ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE. Syddjurs Kommune. Dansk Servicerådgivning. Brian Hvenegård Ovesen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE. Syddjurs Kommune. Dansk Servicerådgivning. Brian Hvenegård Ovesen"

Transkript

1 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE Dansk Servicerådgivning Brian Hvenegård Ovesen

2 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Selvregistrering 3. Beregninger a. sberegning b. Vurderet tid c. Tid til Øvrige opgaver 4. Anbefalede indsatsområder 5. Muligheder for organisering a. Decentral styring b. Centralt styret serviceorganisation c. Teamorganisation d. bemærkninger 6. Afslutende bemærkninger Bilag: 1. forudsætninger og selvregistreringer, oversigt 2. Selvregistreringer, detaljeret 3. beregninger-oversigt 4. beregninger-detaljeret 5. Grafisk sammenligning Øvrige opgaver Dansk Servicerådgivning Side 1

3 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE 1. Indledning Analysen er gennemført på foranledning af i forlængelse af politikernes ønske om anskueliggørelse af området. Det er således analyserapportens formål, at tydeliggøre det opgave- og tidsmæssige omfanget af teknisk service på udvalgte kommunale ejendomme/enheder, i videst muligt omfang sammenholde de i analysen fremkomne resultater med Dansk Servicerådgivnings erfaringstal for området samt belyse fremtidige muligheder. Dansk Servicerådgivning har valgt, at opdele enhederne i fire forskellige typer; Skoleenheder, Ældre-/plejeenheder, administrationsenheder samt diverse enheder. Dette for bedre at kunne målrette brugen af erfaringstal. Analysearbejdet er løbende fulgt af en til formålet nedsat arbejdsgruppe bestående af ledere og medarbejdere fra de forskellige områder samt repræsentanter fra fagforbundene 3F og FOA. 2. Selvregistreringen Indsamling af oplysningerne om det tekniske servicepersonales arbejdsopgaver er foregået ved selvregistrering, idet tekniske serviceledere og -medarbejdere har udfyldt et af Dansk Servicerådgivning udleveret selvregistreringsskema. Efterfølgende har Dansk Servicerådgivnings konsulent besøgt hver enkel enhed, og afholdt møde med tekniske serviceledere og -medarbejdere. På mødet er selvregistreringsskemaet gennemgået for at sikre den rette forståelse af de angivne oplysninger. Ligeledes er BBR-meddelesser gennemgået for at sikre det korrekte areal, da det anvendes i analysens beregninger. I de tilfælde hvor der har været uoverensstemmelse mellem gennemgået/opmålt areal og det af Team Ejendomme oplyste areal pr. 1. januar 214, er der taget udgangspunkt i det største areal. Til slut er enheden besigtiget for gennem selvsyn at få indtryk af enhedens forhold, stand, indretning m.v. Forudsætninger og oversigtsskema med samlede selvregistrerede timer er vedhæftet i bilag 1-forudsætnnger og selvregistrering-oversigt, som et overblik over enhederne delt op i de fire enhedstyper; henholdsvis skoler, Ældre-/plejeenheder, Administration samt diverse. Bilaget angiver arealgrundlag for beregninger, summen af timer pr. opgave pr. enhed samt totaler pr. opgave pr. enhedstype. For flere detaljer vedr. selvregistrering henvises til bilag 2-selvregistrering-detaljeret Dansk Servicerådgivning Side 2

4 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE På flere institutioner er der beskæftiget medarbejdere på forskellige sociale ordninger (skånejob flexjob jobtræning). Da denne analyse blandt andet skal afdække den nuværende effektive arbejdstid til udførelse af arbejdet, har den enkelte tekniske serviceleder, hvor disse medarbejdere bidrager til selvregistreringen, vurderet den gennemsnitlige effektivitet for disse medarbejdere. Således er den angivne tid et udtryk for den nuværende effektive arbejdstid til udførelse af opgaven. Derfor er samtlige timer i nuværende bemandning og nuværende tid (selvregistreret) for disse medarbejdere reduceret i overensstemmelse med den vurderede effektivitetsprocent. 3. Beregninger Med udgangspunkt i Dansk servicerådgivnings erfaringstal er der foretaget en beregning, som udmunder i et oplæg til det nødvendige fremtidige tidsforbrug sammensat af 3 hovedelementer: a. sberegning b. Vurderet tid c. Tid til øvrige opgaver. a. sberegning De anvendte nøgletal er Dansk Servicerådgivnings erfaringsnøgletal. Disse nøgletal baserer sig på de erfaringer som Dansk Servicerådgivning har indhentet i forbindelse med lignende opgaver for andre danske kommuner. let udtrykker, hvor mange timer, der årligt anvendes pr. funktion pr. 1 m 2 bygningsareal På beregningsskemaerne i bilag 4-beregninger-detaljeret fremgår for hvilke funktioner denne beregning er foretaget. Det skal bemærkes at de anvendte nøgletal er et gennemsnit af det timeforbrug som Dansk Servicerådgivning er blevet oplyst om hos de mange danske kommuner, hvor tilsvarende funktionsanalyser, er gennemført. Dette indebærer naturligvis at der i nogle kommuner har været anvendt højere værdier (flere timer pr. m 2 pr. funktion) og i andre kommuner er der anvendt lavere værdier (færre timer pr. m 2 pr. funktion) kan således vælge at anvende et højere nøgletal pr. funktion (flere timer) eller et lavere nøgletal (færre timer), afhængigt af evt. kvalitetsmæssige og/eller økonomiske mål Dansk Servicerådgivning Side 3

5 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE b. Vurderet tid For de funktioner, hvor nøgletalsberegningen ikke er anvendelig, er der anvendt den tid, der er vurderet af den tekniske serviceleder/ -medarbejder. Dette gælder blandt andet alt det udvendige arbejde (faste belægninger, grønne områder m.v.) hvor der ikke er foretaget beregninger Da der er stor variation i omfanget af de udendørs opgaver fra enhed til enhed, er den tid, der p.t. anvendes hertil på de enkelte enheder ikke direkte sammenlignelig. c. Øvrige opgaver: Vedr. Øvrige opgaver er nøgletalsberegning, i lighed med udendørs arbejde, ikke anvendelig. Derfor er den selvregistrerede tid blevet videreført uændret, ligesom de forskellige opgavetyper er blevet videreført uændret. Det bemærkes at det samlede timeforbrug til øvrige opgaver efter Dansk Servicerådgivnings erfaring samlet set ligger på et fornuftigt, endda lavt, niveau hvad skoler angår. De andre tre enhedstyper ligger efter Dansk Servicerådgivnings vurdering i den høje ende. Det skal dog bemærkes, at der er store individuelle forskelle de enkelte enheder imellem hvilket kan være udtryk for meget forskellige serviceniveauer. Øvrige opgaver er specificeret med opgaveart og selvregistreret tid i bilag 6-øvrige opgaver. Med udgangspunktet i den af hver enkelt serviceleder/-medarbejder udarbejdede selvregistrering samt følgende forudsætninger I. Alle opgaver bliver i fremtiden udført i uændret omfang II. Niveauet for det tekniske servicearbejde skal være i overensstemmelse med det niveau som Dansk Servicerådgivnings erfaringstal lægger op til. III. De fysiske rammer og omstændigheder er som på registreringstidspunktet vil det samlede nødvendige tidsforbrug pr. institution samt total pr. opgave pr. institutionstype kunne aflæses i bilag 3-beregninger-oversigt. Hele sammenligningen for de nøgletalsberegningsegnede opgaver, er for hver enkel opgave illustreret grafisk i bilag 5-grafisk sammenligning. Det samlede resultat med sammenligning, for hver enhedstype, mellem nuværende tidsforbrug (selvregistreret) og det beregnede tidsforbrug er i øvrigt gengivet grafisk herunder i figur Dansk Servicerådgivning Side 4

6 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE 4.88 Skoler Selvregistreret tid Beregnet tid Difference Figur 1 Ældre-/pleje Selvregistreret tid Beregnet tid Difference Figur 2 Administration Selvregistreret tid Beregnet tid Difference Figur Diverse Selvregistreret tid Beregnet tid Difference Figur 4 Bemærk at differencen på ældre-/plejeområdet er negativ, da der samlet set beregnes flere timer end der er selvregistreret, hvorimod der på de øvrige enhedstyper omvendt beregnes færre timer end der er selvregistreret Dansk Servicerådgivning Side 5

7 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE 4. Anbefalede indsatsområder Generelt Ved gennemførelse af dette projekt har Dansk Servicerådgivning observeret flere punkter, hvor opfordres til at foretage en nærmere undersøgelse af forholdene for afdækning af årsag og mulighederne for ændring i de nuværende rutiner. I nogle tilfælde kunne erfaringer/rutiner fra de enheder med lavt tidsforbrug eventuelt overføres til de enheder, hvor timeforbruget for samme opgave er højt. Det selvregistrerede timeforbrug kontra Dansk Servicerådgivnings erfaringstal er fremstillet grafisk i dokumentet "5-sanalyse, teknisk service, grafisk sammenligning" Pasning af varme. og ventilationsanlæg Generelt er der ikke den store variation i tidsforbruget til denne opgave enhederne imellem. De fleste enheder ligger tæt på eller under Dansk Servicerådgivnings erfaringstal for området og kun enkelte enheder ligger over. På enkelte enheder varetages opgaven slet ikke af det tekniske personale. Tilsyn med bygninger og håndværkere. Denne opgave ligger spredt i forhold til Dansk Servicerådgivnings erfaringstal. Enkelte enheder skiller sig ud fra disse både i retning af et højt og et lavt timeforbrug. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det er Dansk Servicerådgivnings opfattelse efter besøg på enhederne, at der, specielt på skolerne, i høj grad anvendes egen arbejdskraft til bygningsvedligehold, mindre ombygninger og lignende. Denne anvendelse af egen arbejdskraft kan være en del af forklaringen på det lave timeforbrug på enkelte enheder. Der kan derimod ikke umiddelbart gives en forklaring i de tilfælde, hvor timeforbruget ligger væsentlig over Dansk Servicerådgivnings erfaringstal. Det kan dog anbefales at er opmærksomme på hvori årsagen til de største afvigelser består. Håndværksmæssige reparationer samt maling/lakering Timeforbruget på disse opgaver har tendens til at ligge højt i forhold til Dansk Servicerådgivnings erfaringstal. Den førnævnte høje grad af anvendelse af egen arbejdskraft til bygningsvedligehold, mindre ombygninger og lignende, er givetvis hovedårsagen til det høje timeforbrug på opgaverne Dansk Servicerådgivning Side 6

8 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE Administrativt arbejde Her kan en mulig årsag til de store afvigelser være forskellen i præcis hvilke administrative opgaver, der det enkelte sted varetages af den tekniske serviceleder. Enkelte enheder afviger betragteligt i forhold til Dansk Servicerådgivnings erfaringstal. En nærmere undersøgelse heraf, vil sandsynligvis afdække den reelle årsag til det meget forskellige tidsforbrug. Åbning/lukning på skolerne Der er forskel fra skole til skole hvordan denne opgave bliver løst. Der er ligeledes forskel på hvor mange arbejdstimer, der bliver anvendt til opgaven. Igen kunne det være interessant for at revurdere og evenuelt ensarte denne opgave for skolerne. Mulighederne for elektronisk aflåsning, og derved reduktion af anvendt timeforbrug, kan indgå i overvejelserne. Udendørs arbejde/grønne områder De fire opgavetyper under udendørs arbejde tegner sig for en stor andel af det samlede tidsforbrug. Beregning af opgaverne vedr. udendørs arbejde/grønne områder er ikke en del af nærværende analyse og det er således ikke muligt, at kommentere på de selvregistrerede tal. Øvrige opgaver Som nævnt tidligere i denne rapport ligger det selvregistrerede timeforbrug for nogle enheders vedkommende højt. Det kan derfor anbefales at, gennemgår de selvregistrerede Øvrige opgaver meget kritisk med henblik på at vurdere om de alle fortsat skal være en del af det tekniske servicepersonales arbejdsopgaver. Desuden bør der foretages en vurdering af om de opgaver, der fortsat skal udføres, skal tildeles den selvregistrerede og videreførte tid. Nedenstående skema viser hvor stor en andel "øvrige opgaver" andrager i forhold til den samlede selvregistrerede tid for hver enkel enhedstype for henholdsvis Syddjurs Kommunes selvregistreringer og Dansk Servicerådgivnings erfaringstal. Enhedstype Dansk Servicerådgivning Skoler 11,17% 16,37% Ældre-/pleje 32,5% 3,12% Administration 38,4% 27,91% Diverse 43,43% 21,4% Dansk Servicerådgivning Side 7

9 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE Enheder Af enheder bør Administrtionen i Rønde nævnes, da denne på flere opgaver skiller sig betydelig ud både i forhold til Dansk Servicerådgivnings erfaringstal og i forhold til tilsvarende enheder. Her bør årsagen til det betragtelige timeforbrug på flere af opgaverne afdækkes. Det skal dertil bemærkes, at det er blevet oplyst, at der er iværksat store omstillinger på administrationsbygningerne, hvorfor der måske allerede er sket en granskning af enheden og dens opgaver. Ovennævnte indsatsområder er, hvor intet andet er nævnt, generelt relevante for alle enhedstyper. 5. Mulighed for organisering har flere muligheder for at organisere det tekniske servicearbejde. De organisatoriske yderpunkter er: Decentral styring Central styret serviceorganisation Ud over disse to yderpunkter, er der mange muligheder for mellemløsninger. I dette afsnit vil vi kort behandle de to nævnte organisationsmuligheder samt en mellemløsning med etablering af teams. a. Decentral styring: Den enkelte institutionsleder er den tekniske serviceleders nærmeste foresatte i alle forhold, og der udføres udelukkende egne opgaver. Fordele: - Nærhed og tilhørsfølelse for det tekniske servicepersonale i forhold til den institution, de er tilknyttet. - Kort kommandovej og hurtig reaktionstid ved opgaveløsning. - Hurtig og individuel tilpasning af og fleksibilitet i opgaveløsningen. - Også ved specielle og ikke i forvejen aftalte opgaver/opgavetyper Dansk Servicerådgivning Side 8

10 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE Ulemper: - Uensartet opgaveløsning fra institution til institution. (prioriteringsforskelle) - Vanskeligheder ved afløsning, planlægning ved ferie, sygdom, uddannelse og andet fravær. - Svært at være opdateret med hensyn til teknisk udvikling o. lign. - Faglige kompetencer kan ikke udnyttes optimalt. - Svært/umuligt at udnytte ressourcerne optimalt. (ressourceudligning mellem flere institutioner) b. Centralt styret serviceorganisation: Ved denne model, vil en central placeret servicechef være ansvarlig for al teknisk servicearbejde i og alle medarbejdere vil være ansat i og tilknyttet denne serviceenhed. I modsætning til den decentrale model, hvor den enkelte institutionsleder er ansvarlig for den tekniske service, har servicechefen med denne model det totale ansvar for alt teknisk servicearbejde. Modellen kan eventuelt indeholde en underopdeling i teams/områder for at skabe mere overskuelighed over arbejdet. Fordele - Ensartethed i opgaveløsningen. - Bedre mulighed for planlægning i forbindelse med uddannelse, ferie, sygdom og andet fravær. - Nemmere at være opdateret med teknisk udvikling o. lign. - Mulighed for bedre udnyttelse af faglige kompetencer. - Ressourceskævheder kan udlignes imellem institutionerne. - Mulighed for at inddrage institutioner, der pt. ikke får teknisk servicehjælp. - Én person er budgetansvarlig for hele området. Ulemper: - Risiko for længere kommandoveje - Længere reaktionstid ved specielle/ændrede opgaver. - Reduceret smidighed kan forekomme - Følelse af fremmedgjorthed hos medarbejderne i forhold til arbejdsstedet hvis tilknytningen til arbejdsstedet forsvinder. - Betydelige meromkostninger til ledelse. - Mulighed for mere end 1 arbejdssted kan medføre transporttid. Det vil i denne model være af stor vigtighed, at tilknytningen mellem den enkelte medarbejder og arbejdsstedet ikke brydes Dansk Servicerådgivning Side 9

11 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE c. Teams: Teammodellen hvor der dannes et antal geografisk opdelte teams er en slags formaliseret samarbejde meget i stil med den nuværende løsning, hvor personalet ansættelsesmæssigt er tilknyttet den enkelte enhed. Det er altså stadig den enkelte institutionsleder, der er nærmeste foresatte ved traditionelle personale- og ledelsesmæssige forhold. En koordinator samler så trådene og koordinerer opgaver på tværs af enhederne, når der er behov herfor. På denne måde udnyttes eksempelvis medarbejderkompetancer bedre. Servicelederen/-medarbejderen skal i vid udstrækning have frihed til, at planlægge og lave aftaler for sin egen enhed. Det vil sige, at det daglige arbejde udføres i store træk som i dag. Koordinatorerne kan eksempelvis være nogle af de involverede tekniske serviceledere. Det væsentlige er at de udelukkende tildeles koordinerende beføjelser. De teams, der bliver dannet skal have en vis minimumsstørrelse. Bliver de for små kan det være vanskeligt at udnytte alle fordelene ved modellen som f. eks. ressourceudligning institutionerne imellem, afløsning ved ferie/sygdom/kursus og lignende udfordringer. Teammodellen vil bevirke, at de faglige kompetencer, der findes i teamet kan udnyttes bedre i form af enten fysisk deltagelse i arbejdet hos kolleger eller ved at fungere som konsulent/rådgiver på specifikke opgaver/projekter. Koordinatorerne skal gennem de udstukne retningslinjer samt ved at være i regelmæssig kontakt med hinanden søge at opnå ensartethed i opgaveløsningen. Fordele: - Ensartethed i opgaveløsningen. - Nærhed og tilhørsfølelse i forhold til den institution man er tilknyttet. - Ressourceskævheder kan udlignes imellem institutionerne. - God mulighed for udnyttelse af faglige kompetencer. - Mulighed for maskin- og værktøjsfællesskaber. - Bedre mulighed for at inddrage institutioner, der pt. Ikke får teknisk servicehjælp. F. eks børnehaver beliggende i det geografiske område. Ulemper: - I enkelte situationer kan der forekomme længere kommandovej, længere reaktionstid, reduceret smidighed m.m. - Mulighed for mere end 1 arbejdssted kan medføre transporttid. - Medarbejdere, der skal hjælpe på en ikke daglig arbejdsplads, kan frygte at blive pålagt uforholdsmæssigt meget lavstatusarbejde. - Der må påregnes en vis tid til koordineringsmøder blandt medarbejderne i hvert team Dansk Servicerådgivning Side 1

12 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE De to sidstnævnte modeller vil gøre det naturligt at være fælles om investering i og drift af maskiner og værktøj. Der vil i disse modeller ligeledes være mulighed for at inddrage institutioner i det geografiske område, der i dag ikke får hjælp til udførelse af tekniske service opgaver. Her tænkes specielt på daginstitutioner. Den centralt styrede og teamorganisationen har mange af de samme fordele og de største forskelle ligger i den ansættelsesmæssige tilknytning og placeringen af den koordinerende indsats. Den centralt styrede organisation vil desuden kræve flytning af budget fra den enkelte enhed til den centrale serviceorganisation i modsætning til teammodellen, hvor budget til teknisk service bibeholdes på enhederne. Ligeledes vil der kræves betydelige omkostninger til ledelse i den centrale organisation, hvor der kun skal påregnes mindre omkostninger til koordinering i teammodellen. I forhold til oprettelse af teams på tværs af institutionerne, vil der reelt være mulighed herfor i alle tre modeller. Den decentrale model vil i den forbindelse give de største udfordringer i forhold til koordinering af opgaver og lignende hvorimod man i de to øvrige modeller vil kunne placere disse opgaver hos teamkoordinator eller servicechef. Udfordringerne vil givetvis bestå i placeringen af den koordinerende indsats samt tilvejebringelse af økonomien til samme. Dansk Servicerådgivnings vurdering: Efter Dansk Servicerådgivnings opfattelse vil få den bedste og mest effektive organisation ved oprettelse af teams. Herved vil mange af de nuværende fordele blive bevaret; Såsom nærhed, tilhørsforhold, fleksibilitet m.m. Samtidig vil flere af den centrale styringsmodels fordele kunne opnås. Som eksempel herpå kan nævnes: - Ressourceudligning. - Bedre planlægning ved fravær. - Bedre mulighed for at inddrage institutioner, der pt. ikke modtager kommunal teknisk service. - Bedre udnyttelse af faglige kompetencer. - Bedre mulighed for ensartethed i opgaveløsningen. Omkostningerne ved indførelse af denne model vil være forholdsvis beskedne, da de, der får en koordinerende rolle kun vil skulle tildeles mere administrationstid afhængig af den endelige teamdannelse Dansk Servicerådgivning Side 11

13 ANALYSERAPPORT, TEKNISK SERVICE d. Bemærkninger: I forbindelse med det tekniske servicearbejde, er det for alle organisationsmodeller mulighed for at udskille det udvendige arbejde (grønne områder). Denne mulighed kan være en løsning, f. eks. når ressourcerne skal tilpasses hele stillinger pr. institution og andre muligheder er uhensigtsmæssige. I dette tilfælde kan dette arbejde eller dele deraf overdrages til, eller tilbageføres fra Park og vej/ekstern entreprenør. 6. Afslutende bemærkninger I skrivende stund mangler Dansk Servicerådgivning, af forskellige årsager, at modtage selvregistreringer fra fire medarbejdere fra hhv.: Træning og sundhed i Tirstrup Naturcenter Syddjurs Ringparken plejecenter Ebeltoft Rådhus Selvregistreringer, beregninger og differencer for ovennævnte enheder kan i nærværende materiale således ikke regnes for valide, inden disse oplysninger er modtaget og implementeret Nærværende analyserapport afslutter sanalyse af teknisk service i Syddjurs Kommune. Spørgsmål til rapporten kan rettes til Dansk Servicerådgivning på tlf eller via mail Dansk Servicerådgivning Side 12

14 Bilag 1 Skoler Forudsætninger: Normeringer, BBR-arealer Enhedens navn Arealgrundlag for beregninger Nuværende timeforbrug i alt Bemærkninger Ebeltoft Skole (Skolevej) Skolevej 7 84 Ebeltoft Ebeltoft Skole (Øster Allé) Øster Allé Ebeltoft Rosmos Skole Areal er inkl. hal og børnehus. Bispemosevej Balle Molsskolen kvm. opmålt på GIS. Heraf 1278 kvm. kælder fra BBR Skoletoften Knebel Rønde Skole Areal er inkl. tandpleje. Skrejrupvej Rønde Thorsager Skole Inkl. ca. 5 kvm. nybyggeri Kløvervangen 6A-6B, Thorsager 841 Rønde Ungdomsskolen Kolind Maarupvej Kolind Kolind Centralskole Bugtrupvej Kolind Marienhoffskolen Areal er inkl. tandklinik Marienhoffvej 11A 855 Ryomgård

15 Bilag 1 Forudsætninger: Normeringer, BBR-arealer Enhedens navn Arealgrundlag for beregninger Nuværende timeforbrug i alt Bemærkninger Pindstrupskolen Areal er inkl. ny bygning Skolevej 1, Pindstrup 855 Ryomgård Mørke Skole Kirkevej Mørke Ådalskolen Gennemgået areal er inkl. 669 kvm. Integreret Børneinstitution Ådalen 2, Skørring 8544 Mørke Hornslet Skole Gennemgået areal er inkl. "Mini A" på 323 kvm. samt "Madhuset" Ballesvej 6 på 215 kvm Hornslet Ungdomsskolen Trekanten Arealet er inkl. Mosevej 9 i Mørke. Rosenholmvej Hornslet SUM

16 Bilag 1 Selvregistrering, skoler Enhedsnavn Ebeltoft Skole (Skolevej) Ebeltoft Skole (Øster Allé) Rosmos Skole Molsskolen Rønde Skole Pasning af varme-/ventilationsanlæg, inkl. journalføring Tilsyn med brandmateriel og forbindingskasse Tilsyn med bygninger og håndværkere, m.v Håndværksmæssige reparationer (bygning, inventar, udstyr) Administrativt arbejde (rapportering, indkøb, m.m.) Administration af bookingsystem Tilsyn med rengøring Sikkerhedsarbejde (SIU-møder, m.m.) Åbning og lukning (ca. klokkeslæt) Møder med leder/chef Dialog med ejendomscenter Budtjeneste, ekstern Renovation Skiftning af håndklæder, sæbe og toiletpapir "Servicering" af fritidsbrugere IT relateret arbejde Håndtering af glemte sager Renholdelse af skolegård, gårdsplads, p-plads, m.v Renholdelse af grønne områder Hækklipning Græsslåning Flytning af møbler Op- og nedtagning af gardiner og persienner Maling/lakering (f. eks. træværk og gymnastiksalsgulv) Øvrige opgaver* I ALT ferie-/fridage (6. ferieuge) I ALT Thorsager Skole Ungdomsskolen Kolind Kolind Centralskole Marienhoffskolen Pindstrupskolen Mørke Skole Ådalskolen Hornslet Skole Ungdomsskolen Trekanten I alt

17 Bilag 1 Ældre-/plejeområdet Forudsætninger: Normeringer, BBR-arealer Enhedens navn Arealgrundlag for beregninger Nuværende timeforbrug i alt Bemærkninger Bakkegårdens Plejecenter Nørreport Ebeltoft Lokalpsykiatri og bofællesskab Areal dels taget fra BBR (48) og dels opmålt på GIS (46) Strandgårdshøj Nuværende timeforbrug er indeholdt i Bakkegårdens timeforbrug 84 Ebeltoft Træning og sundhed, Tirstrup Det har ikke været muligt at bestemme arealet ud fra BBR-meddelelsen. Århusvej 33-35, Tirstrup 84 Ebeltoft Lillerup Plejecenter Arealet er inkl. Skolevej 19 samt Lindebo 1-11 i Mørke. Hovedgaden Rønde Ringparken Plejecenter 3.16 Nordre Ringvej Ryomgård Lyngparken Lyngevej Knebel Rosengården Plejecenter Areal består af Tingvej 22: 8243 m2, Rodskovvej 19A: 1521 m2, Tingvej 22 Kastanievej 8: 4 m2, Bassegården 2: 25 m2 samt Lindebo: 2 m Hornslet SUM

18 Bilag 1 Selvregistrering, Ældre-/plejeområdet Enhedsnavn Bakkegårdens Plejecenter Pasning af varme-/ventilationsanlæg, inkl. journalføring Tilsyn med brandmateriel og forbindingskasse Tilsyn med bygninger og håndværkere, m.v Håndværksmæssige reparationer (bygning, inventar, udstyr) Administrativt arbejde (rapportering, indkøb, m.m.) Administration af bookingsystem 2 2 Tilsyn med rengøring Sikkerhedsarbejde (SIU-møder, m.m.) Åbning og lukning (ca. klokkeslæt) Møder med leder/chef Dialog med ejendomscenter Budtjeneste, ekstern Renovation Skiftning af håndklæder, sæbe og toiletpapir "Servicering" af fritidsbrugere IT relateret arbejde Håndtering af glemte sager Renholdelse af skolegård, gårdsplads, p-plads, m.v Renholdelse af grønne områder Hækklipning Græsslåning Flytning af møbler Op- og nedtagning af gardiner og persienner Maling/lakering (f. eks. træværk og gymnastiksalsgulv) Øvrige opgaver* I ALT ferie-/fridage (6. ferieuge) I ALT Lokalpsykiatri og bofællesska Træning og sundhed, Tirstrup Lillerup Plejecenter Ringparken Plejecenter Lyngparken Rosengården Plejecenter I alt Dansk Servicerådgivning

19 Bilag 1 Administration Forudsætninger: Normeringer, BBR-arealer Enhedens navn Arealgrundlag for beregninger Nuværende timeforbrug i alt Ebeltoft Rådhus Lundbergsvej 2 84 Ebeltoft Administration Rønde Hovedgaden Rønde Administration Hornslet Tingvej Hornslet SUM Bemærkninger

20 Bilag 1 Selvregistrering, Administration Enhedsnavn Ebeltoft Rådhus Administration Rønde Administration Hornslet Pasning af varme-/ventilationsanlæg, inkl. journalføring Tilsyn med brandmateriel og forbindingskasse Tilsyn med bygninger og håndværkere, m.v Håndværksmæssige reparationer (bygning, inventar, udstyr) Administrativt arbejde (rapportering, indkøb, m.m.) Administration af bookingsystem 2 2 Tilsyn med rengøring Sikkerhedsarbejde (SIU-møder, m.m.) Åbning og lukning (ca. klokkeslæt) Møder med leder/chef Dialog med ejendomscenter 1 1 Budtjeneste, ekstern Renovation Skiftning af håndklæder, sæbe og toiletpapir "Servicering" af fritidsbrugere IT relateret arbejde Håndtering af glemte sager 2 2 Renholdelse af skolegård, gårdsplads, p-plads, m.v Renholdelse af grønne områder Hækklipning Græsslåning Flytning af møbler Op- og nedtagning af gardiner og persienner 5 5 Maling/lakering (f. eks. træværk og gymnastiksalsgulv) 1 1 Øvrige opgaver* I ALT ferie-/fridage (6. ferieuge) I ALT I alt

21 Bilag 1 Diverse enheder Forudsætninger: Normeringer, BBR-arealer Enhedens navn Arealgrundlag for beregninger Nuværende timeforbrug i alt Naturcenter Syddjurs Mols Bjerge Vej 8, Basballe 84 Ebeltoft SUM Bemærkninger

22 Bilag 1 Selvregistrering, Diverse enheder Enhedsnavn Naturcenter Syddjurs Pasning af varme-/ventilationsanlæg, inkl. journalføring Tilsyn med brandmateriel og forbindingskasse Tilsyn med bygninger og håndværkere, m.v. 5 5 Håndværksmæssige reparationer (bygning, inventar, udstyr) Administrativt arbejde (rapportering, indkøb, m.m.) Administration af bookingsystem 3 3 Tilsyn med rengøring Sikkerhedsarbejde (SIU-møder, m.m.) Åbning og lukning (ca. klokkeslæt) Møder med leder/chef 5 5 Dialog med ejendomscenter 5 5 Budtjeneste, ekstern 4 4 Renovation Skiftning af håndklæder, sæbe og toiletpapir 2 2 "Servicering" af fritidsbrugere IT relateret arbejde Håndtering af glemte sager Renholdelse af skolegård, gårdsplads, p-plads, m.v. 6 6 Renholdelse af grønne områder Hækklipning 1 1 Græsslåning 3 3 Flytning af møbler Op- og nedtagning af gardiner og persienner Maling/lakering (f. eks. træværk og gymnastiksalsgulv) 2 2 Øvrige opgaver* I ALT ferie-/fridage (6. ferieuge) I ALT I alt

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012

Nyhedsbrev december 2012 Nyhedsbrev december 2012 Kære kolleger Har din kollega fået nyhedsbrevet? Jeg vil begynde årets sidste nyhedsbrev med at takke alle ansatte ved Ejendomscenteret for jeres indsats i forbindelse med etablering

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige

Læs mere

EPOS. Grundlæggende undervisningsmateriale. Forretningsforståelse og virksomhedens IT-systemer

EPOS. Grundlæggende undervisningsmateriale. Forretningsforståelse og virksomhedens IT-systemer Forretningsforståelse og virksomhedens IT-systemer Juli 2003 Baggrund for uddannelsen inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område IT-viden og erfaringer er ofte forankret hos den enkelte

Læs mere

Ejendomsfunktionær. Ejendomsfunktionær

Ejendomsfunktionær. Ejendomsfunktionær ARBEJDSOPGAVER MAND. TIRSD. ONS. TORSD. FRED. E.B. MÅNED 1/4 ÅR 1/2 ÅR ÅR Dagrenovation Evt. ændringer helligdage Dagrenovation Containervask Genbrugsgård Grønne affaldsspande Tømning aviser Storskrald

Læs mere

Jan Petersen. Tovholderen er medarbejdende i gruppen. Tovholderen er ansvarlig for at samle alle i gruppen og sætter hjælpere igang

Jan Petersen. Tovholderen er medarbejdende i gruppen. Tovholderen er ansvarlig for at samle alle i gruppen og sætter hjælpere igang Gruppen for veje og arealer Vedligehold af vejen til banen fra asfaltvejen til og med spejdernes grund. Opsætning af skilte i forbindelse med løb og træninger. Græsslåning af publikums arealer, ryttergårde

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Temperaturmålingen af den ny organisation for teknisk service i Viborg Kommune er iværksat af den bredt sammensatte referencegruppe,

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg LSC Ejendomsservice et fornuftigt valg Indholdsfortegnelse Hvem er LSC Ejendomsservice................................... 3 Skift lejer på kun en uge.......................................... 4 Hvad tilbyder

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Få mere ud af det - du har. Effektiv drift

Få mere ud af det - du har. Effektiv drift 4 Boligorganisationer 69 afdelinger 5.354 lejemål 27 adm. 58 ejendomsf. Få mere ud af det - du har 51 afdeling 4.244 lejemål 48 18 afdeling 921 lejemål 10 Effektiv drift Lunderskov Boligforening Den Almene

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune 04. PAVILLON - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Overblik over fejl og mangler i BBR

Overblik over fejl og mangler i BBR Overblik over fejl og mangler i BBR Maj 2007 1 Indledning I Rigsrevisionens beretning nr.10 / 2003 kritiseres økonomi- og erhvervsministeren for ikke at have tilvejebragt et tilstrækkeligt overblik over

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. NY ORGANISATIONSSTRUKTUR PÅ ÆLDREOMRÅDET. JUNI 2008 1. ORGANISATIONSMODELLEN.

HØRINGSSVAR VEDR. NY ORGANISATIONSSTRUKTUR PÅ ÆLDREOMRÅDET. JUNI 2008 1. ORGANISATIONSMODELLEN. Bilag 23: Beboerråd Åløkkeparken HØRINGSSVAR VEDR. NY ORGANISATIONSSTRUKTUR PÅ ÆLDREOMRÅDET. JUNI 2008 1. ORGANISATIONSMODELLEN. A. FAGSEKRETARIATET FORDELE: ULEMPER: Der er mulighed for faglig inspiration.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 11 Udviklingsaftale 2015 Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...2 Det økonomiske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Afdeling 13. tillæg til indflyttemappe.

Afdeling 13. tillæg til indflyttemappe. Afdeling 13. tillæg til indflyttemappe. Opdateret: 4. august 2014 Niels V. Andersen Gæsteværelse: Som beboer i afdeling 13 har du mulighed for at leje et værelse til dine gæster. Der er et soveværelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE Delnotatet præsenterer de lovgivningsmæssige forudsætninger for servicepakker og en vurdering af, hvilke servicepakker,

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Introduktion til Time Care metoden Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Helt kort om Time Advice A/S Vi planlægger menneskers

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

Rudkøbing den 1. juni 2011

Rudkøbing den 1. juni 2011 Referat til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 1. juni 2011 Sted Langeland Rådhus,

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

Administrationens beretning november 2014

Administrationens beretning november 2014 Administrationens beretning november 2014 Helt overordnet vil jeg gerne fremhæve 3 nøgletal fra styringsdialogen, der viser hvordan vi står i forhold til andre sammenlignelige boligselskaber. Vi ser på

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

Energirapport 2013 for Syddjurs Kommune

Energirapport 2013 for Syddjurs Kommune Energirapport 2013 for Syddjurs Kommune Grønne varmepumper i grøn daginstitution Børnenes Gård i Basballe har nedlagt oliefyret til fordel for to energirigtige varmepumper. Det passer perfekt med institutionens

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT KONFERENCE 28. SEPTEMBER 2015 BOLIGKONTORET DANMARK KLAUS KRAMSHØJ, SENIORKONSULENT IDA RAVNHOLDT POULSEN, PROJEKTLEDER En innovativ vej til effektiv drift Udlændinge-,

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

KOMBIJOB. Afvekslende Udviklende Fleksibelt Og til at leve af. Kombijob = Et job Forskellige opgaver Én arbejdsplads

KOMBIJOB. Afvekslende Udviklende Fleksibelt Og til at leve af. Kombijob = Et job Forskellige opgaver Én arbejdsplads KOMBIJOB Afvekslende Udviklende Fleksibelt Og til at leve af Kombijob = Et job Forskellige opgaver Én arbejdsplads MANGE FORDELE VED KOMBIJOB Et kombijob er et arbejde, hvor forskellige opgaver er samlet

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Når teamet ikke fungerer!

Når teamet ikke fungerer! Kapitel fra bogen: I den gode ledelses tjeneste, som udkom i 2012 i forbindelse med Susanne Teglkamps 10 års jubilæum. Bogen er en artikelsamling af Susanne Teglkamps artikler gennem årene udvalgt og kommenteret

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Budget 2015 Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Syddjurs Kommune har egne udfordringer

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT WORKSHOP BOLIGKONFERENCEN 2015

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT WORKSHOP BOLIGKONFERENCEN 2015 EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT WORKSHOP BOLIGKONFERENCEN 2015 Effektiv drift betaler sig PROGRAM Hvad er vores udgangspunkt? Hvordan kan man effektivisere? Hvad med nærværet? Case gruppearbejde og

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest

Svendborg Kommune Plejecenter Vest Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro Ældreboliger Forord Velkommen til Aldersro ældreboliger. Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der flytter ind i en ældrebolig på Aldersro.

Læs mere

Nytteindsats beskrivelse af arbejdsopgaver i Ældre og Sundhed

Nytteindsats beskrivelse af arbejdsopgaver i Ældre og Sundhed OPLÆG Nytteindsats beskrivelse af arbejdsopgaver i Ældre og Sundhed Formelle krav til Nyttejob: Information om tavshedspligt Ren straffeattest (som kandidaten medbringer til første samtale) Udfyldelse

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Bilag 5, Detailoplysninger vedr. overdragelsen af de bemandede legepladser

Bilag 5, Detailoplysninger vedr. overdragelsen af de bemandede legepladser Bilag 5, Detailoplysninger vedr. overdragelsen af de bemandede legepladser Nedenstående beskriver specifikke oplysninger i forbindelse med overdragelsen af de bemandede legepladser. Notatet er inddelt

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015

Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015 Afholdt: Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015 Dato: 3. maj 2015 Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset Fremmødte: Mathias (lejl. 13), Lis (lejl. 24), Martin (lejl. 104), Karina (lejl. 218). Dagsorden: 1. Posten

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest

Læs mere

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Følgende budgetønsker sendes videre til KFU: 1. Weekendåbent på flere skoler... 2 2. Elektronisk adgangskontrol på skoler mv... 3 Indførelse

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

Evaluering af Distriktsråd i Syddjurs Kommune

Evaluering af Distriktsråd i Syddjurs Kommune 1 of 6 02-04-2014 Sagsnr.: 14/11272 Kontaktperson: Alette Lena Skov-Hansen Plan, udvikling og kultur Evaluering af Distriktsråd i Syddjurs Kommune Baggrund Med kommunesammenlægningen blev de eksisterende

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Hvordan får du et høreapparat Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for at få undersøgt,

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere