VICTOR SCHIØLER Klaverteknikkens principper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VICTOR SCHIØLER Klaverteknikkens principper"

Transkript

1 VICTOR SCHIØLER Klaverteknikkens principper Det følgende materiale er baseret pa optegnelser fra to forskellige kurser, Victor Schiøler har holdt (det andet er fra sept. 1927). Jeg har fundet det mest hensigtsmæssigt at medtage begge optegnelserne, skønt de pa flere områder overlapper hinanden i stedet for at prøve pa at sammenfatte dem. Derved ville den sidste rest af Schiølers terminologi givetvis være gået tabt. INDHOLDSFORTEGNELSE: Første kursus Bevægelseslæren A) Led B) Bevægelsesapparatet 1) Den passive del 2) Den aktive del 3) Den styrende del C) Passive kræfter 1) Tyngdekraften 2) Centrifugalkraften 3) Aktion og reaktion D) De aktive kræfter 1) Det kvantitative fordelingsprincip 2) Det kvalitative fordelingsprincip 3) Det absolutte hvileprincip 4) Det relative hvileprincip Andet kursus ( ) A) Spillelegemet B) Grundbevægelser C) Kraftoverføring

2 D) Fingersætningsproblemet E) Bevidsthedstilstande F) Øveøkonomi G) Den klaviristiske analyse H) Hjælpekilder I Opstilling af tekniske typer II Den bevidste udenadslære III Den systematiske træning - vedligeholdelse og studieplan I) Varianter

3 Første kursus Bevægelseslæren A. Et led forudsætter 2 knogler, som griber ind i hinanden, og måden for sammenføjningen er det afgørende for bevægelsen. a. Kugleled - (tillader bevægelser i alle retninger, eks. skulderledene) b. Cylinderled - (tillader bevægelse i en retning, nemlig bøjning og strækning, eks. albueled) B. Bevægelsesapparatet består af en passiv del, en aktiv del og endelig den styrende del. 1. Den passive del er skelettet, som består af knogler samlet ved led (ledkapsler - ledbånd). Bevægelsen foregår ved, at knoglerne nærmes og fjernes fra hinanden. Dertil fordres en vis mængde energi. Energi er den kraft, som skal til, for at et arbejde kan komme i gang. Denne energi findes i den såkaldte: 2. Den aktive del af bevægelsesapparatet, som hedder muskulaturen. En muskel består af muskeltråde, som ved de to muskelhoveder er befæstet pa 2 forskellige knogler, og som strækker sig over leddet. Muskler arbejder aldrig alene, men altid i større eller mindre muskelgrupper - enten som a. antagonister = modarbejdere (bøje- og strækkemuskler) eller b. synergister = medarbejdere (samarbejdende muskelgrupper). Muskler arbejder ved at trække sig sammen og igen afslappes. Når musklen trækker sig sammen, nærmer eller fjerner knoglerne sig indbyrdes, alt efter dens (musklens) placering pa inder- eller ydersiden af knoglerne (bøje- eller strækkemuskler). Samtidig sammentrækning af bøje- strækkemuskler medfører stabilitet (fiksering). Muskler får deres næring gennem blodårerne og disses fine forgreninger (hårkarnettet), som er uhyre stort. Hvis det blev bredt ud, ville målene blive i kvadratkilometer! Hovedbestanddelen af den næring, musklerne bruger, er kulhydrater (organisk stof, som består af kul og vand). Ved den kemiske forbindelse mellem kulhydraterne og ilten, som tilføres blodet i lungerne, frembringes varme, og der udskiller sig under det stadige arbejde affaldsstoffer (kulsyre bl.a.). Hvis disse ikke fjernes, opstår en forgiftning, som giver sig udslag i

4 træthedsfornemmelse og påkræver den fornødne hvile (blodets kredsløb). Eks.: Hvis man under spillet bliver træt i armen og lader denne hænge nedad, vil trætheden hurtigt forsvinde, fordi der er kommet iltrigt blod til, og kulsyren er fjernet. Muskelsammentrækningen kommer i stand ved impulser fra nerverne eller den såkaldte: 3. styrende del af bevægelsesapparatet. Nervesystemet deles i: 1. Indadgående nervetråde (sanse- el. følenerver) 2. Udadgående nervetråde (bevægenerver) 3. Centralnervesystem (store og lille hjerne, rygmarv, den forlængede marv) NB. Reflekser (under- eller overordnede) Eks.: Hvis man lader det ene ben hænge slap over det andet og giver det et slag ovenfor knæleddet, vil det uvilkårlig svinge; dette er en underordnet refleks, som udgår fra rygmarven. Eksempel pa en overordnet refleks: Hvis et insekt kommer flyvende mod øjet, bevæger man uvilkårlig øjelåget. Da al teknik jo er et arbejde, som skal udføres, gælder det om at økonomisere så meget som muligt med arbejdskraften. Dette opnår man ved at tage så meget som muligt af naturkræfterne (de passive kræfter) i brug og spare pa muskelkræfterne (de aktive kræfter). Kan man anvende disse passive kræfter i klaverspillet, og hvilke har vi? C. Passive kræfter 1. Tyngdekraften: Ved at anvende tyngdekraften og lade armen "falde" tungt red i akkordspil i stedet for at presse med stor muskelkraft opnår man en meget større og rundere tone. 2. Sving- eller centrifugalkraften (armrotation, f.eks. i tremololignende figurer). 3. Aktion og reaktion. Eks.: Lad armen, der er ganske los, falde mod tangenterne. Idet fingerspidserne berører tangenterne, vil klaveret øve modtryk (reaktion) og således hjælpe armen til en opadgående bevægelse. Derved kan man spare pa de aktive kræfter. Nu kan man jo ikke nøjes med de passive kræfter alene, men må

5 nødvendigvis benytte de aktive kræfter, muskelkraften. Men det gælder her at økonomisere så vidt muligt og spare de enkelte muskler. Fordelingen af arbejdet på de forskellige muskler er meget vigtig, hvorfor det er meget nyttigt at opstille rigtige arbejdsprincipper i følgende gruppering: D. Aktive kræfter 1. Det kvantitative fordelingsprincip 2. Det kvalitative fordelingsprincip 3. Det absolutte hvileprincip 4. Det relative hvileprincip NB. Det kvantitative fordelingsprincip vil sige, at man i al almindelighed bør fordele arbejdet ved klaverspillet på så mange muskelgrupper som muligt. Derved bliver arbejdet lettere for den enkelte muskelgruppe, og den overskydende kraft kan man da anvende andetsteds. Det kvalitative fordelingsprincip vil sige en forstandig anvendelse af de enkelte muskelgrupper - at man lader de grovere muskler udføre det grove arbejde og de finere muskler det finere arbejde. Det absolutte hvileprincip vil sige, at man lader de muskler, der ikke bør bruges, være i fuldstændig hvile. Det relative hvileprincip bringes i anvendelse, når arbejdet er af en sådan art, at forskellige muskelgrupper skiftevis deltager i arbejdet under en og samme bevægelse. Man må da sørge for, at de forskellige muskelgrupper virkelig hviler i det korte øjeblik, de ikke arbejder (afspænding). Et udmærket eksempel er rulningen eller rotationen. Her bør ydersiden af hånden hvile, når indersiden er i arbejde og omvendt.

6 Andet kursus ( ) A. Spillelegemet Den del af legemet, vi bruger til vort klaverspil, kaldes spillelegemet. Spillelegemet kan deles i en passiv og en aktiv del. Den passive del består af 32 knogler. Heraf findes de 27 i hånden. Knoglerne er følgende: Nøglebenet er befæstet på brystbenet Skulderbladet sidder fladt mod ryggen. Leddet mellem skulderblad og overarm er et kugleled og tillader derfor bevægelse i alle retninger. Overarmsknoglen Underarmsknoglerne a. Albueben (ulna) b. Spoleben (radius). Når håndfladen vender opad, ligger spolebenet på den side af armen, der vender mod 1. finger, og albuebenet mod 5. finger. Under rulning krydser spolebenet albuebenet) 8 håndrodsknogler (ligger i 2 rækker og er meget små) 5 mellemhåndsknogler (svarende til de 5 fingre) 14 fingerknogler (2., 3., 4., 5. finger har hver 3 og 1. finger 2 - i alt altså 14) Albuen har 2 led: et led mellem overarmsknoglen og albueknoglen (ulna), som kun tillader bevægelse i et plan (passerbevægelse), nemlig: bøjning og strækning, samt et led mellem overarmsknogle og spoleben (radius). Dette led tillader en rullebevægelse. Håndrodsknogleled eller håndled tillader 2 bevægelser: a. bøjning og strækning b. sidebevægelser (ud og indadbevægelse) B. Alle bevægelser foregår i rummet, og da dette kun har 3 dimensioner, højde, bredde og dybde, kan der som følge deraf kun foretages bevægelser indenfor disse 3 dimensioner enten i en af de nævnte retninger, en kombination af 2 af dem eller en kombination af dem alle 3. Andre muligheder gives ikke. Bevægelser svarende til de 3 dimensioner kaldes grundbevægelser og er følgende: a. Armsving- højde (opad og nedad)

7 b. Armrulning- bredde (udad og indad) c. Glidning - dybde (frem og tilbage) Glidebevægelsen har til særligt formål at udjævne forskellen mellem de korte og de lange tangenter og de korte og lange fingre. C. Det gælder nu om at overføre kraften fra bevægelsen til klaviaturet (kraftoverføring). Derfor må man have et stabilt gennemgangsled, hvis man vil opnå effektiv virkning. Eks.: Ambolten. Hvis man anbringer et stykke metal på denne og bearbejder dette med et stykke papir, vil man selvfølgelig ikke opnå nogen effektiv virkning, skønt bevægelsen måske var god nok. Bytter man nu papiret om med en hammer, vil man få et helt andet resultat. Dette ligger i den stabile kraftoverfører (hammeren). En sådan stabil kraftoverfører har vi i vort spillelegeme i den såkaldte hulhåndstilling.(lad hånden fatte om en kugle og lad fingrene derefter hænge frit ned.) For at hånden kan have den rette stabilitet, må vinklen mellem de forskellige led i hånden ikke være over 180. Hulhåndstillingen i forbindelse med fuldkommen løshed er nøglen til hele den moderne klaverteknik. Hulhåndstillingen er altså den stabile kraftoverfører fra selve spillelegemet til klaviaturet. Grunden til, at man ikke bruger samme håndstilling som i gamle dage (d.v.s. at vinklerne var over ), ligger simpelthen i den store forandring, der er sket med instrumenterne siden Czernys og Beethovens dage (for ikke at tale om perioden, der ligger før disse). Nutidens instrumenter fordrer langt større kraft (ligesom kompositionerne nu til dags!), og hånden må som følge deraf stabiliseres (jfr. Leschetizky!) Stabilisering vil jo sige, at antagonisterne arbejder. Alle håndens og fingrenes led må ikke være over 180. D. Fingersætningsproblemet må tage hensyn til følgende 5 faktorer: 1. Mekaniske faktorer (instrumentet) 2. Anatomiske - (passivt spillelegeme) 3. Fysiologiske - (aktivt spillelegeme)

8 4. Psykologiske - (det forstandsmæssige) 5. Musikalsk-kunstneriske faktorer. Vi kan nu opstille nogle almene regler over disse forskellige faktorer: 1. Mekaniske fingersætningsprincipper Anvend lange fingre på korte tangenter og korte fingre på lange tangenter. Anvend symmetriske bevægelser (symmetriakse på As og D), se A. Stoffregen: Forstudier til klaverteknik sidste side. 2. Anatomiske fingersætningsprincipper I Anvend sådanne fingre, som medfører den mindste sidedrejning. II Anvend så vidt muligt 1. og 3. finger (5) til kraftoverføring fra armen. III Anvend fortrinsvis kraftige fingre ved aktiv fingerbevægelse. (For pianisten er 1. finger den kraftigste, derefter følger i styrkegrad nedefter: 3., 5., 2. og 4. finger.) NB. Undgå større end naturlig strækning (spredning) mellem fingrene. 3. Fysiologiske fingersætningsprincipper Forsøg at få så lang afstand i tid som muligt mellem anslag af den samme finger (friske fingre!) Generel fingersætning for skalaer (arpeggier): I 1. finger på hvide tangenter II Over- og undersætning fra sort til hvid, hvid til sort III Hvis hvid til hvid er nødvendigt, da 1-3 eller Psykologiske fingersætningsprincipper Når en fingersætning er fundet rigtig, bør den altid gentages nøjagtig under nøjagtig samme forhold og afvige så lidt som muligt under beslægtede forhold. 5. Musikalsk-kunstneriske fingersætningsprincipper Fingersætningen skal så fuldkomment som muligt opfylde de krav, som de musikalske hensyn stiller. (Stærke fingre på betonede tider og svage fingre på ubetonede tider.) Se Breithaupt: Die natürliche Klaviertechnik (forlag: Kahnt, Leipzig).

9 E. Bevidsthedstilstande Af de bevægelser, vi foretager under klaverspillet, er % af fysiologisk art, - resten af psykologisk art. Under klaverspillet er der forskellige bevidsthedstilstande, d.v.s. grundbegreber af psykologisk art: I Forestillingslivet II Følelseslivet III Viljeslivet I Underbevidstheden opmagasinerer indtryk, og jo klarere en forestilling har været i vor bevidsthed, desto tydeligere træder den frem af vor underbevidsthed (koncentration). Alle indtryk nedfælder sig i vor underbevidsthed (bevis herpå er eksemplet med tjenestepigen, der efter at have fået en lædering i baghovedet under febervildelse fremsagde lange latinske sætninger, som hun flere år i forvejen havde hørt i en præsts studereværelse). Tankeforbindelse = association. Hvis vi har 3 forestillinger: A, B og C, og vi så tænker på (koncentrerer os om) A - og dernæst B og så A og dernæst B og så fremdeles gentagne gange -, vil man til sidst ikke kunne tænke på A, uden at B følger med. På samme måde knytter jeg nu B og C sammen, og når jeg nu tænker på A, følger både B og C med. På denne måde kan jeg knytte ubegrænsede tankeforestillinger sammen (association - eller associationsrækker). Associationer kan være: II Uvilkårlige (eks.: Barnet, der brænder sig på kakkelovnen). En stærk følelsesmæssig oplevelse vil altid senere give en uvilkårlig association. III Vilkårlige. Viljen danner bevidst led mellem forestillinger. Associationen må dannes i de enkelte led, og jo klarere en forestilling står i vor dagsbevidsthed, jo dybere indtryk gør den i vor underbevidsthed (koncentration!) Associationen må være så bevidst og klar som muligt og gentages det fornødne antal gange.

10 Altså: Uvilkårlig association - stærk følelse Vilkårlig association - stærk vilje F. Øveøkonomi (Bevægelsesforestillinger) I klaverspillet drejer det sig om en række bevægelser. Enhver bevægelse forudsætter forestillingen om en bevægelse. Er forestillingen om en bevægelse til stede, vil bevægelsen normalt også komme i stand (eks.: Hold i hånden en snor, hvortil er bundet en tung genstand. Stræk armen ud og lad snoren hænge frit ned, uden at den tunge genstand berører jorden. Hvis man så tænker på bevægelsen: frem og tilbage, vil snoren straks begynde at svinge frem og tilbage, selv om man gør sig al mulig umage for at holde den stille). Hvis en bevægelse på trods af ovenstående alligevel ikke kommer i stand, skyldes det de såkaldte hæmninger. (Hæmninger er uhensigtsmæssige bevægelser.) a. Hæmninger kan være overflødige, d.v.s. være uden betydning for handlingen. b. De kan direkte modarbejde handlingen. Heraf kan vi opstille følgende gyldne regel: Øv således, at man kun tillader de forestillinger, som er hensigtsmæssige, at dukke op. (Koncentration - øv langsomt!) For at kunne gennemføre ovenstående fordringer til vor arbejdsmåde kan man foretage følgende leddeling af opgaven: 1. En rationel analyse af det foreliggende problem eller den stillede opgave. 2. Rationel sammenknytning under øvning må ikke tillade nogen fremmed forestilling at fremkomme, ligesom forestillingernes rækkefølge må være rigtig. G. Den klaviristiske analyse deles i 5 hovedgrupper: 1. Den tekniske analyse 2. Harmonisk - 3. Kontrapunktisk - 4. Formel analyse (opbygning - struktur - inddeling) 5. Kunstnerisk-æstetisk analyse

11 Teknisk analyse er at leddele nodebilledet ud fra et teknisk synspunkt. - Først foretages en formel analyse i grove træk (periode - sætning o.s.v.), derefter udskiller man: a. hænderne fra fødderne (pedal) b. hænderne fra hinanden c. de enkelte stemmer i en hånd (yder- og inderstemme) d. udskil de enkelte grupper i en passage i positioner (alle toner i en position skal kunne anslås samtidig eller arpeggieres let). Eks.: Øv skala i positioner. Associer de enkelte positioner. Klaverspillet er 50 % viden og 50 % kunnen. (Automatiske bevægelser er økonomiske og derfor værdifulde for klaverspillet; men man bør vogte sig for at forveksle automatisk med mekanisk, det sidste er af det onde. Man må aldrig øve eller spille mekanisk!) Heraf kan vi slutte følgende: a. Jo skarpere analysen er, desto dybere bliver indtrykket. b. Øvningen må foregå langsomt og opmærksomt (koncentration om de enkelte forestillinger og den rigtige association, vilkårlig association). c. Øvningen må begynde med små grupper, dernæst sammenknyttes disse til større o.s.v. - nøje følgende analysens inddeling. Jo mere frigjort dagsbevidstheden er fra det automatiske, jo bedre kan spilleren hellige sig det kunstneriske. H. Hjælpekilder I Opstilling af tekniske typer og anvendelse af varianter. II Den bevidste udenadslære. III Den systematiske træning - vedligeholdelse og studieplan. En teknisk type er en samling tekniske problemer med usædvanlig mange fællesled (problemer i almindelighed indtil 60 % fællesled - tekniske typer fra ca. 90 % til 99 % fællesled). Vi kan opstille 5 tekniske hovedtyper: 1. Det enstemmige spil: d.v.s. kun et anslag ad gangen. Det omfatter sådanne tekniske opgaver, der har 2 ting tilfælles: Der optræder kun et anslag ad gangen, og det må ligge sådan, at der kan spilles legato.

12 Undertyper 1 a Triller (er grundelement i skalaen) Tremolo (er grundelement i arpeggioen) 1 b Skala og arpeggio 1 c Repetitioner (gentagelse umiddelbart af anslag på samme tangent) 2. Flerstemmighed i samme hånd. Undertyper 2 a Det egentlige dobbeltgrebsspil 2 b Mellemformer. D.v.s. sådanne former for flerstemmighed, hvor kun den ene stemme er gennemført, den anden udeladt hver anden eller hver tredje gang eller på anden måde u- regelmæssig 2 c Tre- og flerstemmighed 3. Strækketeknik omfatter sådanne problemer, hvor 2 eller flere anslag skal udføres samtidigt eller i legato umiddelbart efter hverandre, og intervallet mellem anslagene kræver en strækning (spredning) af hånd og fingre overstigende den normale (bekvemme) strækning eller spredning. 4. Spring- og træffeteknik omfatter tekniske problemer, der opstår ved overgangen mellem 2 anslag, der ligger i en sådan afstand fra hinanden, at de ikke kan anslås samtidigt eller i umiddelbar rækkefølge legato. 5. Det dobbelthændige spil er vanskeligheder med hensyn til armenes og fingrenes uafhængighed (se Safonoff: New formule for Pianoplayers, Chester London). Undertyper 5 a Grundbevægelsernes uafhængighed 5 b Bibevægelsernes uafhængighed 5 c Fingrenes uafhængighed 5 d En særlig gruppe er de problemer, hvor hænderne afløser hinanden i deling af triller, passager, spring eller lignende (uegentlig dobbelthændigt spil).

13 I Varianter En variant omdanner et problem til andre problemer og giver et bredere teknisk grundlag. Varianterne stiller flere associationsrækker til rådighed. Variant I Udeladelse af anslag Variant II Tilføjelse af anslag Variant III Gentagelse af anslag (præcisionsvariant!) Variant IV Formindskelse af antallet af anslagsovergange Variant V Forøgelse af antallet af anslagsovergange Variant VI Forandring af rytmen (giver støttepunkter overalt!) Variant VII Forskydning af accenter Variant IIX Variation af anslagets art (eks. legato-staccato) Variant IX Variation af anslagets styrke (forte - piano - crescendo - decrescendo) Variant X Transposition og flytning en eller flere oktaver ud eller ind (Eks. på flytning: Flyt armene ved krydsning, så krydsning undgås ved studiets begyndelse.)

KROPSBEVIDSTHED. En bog om bevægeapparatet og om test af muskler. Lotte Sieg M. GASTROCNEMIUS

KROPSBEVIDSTHED. En bog om bevægeapparatet og om test af muskler. Lotte Sieg M. GASTROCNEMIUS KROPSBEVIDSTHED En bog om bevægeapparatet og om test af muskler M. GASTROCNEMIUS Lotte Sieg Bogens titel: Kropsbevidsthed - En bog om bevægeapparatet og om test af muskler Copyright Lotte Sieg Fotograf:

Læs mere

Instruktionsmateriale

Instruktionsmateriale Instruktionsmateriale Side 2 Klubinstruktør I Indholdsfortegnelse Side 3-7 Side 8-14 Side 15-17 Side 18 Side 19-20 Side 21-24 Side 25-26 Side 27 Side 28 Side 29-30 Side 31-33 Materiel Billardet Ballerne

Læs mere

Idræt og træning. Tr æ n i n g

Idræt og træning. Tr æ n i n g Idræt og træning Tr æ n i n g Idræt!......................................................... 2 Tilfredsstillelse af sociale behov........................................ 2 Klubben som samlingssted...........................................

Læs mere

Fysisk træning. Tr æ n i n g

Fysisk træning. Tr æ n i n g Fysisk træning Tr æ n i n g hvad påvirker en idrætspræstation?....................... 2 Fysisk træning.............................................. 4 Hvad indgår i fysisk træning?........................................

Læs mere

SKAVANKAYOGA. Niels Haahr April 2009. www.skavankayoga.dk

SKAVANKAYOGA. Niels Haahr April 2009. www.skavankayoga.dk SKAVANKAYOGA Niels Haahr April 2009 www.skavankayoga.dk Copyright 2009 Niels Haahr Indhold SKAVANKAYOGA?... 4 forord... 4 rapportens opbygning... 5 AT UNDERVISE I YOGA... 6 bevidsthed og balance... 7 HOLDENE

Læs mere

fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD:

fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD: Lærermateriale fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD: Oversigt over udstillingen Obligatorisk information, som hjælper dig med forberedelserne Når I ankommer til udstillingen Aktiviteter,

Læs mere

NATUREN OG DENS KRÆFTER. MEKANIK.

NATUREN OG DENS KRÆFTER. MEKANIK. NATUREN OG DENS KRÆFTER. Mennesker beskæftigede med at sætte Telefon-Indehaverne i Forbindelse med hinanden efter deres Ønsker (Fig. 198). I en Telefon kan man ofte høre svage Samtaler, der ikke kommer

Læs mere

Skydeteknik - Pistol Af Knud Erik Poulsen

Skydeteknik - Pistol Af Knud Erik Poulsen Skydeteknik - Pistol Af Knud Erik Poulsen 1 SIKKERHED 1.1 Generel sikkerhed Som skytte er det din pligt at kende og følge de generelle sikkerhedskrav for den skydning du udøver. Det er også din pligt at

Læs mere

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Clairvoyance C.W. Leadbeater Original titel: Clairvoyance Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold 1. kapitel: Hvad er clairvoyance? 2. kapitel: Almindelig clairvoyance:

Læs mere

Præsentationsteknik. København, 3 oktober 2008 Resonans Kommunikation

Præsentationsteknik. København, 3 oktober 2008 Resonans Kommunikation 1/11 Præsentationsteknik God præsentationsteknik er at kunne stille sig op foran en større eller mindre gruppe af mennesker og kommunikere et budskab ud på en klar, overbevisende og troværdig måde. Den

Læs mere

Steen Kofoed & Steen Krarup. Sjælens Univers

Steen Kofoed & Steen Krarup. Sjælens Univers Steen Kofoed & Steen Krarup Sjælens Univers Indhold Kære læser! Tak Indledning Mennesket Æterlegemet Madens indvirkning Fødevarernes æteriske energiniveau Grønne fingre Astrallegemet Sanseoplevelser Farvernes

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

NATUREN OG DENS KRÆFTER. ELEKTRICITET. ELEKTRICITET VED GNIDNING. ELEKTRISK FORDELING.

NATUREN OG DENS KRÆFTER. ELEKTRICITET. ELEKTRICITET VED GNIDNING. ELEKTRISK FORDELING. NATUREN OG DENS KRÆFTER. ELEKTRICITET. ELEKTRICITET VED GNIDNING. ELEKTRISK FORDELING. Når vi undersøger de historiske Kilder, så viser det sig, at de første Spor til det, vi kalder Elektricitet, findes

Læs mere

Hvad er drømme, og hvordan opstår de?

Hvad er drømme, og hvordan opstår de? 1 DRØMME Hvad er drømme, og hvordan opstår de? C.W. Leadbeater Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold I. Indledning II. Mekanismen: 1. Fysisk 2. Æterisk 3. Astral III. Sjælen

Læs mere

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år.

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. Afsluttende bachelorprojekt januar 2014. Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Navn: Katrine Parkø Knudsen Studienummer: 22109513 Vejleders

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

gode råd om motionscykling

gode råd om motionscykling træning cykel- gode råd om motionscykling Hvordan skal jeg træne? Der findes masser af træningsprogrammer, lige fra de helt videnskabelige til dem, hvor man bare sætter sig op på cyklen og kører. Det er

Læs mere

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER VOLLEYBALL 1 KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER 2 VOLLEYBALL INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen på kursus 3 Underhåndsserv 8 Baggerslag 10 Fingerslag 12 Smash 14 Sådan vælger du de øvelser, som du vil bruge i træningen

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Værd at vide om MEDITATION

Værd at vide om MEDITATION 1 Værd at vide om MEDITATION Vejledning til søgende mennesker, der ønsker personlig udvikling ved hjælp af meditation. Erik Ansvang 2 Indhold Forord...04 Hvad er meditation?...05 Hvad vil det sige at meditere?...07

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Børns fysiske og motoriske udvikling

Børns fysiske og motoriske udvikling D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Børns fysiske og motoriske udvikling U-8 U-10 U-12 2 Børns fysiske og motoriske udvikling 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske

Læs mere

KUNSTEN AT GIVE SLIP.

KUNSTEN AT GIVE SLIP. KUNSTEN AT GIVE SLIP. Arnkjel Joleik Nielsen Her er lidt af det, jeg aldrig når at sige, når jeg underviser. Nordisk Tai Chi Chuan Forening Rigtigt mange Tai Chi Chuan elever lider af den fejlopfattelse

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Kære Golfer, Jeg ønsker dig fremgang og fornøjelse med din golf. Finn Havaleschka

Kære Golfer, Jeg ønsker dig fremgang og fornøjelse med din golf. Finn Havaleschka En Introduktion Kære Golfer, Vi ved alle, at det ikke kun er din fysik og dit tekniske niveau, der bestemmer hvor langt du kan nå med din golf. Det handler i lige så høj grad om din evne til at spille

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere