lean energy klyngen i Syddanmark eksporterede for 16,2 mia. i 29. Til sammenligning eksporterede det samlede danske fødevareerhverv for omkring 7 mia. i 212 og den samlede danske beklædningsbranche for 21,8 mia. i 21. FIGUR 8 EN EKSPORTINTENSIV KLYNGE Samlet import (mia. kr.) Samlet eksport (mia. kr.) Eksportintensitet Andel af eksporterende virksomheder 3,8 12, 77% 46% 5,3 7,7 5,6 14,8 19, 16,2 89% 66% 68% 47,2% 47,8% 48,3% KILDE: DANMARKS STATISTIK Klyngens eksportintensitet beregnes ved at se den samlede eksport i forhold til klyngens samlede omsætning. LEAN ENERGY KLYNGEN I REGION SYDDANMARK 11

12 LEAN ENERGY SPECIALISERINGEN ER HØJ I SYDDANMARK En væsentlig del af formålet med denne analyse er at forstå region Syddanmarks specialisering inden for cleantech sammenlignet med andre regioner i Danmark og udlandet. På baggrund af en analyse af regionernes lokaliseringskvotient (se metodeafsnit for flere detaljer), er der foretaget en national og international bechmark-analyse. Specialiseringen inden for lean energy er høj i Region Syddanmark sammenlignet med andre regioner i Danmark (figur 9). FIGUR 9 SPECIALISERING AF LEAN ENERGY I REGION SYDDANMARK REGION Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden LQ Antal LEarbejdspladser 2, ,% 1, ,3%, ,3%, ,5% Andel af LEarbejdspladser i DK Faktisk er koncentration af virksomheder inden for lean energy brancherne højest i Syddanmark (2.3) efterfulgt af Region Midtjylland. Region Midtjylland er den eneste region ud over Syddanmark, der også har en LQ højere end 1. Sjælland Landsgennemsnit for Danmark KILDE: EXPERIAN, ,9% 1, ,% Det vurderes, at der samlet er lean energy arbejds pladser i Danmark, hvoraf 48% er lokaliseret i Region Syddanmark. Af de omkring 11. lean energy arbejdsplader i Region Syddanmark står Danfoss for omkring halvdelen. For at sammenligne den syddanske lean energy klynge med lignende klynger i udlandet er regionale lean energy eksperter i Syddanmark blevet spurgt, hvilke geografiske områder med lean energy aktiviteter, de kender til. I den sammenhæng har eksperterne foreslået regioner i Tyskland, Finland og Østrig som mulige benchmark-regioner. På den baggrund er der gennemført en særkørsel på regionale lean energy data i Tyskland, Finland og Østrig. Sammenlignes lean energy specialiseringen (LQ) i Region Syddanmark med lean energy klynger i Tyskland, Østrig og Finland, fremgår det, at også i europæiske sammenhænge er specialiseringen i den syddanske lean energy klynge høj (figur 1). Lean energy klyngen i Region Syddanmark er placeret som 4 ud af 1 lean energy klynger på tværs af i Tyskland, Finland, Østrig og Danmark. I Tyskland har regionerne Unterfranken og Mittelfranken i Bayern en høj koncentration af virksomheder inden for energieffektivise ring, solarenergi og energiopbevaring. De tyske virksomheder er samlet i klyngeorganisationen Cluster Energietechnik. I Finland er en stærk energieffektiviseringsklynge lokaliseret i Länsi-Suomi regionen og formaliseret og samlet i klyngeorganisationen Energy Vaasa. Energy Vaasa beskæftiger omkring 1. ansatte, og klyngen står for cirka 3% af Finlands eksport inden for energieffektivisering. Virksomheder og data på antal ansatte er udtrukket via Experian (Webdirect) den 13. januar 212 på følgende branchekoder: Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg, Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere, Fremstilling af pumper og kompressorer, Fremstilling af andre haner og ventiler, Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg. Filialer og kommanditselskaber er udeladt. LQ er beregnet ud fra den gennemsnitlige del af lean energy ansatte i samtlige af de medtagne lande/regioner. Det vil sige, at en LQ på over 1 antyder, at lean energy har en højere beskæftigelsesmæssig betydning i den pågældende region/land end den gennemsnitlige betydning i samtlige regioner/lande. Tyskland Tyskland Tyskland Danmark Finland Tyskland Tyskland Østrig Østrig Østrig FIGUR 1 TOP 1 AF LEAN ENERGY KLYNGER I TYSKLAND, ØSTRIG, FINLAND OG DANMARK LAND REGION LQ Unterfranken 3, Mittelfranken 2,31 Freiburg 2,14 Region Syddanmark 2,13 Länsi-Suomi 1,86 Detmold Arnsberg Wien Oberösterreich Vorarlberg 1,85 1,84 1,83 1,78 1,72 KILDE: SÆRUDTRÆK FRA EU OBSERVATORY (EUROSTAT) OG DANMARKS STATISTIK Lean energy er her defineret som brancherne (Nace Rev. 2): Manufacture of central heating radiators and boilers, Manufacture of electric motors, generators and transformers, Manufacture of electricity distribution and control apparatus, Manufacture of other pumps and compressors, Manufacture of other taps and valves. LEAN ENERGY KLYNGEN I REGION SYDDANMARK 12

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Svensk RegLab besøg, Agro Food Park, 3. september 2014 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Case: Agro Food Park og Danish

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland BEDRE Overblik Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland 2017 Vi sætter denne gang fokus på grøn vækst og grønne job I Aalborg Kommunes Erhvervsplan for 2015-2018 (Aalborg Den Globale Videns og Industriby)

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Lean Energy Cluster 1

Lean Energy Cluster 1 Lean Energy Cluster 1 Teknologier og løsninger der effektivisere vores energiforbrug Et cleantech initiativ inden for energi- og klimateknologi. Fokuserer på energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Kontaktoplysninger. Resumé

Kontaktoplysninger. Resumé 1 Projektbeskrivelse af projektet Next practice modeller for åben innovationssamarbejder mellem vækstiværksættere og den etablerede industri på fødevareområdet. Kontaktoplysninger Analysechef Glenda Napier

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen,

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, Vækstlagsanalysen Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Hvad har vi? Omfattende og solid viden fra mange evalueringer

Læs mere

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere Charlotte Kjeldsen Krarup, ckj@ebst.dk Kontorchef 1 Hvad er FORA? FORA er Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse Vi

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan?

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan? Vækst i Region Sjælland hvorfra og hvordan? Vær med til at forme den nye vækststrategi Der skal udarbejdes en ny vækst- og udviklingsstrategi for regionen. Til dette arbejde ønsker vi input fra alle, der

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

MÅNEDSINFO OM DET DANSKE ERHVERVSLIV

MÅNEDSINFO OM DET DANSKE ERHVERVSLIV Tal trukket den 0. juni 06 MÅNEDSINFO OM DET DANSKE ERHVERVSLIV OBS: Alle tal og statistikker indeholder også holdingselskaber og filialer. I maj fik erhvervslivet 7.08 nye virksomheder I maj oplevede

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Væksthus Syddanmark Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Tankesættet bag Væksthusene Forretningen Danmark (Erhvervsstyrelsen) betaler regningen for væksthusene ikke virksomhederne Hvis nu Væksthusene

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND. Date: June 25th 2009 Name Steen Donner

UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND. Date: June 25th 2009 Name Steen Donner UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND Date: June 25th 2009 Name Steen Donner Fordelene ved klynger European Cluster Observatory: Mere innovative 100% flere patenter og varemærkeregistreringer Højere

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK

ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK Glenda Napier & Sofie Rasmussen REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 11 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet 11

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

UDKAST. Evaluering af REG X

UDKAST. Evaluering af REG X UDKAST EvalueringafREGX Juni2013 EvalueringafREGX Indholdsfortegnelse 1. Indledningogsammenfatning...2 2. Kompetenceopbygningogerfaringsudveksling...5 2.1 Executiveprogrammet...5 2.1.1 VurderingafExecutiveprogrammet...6

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Hovedelementer i handlingsplanen Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i handlingsplanen Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i handlingsplanen 2012-2013 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Handlingsplan 2012-13 Handlingsplanen er udgangspunkt for Vækstforums indsats i 2012-13 og det første skridt

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Rådgivningsbrancherne oplever større vækst end det samlede erhvervsliv Det går godt i rådgivningserhvervene. Kunderne efterspørger

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere