ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE. Syddjurs Kommune. Dansk Servicerådgivning. Brian Hvenegård Ovesen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE. Syddjurs Kommune. Dansk Servicerådgivning. Brian Hvenegård Ovesen"

Transkript

1 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE Dansk Servicerådgivning Brian Hvenegård Ovesen

2 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Selvregistrering 3. Beregninger a. sberegning b. Vurderet tid c. Tid til Øvrige opgaver 4. Anbefalede indsatsområder 5. Muligheder for organisering a. Decentral styring b. Centralt styret serviceorganisation c. Teamorganisation d. bemærkninger 6. Afslutende bemærkninger Bilag: 1. forudsætninger og selvregistreringer, oversigt 2. Selvregistreringer, detaljeret 3. beregninger-oversigt 4. beregninger-detaljeret 5. Grafisk sammenligning Øvrige opgaver Dansk Servicerådgivning Side 1

3 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE 1. Indledning Analysen er gennemført på foranledning af i forlængelse af politikernes ønske om anskueliggørelse af området. Det er således analyserapportens formål, at tydeliggøre det opgave- og tidsmæssige omfanget af teknisk service på udvalgte kommunale ejendomme/enheder, i videst muligt omfang sammenholde de i analysen fremkomne resultater med Dansk Servicerådgivnings erfaringstal for området samt belyse fremtidige muligheder. Dansk Servicerådgivning har valgt, at opdele enhederne i fire forskellige typer; Skoleenheder, Ældre-/plejeenheder, administrationsenheder samt diverse enheder. Dette for bedre at kunne målrette brugen af erfaringstal. Analysearbejdet er løbende fulgt af en til formålet nedsat arbejdsgruppe bestående af ledere og medarbejdere fra de forskellige områder samt repræsentanter fra fagforbundene 3F og FOA. 2. Selvregistreringen Indsamling af oplysningerne om det tekniske servicepersonales arbejdsopgaver er foregået ved selvregistrering, idet tekniske serviceledere og -medarbejdere har udfyldt et af Dansk Servicerådgivning udleveret selvregistreringsskema. Efterfølgende har Dansk Servicerådgivnings konsulent besøgt hver enkel enhed, og afholdt møde med tekniske serviceledere og -medarbejdere. På mødet er selvregistreringsskemaet gennemgået for at sikre den rette forståelse af de angivne oplysninger. Ligeledes er BBR-meddelesser gennemgået for at sikre det korrekte areal, da det anvendes i analysens beregninger. I de tilfælde hvor der har været uoverensstemmelse mellem gennemgået/opmålt areal og det af Team Ejendomme oplyste areal pr. 1. januar 214, er der taget udgangspunkt i det største areal. Til slut er enheden besigtiget for gennem selvsyn at få indtryk af enhedens forhold, stand, indretning m.v. Forudsætninger og oversigtsskema med samlede selvregistrerede timer er vedhæftet i bilag 1-forudsætnnger og selvregistrering-oversigt, som et overblik over enhederne delt op i de fire enhedstyper; henholdsvis skoler, Ældre-/plejeenheder, Administration samt diverse. Bilaget angiver arealgrundlag for beregninger, summen af timer pr. opgave pr. enhed samt totaler pr. opgave pr. enhedstype. For flere detaljer vedr. selvregistrering henvises til bilag 2-selvregistrering-detaljeret Dansk Servicerådgivning Side 2

4 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE På flere institutioner er der beskæftiget medarbejdere på forskellige sociale ordninger (skånejob flexjob jobtræning). Da denne analyse blandt andet skal afdække den nuværende effektive arbejdstid til udførelse af arbejdet, har den enkelte tekniske serviceleder, hvor disse medarbejdere bidrager til selvregistreringen, vurderet den gennemsnitlige effektivitet for disse medarbejdere. Således er den angivne tid et udtryk for den nuværende effektive arbejdstid til udførelse af opgaven. Derfor er samtlige timer i nuværende bemandning og nuværende tid (selvregistreret) for disse medarbejdere reduceret i overensstemmelse med den vurderede effektivitetsprocent. 3. Beregninger Med udgangspunkt i Dansk servicerådgivnings erfaringstal er der foretaget en beregning, som udmunder i et oplæg til det nødvendige fremtidige tidsforbrug sammensat af 3 hovedelementer: a. sberegning b. Vurderet tid c. Tid til øvrige opgaver. a. sberegning De anvendte nøgletal er Dansk Servicerådgivnings erfaringsnøgletal. Disse nøgletal baserer sig på de erfaringer som Dansk Servicerådgivning har indhentet i forbindelse med lignende opgaver for andre danske kommuner. let udtrykker, hvor mange timer, der årligt anvendes pr. funktion pr. 1 m 2 bygningsareal På beregningsskemaerne i bilag 4-beregninger-detaljeret fremgår for hvilke funktioner denne beregning er foretaget. Det skal bemærkes at de anvendte nøgletal er et gennemsnit af det timeforbrug som Dansk Servicerådgivning er blevet oplyst om hos de mange danske kommuner, hvor tilsvarende funktionsanalyser, er gennemført. Dette indebærer naturligvis at der i nogle kommuner har været anvendt højere værdier (flere timer pr. m 2 pr. funktion) og i andre kommuner er der anvendt lavere værdier (færre timer pr. m 2 pr. funktion) kan således vælge at anvende et højere nøgletal pr. funktion (flere timer) eller et lavere nøgletal (færre timer), afhængigt af evt. kvalitetsmæssige og/eller økonomiske mål Dansk Servicerådgivning Side 3

5 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE b. Vurderet tid For de funktioner, hvor nøgletalsberegningen ikke er anvendelig, er der anvendt den tid, der er vurderet af den tekniske serviceleder/ -medarbejder. Dette gælder blandt andet alt det udvendige arbejde (faste belægninger, grønne områder m.v.) hvor der ikke er foretaget beregninger Da der er stor variation i omfanget af de udendørs opgaver fra enhed til enhed, er den tid, der p.t. anvendes hertil på de enkelte enheder ikke direkte sammenlignelig. c. Øvrige opgaver: Vedr. Øvrige opgaver er nøgletalsberegning, i lighed med udendørs arbejde, ikke anvendelig. Derfor er den selvregistrerede tid blevet videreført uændret, ligesom de forskellige opgavetyper er blevet videreført uændret. Det bemærkes at det samlede timeforbrug til øvrige opgaver efter Dansk Servicerådgivnings erfaring samlet set ligger på et fornuftigt, endda lavt, niveau hvad skoler angår. De andre tre enhedstyper ligger efter Dansk Servicerådgivnings vurdering i den høje ende. Det skal dog bemærkes, at der er store individuelle forskelle de enkelte enheder imellem hvilket kan være udtryk for meget forskellige serviceniveauer. Øvrige opgaver er specificeret med opgaveart og selvregistreret tid i bilag 6-øvrige opgaver. Med udgangspunktet i den af hver enkelt serviceleder/-medarbejder udarbejdede selvregistrering samt følgende forudsætninger I. Alle opgaver bliver i fremtiden udført i uændret omfang II. Niveauet for det tekniske servicearbejde skal være i overensstemmelse med det niveau som Dansk Servicerådgivnings erfaringstal lægger op til. III. De fysiske rammer og omstændigheder er som på registreringstidspunktet vil det samlede nødvendige tidsforbrug pr. institution samt total pr. opgave pr. institutionstype kunne aflæses i bilag 3-beregninger-oversigt. Hele sammenligningen for de nøgletalsberegningsegnede opgaver, er for hver enkel opgave illustreret grafisk i bilag 5-grafisk sammenligning. Det samlede resultat med sammenligning, for hver enhedstype, mellem nuværende tidsforbrug (selvregistreret) og det beregnede tidsforbrug er i øvrigt gengivet grafisk herunder i figur Dansk Servicerådgivning Side 4

6 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE 4.88 Skoler Selvregistreret tid Beregnet tid Difference Figur 1 Ældre-/pleje Selvregistreret tid Beregnet tid Difference Figur 2 Administration Selvregistreret tid Beregnet tid Difference Figur Diverse Selvregistreret tid Beregnet tid Difference Figur 4 Bemærk at differencen på ældre-/plejeområdet er negativ, da der samlet set beregnes flere timer end der er selvregistreret, hvorimod der på de øvrige enhedstyper omvendt beregnes færre timer end der er selvregistreret Dansk Servicerådgivning Side 5

7 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE 4. Anbefalede indsatsområder Generelt Ved gennemførelse af dette projekt har Dansk Servicerådgivning observeret flere punkter, hvor opfordres til at foretage en nærmere undersøgelse af forholdene for afdækning af årsag og mulighederne for ændring i de nuværende rutiner. I nogle tilfælde kunne erfaringer/rutiner fra de enheder med lavt tidsforbrug eventuelt overføres til de enheder, hvor timeforbruget for samme opgave er højt. Det selvregistrerede timeforbrug kontra Dansk Servicerådgivnings erfaringstal er fremstillet grafisk i dokumentet "5-sanalyse, teknisk service, grafisk sammenligning" Pasning af varme. og ventilationsanlæg Generelt er der ikke den store variation i tidsforbruget til denne opgave enhederne imellem. De fleste enheder ligger tæt på eller under Dansk Servicerådgivnings erfaringstal for området og kun enkelte enheder ligger over. På enkelte enheder varetages opgaven slet ikke af det tekniske personale. Tilsyn med bygninger og håndværkere. Denne opgave ligger spredt i forhold til Dansk Servicerådgivnings erfaringstal. Enkelte enheder skiller sig ud fra disse både i retning af et højt og et lavt timeforbrug. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det er Dansk Servicerådgivnings opfattelse efter besøg på enhederne, at der, specielt på skolerne, i høj grad anvendes egen arbejdskraft til bygningsvedligehold, mindre ombygninger og lignende. Denne anvendelse af egen arbejdskraft kan være en del af forklaringen på det lave timeforbrug på enkelte enheder. Der kan derimod ikke umiddelbart gives en forklaring i de tilfælde, hvor timeforbruget ligger væsentlig over Dansk Servicerådgivnings erfaringstal. Det kan dog anbefales at er opmærksomme på hvori årsagen til de største afvigelser består. Håndværksmæssige reparationer samt maling/lakering Timeforbruget på disse opgaver har tendens til at ligge højt i forhold til Dansk Servicerådgivnings erfaringstal. Den førnævnte høje grad af anvendelse af egen arbejdskraft til bygningsvedligehold, mindre ombygninger og lignende, er givetvis hovedårsagen til det høje timeforbrug på opgaverne Dansk Servicerådgivning Side 6

8 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE Administrativt arbejde Her kan en mulig årsag til de store afvigelser være forskellen i præcis hvilke administrative opgaver, der det enkelte sted varetages af den tekniske serviceleder. Enkelte enheder afviger betragteligt i forhold til Dansk Servicerådgivnings erfaringstal. En nærmere undersøgelse heraf, vil sandsynligvis afdække den reelle årsag til det meget forskellige tidsforbrug. Åbning/lukning på skolerne Der er forskel fra skole til skole hvordan denne opgave bliver løst. Der er ligeledes forskel på hvor mange arbejdstimer, der bliver anvendt til opgaven. Igen kunne det være interessant for at revurdere og evenuelt ensarte denne opgave for skolerne. Mulighederne for elektronisk aflåsning, og derved reduktion af anvendt timeforbrug, kan indgå i overvejelserne. Udendørs arbejde/grønne områder De fire opgavetyper under udendørs arbejde tegner sig for en stor andel af det samlede tidsforbrug. Beregning af opgaverne vedr. udendørs arbejde/grønne områder er ikke en del af nærværende analyse og det er således ikke muligt, at kommentere på de selvregistrerede tal. Øvrige opgaver Som nævnt tidligere i denne rapport ligger det selvregistrerede timeforbrug for nogle enheders vedkommende højt. Det kan derfor anbefales at, gennemgår de selvregistrerede Øvrige opgaver meget kritisk med henblik på at vurdere om de alle fortsat skal være en del af det tekniske servicepersonales arbejdsopgaver. Desuden bør der foretages en vurdering af om de opgaver, der fortsat skal udføres, skal tildeles den selvregistrerede og videreførte tid. Nedenstående skema viser hvor stor en andel "øvrige opgaver" andrager i forhold til den samlede selvregistrerede tid for hver enkel enhedstype for henholdsvis Syddjurs Kommunes selvregistreringer og Dansk Servicerådgivnings erfaringstal. Enhedstype Dansk Servicerådgivning Skoler 11,17% 16,37% Ældre-/pleje 32,5% 3,12% Administration 38,4% 27,91% Diverse 43,43% 21,4% Dansk Servicerådgivning Side 7

9 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE Enheder Af enheder bør Administrtionen i Rønde nævnes, da denne på flere opgaver skiller sig betydelig ud både i forhold til Dansk Servicerådgivnings erfaringstal og i forhold til tilsvarende enheder. Her bør årsagen til det betragtelige timeforbrug på flere af opgaverne afdækkes. Det skal dertil bemærkes, at det er blevet oplyst, at der er iværksat store omstillinger på administrationsbygningerne, hvorfor der måske allerede er sket en granskning af enheden og dens opgaver. Ovennævnte indsatsområder er, hvor intet andet er nævnt, generelt relevante for alle enhedstyper. 5. Mulighed for organisering har flere muligheder for at organisere det tekniske servicearbejde. De organisatoriske yderpunkter er: Decentral styring Central styret serviceorganisation Ud over disse to yderpunkter, er der mange muligheder for mellemløsninger. I dette afsnit vil vi kort behandle de to nævnte organisationsmuligheder samt en mellemløsning med etablering af teams. a. Decentral styring: Den enkelte institutionsleder er den tekniske serviceleders nærmeste foresatte i alle forhold, og der udføres udelukkende egne opgaver. Fordele: - Nærhed og tilhørsfølelse for det tekniske servicepersonale i forhold til den institution, de er tilknyttet. - Kort kommandovej og hurtig reaktionstid ved opgaveløsning. - Hurtig og individuel tilpasning af og fleksibilitet i opgaveløsningen. - Også ved specielle og ikke i forvejen aftalte opgaver/opgavetyper Dansk Servicerådgivning Side 8

10 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE Ulemper: - Uensartet opgaveløsning fra institution til institution. (prioriteringsforskelle) - Vanskeligheder ved afløsning, planlægning ved ferie, sygdom, uddannelse og andet fravær. - Svært at være opdateret med hensyn til teknisk udvikling o. lign. - Faglige kompetencer kan ikke udnyttes optimalt. - Svært/umuligt at udnytte ressourcerne optimalt. (ressourceudligning mellem flere institutioner) b. Centralt styret serviceorganisation: Ved denne model, vil en central placeret servicechef være ansvarlig for al teknisk servicearbejde i og alle medarbejdere vil være ansat i og tilknyttet denne serviceenhed. I modsætning til den decentrale model, hvor den enkelte institutionsleder er ansvarlig for den tekniske service, har servicechefen med denne model det totale ansvar for alt teknisk servicearbejde. Modellen kan eventuelt indeholde en underopdeling i teams/områder for at skabe mere overskuelighed over arbejdet. Fordele - Ensartethed i opgaveløsningen. - Bedre mulighed for planlægning i forbindelse med uddannelse, ferie, sygdom og andet fravær. - Nemmere at være opdateret med teknisk udvikling o. lign. - Mulighed for bedre udnyttelse af faglige kompetencer. - Ressourceskævheder kan udlignes imellem institutionerne. - Mulighed for at inddrage institutioner, der pt. ikke får teknisk servicehjælp. - Én person er budgetansvarlig for hele området. Ulemper: - Risiko for længere kommandoveje - Længere reaktionstid ved specielle/ændrede opgaver. - Reduceret smidighed kan forekomme - Følelse af fremmedgjorthed hos medarbejderne i forhold til arbejdsstedet hvis tilknytningen til arbejdsstedet forsvinder. - Betydelige meromkostninger til ledelse. - Mulighed for mere end 1 arbejdssted kan medføre transporttid. Det vil i denne model være af stor vigtighed, at tilknytningen mellem den enkelte medarbejder og arbejdsstedet ikke brydes Dansk Servicerådgivning Side 9

11 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE c. Teams: Teammodellen hvor der dannes et antal geografisk opdelte teams er en slags formaliseret samarbejde meget i stil med den nuværende løsning, hvor personalet ansættelsesmæssigt er tilknyttet den enkelte enhed. Det er altså stadig den enkelte institutionsleder, der er nærmeste foresatte ved traditionelle personale- og ledelsesmæssige forhold. En koordinator samler så trådene og koordinerer opgaver på tværs af enhederne, når der er behov herfor. På denne måde udnyttes eksempelvis medarbejderkompetancer bedre. Servicelederen/-medarbejderen skal i vid udstrækning have frihed til, at planlægge og lave aftaler for sin egen enhed. Det vil sige, at det daglige arbejde udføres i store træk som i dag. Koordinatorerne kan eksempelvis være nogle af de involverede tekniske serviceledere. Det væsentlige er at de udelukkende tildeles koordinerende beføjelser. De teams, der bliver dannet skal have en vis minimumsstørrelse. Bliver de for små kan det være vanskeligt at udnytte alle fordelene ved modellen som f. eks. ressourceudligning institutionerne imellem, afløsning ved ferie/sygdom/kursus og lignende udfordringer. Teammodellen vil bevirke, at de faglige kompetencer, der findes i teamet kan udnyttes bedre i form af enten fysisk deltagelse i arbejdet hos kolleger eller ved at fungere som konsulent/rådgiver på specifikke opgaver/projekter. Koordinatorerne skal gennem de udstukne retningslinjer samt ved at være i regelmæssig kontakt med hinanden søge at opnå ensartethed i opgaveløsningen. Fordele: - Ensartethed i opgaveløsningen. - Nærhed og tilhørsfølelse i forhold til den institution man er tilknyttet. - Ressourceskævheder kan udlignes imellem institutionerne. - God mulighed for udnyttelse af faglige kompetencer. - Mulighed for maskin- og værktøjsfællesskaber. - Bedre mulighed for at inddrage institutioner, der pt. Ikke får teknisk servicehjælp. F. eks børnehaver beliggende i det geografiske område. Ulemper: - I enkelte situationer kan der forekomme længere kommandovej, længere reaktionstid, reduceret smidighed m.m. - Mulighed for mere end 1 arbejdssted kan medføre transporttid. - Medarbejdere, der skal hjælpe på en ikke daglig arbejdsplads, kan frygte at blive pålagt uforholdsmæssigt meget lavstatusarbejde. - Der må påregnes en vis tid til koordineringsmøder blandt medarbejderne i hvert team Dansk Servicerådgivning Side 1

12 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE De to sidstnævnte modeller vil gøre det naturligt at være fælles om investering i og drift af maskiner og værktøj. Der vil i disse modeller ligeledes være mulighed for at inddrage institutioner i det geografiske område, der i dag ikke får hjælp til udførelse af tekniske service opgaver. Her tænkes specielt på daginstitutioner. Den centralt styrede og teamorganisationen har mange af de samme fordele og de største forskelle ligger i den ansættelsesmæssige tilknytning og placeringen af den koordinerende indsats. Den centralt styrede organisation vil desuden kræve flytning af budget fra den enkelte enhed til den centrale serviceorganisation i modsætning til teammodellen, hvor budget til teknisk service bibeholdes på enhederne. Ligeledes vil der kræves betydelige omkostninger til ledelse i den centrale organisation, hvor der kun skal påregnes mindre omkostninger til koordinering i teammodellen. I forhold til oprettelse af teams på tværs af institutionerne, vil der reelt være mulighed herfor i alle tre modeller. Den decentrale model vil i den forbindelse give de største udfordringer i forhold til koordinering af opgaver og lignende hvorimod man i de to øvrige modeller vil kunne placere disse opgaver hos teamkoordinator eller servicechef. Udfordringerne vil givetvis bestå i placeringen af den koordinerende indsats samt tilvejebringelse af økonomien til samme. Dansk Servicerådgivnings vurdering: Efter Dansk Servicerådgivnings opfattelse vil få den bedste og mest effektive organisation ved oprettelse af teams. Herved vil mange af de nuværende fordele blive bevaret; Såsom nærhed, tilhørsforhold, fleksibilitet m.m. Samtidig vil flere af den centrale styringsmodels fordele kunne opnås. Som eksempel herpå kan nævnes: - Ressourceudligning. - Bedre planlægning ved fravær. - Bedre mulighed for at inddrage institutioner, der pt. ikke modtager kommunal teknisk service. - Bedre udnyttelse af faglige kompetencer. - Bedre mulighed for ensartethed i opgaveløsningen. Omkostningerne ved indførelse af denne model vil være forholdsvis beskedne, da de, der får en koordinerende rolle kun vil skulle tildeles mere administrationstid afhængig af den endelige teamdannelse Dansk Servicerådgivning Side 11

13 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE d. Bemærkninger: I forbindelse med det tekniske servicearbejde, er det for alle organisationsmodeller mulighed for at udskille det udvendige arbejde (grønne områder). Denne mulighed kan være en løsning, f. eks. når ressourcerne skal tilpasses hele stillinger pr. institution og andre muligheder er uhensigtsmæssige. I dette tilfælde kan dette arbejde eller dele deraf overdrages til, eller tilbageføres fra Park og vej/ekstern entreprenør. 6. Afslutende bemærkninger I skrivende stund mangler Dansk Servicerådgivning, af forskellige årsager, at modtage selvregistreringer fra fire medarbejdere fra hhv.: Træning og sundhed i Tirstrup Naturcenter Syddjurs Ringparken plejecenter Ebeltoft Rådhus Selvregistreringer, beregninger og differencer for ovennævnte enheder kan i nærværende materiale således ikke regnes for valide, inden disse oplysninger er modtaget og implementeret Nærværende analyserapport afslutter sanalyse af teknisk service i Syddjurs Kommune. Spørgsmål til rapporten kan rettes til Dansk Servicerådgivning på tlf eller via mail Dansk Servicerådgivning Side 12

14 Bilag 1 Skoler Forudsætninger: Normeringer, BBR-arealer Enhedens navn Arealgrundlag for beregninger Nuværende timeforbrug i alt Bemærkninger Ebeltoft Skole (Skolevej) Skolevej 7 84 Ebeltoft Ebeltoft Skole (Øster Allé) Øster Allé Ebeltoft Rosmos Skole Areal er inkl. hal og børnehus. Bispemosevej Balle Molsskolen kvm. opmålt på GIS. Heraf 1278 kvm. kælder fra BBR Skoletoften Knebel Rønde Skole Areal er inkl. tandpleje. Skrejrupvej Rønde Thorsager Skole Inkl. ca. 5 kvm. nybyggeri Kløvervangen 6A-6B, Thorsager 841 Rønde Ungdomsskolen Kolind Maarupvej Kolind Kolind Centralskole Bugtrupvej Kolind Marienhoffskolen Areal er inkl. tandklinik Marienhoffvej 11A 855 Ryomgård

15 Bilag 1 Forudsætninger: Normeringer, BBR-arealer Enhedens navn Arealgrundlag for beregninger Nuværende timeforbrug i alt Bemærkninger Pindstrupskolen Areal er inkl. ny bygning Skolevej 1, Pindstrup 855 Ryomgård Mørke Skole Kirkevej Mørke Ådalskolen Gennemgået areal er inkl. 669 kvm. Integreret Børneinstitution Ådalen 2, Skørring 8544 Mørke Hornslet Skole Gennemgået areal er inkl. "Mini A" på 323 kvm. samt "Madhuset" Ballesvej 6 på 215 kvm Hornslet Ungdomsskolen Trekanten Arealet er inkl. Mosevej 9 i Mørke. Rosenholmvej Hornslet SUM

16 Bilag 1 Selvregistrering, skoler Enhedsnavn Ebeltoft Skole (Skolevej) Ebeltoft Skole (Øster Allé) Rosmos Skole Molsskolen Rønde Skole Pasning af varme-/ventilationsanlæg, inkl. journalføring Tilsyn med brandmateriel og forbindingskasse Tilsyn med bygninger og håndværkere, m.v Håndværksmæssige reparationer (bygning, inventar, udstyr) Administrativt arbejde (rapportering, indkøb, m.m.) Administration af bookingsystem Tilsyn med rengøring Sikkerhedsarbejde (SIU-møder, m.m.) Åbning og lukning (ca. klokkeslæt) Møder med leder/chef Dialog med ejendomscenter Budtjeneste, ekstern Renovation Skiftning af håndklæder, sæbe og toiletpapir "Servicering" af fritidsbrugere IT relateret arbejde Håndtering af glemte sager Renholdelse af skolegård, gårdsplads, p-plads, m.v Renholdelse af grønne områder Hækklipning Græsslåning Flytning af møbler Op- og nedtagning af gardiner og persienner Maling/lakering (f. eks. træværk og gymnastiksalsgulv) Øvrige opgaver* I ALT ferie-/fridage (6. ferieuge) I ALT Thorsager Skole Ungdomsskolen Kolind Kolind Centralskole Marienhoffskolen Pindstrupskolen Mørke Skole Ådalskolen Hornslet Skole Ungdomsskolen Trekanten I alt

17 Bilag 1 Ældre-/plejeområdet Forudsætninger: Normeringer, BBR-arealer Enhedens navn Arealgrundlag for beregninger Nuværende timeforbrug i alt Bemærkninger Bakkegårdens Plejecenter Nørreport Ebeltoft Lokalpsykiatri og bofællesskab Areal dels taget fra BBR (48) og dels opmålt på GIS (46) Strandgårdshøj Nuværende timeforbrug er indeholdt i Bakkegårdens timeforbrug 84 Ebeltoft Træning og sundhed, Tirstrup Det har ikke været muligt at bestemme arealet ud fra BBR-meddelelsen. Århusvej 33-35, Tirstrup 84 Ebeltoft Lillerup Plejecenter Arealet er inkl. Skolevej 19 samt Lindebo 1-11 i Mørke. Hovedgaden Rønde Ringparken Plejecenter 3.16 Nordre Ringvej Ryomgård Lyngparken Lyngevej Knebel Rosengården Plejecenter Areal består af Tingvej 22: 8243 m2, Rodskovvej 19A: 1521 m2, Tingvej 22 Kastanievej 8: 4 m2, Bassegården 2: 25 m2 samt Lindebo: 2 m Hornslet SUM

18 Bilag 1 Selvregistrering, Ældre-/plejeområdet Enhedsnavn Bakkegårdens Plejecenter Pasning af varme-/ventilationsanlæg, inkl. journalføring Tilsyn med brandmateriel og forbindingskasse Tilsyn med bygninger og håndværkere, m.v Håndværksmæssige reparationer (bygning, inventar, udstyr) Administrativt arbejde (rapportering, indkøb, m.m.) Administration af bookingsystem 2 2 Tilsyn med rengøring Sikkerhedsarbejde (SIU-møder, m.m.) Åbning og lukning (ca. klokkeslæt) Møder med leder/chef Dialog med ejendomscenter Budtjeneste, ekstern Renovation Skiftning af håndklæder, sæbe og toiletpapir "Servicering" af fritidsbrugere IT relateret arbejde Håndtering af glemte sager Renholdelse af skolegård, gårdsplads, p-plads, m.v Renholdelse af grønne områder Hækklipning Græsslåning Flytning af møbler Op- og nedtagning af gardiner og persienner Maling/lakering (f. eks. træværk og gymnastiksalsgulv) Øvrige opgaver* I ALT ferie-/fridage (6. ferieuge) I ALT Lokalpsykiatri og bofællesska Træning og sundhed, Tirstrup Lillerup Plejecenter Ringparken Plejecenter Lyngparken Rosengården Plejecenter I alt Dansk Servicerådgivning

19 Bilag 1 Administration Forudsætninger: Normeringer, BBR-arealer Enhedens navn Arealgrundlag for beregninger Nuværende timeforbrug i alt Ebeltoft Rådhus Lundbergsvej 2 84 Ebeltoft Administration Rønde Hovedgaden Rønde Administration Hornslet Tingvej Hornslet SUM Bemærkninger

20 Bilag 1 Selvregistrering, Administration Enhedsnavn Ebeltoft Rådhus Administration Rønde Administration Hornslet Pasning af varme-/ventilationsanlæg, inkl. journalføring Tilsyn med brandmateriel og forbindingskasse Tilsyn med bygninger og håndværkere, m.v Håndværksmæssige reparationer (bygning, inventar, udstyr) Administrativt arbejde (rapportering, indkøb, m.m.) Administration af bookingsystem 2 2 Tilsyn med rengøring Sikkerhedsarbejde (SIU-møder, m.m.) Åbning og lukning (ca. klokkeslæt) Møder med leder/chef Dialog med ejendomscenter 1 1 Budtjeneste, ekstern Renovation Skiftning af håndklæder, sæbe og toiletpapir "Servicering" af fritidsbrugere IT relateret arbejde Håndtering af glemte sager 2 2 Renholdelse af skolegård, gårdsplads, p-plads, m.v Renholdelse af grønne områder Hækklipning Græsslåning Flytning af møbler Op- og nedtagning af gardiner og persienner 5 5 Maling/lakering (f. eks. træværk og gymnastiksalsgulv) 1 1 Øvrige opgaver* I ALT ferie-/fridage (6. ferieuge) I ALT I alt

21 Bilag 1 Diverse enheder Forudsætninger: Normeringer, BBR-arealer Enhedens navn Arealgrundlag for beregninger Nuværende timeforbrug i alt Naturcenter Syddjurs Mols Bjerge Vej 8, Basballe 84 Ebeltoft SUM Bemærkninger

22 Bilag 1 Selvregistrering, Diverse enheder Enhedsnavn Naturcenter Syddjurs Pasning af varme-/ventilationsanlæg, inkl. journalføring Tilsyn med brandmateriel og forbindingskasse Tilsyn med bygninger og håndværkere, m.v. 5 5 Håndværksmæssige reparationer (bygning, inventar, udstyr) Administrativt arbejde (rapportering, indkøb, m.m.) Administration af bookingsystem 3 3 Tilsyn med rengøring Sikkerhedsarbejde (SIU-møder, m.m.) Åbning og lukning (ca. klokkeslæt) Møder med leder/chef 5 5 Dialog med ejendomscenter 5 5 Budtjeneste, ekstern 4 4 Renovation Skiftning af håndklæder, sæbe og toiletpapir 2 2 "Servicering" af fritidsbrugere IT relateret arbejde Håndtering af glemte sager Renholdelse af skolegård, gårdsplads, p-plads, m.v. 6 6 Renholdelse af grønne områder Hækklipning 1 1 Græsslåning 3 3 Flytning af møbler Op- og nedtagning af gardiner og persienner Maling/lakering (f. eks. træværk og gymnastiksalsgulv) 2 2 Øvrige opgaver* I ALT ferie-/fridage (6. ferieuge) I ALT I alt

Vedligeholdende Træning og Aktivitet

Vedligeholdende Træning og Aktivitet Vedligeholdende Træning og Aktivitet Vedligeholdende Træning og Aktivitet Sundhedsteamet Syddjurs Kommune har 5 centre, som varetager de vedligeholdende trænings- og aktivitetsopgaver, hvor der er personale

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service Punkt 4. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres om og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne

Læs mere

Notat vedr. ny organisering af rengøringsområdet og Teknisk Service i Faaborg-Midtfyn Kommune

Notat vedr. ny organisering af rengøringsområdet og Teknisk Service i Faaborg-Midtfyn Kommune Notat vedr. ny organisering af rengøringsområdet og Teknisk Service i Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Projektgruppen Dato: 24-2-2009 Sagsid.: Version nr.: 1.0 1.0 Forord Politikerne besluttede i

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Velkommen. Info-møde om Ejendomscenteret 24. november 2011

Velkommen. Info-møde om Ejendomscenteret 24. november 2011 Velkommen Info-møde om Ejendomscenteret 24. november 2011 Status DSR s - Resultat af kortlægning RENHOLD Kortlægning af renholdsområdet viser en del forskelle på en række områder: RENHOLD 1. Den planlagte

Læs mere

Evaluering af rengøringsudbud

Evaluering af rengøringsudbud Evaluering af rengøringsudbud Indhold Hovedresultater... Undersøgelsens besvarelser... Oplevelse af rengøringsstandard... Status for rengøringsplaner, mærkater og kvalitetsrapporter... 5 Tid på samarbejde

Læs mere

EPOS. Grundlæggende undervisningsmateriale. Forretningsforståelse og virksomhedens IT-systemer

EPOS. Grundlæggende undervisningsmateriale. Forretningsforståelse og virksomhedens IT-systemer Forretningsforståelse og virksomhedens IT-systemer Juli 2003 Baggrund for uddannelsen inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område IT-viden og erfaringer er ofte forankret hos den enkelte

Læs mere

Høringsnotat fælles ejendomsdrift

Høringsnotat fælles ejendomsdrift 19-05-2015 Kit Kristine Meyer Direkte: 7257 7338 Mail: kit@jammerbugt.dk Sagsnr.: 82.00.00-G00-4-12 Høringsnotat fælles ejendomsdrift I forbindelse med høring vedrørende fælles ejendomsdrift i Jammerbugt

Læs mere

Analyserapport vedr. skolernes: Vedligehold og. servicepersonale. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

Analyserapport vedr. skolernes: Vedligehold og. servicepersonale. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Analyserapport vedr. skolernes: Vedligehold og servicepersonale Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1 Baggrund Områderne vedrørende skolernes budgetter til indvendig vedligeholdelse, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Kultur og Fritidsafdelingen. Notat vedr. Seniorjob i Kultur og Fritidsafdelingen. Sag nr. 13/ juni 2013

Kultur og Fritidsafdelingen. Notat vedr. Seniorjob i Kultur og Fritidsafdelingen. Sag nr. 13/ juni 2013 1 Kultur og Fritidsafdelingen Notat vedr. Seniorjob i Kultur og Fritidsafdelingen Sag nr. 13/15499 5. juni 2013 Administrationen foreslår tre modeller ud fra nedenstående præmisser, hentet fra jobcentersekretariatets

Læs mere

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Konkrete energiprojekter i 2010. Det vedtagne mål er, at der skal arbejdes mod at nå 2 % besparelse på energiforbruget i løbet af 2010. Midlet er en

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

1 of 8. Budgetopfølgning 2015 Pr. 28. februar 2015. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.

1 of 8. Budgetopfølgning 2015 Pr. 28. februar 2015. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget. 1 of 8 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 105.968.953 895.209.703 0 91.338 895.301.041 11,84 891.363.191-3.846.512-3.937.850-270.000 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 47.544.814 475.738.179 0 20.937

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Udkast til modeller for kontraktstrategi opdeling og afgrænsning af udbud, samt kontraktlængde 24. marts 2011 Revideret: 2011-03-24 Baggrund Svendborg

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

Høringssvar vedr. valg til skolebestyrelserne 2014

Høringssvar vedr. valg til skolebestyrelserne 2014 1 of 5 Høringssvar vedr. valg til skolebestyrelserne 2014 Høringssvar fra Thorsager Skole Thorsager Skoles bestyrelse behandlede høringssvaret på et fællesmøde med bestyrelsen for Thorsager Børnehus og

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde 1 of 5 Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sektorplanen for ældre og sundhedsområdet er omsat i et vedtaget principprogram, der som overordnet

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

NOTAT: Forslag til ændret organisering af ejendomsområdet med bemærkninger

NOTAT: Forslag til ændret organisering af ejendomsområdet med bemærkninger Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 276223 Brevid. 2451467 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Forslag til ændret organisering af ejendomsområdet med bemærkninger 24. november 2016 Proces

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Velkommen til Syddjurs Kommunes Plejeboliger

Velkommen til Syddjurs Kommunes Plejeboliger Velkommen til Syddjurs Kommunes Plejeboliger Værdigrundlag i Syddjurs Kommune åbenhed udvikling respekt kvalitet 2 11 At bo i plejebolig i dag I dag er der ikke noget, der hedder at bo på plejehjem som

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Model 1a - Centraliseret service- og rengøringsafdeling med valgfrihed

Model 1a - Centraliseret service- og rengøringsafdeling med valgfrihed Model 1a - Centraliseret service- og I denne model udføres alle opgaverne af kommunens egne ansatte medarbejdere efter principperne for "Frit valg" imellem at få udført rengøringsopgaven, som beskrevet

Læs mere

ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN

ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN 26. Maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Indledning... 1 1.1 BAGGRUND... 1 1.2 ORGANISERING... 1 2 Analysen belyser følgende... 1 2.1 PRODUKTIONSMÆNGDE OPGJORT

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

1 of 10. Budgetopfølgning 2014 Pr. 31. juli 2014. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 6. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.

1 of 10. Budgetopfølgning 2014 Pr. 31. juli 2014. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 6. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget. 1 of 10 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 463.644.932 867.384.647 0 10.158.569 877.543.216 52,83 888.193.790 20.809.143 10.650.574 0 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 238.671.654 457.027.381 0 8.568.285

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Ejendomsfunktionær. Ejendomsfunktionær

Ejendomsfunktionær. Ejendomsfunktionær ARBEJDSOPGAVER MAND. TIRSD. ONS. TORSD. FRED. E.B. MÅNED 1/4 ÅR 1/2 ÅR ÅR Dagrenovation Evt. ændringer helligdage Dagrenovation Containervask Genbrugsgård Grønne affaldsspande Tømning aviser Storskrald

Læs mere

Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces

Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces Lektor og vicecenterleder Susanne Balslev Nielsen CFM s 2. nordiske konference 29-30 august 2016 I gennemsnit ejer

Læs mere

Bilag til praktikvejledning for ejendomsserviceteknikeruddannelsen Trin 2 - Ejendomsservicetekniker. Elevens navn:

Bilag til praktikvejledning for ejendomsserviceteknikeruddannelsen Trin 2 - Ejendomsservicetekniker. Elevens navn: Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Notat Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Faaborg-Midtfyn Kommune har to specialafdelinger for normaltbegavede børn med AKTproblemer ( adfærd-kontakt-trivsel), heldagsklassen

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER TIL MEDARBEJDERE I CENTERET

INFORMATIONSFOLDER TIL MEDARBEJDERE I CENTERET INFORMATIONSFOLDER TIL MEDARBEJDERE I CENTERET INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til Ejendomscenter Guldborgsund side 3 Hvem er vi? - side 4 Organisationsdiagram - side 4 Leder af Ejendomscenter Guldborgsund

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

1 St Opholdsrum. Det

1 St Opholdsrum. Det 103 Børnehaven Æblehaven Egedalsvej 7 2 6 6 8400 Ebeltoft 1 200 St Kontor - 446328-7 16-01-2014 01-04-2014 30 4364454_1_700 1 St Rødstue Legeværelse 146345-4 16-01-2014 01-04-2014 20 4364454_1_700 1 Kld

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot NOTAT Allerød Kommune Sekretariat For-analyse fælles hjælpemiddeldepot Furesø og Ballerup Kommuner har i forsommeren 2012 behandlet forslag om etablering af fælles hjælpemiddeldepot. Sagen blev behandlet

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg LSC Ejendomsservice et fornuftigt valg Indholdsfortegnelse Hvem er LSC Ejendomsservice................................... 3 Skift lejer på kun en uge.......................................... 4 Hvad tilbyder

Læs mere

Få mere ud af det - du har. Effektiv drift

Få mere ud af det - du har. Effektiv drift 4 Boligorganisationer 69 afdelinger 5.354 lejemål 27 adm. 58 ejendomsf. Få mere ud af det - du har 51 afdeling 4.244 lejemål 48 18 afdeling 921 lejemål 10 Effektiv drift Lunderskov Boligforening Den Almene

Læs mere

Samarbejdsaftale. Om drift af fælles hjælpemiddeldepot. mellem. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Nordsjællands Brandvæsen

Samarbejdsaftale. Om drift af fælles hjælpemiddeldepot. mellem. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Nordsjællands Brandvæsen Samarbejdsaftale Om drift af fælles hjælpemiddeldepot mellem Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner og Nordsjællands Brandvæsen 1. Aftalens deltagere Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Skoleholmen Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Revideret den 10. januar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Skoleholmen... 3 Udendørs rammer... 4 Indendørs rammer...

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE Delnotatet præsenterer de lovgivningsmæssige forudsætninger for servicepakker og en vurdering af, hvilke servicepakker,

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde GRØNLAND

At-VEJLEDNING. GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde GRØNLAND At-VEJLEDNING GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om de særlige regler,

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Jan Petersen. Tovholderen er medarbejdende i gruppen. Tovholderen er ansvarlig for at samle alle i gruppen og sætter hjælpere igang

Jan Petersen. Tovholderen er medarbejdende i gruppen. Tovholderen er ansvarlig for at samle alle i gruppen og sætter hjælpere igang Gruppen for veje og arealer Vedligehold af vejen til banen fra asfaltvejen til og med spejdernes grund. Opsætning af skilte i forbindelse med løb og træninger. Græsslåning af publikums arealer, ryttergårde

Læs mere

Udvalgsarbejde. - En grundsten i institutionerne Langsø Friskole, Børnehus og Vuggestue!

Udvalgsarbejde. - En grundsten i institutionerne Langsø Friskole, Børnehus og Vuggestue! Udvalgsarbejde - En grundsten i institutionerne Langsø Friskole, Børnehus og Vuggestue! Ny struktur for udvalgsarbejde for Langsø Friskole, Børnehus og Vuggestue Skoleåret 2014/2015 Udviklingen på Langsø

Læs mere

Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Dagsorden: Ø Spørgsmål til politiske afklaring Ø Opsummering i forhold til: ü Midlertidig botilbud SEL 107 ü Aflastning SEL 84

Læs mere

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Vejledning til Statusmåling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen til statusmålingen for udbredelse

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012

Nyhedsbrev december 2012 Nyhedsbrev december 2012 Kære kolleger Har din kollega fået nyhedsbrevet? Jeg vil begynde årets sidste nyhedsbrev med at takke alle ansatte ved Ejendomscenteret for jeres indsats i forbindelse med etablering

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

Syddjurs Kommune Budgetoversigt ved 1. behandling af budget 2015 11. september 2014

Syddjurs Kommune Budgetoversigt ved 1. behandling af budget 2015 11. september 2014 1 of 13 Samlet drift i løbende priser 2.370.730.033 2.377.393.600 2.399.038.344 2.426.370.200 Pris- og lønfremskrivning 47.530.482 96.910.853 148.405.798 Syddjurs Kommune ekskl. forsyning 2.370.730.033

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010 Bilag 25.10.2010 Notat Evaluering af madordning 2010 1. Evalueringsmetode Evalueringen er kvalitativ. Der er dels afholdt en række interview med pædagoger og køkkenmedarbejdere. Dels har alle medlemmer

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl BELLAHØJ FÆLLES HAVE Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer 18.04.2016 Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl 1. Møde med driftspersonale for gennemgang af processen 2. Gennemgang af

Læs mere

KL publicerede udspillet Det Nære Sundhedsvæsen i marts 2012 med følgende

KL publicerede udspillet Det Nære Sundhedsvæsen i marts 2012 med følgende N O TAT Inspirationspapir - Effektiv håndtering af genoptræningsplanen giver patienterne hu r- tig afklaring af deres genoptræningsforløb KL publicerede udspillet Det Nære Sundhedsvæsen i marts 2012 med

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Direktion strategi og udvikling Jesper Hosbond Jensen Kommunaldirektør, Ref: Ledelsessekretariatet og Økonomisk sekretariat Poul Møller

Læs mere

Rapporten er tænkt som inspiration til regionernes videre arbejde med at optimere driften.

Rapporten er tænkt som inspiration til regionernes videre arbejde med at optimere driften. N O T A T Benchmarking af udvalgte støttefunktioner Kredsen af regionsdirektører vedtog ultimo januar 2011 at iværksætte en benchmarking af udvalgte støttefunktioner. Målet med arbejdet har været at støtte

Læs mere

Vejledning til nøgletalsberegner på det kommunale ejendomsadministrationsområde

Vejledning til nøgletalsberegner på det kommunale ejendomsadministrationsområde Vejledning til nøgletalsberegner på det kommunale ejendomsadministrationsområde Introduktion Formålet med nøgletalsberegneren Formålet med nøgletalsberegneren på det kommunale ejendomsadministrationsområde

Læs mere

Projektbeskrivelse af Bo- og aktivitetstilbud Basballe

Projektbeskrivelse af Bo- og aktivitetstilbud Basballe Projektbeskrivelse af Bo- og aktivitetstilbud Basballe Relevant lovgivning på området Lov om socialservice 83, 85 samt 104 Bekendtgørelse om social tilsyn af 19. december 2013 Mål- og aldersgruppe Tilbuddet

Læs mere

Kontornotits. Opsamling på baggrund af Styregruppens dialogmøder med fritidsklubberne

Kontornotits. Opsamling på baggrund af Styregruppens dialogmøder med fritidsklubberne Kontornotits Børne- og Uddannelsesforvaltningen Opsamling på baggrund af Styregruppens dialogmøder med fritidsklubberne Dato 19. april 2016 Sagsbehandler Gert Mølgaard Direkte telefon 79 79 18 15 E-mail

Læs mere

NOTAT. Implementering af Budget 2011 i Havdrup distrikt: fysiske rammer og normering

NOTAT. Implementering af Budget 2011 i Havdrup distrikt: fysiske rammer og normering SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET NOTAT Emne: Implementering af Budget 2011 i Havdrup distrikt: fysiske rammer og normering Dato: 21-01-2011 Sagsbeh.: Ditte-Lene Sørensen, Dines Ehrhorn Poulsen & Jesper

Læs mere

Benchmark Greve HTK Facility Management

Benchmark Greve HTK Facility Management Benchmark Greve HTK Facility Management 2012 Hvad har vi undersøgt? Teknisk service Organisering Opgavefelt Økonomi Drift og vedligeholdelse af ejendomme Opgaveportefølje Organisering Pris per kvadratmeter

Læs mere

Bilag: Decentralisering i Aarhus Kommune fra sektorniveau til decentrale enheder

Bilag: Decentralisering i Aarhus Kommune fra sektorniveau til decentrale enheder Bilag: Decentralisering i Aarhus Kommune fra sektorniveau til decentrale enheder Fokusgruppeinterview med decentrale ledere i Teknik og Miljø, Kultur og Borgerservice, og Borgmesterens Afdeling (i alt

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere