ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE. Syddjurs Kommune. Dansk Servicerådgivning. Brian Hvenegård Ovesen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE. Syddjurs Kommune. Dansk Servicerådgivning. Brian Hvenegård Ovesen"

Transkript

1 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE Dansk Servicerådgivning Brian Hvenegård Ovesen

2 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Selvregistrering 3. Beregninger a. sberegning b. Vurderet tid c. Tid til Øvrige opgaver 4. Anbefalede indsatsområder 5. Muligheder for organisering a. Decentral styring b. Centralt styret serviceorganisation c. Teamorganisation d. bemærkninger 6. Afslutende bemærkninger Bilag: 1. forudsætninger og selvregistreringer, oversigt 2. Selvregistreringer, detaljeret 3. beregninger-oversigt 4. beregninger-detaljeret 5. Grafisk sammenligning Øvrige opgaver Dansk Servicerådgivning Side 1

3 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE 1. Indledning Analysen er gennemført på foranledning af i forlængelse af politikernes ønske om anskueliggørelse af området. Det er således analyserapportens formål, at tydeliggøre det opgave- og tidsmæssige omfanget af teknisk service på udvalgte kommunale ejendomme/enheder, i videst muligt omfang sammenholde de i analysen fremkomne resultater med Dansk Servicerådgivnings erfaringstal for området samt belyse fremtidige muligheder. Dansk Servicerådgivning har valgt, at opdele enhederne i fire forskellige typer; Skoleenheder, Ældre-/plejeenheder, administrationsenheder samt diverse enheder. Dette for bedre at kunne målrette brugen af erfaringstal. Analysearbejdet er løbende fulgt af en til formålet nedsat arbejdsgruppe bestående af ledere og medarbejdere fra de forskellige områder samt repræsentanter fra fagforbundene 3F og FOA. 2. Selvregistreringen Indsamling af oplysningerne om det tekniske servicepersonales arbejdsopgaver er foregået ved selvregistrering, idet tekniske serviceledere og -medarbejdere har udfyldt et af Dansk Servicerådgivning udleveret selvregistreringsskema. Efterfølgende har Dansk Servicerådgivnings konsulent besøgt hver enkel enhed, og afholdt møde med tekniske serviceledere og -medarbejdere. På mødet er selvregistreringsskemaet gennemgået for at sikre den rette forståelse af de angivne oplysninger. Ligeledes er BBR-meddelesser gennemgået for at sikre det korrekte areal, da det anvendes i analysens beregninger. I de tilfælde hvor der har været uoverensstemmelse mellem gennemgået/opmålt areal og det af Team Ejendomme oplyste areal pr. 1. januar 214, er der taget udgangspunkt i det største areal. Til slut er enheden besigtiget for gennem selvsyn at få indtryk af enhedens forhold, stand, indretning m.v. Forudsætninger og oversigtsskema med samlede selvregistrerede timer er vedhæftet i bilag 1-forudsætnnger og selvregistrering-oversigt, som et overblik over enhederne delt op i de fire enhedstyper; henholdsvis skoler, Ældre-/plejeenheder, Administration samt diverse. Bilaget angiver arealgrundlag for beregninger, summen af timer pr. opgave pr. enhed samt totaler pr. opgave pr. enhedstype. For flere detaljer vedr. selvregistrering henvises til bilag 2-selvregistrering-detaljeret Dansk Servicerådgivning Side 2

4 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE På flere institutioner er der beskæftiget medarbejdere på forskellige sociale ordninger (skånejob flexjob jobtræning). Da denne analyse blandt andet skal afdække den nuværende effektive arbejdstid til udførelse af arbejdet, har den enkelte tekniske serviceleder, hvor disse medarbejdere bidrager til selvregistreringen, vurderet den gennemsnitlige effektivitet for disse medarbejdere. Således er den angivne tid et udtryk for den nuværende effektive arbejdstid til udførelse af opgaven. Derfor er samtlige timer i nuværende bemandning og nuværende tid (selvregistreret) for disse medarbejdere reduceret i overensstemmelse med den vurderede effektivitetsprocent. 3. Beregninger Med udgangspunkt i Dansk servicerådgivnings erfaringstal er der foretaget en beregning, som udmunder i et oplæg til det nødvendige fremtidige tidsforbrug sammensat af 3 hovedelementer: a. sberegning b. Vurderet tid c. Tid til øvrige opgaver. a. sberegning De anvendte nøgletal er Dansk Servicerådgivnings erfaringsnøgletal. Disse nøgletal baserer sig på de erfaringer som Dansk Servicerådgivning har indhentet i forbindelse med lignende opgaver for andre danske kommuner. let udtrykker, hvor mange timer, der årligt anvendes pr. funktion pr. 1 m 2 bygningsareal På beregningsskemaerne i bilag 4-beregninger-detaljeret fremgår for hvilke funktioner denne beregning er foretaget. Det skal bemærkes at de anvendte nøgletal er et gennemsnit af det timeforbrug som Dansk Servicerådgivning er blevet oplyst om hos de mange danske kommuner, hvor tilsvarende funktionsanalyser, er gennemført. Dette indebærer naturligvis at der i nogle kommuner har været anvendt højere værdier (flere timer pr. m 2 pr. funktion) og i andre kommuner er der anvendt lavere værdier (færre timer pr. m 2 pr. funktion) kan således vælge at anvende et højere nøgletal pr. funktion (flere timer) eller et lavere nøgletal (færre timer), afhængigt af evt. kvalitetsmæssige og/eller økonomiske mål Dansk Servicerådgivning Side 3

5 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE b. Vurderet tid For de funktioner, hvor nøgletalsberegningen ikke er anvendelig, er der anvendt den tid, der er vurderet af den tekniske serviceleder/ -medarbejder. Dette gælder blandt andet alt det udvendige arbejde (faste belægninger, grønne områder m.v.) hvor der ikke er foretaget beregninger Da der er stor variation i omfanget af de udendørs opgaver fra enhed til enhed, er den tid, der p.t. anvendes hertil på de enkelte enheder ikke direkte sammenlignelig. c. Øvrige opgaver: Vedr. Øvrige opgaver er nøgletalsberegning, i lighed med udendørs arbejde, ikke anvendelig. Derfor er den selvregistrerede tid blevet videreført uændret, ligesom de forskellige opgavetyper er blevet videreført uændret. Det bemærkes at det samlede timeforbrug til øvrige opgaver efter Dansk Servicerådgivnings erfaring samlet set ligger på et fornuftigt, endda lavt, niveau hvad skoler angår. De andre tre enhedstyper ligger efter Dansk Servicerådgivnings vurdering i den høje ende. Det skal dog bemærkes, at der er store individuelle forskelle de enkelte enheder imellem hvilket kan være udtryk for meget forskellige serviceniveauer. Øvrige opgaver er specificeret med opgaveart og selvregistreret tid i bilag 6-øvrige opgaver. Med udgangspunktet i den af hver enkelt serviceleder/-medarbejder udarbejdede selvregistrering samt følgende forudsætninger I. Alle opgaver bliver i fremtiden udført i uændret omfang II. Niveauet for det tekniske servicearbejde skal være i overensstemmelse med det niveau som Dansk Servicerådgivnings erfaringstal lægger op til. III. De fysiske rammer og omstændigheder er som på registreringstidspunktet vil det samlede nødvendige tidsforbrug pr. institution samt total pr. opgave pr. institutionstype kunne aflæses i bilag 3-beregninger-oversigt. Hele sammenligningen for de nøgletalsberegningsegnede opgaver, er for hver enkel opgave illustreret grafisk i bilag 5-grafisk sammenligning. Det samlede resultat med sammenligning, for hver enhedstype, mellem nuværende tidsforbrug (selvregistreret) og det beregnede tidsforbrug er i øvrigt gengivet grafisk herunder i figur Dansk Servicerådgivning Side 4

6 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE 4.88 Skoler Selvregistreret tid Beregnet tid Difference Figur 1 Ældre-/pleje Selvregistreret tid Beregnet tid Difference Figur 2 Administration Selvregistreret tid Beregnet tid Difference Figur Diverse Selvregistreret tid Beregnet tid Difference Figur 4 Bemærk at differencen på ældre-/plejeområdet er negativ, da der samlet set beregnes flere timer end der er selvregistreret, hvorimod der på de øvrige enhedstyper omvendt beregnes færre timer end der er selvregistreret Dansk Servicerådgivning Side 5

7 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE 4. Anbefalede indsatsområder Generelt Ved gennemførelse af dette projekt har Dansk Servicerådgivning observeret flere punkter, hvor opfordres til at foretage en nærmere undersøgelse af forholdene for afdækning af årsag og mulighederne for ændring i de nuværende rutiner. I nogle tilfælde kunne erfaringer/rutiner fra de enheder med lavt tidsforbrug eventuelt overføres til de enheder, hvor timeforbruget for samme opgave er højt. Det selvregistrerede timeforbrug kontra Dansk Servicerådgivnings erfaringstal er fremstillet grafisk i dokumentet "5-sanalyse, teknisk service, grafisk sammenligning" Pasning af varme. og ventilationsanlæg Generelt er der ikke den store variation i tidsforbruget til denne opgave enhederne imellem. De fleste enheder ligger tæt på eller under Dansk Servicerådgivnings erfaringstal for området og kun enkelte enheder ligger over. På enkelte enheder varetages opgaven slet ikke af det tekniske personale. Tilsyn med bygninger og håndværkere. Denne opgave ligger spredt i forhold til Dansk Servicerådgivnings erfaringstal. Enkelte enheder skiller sig ud fra disse både i retning af et højt og et lavt timeforbrug. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det er Dansk Servicerådgivnings opfattelse efter besøg på enhederne, at der, specielt på skolerne, i høj grad anvendes egen arbejdskraft til bygningsvedligehold, mindre ombygninger og lignende. Denne anvendelse af egen arbejdskraft kan være en del af forklaringen på det lave timeforbrug på enkelte enheder. Der kan derimod ikke umiddelbart gives en forklaring i de tilfælde, hvor timeforbruget ligger væsentlig over Dansk Servicerådgivnings erfaringstal. Det kan dog anbefales at er opmærksomme på hvori årsagen til de største afvigelser består. Håndværksmæssige reparationer samt maling/lakering Timeforbruget på disse opgaver har tendens til at ligge højt i forhold til Dansk Servicerådgivnings erfaringstal. Den førnævnte høje grad af anvendelse af egen arbejdskraft til bygningsvedligehold, mindre ombygninger og lignende, er givetvis hovedårsagen til det høje timeforbrug på opgaverne Dansk Servicerådgivning Side 6

8 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE Administrativt arbejde Her kan en mulig årsag til de store afvigelser være forskellen i præcis hvilke administrative opgaver, der det enkelte sted varetages af den tekniske serviceleder. Enkelte enheder afviger betragteligt i forhold til Dansk Servicerådgivnings erfaringstal. En nærmere undersøgelse heraf, vil sandsynligvis afdække den reelle årsag til det meget forskellige tidsforbrug. Åbning/lukning på skolerne Der er forskel fra skole til skole hvordan denne opgave bliver løst. Der er ligeledes forskel på hvor mange arbejdstimer, der bliver anvendt til opgaven. Igen kunne det være interessant for at revurdere og evenuelt ensarte denne opgave for skolerne. Mulighederne for elektronisk aflåsning, og derved reduktion af anvendt timeforbrug, kan indgå i overvejelserne. Udendørs arbejde/grønne områder De fire opgavetyper under udendørs arbejde tegner sig for en stor andel af det samlede tidsforbrug. Beregning af opgaverne vedr. udendørs arbejde/grønne områder er ikke en del af nærværende analyse og det er således ikke muligt, at kommentere på de selvregistrerede tal. Øvrige opgaver Som nævnt tidligere i denne rapport ligger det selvregistrerede timeforbrug for nogle enheders vedkommende højt. Det kan derfor anbefales at, gennemgår de selvregistrerede Øvrige opgaver meget kritisk med henblik på at vurdere om de alle fortsat skal være en del af det tekniske servicepersonales arbejdsopgaver. Desuden bør der foretages en vurdering af om de opgaver, der fortsat skal udføres, skal tildeles den selvregistrerede og videreførte tid. Nedenstående skema viser hvor stor en andel "øvrige opgaver" andrager i forhold til den samlede selvregistrerede tid for hver enkel enhedstype for henholdsvis Syddjurs Kommunes selvregistreringer og Dansk Servicerådgivnings erfaringstal. Enhedstype Dansk Servicerådgivning Skoler 11,17% 16,37% Ældre-/pleje 32,5% 3,12% Administration 38,4% 27,91% Diverse 43,43% 21,4% Dansk Servicerådgivning Side 7

9 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE Enheder Af enheder bør Administrtionen i Rønde nævnes, da denne på flere opgaver skiller sig betydelig ud både i forhold til Dansk Servicerådgivnings erfaringstal og i forhold til tilsvarende enheder. Her bør årsagen til det betragtelige timeforbrug på flere af opgaverne afdækkes. Det skal dertil bemærkes, at det er blevet oplyst, at der er iværksat store omstillinger på administrationsbygningerne, hvorfor der måske allerede er sket en granskning af enheden og dens opgaver. Ovennævnte indsatsområder er, hvor intet andet er nævnt, generelt relevante for alle enhedstyper. 5. Mulighed for organisering har flere muligheder for at organisere det tekniske servicearbejde. De organisatoriske yderpunkter er: Decentral styring Central styret serviceorganisation Ud over disse to yderpunkter, er der mange muligheder for mellemløsninger. I dette afsnit vil vi kort behandle de to nævnte organisationsmuligheder samt en mellemløsning med etablering af teams. a. Decentral styring: Den enkelte institutionsleder er den tekniske serviceleders nærmeste foresatte i alle forhold, og der udføres udelukkende egne opgaver. Fordele: - Nærhed og tilhørsfølelse for det tekniske servicepersonale i forhold til den institution, de er tilknyttet. - Kort kommandovej og hurtig reaktionstid ved opgaveløsning. - Hurtig og individuel tilpasning af og fleksibilitet i opgaveløsningen. - Også ved specielle og ikke i forvejen aftalte opgaver/opgavetyper Dansk Servicerådgivning Side 8

10 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE Ulemper: - Uensartet opgaveløsning fra institution til institution. (prioriteringsforskelle) - Vanskeligheder ved afløsning, planlægning ved ferie, sygdom, uddannelse og andet fravær. - Svært at være opdateret med hensyn til teknisk udvikling o. lign. - Faglige kompetencer kan ikke udnyttes optimalt. - Svært/umuligt at udnytte ressourcerne optimalt. (ressourceudligning mellem flere institutioner) b. Centralt styret serviceorganisation: Ved denne model, vil en central placeret servicechef være ansvarlig for al teknisk servicearbejde i og alle medarbejdere vil være ansat i og tilknyttet denne serviceenhed. I modsætning til den decentrale model, hvor den enkelte institutionsleder er ansvarlig for den tekniske service, har servicechefen med denne model det totale ansvar for alt teknisk servicearbejde. Modellen kan eventuelt indeholde en underopdeling i teams/områder for at skabe mere overskuelighed over arbejdet. Fordele - Ensartethed i opgaveløsningen. - Bedre mulighed for planlægning i forbindelse med uddannelse, ferie, sygdom og andet fravær. - Nemmere at være opdateret med teknisk udvikling o. lign. - Mulighed for bedre udnyttelse af faglige kompetencer. - Ressourceskævheder kan udlignes imellem institutionerne. - Mulighed for at inddrage institutioner, der pt. ikke får teknisk servicehjælp. - Én person er budgetansvarlig for hele området. Ulemper: - Risiko for længere kommandoveje - Længere reaktionstid ved specielle/ændrede opgaver. - Reduceret smidighed kan forekomme - Følelse af fremmedgjorthed hos medarbejderne i forhold til arbejdsstedet hvis tilknytningen til arbejdsstedet forsvinder. - Betydelige meromkostninger til ledelse. - Mulighed for mere end 1 arbejdssted kan medføre transporttid. Det vil i denne model være af stor vigtighed, at tilknytningen mellem den enkelte medarbejder og arbejdsstedet ikke brydes Dansk Servicerådgivning Side 9

11 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE c. Teams: Teammodellen hvor der dannes et antal geografisk opdelte teams er en slags formaliseret samarbejde meget i stil med den nuværende løsning, hvor personalet ansættelsesmæssigt er tilknyttet den enkelte enhed. Det er altså stadig den enkelte institutionsleder, der er nærmeste foresatte ved traditionelle personale- og ledelsesmæssige forhold. En koordinator samler så trådene og koordinerer opgaver på tværs af enhederne, når der er behov herfor. På denne måde udnyttes eksempelvis medarbejderkompetancer bedre. Servicelederen/-medarbejderen skal i vid udstrækning have frihed til, at planlægge og lave aftaler for sin egen enhed. Det vil sige, at det daglige arbejde udføres i store træk som i dag. Koordinatorerne kan eksempelvis være nogle af de involverede tekniske serviceledere. Det væsentlige er at de udelukkende tildeles koordinerende beføjelser. De teams, der bliver dannet skal have en vis minimumsstørrelse. Bliver de for små kan det være vanskeligt at udnytte alle fordelene ved modellen som f. eks. ressourceudligning institutionerne imellem, afløsning ved ferie/sygdom/kursus og lignende udfordringer. Teammodellen vil bevirke, at de faglige kompetencer, der findes i teamet kan udnyttes bedre i form af enten fysisk deltagelse i arbejdet hos kolleger eller ved at fungere som konsulent/rådgiver på specifikke opgaver/projekter. Koordinatorerne skal gennem de udstukne retningslinjer samt ved at være i regelmæssig kontakt med hinanden søge at opnå ensartethed i opgaveløsningen. Fordele: - Ensartethed i opgaveløsningen. - Nærhed og tilhørsfølelse i forhold til den institution man er tilknyttet. - Ressourceskævheder kan udlignes imellem institutionerne. - God mulighed for udnyttelse af faglige kompetencer. - Mulighed for maskin- og værktøjsfællesskaber. - Bedre mulighed for at inddrage institutioner, der pt. Ikke får teknisk servicehjælp. F. eks børnehaver beliggende i det geografiske område. Ulemper: - I enkelte situationer kan der forekomme længere kommandovej, længere reaktionstid, reduceret smidighed m.m. - Mulighed for mere end 1 arbejdssted kan medføre transporttid. - Medarbejdere, der skal hjælpe på en ikke daglig arbejdsplads, kan frygte at blive pålagt uforholdsmæssigt meget lavstatusarbejde. - Der må påregnes en vis tid til koordineringsmøder blandt medarbejderne i hvert team Dansk Servicerådgivning Side 1

12 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE De to sidstnævnte modeller vil gøre det naturligt at være fælles om investering i og drift af maskiner og værktøj. Der vil i disse modeller ligeledes være mulighed for at inddrage institutioner i det geografiske område, der i dag ikke får hjælp til udførelse af tekniske service opgaver. Her tænkes specielt på daginstitutioner. Den centralt styrede og teamorganisationen har mange af de samme fordele og de største forskelle ligger i den ansættelsesmæssige tilknytning og placeringen af den koordinerende indsats. Den centralt styrede organisation vil desuden kræve flytning af budget fra den enkelte enhed til den centrale serviceorganisation i modsætning til teammodellen, hvor budget til teknisk service bibeholdes på enhederne. Ligeledes vil der kræves betydelige omkostninger til ledelse i den centrale organisation, hvor der kun skal påregnes mindre omkostninger til koordinering i teammodellen. I forhold til oprettelse af teams på tværs af institutionerne, vil der reelt være mulighed herfor i alle tre modeller. Den decentrale model vil i den forbindelse give de største udfordringer i forhold til koordinering af opgaver og lignende hvorimod man i de to øvrige modeller vil kunne placere disse opgaver hos teamkoordinator eller servicechef. Udfordringerne vil givetvis bestå i placeringen af den koordinerende indsats samt tilvejebringelse af økonomien til samme. Dansk Servicerådgivnings vurdering: Efter Dansk Servicerådgivnings opfattelse vil få den bedste og mest effektive organisation ved oprettelse af teams. Herved vil mange af de nuværende fordele blive bevaret; Såsom nærhed, tilhørsforhold, fleksibilitet m.m. Samtidig vil flere af den centrale styringsmodels fordele kunne opnås. Som eksempel herpå kan nævnes: - Ressourceudligning. - Bedre planlægning ved fravær. - Bedre mulighed for at inddrage institutioner, der pt. ikke modtager kommunal teknisk service. - Bedre udnyttelse af faglige kompetencer. - Bedre mulighed for ensartethed i opgaveløsningen. Omkostningerne ved indførelse af denne model vil være forholdsvis beskedne, da de, der får en koordinerende rolle kun vil skulle tildeles mere administrationstid afhængig af den endelige teamdannelse Dansk Servicerådgivning Side 11

13 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE d. Bemærkninger: I forbindelse med det tekniske servicearbejde, er det for alle organisationsmodeller mulighed for at udskille det udvendige arbejde (grønne områder). Denne mulighed kan være en løsning, f. eks. når ressourcerne skal tilpasses hele stillinger pr. institution og andre muligheder er uhensigtsmæssige. I dette tilfælde kan dette arbejde eller dele deraf overdrages til, eller tilbageføres fra Park og vej/ekstern entreprenør. 6. Afslutende bemærkninger I skrivende stund mangler Dansk Servicerådgivning, af forskellige årsager, at modtage selvregistreringer fra fire medarbejdere fra hhv.: Træning og sundhed i Tirstrup Naturcenter Syddjurs Ringparken plejecenter Ebeltoft Rådhus Selvregistreringer, beregninger og differencer for ovennævnte enheder kan i nærværende materiale således ikke regnes for valide, inden disse oplysninger er modtaget og implementeret Nærværende analyserapport afslutter sanalyse af teknisk service i Syddjurs Kommune. Spørgsmål til rapporten kan rettes til Dansk Servicerådgivning på tlf eller via mail Dansk Servicerådgivning Side 12

14 Bilag 1 Skoler Forudsætninger: Normeringer, BBR-arealer Enhedens navn Arealgrundlag for beregninger Nuværende timeforbrug i alt Bemærkninger Ebeltoft Skole (Skolevej) Skolevej 7 84 Ebeltoft Ebeltoft Skole (Øster Allé) Øster Allé Ebeltoft Rosmos Skole Areal er inkl. hal og børnehus. Bispemosevej Balle Molsskolen kvm. opmålt på GIS. Heraf 1278 kvm. kælder fra BBR Skoletoften Knebel Rønde Skole Areal er inkl. tandpleje. Skrejrupvej Rønde Thorsager Skole Inkl. ca. 5 kvm. nybyggeri Kløvervangen 6A-6B, Thorsager 841 Rønde Ungdomsskolen Kolind Maarupvej Kolind Kolind Centralskole Bugtrupvej Kolind Marienhoffskolen Areal er inkl. tandklinik Marienhoffvej 11A 855 Ryomgård

15 Bilag 1 Forudsætninger: Normeringer, BBR-arealer Enhedens navn Arealgrundlag for beregninger Nuværende timeforbrug i alt Bemærkninger Pindstrupskolen Areal er inkl. ny bygning Skolevej 1, Pindstrup 855 Ryomgård Mørke Skole Kirkevej Mørke Ådalskolen Gennemgået areal er inkl. 669 kvm. Integreret Børneinstitution Ådalen 2, Skørring 8544 Mørke Hornslet Skole Gennemgået areal er inkl. "Mini A" på 323 kvm. samt "Madhuset" Ballesvej 6 på 215 kvm Hornslet Ungdomsskolen Trekanten Arealet er inkl. Mosevej 9 i Mørke. Rosenholmvej Hornslet SUM

16 Bilag 1 Selvregistrering, skoler Enhedsnavn Ebeltoft Skole (Skolevej) Ebeltoft Skole (Øster Allé) Rosmos Skole Molsskolen Rønde Skole Pasning af varme-/ventilationsanlæg, inkl. journalføring Tilsyn med brandmateriel og forbindingskasse Tilsyn med bygninger og håndværkere, m.v Håndværksmæssige reparationer (bygning, inventar, udstyr) Administrativt arbejde (rapportering, indkøb, m.m.) Administration af bookingsystem Tilsyn med rengøring Sikkerhedsarbejde (SIU-møder, m.m.) Åbning og lukning (ca. klokkeslæt) Møder med leder/chef Dialog med ejendomscenter Budtjeneste, ekstern Renovation Skiftning af håndklæder, sæbe og toiletpapir "Servicering" af fritidsbrugere IT relateret arbejde Håndtering af glemte sager Renholdelse af skolegård, gårdsplads, p-plads, m.v Renholdelse af grønne områder Hækklipning Græsslåning Flytning af møbler Op- og nedtagning af gardiner og persienner Maling/lakering (f. eks. træværk og gymnastiksalsgulv) Øvrige opgaver* I ALT ferie-/fridage (6. ferieuge) I ALT Thorsager Skole Ungdomsskolen Kolind Kolind Centralskole Marienhoffskolen Pindstrupskolen Mørke Skole Ådalskolen Hornslet Skole Ungdomsskolen Trekanten I alt

17 Bilag 1 Ældre-/plejeområdet Forudsætninger: Normeringer, BBR-arealer Enhedens navn Arealgrundlag for beregninger Nuværende timeforbrug i alt Bemærkninger Bakkegårdens Plejecenter Nørreport Ebeltoft Lokalpsykiatri og bofællesskab Areal dels taget fra BBR (48) og dels opmålt på GIS (46) Strandgårdshøj Nuværende timeforbrug er indeholdt i Bakkegårdens timeforbrug 84 Ebeltoft Træning og sundhed, Tirstrup Det har ikke været muligt at bestemme arealet ud fra BBR-meddelelsen. Århusvej 33-35, Tirstrup 84 Ebeltoft Lillerup Plejecenter Arealet er inkl. Skolevej 19 samt Lindebo 1-11 i Mørke. Hovedgaden Rønde Ringparken Plejecenter 3.16 Nordre Ringvej Ryomgård Lyngparken Lyngevej Knebel Rosengården Plejecenter Areal består af Tingvej 22: 8243 m2, Rodskovvej 19A: 1521 m2, Tingvej 22 Kastanievej 8: 4 m2, Bassegården 2: 25 m2 samt Lindebo: 2 m Hornslet SUM

18 Bilag 1 Selvregistrering, Ældre-/plejeområdet Enhedsnavn Bakkegårdens Plejecenter Pasning af varme-/ventilationsanlæg, inkl. journalføring Tilsyn med brandmateriel og forbindingskasse Tilsyn med bygninger og håndværkere, m.v Håndværksmæssige reparationer (bygning, inventar, udstyr) Administrativt arbejde (rapportering, indkøb, m.m.) Administration af bookingsystem 2 2 Tilsyn med rengøring Sikkerhedsarbejde (SIU-møder, m.m.) Åbning og lukning (ca. klokkeslæt) Møder med leder/chef Dialog med ejendomscenter Budtjeneste, ekstern Renovation Skiftning af håndklæder, sæbe og toiletpapir "Servicering" af fritidsbrugere IT relateret arbejde Håndtering af glemte sager Renholdelse af skolegård, gårdsplads, p-plads, m.v Renholdelse af grønne områder Hækklipning Græsslåning Flytning af møbler Op- og nedtagning af gardiner og persienner Maling/lakering (f. eks. træværk og gymnastiksalsgulv) Øvrige opgaver* I ALT ferie-/fridage (6. ferieuge) I ALT Lokalpsykiatri og bofællesska Træning og sundhed, Tirstrup Lillerup Plejecenter Ringparken Plejecenter Lyngparken Rosengården Plejecenter I alt Dansk Servicerådgivning

19 Bilag 1 Administration Forudsætninger: Normeringer, BBR-arealer Enhedens navn Arealgrundlag for beregninger Nuværende timeforbrug i alt Ebeltoft Rådhus Lundbergsvej 2 84 Ebeltoft Administration Rønde Hovedgaden Rønde Administration Hornslet Tingvej Hornslet SUM Bemærkninger

20 Bilag 1 Selvregistrering, Administration Enhedsnavn Ebeltoft Rådhus Administration Rønde Administration Hornslet Pasning af varme-/ventilationsanlæg, inkl. journalføring Tilsyn med brandmateriel og forbindingskasse Tilsyn med bygninger og håndværkere, m.v Håndværksmæssige reparationer (bygning, inventar, udstyr) Administrativt arbejde (rapportering, indkøb, m.m.) Administration af bookingsystem 2 2 Tilsyn med rengøring Sikkerhedsarbejde (SIU-møder, m.m.) Åbning og lukning (ca. klokkeslæt) Møder med leder/chef Dialog med ejendomscenter 1 1 Budtjeneste, ekstern Renovation Skiftning af håndklæder, sæbe og toiletpapir "Servicering" af fritidsbrugere IT relateret arbejde Håndtering af glemte sager 2 2 Renholdelse af skolegård, gårdsplads, p-plads, m.v Renholdelse af grønne områder Hækklipning Græsslåning Flytning af møbler Op- og nedtagning af gardiner og persienner 5 5 Maling/lakering (f. eks. træværk og gymnastiksalsgulv) 1 1 Øvrige opgaver* I ALT ferie-/fridage (6. ferieuge) I ALT I alt

21 Bilag 1 Diverse enheder Forudsætninger: Normeringer, BBR-arealer Enhedens navn Arealgrundlag for beregninger Nuværende timeforbrug i alt Naturcenter Syddjurs Mols Bjerge Vej 8, Basballe 84 Ebeltoft SUM Bemærkninger

22 Bilag 1 Selvregistrering, Diverse enheder Enhedsnavn Naturcenter Syddjurs Pasning af varme-/ventilationsanlæg, inkl. journalføring Tilsyn med brandmateriel og forbindingskasse Tilsyn med bygninger og håndværkere, m.v. 5 5 Håndværksmæssige reparationer (bygning, inventar, udstyr) Administrativt arbejde (rapportering, indkøb, m.m.) Administration af bookingsystem 3 3 Tilsyn med rengøring Sikkerhedsarbejde (SIU-møder, m.m.) Åbning og lukning (ca. klokkeslæt) Møder med leder/chef 5 5 Dialog med ejendomscenter 5 5 Budtjeneste, ekstern 4 4 Renovation Skiftning af håndklæder, sæbe og toiletpapir 2 2 "Servicering" af fritidsbrugere IT relateret arbejde Håndtering af glemte sager Renholdelse af skolegård, gårdsplads, p-plads, m.v. 6 6 Renholdelse af grønne områder Hækklipning 1 1 Græsslåning 3 3 Flytning af møbler Op- og nedtagning af gardiner og persienner Maling/lakering (f. eks. træværk og gymnastiksalsgulv) 2 2 Øvrige opgaver* I ALT ferie-/fridage (6. ferieuge) I ALT I alt

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Når Viden skaber resultater--- Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Drejebog Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse

Læs mere

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige NOTAT Projekt Analyse af Ejendomsdriften Kunde Randers Kommune Dato 31. juli 2014 Til Randers Kommune Fra Rambøll 1. Principper for fremtidig organisering af ejendomsdriften Rambøll foreslår at etablere

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold Region Hovedstaden Deloitte Consulting Afrapportering 11. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering 5 3. Inspiration til ændring

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Forslag E-doc 2013-52434 Effektivisering og tilpasning af budgettildeling samt budgetmodeller på ejendomsområdet Analyse af potentialerne ved en række forskellige tiltag på ejendomsområdet i BUF. Tabel

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Benchmarkinganalyse 2013

Benchmarkinganalyse 2013 Benchmarkinganalyse 2013 - på udvalgte serviceområder Benchmarkinganalyse august 2013 Side 1 af 52 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 4 3. AFGRÆNSNING, METODE OG FORBEHOLD...

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Kommunal ejendomsadministration

Kommunal ejendomsadministration Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Kasper Lemvigh Kommunal ejendomsadministration Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering

Læs mere

Enzymer til arbejdsmiljøet. - et projekt om kommunernes brug af BST. Februar 2003. Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA

Enzymer til arbejdsmiljøet. - et projekt om kommunernes brug af BST. Februar 2003. Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA Enzymer til arbejdsmiljøet - et projekt om kommunernes brug af BST Februar 2003 Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA CASA Enzymer til arbejdsmiljøet - et projekt om kommunernes brug af BST

Læs mere

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling Forenkling er også et spørgsmål om opgaveplacering. Der kan ikke opstilles et enkelt svar på, om løsningen af de administrative opgaver skal foregå centralt eller decentralt. Men kommunerne må løbende

Læs mere

Jobprofiler i ejendomsservice. November 2012

Jobprofiler i ejendomsservice. November 2012 Jobprofiler i ejendomsservice November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Analysens grundlag... 3 2. Tendenser inden for ejendomsservice... 5 3. Hvad er en jobprofil?... 9 3.1 Tværgående variationer

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner Politisk beslutningsoplæg 9.november 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 3 1.1 Perspektivering og potentiale...

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune April 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Forvaltningsrevision i praksis Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Januar 2003 Kontaktudvalget for Offentlig Revision består af repræsentanter fra Rigsrevisionen Kommunernes Revision Revisionsdirektoratet

Læs mere

Analyse af forklaringer på etablering af fuldtidsstillinger versus deltidsstillinger

Analyse af forklaringer på etablering af fuldtidsstillinger versus deltidsstillinger 23. august 2012 Rapport Fuldtid eller deltid blandt pædagoger på dag- og døgnområdet Analyse af forklaringer på etablering af fuldtidsstillinger versus deltidsstillinger Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

hjælpemiddelområdet BILAG

hjælpemiddelområdet BILAG Effektanalyse Grænser for dialog af hjælpemiddelområdet BILAG December Juni 2010 2011 Effektanalyse af Hjælpemiddelområdet BILAG December 2011 år UDBUDSRÅDET Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

KOMMUNAL EJENDOMSFORVALTNING

KOMMUNAL EJENDOMSFORVALTNING KOMMUNAL EJENDOMSFORVALTNING 6 FORTÆLLINGER OM ETABLERING AF ET CENTRALT EJENDOMSCENTER LARS OLE PREISLER HANSEN OG SUSANNE BALSLEV NIELSEN (EDS.) KOMMUNAL EJENDOMSFORVALTNING 6 FORTÆLLINGER OM ETABLERING

Læs mere

Hjørring Kommune. Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012)

Hjørring Kommune. Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012) INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hjørring Kommune planlægningsfunktionen Hjørring Kommune Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012) WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE ARBEJDSGANGSANALYSE PÅ ÆLDREOMRÅDET DØGNPLEJEN SYDBORNHOLM November 2006 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Side 1 Formål og metode.........................................................

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere