Foranalyse Revurdering af synergipotentiale ved samarbejde mellem fire eller fem forsyninger 20. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.pwc.dk Foranalyse Revurdering af synergipotentiale ved samarbejde mellem fire eller fem forsyninger 20. oktober 2014"

Transkript

1 Foranalyse Revurdering af synergipotentiale ved samarbejde mellem fire eller fem forsyninger 20. oktober 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Introduktion og afgrænsning af foranalyse Økonomiske gevinster Metode og proces Vurdering af synergigevinster Forudsætninger for synergiberegningerne Synergier, administration Synergier, administrative medarbejdere Synergier, administrationsomkostninger Synergier, drift Synergier, finansiering Omkostninger ved realisation af synergipotentiale Takstanalyser Takstanalyse vand og spildevand Takstanalyse varme Synergigevinsternes betydning for taksterne Individuelle synergier Forudsætninger og metoder Vurdering af fordeling af synergigevinster A. Organisation Eksempel på en samlet teknisk driftsorganisation B. Individuelle synergier B.1 Individuelle synergier, model B.2 Individuelle synergier, model PwC 2

3 1. Introduktion og opsummering 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse I rapport af 1. maj 2014 Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger og rapport af 20. august 2014 Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem tolv forsyninger har vi på overordnet niveau afdækket potentialerne ved, at ni henholdsvis tolv forsyninger indgår i et samarbejde eller foretager en egentlig fusion. På denne baggrund har 5 kommuner; Roskilde Kommune, Sorø Kommune, Lejre Kommune, Holbæk Kommune og Odsherred Kommune ønsket en revurdering af synergipotentialet ved samarbejde mellem deres respektive forsyningskoncerner. De deltagende kommuner har alene ønsket potentialerne vurderet på baggrund af smodellen. Nærværende rapport beskriver og præsenterer dermed de økonomiske synergigevinster, som skønnes at kunne realiseres ved denne model. De oprindelige rapporters tre øvrige modeller vurderes ikke i nærværende rapport. Synergierne vurderet i denne rapport er vurderet for såvel de fem, som de fire kommuner (ekskl. Odsherred Forsyning), da rapporten skal indgå i beslutningsgrundlaget for Odsherred Kommune. Herudover er resultaterne for foranalysen foretaget for de tolv kommuner opstillet til sammenligning, hvor det findes relevant. Nærværende analyse er baseret på indberetninger af oplysninger i selskabernes årsregnskaber for I de oprindelige analyser blev årsrapporterne for 2012 anvendt som grundlag, hvorfor de beregnede synergier ikke er direkte sammenlignelige. Fremgangsmåden til at skønne synergigevinsterne er uændret, og der er således ikke større nøjagtighed i synergierne i denne rapport end tidligere. Den øgede sikkerhed vil blive skabt i takt med, at der arbejdes videre med detailanalyser og træffes konkrete valg i forbindelse med sammenlægning af systemer, organisationer, serviceniveau mv. Rapporten er opbygget med udgangspunkt i de oprindelige rapporters kapitel 5, og hvor det findes hensigtsmæssigt, henvises til disse rapporter. Nedenstående skema giver et overblik over de fem kommuners forsyningsselskaber og de aktiviteter, de er involveret i. Figur 1.1: Oversigt over forsyningsarter opdelt pr. forsyning Holbæk Lejre Roskilde Sorø Odsherred Vand Spildevand Varme Affald Service Analysen vil på overordnet niveau afdække de revurderede økonomiske synergipotentialer samt afdække de tilsvarende konsekvenser for takster og tariffer på vand, spildevand og varmeområdet. PwC 3

4 Der er alene foretaget en opdatering af de oprindelige rapporters afsnit om økonomiske synergier og takstanalyser. Der er ikke sket en opdatering af de oprindelige rapporters afsnit om juriske og skattemæssige forhold samt perspektiveringer om erhvervsudvikling. For analysen af disse forhold henvises til vores rapport dateret 20. august om foranalyse om potentiale ved samarbejde mellem 12 forsyninger. 1.2 Opsummering Som tilsvarende konkluderet i de oprindelige rapporter, ligger muligheden i et samarbejde mellem fem henholdsvis fire forsyninger i skabelse af en stærk, levedygtig virksomhed, der ikke alene kan løse forsyningsopgaven effektivt med tilfredse kunder, men også kan bidrage til erhvervsudviklingen på Sjælland og udgøre en markant spiller i forsyningsbranchen i Danmark. Analysen viser, at der er væsentlige gevinster ved et øget samarbejde. I tabel 1.2 er nærværende analyses resultater opsummeret. Tabel 1.2 Opsummering af hovedresultater (5) (4) (12) Antal årsværk i dag Antal årsværk i ny organisation Omkostningsbase ekskl. afskrivninger og upåvirkelige omkostninger (DKK mio.) Anlægsinvesteringer (DKK mio.) Samlede synergier (DKK mio.) De beregnede synergigevinster er baseret på følgende forudsætninger: Alle nødvendige strukturændringer forudsættes at være gennemført, fx sammenlægning af processer, it-systemer, etablering af nødvendige nye driftscentre og administrationsdomicil mv. Alle in-house-funktioner fastholdes, og det er i analysen af synergigevinster forudsat, at der ikke hjemtages yderligere opgaver i forhold til i dag. Analyserne omfatter alene synergier, som opnås ved sammenlægning, og ikke synergier, som måske allerede kan gennemføres i dag. De beregnede synergigevinster forudsætter desuden at alle eksisterende forsyningsarter og selskaber indgår i den fælles koncern. Som det fremgår af rapporten for de 9 forsyninger (afsnit 5.6.2) er det forbundet med betydelige dissynergier hvis varme eller affaldsselskaberne udeholdes. PwC 4

5 2. Etablering af et indebærer, at de nuværende fem henholdsvis fire forsyningskoncerner sammenlægges til en ny samlet forsyningskoncern. Den nye samlede forsyningskoncern består af ét og ét Fælles Serviceselskab. Derudover opretholdes de eksisterende driftsselskaber som selvstændige selskaber under det. Fælles Serviceselskab danner rammen for samtlige medarbejdere og en samlet driftsorganisation, der varetager driften af de koncernforbundne driftsselskaber. Det fælles serviceselskab etableres ved at sammenlægge de nuværende fem henholdsvis fire forsyningskoncerners eksisterende serviceselskaber. Figur 2.1 Organisering af K1 K2 K5 Fælles Holding A/S Vand 1 A/S Spildevand 1 A/S Varme 1 A/S Affald 1 A/S Fælles Service A/S Vand 2 A/S Spildevand 2 A/S Varme 2 A/S 210 medarbejdere (188 medarbejdere ved fire forsyninger) Vand 5 A/S Spildevand 5 A/S Varme 3A/S Indplacering af medarbejdere Aftalerne om koncerninterne ydelser fastlægges konkret mellem Fælles Serviceselskab og driftsselskaberne. Der forudsættes et fælles niveau for levering af serviceydelser fra det fælles serviceselskab til driftsselskaberne. Modellen giver mulighed for en enstrenget styring via holdingselskabet med fokus på optimering af driften. Samtidig giver modellen mulighed for opretholdelsen af særskilt investeringsniveau og takster i driftsselskaberne. Der forudsættes fastlagt en ensartet takststrategi for hele koncernen i dialog med ejerne. Det vil være den fælles bestyrelse, der løbende fastsætter taksterne i de enkelte selskaber (kommunerne legalitetsgodkender fortsat takster for vand og spildevand). Odsherred Tømning A/S er i modellen behandlet sammen med de øvrige spildevandsselskaber. PwC 5

6 3. Økonomiske gevinster Dette afsnit præsenterer og beskriver de revurderede økonomiske synergigevinster, som skønnes at kunne realiseres ved -modellen. Synergierne er beregnet som henholdsvis administrative synergier (afsnit 3.4), tekniske driftssynergier og anlægssynergier (afsnit 3.5) i lighed med foranalyserapporterne for de ni henholdsvis tolv forsyninger. Afsnittet indeholder desuden en opdateret analyse af det nuværende takstniveau i vand, spildevand og varmeforsyningsselskaberne samt en opdateret analyse af takstkonsekvenserne, hvis alle synergigevinster anvendes til takstreduktioner. 3.1 Metode og proces Analysemetoden er uændret i forhold til metoden anvendt i foranalyserapporterne for de ni henholdsvis tolv forsyninger. En sammenlægning af funktioner i et formaliseret samarbejde mellem de fem henholdsvis fire forsyninger vil naturligt realisere en række stordriftsfordele og synergigevinster. Disse stordriftsfordele realiseres bl.a. gennem følgende områder: Standardisering af it-systemer og teknik (pumper, styring og overvågning) Fælles indkøb (større indkøbsstyrke), lager og logistik Fælles domicil(er)/administration Fælles materieludnyttelse Centralisering af funktioner (fx kundeservice, bogføring, løn, HR, vagt, tilsyn, service og reparation, planlægning, projekt). Som for de oprindelige rapporter er der foretaget en analyse af omkostningerne i de involverede forsyningsselskaber med udgangspunkt i en opdeling i administrations- og driftsomkostninger. Analysen er baseret på indberetninger af oplysninger om medarbejdere pr. 1. januar 2014 samt omkostninger, fordelt på funktioner i årsregnskaberne for 2013 (årsrapporterne for 2012 blev anvendt som grundlag for de oprindelige rapporter). Analysen af administrationsomkostninger er foretaget i økonomisporet i en workshop med deltagelse af repræsentanter fra selskabernes økonomiledelse. På denne workshop er endvidere vurderet den organisering af økonomi og kundeservice, der er nødvendig for at kunne servicere en sammenlagt virksomhed. Den nye organisering er vurderet ud fra uændret omfang af in-house-funktioner, det vil sige, at der ikke sker outsourcing af eksisterende opgaver, og der sker ikke in-sourcing af opgaver, der i dag løses udefra bortset fra en vurdering af, at fx behov for konsulenter og revisorassistance er et andet ved en sammenlagt organisation. Disse forudsætninger har været væsentlige for alene at skønne sammenlægningsgevinster i modsætning til almindelig effektivisering. Det har ikke været muligt at afholde workshop i tekniksporet pga. ferie hos de tekniske ansvarlige medarbejdere. De tekniske synergiberegninger er udsendt til orientering og der vil efter rapportens færdiggørelse ske en bilateral gennemgang heraf med de tekniske ansvarlige medarbejdere. 3.2 Vurdering af synergigevinster Vores oprindelige analyser viste, at der er markante synergier forbundet med sammenlægning af aktiviteter og selskaber i de tolv forsyningskoncerner. Når et for de fem henholdsvis fire forsyninger analyseres op imod de tolv forsyninger, er vurderingen, at de administrative stordriftsfordele reduceres, da de fem henholdsvis fire forsyningskoncerner skal etablere fundamentet for et samlet selskab. Ved deltagelse af yderligere forsyninger, vurderes det, at de marginale administrative stordriftsfordele vil vøre PwC 6

7 forholdsmæssigt større, jf. den oprindelige rapport for de tolv kommuner. For øvrige områder vurderes synergierne at ligge på niveau med synergierne vurderet for de oprindelige ni henholdsvis tolv forsyninger. Synergierne, der udgør ca. 67 mio. kr. (55 mio. kr. for de fire), fordeles på administration, teknisk drift og anlæg i nedenstående figur Figur Sammensætning af synergier Sammensætning af synergier (5) Synergier, administration mv. DKK mio. 21 Synergier, anlæg DKK mio. 20 Synergier, teknisk drift DKK mio. 26 Sammensætning af synergier (4) Synergier, administration mv. DKK mio. 18 Synergier, anlæg DKK mio. 17 Synergier, teknisk drift DKK mio % 31% 37% 32% 30% 31% De samlede driftssynergier udgør ca mio. kr. i, svarende til ca. 8 % af de samlede drifts- og administrationsomkostninger (eksklusive afskrivninger) i de fem forsyningskoncerner. Hvis de samlede drifts- og administrationsomkostninger reduceres med upåvirkelige omkostninger (fx køb af energi, indsamlingsordninger for dagrenovation samt drift af genbrugspladser), udgør den samlede driftssynergi ca. 16 % af de påvirkelige omkostninger. De opgjorte anlægssynergier udgør ca. 6 % af de samlede anlægsinvesteringer i Medarbejdersynergier indgår alene i synergier for administration, økonomi og kundeservice samt teknisk drift. Synergierne på anlægssiden indeholder alene synergier i forhold til de eksterne omkostninger til indkøb. De samlede synergier i forhold til beskæftigede årsværk, omkostningsbase og anlægsinvesteringer kan opsummeres som i vist i tabel nedenfor: Tabel Oversigt over synergier og årsværk (5) (4) (12) Antal årsværk i dag Antal årsværk i ny organisation Omkostningsbase ekskl. afskrivninger og upåvirkelige omkostninger (DKK mio.) Anlægsinvesteringer (DKK mio.) Samlede synergier (DKK mio.) PwC 7

8 3.3 Forudsætninger for synergiberegningerne Forudsætningerne for synergiberegningerne er uændret i forhold til rapporterne for de ni henholdsvis tolv forsyninger. De beregnede synergigevinster er baseret på samme forudsætninger, som anvendt i de to oprindelige rapporter for de ni henholdsvis tolv kommuner: Tabel 3.3 Forudsætninger for synergiberegninger Forudsætning Strukturændringer er gennemført Uændret omfang af in-house-funktioner i forhold til i dag Kun sammenlægningssynergier Beskrivelse Alle nødvendige strukturændringer forudsættes at være gennemført, fx sammenlægning af processer, it-systemer, etablering af nødvendige nye driftscentre og administrationsdomicil mv. Alle in-house-funktioner fastholdes, og det er i analysen af synergigevinster forudsat, at der ikke hjemtages yderligere opgaver i forhold til i dag. Analyserne omfatter alene synergier, som opnås ved sammenlægning, og ikke synergier, som måske allerede kan gennemføres i dag. 3.4 Synergier, administration De administrative synergier er analyseret på baggrund af indberetninger af oplysninger om administrative medarbejdere pr. januar 2014 samt administrationsomkostninger afholdt i regnskabsåret 2013 (seneste aflagte årsregnskab). I de oprindelige rapporter blev anvendt regnskabsgrundlag for Synergier, administrative medarbejdere I samarbejde med økonomiledelsen er der foretaget en vurdering af den nødvendige bemanding af økonomi, kundeservice og administration i et fælles holdingselskab. Resultatet af analyserne viser, at det skønnes muligt at foretage en betydelig reduktion af antallet af administrative medarbejdere ved etableringen af, primært som følge af, at der foretages en sammenlægning af alle administrative funktioner og dermed en samling af alle administrative medarbejdere i ét selskab. Potentialet for medarbejderreduktioner vurderes at være en reduktion på ca. 25 %, både ved deltagelse af fem henholdsvis fire forsyningskoncerner, da der ikke vurderes at være større marginale synergier knyttet til Odsherred Forsyning. De opgjorte medarbejderreduktioner er omregnet til økonomiske synergier baseret på standardlønninger for forskellige medarbejderkategorier i forsyningssektoren. Tabel Synergier, administrative medarbejdere (5) (4) (12) Antal administrative årsværk i dag Antal administrative årsværk i ny organisation Synergier, årsværk % % % Synergier, mio. kr PwC 8

9 De angivne årsværk er baseret på den vurderede nødvendige nye organisation. Usikkerheden forbundet hermed er illustreret ved angivelse af synergierne i et skønnet interval Synergier, administrationsomkostninger Synergierne, forbundet med administrationsomkostningerne, er tilsvarende blevet analyseret baseret på en detaljeret opdeling af de afholdte administrationsomkostninger i de eksisterende serviceselskaber i Analysen har desuden omfattet de administrative omkostninger, som placeres direkte i forsyningsselskaberne uden om serviceselskaberne. Resultatet af analyserne viser, at der også er en væsentlig potentiel synergi forbundet med de administrative omkostninger i de eksisterende selskaber. Synergierne skønnes at kunne hentes bl.a., som følge af reduktion af lokale- og bygningsomkostningerne og it-omkostningerne foranlediget af reduktionerne, i de administrative medarbejdere. Herudover viser analyserne, at større indkøbsstyrke forventes at bidrage med prisreduktioner på 5-10 % på en lang række indkøbsfunktioner, ligesom der forventes markante reduktioner af omkostninger til konsulenter og rådgivere. Tabel Synergier, administrative omkostninger (5) (4) (12) Synergier, mio. kr Synergier, drift Driftssynergi er vurderet med udgangspunkt i uændrede miljø- og servicemål og med det udgangspunkt, at der etableres en fælles driftsorganisation. Synergier omfatter dels effektivisering grundet stordrift, dels synergi ved deling af fælles ressourcer og kompetencer på tværs af forsyninger, og dels synergi, opnået ved storkøb. De skønnede %-vise driftssynergier er i nærværende analyse vurderet at ligge på tilsvarende niveau som i de oprindelige foranalyser. Det er således vurderet, at dette niveau kan realiseres, selvom den samlede omkostningsbase er reduceret væsentligt. Tabel Synergier, teknik driftsomkostninger (5) (4) (12) Synergier, mio. kr Som for administrative medarbejdere, er der for driftsmedarbejdere skønnet en forventet medarbejderreduktion. Disse er estimeret på baggrund af en vurdering af behovet i den fremtidige koncern. Det bemærkes, at der i beregningen af driftssynergier ikke er beregnet synergier for medarbejdere i Odsherred Forsyning, der alene arbejder med tømningsordninger. PwC 9

10 Tabel Synergier, driftsmedarbejdere (5) (4) (12) Antal årsværk i dag Antal årsværk i ny organisation Synergier, årsværk % % % Synergier, mio. kr De angivne årsværk er baseret på den vurderede nødvendige nye organisation. Usikkerheden forbundet hermed er illustreret ved angivelse af synergierne i et skønnet interval. Tabel Synergier, teknik anlægsprojekter (5) (4) (12) Synergier, mio. kr For at kunne høste synergier i driftsområdet, er der en række forudsætninger, som det er nødvendigt at arbejde målrettet med for at få etableret. Disse omfatter bl.a.: Dokumentation af anlæg og it til styring og overvågning skal have et løft, så anlæg kan tilgås centralt uafhængigt af lokalitet, således at behovet for lokal -kendskab er reduceret. Der skal gennemføres en standardisering og automatisering af anlæg. Det gør organisationen mere uafhængig af lokal tilstedeværelse, og det giver grundlag for planlægning og effektivisering af arbejdsopgaver. Organisationen forudsættes samlet i et primært stillested. En samlet organisation er en væsentlig forudsætning for udvikling af organisationen, så synergier kan opnås. Der kan fastholdes sekundære stillesteder geografisk spredt i regionen og på enkelte store anlæg. Der skal ske en opkvalificering af medarbejderne. Brug af it i langt større omfang end i dag og kompetencer som planlægning, løbende forbedring og procesoptimering vil blive en naturlig del af arbejdet på alle niveauer og i stort set alle funktioner. Der skal ske en specialisering af medarbejdernes kompetencer. Der skal etableres en opgavebaseret teamstruktur på tværs af kommunegrænser. Det vil give de enkelte teams et væsentligt større antal anlæg at arbejde med og dermed et grundlag for at høste stordriftsfordele gennem faglig udvikling, planlægning, effektivisering og proces- og anlægsoptimering. Endelig skal der ske en passende kvalificering og kompetenceløft af den tekniske ledelse generelt, således at der udvikles og implementeres ny fælles kultur, kompetencer og arbejdsprocesser i overensstemmelse hermed. PwC 10

11 3.6 Synergier, finansiering Vi har til de oprindelige rapporter i samarbejde med forsyningernes økonomichefer foretaget en analyse af de nuværende lånebehov i forsyningskoncernerne. Analyserne viser, at alle forsyningerne finansierer den del af anlægsinvesteringerne, som ikke takstfinansieres, ved optagelse af anlægslån i Kommunekredit. De midlertidige udsving i den årlige likviditet finansieres ved træk på kreditfaciliteter i banker, ligesom overskudslikviditet også primært placeres i banker. Vores analyser viste, at der ikke vil realiseres væsentlige synergier i forhold til finansieringsområdet i en fælles koncern. Omkostningerne til finansiering er i forvejen meget lave, hvilket ikke ændres som følge af, at antallet af deltagende kommuner reduceres. 3.7 Omkostninger ved realisation af synergipotentiale De opgjorte synergier er det niveau, der kan opnås, når en ny virksomhed er etableret og organisation, it mv. er på plads. Som anført i de oprindelige rapporter, udgør omkostningerne, der skal investeres for at realisere synergi, som en generel tommelfingerregel normalt et halvt til halvandet års synergigevinster. Baseret på denne ovenstående tommelfingerregel kan omkostningerne i forbindelse med etableringen af et for de fem henholdsvis fire forsyningskoncerner indikeres til et niveau på ca. 60 mio. kr. og en overgangsperiode på et til to år, før synergierne overstiger omkostningerne forbundet hermed. Omkostningerne vil være afhængige af muligheden for at forberede sammenlægningen og bl.a. allerede tidligt i processen at tilpasse de fem henholdsvis fire forsyningers individuelle bindinger i kontrakter og aftaler. Det er forudsat at det fremtidige fælles hovedsæde lejes. Ved opgørelsen af omkostninger ved realisation af synergipotentialet er ikke medregnet en eventuel engangsinvestering i køb af nyt hovedsæde. Ved etablering af en fælles virksomhed, er det vigtigt, af hensyn til at kunne realisere synergierne, at fastholde nøglemedarbejdere og være til mindst mulig gene for kunderne, at en sammenlægningsorganisation hurtigst muligt etablerer en detaljeret sammenlægningsplan og arbejder for at realisere denne. Dette planlægningsarbejde er ikke en del af denne foranalyse. Et sådant arbejde vil kræve assistance fra rådgivere, interne ressourcer og økonomi fra de involverede selskaber. 3.8 Takstanalyser I foranalysen for de ni henholdsvis tolv forsyningskoncerner blev der foretaget takstanalyser, da Fuld Fusion-modellen med den nuværende lovgivning ville medføre, at der, i hvert fald på spildevandsområdet, skulle ske en harmonisering af taksterne. Takstanalyserne blev foretaget som en beregning af den vægtede gennemsnitlige takst, som ville kunne opkræves ved en fuld fusion af vand- og spildevandsselskaberne samt varmeselskaberne i de ni henholdsvis tolv forsyninger i Herved illustreredes, hvorledes forbrugerne reelt ville blive påvirket af en fusion af vand- og spildevandsselskaberne. Ved sammenlægning i -modellen vil selskaberne som udgangspunkt fastholde egne prislofter. Vi har dog til sammenligning foretaget tilsvarende beregninger på baggrund af de beregnede synergigevinster ved etablering af for de fem forsyningskoncerner. Beregninger er foretaget med udgangspunkt i selskabernes takster i 2013, svarende til beregningerne i de oprindelige rapporter. Øvrige forudsætninger for beregningerne er ligeledes uændrede. PwC 11

12 3.8.1 Takstanalyse vand og spildevand Resultaterne er illustreret i figur og nedenfor, hvor taksterne er omregnet til husstandsomkostninger baseret på et standardforbrug på 150 m3 vand. Figur : Illustration af takstharmonisering for spildevand Husstandsomkostning, spildevand DKK inkl. moms Lejre Roskilde Sorø Holbæk Odsherred Figur : Illustration af takstharmonisering for vand Husstandsomkostning, drikkevand DKK inkl. moms Lejre Roskilde Sorø Holbæk Odsherred Hvis de skønnede synergigevinster anvendes fuldt ud til takstreduktioner vil den gennemsnitlige årlige husstandsomkostning for spildevand og vand inklusive moms kunne reduceres fra ca kr. til under ca kr. PwC 12

13 3.8.2 Takstanalyse varme Den gennemsnitlige husstandsomkostningen udgør ca kr., inklusive moms baseret på et husstandsforbrug på 18,1 MWh. Tabel Illustration af takstharmonisering for varme Husstandsomkostning, varme, DKK inkl. moms Roskilde Holbæk (gns) Odsherred Varme A/S Hvis de skønnede synergigevinster anvendes fuldt ud til takstreduktioner, vil den gennemsnitlige årlige husstandsomkostning inklusive moms kunne reduceres fra ca kr. til ca kr Synergigevinsternes betydning for taksterne Som i de oprindelige rapporter har vi ikke vurderet, hvorvidt de samlede synergier anvendes til takstnedsættelser, forbedring af service, øget forsyningssikkerhed eller fremrykkelse af investeringer. Denne beslutning foretages af ledelsen i den fremtidige koncern. I praksis vil en fordeling af synergierne basere sig på den fremtidige samhandel med -modellens serviceselskab, og synergierne vil dermed fordeles til forsyningsarterne og efterfølgende til de enkelte forsyningsselskaber på baggrund af trækket på de fælles ressourcer. For at illustrere konsekvenserne har vi foretaget en fordeling af synergierne på forsyningsaktiviteterne i de fem forsyningskoncerner. Fordelingen er foretaget på baggrund af de samlede drifts- og administrationsomkostninger, der i 2013 har været afholdt af de forskellige forsyningsarter, eksklusive afskrivninger og væsentlige upåvirkelige omkostninger, herunder køb af energi. Det er således alene de skønnede drifts- og administrative synergier, der fordeles nedenfor. Udover disse, er anlægssynergier skønnet til 20 mio. kr. (17 mio. kr.). Disse synergier er ikke indarbejdet i takstanalysen, men vil i praksis påvirke taksterne igennem lavere fremtidige afskrivninger. Fordelingen illustreres nedenfor i figur PwC 13

14 Figur Fordeling af synergier i forhold til forsyningsarter (mio. kr.) Fordeling af synergier på forsyningsarter Figur illustrerer, at der kan relateres årlige omkostningssynergier til vand- og spildevandsaktiviteterne for samlet ca. 40 mio. kr., til varmeaktiviteterne for ca. 7 mio. kr. samt til affaldsaktiviteten ca. 3 mio. kr. Forudsat at omkostningssynergierne anvendes til takstreduktioner, kan synergierne relateret til vand- og spildevandsaktiviteterne medføre en reduktion af taksterne (2013-niveau) på ca. 8 %, svarende til ca. 800 kr. pr. husstand. For varmeaktiviteten kan synergierne medføre en reduktion af taksterne (2013-niveau) på ca. 2%, svarende til ca. 300 kr. pr. hustand. Det relativt lave fald skyldes, at en stor del af varmeprisen består af omkostninger til energikøb. 3.9 Individuelle synergier I dette afsnit beskrives hvordan individuelle synergigevinster og fordelingen heraf på de fem forsyningskoncerner er beregnet. Principperne er uændrede i forhold til principperne, som blev anvendt i de to oprindelige analyser Forudsætninger og metoder Fordelingen af synergigevinster til de fem forsyninger er baseret på følgende forudsætninger: Den samlede økonomiske synergigevinst opnået ved etablering af fælles holdingselskab på 67 mio. kr. (55 mio. kr.) Alle fem henholdsvis fire forsyninger deltager i etableringen af fælles holdingselskab Synergigevinster for de fem (fire) forsyninger er skønnet ud fra to beregningsmodeller, hvor synergigevinsterne fordeles på baggrund af fordelingsnøglerne: antal kunder, omkostningsbase og netvolumenmål (vand- og spildevandsselskaber), jf. beskrivelsen nedenfor. Den samlede økonomisynergigevinst ved etablering af fælles holdingselskab på 67 mio. kr. (55 mio. kr.) er dermed fordelt ud på de fem (fire) forsyninger uden hensyn til, hvorvidt selskaberne i dag drives effektivt eller ineffektivt. Model 1 fordeler synergigevinsten på 67 mio. kr. (55 mio. kr.) direkte til de fem (fire) forsyninger på baggrund af antal kunder, størrelsen af koncernens omkostningsbase og netvolumenmålet i forsyningernes vand- og spildevandsselskaber. PwC 14

15 Model 2 beregner de individuelle synergigevinster som forskellen mellem forsyningens driftsomkostninger i 2013 og den estimerede andel af de fremtidige driftsomkostninger i den sammenlagte koncern. Beregningen af de fem (fire) forsyningers andel af driftsomkostningerne i den sammenlagte koncern er foretaget på baggrund af antal kunder, størrelsen af koncernens nuværende omkostningsbase og netvolumenmålet i forsyningens vand- og spildevandsselskaber. For begge metoder, fordeles anlægssynergierne efter forsyningernes afholdte anlægsinvesteringer i Illustration af de intervaller, der er vurderet for hver model, fremgår af bilag B Vurdering af fordeling af synergigevinster På grundlag af beregningerne i de to modeller, jf. ovenfor, er et interval, der indikerer den mest sandsynlige størrelse af den individuelle synergi for de enkelte forsyninger, vurderet. Intervallet er skønsmæssigt vurderet med udgangspunkt i medianer opgjort på baggrund af beregningsmetoderne beskrevet i [bilag B]. De samlede individuelle synergier er illustreret nedenfor: Tabel Fordeling af samlede individuelle synergier (fem forsyningskoncerner) DKK mio. Holbæk Lejre Roskilde Sorø Odsherred Total Median Samlede synergigevinster Heraf anlægssynergier Samlede driftssynergier Tabel Fordeling af samlede individuelle synergier (fire forsyningskoncerner) DKK mio. Holbæk Lejre Roskilde Sorø Total Median Samlede synergigevinster Heraf anlægssynergier Samlede driftssynergier De i tabel og tabel viste tal for anlægssynergier afviger en smule fra figur som følge af afrunding. Beskrivelse af de bagvedliggende beregninger samt illustration af resultaterne fremgår af [bilag B]. Størrelsen af de individuelle synergier er i høj grad påvirket af skøn og generelle antagelser. Den faktiske fordeling af realiserede synergigevinster vil afhænge af den model og de fordelingsnøgler, der besluttes anvendt til fordeling af fremtidige koncernomkostninger ved et fremtidig samarbejde. Til sammenligning er de individuelle synergier for de fem forsyningskoncerner fra foranalysen for de tolv forsyningskoncerner illustreret nedenfor: Tabel Fordeling af samlede individuelle synergier (tolv forsyningskoncerner) DKK mio. Holbæk Lejre Roskilde Sorø Odsherred Samlede synergigevinster Heraf anlægssynergigevinster Samlede driftssynergigevinster Ændringerne i fordelingen af individuelle synergier i foranalysen for de tolv forsyningskoncerner til nærværende analyse skyldes primært udviklingen i selskabernes drift- og anlægsomkostninger fra 2012 til Særligt de mindre forsyningskoncerner er endvidere mere følsomme overfor afrundinger. PwC 15

16 Bilag til foranalyse 20. oktober 2014

17 Bilag Indholdsfortegnelse A. Organisation B. Individuelle synergier B.1 Individuelle synergier, model B.2 Individuelle synergier, model Page 17 of 20

18 Bilag A. Organisation Eksempel på en samlet teknisk driftsorganisation Page 18 of 20

19 Bilag B. Individuelle synergier B.1 Individuelle synergier, model 1 Synergigevinsterne er i model 1 fordelt direkte på de fem (fire) forsyninger på baggrund af kunder, samlet omkostningsbase og netvolumenmål for vand- og spildevandsselskaberne. Anlægssynergierne er fordelt efter koncernernes afholdte anlægsinvesteringer i Resultatet af fordelingen er illustreret i figurerne nedenfor. Figuren viser en høj grad af robusthed i de anvendte fordelingsnøgler og der ses relativt lave forskelle mellem de højeste og laveste fordelte synergigevinster. Tabel B.1.1 Individuelle synergier (fem forsyningskoncerner) (DKK mio.) Holbæk Lejre Roskilde Sorø Odsherred De røde markeringer er udtryk for intervallet i de beregnede individuelle synergigevinster. Den røde streg og de anførte beløb er udtryk for den gennemsnitlige individuelle synergigevinst i de røde intervaller. Tabel B.1.2 Individuelle synergier (fire forsyningskoncerner) (DKK mio.) Holbæk Lejre Roskilde Sorø De røde markeringer er udtryk for intervallet i de beregnede individuelle synergigevinster. Den røde streg og de anførte beløb er udtryk for den gennemsnitlige individuelle synergigevinst i de røde intervaller. Page 19 of 20

20 Bilag B.2 Individuelle synergier, model 2 De individuelle synergigevinster er i model 2 beregnet som forskellen mellem koncernens driftsomkostninger i dag og den estimerede andel af de fremtidige driftsomkostninger i den sammenlagte koncern (holdingmodellen). Beregningen af de fem (fire) forsyningers andel af driftsomkostningerne i den sammenlagte koncern er beregnet på baggrund af antal kunder, størrelsen af forsyningens nuværende omkostningsbase og netvolumenmål i koncernens vand- og spildevandsselskaber. Anlægssynergierne er fordelt efter koncernernes afholdte anlægsinvesteringer i Resultatet af fordelingen er illustreret i figurerne nedenfor. Figuren viser større forskelle mellem de individuelle synergigevinster baseret på de 3 fordelingsnøgler. Tabel B.2.1 Individuelle synergier (fem forsyningskoncerner) (DKK mio.) Holbæk Lejre Roskilde Sorø Odsherred De røde markeringer er udtryk for intervallet i de beregnede individuelle synergigevinster. Den røde streg og de anførte beløb er udtryk for den gennemsnitlige individuelle synergigevinst i de røde intervaller. Tabel B.2.2 Individuelle synergier (fire forsyningskoncerner) (DKK mio.) Holbæk Lejre Roskilde Sorø De individuelle synergier fordelt efter model 2 er betydeligt mere usikre end synergierne fordelt efter model 1 (størrelsen af intervallerne er markant større, og den andel, der kan henføres til Holbæk falder ved at inddrage Odsherred i sammenlægningen). Beregningerne efter model 2 er derfor ikke tillagt så stor vægt ved opgørelsen af intervallerne i tabellerne og Page 20 of 20

Foranalyse Internt notat om vurdering af individuelle økonomiske synergigevinster Samlet analyse for de ni forsyninger 22.

Foranalyse Internt notat om vurdering af individuelle økonomiske synergigevinster Samlet analyse for de ni forsyninger 22. www.pwc.dk Foranalyse Internt notat om vurdering af individuelle økonomiske synergigevinster Samlet analyse for de ni forsyninger 22. maj 2014 Individuelle synergigevinster 1. Indledning Baggrund Nærværende

Læs mere

Analyse Samarbejdsmuligheder på forsyningsområdet

Analyse Samarbejdsmuligheder på forsyningsområdet www.pwc.dk Analyse Samarbejdsmuligheder på forsyningsområdet i Nordsjælland 7. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 4 1.1 Introduktion... 4 2 Opsummering og anbefaling... 6 2.1 Opsummering,

Læs mere

Vi har modtaget følgende uddybende spørgsmål fra direktør Janne Hansen:

Vi har modtaget følgende uddybende spørgsmål fra direktør Janne Hansen: Sendt som e-mail Ringsted Forsyning A/S Direktør Janne Hansen 13. august 2014 Beslutning om fusion/samarbejde på forsyningsområdet I forbindelse med Ringsted Byråds behandling af foranalyserapporten Vurdering

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem tolv forsyninger 20. august 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem tolv forsyninger 20. august 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem tolv forsyninger 20. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Forsyningsanalyser. Byrådsmødet 25. november 2015

Forsyningsanalyser. Byrådsmødet 25. november 2015 Forsyningsanalyser t Disposition Tidligere beslutninger Udfordringer og konsolidering i forsyningsbranchen Nordlig( Hillerød ) analyse Midt- Nord (Nordvand) analyse Effektiviserings- og driftsanalyse af

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

Priser 2015. Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie?

Priser 2015. Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie? Priser 2015 Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie? Overordnede linjer for Budget 2015 Pris- og lønregulering ifølge KL s budgetvejledning. Reinvesteringsniveau holdes på et snævert niveau. Alle

Læs mere

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene.

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Budget forudsætninger 2013 Spildevand A/S Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt 2.737.553 m³ som realiseret i regnskab 2011. Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Fast bidrag Der indføres

Læs mere

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab 1. Mål og idégrundlag På baggrund af en række gennemførte analyser i 2015 af potentialerne ved øget samarbejde på forsyningsområdet (primært vand- og spildevandsområdet)

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Punkt 2 Borgmestermandat til afklaring af Ballerup Kommunes forsyningsselskaber i en deltagelse i en fælles forsyningskoncern

Punkt 2 Borgmestermandat til afklaring af Ballerup Kommunes forsyningsselskaber i en deltagelse i en fælles forsyningskoncern Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Teknik- og Miljøudvalget - 15-12-2015 Teknik- og Miljøudvalget - 15-12-2015 15.12.2015 kl. 07:15 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere

Læs mere

Analyse af samarbejdsmulighederne. forsyningsområdet i det nordsjællandske område. PwCs præsentation af endelig rapport

Analyse af samarbejdsmulighederne. forsyningsområdet i det nordsjællandske område. PwCs præsentation af endelig rapport www.pwc.dk Analyse af samarbejdsmulighederne på forsyningsområdet i det nordsjællandske område s præsentation af endelig rapport Revision. Skat. Rådgivning. 1. En samlet virksomhed 2 1.1 En samlet virksomhed

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

Hvem er vi? Holbæk Lejre Roskilde Vand. Spildevand. Varme. Affald

Hvem er vi? Holbæk Lejre Roskilde Vand. Spildevand. Varme. Affald Om Fors A/S 1 Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Holbæk Lejre Roskilde Vand Spildevand Varme Affald 3 Hvem er vi? Koncernen Omsætning: kr. 663,7 mio. Årlige investeringer: kr. 351,7 mio. Indbyggere i vores område:

Læs mere

RAMME FOR PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I ET FÆLLES VANDSELSKAB

RAMME FOR PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I ET FÆLLES VANDSELSKAB Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152631 12. september 2011 RAMME FOR PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I ET FÆLLES VANDSELSKAB Baggrund: Vandsektorloven,

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON-

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

1. Sammenfatning... 5. 2. Indledning... 10 2.1. Udfordringerne i vandsektoren... 10

1. Sammenfatning... 5. 2. Indledning... 10 2.1. Udfordringerne i vandsektoren... 10 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 5 2. Indledning... 10 2.1. Udfordringerne i vandsektoren... 10 2.2. Formålet med undersøgelsen... 11 2.3. Tilrettelæggelse af undersøgelsen... 11 2.4. Rapportens

Læs mere

Analyse af forsyningsaktiviteter i Kerteminde Kommune

Analyse af forsyningsaktiviteter i Kerteminde Kommune Analyse af forsyningsaktiviteter i Kerteminde Kommune Februar 2015 Agenda Overblik Udfordringer Udvikling i strukturer Potentiale for udvikling i Kerteminde Eksempler på modeller Problematikker omkring

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Analyse 25. januar 2013

Analyse 25. januar 2013 2. januar 213. Løft af folkeskolen skaber forskelligt finansieringsbehov på tværs af kommuner Af Jens Hauch og Peter Lihn Jørgensen Timetallet i folkeskolerne varierer fra kommune til kommune. Kravene

Læs mere

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 1. INTRODUKTION 27. november 2013 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet

Læs mere

Fokus på forsyning INVESTERING OG FINANSIERING 2. INVESTERING OG ALDER FIGUR 1 INVESTERINGER OG LEDNINGSNETTETS ALDER

Fokus på forsyning INVESTERING OG FINANSIERING 2. INVESTERING OG ALDER FIGUR 1 INVESTERINGER OG LEDNINGSNETTETS ALDER Gennemførte investeringer kr./solgt m3 INVESTERING OG FINANSIERING 1. BAGGRUND Mange spildevandselskaber forventer stigende investeringer i de kommende år. Konsulent firmaet SPERA har undersøgt 44 spildevandsselskabers

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 6. november 2011 Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse Indstilling Denne indstilling er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Klima og Miljøudvalget

Læs mere

Økonomiudvalgsmøde. 29. August / TRJE

Økonomiudvalgsmøde. 29. August / TRJE Økonomiudvalgsmøde 29. August 2016 / TRJE Dagsorden 1 2 Årsregnskab 2015 Status på salg af FFV El A/S og FFV Energi A/S Nuværende strategi 2016 3 4 5 6 Tilpasning af organisation efter salg er FFV El og

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Samarbejde A/S. Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland

Samarbejde A/S. Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland Samarbejde A/S Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland 1 Forord Dette notat er udarbejdet af direktørkredsen i Forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

FUSIONSPROCES OG ØGET FOKUS PÅ EJERRELATIONER I HOVEDSTADSOMRÅDET

FUSIONSPROCES OG ØGET FOKUS PÅ EJERRELATIONER I HOVEDSTADSOMRÅDET FUSIONSPROCES OG ØGET FOKUS PÅ EJERRELATIONER I HOVEDSTADSOMRÅDET DANVA Lederforum 6/7. december 2012 1 FAKTA 2 1 SELSKABSKONSTRUKTION 3 SAMLET PROJEKTORGANISATION 2 SUCCESKRITERIER FOR PROCESSEN Medarbejderne

Læs mere

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen.

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING... 3 SDEA...

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Konference om Reform af Vand- og affaldssektorer

Konference om Reform af Vand- og affaldssektorer Konference om Reform af Vand- og affaldssektorer Økonomi og regnskabsprincipper mv. ved etablering af Vand- og Spildevandsselskaber 8. november 2007 Lynge Skovgaard, Deloitte 1 10-Jul-08 LS-KL-konference

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Indberetning af faktiske indtægter i 2014... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema

Læs mere

FORNUFTIG REGULERING OG EFFEKTIVE UDBUD DANVA NYTÅRSTAFFEL 12. JANUAR 2017 CARSTEN SMIDT, KONVEKS

FORNUFTIG REGULERING OG EFFEKTIVE UDBUD DANVA NYTÅRSTAFFEL 12. JANUAR 2017 CARSTEN SMIDT, KONVEKS FORNUFTIG REGULERING OG EFFEKTIVE UDBUD DANVA NYTÅRSTAFFEL 12. JANUAR 2017 CARSTEN SMIDT, KONVEKS FEM PRINCIPPER Princip 1 - Konkurrenceudsættelse af ikke-monopolopgaver Princip 2 - Incitamentsbaseret

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/3733 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr i 2010. Gebyret skal dække

Læs mere

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014 Kommentarer til evaluering af Copenhagen Economics 8 april 2014 Copenhagen Economics er af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) blevet bedt om at gennemgå evalueringen af (herefter evalueringen ) som

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s Holbæk, Roskilde, Lejre og Sorø Forsyning Juridisk rådgivning og bistand ifm. etablering af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon +45 39 97 00 00 a/s reg.

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

Strategi Strategi Favrskov Forsyning 31. marts

Strategi Strategi Favrskov Forsyning 31. marts Favrskov Forsyning 31. marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 FAVRSKOV FORSYNING 3 1.1 Mission 3 1.2 Vision 3 1.3 Fortællingen bag visionen 3 2 FOKUSOMRÅDER FREM MOD 2020 4 2.1 Tværgående fokusområder Favrskov

Læs mere

Nyt fælles forsyningsselskab. 11 kommuner og 8 forsyningsselskaber

Nyt fælles forsyningsselskab. 11 kommuner og 8 forsyningsselskaber Nyt fælles forsyningsselskab 11 kommuner og 8 forsyningsselskaber DELTAGENDE KOMMUNER UDFORDRINGEN Øget effektiviseringskrav for sektoren på mindst 2-4 % årligt Organisatorisk og faglig robusthed Udfordringer

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Marts 2011 Et jobcenter har til formål at hjælpe borgere tilbage i arbejde hurtigst muligt, og at hjælpe virksomheder med at fastholde og skaffe arbejdskraft.

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser Temaartikel 1 / november 2015 Årsregnskabsloven 2016 Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser OPDATERET DECEMBER 2015 Hvad skal du vide? Alle størrelsesgrænser for opdeling i regnskabsklasser

Læs mere

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010 Sagsnr.: 2010-9207 Dokumentnr.: 2010-62362 Dato: 12-02-2010 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Møde i KKR Sjrelland den (4/3 Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget 2010 - Opdateret notat per

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE. Helsingør Kommune. Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S. Stillings- og kandidatprofil. August 2009

HELSINGØR KOMMUNE. Helsingør Kommune. Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S. Stillings- og kandidatprofil. August 2009 Helsingør Kommune Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S Stillings- og kandidatprofil August 2009 Partner Kresten Kloch, Konsulent Isabella Meyer Indholdsfortegnelse Stillingsbeskrivelse Side 2 Kandidatprofil

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co.

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. DR 5. januar 2018 Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. Indledning Konsulentvirksomhederne KPMG og Struensee & Co. har udarbejdet Analyse vedr. DRs økonomi på opdrag af

Læs mere

BESTYRELSESSAMMENSÆTNING - MODELLER

BESTYRELSESSAMMENSÆTNING - MODELLER Bilag 3: Modeller for bestyrelsessammensætning Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 168151 12. november 2015 BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Bilag 6 Baggrund fordele rationaler

Bilag 6 Baggrund fordele rationaler Bilag 6 Baggrund fordele rationaler 1.1. Hvorfor en sammenlægning 1.2. Hvad gør vi Beslutningen om indgåelsen af nærværende sammenlægning af nomi, NVR og 4-S i DNS I/S (arbejdstitel for Det Nye Selskab)

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen 24-11-2011 VAND /FIB Justeringer i prisloftbekendtgørelsen Dette papir indeholde en liste over emneområder, hvor det kan overvejes at justere reglerne i prisloftbekendtgørelsen. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Uddybende bemærkninger til bestyrelsens forslag på ekstraordinær generalforsamling for Værløse Varmeværk den

Uddybende bemærkninger til bestyrelsens forslag på ekstraordinær generalforsamling for Værløse Varmeværk den Værløse 27.06.2017 Uddybende bemærkninger til bestyrelsens forslag på ekstraordinær generalforsamling for Værløse Varmeværk den 15.08.2017. 1. Bestyrelsens forslag. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommune, januar 2011 Indledning Ejerstrategien skal forholde sig til

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål Egedal Kommune Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus 1. Baggrund og formål Nærværende notat gengiver resultaterne af de følsomhedsberegninger, der er gennemført som led i beskrivelsen

Læs mere

www.pwc.dk Ledelsesresume

www.pwc.dk Ledelsesresume www.pwc.dk Ledelsesresume 14. november 2014 Samarbejde: affald og varme foranalyse Potentialeafklaring vedrørende fusion og forpligtende samarbejde inden for affald og varme mellem KARA/NOVEREN, VEKS og

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere