KAPITEL 10 flere eksempler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL 10 flere eksempler"

Transkript

1 KAPITEL 10 flere eksempler Afsnit 10.3 Matematik i virksomhedsøkonomiske problemstillinger E3a GROMS og GROMK til bestemmelse af optimale afsætning, hvis salgsprisen er konstant I eksempel 3 i kapitel 10 fandt vi ud af, at det ville koste næsten at producere et stk. mere, hvis vi i forvejen havde produceret.1000 stk. Kan det så svare sig at producere stk.? Hvis vi antager, at der er tale om et produkt med en fast pris, er det ret enkelt at tage stilling til spørgsmålet. Her ville salgsprisen være afgørende for beslutningen. Hvis vi sælger produktet til f kr ,- så ville der være tale om et tab; hvorimod en salgspris på f ,- ville give en fortjeneste. Som udgangspunkt gælder, at så længe GROMS (grænseomsætningen) er større end GROMK (grænseomkostningerne), så kan det betale sig at udvide produktionen/salget; men så snart GROMK er større end GROMS bør produktionen stoppe. Den optimale produktion er derfor, netop der hvor GROMK GROMS. Hvis vi antager, at vor omsætningsfunktion er givet som O() , er der tale om en fast salgspris uafhængig af afsætningen. GROMS er her da kr. Den optimale produktionsmængde findes ved at løse ligningen: Gromk Groms 0, , , , ,69 Vi kan naturligvis bestemme løsningen ved at anvende nulpunktsformlen til andengradsligninger; men med de værdier, der indgår, er det lettere at anvende et CAS-program eller lignende. Principielt skal vi aflæse, hvor GROMK er kr.

2 f() ^ f()15 y i tusind kr GROMS GROMK() 0, , ,7 Det fremgår, at den optimale produktion vil være på stk. E3b GROMS og GROMK til bestemmelse af optimale afsætning, hvis salgsprisen varierer med afsætningen Vi har flere gange set på forløb, hvor der f er en lineær sammenhæng mellem prisen og afsætningen. Det vil derfor betyde, at omsætningen ikke kan beskrives ved en lineær funktion. Hvis: afsætning Prisen: p() a +b Omsætningen pris gange afsætning: O() (a + b) a + b Vi antager, at prisfunktionen er givet ved forskriften p() -0, Vor omsætningsfunktion er derfor givet ved O() -0, Vi kan nu bestemme GROMS: GROMS() O ' () -0,

3 Hvis GROMK har samme forskrift som i eksempel 3a, er det følgende ligning, der skal løses, når GROMS GROMK: -0, , , Det er principielt også her en andengradsligning, som løses enten ved anvendelse af nulpunktsformlen eller et CAS-program. Vi får to løsninger, hvor den ene forkastes, da den er negativ, så vi får: 841,65 y f() ^ Serie 1 f() ; R² GROMS () - 0, GROMK() 0, , Vi skal således lægge produktionen til rette, så der stoppes når der er produceret 841 stk. I praksis er der næppe tale om så simple modeller for omkostnings- og omsætningsforløb; men principielt er funktionsforskrifterne uden betydning, idet vi med CAS-programmer kan løse stort set alle ligninger, ligesom vi uden vanskeligheder kan fastlægge skæringspunkt mellem to funktioner. E4a Wilsons formel når der indkøbes til lager En virksomhed anvender i sin produktion en komponent, som koster 8 kr. pr. stk. i indkøb Forbruget er stk. pr. år. Lageromkostningerne er 0 % p.a. af lagerets gennemsnitlige værdi, og hver afgiven ordre medfører 100 kr. i omkostninger.

4 Vi lader betegne seriestørrelsen (antal komponenter pr. ordre) C l g() de samlede årlige lageromkostninger C p h() de samlede årlige forberedelsesomkostninger (dvs. her hjemtagelsesomkostningerne) C f() g() + h() de totale årlige omkostninger. Udviklingen i lagerbeholdning kan ses på følgende figur: Forbruget af komponenter foregår jævnt (som illustreret ovenfor) med som den maksimale lagerstørrelse og 0 som den minimale størrelse, dvs. er den gennemsnitlige lagerstørrelse, og dermed er idet lagerets gennemsnitlige værdi. Hermed kan vi bestemme forskriften for g, g() 0 % af 4 0,0 4 0,8 for 0 Produktionsforberedelsesomkostningerne er 100 kr. gange antal serier pr. år. Når forbruget er stk. pr. år og seriestørrelsen, er antal serier pr. år Antal serier pr. år Dvs. forskriften for h er h () 100 for > 0 Dermed er forskriften for de totale omkostninger C bestemt ved

5 , f () 0, for > 0 ' Dette er en brøkfunktion, som vi fandt f til i kapitel 5. Vi får ' (1,6) (0, ) 1 f () brøkreglen anvendes ' 0, f () tælleren reduceres Vi sætter tælleren lig 0. 0, Af monotoniforholdene (tjek selv) følger at f har globalt minimum i Dvs. der skal indkøbes stk. for at minimere de samlede indkøbs- og lageromkostninger. Graferne for funktionerne er y de samlede omkostninger f() Indkøbsomkostninger h() Lageromkostninger g() den optimale seriestørrelse Af graferne ses, at den optimale seriestørrelse stk. er skæringen mellem lageromkostningerne og indkøbsomkostningerne. Vi har løst dette trade off problem mellem voksende lageromkostninger og faldende indkøbsomkostninger ved større seriestørrelser. Omkostningerne er lige store, hvilket ses at g(1.500) 1.00 kr. og h(1.500) 1.00 kr. dvs. de samlede minimale omkostninger er.400 kr.

6 E4b Wilsons formel når der produceres til lager I det følgende vil vi udvide problemstillingen til en produktionsvirksomhed. Hvis virksomheden selv fremstiller varen, vil produktionen foregå over en periode, og varelageret vil blive gradvist opbygget i løbet af denne produktionsperiode. Forbruget/salget af varer i produktionsperioden vil betyde, at den maksimale lagerbeholdning (ved afslutning af produktion af en serie) er mindre end seriestørrelsen. En virksomhed har et årligt salg på stk. af et produkt. Produktet fremstilles i serier på et anlæg med en årlig kapacitet på stk. Produktionsforberedelsesomkostningerne er kr. pr. serie, og lagerrenten er 15 % p.a. Fremstillingsomkostningerne er 15 kr. pr. stk. Der regnes med 360 produktionsdage pr. år. Den optimale seriestørrelse produktionen p. serie bestemmes i dette tilfælde som: C l g(), C p h() og C f() være bestemt som i eksempel E4a. Vi bestemmer først forskrifterne for de tre funktioner. Der skal produceres stk. pr. serie. Da produktionsapparatet kan fremstille stk. pr. år, eller stk. pr. dag vil produktionsperioden være dage Der sælges stk. pr. år eller stk. pr. dag. I løbet af produktionsperioden vil der således blive solgt stk Det maksimale lager er da stk., og det minimale lager 0 stk. Gennemsnitslageret er 1 4 stk. 5 5 hvilket er illustreret i følgende tegning

7 Lagerets gennemsnitlige værdi er således 15 0,4 6, og derfor er g() 15 % af 6 0,15 6 0,9 for 0 Forskriften for h finder man som i eksempel E4a. Der fremstilles stk. pr. serie, og derfor skal der fremstilles serier pr. år. Hermed har vi h () og dermed er de totale omkostninger ,9 f () 0, Vi finder nu f ' og nulpunkterne for f ' (tjek selv eller anvend CAS), som giver: ' 0,9 f () f '() , ,8 idet 66.93,8 pga. definitionsmængden må forkastes som løsning. Af monotoniforholdene for f sluttes, at den optimale seriestørrelse er stk. (helt positivt tal). Grafen der viser omkostningsfunktionerne i dette eksempel ses på næste side

8 y f() / f()0.9 f() / de samlede omkostninger f() prouktionsomkostninger h() lageromkostninger g() stk Afsnit 10.4 Matematik i samfundsøkonomiske sammenhænge Ea udvidet indkomstdannelsesmodel et eksempel I den udvidede model indgår to yderligere aktører, nemlig udlandet og den offentlige sektor. Dette giver en ny avanceret udgave af Keynes cyklusmodel, illustreret i følgende figur Produktion Indkomst Eksport Import Offentlig efterspørgsel Efterspørgsel Skatter Det fremgår af figuren, at den udvidede indkomstdannelsesmodel indeholder 4 nye faktorer, som påvirker den økonomiske aktivitet: Import, eksport, offentlig efterspørgsel og skatter. Eksport og offentlig efterspørgsel er begge med til at øge aktiviteten, mens import og skatter mindsker den indenlandske aktivitet.

9 Som det fremgår af figuren, indgår det offentlige i den økonomiske cirkel, både med hensyn til skatter og i form af offentlig efterspørgsel. Fører vi det over på den samlede efterspørgsel fås D følgende: Y C+ I + G, hvor G betegner den offentlige efterspørgsel. Noget af indkomsten gik til skatter, samtidig med det offentlige betaler overførselsindkomster i form af SU, dagpenge, pension osv. Skatter betegnes med TA, og indkomstoverførsler får betegnelsen TR. Der skelnes i følgende mellem bruttoindkomsten, Y, og den disponible indkomst YD. Pr. definition er den disponible indkomst givet ved: YD Y - TA + TR Dvs. nu afhænger det private forbrug af den disponible indkomst i stedet: C C+ cyd Dette kan således skrives som: C C+ c( Y TA+ TR) For at finde frem til den samlede efterspørgsel i samfundet må vi antage nogle logiske konklusioner. Indkomstoverførelserne samt det offentlige forbrug antages til værende eksogene, altså konstante. Indkomstskatten afhænger af skatteprocenten. Vi betegner den gennemsnitlige skatteprocent med t. Dvs. TA ty Vi har derved TR TR,G G samt TA ty, hvor 0 < t < 1 Da det stadig gælder, at efterspørgslen er lig udbuddet, som er lig den samlede indkomst/produktion, kan vi sammenfatte den samlede indkomst i samfundet til følgende: Y C + c( Y ty + TR) + I + G Endnu en gang kan vi herved udlede ligevægtsindkomsten ved samling af alle endogene størrelser på sammen side. Y Y Y Y (1 c(1 t)) C + ctr + I + G Y C + c(y C + cy cy + cty ty cty C + ctr + I + G (1 c(1 t)) + TR) + I + G + ctr + I + G C + ctr + I + G Dette udtryk er ganske interessant for nu kan fortolke effekten af forskellige indgreb i økonomien. Ser vi f på en forøgelse af investeringerne i samfundet vil et sådant indgreb øge den økonomiske aktivitet med mere end forøgelsen af investeringerne. Dette ses nok en gang ved at differentiere indkomsten Y som funktion af investeringerne I dy 1 1 di 1 c(1 t) > Det matematiske argument er helt simpelt: c(1-t) giver et positivt tal der er mindre end 1 da 0 <c < 1 og 0 < 1-t < 1. Dette betyder, at 1-c(1-t) < 1 og derved bliver brøken større end 1. Så hvis vi øger

10 investeringsniveauet med f 1 milliard vil den økonomiske vækst blive større end 1 milliard. Den økonomiske forklaring af den matematiske models resultater er de såkaldte afledte effekter. Det at vi øger investeringsniveauet har nogle afledte effekter f kunne de øgede investeringer være investeringer i maskiner. Disse bliver købt i en virksomhed der derved får større indtjening, noget af denne indtjening bruger virksomheden til andre varekøb hvilket giver øget indtjening i en anden virksomhed, der så bruger lidt ekstra penge og derved at en positiv spiral i gang. Keynes brugte modellen til at argumentere for at den offentlige sektor skulle spille en aktiv rolle under forskellige konjunktur forløb f ved at øge det offentlige forbrug under lavkonjunkturer og nedsætte det offentlige forbrug under højkonjunkturer. Lad os lige se dette argument i vores model. dy 1 En forøgelse af det offentlige forbrug vil nemlig øge aktiviteten i samfundet: 1 dg 1 c(1 t) > Når indkomsten blev højere ved en forøgelse af det offentlige forbrug, vil det naturligvis medføre d( ty ) dy flere skatteindtægter: t > 0 dg dg Det ville i denne situation være nærliggende, at stille det spørgsmål om det offentlige forbrug var selvfinansieret? Her bruger man udtrykket budgetsaldoen (B), som er forskellen mellem staten indtægter og udgifter, som er givet ved: B ty G TR Herved kan ligevægtsindkomsten indsættes og effekten findes: C + ctr + I + G B t G TR 1 c(1 t) t(c + ctr + I + G) (1 c(1 t)) (G + TR) B 1 c(1 t) t(c + I) (1 c)tr + (c 1)(1 t)g B 1 c(1 t) En ændring i det offentlige forbrug vil altså have følgende effekt: db (c 1)(1 t) dg 1 c(1 y) db 1 < dg < 0

11 db Lad os først argumentere for at < 0. Tælleren er negativ da (c-1) er mindre end 0 og (1-t) er dg større end 0. produktet mellem et positivt og et negativt tal giver noget negativ. Nævneren er et positivt tal mindre end 1 som vi argumenterede for før. db (c 1)(1 t) Hvad så med >-1? Stilles ligningen op fås følgende udtryk: >-1 For at udtrykket dg 1 c(1 y) kan bevises må tælleren i alle tilfælde numerisk være større end nævneren. (c 1)(1 t) > 1 1 c(1 t) (c 1)(1 t) > c(1 t) 1 c ct 1+ t > c ct 1 t > 0 Og da det sidste udsagn er sandt, er det første udsagn sandt Nu kan vi drage to konklusioner: For det første er en stigning i det offentlige forbrug ikke selvfinansierende, da ændringen ikke er over 0. For det andet er forringelsen på budgetbalancen ikke lige så stor som stigningen i det offentlige forbrug. Den sidste effekt som vil blive analyseret, er en ændring i skattesatsen. Det virker umiddelbart indlysende, at en skattestigning vil føre til lavere aktivitet, og derved mindre indkomst i samfundet. Dette kan bekræftes ved følgende: dy dt C + ctr + I + G (1 c(1 t)) Vi kunne have udvidet modellen og inddraget eksport og import. Eksporten vil være givet udefra af den udenlandske efterspørgsel efter danske varer mens importen antages at være afhængig af indkomstniveauet. Jo større indkomst jo højere import. Vi siger M(importen) my. I konkrete tilfælde gælder det om at bestemme tallene c: forbrugskvoten, t:skatteprocenten og m:importkvoten. Hvis disse tal kendes er det ganske simpelt at udregne effekterne af et politisk indgreb på f forbruget, investeringerne, de offentlige finanser og den økonomiske vækst. Eb indkomstdannelsesmodellen et taleksempel Lad os kigge på et taleksempel på den udvidede model med offentlig sektor men uden udland. Relationerne er som følger:

12 Indkomsten: Y C + ctr + I + G (1 c(1 t)) Indkomstskatten TA t Y C + ctr + I + G t (1 c(1 t)) Forbruget: C C + cy C + ctr + I + G C + c (1 c(1 t)) Budgettet: t(c + I) (1 c)tr + (c 1)(1 t)g B 1 c(1 t) Vi antager nu at c 0,90, t 0,48. Vi vil nu se på effekten af en fremrykning af offentlige investeringer på 10 milliarder. Indkomsten: Y ' dy dg 1 1 1,88 (1 c(1 t)) (1 0,9(1 0,5)) Dette betyder at for hver milliard vi øger de offentlige udgifter vil det give en økonomisk vækst på 1,88 milliarder. Så en forøgelse på 10 milliarder vil give en økonomisk vækst på 18,8 milliarder. Hvad sker der med de forskellige størrelser: 1) Indkomstskatten: dta t 0,48 TA ' 0,90 dg (1 c(1 t)) 0,53 Så indkomstskatten stiger med 9,0 milliarder ) Det private forbrug: C ' dc dg c (1 c(1 t) 0,9 0,53 1,69 Så det private forbrug vil stige med 16,9 milliarder 3) Budgettet: B' db dg (c 1)(1 t) 0,1 0,5 (1 c(1 t)) 0,53 0,098

13 Dette betyder, at de offentlige finanser samlet forringes med knap en milliard ( kr.) Dette tal kunne vi selvfølgelig også have fundet ved at trække forøgelse i de offentlige udgifter (10 milliarder) fra de øgede indkomstskatteindtægter (9,0 milliarder). Så effekterne er meget simple at finde ud fra modellen. Igen skal vi huske, at modellen i dette tilfælde er en meget forsimplet udgave af virkeligheden, og at den bygger på nogle antagelser der kan være beskrevet for simpelt, være forkerte eller blive forkerte som tiden går. F vil lille c, forbrugstilbøjeligheden, ændre sig hvis der er krise i samfundet. Men dette får ikke anvendelsen af matematikken til at blive mindre betydningsfuld. Konklusionen synes nemlig at være forsøg på at beskrive økonomien grundigere og grundigere. F så vi, at der i DREAM modellen var mere end.000 ligninger, mens vi i vores model nærmede os ti ligninger. Afsnit 10.5 Matematik og SRP flere eksempler E1a optimering af funktioner i flere variable Vi ønsker at optimere ikke-lineære funktioner i flere variable. Metoden eller algoritmen vi vil bruge er minder om den vi gennemgik i kapitel 4. Dvs. vi vil bruge differentialregning. Når denne metoden skal bruges for funktioner i flere variable er vi nødt til at ændre lidt i algoritmen. Det er nemlig ikke muligt at bruge en fortegnsvariation af f ' for funktioner i flere variable. Derfor udvikler vi her en nu metode og vi betragter først et eksempel med en funktion i en variabel. Vi kan kort resumere metoden til at bestemme maksimum og/eller minimum for en given funktion. OPTIMERINGS ALGORITME hvordan finder vi eventuelle maksimum og minimumspunkterne for en funktion f. 1. Bestem den afledte funktion f ved at differentiere f. Løs ligningen f ()0 dvs. bestem nulpunkterne for f 3. Lav en fortegnsvariation af f omkring nulpunkterne for f 4. 3 tilfælde: 1. fortegnene skifter + 0 og der er fundet et maksimumspunkt. fortegnene skifter 0 + og der er fundet et minimumspunkt 3. fortegnene skifter 0 eller og der et hverken maksimum eller minimum Man kalder punkt. f '() 0, for en nødvendig betingelse for et ekstrema. Hvis der skal være et maksimum eller et minimum, skal der være en vandret tangent, f '() skal være lig med nul ved et eventuelt ekstrema. Men det er ikke en tilstrækkelig betingelse. Det er nemlig ikke nok, at der er en vandret tangent. Vi ser i nedenstående eksempel, at der i punktet (-1, 1) er en vandret vendetangent. Idet tangenten er vandret er f '() 0, men som vi tydeligt ser af tegningen, er punktet (-1, 1) hverken et minimums- eller maksimumspunkt.

14 y f()3^4+8^3+6^ y0+1 Serie 1 (-1, 1) er hverken et maks eller et min punkt 1. (-1,1) Det er derfor vi altid er nødt til at lave fortegnsvariation (punkt 3. og 4.) Fortegnsskiftene + 0 og 0 + kaldes også for tilstrækkelig betingelser for maksimum og minimum Nødvendige og tilstrækkelige betingelser for maksimum og minimum(1.ordens- og.ordensbetingelser). A. Nødvendig betingelse 1.ordens betingelsen: f () 0 B. Tilstrækkelig betingelse.ordens betingelsen: Maksimum: Minimum: fortegnsskift + 0 for f fortegnsskift 0 + for f Med kendskabet til begreberne konveks og konkav også fra kapitel 4, kan vi bestemme.ordens betingelserne på en anden måde der også virker i flere dimensioner. Hvis en funktion er konveks i det område hvor f '() 0 har vi fundet et minimumspunkt, og hvis f er konkav i det område hvor f '() 0, er det et maksimumspunkt. Hvis funktionen har vendetangent der hvor f '() 0 er der hverken maksimum eller minimum. Sammenhængen fremgår tydeligt af følgende tegninger:

15 Minimum fordi f er konveks omkring f '()0 f'()0 1.ordens betingelsen maksimumspunkt f()^ y0+0 Serie 1 konveks.ordens betingelsen f()-^+8 y0+8 Serie 1.ordens betingelsen konkav 1.ordens betingelsen f'()0 minimumspunkt Maksimum fordi f er konkav omkring f '()0 Her er der hverken maksimum eller minimum da funktionen f skifter fra at være konveks til at blive konkav der hvor f '() 0 konveks f'()0 vandret vendetangent dette punkt er hverken et maksimumspunkt eller et minimumspunkt konkav.ordensbetingelsen er IKKE opfyldt

16 Dette betyder, at vi blot skal konstatere om f er konkav, konveks eller skifter fra konkav til konveks eller omvendt, for at bestemme om et givet punkt er et maksimum, et minimum eller intet ekstrema. Husk, hvis f () < 0 er f konkav og hvis f > 0 er f konveks Vi samler de nye 1.ordens og.ordens betingelser op i følgende skema. 1.ordensbetingelsen f () 0.ordensbetingelserne Minimum: f () 0 Maksimum: f () 0 Intet ekstrema: f skifter fortegn Lad os se metoden i følgende eksempel. Lad f () Vi ønsker, at bestemme maksimum og minimumspunkterne. 1.ordensbetingelsen f '() 0: f '() Der er to kandidater til maksimum og minimum for f nemlig (3, f(3)) og (1, f(1)) Vi kontrollerer.ordensbetingelserne f ''() 4 Først punktet (3,f(3)): Vi indsætter 3 i Punktet (1, f(1)): Indsætter 1 i f ''(): 3-4 > 0 så f er konveks og punktet (3, f(3)) er et minimums punkt f ''(): < 0 så f er konkav og punktet (1, f(1)) er et maksimumspunkt.

17 Metoden kan direkte overføres til eksempler med flere variable. E1b optimering af funktioner i flere variable ved hjælp af partielle afledede En virksomhed producerer og sælger to produkter. VUELTA og GIRO. Prisen pr stk. VUELTA kan bestemmes ved p 1 () -0, < < 700, hvor er afsætningen i stk. VUELTA Prisen pr stk. GIRO kan bestemmes ved p () -0,05y < < 500, hvor y er afsætningen i stk. GIRO De variable enhedsomkostninger ved produktionen er 15 kr. pr. stk. VUELTA og 10 kr. pr. stk. GIRO Det samlede dækningsbidrag kan beskrives med en funktion f(,y). Regneforskriften bliver: f(, y) -0, ,05y + 0y Vi husker, at dækningsbidraget er omsætningen minus de variable omkostninger. Omsætningen er pris gange afsætning så for VUELTA bliver det p 1 () 15 og tilsvarende for GIRO. Nu vil vi gerne finde den kombination af VUELTA og GIRO der giver det største samlede dækningsbidrag. Dette svarer til at finde (, y) der optimerer f(, y). Så vi skal i gang med at differentiere: 1.ordens betingelserne: f f 0, ,05y y Dette giver et simpelt ligningssystem som vi løser 0, ,05y , y 0 0, ordens betingelserne giver os altså en mulig kandidat til et maksimum eller minimum og det er punktet (500, 400) Vi kontrollerer.ordens betingelserne: f f f f 0,05 0,05 0 y y y Vi samler i matricen f 0,05 A f 0 y f 0 y f 0,05 y

18 f f f f f Da 0, 05<0 og ( DeterminantA) (-0,05) (-0,05) ,05>0 er y y y punktet (500, 400) et maksimumspunkt. Undervejs benyttede vi os af metoden til at differentiere funktioner i flere variable det hedder at finde de partielle afledede. Den måde man gør det på er at først differentiere med hensyn til den ene variabel f. Dernæst med hensyn til den anden variabel. Når man differentiere med hensyn til lader man som om alle y leddene er konstanter og tilsvarende når man differentierer med hensyn til y så er blot en konstant. Det bløde d er et lille delta og viser at det er en partiel afledet og ikke en rigtig afledet. De dobbelt afledede findes på tilsvarende vis og fordi der er to variable giver det 4 dobbelt afledede. Eksemplet kan sagtens udvides så virksomheden f.eks. står overfor et begrænset kapacitets problem. Dvs. der skal maksimeres over et begrænsningsområde som i lineær programmering. I sådanne tilfælde kan der opstilles en såkaldt Lagrange funktion, der så maksimeres som i ovennævnte tilfælde. Ea Portefølje management, Stokastiske variable og Lagrange funktionen. I eksempel E i afsnit 10.5 skrev vi Porteføljemanagement er en disciplin inden for investering i værdipapirer. Investering handler i bund og grund om at opnå det højeste afkast med den lavest mulige risiko. Man deler risikoen op i systematisk og usystematisk risiko. Den usystematiske risiko kan reduceres(bortdiversificeres) ved at investere i mange forskellige værdipapirer. Men da en stor samling (stor portefølje) af f aktier vil give store handelsomkostninger og derved sluge gevinsten(afkastet) handler porteføljemanagement primært om at vælge de rigtige aktier. De rigtige aktier er aktier der varierer godt sammen de skal variere modsat således at den usystematiske risiko minimeres. Det er her vi kan udnytte teorien om stokastiske variable. Vi kan nemlig beskrive afkastet ved at investere i en aktie ved hjælp af en stokastisk variabel. Hvis vi så laver en portefølje af forskellige aktier bliver dette til summe af stokastiske variable. De forventede værdier af disse summe af stokastiske variable kan fortolkes som det forventede afkast af en given portefølje. Variansen kan fortolkes som risikoen ved porteføljen. Så i princippet gælder det om at sammensætte sine aktier således, at det forventede afkast(den forventede værdi af summen) er størst mulig, og risikoen(variansen) mindst mulig. Lad os samle lidt op på matematikken i dette. Vi lader afkastet af en portefølje med n aktier være beskrevet ved den stokastiske variabel!. Hver aktie beskrives!!, hvor! er den! te aktie. Desuden tilføjer vi en konstant!!, som betegner den!'te akties vægt i forhold til den samlede portefølje. Her skal det nævnes at der gælder følgende sammenhæng for en konstant og den forventede værdi:!!!!!"

19 !!"!!!!!!(!! ) Dette er udtrykket for det forventede afkast. Risikoen eller variansen ved den enkelte aktie ser således ud For hele porteføljen:!!"#!!!!!"#(!)!"#(!)!!!!"#!! +!!!!"# (!!,! )!!!!!!!!!!! Det sidste led i summen cov(x i, X j ) er covariansen mellem den i te aktie og den j te aktie. Det er et udtryk for hvordan de to aktier spiller sammen. Dette udtryk kan være negativt og dette vil sige at de to aktier i gennemsnit varierer modsat de er med andre ord gode at sætte sammen i en portefølje. I praksis kan covarianserne regnes ud f i Ecel. Så ved at indlæse en række afkast tal for to aktier i Ecel kan vi få covarianserne udregnet. Det samme gælder selvfølgelig for varianserne. Hele problemstillingen kan nu reduceres til et simpelt optimeringsproblem. Vi kan nemlig opstille følgende problem: Minimer: Givet følgende betingelser Var (X) n i 1 w n n 1 var(xi ) + wi w j cov(xi,x j) i 1 j 1!!!!!!!!!! 1!!!!!!"!! 0 Og det forventede afkast skal være et givet fast niveau f 5% Vi kræver, at alle vægtene summerer til 1, at porteføljens afkast er summen af de enkelte aktiers vægtede afkast og at vi ikke kan have en negativ andel af en aktie samt at vi ønsker et forventet afkast på 5 % Problemet kan løse ved at opstille en Lagrange funktion og optimerer denne. Hvis vi har en portefølje med 3 aktier vil dette give et ligningssystem med 3 ligninger med 3 ubekendte.

20 Løsningen til et konkret problem vil ikke være statisk. Dette skyldes at afkastene på de enkelte aktier kan ændre sig over tid de er dynamiske størrelser. Dette betyder i praksis at portefølje sammensætningen skal justeres løbende. Eb beregning af forventet afkast og varians for en portefølje med 3 aktier. Vi vil nu prøve at sammensætte en portefølje af tre aktier fra det danske C0 indeks. Vi vil vælge to defensive aktier og en cyklisk aktie for at skabe noget variation i henhold til porteføljestrategien. Vi vil i dette eksempel bruge Nordea, Novo Nordisk og William Demant Holding som er opstillede med forventede afkast og risiko i følgende skema: Forventet afkast pr. måned Risiko Nordea (N) 1,11 60,7 Novo Nordisk (O) 5,19 16,9 William Demant Holding (L) 0,33 30,53 Tallene i tabellen er beregnet ud fra fortidige kurser taget fra Nasdaqomnordic.com. Risikoen er beregnet som variansen af den stokastiske variabel X Fra overstående skema ses det, at Novo Nordisk har et højt afkast og en lav risiko, en meget atypisk situation, men derudover ser vi en sammenhæng mellem risiko og afkast. Lad os nu se, på afkast og risiko af den samlede portefølje. Vi vil lave en portefølje med en vægt på 33 % af hver aktie. Herudfra vil vi udregne det forventede afkast af porteføljen med formlen 3 EX w i EX i : 0,33 1,11 + 0,33 5,19 + 0,33 0,33,19 Det forventede afkast på porteføljen er altså højere end Nordea og William Demant Holding men en del mindre end Novo Nordisk. At udregne covariansen kræver mange data, derfor nøjes vi med en udregning fra Ecel, der giver os følgende covarianser:!"#!!,!! 0,89!"#!!,!!,69!"#!!,!! 4,47 i 1

21 Vi er altså i den gunstige situation, at alle aktierne i en eller anden grad varierer modsat hinanden. Med de angivne vægte fra før vil vi nu udregne variansen med wi var(xi ) + wi w j cov(xi,x j) i 1 i 1 j 1 var( X) : Var(X) 0,33 60,7 + 0,33 16,9 + 0,33 30,5 + (0,33 0,33 (-0,89) + 0,33 0,33 (-,69) + 0,33 0,33 (-4,47) 11,4. Vi ser, at det forventede afkast er,19% (pr måned) og variansen (risikoen) er 11,4. Dette er dermed ikke umiddelbart en optimal portefølje da den vil blive slået af en portefølje kun med Novo Nordisk aktier. Ec den kritiske rand minimumsvarians porteføljer Lagrange funktion Så det må kunne gøres bedre. Vi så, at de tre covarianser alle var negative dette skal udnyttes. Første trin i at vælge den optimale portefølje er at bestemme det man kalder den kritiske rand. Den svarer til de kombinationer af de pågældende aktier der til et givet forventet afkast har den laveste risiko. Vi skal finde den bedste kombination i en portefølje, hvor der i princippet er uendeligt mange kombinationer. Det lyder tidskrævende! Imidlertid kan den optimale porteføljesammensætning udregnes med stokastiske variabler som en optimering af den kritiske rand. Den kritiske rand kan udregnes ud fra Lagrange-optimering i form af en minimering af den samlede porteføljes varians under visse forudsætninger. Optimeringsproblemet kan vi beskrive ud fra det tidligere eksempel: i wi w j cov(xi,x j) i 1 i 1 j 1 Minimer: var( X) w var(xi ) + Med følgende betingelser:! (i)!!!!! 1! (ii)!!!!!!!!!" iii)!! 0 Vi kræver altså, at den samlede vægt af porteføljen er 100 %, at det forventede afkast på alle aktier gange deres vægt er lig med det forventede afkast på porteføljen, og at vægten på en aktie ikke må være negativ. For at udregne den kritiske rand i det konkrete eksempel skal vi benytte den på følgende beskrevne fremgangsmåde. Vi tager udgangspunkt i eksemplet fra før, dog uden tal, og bruger betegnelserne

22 Nordea (N), Novo Nordisk (O) og William Demant Holding (L) for at holde dem adskilt. Vi opstiller Lagrange-funktionen således:!!!!"#!! +!!!!"#!! + 1!!!!!!"#!! +!!!!!"#!!,!! +!! 1!!!!!"#!!,!! +!! 1!!!!!"#!!,!!! (!!!!! +!!!!! +!!! 1!!!!!") Vi udnytter (i) til at skrive!! som den restvægt af porteføljen, der er tilbage, når de to andre aktiers vægte er trukket fra. Vi ser også, at vi som det sidste trækker den forventede værdi af den samlede portefølje fra, det er den værdi som vi vil minimere risikoen ud fra. Sidst med ikke mindst er! Lagrangemultiplikatoren. Derudover er det hele blot variansen af summen og den forventede værdi af porteføljen. Efter at have opstillet Lagrange-funktionen simplificerer vi den, ved at trække de ubekendte led sammen. Så laver vi en differentiering af funktionen ud fra de to porteføljevægte!! og!! samt Lagrangemultiplikatoren λ. Derefter kan de fremkommende 3 ligninger løses som 3 ligninger med 3 ubekendte. Så skulle vi gerne kunne udregne!! og!!, som vi trækker fra 1, og derved har vi også!!. Til sidst kan vi udregne variansen af porteføljen. E3a Teknisk analyse et konkret eksempel Teknisk analyse er nogle relativt simple matematiske modeller der bruges til at forudsige mønstre i aktiekursudviklingen og dermed bedre være i stand til at købe når aktierne er billige og sælge når de er dyre. Der findes mange forskellige modeller såkaldte indikatorer, men vi vil nøjes med at kigge på den mest simple af alle modellerne, nemlig et såkaldt glidende gennemsnit. I praksis bør man bruge flere modeller på samme tid og bruge modellernes fælles købs og salgssignaler. Et glidende gennemsnit er rent matematisk et gennemsnit der løbende ændrer sig ved, at man udskifter det ældste tal i gennemsnittet med et nyt. Hvis man f laver et 30 dages løbende gennemsnit vil man hver dag udskifte den 30 dage gamle kurs med dagens kurs. Nedenstående figur viser kursudviklingen af Novozymes fra den til

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Opgave nr. 5 og 31. Værdiansættelse af stiafhængige bermuda optioner, ved Least Squares Monte Carlo simulation.

Opgave nr. 5 og 31. Værdiansættelse af stiafhængige bermuda optioner, ved Least Squares Monte Carlo simulation. H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Martin Hofman Laursen Joachim Bramsen Vejleder: Niels Rom-Poulsen Opgave nr. 5 og 31 Værdiansættelse af stiafhængige bermuda

Læs mere

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik.

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik. P2-projekt udarbejdet af Gruppe 503c, storgruppe 5C Ålborg universitet Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse Tirsdag d. 13. januar 2004 Designfigur Indledning Historisk overblik op til kartoffelkuren

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER

3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER 3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER Interessen for omkostninger udspringer af virksomhedens ønske om at nå de fastsatte mål med mindst muligt forbrug af produktionsfaktorer, jf. afsnit 2.1.2. Dette mål kan være

Læs mere

Risikoholdning og valg af porteføljeandele

Risikoholdning og valg af porteføljeandele Handelshøjskolen i København Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Projektvejleder: Lars Thorlund-Petersen Kandidatafhandling på Erhvervsøkonomi-Matematik-Studiet 2004 Risikoholdning og valg af porteføljeandele

Læs mere

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse Iværksættelse af en aktivitet er altid forbundet med en vis usikkerhed med hensyn til resultatet. Når det er tale om udvikling af et nyt produkt kan usikkerhedsmomentet dog begrænses

Læs mere

brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D Demo preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1

brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D Demo preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1 brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1 brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D beta udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-37-4

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

Driftsøkonomiseminar HA 3. semester. Gruppe 13

Driftsøkonomiseminar HA 3. semester. Gruppe 13 Driftsøkonomiseminar Efterår 2004 Side 1 af 18 Titelblad Dato: Efterår 2004 Berglind Thorsteinsdottir Charlotta Rosenquist Daniel Dock Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne Lund Olesen Side 2

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier Matematiske emner SPIL Sandsynligheder og Strategier Ole Witt-Hansen Køge Gymnasium 2006 INDHOLD Kap. Sandsynligheder ved spil.... Lotto... øvelser...2 2. Poker...3 3. Ruinsandsynligheder ved Roulette

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie.

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie. Ingen analysemetoder er skudsikre, og alle aktieanalytikere tager fejl af og til. Det afgørende er at have ret i over 50 procent af analyserne, og at tabene gennemsnitligt er mindre end gevinsterne. Min

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Jóannes Jacobsen august 2012 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Joannes Jacobsen, jj.cebr@cbs.dk CEBR Centre for Economic

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

11. Problemløser. Problemløser

11. Problemløser. Problemløser Problemløser Med målsøgning varieres indholdet i én af inputcellerne indtil det ønskede resultat - målet - er nået. Med PROBLEMLØSER er det muligt at variere - i Excelsprog: redigere (tidligere: justere)

Læs mere

J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1. Kapitel 8. Penge og inflation

J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1. Kapitel 8. Penge og inflation J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1 Kapitel 8 Penge og inflation 1. Hvad er penge? Pengeudbud og -efterspørgsel Den traditionelle definition af penge er, at det

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger Tillæg til lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede fagmodulplan og

Læs mere

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK Dansk Økonomi forår 27 KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK II.1 Indledning Konjunkturerne påvirker os alle Udsving skaber usikkerhed og forhindrer fuld kapacitetsudnyttelse Det kan også gå for hurtigt

Læs mere

Opgave nr. 28. Prisfastsættelse af asiatiske optioner på aktier - ved Monte Carlo-simulering foretaget i Excel

Opgave nr. 28. Prisfastsættelse af asiatiske optioner på aktier - ved Monte Carlo-simulering foretaget i Excel H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave forår 004 Opgaveløser: Vejleder: Carsten Holdum Peter Toftager Ejlersen Opgave nr. 8 Prisfastsættelse af asiatiske optioner på aktier - ved Monte Carlo-simulering

Læs mere

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik.

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Matematik Indhold Matematik... 1 Bilag M1 Bilag: Genrekatalog matematik hhx - fageksempler... 2 Bilag M2 Matematik - vejledende opgavesæt efter 2011 og forår 2012 MatematikB samt eksamen juni 2012... 4

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere