Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København"

Transkript

1 Østlig Ringvej Strategisk analyse af en havnetunnel i København

2 Østlig Ringvej Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet ISBN:

3 Østlig Ringvej

4 4. Østlig Ringvej Indhold 1. Indledning De strategiske analyser Bedre mobilitet i hovedstadsområdet En Østlig Ringvej Sammenfatning Linjeføring B4 via Amager Projektet kan etapeopdeles Et vejprofil som Nordhavnsvej Pris ca. 21 mia. kr. og godt 11 mia. kr. for etape København vokser og trafikken stiger En første deletape til Nordhavn koster ca. 2 mia. kr vil i 2025 bruge etape 1 til Kløvermarken vil i 2025 bruge en fuld Østlig Ringvej Trafikanter sparer timer per dag Østlig Ringvej muliggør trafiksanering af Indre By Markant flere brugere frem mod Østlig Ringvej kan delvist brugerfinansieres Østlig Ringvej har en positiv samfundsøkonomi Næste skridt Analyseproces fra 2010 til Organisering af analysearbejdet Linjeføringsanalysens tre faser Foreløbig finansieringsstrategi Valg af linjeføring B Supplerende trafikanalyser Systemomkostninger til betalingsanlæg Vurdering af alternative projektudformninger Opdateret finansieringsstrategi Samfundsøkonomisk screeningsanalyse Linjeføringsanalysen Fase 1: Indledende screening Fase 2: Anlægsteknik og bygbarhed Linjeføring A og B Linjeføring 4 og Fase Vurdering af alternativer Screening af fire alternative løsninger Mulige etaper Anlægsoverslag Miljø Trafik Trafikudviklingen frem mod 2025 og

5 Indhold Basisscenarie 2025 og fremskrivning med OTM-modellen Vækst i befolkning og antal arbejdspladser Trafikken i 2025 og Trafikanalyser med brugerbetaling i Etape ½ til Nordhavn Etape 1 til Kløvermarken En fuldt udbygget Østlig Ringvej Markant udbygning af den kollektive trafik og Østlig Ringvej Trafiksanering af Indre By som følge af en Østlig Ringvej Mere udbredt trafiksanering i forbindelse med Østlig Ringvej Et scenarie alt inklusive Finansiering Metode og forudsætninger Anlægsomkostninger Driftsomkostninger Direkte brugerbetaling fra trafikanter Indirekte bidrag via grundværdistigninger Terminalværdi Resultat af den finansielle analyse Følsomhedsberegninger Samfundsøkonomi Metode og forudsætninger Resultat af samfundsøkonomisk screening Følsomhedsberegninger... 56

6 6. Østlig Ringvej 1. Indledning Den strategiske analyse af en Østlig Ringvej i København, også kaldet en havnetunnel, er en del af de samlede strategiske analyser af fremtidens infrastruktur. Analyserne har afsæt i aftaler om En grøn transportpolitik, som Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik i januar De strategiske analyser Med aftalen om En grøn transportpolitik blev en ambitiøs indsats for at bringe Danmarks infrastruktur ind i det 21. århundrede igangsat. Frem mod 2020 vil den danske infrastruktur få et gevaldigt løft. Men der er også brug for en sammenhængende strategisk planlægning og prioritering af den langsigtede indsats. Derfor har forligskredsen besluttet at igangsætte strategiske analyser af fremtidens trafikale udfordringer og løsningsmuligheder efter De strategiske analyser vil dermed give et solidt grundlag for den politiske debat om de store valg for den langsigtede udvikling af infrastrukturen. De strategiske analyser tager udgangspunkt i tre centrale temaer, jf. kort 1.1. Det drejer sig om det overordnede vej- og banesystem i Jylland, forbindelserne mellem landsdelene og bedre mobilitet i hovedstadsområdet. Kort 1.1 Oversigt over de strategiske analyser. Kilde: Transportministeriet (2013).

7 Indledning Bedre mobilitet i hovedstadsområdet Det danske hovedstadsområde har, sammenlignet med andre europæiske storbyområder, en veludbygget infrastruktur og en høj mobilitet og fremkommelighed. Gennem en årrække er trængselsproblemerne på vejene i hovedstadsområdet dog taget til. Erhvervsliv og borgere oplever, at transporten af varer og den daglige rejse til og fra arbejde tager længere tid. Det koster i velfærd og tabt produktion. Hvis hovedstadsområdet skal bevare sin internationale styrkeposition i forhold til mobilitet, indebærer det, at der fortsat skal investeres i trafikale løsninger, der kan imødekomme det stigende pres på infrastrukturen. Udfordringerne skal ligeledes ses i lyset af en ventet vækst i befolkningen i hovedstadsområdet. Alene i centralkommunerne København og Frederiksberg ventes befolkningen at vokse med over personer frem mod De mange nye indbyggere og flere arbejdspladser vil kunne øge værditilvæksten i hovedstadsområdet, men vil også skabe en stor stigning i transportbehovet i København og i hovedstadsområdet generelt. De strategiske analyser for hovedstadsområdet har overordnet fokus på de store indfaldskorridorer ind mod København, på ringforbindelserne uden om byen og på infrastrukturen i de indre bydele. I de indre bydele har fokus i den forbindelse været på nogle store infrastrukturprojekter, som nok vil være relativt dyre, men også forventes at have en stor trafikal effekt. I forhold til vejtrafikken drejer det sig om en strategisk analyse af en ny Østlig Ringvejsforbindelse En Østlig Ringvej En Østlig Ringvej kan blandt andet kan binde det overordnede, statslige vejnet sammen øst om København, aflaste biltrafikken i de centrale bydele og på dele af det overordnede vejnet og betjene nye byudviklingsområder. Det primære formål med en højklasset Østlig Ringvej set fra et statsligt perspektiv er at få sluttet ringvejssystemet i hovedstadsområdet, skabe bedre sammenhæng og aflastning af det overordnede, statslige vejnet og lede gennemkørende trafik øst om København, jf. kort 1.2. For Københavns Kommune kan en Østlig Ringvej samtidig aflaste de indre bydele, som det vil blive muligt delvist at trafiksanere, hvis der etableres en Østlig Ringvej. I dag går Københavns østlige ringvej i praksis via Kongens Nytorv. Det gælder også for den tunge trafik, hvilket medfører flere negative påvirkninger af bymiljøet.

8 8. Østlig Ringvej Kort 1.2 En mulig Østlig Ringvej i København. Kilde: Udarbejdet af Vejdirektoratet. Derudover kan en Østlig Ringvej skabe gode adgangsforhold til nye, store byudviklingsområder tæt på centrum, herunder Nordhavn og på det nordøstlig Amager. Ringvejen vil også kunne forbedre adgangen til lufthavnen i Kastrup og til Københavns Havn. En Østlig Ringvej vil desuden kunne supplere og i nogen grad aflaste de eksisterende broforbindelser mellem Sjælland og Amager, der ikke har kapacitet til at håndtere den forventede trafikale vækst frem mod 2040.

9 Sammenfatning Sammenfatning Den strategiske analyse af en Østlig Ringvej i København, også kaldet en havnetunnel, er en del af de samlede strategiske analyser af fremtidens infrastruktur, som har afsæt i aftale om En grøn transportpolitik fra januar En havnetunnel i København 2.1. Linjeføring B4 via Amager Udgangspunktet for den strategiske analyse var en screening af mulige linjeføringer for en højklasset Østlig Ringvej. I linjeføringsanalysen, der var opdelt i tre faser, blev mulige linjeføringer screenet i forhold til bygbarhed, trafik, miljø, byudvikling og pris. Resultatet af linjeføringsanalysen blev offentliggjort i november Konklusionen var, at den mest hensigtsmæssige, overordnede linjeføring for en Østlig Ringvej er den såkaldte linjeføring B4, der forløber i tunnel i forlængelse af Nordhavnsvej til Nordhavn, under havneløbet til Refshaleøen og videre under Kløvermarken, Amagerbro og Amager Fælled frem til Amagermotorvejen. Screening af mulige linjeføringer Linjeføring B4 På baggrund af resultater fra linjeføringsanalysen godkendte Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune den 29. november 2012 valg af overordnet linjeføring B4 som udgangspunkt for de fortsatte analyser. Forligsparterne bag aftalen om En grøn transportpolitik fra 2009 noterede sig ligeledes i aftale af 21. marts 2013, at hvis en havnetunnel ønskes realiseret, går den mest hensigtsmæssige linjeføring i tunnel via Nordhavn til Refshaleøen og derfra videre til Kløvermarken, Amagerbro og Islands Brygge frem til udfletningen ved Sjællandsbroen. Solid politisk opbakning til linjeføring B4 Der er dermed solid politisk opbakning til den overordnede linjeføring B4 i både Københavns Borgerrepræsentation og i Folketinget Projektet kan etapeopdeles Det er både muligt at etablere en Østlig Ringvej på én gang eller i flere tidsmæssigt adskilte etaper. I den strategiske analyse af en Østlig Ringvej indgår primært analyser af løsninger, der krydser havneløbet og dermed også har et større hovedstadsregionalt perspektiv. Det vil sige en første etape fra Nordhavnsvej til Kløvermarken eller en fuldt udbygget Østlig Ringvej fra Nordhavnsvej til Amagermotorvejen. Derudover er det også muligt at etablere en første, mindre deletape fra Nordhavnsvej til byudviklingsområdet i Nordhavn, jf. kort 2.1. Fokus på løsninger på tværs af havnen Etape ½ til Nordhavn

10 10. Østlig Ringvej Kort 2.1 Etape ½ til Nordhavn, etape 1 til Kløvermarken (inkl. etape ½) og etape 1+2, en fuldt udbygget Østlig Ringvej. Kilde: Udarbejdet af Vejdirektoratet. En ringvej eller en indfaldsvej Ved at foretage en etapeopdeling vil projektet ændre trafikal karakter fra at være en Østlig Ringvej omkring de indre bydele til i højere grad at være en indfaldsvej til Nordhavn, det nordøstlige Amager og de indre bydele Et vejprofil som Nordhavnsvej Alternativer inden for rammerne af B4 To plus to vejbaner uden nødspor Vejdirektoratet har i 2013 arbejdet videre med alternative projektudformninger for en Østlig Ringvej. Hovedformålet har været at identificere muligheder for at gøre projektet billigere ved at ændre udformningen inden for rammerne af linjeføring B4. Det vurderes, at et vejprofil, der svarer til Nordhavnsvejens to plus to vejbaner uden nødspor er passende for en Østlig Ringvej med brugerbetaling. Hvis en Østlig Ringvej etableres, vil den netop forløbe i forlængelse af Nordhavnsvej, der er ved at blive etableret, og som geografisk set vil indgå som en del af en overordnet Østlig Ringvej mellem Helsingørmotorvejen i nord og Amagermotorvejen i syd.

11 Sammenfatning 11. Linjeføringen B4 via Amager vil berøre følsomme områder for alle undersøgte alternativer. Bortset fra tilslutningsanlæg påvirkes de berørte områder dog primært midlertidigt under anlægsarbejdet, da en Østlig Ringvej vil forløbe i tunnel hele vejen. I en eventuel senere fase kan det blive aktuelt med mindre justere inden for den overordnede linjeføring B4 af hensyn til lokale forhold. Mindre justeringer af B4 kunne blive aktuelt 2.4. Pris ca. 21 mia. kr. og godt 11 mia. kr. for etape 1 Anlægsoverslaget for henholdsvis etape 1 til Kløvermarken og en fuld Østlig Ringvej fremgår af tabel 2.1. Da projektet er på et strategisk analyseniveau, inkluderer anlægsoverslaget et korrektionstillæg på 50 procent i overensstemmelse med principperne i ny anlægsbudgettering. Variationen i anlægsoverslagene med korrektionstillæg for de forskellige alternativer ligger mellem ca. 19 og 21,4 mia. kr. for en fuld Østlig Ringvej og ca. det halve for etape 1 til Kløvermarken. Pris fra 19 til ca. 21 mia. kr. Prisen er inkl. 50 pct. i korrektionstillæg Tabel 2.1 Anlægsoverslag for en Østlig Ringvej. Anlægsoverslag Etaper Etape 1 Til Kløvermarken Etape 1+2 Fuld Østlig Ringvej Anlægsoverslag1 (mia. kr.) 11,5 21,4 1) Anlægsoverslag for det centrale alternativ L1-A inkl. 50 pct. korrektionsfaktor i 2013-priser, jf. tabel 5.2. De justerede anlægsoverslag ligger i forlængelse af linjeføringsanalysen og er derfor først udregnet i 2011-priser og efterfølgende opregnet til priser, jf. tabel 2.1. Resultaterne kan således sammenlignes direkte med anlægsoverslaget for løsning B4 fra linjeføringsanalysen, der i 2011-priser var på 27,3 mia. kr., hvilket i 2013-priser svarer til 29,5 mia. kr. Sammenligneligt med linjeføringsanalysen 2.5. København vokser og trafikken stiger Trængsel er allerede i dag et problem, der berører mange i hovedstadsområdet. Og beregninger viser, at trængslen vil stige de kommende år. Det skyldes flere faktorer, herunder at befolkningstallet i hovedstadsområdet og særligt centralkommunerne vokser kraftigt. København vokser og trængslen stiger Samlet set vil den trafikale situation i hovedstaden i 2025 og 2040 være en anden end dagens. Det betyder, at den trafikale kontekst, som trafikanalyserne af en Østlig Ringvej skal ses i, vil være en anden. Trængselskommissionen har fx opgjort, at hvis der ikke sættes ind over trængslen, forventes trafikanternes forsinkelsestid i trafikken at være fordoblet i En første deletape til Nordhavn koster ca. 2 mia. kr. De trafikale effekter af en eventuel første deletape fra Nordhavnsvej til Nordhavn ventes umiddelbart at være ret begrænset. Samlet set viser resultaterne, at etape ½ primært vil forbedre trafikbetjeningen af Nordhavn. Etape ½ vil trafikbetjene Nordhavn

12 12. Østlig Ringvej De trafikale effekter og udnyttelsen af etape ½ ventes dog stige i årene efter 2025 som følge af den fortsatte byudvikling med flere indbyggere og arbejdspladser i Nordhavn. Etape ½ vil desuden understøtte tilgængeligheden for den tunge trafik til havneaktiviteterne i Nordhavn, herunder containerterminalen og krydstogtsfaciliteterne. Etape ½ koster ca. 2 mia. kr. Anlægsoverslaget for en eventuel første deletape til Nordhavn er ca. 2 mia. kr. Isoleret set vurderes det trafikale grundlag for etape ½ ikke at være tilstrækkelig stort i forhold til delvis medfinansiering via brugerbetaling fra trafikanter vil i 2025 bruge etape 1 til Kløvermarken Etape 1 er i højere grad en indfaldsvej Trafik i havnesnittet på ca køretøjer per døgn En ny vejforbindelse på tværs af havnen Trafikken falder med 1,4 procent i de øvrige dele af København En første etape af en Østlig Ringvej vil løbe i tunnel fra Nordhavnsvej via Nordhavn og Refshaleøen til Kløvermarken på Amager. En første etape vil isoleret set ændre projektets trafikale karakter fra at være en Østlig Ringvej omkring de indre bydele til i højere grad at være en indfaldsvej til Nordhavn, det nordøstlige Amager og de indre bydele. Samlet set er det for år 2025 beregnet, at ca trafikanter per hverdagsdøgn vil benytte en første etape til Kløvermarken ved en pris på 20 kr. for person- og varebiler og 80 kr. for lastbiler, jf. tabel 2.2. Disse er summen af køretøjer, der kører ned i tunnelen ad en af tilkørslerne. I havnesnittet mellem Nordhavn og Refshaleøen svarer det til en samlet trafik i begge retninger på ca køretøjer per hverdagsdøgn. En første etape til Kløvermarken vil supplere de øvrige vejforbindelser mellem Sjælland og Amager, som i et lille omfang ventes at blive aflastet af etape 1. Samlet set ventes trafikken på de eksisterende broer over havnen således at falde med ca køretøjer per hverdagsdøgn ved etablering af etape 1. Heraf aflastes Langebro mest. Etape 1 ventes desuden at medføre, at trafikken på gaderne i resten af centralkommunerne falder med ca. 1,4 procent per hverdagsdøgn. Den samlede vejtrafik i hovedstadsområdet som følge af etape 1 til Kløvermarken ventes stort set at være uændret. Tabel 2.2 Antal trafikanter på en Østlig Ringvej per hverdagsdøgn. Trafik Etaper Etape 1 Til Kløvermarken Etape 1+2 Fuld Østlig Ringvej Trafik ) Antal trafikanter, der samlet set kører ind på en Østlig Ringvej pr. hverdagsdøgn i 2025 med brugerbetaling på 20 kr. for person- og varebiler og 80 kr. for lastbiler over 3,5 ton totalvægt vil i 2025 bruge en fuld Østlig Ringvej En fuldt udbygget Østlig Ringvej i København løber i tunnel fra Nordhavnsvej i nord via Amager til Amagermotorvejen i syd. Med en fuld Østlig Ringvej vil der blive skabt en direkte ringvejsforbindelse øst om København.

13 Sammenfatning 13. Det er beregnet, at i alt ca køretøjer vil benytte en fuld Østlig Ringvej per hverdagsdøgn i år 2025 ved en brugerbetaling på 20 kr. for personog varebiler og 80 kr. for lastbiler, jf. tabel 2.2. Det svarer til en samlet trafik i havnesnittet mellem Nordhavn og Refshaleøen på ca køretøjer per hverdagsdøgn. Med en fuld Østlig Ringvej vil trafikken på gaderne i de øvrige dele af centralkommunerne falde med ca. 2,4 procent. Ringvejen kan desuden skabe gode adgangsforhold til nye, store byudviklingsområder som Nordhavn, Refshaleøen og ved Kløvermarken. Disse områder vurderes via grundværdistigninger at kunne bidrage økonomisk til projektet. Ringvejen vil ligeledes kunne forbedre adgangen til lufthavnen i Kastrup og til Københavns Havn. Ringvejen vil desuden kunne supplere og i nogen grad aflaste de øvrige vejforbindelser mellem Sjælland og Amager, der ikke vil have kapacitet nok til at håndtere den ventede vækst i trafikken på længere sigt. Samlet set ventes trafikken på de eksisterende broer over havnen at falde med ca køretøjer per hverdagsdøgn i 2025 ved etablering af en fuld Østlig Ringvej. Enkelte strækninger på det overordnede statsvejnet, primært Motorring 3, Amager- og Øresundsmotorvejen, ventes ligeledes i et begrænset omfang at blive aflastet ved etablering af en fuld Østlig Ringvej. Trafik i havnesnittet på ca køretøjer per døgn Trafikken falder med 2,4 procent i de øvrige dele af København Supplerer og aflaster eksisterende broer over havnen Enkelte motorveje aflastes lidt ved en fuld Østlig Ringvej 2.9. Trafikanter sparer timer per dag Den samlede vejtrafik i hovedstadsområdet som følge af en fuld Østlig Ringvej ventes kun at stige meget lidt (0,2 pct.). Til gengæld vil trafikanterne i hovedstadsområdet ifølge beregningerne kunne opnå en samlet rejsetidsgevinst på op mod timer per hverdagsdøgn ved etablering af en fuld Østlig Ringvej med brugerbetaling. Resultatet viser blandt andet aflastningseffekten og den deraf reduceret trængsel på det eksisterende vejnet som følge af den ny, højklasset vejforbindelse øst om København. Eventuelle store investeringer i den kollektive trafik ventes kun at have marginal betydning for trafikken på en Østlig Ringvej. Antallet af trafikanter, der samlet set benytter en Østlig Ringvej i 2040, falder kun med ca. én procent, selvom der eventuelt investeres kraftigt i den kollektive trafik sideløbende med etableringen af en Østlig Ringvej. Finansieringspotentialet fra brugerbetaling bliver således ikke mindre af, at det eventuelt besluttes at udbygge den kollektive trafik med blandt andet flere nye metrolinjer sideløbende med en Østlig Ringvej. Udbygningen af den kollektive trafik har marginal betydning for en Østlig Ringvej Østlig Ringvej muliggør trafiksanering af Indre By Ved at etablere en fuld Østlig Ringvej bliver det muligt yderligere at trafiksanere Indre By og eventuelt flere andre strækninger i tilknytning til ringvejen. En fuld Østlig Ringvej vurderes i den forbindelse at være en væsentlig forudsætning for en omfattende trafiksanering af de indre bydele. Det bliver muligt at trafiksanere Indre By

14 14. Østlig Ringvej Trafiksanering øger provenuet fra brugerbetaling En mere udbredt trafiksanering er også en mulighed Amager Strandvej kan muligvis trafiksaneres i forbindelse med en fuld Østlig Ringvej En omfattende trafiksanering af Indre By vil ifølge beregningerne for en situation i 2040 uden brugerbetaling medføre, at antallet af brugere af en Østlig Ringvej vil stige med ca. fire procent, hvilket alt andet end lige øger provenuet fra brugerbetaling. Stigningen svarer til, at trafikken i havnesnittet mellem Nordhavn og Refshaleøen stiger med ca køretøjer dagligt. En mere udbredt trafiksanering i København i forbindelse med en Østlig Ringvej ventes at kunne øge antallet af trafikanter på ringvejen yderligere. Beregninger viser fx, at trafikken i havnesnittet ventes forøget fra til køretøjer per hverdagsdøgn i forhold til situationen uden trafiksanering. Antallet af trafikanter, der i 2040 samlet set vil benytte en Østlig Ringvej, ventes ligeledes at stige med over fem procent som følge af en mere udbredt trafiksanering. Resultatet indikerer, at en mere udbredt trafiksanering i forbindelse med en Østlig Ringvej vil kunne øge provenuet fra brugerbetaling yderligere. Desuden vil en mere udbredt trafiksanering i forbindelse med en fuld Østlig Ringvej muligvis kunne bidrage til at begrænse trafikvæksten på Amager Strandvej som følge af ringvejen. På et senere tidspunkt kan det blive aktuelt at udarbejde en mere konkret trafiksaneringsplan i forbindelse med en fuld Østlig Ringvej Markant flere brugere frem mod 2040 Et alt inklusive -scenarie anskueliggør de langsigtede effekter i 2040 af en fuldt udbygget Østlig Ringvej med brugerbetaling, en markant udbygning af den kollektive trafik og en teknisk beregning af en udbredt trafiksanering i forbindelse med en Østlig Ringvej. Op mod brugere i 2040 Dimensionering som Nordhavnsvej er tilstrækkelig Resultatet viser, at antallet af trafikanter, der samlet set vil benytte en Østlig Ringvej med brugerbetaling, ventes at kunne stige til ca per hverdagsdøgn i 2040 med alle ovenstående tiltag. Det svarer til en trafik i havnesnittet mellem Nordhavn og Refshaleøen på ca køretøjer per hverdagsdøgn. Resultatet viser, at der også på længere sigt vil være et væsentligt og stigende potentiale for brugerbetaling af projektet. Samtidig viser resultatet, at dimensioneringen, der svarer til Nordhavnsvejen med to plus to vejbaner uden nødspor, også på længere sigt er tilstrækkelig, når der er brugerbetaling på en Østlig Ringvej Østlig Ringvej kan delvist brugerfinansieres Finansiering kan komme fra det offentlige og/eller brugerne Finansieringen til et stort projekt som Østlig Ringvej kan overordnede set komme fra skatteyderne og/eller brugerne. Brugerne kan i den forbindelse deles op de direkte brugere, trafikanterne, og de indirekte brugere, som for eksempel kan være private virksomheder, grundejere, lokalsamfund eller det offentlige, der kan få en økonomisk gevinst ved projektet.

15 Sammenfatning 15. Der er udarbejdet en finansieringsstrategi af en Østlig Ringvej i København, der indeholder en vurdering af, i hvilket omfang alternativ finansiering i form af brugerbetaling fra trafikanterne og bidrag via grundværdistigninger kan medfinansiere projektet. Brugerbetaling og mulige bidrag via grundværdistigninger I finansieringsstrategien sammenlignes projektets indtægter og omkostninger med henblik på at vurdere, om projektet kan tilbagebetales inden for en 30-årig periode. Eller om der er behov for yderligere tilskud. Alle beløb er tilbagediskonteret til nutidsværdi, det vil sige 2013-priser. I finansieringsstrategiens sidste analyseår indlægges en terminalværdi, der afspejler, at analyseperioden er kortere end anlæggets levetid. Terminalværdien viser altså værdien af den pengestrøm, der ligger efter analyseperioden. Anlægget har også en værdi efter analyseperioden Tabel 2.3 Resultat af den finansielle analyse. Nettonutids- værdi (mia. kr., 2013-priser) Etaper Etape 1 Til Kløvermarken Etape 1+2 Fuld Østlig Ringvej Anlægsomkostninger -8,1-15,1 Driftsomkostninger -1,1-1,9 Omkostninger i alt -9,2-17,0 Bidrag fra brugerbetaling 2,1 3,5 Bidrag via grundværdistigninger 2,4 3,2 Indtægter i alt 4,5 6,7 Terminalværdi efter 26 år 1,4 2,6 Total nettonutidsværdi -3,3-7,7 Kilde: Finansieringsstrategi for en Østlig Ringvej. COWI (2013). Finansieringsstrategien viser, at nutidsværdien af omkostningerne for projektet er godt ni mia. kr. for etape 1 og ca. 17 mia. kr. for en fuld Østlig Ringvej. Nutidsværdien af indtægter fra brugerbetaling og bidrag via grundværdistigninger for de første 26 år er ca. 4,5 mia. kr. for etape 1 og 6,7 mia. kr. for en fuld Østlig Ringvej, jf. tabel 2.3. Samlet set er konklusionen, at der efter fradrag af direkte bidrag fra brugerbetaling og indirekte bidrag via grundværdistigninger ventes at være et resterende finansieringsbehov på ca. 3,3 mia. kr. for etape 1 mellem Nordhavnsvej og Kløvermarken. For en fuld Østlig Ringvej ventes det resterende finansieringsbehov at være på ca. 7,7 mia. kr. Et resterende finansieringsbehov på 3,3 mia. kr. for etape 1 og 7,7 mia. kr. for en fuld Østlig Ringvej Østlig Ringvej har en positiv samfundsøkonomi I den politiske beslutningsproces på transportområdet udgør den samfundsøkonomiske analyse et vigtigt, fagligt element i det samlede beslut-

16 16. Østlig Ringvej ningsgrundlag. I forbindelse med den strategiske analyse af en Østlig Ringvej i København er der foretaget en samfundsøkonomisk screening af etape 1 til Kløvermarken og af en fuld Østlig Ringvej. Formålet er at opgøre og sammenholde fremtidige samfundsøkonomiske fordele og ulemper ved projektet. En Østlig Ringvej er samfundsøkonomisk positiv og rentabel Både etape 1 og en fuld Østlig Ringvej har en positiv samfundsøkonomisk forrentning og en positiv nettonutidsværdi, jf. tabel 2.4. Det betyder, at set over en 50-årig periode overstiger de samfundsøkonomiske gevinster ved en Østlig Ringvej omkostningerne. Tabel 2.4 Samfundsøkonomi for en Østlig Ringvej. Samfundsøkonomi Etaper Etape 1 Til Kløvermarken Etape 1+2 Fuld Østlig Ringvej Nettonutidsværdi (mia. kr.) 7,7 2,8 Intern rente (procent) 6,1 % 4,2 % Kilde: Samfundsøkonomisk screening af en Østlig ringvej. COWI (2013). Etape 1 er billigere og har stadig høje brugergevinster Samfundsøkonomisk er etape 1 til Kløvermarken mere fordelagtig end en fuld Østlig Ringvej. Det skyldes primært forskellen i anlægsomkostningerne, der er næsten dobbelt så store for en fuld Østlig Ringvej sammenlignet med en første etape til Kløvermarken. Brugergevinsterne er ikke tilsvarende dobbelt så store ved en fuld Østlig Ringvej og opvejer således ikke forskellen i anlægsomkostningerne mellem en første etape til Kløvermarken og en fuld Østlig Ringvej Næste skridt Den strategiske analyse af en Østlig Ringvej udgør et indledende undersøgelsesniveau for projektet. Supplerende analyser Inden man politisk tager stilling til, om der eventuelt skal udarbejdes et egentligt beslutningsgrundlag for en Østlig Ringvej, er der mulighed for at gennemføre enkelte supplerende analyser for at kvalificere grundlaget for projektet yderligere. Det kunne fx være en kvalificering af potentialet for direkte brugerbetaling fra trafikanterne og fra indirekte medfinansiering via grundværdistigninger. Ligeledes kunne konkrete aspekter af projektet kvalificeres yderligere. Det kunne fx dreje sig om mulige, mindre justeringer af projektet inden for en lidt bredere fortolkning af linjeføring B4. Og det kunne dreje sig om en konkret vurdering af muligheden for at trafiksanere de indre bydele og andre strækninger i forbindelse med etableringen af en Østlig Ringvej. En egentlig forundersøgelse Hvis man politisk ønsker at gå mere direkte videre med projektet, er næste skridt en egentlig forundersøgelse af en Østlig Ringvej.

17 Analyseproces fra 2010 til Analyseproces fra 2010 til 2013 Den strategiske analyse af en Østlig Ringvej i København er en del af de samlede strategiske analyser af fremtidens infrastruktur. Analyserne har afsæt i aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009, som et bredt politisk flertal i Folketinget står bag. Ét af de tre hovedtemaer for de strategiske analyser handler om at skabe en bedre mobilitet i hovedstadsområdet. Fra 2010 til 2013 er der i den forbindelse gennemført en strategisk analyse af en ny Østlig Ringvej, der blandt andet kan binde det overordnede statslige vejnet bedre sammen øst om København, aflaste biltrafikken i de indre bydele, der delvist kan trafiksaneres, og betjene nye byudviklingsområder Organisering af analysearbejdet Den strategiske analyse af en Østlig Ringvej har været forankret i Transportministeriets departement, og analysearbejdet har været koordineret med den tværministerieelle følgegruppe for de strategiske analyser. Analysearbejdet har desuden været organiseret omkring en styregruppe for projektet med repræsentanter for Transportministeriet, Vejdirektoratet, Sund & Bælt og Københavns Kommune. Herudover har der været nedsat en referencegruppe og enkelte ad-hoc arbejdsgrupper i forhold til delanalyser med repræsentanter fra ovennævnte organisationer Linjeføringsanalysens tre faser Den strategiske analyse af en Østlig Ringvej tog udgangspunkt i en screeningsanalyse af mulige linjeføringer for en Østlig Ringvej, som konsulentfirmaet Rambøll gennemførte for Transportministeriet. For at bedst muligt at belyse potentialet for en Østlig Ringvej blev der foretaget en screening af mulige linjeføringer i forhold til bygbarhed, trafik, miljø, byudvikling og pris. Linjeføringsanalysen har været opdelt i tre hovedfaser, jf. figur 3.1: 1. Overordnet screening baseret på eksisterende viden 2. Mere detaljeret screening af fire linjeføringsforslag 3. Teknisk analyse af et primært forslag og en variant

18 18. Østlig Ringvej Kort 3.1 Illustration af linjeføringsanalysens undersøgelsesprogram. Kilde: Østlig Ringvej - Sammenfatning af linjeføringsanalyse. Rambøll (2012). Linjeføringsanalysens tre faser er opsummeret i en sammenfattende rapport, der blev offentliggjort på Transportministeriets hjemmeside i november Rapporten beskriver de endelige resultater af hver fase og dermed den sekvens af resultater, der fører frem til linjeføringsanalysens anbefaling af valg af overordnede linjeføring B4 via Amager, jf. kapitel Foreløbig finansieringsstrategi Parallelt med linjeføringsanalysens første fase blev der gennemført en foreløbig finansieringsstrategi for projektet. Screeningen fra 2010, som konsulentfirmaet COWI stod for, indeholdt en foreløbig vurdering af muligheden for at finansiere en Østlig Ringvej med direkte bidrag fra brugerbetaling og indirekte bidrag via grundværdistigninger. Desuden blev der gennemført en indledende vurdering af, hvordan projektet eventuelt kunne organiseres. I forbindelse med den strategiske analyse af en Østlig Ringvej har der ikke været gennemført yderligere undersøgelser af, hvordan man kunne organisere projektet Valg af linjeføring B4 På baggrund af resultater fra linjeføringsanalysen indstillede Transportministeriet, at styregruppen for analysearbejdet valgte den overordnede linjeføring B4 via Amager med henblik på de fortsatte analyser.

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1.

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1. TRANSPORTMINISTERIET FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk FINANSIEL ANALYSE INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København den 2. december 2012 Åbent brev til Københavns Borgerrepræsentation og Folketinget Vedrørende diskussionerne

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse September 2013 Sammenfatning 2. Indhold 1 Baggrund og introduktion... 3 1.1 Baggrund for brugerfinansieringsanalysen af en

Læs mere

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007 Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse Arbejdsrapport August 2007 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Rapportens tilblivelse... 3 3. Ikke en ny tanke... 3 4. Trafikken i regionen på langs og på tværs... 5 5. Hvilken

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

Aktindsigt, Analyserapport

Aktindsigt, Analyserapport Analyserapport vedrørende Nordhavnsvejen og Linjeføring B4 220613.doc Aktindsigt, Analyserapport Den 22. juni 2013 Vedrørende Nordhavnsvejen som det nordlige startpunkt for en østlig omfartsvej om København

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring Tillægsnotat - udkast COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel February 25, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport Betalingsanlæg Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 4 2. ORGANISERING... 5 3. SYSTEMBESKRIVELSE... 7 4. ØKONOMI... 9 Side 3/10 1. Indledning og sammenfatning Denne rapport

Læs mere

Jernbane til "take-off"

Jernbane til take-off Jernbane til "take-off" Civilingeniør Carsten Krogh Jensen Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune Mail: ckj-teknik@aalborg.dk Civilingeniør Ida Litske Bennedsen Trafikselskabet MOVIA Mail: ibe@moviatrafik.dk

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring?

Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring? Opgavens organisering Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring? af Jan Kragerup, NIRAS (JKR@NIRAS.dk) 1 NIRAS Opgavens organisering Problemstilling: Borgerrepræsentationen efterlyste

Læs mere

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk Fast HH forbindelse Sund og Bælt modellen stats eller markedstilgang? Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk 1 Spørgsmål Kan en fast HH forbindelse bruger finansieres? Med en

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene UDKAST NOTAT Arbejdsgruppe 1: Indre bydele Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene Opgavebeskrivelse Arbejdsgruppen beskæftiger sig med tiltag til reduktion

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER November 2002 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER Resumé: Når den danske og den tyske trafikminister mødes i begyndelsen af år 2003 for at drøfte

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

3 Basisforudsætninger for 2025 og 2040

3 Basisforudsætninger for 2025 og 2040 Transportministeriet Supplerende trafikanalyser for Østlig Ringvej Beregningsforudsætninger... 1 Indledning Dette notat omhandler de fastlagte beregningsforudsætninger til brug for gennemførelse af en

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD, FORUNDERSØGELSER

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD, FORUNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD, FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STATUSNOTAT JUNI 2015 1 Introduktion

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 jock/6. juni 2012 Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 - hvor der er vilje er der en Hærvejsmotorvej Trekantområdet, som er en sammenslutning af kommunerne Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart,

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

MOBILITET OG FREMKOMMELIGHED I HOVEDSTADEN. Udkast af 24. september 2013

MOBILITET OG FREMKOMMELIGHED I HOVEDSTADEN. Udkast af 24. september 2013 MOBILITET OG FREMKOMMELIGHED I HOVEDSTADEN Udkast af 24. september 2013 Trængselskommissionen Betænkning 1539, september 2013 [Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden] Udgivet af: Trængselskommissionen

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL Hvad er trængsel Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 1 2 Projekt Trængsel Problemformulering Hvad er trængsel og med hvilke parametre kan den opgøres? Hvor stort er trængselsproblemet i Københavnsområdet

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet

Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet ISBN 978-87-93292-05-5 Telefon 41 71 27 00 trm@trm.dk www.trm.dk Transportiministeriet Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord

Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Frederiksborg Amt Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Rapport Marts 2004 Frederiksborg Amt Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Rapport

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

LETBANE TIL LUFTHAVNEN

LETBANE TIL LUFTHAVNEN APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT PROJEKTNR.

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN

SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN TRÆNGSELSINDIKATORER er udgivet af COWI A/S GPS-data er stillet til rådighed af 3x34 Transport www.3x34.dk Design: COWI A/S

Læs mere

En fast Kattegatforbindelse

En fast Kattegatforbindelse En fast Kattegatforbindelse Jens Kampmann formand for Kattegatkomitéen besøg os på www.metropol-danmark.dk Kattegatkomitéen Etableret i oktober 2008 Formål: Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Afrapportering af de strategiske analyser STRATEGISKE ANALYSER

Afrapportering af de strategiske analyser STRATEGISKE ANALYSER En grøn transportpolitik Afrapportering af de strategiske analyser 2014 STRATEGISKE ANALYSER En grøn transportpolitik - Afrapportering af de strategiske analyser En grøn transportpolitik Afrapportering

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6.

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6. AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode

Læs mere

Screening af Svanemøllegruppens alternative forslag

Screening af Svanemøllegruppens alternative forslag Referatet nedenfor omfatter alle Svanemøllegruppens kommentarer til første udgave af referat fra mødet den 17. august 2006 efterfølgende påført forvaltningens bemærkninger: Læsevejledning. Journalnr. /Didelm

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere